Danh sách tiểu hành tinh/262001–263000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262001 2006 QB53 23/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
262002 2006 QE57 23/08/2006 Mauna Kea D. D. Balam 11 km MPC · JPL
262003 2006 QE60 20/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
262004 2006 QZ60 21/08/2006 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
262005 2006 QL63 24/08/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
262006 2006 QH73 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262007 2006 QG77 22/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
262008 2006 QK78 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262009 2006 QP78 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262010 2006 QS79 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
262011 2006 QH80 24/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
262012 2006 QZ80 24/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
262013 2006 QN82 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
262014 2006 QO84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262015 2006 QR87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262016 2006 QP95 16/08/2006 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
262017 2006 QS95 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
262018 2006 QN98 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
262019 2006 QQ98 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262020 2006 QL99 23/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
262021 2006 QV104 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
262022 2006 QO106 28/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
262023 2006 QP109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262024 2006 QP110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
262025 2006 QH111 28/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,7 km MPC · JPL
262026 2006 QT111 22/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
262027 2006 QA115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
262028 2006 QG120 29/08/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
262029 2006 QH121 29/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
262030 2006 QE123 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262031 2006 QD131 20/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262032 2006 QD132 22/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
262033 2006 QZ132 23/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
262034 2006 QD133 23/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
262035 2006 QD134 24/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
262036 2006 QD141 18/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
262037 2006 QD142 18/08/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
262038 2006 QT142 30/08/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
262039 2006 QL149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
262040 2006 QS149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
262041 2006 QG157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262042 2006 QS157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
262043 2006 QE159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262044 2006 QD161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262045 2006 QT164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
262046 2006 QD176 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
262047 2006 QN182 28/08/2006 Apache Point A. C. Becker 710 m MPC · JPL
262048 2006 QS182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262049 2006 QU182 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
262050 2006 QJ184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262051 2006 RP6 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262052 2006 RX7 12/09/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
262053 2006 RA8 12/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262054 2006 RB8 12/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
262055 2006 RC16 14/09/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
262056 2006 RK18 14/09/2006 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
262057 2006 RM20 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
262058 2006 RJ27 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262059 2006 RJ31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262060 2006 RO34 13/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262061 2006 RX34 14/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
262062 2006 RK37 12/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
262063 2006 RM41 14/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262064 2006 RD42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262065 2006 RH43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
262066 2006 RF44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262067 2006 RY44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262068 2006 RV47 14/09/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
262069 2006 RD49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262070 2006 RJ49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262071 2006 RY49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
262072 2006 RL50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262073 2006 RW53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262074 2006 RR54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262075 2006 RE55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262076 2006 RV55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262077 2006 RN61 12/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
262078 2006 RC63 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262079 2006 RF64 12/09/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
262080 2006 RF65 14/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
262081 2006 RU65 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262082 2006 RE68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262083 2006 RK68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262084 2006 RP69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
262085 2006 RK75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262086 2006 RT75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262087 2006 RE76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262088 2006 RW76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262089 2006 RG78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262090 2006 RO78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262091 2006 RY79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262092 2006 RP86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262093 2006 RT86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262094 2006 RF88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262095 2006 RG88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262096 2006 RL89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262097 2006 RO89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262098 2006 RD91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262099 2006 RD92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262100 2006 RG93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262101 2006 RP97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262102 2006 RE98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
262103 2006 RN98 14/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
262104 2006 RD101 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262105 2006 RR104 15/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
262106 Margaretryan 2006 RU108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 750 m MPC · JPL
262107 2006 RX120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262108 2006 RB122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262109 2006 RD122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
262110 2006 SG 16/09/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 940 m MPC · JPL
262111 2006 SL1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262112 2006 SE2 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262113 2006 SN4 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
262114 2006 SV6 16/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262115 2006 SG12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
262116 2006 SE13 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
262117 2006 SE14 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
262118 2006 SF15 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262119 2006 SY15 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262120 2006 SR18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262121 2006 SS20 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262122 2006 SW20 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
262123 2006 SX26 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262124 2006 SL27 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
262125 2006 SW29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262126 2006 SX29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262127 2006 SH32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262128 2006 SV32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262129 2006 SJ34 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262130 2006 SN45 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
262131 2006 SB51 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262132 2006 SL51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
262133 2006 ST54 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262134 2006 SW59 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262135 2006 SX60 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262136 2006 SW61 18/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
262137 2006 SC62 18/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
262138 2006 SR62 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
262139 2006 SW62 18/09/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
262140 2006 SS65 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262141 2006 SQ66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262142 2006 SX69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262143 2006 SY70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262144 2006 SO71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262145 2006 SF72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
262146 2006 SB73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262147 2006 SC73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262148 2006 SZ73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
262149 2006 SB75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262150 2006 SN75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262151 2006 SU75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262152 2006 SX75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262153 2006 SF80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262154 2006 SL82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262155 2006 SB83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262156 2006 SQ85 18/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
262157 2006 SY85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262158 2006 SX87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262159 2006 SV90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
262160 2006 SR91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262161 2006 SQ92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262162 2006 SZ93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262163 2006 SG94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262164 2006 SN97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262165 2006 SE102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
262166 2006 SP103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262167 2006 SN107 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262168 2006 SU109 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
262169 2006 SW110 20/09/2006 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
262170 2006 SK112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262171 2006 SP114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262172 2006 SE115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262173 2006 SZ116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262174 2006 SP117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262175 2006 SA120 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262176 2006 SC120 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262177 2006 SF120 18/09/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
262178 2006 SF121 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
262179 2006 SW125 20/09/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
262180 2006 SV131 16/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
262181 2006 SJ132 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
262182 2006 SE138 20/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262183 2006 SN138 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
262184 2006 SS140 22/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262185 2006 ST141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
262186 2006 SY141 26/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262187 2006 SK143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262188 2006 SQ144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
262189 2006 SF145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
262190 2006 SH151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262191 2006 SQ151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262192 2006 SR151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262193 2006 SG155 22/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
262194 2006 SM161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262195 2006 ST165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262196 2006 SB166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262197 2006 SG166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262198 2006 SS167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
262199 2006 SY167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262200 2006 SA173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262201 2006 SH184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262202 2006 SK187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
262203 2006 SC193 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
262204 2006 SU205 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
262205 2006 SV205 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
262206 2006 SU206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262207 2006 SJ208 26/09/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
262208 2006 SU211 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
262209 2006 SK212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262210 2006 SC216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262211 2006 SK217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262212 2006 SX220 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
262213 2006 SQ222 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
262214 2006 SF224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262215 2006 SO229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262216 2006 SN230 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
262217 2006 SR231 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
262218 2006 SG239 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262219 2006 SB249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262220 2006 SN251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262221 2006 SA261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262222 2006 SG265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262223 2006 SE267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262224 2006 SO267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262225 2006 SM268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262226 2006 SU270 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
262227 2006 SO274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262228 2006 SC280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
262229 2006 SE280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
262230 2006 SL280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
262231 2006 SR282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
262232 2006 SL283 26/09/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
262233 2006 SD284 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262234 2006 SF284 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
262235 2006 SR284 28/09/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
262236 2006 ST284 28/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
262237 2006 SA286 18/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
262238 2006 SU286 22/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,5 km MPC · JPL
262239 2006 SB287 22/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
262240 2006 SP287 22/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
262241 2006 SU289 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262242 2006 SW289 26/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
262243 2006 SV290 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262244 2006 SS292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
262245 2006 SD299 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
262246 2006 SJ299 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262247 2006 SW302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262248 2006 SM304 27/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262249 2006 SP304 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262250 2006 SR306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
262251 2006 SY309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262252 2006 SC310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262253 2006 SD313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262254 2006 SH316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262255 2006 SD318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262256 2006 SC324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262257 2006 SF326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262258 2006 SA327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
262259 2006 SJ328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262260 2006 SW329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262261 2006 SG330 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262262 2006 ST338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262263 2006 SU338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
262264 2006 SM342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262265 2006 SA345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262266 2006 SS345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
262267 2006 SH347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262268 2006 ST347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262269 2006 SD348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262270 2006 SD353 30/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
262271 2006 SZ353 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
262272 2006 SM354 30/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
262273 2006 ST355 30/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
262274 2006 SL356 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262275 2006 SB357 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262276 2006 SJ359 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
262277 2006 SJ360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262278 2006 SZ360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262279 2006 SK363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
262280 2006 SP363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262281 2006 SR363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262282 2006 SH365 30/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
262283 2006 SM367 25/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
262284 2006 SA369 24/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,7 km MPC · JPL
262285 2006 SU374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
262286 2006 SW377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,0 km MPC · JPL
262287 2006 SY378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
262288 2006 SX390 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262289 2006 SS391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262290 2006 SC392 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262291 2006 SW392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262292 2006 SR393 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262293 2006 SU393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262294 2006 SA394 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262295 Jeffrich 2006 SY395 17/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 710 m MPC · JPL
262296 2006 SZ403 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
262297 2006 SO404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262298 2006 SP407 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
262299 2006 SW408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262300 2006 SV411 18/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262301 2006 SC413 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
262302 2006 TY 01/10/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,2 km MPC · JPL
262303 2006 TE3 02/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262304 2006 TY5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
262305 2006 TO6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262306 2006 TV10 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262307 2006 TZ10 15/10/2006 Herrenberg Herrenberg Obs. 4,4 km MPC · JPL
262308 2006 TD11 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262309 2006 TZ12 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262310 2006 TG13 10/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
262311 2006 TR13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262312 2006 TS13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262313 2006 TJ14 10/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
262314 2006 TN15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
262315 2006 TU18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262316 2006 TW18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262317 2006 TE19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262318 2006 TX19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262319 2006 TP24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262320 2006 TF26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
262321 2006 TH26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262322 2006 TT26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262323 2006 TO27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262324 2006 TR27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262325 2006 TN29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262326 2006 TG31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262327 2006 TO32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262328 2006 TR32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262329 2006 TA36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262330 2006 TE36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
262331 2006 TK37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262332 2006 TP37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262333 2006 TR40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262334 2006 TE41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262335 2006 TK41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262336 2006 TE42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262337 2006 TM43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262338 2006 TN43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262339 2006 TR43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262340 2006 TX49 12/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262341 2006 TJ52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262342 2006 TW52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262343 2006 TY54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262344 2006 TM61 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,3 km MPC · JPL
262345 2006 TX61 09/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
262346 2006 TL62 09/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
262347 2006 TU62 10/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
262348 2006 TJ63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
262349 2006 TQ66 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
262350 2006 TR67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262351 2006 TR69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
262352 2006 TL70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
262353 2006 TS70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262354 2006 TK72 11/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
262355 2006 TN73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262356 2006 TY74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
262357 2006 TL77 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
262358 2006 TE81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262359 2006 TL83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262360 2006 TA84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262361 2006 TC84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
262362 2006 TK85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262363 2006 TM86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262364 2006 TR87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262365 2006 TF89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
262366 2006 TH89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262367 2006 TD90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262368 2006 TX90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262369 2006 TN93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262370 2006 TX94 15/10/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 720 m MPC · JPL
262371 2006 TZ98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262372 2006 TA99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262373 2006 TB99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262374 2006 TX99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262375 2006 TK101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262376 2006 TS101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262377 2006 TX102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
262378 2006 TE109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
262379 2006 TM110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262380 2006 TJ111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
262381 2006 TV111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
262382 2006 TG124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262383 2006 TY126 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262384 2006 TX127 12/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
262385 2006 UT 16/10/2006 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
262386 2006 UD1 17/10/2006 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
262387 2006 UM3 16/10/2006 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
262388 2006 UC4 18/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 830 m MPC · JPL
262389 2006 UP6 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
262390 2006 UH9 16/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
262391 2006 UK9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262392 2006 UU9 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
262393 2006 UW9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262394 2006 UO10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262395 2006 US10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
262396 2006 UV10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262397 2006 UM11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262398 2006 UN11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262399 2006 UO11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262400 2006 UT12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262401 2006 UU12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262402 2006 UX13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
262403 2006 UE18 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
262404 2006 UV19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262405 2006 UX20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
262406 2006 UO21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262407 2006 UE22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
262408 2006 UE23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
262409 2006 US33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262410 2006 UF42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262411 2006 UN42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262412 2006 UG43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262413 2006 UQ44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262414 2006 UB45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262415 2006 UF45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262416 2006 UJ51 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
262417 2006 UD60 19/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
262418 Samofalov 2006 UV61 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,1 km MPC · JPL
262419 Suzaka 2006 UK63 20/10/2006 Nyukasa Y. Sorimachi, A. Nakajima 2,5 km MPC · JPL
262420 2006 US68 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
262421 2006 UP69 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262422 2006 UN70 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262423 2006 UR70 16/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
262424 2006 UK71 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262425 2006 UU72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262426 2006 UT75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
262427 2006 UG76 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
262428 2006 UL76 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262429 2006 UV79 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262430 2006 UK80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262431 2006 UU81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262432 2006 UZ81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262433 2006 UD83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262434 2006 UQ83 17/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262435 2006 UW86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
262436 2006 UG88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
262437 2006 UD89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262438 2006 UK89 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262439 2006 UA90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262440 2006 US90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262441 2006 UB91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262442 2006 UD92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262443 2006 UM95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262444 2006 UP97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262445 2006 UW100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262446 2006 UP106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262447 2006 UF107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262448 2006 UT107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262449 2006 UE108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262450 2006 UJ108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
262451 2006 UC109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262452 2006 UG110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262453 2006 UE113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262454 2006 UE118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262455 2006 UB123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
262456 2006 UQ124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262457 2006 UB126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262458 2006 UP126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262459 2006 UG128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262460 2006 UX128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262461 2006 UP129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262462 2006 UF138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262463 2006 UU139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262464 2006 UF141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
262465 2006 UR145 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262466 2006 UL146 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
262467 2006 UR149 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
262468 2006 UO151 20/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262469 2006 UT152 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262470 2006 UQ153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
262471 2006 UC158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262472 2006 UG158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262473 2006 UH167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
262474 2006 UM173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262475 2006 UJ175 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262476 2006 UM175 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
262477 2006 UQ181 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
262478 2006 UP182 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262479 2006 UQ182 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
262480 2006 UV192 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262481 2006 UD194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262482 2006 UN195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262483 2006 UG196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262484 2006 UV196 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262485 2006 UZ196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262486 2006 UJ200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262487 2006 US200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262488 2006 UP202 22/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262489 2006 US203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
262490 2006 UT207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262491 2006 UV210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262492 2006 UA212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262493 2006 UY212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262494 2006 UQ218 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262495 2006 UK226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262496 2006 US226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262497 2006 UA227 20/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262498 2006 UM232 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
262499 2006 UF236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262500 2006 UF240 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262501 2006 UB241 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262502 2006 UM255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
262503 2006 UR256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262504 2006 UN257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
262505 2006 UY257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262506 2006 UF259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
262507 2006 UU263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262508 2006 UQ264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262509 2006 UR264 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262510 2006 UD267 27/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
262511 2006 UZ268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262512 2006 UP269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262513 2006 UJ271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262514 2006 US272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262515 2006 UG276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
262516 2006 UR277 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
262517 2006 UH279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262518 2006 UN279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262519 2006 UN281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262520 2006 UR281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
262521 2006 UD284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262522 2006 UJ284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262523 2006 UJ289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262524 2006 UU290 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262525 2006 UV312 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
262526 2006 UD321 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
262527 2006 UN327 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
262528 2006 UK328 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
262529 2006 UJ329 23/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
262530 2006 UT329 29/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
262531 2006 UV329 30/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262532 2006 UK331 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262533 2006 UC338 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262534 2006 UF338 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262535 2006 UK340 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262536 Nowikow 2006 UJ349 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert, A. Papadimos 940 m MPC · JPL
262537 2006 UG357 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262538 2006 VF 01/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
262539 2006 VA4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262540 2006 VF6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262541 2006 VR6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262542 2006 VU6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
262543 2006 VJ8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262544 2006 VS8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262545 2006 VU8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262546 2006 VN9 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262547 2006 VP9 11/11/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
262548 2006 VR9 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262549 2006 VW14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262550 2006 VF16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262551 2006 VZ17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262552 2006 VB18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262553 2006 VQ19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262554 2006 VR22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262555 2006 VL23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262556 2006 VL24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262557 2006 VT25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262558 2006 VP26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262559 2006 VZ26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
262560 2006 VC27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
262561 2006 VL28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262562 2006 VN28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262563 2006 VE29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262564 2006 VG30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
262565 2006 VH30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
262566 2006 VE31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262567 2006 VT33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262568 2006 VS35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262569 2006 VW41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
262570 2006 VJ43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262571 2006 VK43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262572 2006 VH49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262573 2006 VZ57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262574 2006 VH60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262575 2006 VS63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262576 2006 VQ64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262577 2006 VQ67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262578 2006 VW67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262579 2006 VH68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262580 2006 VQ71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262581 2006 VU73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262582 2006 VB74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
262583 2006 VQ78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262584 2006 VP81 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 5,1 km MPC · JPL
262585 2006 VA83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
262586 2006 VJ86 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
262587 2006 VD95 15/11/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,0 km MPC · JPL
262588 2006 VZ95 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262589 2006 VL96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262590 2006 VH98 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
262591 2006 VX100 11/11/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
262592 2006 VY100 11/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262593 2006 VK102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
262594 2006 VP104 13/11/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
262595 2006 VK111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262596 2006 VL114 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262597 2006 VF116 14/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
262598 2006 VH116 14/11/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
262599 2006 VC118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262600 2006 VV120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262601 2006 VZ120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262602 2006 VH121 14/11/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
262603 2006 VU122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262604 2006 VP123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262605 2006 VP133 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
262606 2006 VF134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
262607 2006 VC137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262608 2006 VZ140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262609 2006 VD141 13/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
262610 2006 VU144 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
262611 2006 VX147 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
262612 2006 VH148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262613 2006 VW149 09/11/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
262614 2006 VD150 09/11/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
262615 2006 VE151 09/11/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
262616 2006 VR151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
262617 2006 VT153 08/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262618 2006 VO171 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
262619 2006 VN172 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262620 2006 WA2 18/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
262621 2006 WG2 16/11/2006 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
262622 2006 WU2 20/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
262623 2006 WY2 17/11/2006 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
262624 2006 WN4 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262625 2006 WR8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262626 2006 WO14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262627 2006 WF16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262628 2006 WE21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262629 2006 WT22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262630 2006 WX27 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
262631 2006 WM32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262632 2006 WN33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
262633 2006 WU33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262634 2006 WF39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
262635 2006 WG39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262636 2006 WT40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262637 2006 WT41 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262638 2006 WY41 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262639 2006 WA45 16/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
262640 2006 WG48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262641 2006 WE49 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
262642 2006 WT49 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262643 2006 WS50 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262644 2006 WK51 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262645 2006 WC52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262646 2006 WS53 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262647 2006 WJ55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262648 2006 WE57 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262649 2006 WY60 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262650 2006 WN61 17/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
262651 2006 WL63 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262652 2006 WG69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
262653 2006 WM70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262654 2006 WT86 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
262655 2006 WL90 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
262656 2006 WM90 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262657 2006 WO95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262658 2006 WL102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262659 2006 WB105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262660 2006 WH105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262661 2006 WJ105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
262662 2006 WT108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262663 2006 WG109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262664 2006 WJ109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262665 2006 WK109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262666 2006 WA111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262667 2006 WB119 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
262668 2006 WX120 21/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
262669 2006 WW122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
262670 2006 WH128 26/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
262671 2006 WZ136 19/11/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
262672 2006 WD138 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262673 2006 WH141 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262674 2006 WP144 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262675 2006 WV146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262676 2006 WS147 20/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
262677 2006 WO150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262678 2006 WR153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262679 2006 WD158 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262680 2006 WL159 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
262681 2006 WU159 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262682 2006 WE160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
262683 2006 WQ165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
262684 2006 WN166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262685 2006 WF169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262686 2006 WD170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262687 2006 WA173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262688 2006 WA177 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262689 2006 WX179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262690 2006 WE185 27/11/2006 Marly Naef Obs. 5,7 km MPC · JPL
262691 2006 WA186 17/11/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
262692 2006 WQ189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262693 2006 WZ191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262694 2006 WN192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262695 2006 WP192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262696 2006 WL194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262697 2006 WS194 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262698 2006 WY194 29/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
262699 2006 WP198 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262700 2006 WX202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262701 2006 WZ202 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262702 2006 XS 10/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,3 km MPC · JPL
262703 2006 XL3 12/12/2006 Marly P. Kocher 1,4 km MPC · JPL
262704 2006 XG4 14/12/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,9 km MPC · JPL
262705 Vosne-Romanee 262705|Vosne-Romanee}} 14/12/2006 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
262706 2006 XS4 13/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
262707 2006 XE5 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
262708 2006 XO6 09/12/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262709 2006 XG7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262710 2006 XO7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262711 2006 XT7 09/12/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
262712 2006 XH8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262713 2006 XD12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262714 2006 XQ14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262715 2006 XT17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262716 2006 XE18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
262717 2006 XJ18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262718 2006 XS19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
262719 2006 XE20 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
262720 2006 XV20 11/12/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262721 2006 XA22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262722 2006 XL24 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
262723 2006 XM25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262724 2006 XQ28 13/12/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
262725 2006 XV28 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
262726 2006 XY28 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
262727 2006 XL32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262728 2006 XE33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262729 2006 XJ37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262730 2006 XV37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262731 2006 XX37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262732 2006 XP38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
262733 2006 XA39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262734 2006 XN39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262735 2006 XW39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262736 2006 XA43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262737 2006 XE45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262738 2006 XN45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262739 2006 XU46 13/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
262740 2006 XH47 13/12/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
262741 2006 XA49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
262742 2006 XE49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262743 2006 XT49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
262744 2006 XA50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
262745 2006 XB51 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
262746 2006 XJ51 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262747 2006 XN51 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262748 2006 XZ53 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
262749 2006 XU55 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262750 2006 XX55 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
262751 2006 XA56 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
262752 2006 XD57 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262753 2006 XO57 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262754 2006 XW57 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262755 2006 XN58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262756 2006 XE60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262757 2006 XN60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262758 2006 XZ60 15/12/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
262759 2006 XD61 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262760 2006 XE62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
262761 2006 XO64 12/12/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
262762 2006 XP64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
262763 2006 XH66 13/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
262764 2006 XE69 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262765 2006 XN69 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
262766 2006 XX69 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262767 2006 XY72 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262768 2006 YC1 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262769 2006 YS4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
262770 2006 YT4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
262771 2006 YY5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262772 2006 YH7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
262773 2006 YR7 20/12/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
262774 2006 YZ7 20/12/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
262775 2006 YR8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262776 2006 YA12 22/12/2006 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
262777 2006 YR12 23/12/2006 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
262778 2006 YZ12 25/12/2006 Gnosca S. Sposetti 2,9 km MPC · JPL
262779 2006 YM13 18/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
262780 2006 YO13 23/12/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262781 2006 YN14 25/12/2006 Jarnac Jarnac Obs. 2,0 km MPC · JPL
262782 2006 YF18 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
262783 2006 YL18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
262784 2006 YS19 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
262785 2006 YD20 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262786 2006 YO23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262787 2006 YJ25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262788 2006 YN29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
262789 2006 YG34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262790 2006 YK34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
262791 2006 YB37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262792 2006 YF38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262793 2006 YC39 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262794 2006 YK42 22/12/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
262795 2006 YE43 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262796 2006 YS46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262797 2006 YJ47 22/12/2006 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
262798 2006 YY48 22/12/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
262799 2006 YD50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
262800 2006 YK50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262801 2006 YP52 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262802 2006 YU53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262803 2006 YZ53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
262804 2006 YE54 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262805 2006 YS54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262806 2006 YX54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262807 2007 AU 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262808 2007 AW 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262809 2007 AA5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
262810 2007 AR5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
262811 2007 AM7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262812 2007 AG8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,2 km MPC · JPL
262813 2007 AN8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,3 km MPC · JPL
262814 2007 AR9 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262815 2007 AA10 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262816 2007 AM10 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262817 2007 AJ14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262818 2007 AQ16 13/01/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
262819 2007 AQ17 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
262820 2007 AG18 08/01/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
262821 2007 AH19 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
262822 2007 AL19 15/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
262823 2007 AP19 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
262824 2007 AB21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262825 2007 AD23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
262826 2007 AM23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
262827 2007 AN23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262828 2007 AN27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
262829 2007 AO27 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
262830 2007 AY28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262831 2007 AW29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262832 2007 BP 16/01/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
262833 2007 BD1 16/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
262834 2007 BY1 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262835 2007 BE2 16/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
262836 2007 BN3 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
262837 2007 BP3 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
262838 2007 BM4 16/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
262839 2007 BF5 17/01/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
262840 2007 BM5 17/01/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
262841 2007 BB6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
262842 2007 BT6 17/01/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
262843 2007 BO8 16/01/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
262844 2007 BQ10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262845 2007 BL12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
262846 2007 BX16 17/01/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
262847 2007 BR17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
262848 2007 BT17 17/01/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
262849 2007 BC19 18/01/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
262850 2007 BK19 21/01/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
262851 2007 BT19 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
262852 2007 BN20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
262853 2007 BF21 23/01/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
262854 2007 BQ30 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262855 2007 BS31 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262856 2007 BP33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262857 2007 BV33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262858 2007 BR34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262859 2007 BG35 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262860 2007 BS36 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
262861 2007 BG38 24/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
262862 2007 BS38 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262863 2007 BY38 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
262864 2007 BG39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
262865 2007 BZ40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262866 2007 BD47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262867 2007 BH48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262868 2007 BS48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262869 2007 BD49 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262870 2007 BM50 23/01/2007 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
262871 2007 BB51 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262872 2007 BJ58 24/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
262873 2007 BR58 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262874 2007 BV58 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
262875 2007 BD62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262876 Davidlynch 2007 BL73 21/01/2007 Nogales J.-C. Merlin 2,3 km MPC · JPL
262877 2007 BM74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
262878 2007 BV74 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
262879 2007 BC75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262880 2007 BT75 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262881 2007 BE78 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262882 2007 BA80 24/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
262883 2007 CX1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262884 2007 CQ2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
262885 2007 CM5 07/02/2007 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
262886 2007 CK7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262887 2007 CD10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262888 2007 CG13 06/02/2007 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
262889 2007 CW14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
262890 2007 CJ17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
262891 2007 CM17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
262892 2007 CA20 06/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
262893 2007 CP20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262894 2007 CU21 06/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
262895 2007 CB23 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262896 2007 CH25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262897 2007 CA30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
262898 2007 CX33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262899 2007 CF40 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262900 2007 CF42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262901 2007 CV42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
262902 2007 CQ44 08/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
262903 2007 CC46 08/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
262904 2007 CE46 08/02/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
262905 2007 CS46 08/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
262906 2007 CT46 08/02/2007 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
262907 2007 CV46 08/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
262908 2007 CU50 13/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262909 2007 CA51 11/02/2007 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,2 km MPC · JPL
262910 2007 CL51 15/02/2007 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
262911 2007 CE52 09/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
262912 2007 CW52 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
262913 2007 CF53 13/02/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
262914 2007 CW54 15/02/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
262915 2007 CZ54 10/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
262916 2007 CK58 09/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
262917 2007 CC61 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
262918 2007 CA62 10/02/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
262919 2007 CB64 15/02/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,4 km MPC · JPL
262920 2007 CN64 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262921 2007 CR64 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262922 2007 CH65 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262923 2007 DD2 16/02/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
262924 2007 DH4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
262925 2007 DS4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262926 2007 DA7 16/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
262927 2007 DQ8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262928 2007 DQ9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262929 2007 DS9 17/02/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
262930 2007 DF12 16/02/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
262931 2007 DM12 16/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
262932 2007 DB17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262933 2007 DY17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
262934 2007 DO19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262935 2007 DW19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262936 2007 DJ21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262937 2007 DG25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262938 2007 DK27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
262939 2007 DY28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262940 2007 DT30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
262941 2007 DC31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262942 2007 DO32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262943 2007 DA33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
262944 2007 DH37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262945 2007 DT41 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
262946 2007 DB43 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
262947 2007 DT45 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
262948 2007 DG48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
262949 2007 DE51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
262950 2007 DK52 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262951 2007 DN58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262952 2007 DC60 23/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
262953 2007 DL75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262954 2007 DN75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262955 2007 DC76 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262956 2007 DA77 22/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
262957 2007 DQ77 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
262958 2007 DC78 23/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
262959 2007 DN84 22/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,7 km MPC · JPL
262960 2007 DY88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262961 2007 DT90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262962 2007 DY91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
262963 2007 DH95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262964 2007 DH96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
262965 2007 DR99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
262966 2007 DO101 26/02/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
262967 2007 DT105 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262968 2007 DO115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
262969 2007 DN116 16/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
262970 2007 EB1 06/03/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
262971 2007 EH9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
262972 Petermansfield 2007 ER9 09/03/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,3 km MPC · JPL
262973 2007 ET10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
262974 2007 EK12 09/03/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
262975 2007 EK14 09/03/2007 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
262976 2007 EV16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262977 2007 EX17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
262978 2007 EN19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262979 2007 EL24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
262980 2007 EE25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
262981 2007 EJ30 09/03/2007 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
262982 2007 EG31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262983 2007 EK43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262984 2007 EX43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262985 2007 EG46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
262986 2007 EC48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262987 2007 EA54 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262988 2007 EJ62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262989 2007 ER70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262990 2007 EP80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262991 2007 EA83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262992 2007 EC90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
262993 2007 EE90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
262994 2007 EJ92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262995 2007 EP97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
262996 2007 EU98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262997 2007 EK106 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262998 2007 EW106 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
262999 2007 EP109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263000 2007 ET109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

258.000s  • 259.000s  • 260.000s  • 261.000s  • 262.000s  • 263.000s  • 264.000s  • 265.000s  • 266.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001