Danh sách tiểu hành tinh/594001–595000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594001 2016 EP53 15/03/2012 860 m MPC · JPL
594002 2016 EH54 29/12/2014 890 m MPC · JPL
594003 2016 ET56 15/10/2004 M. W. Buie, D. E. Trilling 740 m MPC · JPL
594004 2016 EB57 03/06/2009 870 m MPC · JPL
594005 2016 EQ58 20/02/2009 750 m MPC · JPL
594006 2016 EC60 12/10/2007 700 m MPC · JPL
594007 2016 EK60 22/10/2011 590 m MPC · JPL
594008 2016 EB67 04/02/2016 680 m MPC · JPL
594009 2016 EO67 24/02/2012 600 m MPC · JPL
594010 2016 EJ73 28/04/2001 830 m MPC · JPL
594011 2016 EW76 10/10/2007 530 m MPC · JPL
594012 Bulavina 2016 EQ87 Bản mẫu:MoMP 27/12/2011 Mayhill-ISON 860 m MPC · JPL
594013 2016 EC90 18/12/2011 ESA OGS 650 m MPC · JPL
594014 2016 EL90 30/04/2005 930 m MPC · JPL
594015 2016 EO110 11/04/2002 Anderson Mesa 1.0 km MPC · JPL
594016 2016 EA117 02/05/2006 690 m MPC · JPL
594017 2016 EQ118 16/11/2003 Apache Point 890 m MPC · JPL
594018 2016 EA125 18/01/2016 990 m MPC · JPL
594019 2016 ER136 03/05/2008 640 m MPC · JPL
594020 2016 EA137 15/09/2006 650 m MPC · JPL
594021 2016 EQ141 20/03/2002 700 m MPC · JPL
594022 2016 EC143 02/03/2009 660 m MPC · JPL
594023 2016 EJ144 15/03/2012 800 m MPC · JPL
594024 2016 ED150 24/03/2003 1.2 km MPC · JPL
594025 2016 EG170 19/01/2012 580 m MPC · JPL
594026 2016 EK174 29/12/2011 810 m MPC · JPL
594027 2016 EP181 15/09/2013 910 m MPC · JPL
594028 2016 EH182 13/01/2005 630 m MPC · JPL
594029 2016 EA186 17/11/2007 590 m MPC · JPL
594030 2016 ET197 15/08/2006 810 m MPC · JPL
594031 2016 EB198 08/01/2016 610 m MPC · JPL
594032 Reyhersamuel 2016 EF201 Bản mẫu:MoMP 23/08/2004 S. F. Hönig, W. J. Duschl 2.0 km MPC · JPL
594033 2016 EF202 25/07/2014 490 m MPC · JPL
594034 2016 EZ209 05/03/2016 Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594035 2016 EK210 07/03/2016 Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
594036 2016 ET210 23/09/2013 990 m MPC · JPL
594037 2016 EZ213 26/04/2001 560 m MPC · JPL
594038 2016 EK217 10/03/2016 640 m MPC · JPL
594039 2016 ER220 10/10/2007 640 m MPC · JPL
594040 2016 EK222 16/04/2012 840 m MPC · JPL
594041 2016 EE223 17/09/2010 640 m MPC · JPL
594042 2016 EN223 21/09/2009 Survey 600 m MPC · JPL
594043 2016 EO223 29/03/2012 670 m MPC · JPL
594044 2016 EO228 13/10/2005 830 m MPC · JPL
594045 2016 EZ234 19/05/2012 770 m MPC · JPL
594046 2016 ED238 02/12/2010 Survey 940 m MPC · JPL
594047 2016 ET239 10/02/2011 Survey 750 m MPC · JPL
594048 2016 ET262 06/03/2016 810 m MPC · JPL
594049 2016 ES265 10/11/2010 580 m MPC · JPL
594050 2016 EW265 07/03/2016 720 m MPC · JPL
594051 2016 EB269 10/03/2016 Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
594052 2016 ED307 05/03/2016 Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
594053 2016 FL9 06/10/1999 820 m MPC · JPL
594054 2016 FK11 10/09/2007 980 m MPC · JPL
594055 2016 FH15 07/09/2004 970 m MPC · JPL
594056 2016 FZ16 05/02/2016 640 m MPC · JPL
594057 2016 FU18 02/02/2009 CSS 840 m MPC · JPL
594058 2016 FA19 31/08/2014 700 m MPC · JPL
594059 2016 FE23 14/08/2013 750 m MPC · JPL
594060 2016 FJ25 01/04/2005 630 m MPC · JPL
594061 2016 FO25 10/01/2008 650 m MPC · JPL
594062 2016 FZ25 24/08/2003 Cerro Tololo Obs. 550 m MPC · JPL
594063 2016 FS27 16/10/2007 600 m MPC · JPL
594064 2016 FA35 03/09/2013 720 m MPC · JPL
594065 2016 FO37 07/02/2008 690 m MPC · JPL
594066 2016 FY40 06/01/2012 850 m MPC · JPL
594067 2016 FO57 15/07/2013 Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
594068 2016 FF62 24/04/2012 790 m MPC · JPL
594069 2016 FJ62 14/10/2013 Survey 980 m MPC · JPL
594070 2016 FM62 28/09/2013 Survey 1.2 km MPC · JPL
594071 2016 FN63 21/05/2012 Survey 1.2 km MPC · JPL
594072 2016 FT64 13/03/2012 Survey 940 m MPC · JPL
594073 2016 FV64 27/04/2012 970 m MPC · JPL
594074 2016 FU69 17/10/2010 L4 8.7 km MPC · JPL
594075 2016 FE71 19/03/2016 1.4 km MPC · JPL
594076 2016 FW72 17/03/2016 Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
594077 2016 GO8 23/03/2012 740 m MPC · JPL
594078 2016 GS18 21/04/2009 Survey 660 m MPC · JPL
594079 2016 GO19 10/03/2016 610 m MPC · JPL
594080 2016 GQ29 23/10/2006 CSS 1.3 km MPC · JPL
594081 2016 GS37 02/10/1992 610 m MPC · JPL
594082 2016 GH43 10/10/2006 1.0 km MPC · JPL
594083 2016 GT50 27/03/2012 690 m MPC · JPL
594084 2016 GV52 14/07/2013 610 m MPC · JPL
594085 2016 GV56 09/11/2007 520 m MPC · JPL
594086 2016 GA74 13/01/2015 640 m MPC · JPL
594087 2016 GL83 27/01/2012 520 m MPC · JPL
594088 2016 GX90 01/04/2016 650 m MPC · JPL
594089 2016 GF103 27/04/2012 Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
594090 2016 GT116 25/12/2010 800 m MPC · JPL
594091 2016 GD124 16/02/2007 Survey 1.2 km MPC · JPL
594092 2016 GW133 27/01/2007 Survey JUN 650 m MPC · JPL
594093 2016 GA140 16/05/2009 Survey 720 m MPC · JPL
594094 2016 GL142 31/08/2014 790 m MPC · JPL
594095 2016 GQ143 13/01/2008 990 m MPC · JPL
594096 2016 GP150 16/02/2015 L4 6.6 km MPC · JPL
594097 2016 GT151 10/04/2002 920 m MPC · JPL
594098 2016 GQ158 10/06/2013 790 m MPC · JPL
594099 2016 GC159 01/03/2012 Survey 670 m MPC · JPL
594100 2016 GD159 11/04/2005 Survey 1.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594101 2016 GN162 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
594102 2016 GB164 03/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
594103 2016 GK165 05/03/2000 Cerro Tololo D. Team 780 m MPC · JPL
594104 2016 GA173 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
594105 2016 GA174 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 630 m MPC · JPL
594106 2016 GP175 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
594107 2016 GL184 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
594108 2016 GW186 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
594109 2016 GA188 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.2 km MPC · JPL
594110 2016 GM188 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
594111 2016 GE189 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
594112 2016 GV189 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
594113 2016 GW190 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
594114 2016 GO191 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
594115 2016 GQ191 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
594116 2016 GJ195 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
594117 2016 GE198 04/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
594118 2016 GZ203 16/08/2009 La Sagra OAM Obs. 990 m MPC · JPL
594119 2016 GA205 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
594120 2016 GH206 27/07/2004 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
594121 2016 GP211 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
594122 2016 GZ213 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
594123 2016 GE214 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
594124 2016 GM223 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
594125 2016 GZ235 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594126 2016 GN236 31/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 8.5 km MPC · JPL
594127 2016 GS237 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
594128 2016 GB242 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
594129 2016 GX242 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
594130 2016 GB244 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
594131 2016 GY246 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
594132 2016 GJ257 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
594133 2016 GM258 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594134 2016 GB260 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
594135 2016 GO260 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594136 2016 GJ265 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
594137 2016 GY265 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
594138 2016 GQ268 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
594139 2016 GH269 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
594140 2016 GK278 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594141 2016 GY278 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
594142 2016 GW281 01/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
594143 2016 GL282 29/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
594144 2016 GR305 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
594145 2016 HM7 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
594146 2016 HY15 02/02/2012 Bergisch Gladbach W. Bickel 850 m MPC · JPL
594147 2016 HM16 03/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
594148 2016 HM18 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 1.0 km MPC · JPL
594149 2016 HM21 27/02/2012 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
594150 2016 HM28 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 7.5 km MPC · JPL
594151 2016 JO1 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
594152 2016 JS2 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
594153 2016 JC4 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594154 2016 JU6 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
594155 2016 JB8 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594156 2016 JW8 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
594157 2016 JY8 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
594158 2016 JM10 21/09/2009 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
594159 2016 JC11 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594160 2016 JS14 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
594161 2016 JE15 18/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
594162 2016 JD16 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
594163 2016 JC22 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
594164 2016 JJ26 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
594165 2016 JG31 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
594166 2016 JU31 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
594167 2016 JB33 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
594168 2016 JT37 18/07/2012 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
594169 2016 JY37 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
594170 2016 JK41 03/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
594171 2016 JO41 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
594172 2016 JF43 06/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594173 2016 JH44 15/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
594174 2016 JT45 06/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
594175 2016 JB46 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
594176 2016 JW52 03/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594177 2016 KS2 18/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
594178 2016 KP3 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
594179 2016 KK9 28/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
594180 2016 LU1 14/09/2007 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
594181 2016 LJ4 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
594182 2016 LO5 12/01/2013 Bergisch Gladbach W. Bickel 7.8 km MPC · JPL
594183 2016 LG6 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
594184 2016 LY6 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
594185 2016 LJ13 16/02/2005 La Silla A. Boattini 10 km MPC · JPL
594186 2016 LW14 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
594187 2016 LR16 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
594188 2016 LZ20 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594189 2016 LE32 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
594190 2016 LG32 12/03/2007 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
594191 2016 LC34 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594192 2016 LH34 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
594193 2016 LA38 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
594194 2016 LB39 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
594195 2016 LU41 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594196 2016 LM50 02/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
594197 2016 LL56 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
594198 2016 LN57 26/08/2012 Siding Spring SSS 1.7 km MPC · JPL
594199 2016 LR57 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
594200 2016 LM58 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594201 2016 LW58 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
594202 2016 LD59 09/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594203 2016 LM59 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594204 2016 LV63 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
594205 2016 LX63 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
594206 2016 LE64 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594207 2016 LJ64 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
594208 2016 LY64 01/02/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
594209 2016 LM78 08/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
594210 2016 MF2 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
594211 2016 MO2 02/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
594212 2016 MZ4 23/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594213 2016 NM2 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
594214 2016 NV2 03/07/2016 Space Surveillance Space Surveillance Telescope 1.5 km MPC · JPL
594215 2016 NW2 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594216 2016 NB6 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
594217 2016 NJ6 08/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
594218 2016 NY8 01/04/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
594219 2016 NH9 16/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
594220 2016 NO9 14/09/2012 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
594221 2016 NK10 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
594222 2016 NR14 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
594223 2016 ND19 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594224 2016 NG20 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
594225 2016 NP21 15/07/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1.8 km MPC · JPL
594226 2016 NR24 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594227 2016 NB26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
594228 2016 NL30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2.0 km MPC · JPL
594229 2016 NJ31 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
594230 2016 NL31 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
594231 2016 NB35 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
594232 2016 NK41 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
594233 2016 NS47 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
594234 2016 NS52 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
594235 2016 NG53 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
594236 2016 NS54 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
594237 2016 NB58 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
594238 2016 NH66 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
594239 2016 NX67 03/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
594240 2016 NL68 18/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2.1 km MPC · JPL
594241 2016 NC69 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
594242 2016 NE69 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
594243 2016 NM73 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594244 2016 NB75 06/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594245 2016 NJ77 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
594246 2016 NP78 10/02/2002 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
594247 2016 NC81 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594248 2016 NY82 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3.0 km MPC · JPL
594249 2016 NM83 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594250 2016 NH87 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594251 2016 NY87 26/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.4 km MPC · JPL
594252 2016 NW93 03/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
594253 2016 NV115 03/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
594254 2016 NW118 01/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
594255 2016 NF119 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594256 2016 NZ130 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
594257 2016 NX140 21/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
594258 2016 NV148 10/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
594259 2016 OT1 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
594260 2016 OB4 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594261 2016 OS7 03/09/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
594262 2016 PO1 03/04/2011 Siding Spring SSS 2.7 km MPC · JPL
594263 2016 PY3 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594264 2016 PQ4 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
594265 2016 PJ8 23/08/2008 Siding Spring SSS 1.7 km MPC · JPL
594266 2016 PX10 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
594267 2016 PT15 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594268 2016 PD16 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
594269 2016 PU17 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
594270 2016 PW18 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
594271 2016 PS19 28/12/2013 Mayhill-ISON L. Elenin 1.8 km MPC · JPL
594272 2016 PL21 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
594273 2016 PG22 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594274 2016 PF24 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
594275 2016 PN24 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
594276 2016 PL25 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
594277 2016 PY27 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
594278 2016 PO29 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594279 2016 PB32 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594280 2016 PP33 22/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
594281 2016 PX34 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
594282 2016 PV43 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
594283 2016 PX43 06/02/2014 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
594284 2016 PP49 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
594285 2016 PV53 11/06/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
594286 2016 PY55 11/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594287 2016 PW67 01/05/2008 Siding Spring SSS 4.5 km MPC · JPL
594288 2016 PD76 18/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
594289 2016 PR78 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
594290 2016 PA87 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
594291 2016 PK92 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594292 2016 PU92 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594293 2016 PH95 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
594294 2016 PL97 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
594295 2016 PL99 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
594296 2016 PJ102 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
594297 2016 PP104 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
594298 2016 PA111 29/01/2014 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
594299 2016 PG113 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594300 2016 PQ114 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594301 2016 PQ117 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594302 2016 PC118 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
594303 2016 PZ119 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
594304 2016 PA125 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
594305 2016 PU125 12/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
594306 2016 PW128 14/01/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
594307 2016 PA152 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
594308 2016 PZ166 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
594309 2016 QL9 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
594310 2016 QZ9 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
594311 2016 QQ10 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 330 m MPC · JPL
594312 2016 QL13 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
594313 2016 QM18 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
594314 2016 QU21 24/11/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
594315 2016 QH22 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594316 2016 QY24 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594317 2016 QP29 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
594318 2016 QD30 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
594319 2016 QF30 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594320 2016 QJ37 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594321 2016 QU38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594322 2016 QB39 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594323 2016 QK48 09/10/2007 Lulin LUSS 1.9 km MPC · JPL
594324 2016 QD49 20/09/2011 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
594325 2016 QA54 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
594326 2016 QU54 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
594327 2016 QL63 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
594328 2016 QJ68 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594329 2016 QW71 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
594330 2016 QZ73 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
594331 2016 QA75 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
594332 2016 QT76 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594333 2016 QY76 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
594334 2016 QY81 04/07/2011 Siding Spring SSS 2.8 km MPC · JPL
594335 2016 QE83 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
594336 2016 QA85 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
594337 2016 QU89 25/08/2016 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 114 km MPC · JPL
594338 2016 QV90 27/08/2005 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
594339 2016 QZ94 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594340 2016 QH95 25/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
594341 2016 QB106 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
594342 2016 QC113 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
594343 2016 RP2 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
594344 2016 RK15 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
594345 2016 RX15 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2.5 km MPC · JPL
594346 2016 RS16 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
594347 2016 RY22 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
594348 2016 RJ23 27/09/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
594349 2016 RY28 30/09/2002 Haleakala AMOS 2.0 km MPC · JPL
594350 2016 RY30 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594351 2016 RH33 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
594352 2016 RK36 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594353 2016 RC39 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
594354 2016 RH42 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
594355 2016 RM42 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
594356 2016 RC43 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.9 km MPC · JPL
594357 2016 RE51 03/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
594358 2016 SB6 15/08/2002 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
594359 2016 SA10 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594360 2016 SM11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
594361 2016 SG15 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
594362 2016 ST16 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
594363 2016 SU16 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
594364 2016 SY19 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
594365 2016 SH21 07/11/2007 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
594366 2016 SX28 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
594367 2016 SN30 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
594368 2016 SW34 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
594369 2016 SY39 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
594370 2016 SW48 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594371 2016 SA75 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
594372 2016 SV101 26/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
594373 2016 TE4 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
594374 2016 TG6 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
594375 2016 TS9 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
594376 2016 TP10 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
594377 2016 TL16 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2.0 km MPC · JPL
594378 2016 TN16 22/09/2011 Catalina CSS 3.8 km MPC · JPL
594379 2016 TN23 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
594380 2016 TJ32 22/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
594381 2016 TX33 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
594382 2016 TY36 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594383 2016 TV40 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
594384 2016 TN43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
594385 2016 TC44 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
594386 2016 TY47 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
594387 2016 TQ49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
594388 2016 TY49 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
594389 2016 TH54 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
594390 2016 TU55 15/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
594391 2016 TO57 28/12/2006 Piszkesteto K. Sárneczky 2.8 km MPC · JPL
594392 2016 TD61 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
594393 2016 TC70 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
594394 2016 TK73 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
594395 2016 TQ77 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
594396 2016 TB78 11/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.0 km MPC · JPL
594397 2016 TB81 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594398 2016 TT81 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
594399 2016 TJ82 02/05/2008 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
594400 2016 TH83 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594401 2016 TD88 13/03/2013 Palomar PTF 2.6 km MPC · JPL
594402 2016 TR91 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
594403 2016 TH92 04/08/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
594404 2016 TP100 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
594405 2016 TP122 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
594406 2016 TB150 12/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
594407 2016 TY163 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
594408 2016 TN168 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
594409 2016 UB5 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
594410 2016 UR11 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
594411 2016 UG13 29/02/2008 Kanab E. E. Sheridan 2.2 km MPC · JPL
594412 2016 UU16 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594413 2016 UK18 11/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
594414 2016 UC20 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
594415 2016 UE24 11/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594416 2016 UZ24 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
594417 2016 UE28 25/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1.9 km MPC · JPL
594418 2016 UJ30 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
594419 2016 UB45 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594420 2016 UZ45 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
594421 2016 UW47 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
594422 2016 UE49 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
594423 2016 UF50 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.0 km MPC · JPL
594424 2016 UE52 01/08/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.8 km MPC · JPL
594425 2016 UY59 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
594426 2016 UC66 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
594427 2016 UQ66 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
594428 2016 UN67 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
594429 2016 UB71 10/10/2016 Oukaimeden C. Rinner 2.4 km MPC · JPL
594430 2016 UQ73 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
594431 2016 UR85 26/08/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
594432 2016 US90 13/10/1999 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
594433 2016 UO94 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
594434 2016 UE97 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594435 2016 UL97 10/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
594436 2016 UL103 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594437 2016 UY109 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594438 2016 UA114 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594439 2016 UQ121 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594440 2016 UG136 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
594441 2016 UO141 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
594442 2016 UG143 12/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
594443 2016 UF147 28/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
594444 2016 UP147 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
594445 2016 US251 21/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594446 2016 UZ261 25/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
594447 2016 VG4 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
594448 2016 VZ5 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
594449 2016 VX7 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
594450 2016 VU15 31/08/2016 Sayan Solar Y. Karavaev 2.0 km MPC · JPL
594451 2016 VJ17 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
594452 2016 VY21 10/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
594453 2016 VE22 03/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
594454 2016 VN29 06/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
594455 2016 VJ36 10/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
594456 2016 VX42 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
594457 2016 WA 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
594458 2016 WN 15/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
594459 2016 WD1 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
594460 2016 WX1 19/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
594461 2016 WL5 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
594462 2016 WF6 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
594463 2016 WF8 01/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
594464 2016 WR9 26/09/2000 Haleakala AMOS 630 m MPC · JPL
594465 2016 WL16 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
594466 2016 WA20 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
594467 2016 WH21 23/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
594468 2016 WO22 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
594469 2016 WM24 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, A. B. Jordan 2.6 km MPC · JPL
594470 2016 WK28 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
594471 2016 WL29 20/01/2012 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
594472 2016 WN29 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
594473 2016 WE38 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
594474 2016 WC40 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
594475 2016 WD47 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594476 2016 WH51 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594477 2016 WK72 19/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
594478 2016 XX4 06/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
594479 2016 XC5 21/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
594480 2016 XN5 02/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
594481 2016 XV6 27/03/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3.3 km MPC · JPL
594482 2016 XL10 04/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
594483 2016 XK15 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
594484 2016 XZ15 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
594485 2016 XE19 27/08/2005 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
594486 2016 XF19 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
594487 2016 XF20 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
594488 2016 XE21 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3.6 km MPC · JPL
594489 2016 XT23 06/11/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
594490 2016 YD10 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
594491 2017 AC2 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
594492 2017 AD6 12/04/2002 Palomar NEAT 4.6 km MPC · JPL
594493 2017 AN21 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 380 m MPC · JPL
594494 2017 AP33 04/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 7.9 km MPC · JPL
594495 2017 BQ 22/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 670 m MPC · JPL
594496 2017 BR 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
594497 2017 BG1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
594498 2017 BP2 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
594499 2017 BG13 28/12/2016 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
594500 2017 BH13 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 4.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594501 2017 BW16 03/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
594502 2017 BV39 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
594503 2017 BR48 01/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
594504 2017 BD52 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
594505 2017 BD59 07/01/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
594506 2017 BF64 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
594507 2017 BR74 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
594508 2017 BY84 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
594509 2017 BN87 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
594510 2017 BO92 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
594511 2017 BX102 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
594512 2017 BS103 01/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
594513 2017 BF106 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
594514 2017 BX106 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
594515 2017 BJ113 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
594516 2017 BH124 18/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
594517 2017 BS127 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
594518 2017 BP149 31/01/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
594519 2017 CH 03/09/2007 Catalina CSS 500 m MPC · JPL
594520 2017 CY1 08/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
594521 2017 CN5 02/02/2017 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
594522 2017 CY6 07/10/2016 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
594523 2017 CS10 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594524 2017 CZ15 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
594525 2017 DO5 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
594526 2017 DR5 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
594527 2017 DA6 25/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
594528 2017 DR9 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
594529 2017 DP33 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
594530 2017 DD35 22/02/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
594531 2017 DE77 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 630 m MPC · JPL
594532 2017 DV81 08/01/2011 Catalina CSS 3.7 km MPC · JPL
594533 2017 DV99 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
594534 2017 DZ111 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
594535 2017 DG112 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
594536 2017 DF135 25/02/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
594537 2017 DN142 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
594538 2017 EQ15 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
594539 2017 FE 25/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
594540 2017 FU7 23/10/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman, D. E. Trilling 530 m MPC · JPL
594541 2017 FP10 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
594542 2017 FX48 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
594543 2017 FD63 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4.5 km MPC · JPL
594544 2017 FM76 29/01/2014 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
594545 2017 FL77 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
594546 2017 FZ82 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
594547 2017 FV94 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
594548 2017 FJ103 15/03/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
594549 2017 FH108 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
594550 2017 FH119 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
594551 2017 FT158 03/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
594552 2017 GA12 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
594553 2017 HH4 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
594554 2017 HE8 08/03/2011 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
594555 2017 HR16 07/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
594556 2017 HF17 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
594557 2017 HG25 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
594558 2017 KE8 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
594559 2017 KM12 22/08/2003 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
594560 2017 KV15 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
594561 2017 KD23 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
594562 2017 KF24 11/08/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
594563 2017 LS 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
594564 2017 NC1 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
594565 2017 NJ1 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
594566 2017 NK1 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
594567 2017 NS2 17/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
594568 2017 OQ1 18/09/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
594569 2017 ON4 12/09/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
594570 2017 OV6 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
594571 2017 OM8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
594572 2017 OK10 22/10/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 660 m MPC · JPL
594573 2017 OR12 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
594574 2017 OS32 29/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 620 m MPC · JPL
594575 2017 OS40 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
594576 2017 OC41 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
594577 2017 OD50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
594578 2017 OE50 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
594579 2017 OH51 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
594580 2017 OE52 11/10/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
594581 2017 OD54 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
594582 2017 ON56 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
594583 2017 OV56 28/08/2006 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
594584 2017 OK58 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
594585 2017 OG64 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
594586 2017 OQ64 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
594587 2017 OB66 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
594588 2017 OY88 21/07/2017 ESA OGS ESA OGS 650 m MPC · JPL
594589 2017 OA89 22/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
594590 2017 ON101 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
594591 2017 OL122 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
594592 2017 OV122 29/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594593 2017 PM 16/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
594594 2017 PP 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
594595 2017 PS 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
594596 2017 PD1 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
594597 2017 PE2 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
594598 2017 PL2 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
594599 2017 PF6 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
594600 2017 PH15 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594601 2017 PJ19 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
594602 2017 PN20 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
594603 2017 PW21 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
594604 2017 PK22 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 710 m MPC · JPL
594605 2017 PY33 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
594606 2017 PV38 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
594607 2017 PQ64 15/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594608 2017 QH4 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
594609 2017 QD5 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
594610 2017 QA7 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
594611 2017 QE9 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
594612 2017 QN14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
594613 2017 QG19 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
594614 2017 QM20 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
594615 2017 QZ22 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
594616 2017 QU23 11/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
594617 2017 QL29 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
594618 2017 QE31 26/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
594619 2017 QK32 28/08/2013 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
594620 2017 QQ46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
594621 2017 QG51 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
594622 2017 QQ54 24/08/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
594623 2017 QA55 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
594624 2017 QT55 31/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
594625 2017 QZ57 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
594626 2017 QE60 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
594627 2017 QT65 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
594628 2017 QQ66 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
594629 2017 RT13 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
594630 2017 RY19 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
594631 2017 RG20 31/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
594632 2017 RN20 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
594633 2017 RY22 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
594634 2017 RD23 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
594635 2017 RH28 18/05/2001 Haleakala AMOS 980 m MPC · JPL
594636 2017 RV28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
594637 2017 RX33 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
594638 2017 RS35 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
594639 2017 RC39 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
594640 2017 RN39 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
594641 2017 RO39 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
594642 2017 RJ41 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
594643 2017 RY43 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
594644 2017 RU58 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
594645 2017 RH59 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
594646 2017 RQ67 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
594647 2017 RG69 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
594648 2017 RP72 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
594649 2017 RB73 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
594650 2017 RN73 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
594651 2017 RE77 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594652 2017 RJ77 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
594653 2017 RF79 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
594654 2017 RG79 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 880 m MPC · JPL
594655 2017 RG80 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
594656 2017 RT83 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
594657 2017 RH93 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
594658 2017 RR93 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
594659 2017 RG97 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
594660 2017 RH102 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
594661 2017 SY 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
594662 2017 SU7 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
594663 2017 SJ8 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
594664 2017 SG9 29/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 1.5 km MPC · JPL
594665 2017 SG26 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
594666 2017 SM29 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
594667 2017 SZ29 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
594668 2017 SE44 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
594669 2017 SH49 18/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
594670 2017 SF62 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
594671 2017 SF64 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
594672 2017 SH66 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
594673 2017 SB67 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
594674 2017 SA68 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
594675 2017 SU70 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
594676 2017 SP76 31/03/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
594677 2017 SM77 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
594678 2017 SS77 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
594679 2017 ST78 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
594680 2017 SU83 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
594681 2017 SZ84 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
594682 2017 SO89 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
594683 2017 SL96 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
594684 2017 SV98 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
594685 2017 SV104 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
594686 2017 SP108 17/09/2004 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
594687 2017 SG112 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
594688 2017 SN112 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
594689 2017 SY114 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
594690 2017 SK125 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
594691 2017 SQ125 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
594692 2017 SN128 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
594693 2017 SE129 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
594694 2017 SA130 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
594695 2017 ST196 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594696 2017 SA198 16/08/2004 Siding Spring SSS 810 m MPC · JPL
594697 2017 SE199 27/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
594698 2017 SG199 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
594699 2017 SZ200 30/09/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
594700 2017 SU201 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594701 2017 SN210 25/09/2017 Haleakala 900 m MPC · JPL
594702 2017 SE211 30/09/2017 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
594703 2017 SN211 19/09/2017 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
594704 2017 TF9 14/09/2013 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
594705 2017 TB12 24/04/2012 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
594706 2017 TT27 15/10/2017 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
594707 2017 TY31 11/11/2013 Kitt Peak 470 m MPC · JPL
594708 2017 UJ29 16/03/2007 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
594709 2017 UQ30 15/08/2013 Haleakala 680 m MPC · JPL
594710 2017 UN37 08/06/2016 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
594711 2017 UZ37 10/11/2013 Mount Lemmon 940 m MPC · JPL
594712 2017 UK38 14/04/2007 Kitt Peak 1.0 km MPC · JPL
594713 2017 UT38 03/04/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 870 m MPC · JPL
594714 2017 UJ39 26/11/2013 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
594715 2017 UC40 18/09/2012 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
594716 2017 UT40 14/03/2010 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
594717 2017 UQ45 21/10/2003 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
594718 2017 UK93 21/10/2017 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
594719 2017 US93 23/10/2017 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
594720 2017 UM94 27/10/2017 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
594721 2017 UE95 27/10/2017 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
594722 2017 US104 28/10/2017 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
594723 2017 UZ104 06/10/2012 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
594724 2017 UL108 24/10/2017 Mount Lemmon 810 m MPC · JPL
594725 2017 VB1 30/08/2008 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
594726 2017 VV10 26/03/2007 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
594727 2017 VD21 24/03/2015 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
594728 2017 VJ21 19/04/2012 Mount Lemmon 870 m MPC · JPL
594729 2017 VW21 12/05/2015 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
594730 2017 VH24 02/12/2008 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
594731 2017 VS28 24/12/2013 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
594732 2017 VB29 23/09/2008 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
594733 2017 VN32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
594734 2017 VD34 27/11/2013 Haleakala 710 m MPC · JPL
594735 2017 VZ43 07/11/2017 Haleakala 730 m MPC · JPL
594736 2017 VD46 18/09/2003 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
594737 2017 WM4 16/07/2004 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
594738 2017 WK8 29/08/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
594739 2017 WS8 26/02/2014 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
594740 2017 WO9 16/02/2015 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
594741 2017 WW18 04/03/2005 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
594742 2017 WZ20 10/11/2008 La Sagra OAM Obs. 2.5 km MPC · JPL
594743 2017 WP24 26/10/2013 Mount Lemmon 800 m MPC · JPL
594744 2017 WZ42 18/11/2017 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
594745 2017 WL47 18/11/2017 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
594746 2017 WF48 21/11/2017 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
594747 2017 WU49 08/06/2016 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
594748 2017 XU3 02/06/2016 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
594749 2017 XV4 29/10/2008 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
594750 2017 XR19 16/10/2009 Mount Lemmon 950 m MPC · JPL
594751 2017 XJ24 21/11/2003 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
594752 2017 XE25 25/04/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
594753 2017 XN25 22/09/2008 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
594754 2017 XS25 07/11/2008 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
594755 2017 XO27 23/09/2012 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
594756 2017 XV30 03/11/2004 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
594757 2017 XH33 21/09/2008 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
594758 2017 XA34 30/01/2011 Mount Lemmon 840 m MPC · JPL
594759 2017 XC34 29/09/2008 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
594760 2017 XT47 07/11/2012 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
594761 2017 XN48 03/02/2009 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
594762 2017 XY51 19/10/2003 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
594763 2017 XL52 09/10/2007 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
594764 2017 XG53 02/11/2008 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
594765 2017 XN56 01/12/2008 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
594766 2017 XN58 21/09/2012 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
594767 2017 XY58 10/03/1997 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
594768 2017 XN59 23/04/2015 Haleakala 2.3 km MPC · JPL
594769 2017 XD62 15/12/2017 Mount Lemmon 420 m MPC · JPL
594770 2017 XC63 08/06/2012 Mount Lemmon 820 m MPC · JPL
594771 2017 XP64 16/11/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
594772 2017 YN10 22/08/2004 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
594773 2017 YZ10 22/09/2017 Haleakala 860 m MPC · JPL
594774 2017 YF11 25/01/2003 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
594775 2017 YH11 25/03/2007 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
594776 2017 YU12 03/02/2008 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
594777 2017 YE13 07/10/2005 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
594778 2017 YA14 13/12/2004 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
594779 2017 YR14 19/12/2009 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
594780 2017 YU14 24/12/2013 Catalina 1.5 km MPC · JPL
594781 2017 YT15 01/01/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.5 km MPC · JPL
594782 Kacperwierzchos 2017 YV15 Bản mẫu:MoMP 02/12/2013 Tincana 1.0 km MPC · JPL
594783 2017 YV23 25/12/2017 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
594784 2017 YA27 23/12/2017 Haleakala 3.1 km MPC · JPL
594785 2017 YB27 29/12/2017 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
594786 2018 AJ5 26/08/2012 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
594787 2018 AU7 23/11/2011 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
594788 2018 AV13 23/09/2008 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
594789 2018 AA17 05/03/2013 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
594790 2018 AS29 15/01/2018 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
594791 2018 BL10 23/01/2006 Kitt Peak 970 m MPC · JPL
594792 2018 BO10 01/12/2008 Catalina 1.1 km MPC · JPL
594793 2018 BY10 23/02/2007 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
594794 2018 BO11 17/11/2006 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
594795 2018 BL12 10/03/2007 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
594796 2018 BZ12 01/12/2010 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
594797 2018 CC4 01/02/2009 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
594798 2018 CO4 31/12/2008 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
594799 2018 CZ5 14/04/2008 Mount Lemmon 3.3 km MPC · JPL
594800 2018 CC6 26/03/1996 Haleakala 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594801 2018 CM6 17/04/2013 Siding Spring SSS 4.3 km MPC · JPL
594802 2018 CC7 14/12/2004 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
594803 2018 CL8 18/01/2007 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
594804 2018 CY8 18/12/2001 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
594805 2018 CC9 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
594806 2018 CN9 21/01/2004 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
594807 2018 CQ12 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
594808 2018 CB13 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
594809 2018 CO18 10/02/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
594810 2018 EC5 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
594811 2018 ES5 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
594812 2018 EH14 07/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
594813 2018 FM10 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594814 2018 FO12 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
594815 2018 FF16 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
594816 2018 FZ18 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
594817 2018 FS22 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
594818 2018 FW29 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
594819 2018 GV2 12/10/2007 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
594820 2018 GC3 16/09/2009 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
594821 2018 GF5 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
594822 2018 HC2 24/04/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
594823 2018 LE5 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
594824 2018 LH6 20/09/2003 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
594825 2018 MU15 17/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 5.5 km MPC · JPL
594826 2018 NF3 21/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
594827 2018 NO28 10/07/2018 Haleakala Pan-STARRS 6.3 km MPC · JPL
594828 2018 QF 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
594829 2018 RN61 08/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
594830 2018 TO13 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
594831 2018 VB32 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
594832 2018 VW34 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
594833 2018 VO45 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
594834 2018 VL48 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 640 m MPC · JPL
594835 2018 VA61 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
594836 2018 VO61 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
594837 2018 VB66 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
594838 2018 VG72 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
594839 2018 VZ73 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
594840 2018 VO74 09/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, A. B. Jordan 520 m MPC · JPL
594841 2018 VV91 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
594842 2018 VJ92 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
594843 2018 VV106 22/04/2014 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
594844 2018 VM108 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
594845 2018 VR109 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
594846 2018 VE127 25/04/2017 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
594847 2018 XV16 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
594848 2018 XF21 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
594849 2018 YR1 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
594850 2018 YF3 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
594851 2018 YN3 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
594852 2019 AC18 30/04/1997 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
594853 2019 AS23 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
594854 2019 AE25 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
594855 2019 AM26 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
594856 2019 AG34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
594857 2019 AV35 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
594858 2019 AM36 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
594859 2019 AL39 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
594860 2019 AW41 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
594861 2019 AJ42 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
594862 2019 AS42 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
594863 2019 AW42 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
594864 2019 AT43 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
594865 2019 AX43 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
594866 2019 AG44 28/02/2008 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
594867 2019 AW53 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
594868 2019 AG59 02/01/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
594869 2019 AC81 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
594870 2019 BV6 12/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
594871 2019 BR8 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
594872 2019 CR 04/02/2019 Haleakala Pan-STARRS 9.7 km MPC · JPL
594873 2019 CJ7 06/02/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
594874 2019 CQ8 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
594875 2019 CB9 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
594876 2019 CQ9 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
594877 2019 CY9 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
594878 2019 CW10 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
594879 2019 CX10 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594880 2019 EM3 15/02/2010 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
594881 2019 FR3 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
594882 2019 FM4 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
594883 2019 FM15 31/03/2019 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
594884 2019 GH7 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
594885 2019 GD9 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
594886 2019 GJ11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
594887 2019 GM11 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
594888 2019 GC15 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
594889 2019 GW17 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
594890 2019 GF28 07/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
594891 2019 GN41 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
594892 2019 HY 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
594893 2019 HO4 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
594894 2019 JQ3 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
594895 2019 JW12 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
594896 2019 JY24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
594897 2019 JW28 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
594898 2019 JM30 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
594899 2019 JL32 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
594900 2019 JV37 03/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
594901 2019 JG60 09/10/2016 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
594902 2019 KW4 09/10/2010 Mount Lemmon 9.3 km MPC · JPL
594903 2019 KZ4 30/10/2010 Mount Lemmon 9.5 km MPC · JPL
594904 2019 KQ10 06/11/2010 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
594905 2019 LA4 01/06/2019 Haleakala 10 km MPC · JPL
594906 2019 LV6 09/04/2014 Haleakala 8.1 km MPC · JPL
594907 2019 NR38 29/06/2019 Haleakala 7.2 km MPC · JPL
594908 2019 NY47 02/12/2010 Mount Lemmon 7.8 km MPC · JPL
594909 2019 ON23 28/07/2019 Haleakala 7.3 km MPC · JPL
594910 2019 PQ30 21/03/2015 Haleakala 6.7 km MPC · JPL
594911 2019 PT33 04/08/2019 Haleakala 6.0 km MPC · JPL
594912 2019 UE9 17/11/2011 Mount Lemmon 11 km MPC · JPL
594913 'Ayló'chaxnim 2020 AV2 Bản mẫu:MoMP 04/01/2020 Palomar ATI +1km 2.1 km MPC · JPL
594914 2020 BA86 27/05/2017 Haleakala 590 m MPC · JPL
594915 2020 DB8 25/03/2007 Mount Lemmon 560 m MPC · JPL
594916 2020 FT12 31/07/2000 Cerro Tololo 850 m MPC · JPL
594917 2020 GL5 15/10/2017 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
594918 2020 GE6 24/09/2011 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
594919 2020 GT6 08/10/2004 Palomar 980 m MPC · JPL
594920 2020 GV7 26/10/2011 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
594921 2020 HW13 12/06/2016 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
594922 2020 HJ27 22/01/2015 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
594923 2020 HV29 02/10/2016 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
594924 2020 HL36 07/08/2016 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
594925 2020 HS36 16/04/2007 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
594926 2020 HM82 24/01/2006 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
594927 2020 JL6 27/08/2014 Haleakala 690 m MPC · JPL
594928 2020 JE14 21/04/2009 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
594929 2020 KW15 05/07/2003 Kitt Peak 3.8 km MPC · JPL
594930 2020 KX16 13/10/2015 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
594931 2020 KY22 15/05/2009 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
594932 2020 PQ51 10/11/2010 Mount Lemmon 6.1 km MPC · JPL
594933 2020 RY86 17/01/2013 Haleakala 6.2 km MPC · JPL
594934 2020 YN7 02/11/2011 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
594935 2021 AL14 13/03/2011 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
594936 2021 EX2 07/03/2021 Palomar APO +1km 1.00 km MPC · JPL
594937 2021 FF31 25/03/2010 Kitt Peak 530 m MPC · JPL
594938 2021 GE13 10/04/2021 Haleakala AMO +1km 800 m MPC · JPL
594939 2021 GH25 15/02/2010 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
594940 2021 MC7 28/01/2007 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
594941 2021 NE12 16/12/2007 Mount Lemmon 600 m MPC · JPL
594942 2021 NS12 27/01/2019 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
594943 2021 NG14 16/04/2020 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
594944 2000 AY216 08/01/2000 Kitt Peak 800 m MPC · JPL
594945 2000 AQ220 05/01/2000 Kitt Peak 6.9 km MPC · JPL
594946 2000 AM259 27/07/2011 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
594947 2000 AV259 22/10/2006 Kitt Peak 520 m MPC · JPL
594948 2000 BZ11 28/01/2000 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
594949 2000 BA22 29/01/2000 Kitt Peak 580 m MPC · JPL
594950 2000 BG47 30/01/2000 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
594951 2000 CG69 01/02/2000 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
594952 2000 CP99 05/02/2000 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
594953 2000 CS104 05/02/2000 Kitt Peak critical 1.1 km MPC · JPL
594954 2000 CR124 03/02/2000 Socorro 610 m MPC · JPL
594955 2000 CX133 04/02/2000 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
594956 2000 CM136 03/02/2000 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
594957 2000 CT139 14/09/2007 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
594958 2000 CN149 08/02/2000 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
594959 2000 CT150 10/01/2008 Kitt Peak 3:2 3.3 km MPC · JPL
594960 2000 CX150 17/06/2005 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
594961 2000 CY150 12/09/2002 Palomar 2.3 km MPC · JPL
594962 2000 CB151 01/01/2009 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
594963 2000 CH151 04/10/2007 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
594964 2000 CU151 08/11/2010 Mount Lemmon 580 m MPC · JPL
594965 2000 CM153 10/10/2008 Mount Lemmon 800 m MPC · JPL
594966 2000 CT153 28/02/2014 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
594967 2000 CP155 29/08/2005 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
594968 2000 CK156 25/09/2009 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
594969 2000 EY52 03/03/2000 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
594970 2000 EV208 24/04/2004 Kitt Peak 770 m MPC · JPL
594971 2000 EJ209 18/07/2001 Palomar 3.0 km MPC · JPL
594972 2000 EG210 21/09/2011 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
594973 2000 EZ210 11/03/2005 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
594974 2000 EJ211 04/03/2000 Apache Point 940 m MPC · JPL
594975 2000 FT52 29/03/2000 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
594976 2000 FL74 11/09/2016 Mount Lemmon 630 m MPC · JPL
594977 2000 GC37 05/04/2000 Socorro 2.8 km MPC · JPL
594978 2000 GX60 05/04/2000 Socorro 860 m MPC · JPL
594979 2000 GD188 27/01/2011 Mount Lemmon 700 m MPC · JPL
594980 2000 GZ188 11/02/2014 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
594981 2000 JV94 01/03/2011 Mount Lemmon 870 m MPC · JPL
594982 2000 JA95 23/09/2004 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
594983 2000 KE84 24/05/2000 Mauna Kea 2.1 km MPC · JPL
594984 2000 LP1 03/06/2000 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
594985 2000 OZ64 31/07/2000 Cerro Tololo 1.8 km MPC · JPL
594986 2000 OX66 31/07/2000 Cerro Tololo 930 m MPC · JPL
594987 2000 OG70 13/04/2011 Mount Lemmon 830 m MPC · JPL
594988 2000 OV71 13/04/2011 Mount Lemmon 810 m MPC · JPL
594989 2000 OP72 07/05/2014 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
594990 2000 PP33 26/01/2012 Mount Lemmon 450 m MPC · JPL
594991 2000 PT33 14/01/2002 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
594992 2000 PH34 01/08/2000 Cerro Tololo 1.9 km MPC · JPL
594993 2000 QJ236 26/08/2000 Cerro Tololo 1.8 km MPC · JPL
594994 2000 QA243 25/08/2000 Cerro Tololo plutino · critical 152 km MPC · JPL
594995 2000 QH255 19/04/2015 Kitt Peak 830 m MPC · JPL
594996 2000 QJ255 10/08/2007 Kitt Peak 680 m MPC · JPL
594997 2000 QA256 27/11/2013 Haleakala 750 m MPC · JPL
594998 2000 QJ257 26/08/2000 Cerro Tololo 540 m MPC · JPL
594999 2000 QB259 17/12/2007 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
595000 2000 RF19 01/09/2000 Socorro 850 m MPC · JPL

590.000s  • 591.000s  • 592.000s  • 593.000s  • 594.000s  • 595.000s  • 596.000s  • 597.000s  • 598.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001