Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/63001–64000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63001 2000 WW21 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63002 2000 WH22 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63003 2000 WY22 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63004 2000 WA23 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
63005 2000 WF23 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
63006 2000 WE24 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63007 2000 WF30 20/11/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
63008 2000 WH31 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
63009 2000 WH32 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
63010 2000 WQ33 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
63011 2000 WZ36 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63012 2000 WU37 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63013 2000 WO38 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63014 2000 WJ39 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63015 2000 WK39 20/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
63016 2000 WE40 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63017 2000 WB41 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63018 2000 WO41 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63019 2000 WY41 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63020 2000 WW44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63021 2000 WK46 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63022 2000 WV46 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63023 2000 WB48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63024 2000 WH48 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63025 2000 WC52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
63026 2000 WF54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63027 2000 WL56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63028 2000 WF57 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
63029 2000 WH57 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
63030 2000 WK58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63031 2000 WC62 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63032 Billschmitt 2000 WS62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
63033 2000 WM65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
63034 2000 WV67 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
63035 2000 WX67 29/11/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 5,2 km MPC · JPL
63036 2000 WL69 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63037 2000 WB70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63038 2000 WP70 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63039 2000 WS71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63040 2000 WT74 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63041 2000 WH77 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
63042 2000 WP79 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63043 2000 WZ83 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63044 2000 WR86 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63045 2000 WO91 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63046 2000 WJ93 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63047 2000 WQ93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63048 2000 WU94 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63049 2000 WC95 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63050 2000 WG96 21/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63051 2000 WR96 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63052 2000 WB98 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63053 2000 WU99 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63054 2000 WG100 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63055 2000 WP107 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63056 2000 WQ110 20/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
63057 2000 WB112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63058 2000 WC112 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63059 2000 WA118 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63060 2000 WD118 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63061 2000 WH118 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63062 2000 WL118 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63063 2000 WU120 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63064 2000 WC121 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63065 2000 WS121 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63066 2000 WQ122 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63067 2000 WZ122 29/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63068 Moraes 2000 WT123 23/11/2000 Shishikui H. Maeno 7,3 km MPC · JPL
63069 2000 WG125 27/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63070 2000 WH125 27/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63071 2000 WM125 29/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
63072 2000 WP125 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63073 2000 WQ125 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63074 2000 WU125 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63075 2000 WC126 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63076 2000 WV127 18/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
63077 2000 WT128 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
63078 2000 WC130 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
63079 2000 WY130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
63080 2000 WW132 19/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
63081 2000 WP133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63082 2000 WU133 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63083 2000 WG134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63084 2000 WP134 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63085 2000 WM135 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63086 2000 WQ135 19/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
63087 2000 WC137 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
63088 2000 WM139 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
63089 2000 WX139 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63090 2000 WY139 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63091 2000 WZ141 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
63092 2000 WJ142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
63093 2000 WM142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
63094 2000 WP142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
63095 2000 WS142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
63096 2000 WX142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
63097 2000 WK143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
63098 2000 WC146 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
63099 2000 WM146 23/11/2000 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
63100 2000 WP146 23/11/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63101 2000 WT146 25/11/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
63102 2000 WD149 29/11/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
63103 2000 WG149 22/11/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
63104 2000 WR151 29/11/2000 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
63105 2000 WW151 29/11/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
63106 2000 WE152 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63107 2000 WX152 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
63108 2000 WB154 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63109 2000 WK154 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63110 2000 WQ158 30/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
63111 2000 WG161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
63112 2000 WS161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
63113 2000 WB163 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
63114 2000 WA164 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63115 2000 WH165 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
63116 2000 WT165 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
63117 2000 WJ169 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
63118 2000 WR171 25/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
63119 2000 WX171 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63120 2000 WW172 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
63121 2000 WL173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
63122 2000 WR173 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63123 2000 WB174 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63124 2000 WK174 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
63125 2000 WV174 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
63126 2000 WV181 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
63127 2000 WW181 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63128 2000 WD182 25/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63129 Courtemanche 2000 WH183 30/11/2000 Gnosca S. Sposetti 3,0 km MPC · JPL
63130 2000 WA184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
63131 2000 WG186 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63132 2000 WF188 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
63133 2000 WH188 18/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63134 2000 WU190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
63135 2000 WX190 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
63136 2000 WD191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
63137 2000 WM191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
63138 2000 WQ191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
63139 2000 WR191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
63140 2000 WT191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
63141 2000 WD192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
63142 2000 XZ 02/12/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
63143 2000 XS1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
63144 2000 XQ3 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63145 Choemuseon 2000 XY13 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 5,9 km MPC · JPL
63146 2000 XM14 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
63147 2000 XF19 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63148 2000 XQ19 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63149 2000 XM22 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
63150 2000 XH23 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
63151 2000 XR23 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63152 2000 XC27 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63153 2000 XF28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63154 2000 XR37 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63155 2000 XZ39 05/12/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63156 Yicheon 2000 XQ44 05/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 5,5 km MPC · JPL
63157 2000 YL2 19/12/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
63158 2000 YA4 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
63159 2000 YF6 20/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63160 2000 YN8 16/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,0 km MPC · JPL
63161 2000 YZ10 22/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63162 Davidčapek 2000 YE11 22/12/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 11 km MPC · JPL
63163 Jerusalem 2000 YR11 23/12/2000 Kleť M. Kočer 4,3 km MPC · JPL
63164 2000 YU14 23/12/2000 Uenohara Uenohara Obs. 2,1 km MPC · JPL
63165 2000 YY14 20/12/2000 Uccle T. Pauwels 5,3 km MPC · JPL
63166 2000 YW17 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
63167 2000 YY17 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63168 2000 YH20 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
63169 2000 YM31 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
63170 2000 YE33 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
63171 2000 YU40 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63172 2000 YN41 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
63173 2000 YX52 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63174 2000 YB55 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63175 2000 YS55 30/12/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
63176 2000 YN59 30/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
63177 2000 YJ63 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
63178 2000 YJ69 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
63179 2000 YZ77 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63180 2000 YK81 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63181 2000 YN81 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63182 2000 YM84 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63183 2000 YK88 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
63184 2000 YL91 30/12/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
63185 2000 YW93 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63186 2000 YB94 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63187 2000 YJ94 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63188 2000 YE96 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63189 2000 YC97 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63190 2000 YB103 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63191 2000 YP106 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63192 2000 YZ107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63193 2000 YY118 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
63194 2000 YB120 19/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
63195 2000 YN120 19/12/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
63196 2000 YY121 23/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63197 2000 YP122 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63198 2000 YY122 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
63199 2000 YJ123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
63200 2000 YE124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63201 2000 YH129 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
63202 2000 YR131 30/12/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
63203 2000 YA132 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63204 2000 YE135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
63205 2000 YG139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
63206 2000 YF143 23/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63207 2001 AK6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63208 2001 AJ10 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63209 2001 AP11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63210 2001 AH13 02/01/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
63211 2001 AU13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63212 2001 AT17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63213 2001 AY18 04/01/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
63214 2001 AP20 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63215 2001 AD25 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63216 2001 AF26 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63217 2001 AU29 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63218 2001 AZ29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63219 2001 AD32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63220 2001 AU32 04/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63221 2001 AZ32 04/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
63222 2001 AM36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63223 2001 AV36 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63224 2001 AQ37 05/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63225 2001 BL2 18/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
63226 2001 BC4 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63227 2001 BG6 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63228 2001 BF9 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63229 2001 BP9 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63230 2001 BT14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
63231 2001 BA15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 19 km MPC · JPL
63232 2001 BK15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
63233 2001 BO17 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63234 2001 BB20 19/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
63235 2001 BV20 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
63236 2001 BX20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63237 2001 BA23 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63238 2001 BL24 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63239 2001 BD25 20/01/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
63240 2001 BG26 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63241 2001 BJ26 20/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
63242 2001 BJ27 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63243 2001 BW27 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63244 2001 BO28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63245 2001 BP30 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63246 2001 BG32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63247 2001 BN34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63248 2001 BP34 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
63249 2001 BW35 18/01/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
63250 2001 BP36 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
63251 2001 BG38 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63252 2001 BL41 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
63253 2001 BG50 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63254 2001 BW54 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63255 2001 BX63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63256 2001 BY77 25/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
63257 2001 BJ79 21/01/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
63258 2001 BT80 19/01/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
63259 2001 BS81 30/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 13 km MPC · JPL
63260 2001 CN 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63261 2001 CA2 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63262 2001 CM3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63263 2001 CC4 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63264 2001 CP5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63265 2001 CP12 01/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
63266 2001 CV16 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
63267 2001 CC17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63268 2001 CU22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
63269 2001 CE24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
63270 2001 CR28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
63271 2001 CN34 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
63272 2001 CC49 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
63273 2001 DH4 16/02/2001 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
63274 2001 DB18 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
63275 2001 DD21 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63276 2001 DP22 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63277 2001 DG23 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63278 2001 DJ29 17/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
63279 2001 DW34 19/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
63280 2001 DT37 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63281 2001 DF38 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63282 2001 DP45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63283 2001 DA46 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63284 2001 DM46 19/02/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
63285 2001 DW62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63286 2001 DZ68 19/02/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
63287 2001 DT79 20/02/2001 Haleakala NEAT 19 km MPC · JPL
63288 2001 DW79 20/02/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
63289 2001 DJ81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
63290 2001 DS87 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
63291 2001 DU87 16/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
63292 2001 DQ89 22/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
63293 2001 DT89 22/02/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
63294 2001 DQ90 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
63295 2001 DY101 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63296 2001 EK 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
63297 2001 EE5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
63298 2001 EH6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63299 2001 EH8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
63300 2001 EV8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63301 2001 EJ12 03/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63302 2001 EA14 15/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
63303 2001 EL20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
63304 2001 EQ23 15/03/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
63305 Bobkepple 2001 FE 17/03/2001 Junk Bond D. Healy 6,2 km MPC · JPL
63306 2001 FT8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63307 Barbarawilson 2001 FG9 21/03/2001 Needville Needville Obs. 2,5 km MPC · JPL
63308 2001 FU11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
63309 2001 FV19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
63310 2001 FS21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
63311 2001 FD24 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63312 2001 FH24 17/03/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
63313 2001 FV28 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
63314 2001 FJ33 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63315 2001 FV34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63316 2001 FK35 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63317 2001 FQ36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63318 2001 FR36 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63319 2001 FH37 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63320 2001 FX44 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63321 2001 FF47 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63322 2001 FO48 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63323 2001 FC51 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63324 2001 FH51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63325 2001 FU51 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63326 2001 FV53 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63327 2001 FS54 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63328 2001 FU54 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63329 2001 FJ55 21/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63330 2001 FZ59 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63331 2001 FC60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63332 2001 FY62 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63333 2001 FV65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63334 2001 FH66 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63335 2001 FD67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63336 2001 FL67 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63337 2001 FW67 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63338 2001 FX74 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63339 2001 FP75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63340 2001 FY76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63341 2001 FD77 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63342 2001 FH77 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63343 2001 FO85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
63344 2001 FX86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
63345 2001 FD91 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63346 2001 FU92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63347 2001 FA94 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63348 2001 FC94 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63349 2001 FY101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63350 2001 FL106 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
63351 2001 FW117 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
63352 2001 FG129 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63353 2001 FZ135 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63354 2001 FU140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
63355 2001 FN143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
63356 2001 FG149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
63357 2001 FS157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63358 2001 FX157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
63359 2001 FQ159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63360 2001 FS162 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63361 2001 FR171 24/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
63362 2001 FD177 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63363 2001 FC184 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
63364 2001 HH2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63365 2001 HH3 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63366 2001 HK4 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
63367 2001 HS6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
63368 2001 HQ7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
63369 2001 HT7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
63370 2001 HS9 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63371 2001 HN18 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63372 2001 HG29 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63373 2001 HS35 29/04/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
63374 2001 HX35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63375 2001 HY37 29/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,3 km MPC · JPL
63376 2001 HA38 29/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
63377 2001 HL40 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63378 2001 HY43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
63379 2001 HN45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
63380 2001 HE51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63381 2001 HJ53 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63382 2001 HZ54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63383 2001 HD56 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63384 2001 HG57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
63385 2001 HL66 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63386 2001 HW66 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
63387 Brazos Bend 2001 HC67 29/04/2001 Needville Needville Obs. 5,7 km MPC · JPL
63388 2001 HE67 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63389 Noshiro 2001 JC1 12/05/2001 Bisei SG Center BATTeRS 5,9 km MPC · JPL
63390 2001 JP5 14/05/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
63391 2001 JG6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
63392 2001 JE7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
63393 2001 JS7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63394 2001 JL8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
63395 2001 JX9 15/05/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
63396 2001 KX 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
63397 2001 KK2 17/05/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
63398 2001 KZ9 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63399 2001 KH11 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63400 2001 KJ13 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63401 2001 KK15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63402 2001 KU24 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63403 2001 KT30 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63404 2001 KK31 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63405 2001 KP33 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63406 2001 KN34 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63407 2001 KZ35 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63408 2001 KA38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63409 2001 KY38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63410 2001 KQ39 22/05/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
63411 2001 KK41 24/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
63412 2001 KQ44 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63413 2001 KK47 24/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63414 2001 KF55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63415 2001 KH55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63416 2001 KU56 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63417 2001 KR58 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63418 2001 KW62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
63419 2001 KP64 21/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
63420 2001 KB65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
63421 2001 KC67 26/05/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
63422 2001 KL70 23/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
63423 2001 KY72 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63424 2001 KW73 25/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63425 2001 LV5 13/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
63426 2001 LU13 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63427 2001 MB 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
63428 2001 MC1 18/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
63429 2001 MH5 21/06/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 2,0 km MPC · JPL
63430 2001 MR6 22/06/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
63431 2001 ML14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
63432 2001 MY14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
63433 2001 MZ17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
63434 2001 MD21 26/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
63435 2001 MU21 28/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
63436 2001 MO23 27/06/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
63437 2001 MY23 27/06/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
63438 2001 MY28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
63439 2001 MD29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
63440 Rożek 2001 MD30 30/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
63441 2001 NV2 12/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
63442 2001 NO6 14/07/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63443 2001 NH7 13/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
63444 2001 ND8 14/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
63445 2001 NL9 13/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
63446 2001 NV9 15/07/2001 Ondřejov L. Kotková 1,3 km MPC · JPL
63447 2001 NG11 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
63448 2001 NF14 14/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
63449 2001 NO14 14/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
63450 2001 NP17 14/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
63451 2001 OB 16/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
63452 2001 OO2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
63453 2001 OQ4 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
63454 2001 OB5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
63455 2001 OD5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
63456 2001 OS5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
63457 2001 OG6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
63458 2001 OT6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
63459 2001 OT7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
63460 2001 OA8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
63461 2001 OJ8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
63462 2001 OE9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
63463 2001 OR12 20/07/2001 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 1,5 km MPC · JPL
63464 2001 OL16 21/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
63465 2001 OL19 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
63466 2001 OM21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
63467 2001 OS21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
63468 2001 OY21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
63469 2001 OP22 17/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
63470 2001 OH23 22/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
63471 2001 OD25 16/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
63472 2001 OY25 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
63473 2001 OZ25 19/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
63474 2001 OR27 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
63475 2001 OB32 23/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 6,7 km MPC · JPL
63476 2001 OL37 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
63477 2001 OG38 20/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
63478 2001 OR39 20/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
63479 2001 OL40 20/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
63480 2001 OD42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
63481 2001 OE42 22/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
63482 2001 OW42 22/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
63483 2001 OJ43 22/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
63484 2001 OV48 16/07/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
63485 2001 OO49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
63486 2001 OH55 22/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
63487 2001 OU55 22/07/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
63488 2001 OT56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
63489 2001 OB57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
63490 2001 OP59 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
63491 2001 OY60 21/07/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
63492 2001 OL62 23/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
63493 2001 OY62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63494 2001 OX63 23/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
63495 2001 OH64 24/07/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
63496 2001 ON64 24/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
63497 2001 OG65 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
63498 2001 OQ65 28/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 8,5 km MPC · JPL
63499 2001 ON69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63500 2001 OS69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63501 2001 OD70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63502 2001 OD72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
63503 2001 OE72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
63504 2001 OO78 26/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
63505 2001 OP79 27/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
63506 2001 OH81 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63507 2001 OL81 30/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63508 2001 OQ81 26/07/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
63509 2001 OW83 27/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
63510 2001 OG89 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
63511 2001 OV92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
63512 2001 OZ95 29/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
63513 2001 OV96 25/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
63514 2001 OY99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
63515 2001 OE100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63516 2001 OL103 29/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
63517 2001 OM104 30/07/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
63518 2001 OM105 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
63519 2001 OJ107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63520 2001 PF 03/08/2001 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
63521 2001 PL 05/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
63522 2001 PP 06/08/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
63523 2001 PH1 09/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
63524 2001 PP2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
63525 2001 PU2 03/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
63526 2001 PO7 07/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
63527 2001 PM8 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
63528 Kocherhans 2001 PX13 13/08/2001 Badlands R. Dyvig 5,0 km MPC · JPL
63529 2001 PY19 10/08/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
63530 2001 PG20 10/08/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
63531 2001 PW20 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
63532 2001 PJ22 10/08/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
63533 2001 PY22 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
63534 2001 PR24 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
63535 2001 PY24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
63536 2001 PS25 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
63537 2001 PS33 10/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
63538 2001 PG38 11/08/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
63539 2001 PH39 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
63540 2001 PN39 11/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
63541 2001 PY41 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
63542 2001 PE45 11/08/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
63543 2001 PJ45 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
63544 2001 PD47 13/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,7 km MPC · JPL
63545 2001 PB48 03/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
63546 2001 PX53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
63547 2001 PD57 14/08/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
63548 2001 PD58 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
63549 2001 PJ63 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
63550 2001 PX64 01/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
63551 2001 QS1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63552 2001 QC4 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63553 2001 QV6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63554 2001 QA8 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
63555 2001 QD8 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63556 2001 QE10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63557 2001 QN10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63558 2001 QR10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63559 2001 QH13 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63560 2001 QK13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
63561 2001 QL13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63562 2001 QA15 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63563 2001 QU15 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63564 2001 QW17 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63565 2001 QP18 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63566 2001 QT18 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63567 2001 QK19 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63568 2001 QA21 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
63569 2001 QK22 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63570 2001 QN22 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63571 2001 QC23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63572 2001 QD23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63573 2001 QG23 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63574 2001 QH25 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63575 2001 QQ27 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63576 2001 QS27 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63577 2001 QU27 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63578 2001 QD28 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63579 2001 QO29 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63580 2001 QW29 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63581 2001 QC30 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63582 2001 QL30 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63583 2001 QP31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63584 2001 QY33 19/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,2 km MPC · JPL
63585 2001 QB44 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63586 2001 QK44 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63587 2001 QH47 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63588 2001 QB49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63589 2001 QX49 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63590 2001 QM59 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63591 2001 QF61 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
63592 2001 QM61 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63593 2001 QZ62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63594 2001 QU63 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63595 2001 QW63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63596 2001 QG64 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63597 2001 QH65 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63598 2001 QJ65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63599 2001 QN65 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
63600 2001 QY65 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63601 2001 QD66 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63602 2001 QE67 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63603 2001 QG67 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63604 2001 QC68 16/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
63605 Budperry 2001 QE68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 1,8 km MPC · JPL
63606 2001 QK69 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63607 2001 QG70 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63608 2001 QD72 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
63609 Francoisecolas 2001 QY72 20/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 5,1 km MPC · JPL
63610 2001 QT75 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63611 2001 QX75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63612 2001 QK76 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63613 2001 QO76 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63614 2001 QF77 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63615 2001 QB78 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63616 2001 QN78 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63617 2001 QO78 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63618 2001 QP78 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63619 2001 QV78 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63620 2001 QW78 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63621 2001 QZ78 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63622 2001 QE79 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
63623 2001 QN79 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63624 2001 QX79 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63625 2001 QC80 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63626 2001 QH80 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63627 2001 QJ80 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63628 2001 QN80 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
63629 2001 QU80 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63630 2001 QE83 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63631 2001 QY83 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63632 2001 QG84 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63633 2001 QR84 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63634 2001 QU86 16/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
63635 2001 QM88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
63636 2001 QJ90 20/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
63637 2001 QT90 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63638 2001 QM92 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63639 2001 QQ93 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63640 2001 QM94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
63641 2001 QE97 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
63642 2001 QK97 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63643 2001 QC99 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63644 2001 QY99 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63645 2001 QY101 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63646 2001 QA102 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63647 2001 QD104 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
63648 2001 QP104 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63649 2001 QT105 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63650 2001 QN106 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
63651 2001 QS107 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
63652 2001 QG108 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
63653 2001 QQ109 21/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
63654 2001 QD113 25/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
63655 2001 QV113 26/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
63656 2001 QC114 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63657 2001 QV114 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63658 2001 QJ115 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
63659 2001 QM116 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63660 2001 QV119 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63661 2001 QC120 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
63662 2001 QE120 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63663 2001 QQ120 19/08/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
63664 2001 QQ121 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63665 2001 QC124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63666 2001 QD129 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63667 2001 QK130 20/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63668 2001 QP131 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63669 2001 QS131 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63670 2001 QY131 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63671 2001 QK132 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63672 2001 QM134 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63673 2001 QL135 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63674 2001 QO136 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63675 2001 QY137 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63676 2001 QM139 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63677 2001 QY139 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63678 2001 QL140 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
63679 2001 QN145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
63680 2001 QD147 20/08/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
63681 2001 QE147 20/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
63682 2001 QZ147 20/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
63683 2001 QJ150 25/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
63684 2001 QL152 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
63685 2001 QT152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
63686 2001 QY152 26/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,8 km MPC · JPL
63687 2001 QH154 30/08/2001 Ondřejov L. Kotková 6,1 km MPC · JPL
63688 2001 QR154 28/08/2001 Kleť Kleť Obs. 5,4 km MPC · JPL
63689 2001 QK155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63690 2001 QY156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
63691 2001 QY157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
63692 2001 QQ160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
63693 2001 QN161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63694 2001 QB167 24/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
63695 2001 QM168 25/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
63696 2001 QV169 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63697 2001 QY177 26/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
63698 2001 QK179 28/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
63699 2001 QG181 27/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
63700 2001 QR181 27/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63701 2001 QA182 30/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
63702 2001 QK182 29/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
63703 2001 QB185 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
63704 2001 QS187 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
63705 2001 QJ195 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63706 2001 QS196 22/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
63707 2001 QX197 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63708 2001 QA198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63709 2001 QY198 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63710 2001 QC200 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63711 2001 QD200 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63712 2001 QH200 22/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
63713 2001 QY206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
63714 2001 QF208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
63715 2001 QL212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
63716 2001 QV216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63717 2001 QT220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
63718 2001 QT225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
63719 2001 QV225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
63720 2001 QS228 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
63721 2001 QH234 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63722 2001 QK235 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63723 2001 QN235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
63724 2001 QO235 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63725 2001 QP235 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63726 2001 QQ235 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63727 2001 QO237 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63728 2001 QW237 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63729 2001 QG238 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63730 2001 QB239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63731 2001 QE241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
63732 2001 QR241 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63733 2001 QK244 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
63734 2001 QN246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63735 2001 QQ246 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63736 2001 QF249 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63737 2001 QN249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63738 2001 QA251 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
63739 2001 QD251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63740 2001 QO251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63741 2001 QV254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63742 2001 QK256 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63743 2001 QL256 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63744 2001 QT256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63745 2001 QU258 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63746 2001 QF263 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63747 2001 QG263 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63748 2001 QH263 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
63749 2001 QU263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
63750 2001 QG264 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
63751 2001 QX264 26/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
63752 2001 QA265 26/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63753 2001 QE265 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63754 2001 QP267 20/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
63755 2001 QZ267 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
63756 2001 QM269 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
63757 2001 QK277 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63758 2001 QP277 19/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63759 2001 QB280 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63760 2001 QP282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63761 2001 QR282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
63762 2001 QX282 19/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
63763 2001 QB283 18/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
63764 2001 QT283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
63765 2001 QM284 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
63766 2001 QQ284 30/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
63767 2001 QF291 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63768 2001 QP291 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63769 2001 QU291 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63770 2001 QM293 25/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
63771 2001 QA294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
63772 2001 QO295 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
63773 2001 QP295 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63774 2001 QX295 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63775 2001 QH296 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63776 2001 QF297 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
63777 2001 RD1 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63778 2001 RY1 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63779 2001 RX3 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63780 2001 RW4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63781 2001 RL5 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63782 2001 RU6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
63783 2001 RK8 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63784 2001 RK9 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63785 2001 RM11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
63786 2001 RO11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
63787 2001 RW16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
63788 2001 RL17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
63789 2001 RD18 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
63790 2001 RE18 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63791 2001 RG18 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63792 2001 RY18 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63793 2001 RF19 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63794 2001 RH20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
63795 2001 RL21 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63796 2001 RJ23 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63797 2001 RX25 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63798 2001 RL26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63799 2001 RS26 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
63800 2001 RJ27 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63801 2001 RM27 07/09/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
63802 2001 RV28 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63803 2001 RC29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63804 2001 RA31 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63805 2001 RV36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63806 2001 RG37 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63807 2001 RZ38 09/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
63808 2001 RF44 12/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
63809 2001 RU44 13/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
63810 2001 RL45 14/09/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
63811 2001 RU45 14/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
63812 2001 RW45 14/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
63813 2001 RX45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
63814 2001 RY45 15/09/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 4,4 km MPC · JPL
63815 2001 RX46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63816 2001 RC48 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
63817 2001 RP60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63818 2001 RV63 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
63819 2001 RJ64 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63820 2001 RQ64 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63821 2001 RF65 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63822 2001 RQ68 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
63823 2001 RL70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63824 2001 RZ70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63825 2001 RA71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63826 2001 RD71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63827 2001 RP71 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63828 2001 RS71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63829 2001 RM72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63830 2001 RO72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63831 2001 RY73 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63832 2001 RL74 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
63833 2001 RW74 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63834 2001 RU75 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63835 2001 RW75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63836 2001 RY75 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63837 2001 RA76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63838 2001 RC76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63839 2001 RM76 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63840 2001 RS76 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63841 2001 RX76 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63842 2001 RD77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63843 2001 RO77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63844 2001 RK80 12/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
63845 2001 RV81 14/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
63846 2001 RY82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63847 2001 RU83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
63848 2001 RE86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
63849 2001 RV86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
63850 2001 RY86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
63851 2001 RH87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
63852 2001 RZ87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
63853 2001 RT88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63854 2001 RU88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
63855 2001 RB90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
63856 2001 RD91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
63857 2001 RZ91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
63858 2001 RN92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
63859 2001 RR93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63860 2001 RS93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
63861 2001 RU93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
63862 2001 RL100 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63863 2001 RM102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
63864 2001 RX107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63865 2001 RC109 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63866 2001 RB111 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63867 2001 RN115 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63868 2001 RC119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63869 2001 RN121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63870 2001 RN123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63871 2001 RB133 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63872 2001 RT134 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63873 2001 RF135 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63874 2001 RT135 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63875 2001 RY135 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63876 2001 RK140 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63877 2001 RA141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63878 2001 RH141 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63879 2001 RM142 13/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
63880 2001 RX142 14/09/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
63881 2001 RD145 07/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
63882 2001 RX152 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63883 2001 SO 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,0 km MPC · JPL
63884 2001 SF1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
63885 2001 SU2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
63886 2001 SY2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
63887 2001 SH3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
63888 2001 SJ3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
63889 2001 SK3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
63890 2001 SU3 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63891 2001 SN4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
63892 2001 SX4 18/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 12 km MPC · JPL
63893 2001 SY4 18/09/2001 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 9,1 km MPC · JPL
63894 2001 SN5 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63895 2001 SZ5 18/09/2001 Ondřejov P. Kušnirák 9,1 km MPC · JPL
63896 2001 SE9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
63897 Ofunato 2001 SM9 18/09/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
63898 2001 SL10 19/09/2001 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
63899 2001 SG12 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63900 2001 SB14 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63901 2001 SJ14 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
63902 2001 SZ14 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63903 2001 SM17 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63904 2001 SR17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63905 2001 SF18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63906 2001 SN19 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63907 2001 SJ20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63908 2001 SM20 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63909 2001 SU22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63910 2001 SQ30 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63911 2001 SV30 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
63912 2001 SB31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63913 2001 SG32 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63914 2001 SP33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63915 2001 SG34 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63916 2001 SE35 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63917 2001 SJ37 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63918 2001 SU37 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
63919 2001 SR39 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63920 2001 SC40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63921 2001 SK40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63922 2001 SQ40 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
63923 2001 SV41 16/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
63924 2001 SO42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63925 2001 SW44 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63926 2001 SQ45 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63927 2001 SU45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63928 2001 SY46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63929 2001 ST47 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63930 2001 SZ47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63931 2001 SH48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63932 2001 SZ48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63933 2001 SA52 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63934 2001 SQ53 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63935 2001 SV53 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63936 2001 SA54 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63937 2001 SB54 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63938 2001 SE54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63939 2001 SD55 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63940 2001 SR55 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
63941 2001 SP56 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63942 2001 SQ56 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
63943 2001 SR56 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63944 2001 SQ57 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63945 2001 ST57 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63946 2001 SC58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63947 2001 ST58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63948 2001 SL59 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63949 2001 SX60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63950 2001 SG61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63951 2001 SP62 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63952 2001 SU64 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63953 2001 SY64 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63954 2001 SB65 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63955 2001 SP65 17/09/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
63956 2001 SJ67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63957 2001 SS67 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63958 2001 SV67 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63959 2001 SW67 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63960 2001 SG68 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
63961 2001 SK68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63962 2001 SS68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63963 2001 SZ68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63964 2001 SM69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63965 2001 SV70 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63966 2001 SY70 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63967 2001 SF71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63968 2001 SG71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63969 2001 SL71 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63970 2001 SG72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63971 2001 SV72 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63972 2001 SB73 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63973 2001 SS75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
63974 2001 SB77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63975 2001 SH77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63976 2001 SM78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63977 2001 SQ79 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
63978 2001 SE83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63979 2001 SC86 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63980 2001 SW92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63981 2001 SA95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63982 2001 SR104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63983 2001 SM105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63984 2001 SP105 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63985 2001 SQ105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63986 2001 SE106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63987 2001 SP106 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63988 2001 SF107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63989 2001 SJ107 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63990 2001 SA108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63991 2001 SB108 20/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63992 2001 SY108 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63993 2001 SO109 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63994 2001 SQ109 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63995 2001 SF110 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63996 2001 SU110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63997 2001 SX110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63998 2001 SL111 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63999 2001 SD113 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
64000 2001 SD115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL

59.000s  • 60.000s  • 61.000s  • 62.000s  • 63.000s  • 64.000s  • 65.000s  • 66.000s  • 67.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001