Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/202001–203000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202001 2004 PV113 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
202002 2004 QW7 22/08/2004 WISE Wise Obs. 880 m MPC · JPL
202003 2004 QQ9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
202004 2004 QT9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
202005 2004 QZ13 24/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202006 2004 QC14 24/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202007 2004 QS24 26/08/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
202008 2004 QX26 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
202009 2004 RN5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
202010 2004 RE12 08/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 960 m MPC · JPL
202011 2004 RW16 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202012 2004 RC20 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202013 2004 RS27 06/09/2004 Siding Spring SSS 960 m MPC · JPL
202014 2004 RT28 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
202015 2004 RC33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202016 2004 RL35 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202017 2004 RA37 07/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
202018 2004 RA43 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
202019 2004 RO43 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202020 2004 RQ45 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
202021 2004 RX45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202022 2004 RE46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202023 2004 RZ48 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202024 2004 RZ53 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
202025 2004 RP54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202026 2004 RY54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202027 2004 RS56 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
202028 2004 RJ59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202029 2004 RC62 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202030 2004 RK65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202031 2004 RK67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202032 2004 RP67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202033 2004 RS71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202034 2004 RL73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
202035 2004 RK77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202036 2004 RE78 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202037 2004 RL85 09/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 830 m MPC · JPL
202038 2004 RA101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202039 2004 RZ103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
202040 2004 RN104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202041 2004 RS108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202042 2004 RW135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
202043 2004 RP143 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202044 2004 RU146 09/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
202045 2004 RV149 09/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
202046 2004 RS153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202047 2004 RM155 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202048 2004 RW157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202049 2004 RG166 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202050 2004 RF167 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202051 2004 RW177 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202052 2004 RF190 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
202053 2004 RH192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202054 2004 RA193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202055 2004 RS196 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
202056 2004 RN227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202057 2004 RV229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202058 2004 RD250 13/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
202059 2004 RB265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202060 2004 RH291 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202061 2004 RN292 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202062 2004 RG309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202063 2004 RX323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202064 2004 RT333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
202065 2004 RK335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
202066 2004 RT339 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202067 2004 RW339 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202068 2004 SA4 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202069 2004 SN4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202070 2004 SG11 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
202071 2004 SN20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
202072 2004 SJ24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202073 2004 SL24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202074 2004 SP24 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202075 2004 SF30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202076 2004 SV30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202077 2004 SS32 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
202078 2004 ST38 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202079 2004 SR39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202080 2004 SR40 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
202081 2004 SA50 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202082 2004 SQ51 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202083 2004 ST53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202084 2004 SE56 30/09/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
202085 2004 SZ60 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202086 2004 TZ 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202087 2004 TU1 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202088 2004 TB2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202089 2004 TP3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202090 2004 TN7 05/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202091 2004 TF14 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202092 Algirdas 2004 TD17 11/10/2004 Moletai K. Černis 1,1 km MPC · JPL
202093 Jogaila 2004 TP17 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,2 km MPC · JPL
202094 2004 TM18 12/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,9 km MPC · JPL
202095 2004 TQ20 05/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
202096 2004 TE26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
202097 2004 TS28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202098 2004 TB29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202099 2004 TK29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202100 2004 TV34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202101 2004 TA35 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
202102 2004 TB36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
202103 2004 TK36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202104 2004 TV40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202105 2004 TJ41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
202106 2004 TH42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202107 2004 TB49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202108 2004 TQ52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202109 2004 TZ53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202110 2004 TC55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202111 2004 TL59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202112 2004 TT72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202113 2004 TJ104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
202114 2004 TM113 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202115 2004 TZ115 03/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
202116 2004 TC116 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202117 2004 TO116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
202118 2004 TE118 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
202119 2004 TD121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
202120 2004 TL121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
202121 2004 TL124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202122 2004 TY127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202123 2004 TC131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
202124 2004 TM146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202125 2004 TQ150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202126 2004 TZ161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202127 2004 TB169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202128 2004 TJ169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202129 2004 TM170 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202130 2004 TF176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202131 2004 TO178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202132 2004 TP184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202133 2004 TU201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
202134 2004 TX202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202135 2004 TH209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202136 2004 TA211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202137 2004 TH218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202138 2004 TE221 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
202139 2004 TF241 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202140 2004 TM247 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
202141 2004 TX272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
202142 2004 TA273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
202143 2004 TC278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202144 2004 TU280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202145 2004 TR283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202146 2004 TO290 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
202147 2004 TC311 10/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
202148 2004 TX317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202149 2004 TH324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202150 2004 TJ337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202151 2004 TL337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202152 2004 TP343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202153 2004 TT343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202154 2004 TB345 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202155 2004 TX368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202156 2004 US7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202157 2004 VV2 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202158 2004 VX5 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202159 2004 VC7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202160 2004 VR15 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202161 2004 VE22 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
202162 2004 VU25 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
202163 2004 VL29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202164 2004 VA41 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202165 2004 VR43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202166 2004 VY48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202167 2004 VQ59 09/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
202168 2004 VA60 09/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
202169 2004 VD60 09/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
202170 2004 VE69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202171 2004 VE71 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
202172 2004 VH87 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202173 2004 WA1 18/11/2004 Jornada D. S. Dixon 2,9 km MPC · JPL
202174 2004 WB3 17/11/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
202175 2004 XQ3 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202176 2004 XT4 02/12/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
202177 2004 XH5 02/12/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
202178 2004 XV7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
202179 2004 XU11 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
202180 2004 XW11 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
202181 2004 XE13 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202182 2004 XV18 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202183 2004 XE21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202184 2004 XC22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202185 2004 XN27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202186 2004 XM32 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
202187 2004 XS37 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
202188 2004 XZ40 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
202189 2004 XQ43 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
202190 2004 XZ46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202191 2004 XA48 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202192 2004 XO50 09/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
202193 2004 XX56 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202194 2004 XV57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202195 2004 XS64 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
202196 2004 XE71 11/12/2004 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
202197 2004 XQ73 11/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
202198 2004 XW76 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
202199 2004 XW77 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
202200 2004 XN81 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202201 2004 XC82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202202 2004 XB84 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202203 2004 XK86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202204 2004 XK88 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
202205 2004 XB100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202206 2004 XJ101 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202207 2004 XT101 09/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
202208 2004 XB103 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
202209 2004 XG103 14/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
202210 2004 XA105 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
202211 2004 XV106 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202212 2004 XG109 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
202213 2004 XQ121 15/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
202214 2004 XS122 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202215 2004 XT122 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202216 2004 XW124 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202217 2004 XR125 11/12/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
202218 2004 XX128 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202219 2004 XC134 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
202220 2004 XQ146 14/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
202221 2004 XY146 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202222 2004 XG148 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
202223 2004 XV176 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202224 2004 XQ180 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202225 2004 XH191 02/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
202226 2004 XB192 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202227 2004 YL1 16/12/2004 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
202228 2004 YQ4 17/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
202229 2004 YR5 19/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
202230 2004 YG13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
202231 2004 YM16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202232 2004 YV21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202233 2004 YA23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
202234 2004 YQ26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202235 2004 YC29 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202236 2004 YF31 18/12/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
202237 2004 YF35 19/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
202238 2005 AC2 01/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
202239 2005 AM6 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202240 2005 AO6 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202241 2005 AB7 06/01/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
202242 2005 AB11 01/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
202243 2005 AN13 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
202244 2005 AW13 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202245 2005 AZ13 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202246 2005 AE14 07/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202247 2005 AW15 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
202248 2005 AB16 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202249 2005 AS16 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
202250 2005 AV17 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
202251 2005 AE21 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
202252 2005 AN22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202253 2005 AW25 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202254 2005 AW26 13/01/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
202255 2005 AF30 09/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
202256 2005 AA31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202257 2005 AM32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202258 2005 AA39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202259 2005 AA40 15/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
202260 2005 AO43 15/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
202261 2005 AM54 15/01/2005 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
202262 2005 AO55 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
202263 2005 AK60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
202264 2005 AB61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
202265 2005 AY63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202266 2005 AH69 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202267 2005 AZ69 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202268 2005 AP71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202269 2005 AZ72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202270 2005 AV80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202271 2005 AK81 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
202272 2005 BA3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
202273 2005 BO5 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202274 2005 BA15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202275 2005 BA19 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202276 2005 BO20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202277 2005 BH22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202278 2005 BT22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202279 2005 BT23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
202280 2005 BC26 18/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202281 2005 BF26 18/01/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
202282 2005 BJ26 18/01/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
202283 2005 BL26 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202284 2005 BA38 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,7 km MPC · JPL
202285 2005 BH44 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,4 km MPC · JPL
202286 2005 BM46 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 4,0 km MPC · JPL
202287 2005 BJ48 18/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
202288 2005 CR11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202289 2005 CA16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202290 2005 CT19 02/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
202291 2005 CV22 01/02/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
202292 2005 CY24 04/02/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
202293 2005 CQ27 02/02/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
202294 2005 CR28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202295 2005 CL40 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,4 km MPC · JPL
202296 2005 CC41 10/02/2005 Powell R. Fredrick, R. Trentman 3,7 km MPC · JPL
202297 2005 CH43 02/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202298 2005 CG51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202299 2005 CR51 02/02/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
202300 2005 CL52 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202301 2005 CE53 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
202302 2005 CF61 03/02/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
202303 2005 CM63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
202304 2005 CV70 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202305 2005 CX78 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
202306 2005 CQ79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
202307 2005 DQ 28/02/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 5,7 km MPC · JPL
202308 2005 DN3 18/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,9 km MPC · JPL
202309 2005 ER4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202310 2005 ER11 02/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
202311 2005 EC12 02/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
202312 2005 EF12 02/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
202313 2005 EO13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202314 2005 EM18 03/03/2005 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
202315 2005 ED20 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
202316 2005 EZ28 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
202317 2005 ET31 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202318 2005 ED32 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
202319 2005 ED47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202320 2005 EO49 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
202321 2005 EG55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202322 2005 EV58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
202323 2005 EH61 04/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
202324 2005 EG68 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202325 2005 EK74 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
202326 2005 ER74 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
202327 2005 ER75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202328 2005 EP76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
202329 2005 EM80 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
202330 2005 EX85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202331 2005 EE91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
202332 2005 ER91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202333 2005 EK93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
202334 2005 EV96 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
202335 2005 EJ100 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
202336 2005 EN106 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
202337 2005 EN108 04/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
202338 2005 EV110 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202339 2005 EB112 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
202340 2005 EC119 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202341 2005 EC122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202342 2005 ET126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
202343 2005 EB132 09/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
202344 2005 EU136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202345 2005 EX144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
202346 2005 EL153 08/03/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
202347 2005 EJ167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
202348 2005 ER170 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202349 2005 EK172 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
202350 2005 ER173 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202351 2005 EQ174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202352 2005 ET181 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202353 2005 EF189 10/03/2005 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
202354 2005 EN194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
202355 2005 ED201 08/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
202356 2005 EF214 07/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
202357 2005 EV214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
202358 2005 EL217 09/03/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
202359 2005 EH218 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
202360 2005 EM223 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
202361 2005 EM226 09/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
202362 2005 EP242 11/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
202363 2005 EW246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202364 2005 EJ258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
202365 2005 EB259 11/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
202366 2005 EX260 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202367 2005 EU271 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
202368 2005 EQ275 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
202369 2005 EH276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
202370 2005 EH279 09/03/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
202371 2005 EW279 10/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
202372 2005 ET290 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
202373 Ubuntu 2005 EW302 11/03/2005 Kitt Peak A. Gulbis 3,5 km MPC · JPL
202374 2005 EO323 10/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
202375 2005 FY12 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
202376 2005 GY13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
202377 2005 GQ19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
202378 2005 GT27 03/04/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
202379 2005 GQ30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
202380 2005 GS31 04/04/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202381 2005 GG34 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
202382 2005 GJ45 05/04/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
202383 2005 GA56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
202384 2005 GU59 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
202385 2005 GY63 02/04/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
202386 2005 GR64 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202387 2005 GR74 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
202388 2005 GL75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
202389 2005 GJ85 04/04/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
202390 2005 GA86 04/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
202391 2005 GT132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202392 2005 GG138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202393 2005 GW160 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
202394 2005 GM175 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
202395 2005 GR181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202396 2005 HD6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
202397 2005 JS18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202398 2005 JV18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
202399 2005 JS30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202400 2005 JC37 04/05/2005 Siding Spring SSS 6,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202401 2005 JR69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
202402 2005 JO108 10/05/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
202403 2005 JB146 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
202404 2005 KB1 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202405 2005 LX6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202406 2005 LO14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202407 2005 LB23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202408 2005 LY45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
202409 2005 MA2 24/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202410 2005 NP56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202411 2005 RC 01/09/2005 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
202412 2005 SQ210 30/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
202413 2005 TZ183 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
202414 2005 UV19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202415 2005 UJ24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202416 2005 UK95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202417 2005 UN175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202418 2005 UV179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
202419 2005 UP251 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
202420 2005 UO506 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,9 km MPC · JPL
202421 2005 UQ513 21/10/2005 Palomar Palomar Obs. cubewano ( 844 km MPC · JPL
202422 2005 VU52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
202423 2005 VV118 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202424 2005 WX63 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
202425 2005 WH112 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202426 2005 WP151 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
202427 2005 WQ167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
202428 2005 WT175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202429 2005 WD176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
202430 2005 WS183 28/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
202431 2005 WM186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
202432 2005 WH193 28/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
202433 2005 WR207 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
202434 2005 XM2 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
202435 2005 XH8 01/12/2005 Palomar NEAT APO 930 m MPC · JPL
202436 2005 XU15 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
202437 2005 XF53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202438 2005 XU79 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202439 2005 XC82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
202440 2005 YG16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202441 2005 YZ29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202442 2005 YM45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202443 2005 YE58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202444 2005 YM64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202445 2005 YN82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
202446 2005 YQ91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202447 2005 YZ98 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202448 2005 YJ108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
202449 2005 YP116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202450 2005 YR126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202451 2005 YU139 28/12/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
202452 2005 YA152 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
202453 2005 YE155 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
202454 2005 YX173 25/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
202455 2005 YF192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
202456 2005 YW192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202457 2005 YO202 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202458 2005 YU266 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202459 2005 YC271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202460 2005 YG280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
202461 2005 YY286 25/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
202462 2006 AP13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
202463 2006 AZ13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
202464 2006 AT15 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202465 2006 AR18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
202466 2006 AP20 05/01/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
202467 2006 AP23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202468 2006 AT27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202469 2006 AQ30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202470 2006 AS31 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
202471 2006 AQ38 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
202472 2006 AL42 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
202473 2006 AQ55 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202474 2006 AO70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202475 2006 AZ70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202476 2006 AM73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
202477 2006 AX93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
202478 2006 BD2 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202479 2006 BH4 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202480 2006 BR5 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
202481 2006 BR6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202482 2006 BG11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202483 2006 BN25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202484 2006 BQ33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202485 2006 BQ40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202486 2006 BU46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
202487 2006 BF50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202488 2006 BK50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
202489 2006 BQ51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202490 2006 BL60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
202491 2006 BC62 22/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
202492 2006 BG65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
202493 2006 BV70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202494 2006 BD85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202495 2006 BB86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
202496 2006 BW91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202497 2006 BE125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202498 2006 BX132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202499 2006 BS135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
202500 2006 BA140 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202501 2006 BS145 23/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
202502 2006 BK146 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202503 2006 BZ146 30/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
202504 2006 BK148 21/01/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
202505 2006 BK149 23/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
202506 2006 BZ155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202507 2006 BW164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202508 2006 BH165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202509 2006 BG166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202510 2006 BZ169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
202511 2006 BR176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
202512 2006 BR178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
202513 2006 BX184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202514 2006 BE199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202515 2006 BB200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202516 2006 BN205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202517 2006 BW246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202518 2006 BG253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202519 2006 BA260 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202520 2006 BL270 31/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
202521 2006 BP274 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202522 2006 CO41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202523 2006 DZ2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202524 2006 DJ4 20/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
202525 2006 DP6 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202526 2006 DO8 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202527 2006 DP8 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202528 2006 DW8 21/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
202529 2006 DP10 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
202530 2006 DZ16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202531 2006 DG19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202532 2006 DS26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202533 2006 DY32 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202534 2006 DB37 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202535 2006 DX43 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
202536 2006 DT51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202537 2006 DO60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202538 2006 DM61 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
202539 2006 DJ62 24/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
202540 2006 DK62 24/02/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
202541 2006 DA78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202542 2006 DN92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202543 2006 DB94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202544 2006 DQ115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202545 2006 DC124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202546 2006 DW127 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202547 2006 DP149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202548 2006 DW155 26/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202549 2006 DO172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202550 2006 DJ175 27/02/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202551 2006 DX188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
202552 2006 DB196 21/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
202553 2006 DY197 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202554 2006 DV198 27/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
202555 2006 DV203 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
202556 2006 DQ210 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
202557 2006 DY210 24/02/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
202558 2006 DZ214 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202559 2006 DL216 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
202560 2006 EQ7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202561 2006 EU9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202562 2006 EG17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
202563 2006 ER17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202564 2006 EP20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202565 2006 EO23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202566 2006 EQ28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202567 2006 EA41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202568 2006 EL48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202569 2006 EX50 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
202570 2006 ED58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202571 2006 EX71 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202572 2006 FP11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202573 2006 FY13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202574 2006 FD14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202575 2006 FM14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202576 2006 FC17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202577 2006 FE17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
202578 2006 FZ22 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202579 2006 FE23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202580 2006 FD27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
202581 2006 FP31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202582 2006 FW36 23/03/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
202583 2006 FA40 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202584 2006 GO3 07/04/2006 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
202585 2006 GV16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
202586 2006 GP25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202587 2006 GN31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
202588 2006 GM36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202589 2006 GO37 06/04/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
202590 2006 GT38 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202591 2006 GU47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202592 2006 GM48 09/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
202593 2006 GT52 07/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
202594 2006 GY54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202595 2006 HY4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202596 2006 HQ16 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202597 2006 HD17 21/04/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
202598 2006 HP17 18/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
202599 2006 HS18 24/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
202600 2006 HT20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202601 2006 HG21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202602 2006 HL23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202603 2006 HL24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202604 2006 HP25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202605 Shenchunshan 2006 HY30 18/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 3,5 km MPC · JPL
202606 2006 HU34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
202607 2006 HC39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202608 2006 HQ43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
202609 2006 HL44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
202610 2006 HY45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202611 2006 HP50 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202612 2006 HX53 19/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
202613 2006 HE55 21/04/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
202614 Kayleigh 2006 HD58 30/04/2006 Kambah D. Herald 1,8 km MPC · JPL
202615 2006 HR64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202616 2006 HC65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202617 2006 HC67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202618 2006 HW72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
202619 2006 HX72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
202620 2006 HX73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202621 2006 HT78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202622 2006 HN79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
202623 2006 HK80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
202624 2006 HU80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202625 2006 HE82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
202626 2006 HD83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202627 2006 HN90 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202628 2006 HN94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202629 2006 HE95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202630 2006 HW100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202631 2006 HK117 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202632 2006 HN120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202633 2006 HA152 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
202634 2006 HU153 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202635 2006 JD1 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
202636 2006 JA3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202637 2006 JT4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
202638 2006 JC8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202639 2006 JU8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202640 2006 JW13 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202641 2006 JE15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
202642 2006 JS15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
202643 2006 JR27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202644 2006 JU33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
202645 2006 JD34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
202646 2006 JM34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202647 2006 JR38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202648 2006 JK42 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
202649 2006 JS46 01/05/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
202650 2006 JL47 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
202651 2006 JO56 06/05/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
202652 2006 JA58 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202653 2006 KW 18/05/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
202654 2006 KY6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
202655 2006 KK10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
202656 2006 KE11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
202657 2006 KV15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202658 2006 KW20 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202659 2006 KU22 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202660 2006 KK39 19/05/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
202661 2006 KR49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202662 2006 KE63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202663 2006 KE78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202664 2006 KD94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202665 2006 KX100 24/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
202666 2006 KG101 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202667 2006 KD102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202668 2006 KP106 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202669 2006 KB107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
202670 2006 KC115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202671 2006 KA121 21/05/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
202672 2006 KW122 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
202673 2006 LA5 14/06/2006 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
202674 2006 LT5 05/06/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
202675 2006 MB1 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
202676 2006 MH8 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202677 2006 QG39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
202678 2006 QF167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
202679 2006 SG142 19/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
202680 2006 TV63 10/10/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
202681 2006 UX89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202682 2006 UP139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202683 2006 US216 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey ATE · 390 m MPC · JPL
202684 2006 VG74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202685 2006 VV85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
202686 Birkfellner 2007 CH54 09/02/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,2 km MPC · JPL
202687 2007 DJ38 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
202688 2007 DN102 21/02/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 880 m MPC · JPL
202689 2007 DR111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202690 2007 EM46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202691 2007 EK70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
202692 2007 EL82 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
202693 2007 EC120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202694 2007 EY172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202695 2007 EY183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202696 2007 ET189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
202697 2007 EX208 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
202698 2007 ER209 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
202699 2007 EH220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
202700 2007 FS37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202701 2007 FB38 25/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
202702 2007 FT42 26/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
202703 2007 FO43 28/03/2007 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
202704 Utena 2007 GN6 14/04/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,2 km MPC · JPL
202705 2007 GH16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202706 2007 GL16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202707 2007 GN20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
202708 2007 GD23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
202709 2007 GE25 12/04/2007 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
202710 2007 GR26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202711 2007 GS54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202712 2007 GC61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202713 2007 GP64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
202714 2007 HZ7 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
202715 2007 HF16 19/04/2007 Lulin Observatory LUSS 2,0 km MPC · JPL
202716 2007 HC19 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
202717 2007 HC20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
202718 2007 HN25 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
202719 2007 HE27 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
202720 2007 HF35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202721 2007 HF36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
202722 2007 HU43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
202723 2007 HY62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202724 2007 HD65 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202725 2007 HG75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202726 2007 HN79 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202727 2007 HP90 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202728 2007 JU9 09/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
202729 2007 JK12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202730 2007 JU12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202731 2007 JU13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202732 2007 JW15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
202733 2007 JM22 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202734 2007 JU32 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
202735 2007 KJ1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202736 Julietclare 2007 KB2 18/05/2007 Heidelberg F. Hormuth 1,0 km MPC · JPL
202737 2007 KT5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
202738 2007 LK1 10/06/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
202739 2007 LP29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202740 Vicsympho 2007 LB30 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 3,5 km MPC · JPL
202741 2007 LQ32 15/06/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
202742 2007 MZ11 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202743 2007 MB12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
202744 2007 MW14 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202745 2007 ND 06/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
202746 2007 NO 08/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
202747 2007 OU1 18/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
202748 2007 OV3 18/07/2007 Eskridge Farpoint Obs. 2,5 km MPC · JPL
202749 2007 PH3 06/08/2007 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
202750 2007 PQ7 09/08/2007 La Cañada J. Lacruz 3,1 km MPC · JPL
202751 2007 PR23 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
202752 2007 PX30 05/08/2007 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
202753 2007 PK45 07/08/2007 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
202754 2007 PK46 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202755 2007 QW1 20/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
202756 2007 QL11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
202757 2007 QY14 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202758 2007 RJ19 04/09/2007 Junk Bond D. Healy 12 km MPC · JPL
202759 2007 RL57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202760 2007 RP64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
202761 2007 RB65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
202762 2007 RS69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202763 2007 RW94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202764 2007 RM152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
202765 2007 RZ155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202766 2007 RE197 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
202767 2007 RA220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
202768 2007 RT228 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202769 2007 RF234 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
202770 2007 RW238 14/09/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
202771 2007 RH278 05/09/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
202772 2007 TS 03/10/2007 RAS A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
202773 2007 TY2 03/10/2007 Tiki Tiki Obs. 4,6 km MPC · JPL
202774 2007 TX213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202775 2007 TF235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202776 2007 TK348 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202777 2007 TP351 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
202778 Dmytria 2007 UN3 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,6 km MPC · JPL
202779 2007 UY10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
202780 2007 VA169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202781 2007 VP297 11/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202782 2007 VM299 12/11/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
202783 2007 YK2 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 22 km MPC · JPL
202784 Gangkeda 2008 DJ69 29/02/2008 XuYi PMO NEO 3,0 km MPC · JPL
202785 2008 GE44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202786 2008 MF1 28/06/2008 Siding Spring SSS 7,4 km MPC · JPL
202787 Kestecher 2008 OG 25/07/2008 OAM Mallorca Obs. 950 m MPC · JPL
202788 2008 OK18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202789 2008 PU11 09/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
202790 2008 QR3 25/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
202791 2008 QC4 24/08/2008 OAM Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
202792 2008 QB6 25/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
202793 2008 QG13 27/08/2008 OAM Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
202794 2008 QO16 25/08/2008 OAM Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
202795 2008 QD17 27/08/2008 OAM Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
202796 2008 QQ29 24/08/2008 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
202797 2008 QR30 30/08/2008 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
202798 2008 QG36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202799 2008 RB22 03/09/2008 OAM Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
202800 2008 RZ34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202801 2008 RC47 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202802 2008 RE79 09/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
202803 2008 RZ104 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202804 2008 RO116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202805 2008 RS116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
202806 Sierrastars 2008 SW2 23/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 980 m MPC · JPL
202807 2008 SR11 25/09/2008 Prairie Grass Prairie Grass Obs. 5,8 km MPC · JPL
202808 2008 SJ15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202809 2008 SQ33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202810 2008 SE42 20/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
202811 2008 SO43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202812 2008 SB46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202813 2008 SV52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
202814 2008 SX60 20/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
202815 2008 SQ62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202816 2008 SS62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202817 2008 SS64 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
202818 2008 SN74 23/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202819 Carlosanchez 2008 SY81 26/09/2008 La Cañada J. Lacruz 1,2 km MPC · JPL
202820 2008 SQ86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202821 2008 SD104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202822 2008 SP106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202823 2008 SW107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202824 2008 SX107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
202825 2008 SX115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202826 2008 SG118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
202827 2008 SQ143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
202828 2008 SS155 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202829 2008 SD160 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
202830 2008 SY166 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
202831 2008 SX167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202832 2008 SZ193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202833 2008 SX194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
202834 2008 SW195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202835 2008 SY195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202836 2008 SS201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
202837 2008 SR205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202838 2008 SE206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202839 2008 SX218 30/09/2008 OAM Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
202840 2008 SG235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
202841 2008 SQ242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202842 2008 SU264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202843 2008 SV264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202844 2008 TK7 03/10/2008 OAM Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
202845 2008 TN12 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202846 2008 TK20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202847 2008 TK24 02/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
202848 2008 TG48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202849 2008 TM74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
202850 2008 TM78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
202851 2008 TW90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202852 2008 TH92 04/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
202853 2008 TW94 05/10/2008 OAM Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
202854 2008 TJ99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
202855 2008 TX109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 19 km MPC · JPL
202856 2008 TN116 06/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
202857 2008 TT117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202858 2008 TW117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202859 2008 TP124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202860 2008 TX125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
202861 2008 TM128 08/10/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
202862 2008 TT128 08/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
202863 2008 TD161 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
202864 2008 UY3 23/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
202865 2008 UQ6 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
202866 2008 UK30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202867 2008 UU36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202868 2008 UC49 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202869 2008 UM53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202870 2008 UF62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202871 2008 UE92 23/10/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
202872 2008 UG109 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202873 2008 UV119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202874 2008 UT124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202875 2008 UR130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202876 2008 UT131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202877 2008 UW145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202878 2008 UH184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
202879 2008 UF251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202880 2008 UH262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
202881 2008 UV281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202882 2008 UA316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202883 4723 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
202884 7590 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
202885 3095 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
202886 1979 OZ9 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
202887 1981 EO33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
202888 1981 EM34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
202889 1991 TF15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
202890 1991 VN7 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
202891 1992 EO10 02/03/1992 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
202892 1993 SP 18/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202893 1993 TH39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
202894 1994 WB5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
202895 1994 YP 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
202896 1995 DD7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
202897 1995 DE9 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
202898 1995 FK14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202899 1995 FP16 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202900 1995 FL20 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202901 1995 OJ17 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202902 1995 SC13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202903 1995 SD52 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202904 1995 UF23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202905 1995 UE31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202906 1995 WW11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202907 1996 RH1 04/09/1996 La Silla U. Carsenty, S. Mottola 1,6 km MPC · JPL
202908 1996 TH11 11/10/1996 Kitami K. Endate 1,5 km MPC · JPL
202909 Jakoten 1996 TF12 11/10/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 5,8 km MPC · JPL
202910 1996 VE14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202911 1997 EC14 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202912 1997 MK8 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202913 1997 NV5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202914 1997 PA 01/08/1997 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
202915 1997 TR7 02/10/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
202916 1997 TK9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202917 1997 WZ5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202918 1997 WK20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202919 1997 YJ12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202920 1997 YP19 29/12/1997 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
202921 1998 AM1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202922 1998 FM31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202923 1998 JM3 02/05/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
202924 1998 OK5 29/07/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
202925 1998 QF29 22/08/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
202926 1998 QM84 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202927 1998 SQ85 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202928 1998 ST92 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202929 1998 SZ125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
202930 Ivezic 1998 SG172 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
202931 1998 TB1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202932 1998 TF27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
202933 1998 VY40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202934 1998 WC39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202935 1998 YJ17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202936 1998 YL21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
202937 1999 AL18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
202938 1999 AY18 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202939 1999 AC26 15/01/1999 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
202940 1999 CD5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
202941 1999 CD14 12/02/1999 Uenohara N. Kawasato 1,3 km MPC · JPL
202942 1999 CK89 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202943 1999 EO 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202944 1999 FM2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202945 1999 FY78 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
202946 1999 FL96 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
202947 1999 GC11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
202948 1999 JU41 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202949 1999 JQ87 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
202950 1999 JB116 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202951 1999 RE 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
202952 1999 RW20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
202953 1999 RS45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,4 km MPC · JPL
202954 1999 RU68 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202955 1999 RQ89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202956 1999 RR91 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202957 1999 RF103 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
202958 1999 RQ109 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
202959 1999 RA151 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
202960 1999 RM156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202961 1999 RU157 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202962 1999 RU225 04/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202963 1999 RU242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
202964 1999 TH15 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
202965 1999 TK28 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
202966 1999 TE32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
202967 1999 TH69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202968 1999 TR70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202969 1999 TP77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202970 1999 TF81 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202971 1999 TW95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202972 1999 TP97 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
202973 1999 TW101 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
202974 1999 TZ113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202975 1999 TT121 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
202976 1999 TV129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202977 1999 TU159 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202978 1999 TF165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
202979 1999 TR202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202980 1999 TP222 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202981 1999 TR238 04/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
202982 1999 TD239 04/10/1999 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
202983 1999 TL272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
202984 1999 UR29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202985 1999 VC18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202986 1999 VW33 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
202987 1999 VU40 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202988 1999 VW41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202989 1999 VP78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202990 1999 VN101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202991 1999 VR110 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
202992 1999 VG135 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
202993 1999 VP135 07/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
202994 1999 VT138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202995 1999 VC142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202996 1999 VN166 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
202997 1999 VT175 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202998 1999 VJ183 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
202999 1999 VE186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203000 1999 VC195 03/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

198.000s  • 199.000s  • 200.000s  • 201.000s  • 202.000s  • 203.000s  • 204.000s  • 205.000s  • 206.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001