Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/171001–172000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171001 2005 EZ16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
171002 2005 EB19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171003 2005 EQ20 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
171004 2005 EU23 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171005 2005 EQ24 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
171006 2005 EF26 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
171007 2005 EX26 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171008 2005 ET28 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
171009 2005 EL31 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171010 2005 ER32 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
171011 2005 EY36 04/03/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
171012 2005 ED37 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
171013 2005 EL37 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
171014 2005 EZ37 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171015 2005 EU38 08/03/2005 RAS A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
171016 2005 ET40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171017 2005 EL44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
171018 2005 EA45 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171019 2005 EA46 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
171020 2005 ED46 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171021 2005 ER48 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171022 2005 ES48 03/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
171023 2005 EY48 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
171024 2005 EW49 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171025 2005 ER51 03/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
171026 2005 EU53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171027 2005 EN57 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
171028 2005 EY58 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171029 2005 EZ58 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
171030 2005 EN60 04/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
171031 2005 EK61 04/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171032 2005 ES61 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171033 2005 EA62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171034 2005 EK66 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
171035 2005 EV71 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171036 2005 EW71 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171037 2005 EC73 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171038 2005 EH77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
171039 2005 ER79 03/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
171040 2005 ES79 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
171041 2005 EH84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171042 2005 EG85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171043 2005 EG90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
171044 2005 EU93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171045 2005 ES96 03/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
171046 2005 ES97 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171047 2005 EM99 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
171048 2005 EN101 03/03/2005 $¢£t CSS 4,8 km MPC · JPL
171049 2005 EK102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171050 2005 EK108 04/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
171051 2005 EJ109 04/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
171052 2005 ES112 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
171053 2005 ET115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171054 2005 EA117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
171055 2005 EY119 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
171056 2005 ED121 08/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
171057 2005 EP121 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
171058 2005 EY123 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171059 2005 EC125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
171060 2005 EG126 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
171061 2005 ER126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
171062 2005 EV127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171063 2005 EY133 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171064 2005 EX135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171065 2005 EL138 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171066 2005 ER142 10/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
171067 2005 EZ147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171068 2005 EQ151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
171069 2005 ES152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
171070 2005 EK156 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
171071 2005 EZ156 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
171072 2005 ER165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
171073 2005 EQ167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
171074 2005 EL171 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171075 2005 EW176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
171076 2005 EA178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171077 2005 EL178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
171078 2005 EM181 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
171079 2005 EB182 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171080 2005 EV182 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171081 2005 EG185 09/03/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
171082 2005 ER188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
171083 2005 EZ188 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
171084 2005 EO193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
171085 2005 EF197 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171086 2005 EL197 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171087 2005 EB204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171088 2005 EE205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171089 2005 EB206 13/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
171090 2005 ET207 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171091 2005 EN212 04/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
171092 2005 EO215 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171093 2005 EW219 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
171094 2005 ER222 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171095 2005 EL223 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171096 2005 EX224 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171097 2005 EF225 10/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
171098 2005 EB242 11/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
171099 2005 EH251 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171100 2005 EH263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171101 2005 EL266 13/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
171102 2005 EZ268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
171103 2005 EO269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171104 2005 ER277 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
171105 2005 EG280 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
171106 2005 EE285 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
171107 2005 EG287 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
171108 2005 EM289 09/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
171109 2005 EA291 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
171110 2005 EQ292 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
171111 2005 EN293 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171112 Sickafoose 2005 ER301 11/03/2005 Kitt Peak A. Gulbis 1,7 km MPC · JPL
171113 2005 EY305 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171114 2005 EC311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171115 2005 FW3 17/03/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
171116 2005 GO 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
171117 2005 GF1 01/04/2005 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
171118 Szigetköz 2005 GJ1 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,6 km MPC · JPL
171119 2005 GA3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
171120 2005 GN4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
171121 2005 GM7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
171122 2005 GH8 02/04/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
171123 2005 GU11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171124 2005 GV22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
171125 2005 GR23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171126 2005 GT23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
171127 2005 GT26 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
171128 2005 GA28 03/04/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
171129 2005 GG28 03/04/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
171130 2005 GC31 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171131 2005 GM34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171132 2005 GZ36 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
171133 2005 GP38 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171134 2005 GC41 04/04/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
171135 2005 GR44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
171136 2005 GW52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
171137 2005 GX53 04/04/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171138 2005 GX54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171139 2005 GG55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
171140 2005 GX56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
171141 2005 GK57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
171142 2005 GZ58 04/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
171143 2005 GC59 05/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
171144 2005 GA66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
171145 2005 GD66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
171146 2005 GH67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
171147 2005 GR68 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
171148 2005 GX68 02/04/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
171149 2005 GY72 04/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
171150 2005 GB73 04/04/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
171151 2005 GD75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
171152 2005 GK78 06/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
171153 Allanrahill 2005 GL81 10/04/2005 RAS A. Lowe 3,6 km MPC · JPL
171154 2005 GG87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
171155 2005 GN88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
171156 2005 GA90 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171157 2005 GE95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171158 2005 GN110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
171159 2005 GM112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
171160 2005 GN112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171161 2005 GJ114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
171162 2005 GD118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
171163 2005 GF119 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
171164 2005 GD122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171165 2005 GF127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
171166 2005 GM128 13/04/2005 RAS A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
171167 2005 GE134 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
171168 2005 GT137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
171169 2005 GL159 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
171170 2005 GZ163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171171 Prior 2005 GZ164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
171172 2005 GS168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171173 2005 GT168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
171174 2005 GW169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171175 2005 GZ170 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
171176 2005 GF172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
171177 2005 GY178 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171178 2005 GL179 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171179 2005 GX214 03/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
171180 2005 HK 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171181 2005 HJ1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171182 2005 HW1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171183 Haleakala 2005 HJ4 30/04/2005 Haleakala-Faulkes Faulkes Project 1,9 km MPC · JPL
171184 2005 JB1 03/05/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
171185 2005 JW10 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,8 km MPC · JPL
171186 2005 JQ11 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,9 km MPC · JPL
171187 2005 JV15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
171188 2005 JR20 04/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
171189 2005 JR21 04/05/2005 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
171190 2005 JQ22 01/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
171191 2005 JT22 01/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
171192 2005 JX22 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
171193 2005 JG25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171194 2005 JJ27 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171195 2005 JY30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
171196 2005 JO31 04/05/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
171197 2005 JF32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
171198 2005 JX43 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
171199 2005 JH47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
171200 2005 JJ48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171201 2005 JC49 04/05/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
171202 2005 JS55 04/05/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
171203 2005 JD57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171204 2005 JD60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
171205 2005 JD61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
171206 2005 JE62 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171207 2005 JQ63 09/05/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
171208 2005 JN64 04/05/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
171209 2005 JJ65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
171210 2005 JA69 06/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
171211 2005 JP69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171212 2005 JA70 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171213 2005 JD72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
171214 2005 JL73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
171215 2005 JJ77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
171216 2005 JG85 08/05/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171217 2005 JN87 09/05/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
171218 2005 JN89 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
171219 2005 JU100 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
171220 2005 JF105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
171221 2005 JD113 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
171222 2005 JK125 11/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
171223 2005 JY132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
171224 2005 JD136 11/05/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
171225 2005 JR138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
171226 2005 JR142 15/05/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
171227 2005 JS151 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171228 2005 JO153 04/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171229 2005 JZ154 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
171230 2005 JB160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171231 2005 JC160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
171232 2005 JK160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
171233 2005 JU163 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
171234 2005 JO165 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
171235 2005 JZ165 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
171236 2005 JR177 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171237 2005 JZ177 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
171238 2005 KR7 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
171239 2005 KO10 29/05/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
171240 2005 KA11 31/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
171241 2005 KY11 30/05/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 6,8 km MPC · JPL
171242 2005 LJ5 02/06/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
171243 2005 LP8 05/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
171244 2005 LT8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
171245 2005 LF9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
171246 2005 LD36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
171247 2005 LJ38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
171248 2005 LC49 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171249 2005 MV1 19/06/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
171250 2005 MU14 29/06/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
171251 2005 MU35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171252 2005 MF53 29/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
171253 2005 NJ12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
171254 2005 NH56 05/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
171255 2005 NX89 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
171256 Lucieconstant 2005 PU5 08/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 4,2 km MPC · JPL
171257 2005 QP77 25/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
171258 2005 QW84 30/08/2005 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
171259 2006 BM103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
171260 2006 BN132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171261 2006 DA33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171262 2006 DA80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
171263 2006 DV84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171264 2006 DJ92 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
171265 2006 DQ107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
171266 2006 DU115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171267 2006 DQ126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171268 2006 DD185 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171269 2006 DX189 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
171270 2006 DP192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171271 2006 EU6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171272 2006 ED47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171273 2006 FR 22/03/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171274 2006 FR2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171275 2006 FE4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
171276 2006 FP12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171277 2006 FF23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171278 2006 FS27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
171279 2006 FV29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171280 2006 FY34 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
171281 2006 FJ36 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171282 2006 FK41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171283 2006 FK47 23/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171284 2006 FL47 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171285 2006 FM49 25/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
171286 2006 FF51 30/03/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
171287 2006 GK3 07/04/2006 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
171288 2006 GY21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171289 2006 GE31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
171290 2006 GA32 06/04/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
171291 2006 GH35 07/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171292 2006 GS38 06/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
171293 2006 GV38 06/04/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
171294 2006 GX38 07/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
171295 2006 HD1 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
171296 2006 HN1 18/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
171297 2006 HX2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
171298 2006 HV3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171299 2006 HK6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
171300 2006 HV7 20/04/2006 RAS A. Lowe 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171301 2006 HS13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171302 2006 HQ23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
171303 2006 HE29 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
171304 2006 HH30 19/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
171305 2006 HJ30 19/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
171306 2006 HP34 19/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171307 2006 HJ35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171308 2006 HE38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
171309 2006 HG42 21/04/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
171310 2006 HN43 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171311 2006 HM44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
171312 2006 HS46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171313 2006 HB48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171314 2006 HL51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
171315 2006 HD52 27/04/2006 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
171316 2006 HK54 20/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
171317 2006 HQ63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
171318 2006 HW67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171319 2006 HJ75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171320 2006 HO78 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171321 2006 HR80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
171322 2006 HY90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171323 2006 HD91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
171324 2006 HQ96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171325 2006 HD101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
171326 2006 JA1 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
171327 2006 JF10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171328 2006 JS17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171329 2006 JM27 01/05/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171330 2006 JQ37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171331 2006 JU39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171332 2006 JR45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
171333 2006 JE46 10/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
171334 2006 JB47 09/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171335 2006 JE48 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171336 2006 JT54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171337 2006 JE59 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
171338 2006 JZ60 02/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
171339 2006 KM2 18/05/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
171340 2006 KG4 19/05/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
171341 2006 KP4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
171342 2006 KY9 19/05/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
171343 2006 KN10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
171344 2006 KA15 20/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171345 2006 KH21 21/05/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
171346 2006 KP23 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
171347 2006 KU23 18/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
171348 2006 KU27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171349 2006 KT42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171350 2006 KA46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
171351 2006 KD61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
171352 2006 KB65 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
171353 2006 KR65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
171354 2006 KU65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
171355 2006 KT68 20/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171356 2006 KV73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171357 2006 KA83 19/05/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
171358 2006 KT85 20/05/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
171359 2006 KU104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171360 2006 KE107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
171361 2006 KN108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
171362 2006 KV110 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171363 2006 KT121 28/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
171364 2006 LG1 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
171365 2006 LS1 05/06/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171366 2006 LE2 07/06/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
171367 2006 LW3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171368 2006 LV4 07/06/2006 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
171369 2006 LW5 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
171370 2006 LX5 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
171371 2006 LE7 10/06/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
171372 2006 MK3 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
171373 2006 MN14 28/06/2006 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
171374 2006 NE 01/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
171375 2006 OH 17/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,9 km MPC · JPL
171376 2006 OM 17/07/2006 Vicques M. Ory 3,5 km MPC · JPL
171377 2006 OR8 20/07/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
171378 2006 OV8 20/07/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
171379 2006 OL9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 4,1 km MPC · JPL
171380 2006 OM12 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
171381 Taipei 2006 OG17 22/07/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,9 km MPC · JPL
171382 2006 OO17 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
171383 2006 OE20 18/07/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
171384 2006 PY6 12/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
171385 2006 PW7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
171386 2006 PP9 13/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
171387 2006 PR9 13/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
171388 2006 PL10 13/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
171389 2006 PV12 13/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
171390 2006 PK13 14/08/2006 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
171391 2006 PK27 13/08/2006 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
171392 2006 PX29 12/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
171393 2006 PH32 15/08/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
171394 2006 PD39 14/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
171395 2006 QN27 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171396 Miguel 2006 QH33 24/08/2006 La Cañada J. Lacruz 1,4 km MPC · JPL
171397 2006 QT40 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
171398 2006 QH42 17/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
171399 2006 QL66 21/08/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171400 2006 QZ98 22/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171401 2006 QC129 17/08/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
171402 2006 QL133 23/08/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
171403 2006 QV136 16/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
171404 2006 QR141 18/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
171405 2006 QS144 28/08/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171406 2006 QV145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
171407 2006 QV148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
171408 2006 QF150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
171409 2006 QV162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171410 2006 QZ167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
171411 2006 RO3 11/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
171412 2006 RS35 14/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
171413 2006 RK50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
171414 2006 RJ91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171415 2006 RV99 14/09/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
171416 2006 SL11 16/09/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171417 2006 SS153 20/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
171418 2006 TH2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
171419 2006 UH107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171420 2006 VX28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
171421 2007 AG11 14/01/2007 Altschwendt W. Ries 3,4 km MPC · JPL
171422 2007 EL14 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171423 2007 MQ19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
171424 2007 NL2 13/07/2007 OAM Mallorca Obs. 20 km MPC · JPL
171425 2007 PC17 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171426 2007 PP18 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171427 2007 PB21 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
171428 2007 PA26 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171429 Hunstead 2007 RD5 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 5,6 km MPC · JPL
171430 2007 RX10 09/09/2007 Palomar Palomar Obs. 1,1 km MPC · JPL
171431 2007 RC19 13/09/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 3,8 km MPC · JPL
171432 2007 RK19 05/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
171433 Prothous 2007 RK35 07/09/2007 La Cañada J. Lacruz 13 km MPC · JPL
171434 2007 RO38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171435 2007 RW67 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
171436 2007 RF72 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
171437 2007 RO83 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
171438 2007 RG84 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
171439 2007 RO89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
171440 2007 RT101 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
171441 2007 RC106 11/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
171442 2007 RU112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
171443 2007 RQ140 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171444 2007 RL141 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171445 2007 RT141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171446 2007 RL142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171447 2007 RO145 14/09/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
171448 Guchaohao 2007 RD147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
171449 2007 RE223 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171450 2007 RO276 05/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
171451 2007 SR7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
171452 2007 SZ13 20/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
171453 2007 SH15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171454 2007 SM17 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171455 2007 TR 03/10/2007 RAS A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
171456 2007 TU11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171457 2007 TS12 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171458 Pepaprats 2007 TF14 07/10/2007 OAM Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
171459 2007 TN176 05/10/2007 Hibiscus Hibiscus Obs. 2,3 km MPC · JPL
171460 2170 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
171461 2666 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
171462 4518 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
171463 6272 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
171464 6731 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
171465 Evamaria 6847 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
171466 6862 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
171467 2040 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
171468 2252 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
171469 1103 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
171470 1275 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
171471 2112 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
171472 2195 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
171473 3182 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
171474 5064 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
171475 5151 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
171476 1993 RT4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
171477 1993 YL1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
171478 1994 EG5 07/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171479 1994 GP4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
171480 1995 EW3 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171481 1995 SN15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
171482 1995 SN34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
171483 1995 SO45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
171484 1995 VZ3 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
171485 1995 YZ2 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
171486 1996 MO 23/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
171487 1996 RA12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
171488 1996 TO16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171489 1996 TB27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171490 1996 TX31 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171491 1996 TT44 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171492 1996 VK1 07/11/1996 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
171493 1996 VQ13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171494 1996 XS3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
171495 1996 XD24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
171496 1996 XY29 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171497 1997 BY2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
171498 1997 CD2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
171499 1997 GB17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171500 1997 GJ20 05/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171501 1997 MZ5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
171502 1997 ND2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
171503 1998 DZ11 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
171504 1998 EP5 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171505 1998 HV35 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171506 1998 HC44 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171507 1998 HC111 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171508 1998 MY13 19/06/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
171509 1998 QV18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171510 1998 QC23 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
171511 1998 QY83 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171512 1998 RP20 14/09/1998 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
171513 1998 RJ63 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
171514 1998 SG23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171515 1998 SW48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
171516 1998 SQ92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171517 1998 SQ155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
171518 1998 TO 10/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
171519 1998 US19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
171520 1999 AR19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
171521 1999 CH3 07/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
171522 1999 CY5 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171523 1999 CE83 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
171524 1999 CP111 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
171525 1999 CW111 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171526 1999 HO7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
171527 1999 HT9 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171528 1999 JH28 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
171529 1999 JK70 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171530 1999 JN102 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171531 1999 JR114 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171532 1999 JB134 15/05/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
171533 1999 KC10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171534 1999 NC48 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171535 1999 RZ11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171536 1999 RH61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171537 1999 RZ65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171538 1999 RY66 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171539 1999 RJ86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171540 1999 RX86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171541 1999 RY108 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171542 1999 RH125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171543 1999 RM134 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171544 1999 RJ144 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171545 1999 RR145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171546 1999 RA154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171547 1999 RH154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171548 1999 RS161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171549 1999 RE209 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171550 1999 SK15 30/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171551 1999 TK7 07/10/1999 Monte Agliale S. Donati 1,4 km MPC · JPL
171552 1999 TD12 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,3 km MPC · JPL
171553 1999 TG39 03/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171554 1999 TR57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171555 1999 TF74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171556 1999 TW129 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
171557 1999 TO140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171558 1999 TE147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171559 1999 TU147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171560 1999 TX161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171561 1999 TT169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171562 1999 TZ177 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
171563 1999 TR178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171564 1999 TX219 01/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171565 1999 TD227 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171566 1999 TG272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171567 1999 TF284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171568 1999 TJ286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171569 1999 UD3 16/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
171570 1999 UK28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171571 1999 US38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171572 1999 UJ42 21/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171573 1999 UH43 28/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171574 1999 VS4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
171575 1999 VM5 06/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
171576 1999 VP11 07/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
171577 1999 VW14 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171578 1999 VW21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
171579 1999 VD23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 1,7 km MPC · JPL
171580 1999 VW42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171581 1999 VE57 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
171582 1999 VX80 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171583 1999 VQ88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171584 1999 VF96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171585 1999 VG104 09/11/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
171586 1999 VR164 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171587 1999 VU168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171588 Náprstek 1999 WG1 26/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,4 km MPC · JPL
171589 1999 WP5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
171590 1999 WH7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
171591 1999 WT10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171592 1999 WN14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171593 1999 XK40 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171594 1999 XZ40 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171595 1999 XM44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171596 1999 XN47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171597 1999 XV53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171598 1999 XN57 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171599 1999 XJ63 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171600 1999 XN122 07/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171601 1999 XQ164 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171602 1999 XP172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
171603 1999 XA180 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
171604 1999 XC218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171605 1999 XB246 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171606 1999 YT16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171607 2000 AU13 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171608 2000 AO62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
171609 2000 AS86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171610 2000 AL93 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171611 2000 AG113 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171612 2000 AS241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
171613 2000 AZ257 11/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171614 2000 BU6 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171615 2000 BE9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171616 2000 BL22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
171617 2000 BY31 30/01/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171618 2000 BB37 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
171619 2000 CX2 02/02/2000 Modra A. Galád, P. Kolény 2,8 km MPC · JPL
171620 2000 CG40 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171621 2000 CR58 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171622 2000 CJ96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171623 2000 CL98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171624 Nicolemartin 2000 CT106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
171625 2000 CW112 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
171626 2000 CU113 11/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171627 2000 CS135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
171628 2000 DE25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171629 2000 DH73 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171630 2000 DB81 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
171631 2000 DT97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171632 2000 DJ100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171633 2000 DQ108 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
171634 2000 EQ10 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171635 2000 EA46 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171636 2000 EP64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171637 2000 ES80 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171638 2000 ED88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171639 2000 EC115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
171640 2000 EZ125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
171641 2000 EE134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
171642 2000 EK157 11/03/2000 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
171643 2000 EX171 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
171644 2000 FJ7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
171645 2000 FL7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
171646 2000 FL14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171647 2000 FU14 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171648 2000 FS27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
171649 2000 FQ63 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
171650 2000 FW71 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
171651 2000 GK24 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
171652 2000 GQ37 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171653 2000 GV60 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171654 2000 GO132 11/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171655 2000 GW140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
171656 2000 GW167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
171657 2000 GH176 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
171658 2000 HK84 30/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
171659 2000 HR94 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
171660 2000 JH13 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171661 2000 JZ17 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171662 2000 JF30 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171663 2000 JS41 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171664 2000 KW 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
171665 2000 KK23 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171666 2000 KD51 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171667 2000 NU14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
171668 2000 NZ17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
171669 2000 OM54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
171670 2000 OX59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171671 2000 PF32 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171672 2000 QL13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171673 2000 QB33 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171674 2000 QA37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171675 2000 QN58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171676 2000 QX58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171677 2000 QG136 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
171678 2000 QD170 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171679 2000 QN226 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
171680 2000 RS21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171681 2000 RK23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171682 2000 RL31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171683 2000 RG32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171684 2000 RN53 07/09/2000 Elmira A. J. Cecce 1,3 km MPC · JPL
171685 2000 RV90 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171686 2000 SZ12 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171687 2000 SO18 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171688 2000 SP18 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
171689 2000 SQ28 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171690 2000 SF41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171691 2000 SG49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171692 2000 SN55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171693 2000 SB98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171694 2000 SQ102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171695 2000 SE113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171696 2000 SK137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171697 2000 SG138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171698 2000 SA164 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
171699 2000 SD169 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171700 2000 SA211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171701 2000 SU262 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171702 2000 SH280 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171703 2000 SC293 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171704 2000 SU294 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171705 2000 SC302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171706 2000 SE308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171707 2000 SV327 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171708 2000 TL24 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171709 2000 TC45 01/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
171710 2000 TD51 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171711 2000 TR63 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171712 2000 UO8 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171713 2000 UC20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171714 2000 UW42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171715 2000 UD43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171716 2000 UD57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171717 2000 UP59 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171718 2000 UQ69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171719 2000 UN85 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171720 2000 US92 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
171721 2000 UW93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171722 2000 UH109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171723 2000 VG13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171724 2000 WG 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171725 2000 WW15 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171726 2000 WO21 21/11/2000 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
171727 2000 WT24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171728 2000 WX25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171729 2000 WE31 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171730 2000 WX50 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171731 2000 WD56 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171732 2000 WR65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171733 2000 WD71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171734 2000 WY76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171735 2000 WT94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171736 2000 WQ97 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171737 2000 WA98 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171738 2000 WB110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171739 2000 WG115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171740 2000 WH115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171741 2000 WX119 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171742 2000 WF177 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171743 2000 WD184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
171744 2000 WU195 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171745 2000 XU 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
171746 2000 XT18 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171747 2000 XU30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171748 2000 YM2 19/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
171749 2000 YG5 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171750 2000 YS10 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171751 2000 YB17 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171752 2000 YZ21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
171753 2000 YN22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171754 2000 YB24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171755 2000 YR43 30/12/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
171756 2000 YH59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171757 2000 YK59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171758 2000 YZ83 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171759 2000 YR92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171760 2000 YU97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171761 2000 YR98 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171762 2000 YT108 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
171763 2000 YM110 30/12/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
171764 2000 YP110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171765 2000 YO131 30/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
171766 2000 YY143 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
171767 2001 AW8 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171768 2001 AW22 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171769 2001 AD40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171770 2001 AO51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171771 2001 AM53 04/01/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
171772 2001 BN9 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171773 2001 BJ10 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
171774 2001 BW18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171775 2001 BC20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171776 2001 BU21 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171777 2001 BP22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171778 2001 BG24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171779 2001 BF40 18/01/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
171780 2001 BN41 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171781 2001 BG52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171782 2001 BK52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171783 2001 BX62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171784 2001 BV67 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171785 2001 BK70 25/01/2001 Needville W. G. Dillon 1,0 km MPC · JPL
171786 2001 BF83 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171787 2001 CG2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171788 2001 CR3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171789 2001 CJ8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171790 2001 CP14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171791 2001 CZ16 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171792 2001 CM33 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
171793 2001 CW42 13/02/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
171794 2001 DM7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
171795 2001 DX15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171796 2001 DX16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171797 2001 DL18 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171798 2001 DW24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171799 2001 DO32 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
171800 2001 DJ38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171801 2001 DE39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171802 2001 DV39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171803 2001 DY42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171804 2001 DF49 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171805 2001 DL52 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171806 2001 DA63 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171807 2001 DV64 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
171808 2001 DQ81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171809 2001 DO86 25/02/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,1 km MPC · JPL
171810 2001 DY86 18/02/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
171811 2001 DE87 24/02/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
171812 2001 DW95 17/02/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
171813 2001 DJ103 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171814 2001 DS103 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 960 m MPC · JPL
171815 2001 EF9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171816 2001 EN16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
171817 2001 EB22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
171818 2001 FH5 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171819 2001 FZ6 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
171820 2001 FT12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
171821 2001 FW14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
171822 2001 FR20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
171823 2001 FS25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171824 2001 FK49 18/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
171825 2001 FQ63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171826 2001 FZ82 24/03/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
171827 2001 FE92 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
171828 2001 FD103 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171829 2001 FY105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171830 2001 FV109 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171831 2001 FO145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171832 2001 FO152 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171833 2001 FA161 29/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
171834 2001 FR173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
171835 2001 GO8 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171836 2001 HJ41 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171837 2001 HQ52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
171838 2001 HE56 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171839 2001 JM1 12/05/2001 Haleakala NEAT 540 m MPC · JPL
171840 2001 JY7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171841 2001 JK10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
171842 2001 KD10 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
171843 2001 KW21 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171844 2001 KM29 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171845 2001 KV33 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171846 2001 KW36 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
171847 2001 KK45 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
171848 2001 KV56 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171849 2001 KW72 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
171850 2001 LN15 12/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
171851 2001 MG 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
171852 2001 MY3 16/06/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171853 2001 MN17 26/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
171854 2001 MB20 25/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
171855 2001 MR20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
171856 2001 NM5 13/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
171857 2001 OF12 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
171858 2001 OO42 22/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
171859 2001 OH51 21/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
171860 2001 OM93 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
171861 2001 OP102 28/07/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
171862 2001 PG49 13/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
171863 2001 QK3 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171864 2001 QU52 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171865 2001 QQ72 16/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
171866 2001 QV72 20/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
171867 2001 QA97 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171868 2001 QR110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
171869 2001 QD119 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171870 2001 QJ125 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171871 2001 QD157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171872 2001 QJ171 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
171873 2001 QF197 22/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
171874 2001 QR211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
171875 2001 QX219 23/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
171876 2001 QE228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
171877 2001 QR228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
171878 2001 QY261 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171879 2001 QQ263 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
171880 2001 QV274 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
171881 2001 QR285 23/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
171882 2001 QW290 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
171883 2001 QH328 26/08/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
171884 2001 QC329 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171885 2001 QL333 20/08/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
171886 2001 RE12 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
171887 2001 RG15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171888 2001 RJ20 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171889 2001 RJ31 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
171890 2001 RL42 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171891 2001 RW46 11/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
171892 2001 RT48 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
171893 2001 RS67 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171894 2001 RP83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
171895 2001 RG85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
171896 2001 RG89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
171897 2001 RQ89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
171898 2001 RZ90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
171899 2001 RP96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
171900 2001 RW102 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171901 2001 RK104 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
171902 2001 RH129 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
171903 2001 RX131 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171904 2001 RG150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
171905 2001 SK12 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171906 2001 SZ24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
171907 2001 ST31 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171908 2001 SW32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171909 2001 SK44 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171910 2001 SZ45 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171911 2001 SD51 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171912 2001 SB62 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171913 2001 SA74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
171914 2001 SM75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
171915 2001 SX83 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171916 2001 SN90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171917 2001 SA96 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171918 2001 SF100 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171919 2001 SG115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
171920 2001 SN117 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
171921 2001 SF127 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
171922 2001 SM139 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
171923 2001 SZ140 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171924 2001 SP142 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
171925 2001 ST143 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
171926 2001 SW143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171927 2001 SW145 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171928 2001 SK153 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171929 2001 SQ158 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171930 2001 SJ170 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171931 2001 SP174 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
171932 2001 SD198 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
171933 2001 SN201 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
171934 2001 SL213 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171935 2001 SJ223 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171936 2001 SH226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171937 2001 SA231 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171938 2001 SS232 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
171939 2001 SH235 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171940 2001 SK240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
171941 2001 SM241 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
171942 2001 SA256 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171943 2001 SU256 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171944 2001 SM260 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171945 2001 SP270 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
171946 2001 SB281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
171947 2001 SK281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
171948 2001 SJ288 27/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
171949 2001 SP313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
171950 2001 SY317 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171951 2001 SS328 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171952 2001 SD340 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
171953 2001 SN345 23/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
171954 2001 SE348 26/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
171955 2001 SH350 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
171956 2001 TO10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171957 2001 TR11 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171958 2001 TJ31 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171959 2001 TG61 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
171960 2001 TO64 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
171961 2001 TR81 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
171962 2001 TP82 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171963 2001 TR84 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
171964 2001 TV87 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
171965 2001 TZ89 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171966 2001 TH93 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
171967 2001 TY100 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171968 2001 TF108 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
171969 2001 TH109 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171970 2001 TJ118 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
171971 2001 TN121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
171972 2001 TU121 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
171973 2001 TO122 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
171974 2001 TM124 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
171975 2001 TY127 10/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
171976 2001 TP128 13/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
171977 2001 TO134 13/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
171978 2001 TR135 13/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
171979 2001 TW135 13/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
171980 2001 TO145 10/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
171981 2001 TB150 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
171982 2001 TP152 10/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
171983 2001 TX161 11/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
171984 2001 TQ175 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
171985 2001 TB184 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
171986 2001 TX188 14/10/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
171987 2001 TZ200 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
171988 2001 TB202 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
171989 2001 TS203 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
171990 2001 TY208 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
171991 2001 TP210 13/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
171992 2001 TK214 13/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
171993 2001 TS214 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
171994 2001 TZ218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
171995 2001 TJ235 15/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
171996 2001 TM238 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
171997 2001 TW256 14/10/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
171998 2001 UM3 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
171999 2001 UQ21 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172000 2001 UO22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL

167.000s  • 168.000s  • 169.000s  • 170.000s  • 171.000s  • 172.000s  • 173.000s  • 174.000s  • 175.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001