Danh sách tiểu hành tinh/103001–104000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103001 1999 XW95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
103002 1999 XH98 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103003 1999 XN98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103004 1999 XR98 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103005 1999 XN99 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103006 1999 XW99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103007 1999 XD100 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103008 1999 XX100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103009 1999 XW101 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103010 1999 XQ102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103011 1999 XG103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103012 1999 XT103 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103013 1999 XV103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103014 1999 XD104 09/12/1999 Gekko T. Kagawa 4,6 km MPC · JPL
103015 1999 XF104 08/12/1999 Campo Catino Campo Catino Obs. 2,4 km MPC · JPL
103016 1999 XH105 08/12/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,2 km MPC · JPL
103017 1999 XR105 11/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
103018 1999 XW105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
103019 1999 XG106 11/12/1999 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
103020 1999 XP106 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
103021 1999 XM109 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
103022 1999 XU109 04/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
103023 1999 XD110 04/12/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
103024 1999 XG110 04/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
103025 1999 XQ110 05/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
103026 1999 XN111 08/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
103027 1999 XS112 11/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
103028 1999 XJ114 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103029 1999 XL114 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103030 1999 XH115 04/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
103031 1999 XN115 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
103032 1999 XJ116 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
103033 1999 XP116 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
103034 1999 XD117 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
103035 1999 XY117 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
103036 1999 XP118 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
103037 1999 XK119 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
103038 1999 XR119 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
103039 1999 XB121 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
103040 1999 XH121 05/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
103041 1999 XN121 05/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
103042 1999 XO122 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
103043 1999 XP122 07/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
103044 1999 XH123 07/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
103045 1999 XH128 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103046 1999 XU128 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103047 1999 XV128 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
103048 1999 XW128 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103049 1999 XF129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103050 1999 XV129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103051 1999 XD130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103052 1999 XT131 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103053 1999 XH134 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103054 1999 XL134 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
103055 1999 XR134 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103056 1999 XX134 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103057 1999 XN135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103058 1999 XQ135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103059 1999 XV136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
103060 1999 XD137 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
103061 1999 XZ138 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
103062 1999 XU139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
103063 1999 XL140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
103064 1999 XF141 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103065 1999 XH141 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103066 1999 XO141 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
103067 1999 XA143 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103068 1999 XD145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103069 1999 XN145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103070 1999 XC148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103071 1999 XU150 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
103072 1999 XJ151 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
103073 1999 XO151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
103074 1999 XZ151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103075 1999 XC152 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
103076 1999 XM152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
103077 1999 XA153 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103078 1999 XX153 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103079 1999 XS157 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103080 1999 XG158 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103081 1999 XQ158 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103082 1999 XO159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103083 1999 XY159 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103084 1999 XO160 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103085 1999 XB161 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103086 1999 XZ161 13/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103087 1999 XW162 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103088 1999 XD163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
103089 1999 XL163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
103090 1999 XO163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
103091 1999 XJ164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103092 1999 XU164 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103093 1999 XD166 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
103094 1999 XA167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103095 1999 XH167 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103096 1999 XM167 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103097 1999 XJ168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103098 1999 XA173 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103099 1999 XL173 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103100 1999 XU173 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103101 1999 XD174 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103102 1999 XF174 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103103 1999 XM174 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
103104 1999 XW174 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103105 1999 XB175 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103106 1999 XT176 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
103107 1999 XE177 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103108 1999 XF177 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
103109 1999 XN177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103110 1999 XP177 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103111 1999 XY177 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103112 1999 XA178 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103113 1999 XD178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103114 1999 XH178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103115 1999 XN180 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103116 1999 XD181 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103117 1999 XY181 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103118 1999 XY182 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103119 1999 XR184 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103120 1999 XN185 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103121 1999 XP188 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103122 1999 XA189 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103123 1999 XG189 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
103124 1999 XD190 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103125 1999 XQ191 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103126 1999 XX191 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103127 1999 XR194 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103128 1999 XZ195 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103129 1999 XA196 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103130 1999 XR196 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
103131 1999 XK197 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103132 1999 XY198 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103133 1999 XX199 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103134 1999 XE202 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103135 1999 XL202 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103136 1999 XF203 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103137 1999 XN203 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103138 1999 XP204 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103139 1999 XS205 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103140 1999 XB206 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103141 1999 XF206 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
103142 1999 XM207 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
103143 1999 XY208 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103144 1999 XY209 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103145 1999 XQ210 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103146 1999 XS210 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103147 1999 XU212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103148 1999 XQ213 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103149 1999 XC215 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103150 1999 XP215 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
103151 1999 XR217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
103152 1999 XR220 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103153 1999 XT220 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103154 1999 XZ221 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103155 1999 XN222 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103156 1999 XT222 15/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103157 1999 XU223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
103158 1999 XB224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103159 1999 XP224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
103160 1999 XW224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
103161 1999 XF225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103162 1999 XZ225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103163 1999 XR226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
103164 1999 XX226 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
103165 1999 XN227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
103166 1999 XT227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103167 1999 XS228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
103168 1999 XW228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
103169 1999 XR229 07/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
103170 1999 XL230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
103171 1999 XC231 07/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
103172 1999 XL231 08/12/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
103173 1999 XS233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
103174 1999 XK234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
103175 1999 XS234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
103176 1999 XT234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
103177 1999 XU234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
103178 1999 XL235 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
103179 1999 XO236 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
103180 1999 XF237 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
103181 1999 XR237 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
103182 1999 XJ238 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
103183 1999 XA239 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103184 1999 XG239 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103185 1999 XD242 13/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
103186 1999 XH242 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
103187 1999 XS242 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103188 1999 XT242 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103189 1999 XV242 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103190 1999 XD243 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103191 1999 XE243 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
103192 1999 XF243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
103193 1999 XG243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
103194 1999 XX243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
103195 1999 XZ243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
103196 1999 XA244 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
103197 1999 XZ247 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103198 1999 XT248 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103199 1999 XE249 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103200 1999 XL249 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103201 1999 XB250 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103202 1999 XW250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103203 1999 XM251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103204 1999 XN251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
103205 1999 XJ252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
103206 1999 XN252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103207 1999 XA253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103208 1999 XN254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103209 1999 XX256 07/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
103210 1999 XK257 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103211 1999 XA258 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
103212 1999 XV258 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103213 1999 XL259 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
103214 1999 XG260 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103215 1999 XZ260 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103216 1999 XT261 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
103217 1999 YK1 17/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103218 1999 YV2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103219 1999 YX3 19/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103220 Kwongchuikuen 1999 YQ4 28/12/1999 Rock Finder W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
103221 1999 YC5 29/12/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 2,6 km MPC · JPL
103222 1999 YD5 29/12/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 1,6 km MPC · JPL
103223 1999 YT6 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103224 1999 YP8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
103225 1999 YQ8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103226 1999 YH9 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
103227 1999 YR10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103228 1999 YT13 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
103229 1999 YA14 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103230 1999 YE15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103231 1999 YM15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103232 1999 YU16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
103233 1999 YM17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103234 1999 YY19 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
103235 1999 YM22 30/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103236 1999 YV24 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103237 1999 YO26 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103238 1999 YA28 17/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103239 2000 AS 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
103240 2000 AC1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
103241 2000 AK2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
103242 2000 AL3 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103243 2000 AV3 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103244 2000 AK4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103245 2000 AN4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
103246 2000 AQ4 03/01/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
103247 2000 AS4 03/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
103248 2000 AZ4 02/01/2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
103249 2000 AA5 03/01/2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti 3,7 km MPC · JPL
103250 2000 AY6 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103251 2000 AN7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103252 2000 AG9 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103253 2000 AC13 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103254 2000 AX13 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103255 2000 AD14 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103256 2000 AY14 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103257 2000 AG19 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103258 2000 AH20 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103259 2000 AZ20 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103260 2000 AF22 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
103261 2000 AJ23 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103262 2000 AM24 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
103263 2000 AB25 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
103264 2000 AQ25 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103265 2000 AY25 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103266 2000 AT26 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103267 2000 AK27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103268 2000 AV27 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103269 2000 AG28 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103270 2000 AJ30 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103271 2000 AR30 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103272 2000 AX30 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103273 2000 AQ32 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103274 2000 AF33 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103275 2000 AM33 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
103276 2000 AT33 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103277 2000 AU33 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103278 2000 AG34 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103279 2000 AD35 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103280 2000 AV36 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103281 2000 AY36 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103282 2000 AX37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103283 2000 AZ38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103284 2000 AL39 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103285 2000 AF40 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103286 2000 AV40 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
103287 2000 AD41 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103288 2000 AA42 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103289 2000 AF42 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
103290 2000 AN43 05/01/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
103291 2000 AL44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
103292 2000 AD45 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103293 2000 AN45 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103294 2000 AS45 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103295 2000 AA46 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103296 2000 AY46 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103297 2000 AC47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103298 2000 AU47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103299 2000 AV47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103300 2000 AX47 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103301 2000 AL49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103302 2000 AF50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
103303 2000 AM50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
103304 2000 AF53 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103305 2000 AO53 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103306 2000 AU53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103307 2000 AM54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103308 2000 AH55 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103309 2000 AR55 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103310 2000 AA56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103311 2000 AH56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103312 2000 AL56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103313 2000 AP56 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103314 2000 AY56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103315 2000 AV59 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103316 2000 AD60 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103317 2000 AK60 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
103318 2000 AS60 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
103319 2000 AZ62 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103320 2000 AN64 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103321 2000 AX65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103322 2000 AH66 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103323 2000 AA67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103324 2000 AB67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103325 2000 AC67 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103326 2000 AD67 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103327 2000 AQ68 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103328 2000 AC69 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103329 2000 AN69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103330 2000 AX69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103331 2000 AY69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103332 2000 AZ69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103333 2000 AN70 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103334 2000 AZ72 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103335 2000 AF75 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103336 2000 AH77 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103337 2000 AG78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103338 2000 AN78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103339 2000 AV79 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103340 2000 AW81 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103341 2000 AG82 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103342 2000 AX83 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103343 2000 AX84 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103344 2000 AC85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103345 2000 AU85 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103346 2000 AD86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103347 2000 AK86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103348 2000 AL86 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
103349 2000 AN87 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103350 2000 AV88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103351 2000 AS89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103352 2000 AO90 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103353 2000 AP90 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103354 2000 AV90 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
103355 2000 AY90 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103356 2000 AJ92 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103357 2000 AM92 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103358 2000 AE93 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103359 2000 AH93 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103360 2000 AS94 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103361 2000 AR95 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
103362 2000 AV95 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103363 2000 AL100 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103364 2000 AP102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103365 2000 AZ103 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103366 2000 AQ104 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
103367 2000 AZ105 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103368 2000 AF107 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103369 2000 AN109 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103370 2000 AH111 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103371 2000 AO113 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103372 2000 AS113 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103373 2000 AM114 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103374 2000 AQ114 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103375 2000 AT114 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103376 2000 AX118 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
103377 2000 AG119 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103378 2000 AM119 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103379 2000 AH120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103380 2000 AN120 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103381 2000 AP120 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103382 2000 AC121 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103383 2000 AF121 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103384 2000 AG121 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103385 2000 AU121 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103386 2000 AK122 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103387 2000 AS123 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103388 2000 AX123 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103389 2000 AN124 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103390 2000 AL125 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103391 2000 AZ125 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103392 2000 AC127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103393 2000 AF127 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103394 2000 AO127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103395 2000 AX127 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103396 2000 AC129 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103397 2000 AJ129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103398 2000 AS129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103399 2000 AM130 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103400 2000 AO130 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103401 2000 AW130 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103402 2000 AA132 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103403 2000 AG132 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103404 2000 AJ134 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103405 2000 AM134 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103406 2000 AX135 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103407 2000 AC136 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103408 2000 AK140 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103409 2000 AP140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103410 2000 AR140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103411 2000 AR141 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103412 2000 AS142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103413 2000 AL143 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103414 2000 AX144 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103415 2000 AF146 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103416 2000 AM148 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
103417 2000 AL150 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103418 2000 AM150 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103419 2000 AS150 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103420 2000 AX150 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103421 Laurmatt 2000 AD151 06/01/2000 San Marcello L. Tesi, G. Forti 2,0 km MPC · JPL
103422 Laurisirén 2000 AG153 09/01/2000 Nyrolä A. Oksanen, M. Moilanen 1,4 km MPC · JPL
103423 2000 AM153 11/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
103424 2000 AY155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103425 2000 AX157 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103426 2000 AC158 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103427 2000 AJ158 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103428 2000 AN158 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103429 2000 AJ159 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103430 2000 AT159 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103431 2000 AY159 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103432 2000 AX160 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103433 2000 AY165 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103434 2000 AQ171 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103435 2000 AO176 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103436 2000 AE179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103437 2000 AJ181 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103438 2000 AT182 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103439 2000 AK184 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103440 2000 AC187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103441 2000 AN187 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103442 2000 AO187 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103443 2000 AP188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103444 2000 AD189 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103445 2000 AJ190 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103446 2000 AS190 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
103447 2000 AD191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103448 2000 AL192 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103449 2000 AM192 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103450 2000 AJ193 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103451 2000 AM193 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103452 2000 AY193 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103453 2000 AU194 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103454 2000 AE196 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103455 2000 AJ196 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
103456 2000 AN196 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103457 2000 AO196 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103458 2000 AA199 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103459 2000 AB201 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103460 Dieterherrmann 2000 AC204 11/01/2000 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 2,2 km MPC · JPL
103461 2000 AX205 14/01/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
103462 2000 AQ206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
103463 2000 AF207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
103464 2000 AG207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103465 2000 AB208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103466 2000 AC209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
103467 2000 AD209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
103468 2000 AX209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
103469 2000 AK211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
103470 2000 AA212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103471 2000 AF212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
103472 2000 AM212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103473 2000 AU212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103474 2000 AN213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
103475 2000 AY214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103476 2000 AH215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
103477 2000 AA219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103478 2000 AD219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
103479 2000 AE223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
103480 2000 AS223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
103481 2000 AP224 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
103482 2000 AB227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
103483 2000 AJ227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103484 2000 AR227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103485 2000 AR231 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
103486 2000 AV231 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103487 2000 AC232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103488 2000 AK232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103489 2000 AO232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103490 2000 AA235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103491 2000 AG236 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
103492 2000 AK236 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
103493 2000 AN237 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
103494 2000 AB239 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103495 2000 AJ239 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103496 2000 AR239 06/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
103497 2000 AX240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
103498 2000 AW243 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103499 2000 AO244 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103500 2000 AE245 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103501 2000 AT245 08/01/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 2,7 km MPC · JPL
103502 2000 AF247 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103503 2000 AP248 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
103504 2000 AF254 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103505 2000 BW 28/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103506 2000 BD1 28/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103507 2000 BK1 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
103508 2000 BV1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
103509 2000 BG2 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
103510 2000 BS2 26/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103511 2000 BW2 25/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
103512 2000 BZ2 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
103513 2000 BM3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
103514 2000 BD4 21/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103515 2000 BR4 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103516 2000 BY4 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103517 2000 BE5 27/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103518 2000 BF5 27/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103519 2000 BW5 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103520 2000 BB6 28/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103521 2000 BH6 28/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103522 2000 BQ6 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103523 2000 BT6 26/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
103524 2000 BO7 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103525 2000 BW7 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103526 2000 BS8 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103527 2000 BB9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
103528 2000 BD10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103529 2000 BK10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
103530 2000 BS11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103531 2000 BD12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
103532 2000 BT12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103533 2000 BS14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
103534 2000 BS16 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103535 2000 BT16 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103536 2000 BD17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103537 2000 BO17 30/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
103538 2000 BY17 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
103539 2000 BZ17 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103540 2000 BT18 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103541 2000 BU18 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103542 2000 BV18 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
103543 2000 BJ20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103544 2000 BC21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103545 2000 BP22 25/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
103546 2000 BN23 27/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103547 2000 BA24 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103548 2000 BH24 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103549 2000 BJ24 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103550 2000 BS24 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103551 2000 BJ25 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103552 2000 BU26 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103553 2000 BW26 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103554 2000 BF27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103555 2000 BS27 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103556 2000 BD28 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103557 2000 BK28 31/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103558 2000 BE29 25/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
103559 2000 BU31 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
103560 Peate 2000 BZ31 30/01/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
103561 2000 BJ32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
103562 2000 BL33 30/01/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
103563 2000 BY33 30/01/2000 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
103564 2000 BR34 30/01/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
103565 2000 BG35 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103566 2000 BL35 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103567 2000 BR40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103568 2000 BZ41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103569 2000 BD45 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103570 2000 BH49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
103571 2000 BU49 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103572 2000 BX50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103573 2000 BE51 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
103574 2000 CR 03/02/2000 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
103575 2000 CS 03/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
103576 2000 CG1 04/02/2000 Zeno T. Stafford 2,1 km MPC · JPL
103577 2000 CL1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
103578 2000 CK3 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103579 2000 CZ3 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103580 2000 CF4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103581 2000 CO4 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103582 2000 CQ4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103583 2000 CR5 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103584 2000 CW5 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103585 2000 CH7 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103586 2000 CR7 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103587 2000 CT7 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103588 2000 CU7 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103589 2000 CH8 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103590 2000 CL8 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103591 2000 CR8 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103592 2000 CB9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103593 2000 CC10 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103594 2000 CC11 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103595 2000 CE11 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103596 2000 CK12 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103597 2000 CP14 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103598 2000 CR14 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103599 2000 CY14 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103600 2000 CM16 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103601 2000 CP17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103602 2000 CU17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103603 2000 CG18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103604 2000 CH18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103605 2000 CM18 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103606 2000 CR18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103607 2000 CE19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103608 2000 CR19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103609 2000 CE20 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103610 2000 CS20 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103611 2000 CW20 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103612 2000 CD21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103613 2000 CM21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103614 2000 CF22 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103615 2000 CQ22 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103616 2000 CK23 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103617 2000 CL23 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103618 2000 CT23 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103619 2000 CH24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103620 2000 CJ24 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103621 2000 CA25 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103622 2000 CR25 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103623 2000 CN26 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103624 2000 CF27 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
103625 2000 CY27 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103626 2000 CH28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103627 2000 CL28 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103628 2000 CB29 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103629 2000 CN29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103630 2000 CS29 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
103631 2000 CL30 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103632 2000 CP30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103633 2000 CW30 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103634 2000 CA31 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103635 2000 CT31 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103636 2000 CW31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103637 2000 CF32 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103638 2000 CJ32 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103639 2000 CP33 02/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 3,1 km MPC · JPL
103640 2000 CQ33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
103641 2000 CV33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
103642 2000 CG34 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
103643 2000 CW34 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
103644 2000 CK35 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103645 2000 CP35 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
103646 2000 CD36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103647 2000 CH36 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103648 2000 CG37 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103649 2000 CJ37 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103650 2000 CL37 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103651 2000 CJ38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103652 2000 CP38 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103653 2000 CR39 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
103654 2000 CX40 02/02/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
103655 2000 CC41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
103656 2000 CV41 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103657 2000 CW41 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103658 2000 CL42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103659 2000 CS45 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103660 2000 CJ46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103661 2000 CK46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103662 2000 CM46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103663 2000 CC47 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103664 2000 CK48 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103665 2000 CZ48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103666 2000 CU49 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
103667 2000 CB50 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103668 2000 CB51 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
103669 2000 CW51 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103670 2000 CD52 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
103671 2000 CP54 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
103672 2000 CB55 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103673 2000 CZ55 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103674 2000 CU58 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103675 2000 CP59 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103676 2000 CQ59 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103677 2000 CT59 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103678 2000 CY59 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103679 2000 CL61 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103680 2000 CP61 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103681 2000 CN62 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103682 2000 CY62 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103683 2000 CK64 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103684 2000 CF65 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103685 2000 CB66 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103686 2000 CX66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103687 2000 CL68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
103688 2000 CS68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103689 2000 CK69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103690 2000 CM71 07/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103691 2000 CG72 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
103692 2000 CJ72 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
103693 2000 CY72 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103694 2000 CP73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
103695 2000 CL75 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103696 2000 CP75 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103697 2000 CB76 08/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103698 2000 CH77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,5 km MPC · JPL
103699 2000 CS77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103700 2000 CC78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103701 2000 CL78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103702 2000 CZ78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
103703 2000 CZ81 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103704 2000 CH82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103705 2000 CW82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103706 2000 CS83 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103707 2000 CW83 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
103708 2000 CD84 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103709 2000 CF84 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103710 2000 CT86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103711 2000 CV86 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103712 2000 CP87 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103713 2000 CZ87 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103714 2000 CO89 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103715 2000 CA91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103716 2000 CK91 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103717 2000 CS91 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103718 2000 CV92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103719 2000 CV93 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103720 2000 CF95 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103721 2000 CV95 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103722 2000 CL96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103723 2000 CN96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103724 2000 CW96 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103725 2000 CF98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
103726 2000 CR98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
103727 2000 CF99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
103728 2000 CZ99 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103729 2000 CW100 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
103730 2000 CJ102 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103731 2000 CK102 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103732 2000 CO103 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103733 Bernardharris 2000 CD105 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
103734 Winstonscott 2000 CO106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
103735 2000 CH108 05/02/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
103736 2000 CQ108 05/02/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
103737 Curbeam 2000 CU108 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
103738 Stephaniewilson 2000 CA110 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
103739 Higginbotham 2000 CT110 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 5,0 km MPC · JPL
103740 Budinger 2000 CV110 06/02/2000 Kitt Peak R. Millis 4,9 km MPC · JPL
103741 2000 CA112 07/02/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
103742 2000 CP112 07/02/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
103743 2000 CS112 07/02/2000 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
103744 2000 CV112 07/02/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
103745 2000 CC113 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
103746 2000 CK113 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103747 2000 CT114 01/02/2000 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
103748 2000 CE115 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103749 2000 CO115 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103750 2000 CZ116 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
103751 2000 CE117 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103752 2000 CM117 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103753 2000 CA118 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103754 2000 CP122 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103755 2000 CY123 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103756 2000 CH124 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103757 2000 CJ124 03/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
103758 2000 CF125 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103759 2000 CG125 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103760 2000 CV125 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103761 2000 CV129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103762 2000 CP131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
103763 2000 CP136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103764 2000 CY139 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103765 2000 CZ139 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
103766 2000 CY141 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103767 2000 CK147 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
103768 2000 DO 23/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
103769 2000 DV 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
103770 Wilfriedlang 2000 DP1 26/02/2000 Drebach J. Kandler, G. Lehmann 5,0 km MPC · JPL
103771 2000 DZ1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
103772 2000 DD2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103773 2000 DH2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103774 2000 DA4 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103775 2000 DK4 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103776 2000 DV4 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103777 2000 DG5 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103778 2000 DH5 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103779 2000 DN5 24/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103780 2000 DO5 25/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103781 2000 DZ6 29/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,5 km MPC · JPL
103782 2000 DJ7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
103783 2000 DZ7 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103784 2000 DA8 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
103785 2000 DQ8 27/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
103786 2000 DY8 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103787 2000 DL9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103788 2000 DA10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
103789 2000 DL10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
103790 2000 DY10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103791 2000 DB11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
103792 2000 DE11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103793 2000 DK11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
103794 2000 DG12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
103795 2000 DO12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
103796 2000 DQ12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
103797 2000 DR12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
103798 2000 DH13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103799 2000 DN13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103800 2000 DO13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103801 2000 DY13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
103802 2000 DH14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
103803 2000 DJ17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103804 2000 DU17 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
103805 2000 DV17 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103806 2000 DZ17 25/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
103807 2000 DM18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103808 2000 DN18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103809 2000 DB19 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103810 2000 DD19 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103811 2000 DE19 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103812 2000 DK19 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103813 2000 DO19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103814 2000 DW19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103815 2000 DE20 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103816 2000 DL20 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103817 2000 DW20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103818 2000 DY20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103819 2000 DL21 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103820 2000 DN22 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103821 2000 DE23 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103822 2000 DQ23 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103823 2000 DC24 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103824 2000 DE24 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103825 2000 DR24 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103826 2000 DV24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
103827 2000 DH25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103828 2000 DC26 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103829 2000 DZ26 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103830 2000 DL27 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103831 2000 DO27 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103832 2000 DV27 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103833 2000 DP28 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103834 2000 DY28 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103835 2000 DG29 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103836 2000 DU29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103837 2000 DX29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103838 2000 DN31 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103839 2000 DN32 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103840 2000 DU32 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103841 2000 DM33 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103842 2000 DQ33 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103843 2000 DZ33 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103844 2000 DC34 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103845 2000 DF34 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103846 2000 DQ34 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103847 2000 DW34 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103848 2000 DE35 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103849 2000 DK35 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
103850 2000 DS35 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103851 2000 DW35 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
103852 2000 DH36 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103853 2000 DX36 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103854 2000 DJ37 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103855 2000 DP37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103856 2000 DA38 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103857 2000 DG39 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103858 2000 DH39 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103859 2000 DX39 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103860 2000 DN40 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103861 2000 DS40 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103862 2000 DW40 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103863 2000 DR41 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103864 2000 DX41 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103865 2000 DY42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103866 2000 DA43 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103867 2000 DC43 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103868 2000 DV43 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103869 2000 DC44 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103870 2000 DJ44 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103871 2000 DK45 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103872 2000 DT45 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103873 2000 DD46 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103874 2000 DG46 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103875 2000 DR47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103876 2000 DS47 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103877 2000 DF48 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103878 2000 DH48 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103879 2000 DZ48 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103880 2000 DG49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103881 2000 DS49 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103882 2000 DE50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103883 2000 DP50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103884 2000 DB51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103885 2000 DH51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103886 2000 DP51 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103887 2000 DO52 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103888 2000 DP52 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103889 2000 DS52 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103890 2000 DY52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103891 2000 DJ53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103892 2000 DM54 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103893 2000 DR54 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103894 2000 DB55 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103895 2000 DF55 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103896 2000 DN55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103897 2000 DS55 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103898 2000 DT55 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103899 2000 DG56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103900 2000 DM56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103901 2000 DP56 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
103902 2000 DR56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103903 2000 DX56 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103904 2000 DG57 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103905 2000 DA58 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103906 2000 DJ58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103907 2000 DW58 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
103908 2000 DO59 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103909 2000 DQ59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103910 2000 DS59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103911 2000 DW59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103912 2000 DA60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103913 2000 DN60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103914 2000 DR60 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103915 2000 DZ60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103916 2000 DL61 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103917 2000 DS61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103918 2000 DG62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103919 2000 DJ62 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
103920 2000 DM62 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103921 2000 DN62 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103922 2000 DO62 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103923 2000 DP62 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103924 2000 DC63 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
103925 2000 DJ63 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103926 2000 DR63 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
103927 2000 DA64 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103928 2000 DL64 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103929 2000 DU64 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103930 2000 DG65 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103931 2000 DN65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103932 2000 DS65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103933 2000 DY66 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103934 2000 DK67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103935 2000 DS67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103936 2000 DV67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103937 2000 DR68 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103938 2000 DU68 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103939 2000 DJ69 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103940 2000 DM69 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103941 2000 DW69 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103942 2000 DE70 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103943 2000 DU70 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103944 2000 DE71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103945 2000 DK71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103946 2000 DG72 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103947 2000 DK72 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103948 2000 DP72 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103949 2000 DD73 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103950 2000 DK73 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103951 2000 DW73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103952 2000 DA74 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
103953 2000 DB74 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103954 2000 DM74 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103955 2000 DB75 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103956 2000 DR75 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103957 2000 DS75 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103958 2000 DC76 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
103959 2000 DT76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103960 2000 DD77 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103961 2000 DM77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103962 2000 DZ77 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103963 2000 DT78 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
103964 2000 DV78 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
103965 2000 DW78 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103966 Luni 2000 DC79 28/02/2000 Monte Agliale S. Donati 1,6 km MPC · JPL
103967 2000 DP79 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103968 2000 DX79 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103969 2000 DB80 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103970 2000 DK80 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103971 2000 DW80 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103972 2000 DD81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103973 2000 DL82 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103974 2000 DF83 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
103975 2000 DO83 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
103976 2000 DR83 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103977 2000 DS84 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103978 2000 DZ84 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103979 2000 DN85 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103980 2000 DT85 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103981 2000 DC86 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103982 2000 DE86 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
103983 2000 DG86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103984 2000 DH86 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103985 2000 DE89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103986 2000 DB90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
103987 2000 DS92 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103988 2000 DE93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103989 2000 DC94 28/02/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
103990 2000 DS94 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
103991 2000 DC95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103992 2000 DG95 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103993 2000 DH95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103994 2000 DQ95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103995 2000 DX95 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103996 2000 DX96 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103997 2000 DV97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103998 2000 DE98 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
103999 2000 DB99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104000 2000 DM99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL

99.000s  • 100.000s  • 101.000s  • 102.000s  • 103.000s  • 104.000s  • 105.000s  • 106.000s  • 107.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001