Danh sách tiểu hành tinh/467001–468000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467001 2016 CT63 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
467002 2016 CW66 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467003 2016 CV72 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467004 2016 CY72 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467005 2016 CK81 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467006 2016 CC90 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467007 2016 CS103 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
467008 2016 CP107 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
467009 2016 CT119 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467010 2016 CQ120 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467011 2016 CX130 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
467012 2016 CM131 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467013 2016 CF132 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467014 2016 CH133 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467015 2016 CC143 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467016 2016 CF143 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
467017 2016 CJ144 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467018 2016 CM149 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467019 2016 CY149 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467020 2016 CG150 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467021 2016 CJ150 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467022 2016 CE151 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467023 2016 CY166 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467024 2016 CY172 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
467025 2016 CQ185 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467026 2016 CX188 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
467027 2016 CZ188 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467028 2016 CD189 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467029 2016 CJ189 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467030 2016 CQ196 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467031 2016 CK198 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467032 2016 CJ209 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
467033 2016 CO209 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467034 2016 CS210 18/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
467035 2016 CB211 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467036 2016 CS211 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
467037 2016 CN213 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467038 2016 CA214 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467039 2016 CM214 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467040 2016 CN215 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
467041 2016 CP216 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467042 2016 CG217 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467043 2016 CF220 05/04/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
467044 2016 CA247 09/12/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
467045 2016 CE255 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
467046 2016 CM255 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467047 2016 CX258 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467048 2016 CA259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
467049 2016 DV2 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467050 2016 DR3 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467051 2016 DY5 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
467052 2016 DN6 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
467053 2016 DO6 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467054 2016 DP6 09/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
467055 2016 DT6 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467056 2016 DU6 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467057 2016 DJ8 05/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467058 2016 DB10 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467059 2016 DR12 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
467060 2016 DA13 16/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
467061 2016 DJ13 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467062 2016 DA15 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467063 2016 DC15 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
467064 2016 DD15 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467065 2016 DY15 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
467066 2016 DG16 19/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
467067 2016 DC19 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467068 2016 DD19 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
467069 2016 DF19 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467070 2016 DN19 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
467071 2016 DW19 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467072 2016 DE20 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467073 2016 DF20 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467074 2016 DG20 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467075 2016 DM20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467076 2016 DQ20 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467077 2016 DM23 03/03/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
467078 2016 DQ23 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467079 2016 DS26 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467080 2016 DX26 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467081 2016 DD27 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467082 2016 DO27 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467083 2016 DP27 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467084 2016 DZ29 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467085 2016 EB4 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467086 2016 EZ4 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467087 2016 EB5 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467088 2016 EH6 02/02/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
467089 2016 EW7 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467090 2016 EX7 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467091 2016 EY7 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467092 2016 EU9 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467093 2016 ES10 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
467094 2016 EV11 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467095 2016 EY14 16/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
467096 2016 EA19 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467097 2016 ED22 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
467098 2016 EF22 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467099 2016 EB30 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467100 2016 ET45 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467101 2016 EZ53 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
467102 2016 EB56 20/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
467103 2016 EK57 01/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
467104 2016 EN57 24/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467105 2016 EZ57 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467106 2016 EB59 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467107 2016 EA60 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467108 2016 EF60 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
467109 2016 ET60 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467110 2016 EP63 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
467111 2016 EL64 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467112 2016 EO66 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
467113 2016 EN67 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467114 2016 EQ67 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467115 2016 EK68 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467116 2016 EG72 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467117 2016 EW72 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467118 2016 EX72 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
467119 2016 EC73 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
467120 2016 EG73 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467121 2016 EL73 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467122 2016 EU73 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467123 2016 EC74 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467124 2016 EP74 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467125 2016 ES74 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
467126 2016 EW74 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467127 2016 EB75 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467128 2016 EL75 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467129 2016 EP75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467130 2016 ER75 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
467131 2016 EC77 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467132 2016 EE77 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467133 2016 EF77 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467134 2016 EY77 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467135 2016 ED78 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467136 2016 EK78 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
467137 2016 EP78 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467138 2016 EB79 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467139 2016 EG79 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467140 2016 ES79 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467141 2016 EV79 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
467142 2016 EZ79 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467143 2016 EY80 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
467144 2016 EB81 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467145 2016 EK82 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467146 2016 EG83 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467147 2016 EJ83 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
467148 2016 EL83 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467149 2016 EQ83 13/03/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
467150 2016 EV83 07/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
467151 2016 ER86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
467152 2016 EW86 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467153 2016 EC87 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467154 2016 EB88 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467155 2016 EE88 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467156 2016 EV88 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467157 2016 EY88 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467158 2016 EB89 29/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
467159 2016 EJ89 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467160 2016 EK90 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
467161 2016 ET94 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
467162 2016 EC96 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
467163 2016 EY100 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
467164 2016 EW104 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467165 2016 ER106 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
467166 2016 ET107 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467167 2016 EV108 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
467168 2016 EB109 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
467169 2016 EF109 01/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
467170 2016 EH109 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467171 2016 EH110 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467172 2016 EK110 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467173 2016 ET110 14/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
467174 2016 EU110 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467175 2016 EX110 16/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
467176 2016 EZ110 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467177 2016 EC111 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467178 2016 EH111 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
467179 2016 EQ111 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
467180 2016 EG112 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467181 2016 EV112 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467182 2016 EN113 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467183 2016 EL115 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467184 2016 ET115 17/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
467185 2016 EK116 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467186 2016 EW116 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467187 2016 EH118 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467188 2016 EJ119 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
467189 2016 ES119 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467190 2016 EA120 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
467191 2016 EB120 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467192 2016 EO123 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467193 2016 EQ125 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467194 2016 EZ126 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467195 2016 EP129 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467196 2016 ED130 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467197 2016 EE133 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
467198 2016 EG133 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
467199 2016 EU133 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
467200 2016 EJ134 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467201 2016 EU134 03/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
467202 2016 ET136 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467203 2016 EY137 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467204 2016 ER138 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
467205 2016 EU138 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467206 2016 EV139 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467207 2016 EA140 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467208 2016 EF142 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467209 2016 ER143 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467210 2016 EJ145 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
467211 2016 EY145 06/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
467212 2016 EM146 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467213 2016 EP151 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467214 2016 EF154 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467215 2016 EO154 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
467216 2016 EY154 07/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
467217 2016 ER158 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467218 2016 EQ159 17/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
467219 2016 EL160 26/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
467220 2016 EL161 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467221 2016 EH162 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467222 2016 EV162 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467223 2016 EJ163 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467224 2016 ES163 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467225 2016 EY163 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467226 2016 ED164 27/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
467227 2016 EE164 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467228 2016 EO164 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467229 2016 EQ164 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467230 2016 ET164 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
467231 2016 EY164 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467232 2016 EA165 20/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
467233 2016 EC165 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467234 2016 EK165 29/10/2014 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
467235 2016 EO165 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467236 2016 EB166 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467237 2016 ED166 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467238 2016 EE166 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467239 2016 EH166 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467240 2016 EW169 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467241 2016 EB170 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
467242 2016 EF170 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467243 2016 EQ170 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467244 2016 ET170 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467245 2016 EA171 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467246 2016 EZ171 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467247 2016 EK172 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467248 2016 EM172 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467249 2016 ER172 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467250 2016 ES172 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467251 2016 EV172 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467252 2016 EB173 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467253 2016 EE173 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
467254 2016 EO173 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
467255 2016 EV173 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 43176| 4,0 km MPC · JPL
467256 2016 ER175 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467257 2016 ET175 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467258 2016 EV175 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467259 2016 EA176 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467260 2016 EQ177 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467261 2016 EU178 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467262 2016 EG181 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467263 2016 EW181 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467264 2016 EX181 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467265 2016 EC182 02/10/2013 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
467266 2016 EO184 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467267 2016 ET184 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467268 2016 EQ185 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
467269 2016 EO186 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467270 2016 EU186 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467271 2016 EA187 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467272 2016 EQ188 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467273 2016 EF189 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467274 2016 EK189 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467275 2016 EF190 20/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467276 2016 EJ190 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467277 2016 EZ190 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
467278 2016 EF192 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467279 2016 EM192 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467280 2016 EQ192 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467281 2016 ES192 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467282 2016 EG193 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
467283 2016 EH193 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
467284 2016 EP193 02/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467285 2016 EO194 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
467286 2016 ER194 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467287 2016 ET194 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
467288 2016 EY194 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467289 2016 EG195 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467290 2016 EK195 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467291 2016 EM196 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467292 2016 EN196 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
467293 2016 EP196 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467294 2016 EW196 15/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
467295 2016 EC198 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467296 2016 ED198 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467297 2016 EE198 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
467298 2016 EJ198 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467299 2016 EY198 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467300 2016 EZ198 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467301 2016 EO199 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467302 2016 EP199 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467303 2016 EZ199 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467304 2016 EB200 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467305 2016 EM200 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467306 2016 FJ1 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467307 2016 FX1 22/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
467308 2016 FF2 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467309 1996 AW1 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
467310 1996 RX17 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467311 1998 TR36 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467312 1998 WF38 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467313 1999 AS34 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467314 1999 CY129 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 2,5 km MPC · JPL
467315 1999 TZ244 07/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
467316 1999 UX21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
467317 2000 QW7 26/08/2000 Haleakala NEAT 430 m MPC · JPL
467318 2000 SC29 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
467319 2000 UZ112 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
467320 2001 HV38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467321 2001 PW7 10/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
467322 2001 PZ16 09/08/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
467323 2001 RW153 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
467324 2001 SO306 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
467325 2001 TQ252 14/10/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
467326 2001 UQ58 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
467327 2001 UP81 20/10/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
467328 2001 US106 20/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
467329 2001 UT111 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
467330 2001 UR177 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
467331 2001 XR134 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
467332 2001 YG81 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
467333 2002 CR280 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467334 2002 EY46 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
467335 2002 JA9 05/05/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
467336 2002 LT38 12/06/2002 Socorro LINEAR ATE · 280 m MPC · JPL
467337 2002 PJ76 09/08/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
467338 2002 PF193 08/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
467339 2002 QZ107 17/08/2002 Palomar NEAT 480 m MPC · JPL
467340 2002 SX26 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
467341 2002 TN34 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
467342 2002 TK348 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
467343 2002 TT364 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
467344 2002 US43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
467345 2002 WD27 16/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
467346 2003 CB5 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
467347 2003 GR 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 270 m MPC · JPL
467348 2003 GY43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
467349 2003 HR52 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467350 2003 JD4 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
467351 2003 KO2 22/05/2003 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
467352 2003 KZ18 31/05/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
467353 2003 NN7 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
467354 2003 NB13 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467355 2003 OF16 24/07/2003 Wise Wise Obs. 3,5 km MPC · JPL
467356 2003 QJ9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
467357 2003 QE115 26/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
467358 2003 ST128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467359 2003 SO181 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467360 2003 SJ184 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
467361 2003 SH187 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467362 2003 SB232 26/08/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
467363 2003 UJ23 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
467364 2003 UZ277 25/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
467365 2003 WB26 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
467366 2003 WA103 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
467367 2003 YW42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467368 2004 CD30 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467369 2004 DT63 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467370 2004 EZ18 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
467371 2004 KU12 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467372 2004 LG 09/06/2004 Socorro LINEAR APO 870 m MPC · JPL
467373 2004 QX24 24/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
467374 2004 QH28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467375 2004 RA66 26/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
467376 2004 RX79 20/07/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
467377 2004 RQ83 09/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
467378 2004 RP338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467379 2004 SH 16/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
467380 2004 TW126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
467381 2004 TM137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
467382 2004 TA161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467383 2004 TH177 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467384 2004 TO184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467385 2004 TQ296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467386 2004 TY343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467387 2004 VK37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467388 2004 XC11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467389 2004 XX74 04/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
467390 2004 XP131 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
467391 2005 AE58 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
467392 2005 CL30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467393 2005 CA41 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467394 2005 EH89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467395 2005 EQ138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
467396 2005 GJ19 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467397 2005 GD52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467398 2005 GH66 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
467399 2005 GR72 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467400 2005 GW124 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467401 2005 GH133 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467402 2005 GE205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
467403 2005 GZ222 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467404 2005 JY26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
467405 2005 JD34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
467406 2005 JC109 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
467407 2005 JZ150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467408 2005 JW165 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467409 2005 JW167 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467410 2005 KE11 30/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
467411 2005 LB20 11/06/2005 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
467412 2005 MJ30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467413 2005 NX15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467414 2005 NL34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467415 2005 SG120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
467416 2005 SQ174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467417 2005 TG6 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
467418 2005 UY118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467419 2005 UQ121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467420 2005 UC166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467421 2005 UE176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467422 2005 UL189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467423 2005 UN200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467424 2005 UV285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467425 2005 VN61 05/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
467426 2005 VA85 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467427 2005 VG91 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,5 km MPC · JPL
467428 2005 XG40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467429 2005 XT58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
467430 2005 XT74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467431 2005 YO50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467432 2005 YL129 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467433 2005 YP130 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467434 2005 YD135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467435 2005 YM166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467436 2005 YJ187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467437 2005 YA197 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467438 2005 YQ287 28/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
467439 2006 AV17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467440 2006 AV51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467441 2006 AV54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467442 2006 AB62 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467443 2006 AE72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467444 2006 BM6 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
467445 2006 BQ36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467446 2006 BT70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467447 2006 BB78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467448 2006 BF127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467449 2006 BD130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467450 2006 BD202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467451 2006 CK14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467452 2006 DK92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467453 2006 DY113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467454 2006 DW216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467455 2006 FC41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467456 2006 HC21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
467457 2006 HX83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467458 2006 HB103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467459 2006 JQ21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467460 2006 JF42 11/05/2006 Catalina CSS ATE · 510 m MPC · JPL
467461 2006 KB11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
467462 2006 KK13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467463 2006 KB54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467464 2006 KF60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467465 2006 KR76 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467466 2006 KC92 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467467 2006 KG94 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467468 2006 PM16 15/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
467469 2006 PP28 28/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
467470 2006 QQ12 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
467471 2006 QN113 24/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
467472 2006 QQ117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
467473 2006 QY185 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467474 2006 RK5 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
467475 2006 RG7 15/09/2006 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
467476 2006 RK30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467477 2006 SJ28 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467478 2006 SU124 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467479 2006 SS135 20/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
467480 2006 SJ150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
467481 2006 SD151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467482 2006 SB186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467483 2006 SE321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467484 2006 SJ321 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
467485 2006 SL325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467486 2006 SS356 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
467487 2006 SS366 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
467488 2006 TR48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467489 2006 TG86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467490 2006 TY97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467491 2006 UW63 23/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 680 m MPC · JPL
467492 2006 UR64 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467493 2006 UV82 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
467494 2006 UF97 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467495 2006 UZ156 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467496 2006 VM63 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467497 2006 VW122 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467498 2006 WM103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467499 2006 WR167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467500 2006 WU199 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467501 2006 XH34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467502 2007 BS15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467503 2007 BO38 24/01/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
467504 2007 BK43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467505 2007 BM100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467506 2007 CD4 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467507 2007 CT28 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467508 2007 CK49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467509 2007 CW50 13/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
467510 2007 DZ14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
467511 2007 DP51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467512 2007 EN66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467513 2007 ES150 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 920 m MPC · JPL
467514 2007 ET153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467515 2007 EE159 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467516 2007 EM217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467517 2007 FQ12 13/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
467518 2007 GC2 10/04/2007 Altschwendt W. Ries 1,8 km MPC · JPL
467519 2007 GK3 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467520 2007 GA10 12/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
467521 2007 GV17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467522 2007 GL32 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467523 2007 GT61 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467524 2007 HY83 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467525 2007 HL97 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467526 2007 KB3 19/05/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
467527 2007 LA15 13/06/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
467528 2007 MN27 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467529 2007 PU30 15/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
467530 2007 RZ9 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
467531 2007 RX45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467532 2007 RX83 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467533 2007 RH117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467534 2007 RN163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
467535 2007 RY209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467536 2007 RR213 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
467537 2007 RM296 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
467538 2007 RX298 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
467539 2007 RS308 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467540 2007 RG318 11/09/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
467541 2007 TF1 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467542 2007 TC25 08/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 620 m MPC · JPL
467543 2007 TK31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467544 2007 TU32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467545 2007 TD41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467546 2007 TJ51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467547 2007 TZ51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467548 2007 TE81 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467549 2007 TV88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467550 2007 TY92 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
467551 2007 TJ98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
467552 2007 TE104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
467553 2007 TF109 18/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
467554 2007 TP119 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
467555 2007 TQ129 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467556 2007 TG158 09/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
467557 2007 TJ168 08/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
467558 2007 TN191 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467559 2007 TL194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467560 2007 TO196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467561 2007 TV215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 31811| 4,0 km MPC · JPL
467562 2007 TG216 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467563 2007 TT216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467564 2007 TS230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467565 2007 TL243 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
467566 2007 TS268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467567 2007 TV286 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
467568 2007 TF292 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467569 2007 TN305 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467570 2007 TU332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 43176| 2,8 km MPC · JPL
467571 2007 TD354 10/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
467572 2007 TL386 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467573 2007 TQ431 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467574 2007 TU432 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467575 2007 TE435 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467576 2007 TY447 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467577 2007 UN2 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
467578 2007 UV2 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467579 2007 US15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467580 2007 UB33 16/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
467581 2007 UN50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467582 2007 UK74 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467583 2007 UW86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467584 2007 UC88 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
467585 2007 UO101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467586 2007 UH110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467587 2007 UW131 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467588 2007 UD141 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467589 2007 UT141 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467590 2007 VG5 08/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
467591 2007 VA33 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467592 2007 VX122 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467593 2007 VK131 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467594 2007 VA136 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
467595 2007 VW154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467596 2007 VH214 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
467597 2007 VA218 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467598 2007 VW235 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467599 2007 VD251 09/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
467600 2007 VA253 05/11/2007 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467601 2007 VE257 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467602 2007 VF273 12/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
467603 2007 VD284 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467604 2007 VG294 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467605 2007 VU298 11/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
467606 2007 VK299 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
467607 2007 VC315 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467608 2007 WT36 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
467609 2008 AV28 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
467610 2008 AU73 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
467611 2008 AK87 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467612 2008 AA114 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467613 2008 AU116 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
467614 2008 CS16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467615 2008 CZ51 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467616 2008 CJ142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467617 2008 CU162 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
467618 2008 CG209 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467619 2008 CH211 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467620 2008 DL16 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
467621 2008 DZ31 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467622 2008 EX39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467623 2008 FW8 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467624 2008 GX42 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467625 2008 GR102 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467626 2008 GR136 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467627 2008 HV19 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467628 2008 KK42 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
467629 2008 LA4 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467630 2008 LV4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
467631 2008 PY17 13/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
467632 2008 QB28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
467633 2008 QQ34 26/08/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
467634 2008 RD30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467635 2008 RV54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
467636 2008 RZ71 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467637 2008 RE111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467638 2008 RJ115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467639 2008 RN125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467640 2008 RQ128 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467641 2008 SY12 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467642 2008 SX16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467643 2008 SN50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467644 2008 SQ90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
467645 2008 SP186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467646 2008 SY186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467647 2008 SM192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467648 2008 SC211 07/09/2008 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
467649 2008 SN211 06/09/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
467650 2008 ST265 29/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
467651 2008 SF289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467652 2008 SK295 24/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
467653 2008 TS82 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467654 2008 TB100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467655 2008 TR116 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467656 2008 TB139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467657 2008 TB150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467658 2008 TE151 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467659 2008 TD163 01/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
467660 2008 TQ166 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467661 2008 TZ167 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467662 2008 TW169 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467663 2008 UH62 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
467664 2008 UK67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467665 2008 UC90 27/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
467666 2008 UZ95 29/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
467667 2008 UY98 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467668 2008 UQ106 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467669 2008 UH116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467670 2008 UJ120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467671 2008 UV121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
467672 2008 UH128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467673 2008 UV160 23/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
467674 2008 UW172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467675 2008 UG188 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467676 2008 UD192 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
467677 2008 UZ206 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467678 2008 UR220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467679 2008 US234 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467680 2008 UA240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467681 2008 UF240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
467682 2008 UB275 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467683 2008 UJ279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467684 2008 UH290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467685 2008 UG306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467686 2008 UO311 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467687 2008 UO345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467688 2008 UX356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467689 2008 UU357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467690 2008 VV27 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467691 2008 VA33 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467692 2008 VK42 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467693 2008 VW67 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467694 2008 VS74 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
467695 2008 WT37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467696 2008 WH41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467697 2008 WW46 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
467698 2008 WR53 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467699 2008 WL78 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467700 2008 WR93 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467701 2008 WY125 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467702 2008 WS129 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467703 2008 XE24 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467704 2008 XP48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
467705 2008 YQ48 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467706 2008 YH54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467707 2008 YY100 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
467708 2008 YV111 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467709 2008 YQ115 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
467710 2009 AG1 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
467711 2009 AH13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467712 2009 AT30 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467713 2009 BJ21 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467714 2009 BZ27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
467715 2009 BJ34 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467716 2009 BA69 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467717 2009 BM70 25/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
467718 2009 BD167 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467719 2009 CW48 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467720 2009 DW11 17/02/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
467721 2009 DJ17 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467722 2009 DR117 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467723 2009 FN8 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467724 2009 FA63 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467725 2009 FY73 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467726 2009 HM23 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
467727 2009 HZ65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467728 2009 HF99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467729 2009 HP105 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467730 2009 JY17 04/05/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
467731 2009 MA5 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467732 2009 OK13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467733 2009 PH11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467734 2009 PQ13 27/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467735 2009 PV19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467736 2009 RQ 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467737 2009 RS14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
467738 2009 RS15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467739 2009 RJ17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
467740 2009 RH24 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467741 2009 ST21 18/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
467742 2009 SS28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467743 2009 SB57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
467744 2009 SS64 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467745 2009 SM94 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467746 2009 SB143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
467747 2009 SK156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
467748 2009 SK186 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
467749 2009 SC189 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
467750 2009 SL199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
467751 2009 SX296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
467752 2009 SP340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
467753 2009 SU344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467754 2009 TL14 20/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
467755 2009 US18 23/10/2009 Tzec Maun S. Shurpakov 3,3 km MPC · JPL
467756 2009 UA64 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467757 2009 UJ68 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
467758 2009 UH99 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467759 2009 UJ135 25/10/2009 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
467760 2009 UM139 22/09/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
467761 2009 UL146 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467762 2009 UY149 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467763 2009 UV150 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
467764 2009 VF5 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467765 2009 VU6 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
467766 2009 VV14 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467767 2009 VC26 06/11/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
467768 2009 VK26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467769 2009 VR40 16/10/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
467770 2009 VL47 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467771 2009 VS65 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
467772 2009 VX78 10/11/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
467773 2009 VC82 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467774 2009 VL103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
467775 2009 VW107 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467776 2009 VF113 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467777 2009 WM24 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
467778 2009 WZ33 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467779 2009 WT48 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
467780 2009 WV65 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467781 2009 WT114 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
467782 2009 WC135 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467783 2009 WU149 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,3 km MPC · JPL
467784 2009 WY161 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467785 2009 WZ187 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467786 2009 WQ193 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467787 2009 WW193 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467788 2009 WY200 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
467789 2009 WX252 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467790 2009 WN262 20/11/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
467791 2009 WG263 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467792 2009 WV263 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467793 2009 XU 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
467794 2009 XE1 10/12/2009 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
467795 2009 YG7 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467796 2009 YX16 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467797 2009 YA19 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467798 2010 AW4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467799 2010 AD71 06/01/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
467800 2010 AF74 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467801 2010 AS130 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
467802 2010 BS35 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
467803 2010 BB48 20/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
467804 2010 BL77 24/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
467805 2010 BS127 31/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
467806 2010 BC130 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467807 2010 CL29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467808 2010 CC95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467809 2010 CW98 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467810 2010 CB110 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467811 2010 CC116 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467812 2010 CM146 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467813 2010 EW31 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467814 2010 EW68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467815 2010 EM128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467816 2010 FT6 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467817 2010 FA11 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467818 2010 GF43 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467819 2010 JC39 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
467820 2010 JV48 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467821 2010 JP102 11/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
467822 2010 KZ85 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467823 2010 KP128 22/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467824 2010 LW98 13/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
467825 2010 NO117 10/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
467826 2010 OF81 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467827 2010 OZ101 28/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
467828 2010 OG107 29/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
467829 2010 PL61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467830 2010 RQ14 01/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
467831 2010 RF40 02/09/2010 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
467832 2010 RR51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467833 2010 RN90 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
467834 2010 RU154 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
467835 2010 SS3 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 230 m MPC · JPL
467836 2010 SQ15 30/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
467837 2010 TW16 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467838 2010 TG23 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
467839 2010 TZ66 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467840 2010 TD79 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467841 2010 TU112 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467842 2010 TR131 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467843 2010 UR15 20/07/2010 WISE WISE 860 m MPC · JPL
467844 2010 UO92 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467845 2010 VR14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
467846 2010 VF28 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467847 2010 VL40 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467848 2010 VM78 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
467849 2010 VR93 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
467850 2010 VL106 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467851 2010 VT106 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467852 2010 VT151 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
467853 2010 VM176 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467854 2010 VQ177 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
467855 2010 WE15 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
467856 2010 WE31 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
467857 2010 WK50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467858 2010 WM61 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
467859 2010 XL33 20/01/2010 WISE WISE 16 km MPC · JPL
467860 2011 AF5 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467861 2011 AK6 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
467862 2011 AL22 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467863 2011 AK28 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 850 m MPC · JPL
467864 2011 AA32 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
467865 2011 BP15 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467866 2011 BR64 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467867 2011 BO76 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467868 2011 BZ84 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
467869 2011 BL86 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467870 2011 BN93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467871 2011 BX106 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467872 2011 BN120 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467873 2011 BK130 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467874 2011 CF7 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467875 2011 CC26 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467876 2011 CN89 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467877 2011 CE103 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467878 2011 DN4 25/03/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
467879 2011 DV8 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467880 2011 DZ9 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467881 2011 DQ20 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467882 2011 DQ21 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
467883 2011 DH23 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467884 2011 EQ6 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467885 2011 EM37 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467886 2011 EP83 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467887 2011 FS23 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467888 2011 FD26 29/03/2011 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
467889 2011 FJ45 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467890 2011 GC35 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467891 2011 GN63 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467892 2011 GD85 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467893 2011 HZ9 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467894 2011 HJ11 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467895 2011 HP29 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467896 2011 HL36 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467897 2011 HY36 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467898 2011 HH40 03/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
467899 2011 HP41 18/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
467900 2011 HD53 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467901 2011 HN61 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467902 2011 HA68 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467903 2011 HC73 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467904 2011 HL76 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
467905 2011 HD94 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467906 2011 JB19 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467907 2011 KM3 17/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
467908 2011 KD7 26/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
467909 2011 KR23 03/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
467910 2011 KT26 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467911 2011 KK47 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467912 2011 KM47 17/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
467913 2011 LW3 27/05/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
467914 2011 LF16 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467915 2011 LT19 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467916 2011 OA14 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467917 2011 OP24 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 370 m MPC · JPL
467918 2011 OU26 16/02/2010 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
467919 2011 QU74 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
467920 2011 SF226 24/09/2011 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
467921 2011 TS 24/09/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
467922 2011 UJ26 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
467923 2011 YU28 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467924 2011 YK39 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467925 2011 YL56 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467926 2012 AE16 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
467927 2012 AY17 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
467928 2012 AE22 15/12/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
467929 2012 BH24 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467930 2012 BP52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467931 2012 BQ66 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467932 2012 BS69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467933 2012 BG90 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467934 2012 BG113 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
467935 2012 BX126 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467936 2012 BN129 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467937 2012 BV149 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467938 2012 CK8 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467939 2012 CJ35 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
467940 2012 CK52 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467941 2012 DN1 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467942 2012 DL23 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467943 2012 DR36 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
467944 2012 DP44 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467945 2012 DM51 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467946 2012 DG63 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
467947 2012 DP63 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
467948 2012 DS64 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467949 2012 FA9 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
467950 2012 FT12 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467951 2012 FQ21 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
467952 2012 FE40 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467953 2012 FT40 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467954 2012 FX52 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
467955 2012 HH4 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467956 2012 HM6 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467957 2012 HN17 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
467958 2012 HU42 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467959 2012 HZ42 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
467960 2012 HG57 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467961 2012 HR65 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467962 2012 JC9 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467963 2012 JT17 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
467964 2012 JT24 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467965 2012 JC33 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467966 2012 JJ60 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467967 2012 KA1 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467968 2012 KS10 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467969 2012 KJ12 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467970 2012 KK44 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467971 2012 KS45 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467972 2012 KG48 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467973 2012 KT50 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467974 2012 LR4 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467975 2012 LW10 06/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
467976 2012 LY13 08/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467977 2012 LM17 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467978 2012 PT15 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467979 2012 PE21 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467980 2012 QJ16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467981 2012 QH39 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467982 2012 QR43 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467983 2012 RK10 27/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467984 2012 RM42 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
467985 2012 SM14 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467986 2012 SN52 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467987 2012 TR3 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467988 2012 TT33 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467989 2012 TU42 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467990 2012 TX94 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
467991 2012 TV96 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467992 2012 TO151 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
467993 2012 TD163 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467994 2012 TF164 24/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
467995 2012 TJ216 07/04/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
467996 2012 TE264 03/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467997 2012 TX271 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467998 2012 TW285 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467999 2012 UM46 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
468000 2012 UV86 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

463.000s  • 464.000s  • 465.000s  • 466.000s  • 467.000s  • 468.000s  • 469.000s  • 470.000s  • 471.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001