Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/376001–377000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376001 2010 AF5 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376002 2010 AT11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376003 2010 AD17 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376004 2010 AM21 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
376005 2010 AN25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376006 2010 AV25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376007 2010 AL27 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
376008 2010 AB33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376009 2010 AK33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
376010 2010 AB37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
376011 2010 AR39 09/01/2010 Nazaret G. Muler 3,7 km MPC · JPL
376012 2010 AS40 12/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
376013 2010 AB41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376014 2010 AQ41 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
376015 2010 AT46 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376016 2010 AQ64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
376017 2010 AC68 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376018 2010 AD68 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
376019 2010 AZ69 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
376020 2010 AE70 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376021 2010 AQ76 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
376022 2010 AW76 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
376023 2010 AJ80 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
376024 2010 AD87 08/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
376025 2010 BK1 17/01/2010 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
376026 2010 BR46 19/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
376027 2010 CH2 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376028 2010 CX11 06/02/2010 Mayhill A. Lowe 2,8 km MPC · JPL
376029 Blahová 2010 CX11 12/02/2010 Mayhill S. Kürti 3,9 km MPC · JPL
376030 2010 CA20 06/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
376031 2010 CF22 09/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
376032 2010 CA35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
376033 2010 CB51 13/02/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
376034 2010 CJ60 14/02/2010 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
376035 2010 CL81 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376036 2010 CC100 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376037 2010 CH111 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
376038 2010 CL115 31/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
376039 2010 CU128 09/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
376040 2010 CM137 18/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
376041 2010 CX145 14/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
376042 2010 CB146 15/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
376043 2010 CP147 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
376044 2010 CK149 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
376045 2010 CG152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376046 2010 CD165 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376047 2010 DN10 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
376048 2010 DW27 18/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
376049 2010 DS38 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376050 2010 DW42 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376051 2010 EK30 09/03/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
376052 2010 EH44 13/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
376053 2010 EM80 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
376054 2010 EL111 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
376055 2010 EO113 04/03/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
376056 2010 EJ127 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
376057 2010 EH147 08/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
376058 2010 FX7 16/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
376059 2010 FY14 17/03/2010 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
376060 2010 FT16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376061 2010 FF82 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
376062 2010 GU28 20/01/2009 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
376063 2010 GT134 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
376064 2010 GX141 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
376065 2010 GR144 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
376066 2010 GT145 06/04/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
376067 2010 HY30 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
376068 2010 JQ5 29/12/2003 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
376069 2010 LP62 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
376070 2010 NA40 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376071 2010 OE49 22/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
376072 2010 TF149 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
376073 2010 TO179 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376074 2010 US30 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376075 2010 UY35 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
376076 2010 UF36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
376077 2010 UN52 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376078 2010 UV61 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
376079 2010 UU72 13/12/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376080 2010 UL77 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
376081 2010 UK92 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
376082 2010 VS16 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
376083 2010 VR19 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
376084 Annettepeter 2010 VW20 03/11/2010 Tzec Maun E. Schwab 840 m MPC · JPL
376085 2010 VQ47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376086 2010 VK53 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
376087 2010 VX81 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376088 2010 VN84 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
376089 2010 VA106 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376090 2010 VM117 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376091 2010 VF119 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
376092 2010 VP159 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376093 2010 VA161 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376094 2010 VB166 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376095 2010 VB168 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376096 2010 VH169 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376097 2010 VA171 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376098 2010 VJ174 24/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376099 2010 VP184 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376100 2010 VB192 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376101 2010 VB211 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376102 2010 VS215 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376103 2010 WK2 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
376104 2010 WQ50 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
376105 2010 WL55 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
376106 2010 WB56 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
376107 2010 WD65 03/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
376108 2010 WK65 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
376109 2010 WY65 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376110 2010 WL70 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376111 2010 XY12 04/11/2002 La Palma A. Fitzsimmons 900 m MPC · JPL
376112 2010 XU14 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
376113 2010 XQ32 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376114 2010 XY34 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376115 2010 XB45 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376116 2010 XQ85 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
376117 2011 AB 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
376118 2011 AH7 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376119 2011 AG8 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376120 2011 AP12 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376121 2011 AP13 05/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
376122 2011 AC24 20/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376123 2011 AT28 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376124 2011 AK33 06/02/2000 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
376125 2011 AM35 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
376126 2011 AH45 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376127 2011 AJ45 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376128 2011 AV45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376129 2011 AD46 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
376130 2011 AG46 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376131 2011 AH56 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376132 2011 AN63 19/09/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
376133 2011 AR63 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376134 2011 AP65 20/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
376135 2011 AX66 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376136 2011 AO68 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376137 2011 AW68 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376138 2011 AK73 09/02/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
376139 2011 BR1 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
376140 2011 BD3 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
376141 2011 BZ4 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376142 2011 BK16 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
376143 2011 BW19 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
376144 2011 BZ19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376145 2011 BG20 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
376146 2011 BX27 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376147 2011 BL28 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
376148 2011 BM31 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376149 2011 BP32 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
376150 2011 BP34 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376151 2011 BE59 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376152 2011 BN66 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376153 2011 BT69 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376154 2011 BQ72 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
376155 2011 BP75 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
376156 2011 BH79 19/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
376157 2011 BE81 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376158 2011 BD86 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376159 2011 BF86 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376160 2011 BZ99 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376161 2011 BU105 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376162 2011 BG118 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376163 2011 BO123 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376164 2011 BJ127 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
376165 2011 BG130 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
376166 2011 BT130 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
376167 2011 BC134 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376168 2011 BN145 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376169 2011 BH162 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
376170 2011 CL9 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376171 2011 CV11 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
376172 2011 CL14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376173 2011 CW14 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376174 2011 CK15 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376175 2011 CT15 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376176 2011 CH17 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
376177 2011 CX17 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
376178 2011 CL27 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
376179 2011 CB31 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
376180 2011 CD32 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376181 2011 CT32 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376182 2011 CB35 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
376183 2011 CS35 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
376184 2011 CX41 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376185 2011 CR48 01/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
376186 2011 CE51 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
376187 2011 CT51 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376188 2011 CT53 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
376189 2011 CG62 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376190 2011 CN65 01/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
376191 2011 CU66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376192 2011 CE67 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376193 2011 CB68 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376194 2011 CQ71 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376195 2011 CL72 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376196 2011 CD73 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376197 2011 CR75 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376198 2011 CN81 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
376199 2011 CO86 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376200 2011 CP116 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376201 2011 CA117 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376202 2011 DP1 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
376203 2011 DE2 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
376204 2011 DD4 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
376205 2011 DV9 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376206 2011 DT11 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376207 2011 DD12 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
376208 2011 DH15 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376209 2011 DA18 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376210 2011 DB24 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376211 2011 DJ24 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376212 2011 DU28 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376213 2011 DO29 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376214 2011 DN35 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376215 2011 DK42 15/01/1996 Linz E. Meyer 870 m MPC · JPL
376216 2011 EZ2 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376217 2011 EQ4 01/03/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
376218 2011 EZ6 21/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
376219 2011 ER12 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
376220 2011 EG13 21/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
376221 2011 EH15 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376222 2011 EK17 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376223 2011 EB24 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
376224 2011 ET24 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376225 2011 ED25 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
376226 2011 EG27 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
376227 2011 EL35 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376228 2011 EH37 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
376229 2011 EB40 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
376230 2011 ER41 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
376231 2011 EE42 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376232 2011 EO42 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
376233 2011 EZ43 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
376234 2011 EN44 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376235 2011 EV44 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
376236 2011 EX44 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
376237 2011 EN45 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376238 2011 EC50 03/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
376239 2011 EO50 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376240 2011 EM53 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
376241 2011 EG55 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
376242 2011 EE68 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
376243 2011 EA69 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
376244 2011 EM73 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
376245 2011 ES75 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376246 2011 ES77 16/04/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
376247 2011 EK81 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376248 2011 EU82 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376249 2011 EL83 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
376250 2011 ES83 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
376251 2011 EF84 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376252 2011 EV85 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376253 2011 FV1 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
376254 2011 FW1 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
376255 2011 FB2 07/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
376256 2011 FU2 06/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
376257 2011 FC6 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376258 2011 FS7 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376259 2011 FY7 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376260 2011 FF10 20/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
376261 2011 FX13 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
376262 2011 FJ18 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376263 2011 FR18 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376264 2011 FD19 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
376265 2011 FO21 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376266 2011 FJ24 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376267 2011 FW24 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
376268 2011 FT28 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
376269 2011 FG32 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376270 2011 FQ41 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
376271 2011 FX43 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376272 2011 FY43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376273 2011 FG44 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
376274 2011 FQ45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376275 2011 FM47 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
376276 2011 FW55 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376277 2011 FG62 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376278 2011 FB71 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376279 2011 FT72 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
376280 2011 FO73 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376281 2011 FS73 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376282 2011 FH74 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376283 2011 FR77 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376284 2011 FO78 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
376285 2011 FH79 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376286 2011 FD80 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376287 2011 FH82 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376288 2011 FW82 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376289 2011 FL83 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376290 2011 FT89 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376291 2011 FG90 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376292 2011 FY97 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376293 2011 FK101 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376294 2011 FJ102 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376295 2011 FE108 30/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
376296 2011 FA125 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
376297 2011 FL131 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376298 2011 FH132 25/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
376299 2011 FC138 15/12/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,2 km MPC · JPL
376300 2011 FX140 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376301 2011 FY142 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376302 2011 FF147 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
376303 2011 FK148 14/09/2007 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,0 km MPC · JPL
376304 2011 FU149 13/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
376305 2011 FH150 01/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
376306 2011 FW157 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
376307 2011 FX157 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376308 2011 GD4 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
376309 2011 GN6 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376310 2011 GU14 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
376311 2011 GE21 03/03/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,5 km MPC · JPL
376312 2011 GV28 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,3 km MPC · JPL
376313 2011 GZ30 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
376314 2011 GA32 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
376315 2011 GE32 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376316 2011 GZ33 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376317 2011 GC34 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376318 2011 GX36 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376319 2011 GJ45 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
376320 2011 GW45 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376321 2011 GF47 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376322 2011 GX47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376323 2011 GE48 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
376324 2011 GN49 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376325 2011 GV49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376326 2011 GE50 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376327 2011 GM61 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
376328 2011 GS63 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
376329 2011 GP67 19/04/2007 Lulin Observatory LUSS 1,8 km MPC · JPL
376330 2011 GY72 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
376331 2011 GY74 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
376332 2011 GO75 21/08/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
376333 2011 GW75 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376334 2011 GM77 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376335 2011 GG79 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
376336 2011 GS80 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376337 2011 GT84 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376338 2011 GW85 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376339 2011 HJ14 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376340 2011 HD15 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
376341 2011 HT16 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376342 2011 HU20 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
376343 2011 HY23 12/01/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
376344 2011 HL27 27/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
376345 2011 HS31 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376346 2011 HG36 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376347 2011 HM36 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376348 2011 HZ40 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
376349 2011 HU42 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376350 2011 HE51 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
376351 2011 HK64 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376352 2011 HE66 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
376353 2011 HB78 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376354 2011 HQ80 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376355 2011 HE81 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376356 2011 HE84 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376357 2011 HQ93 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376358 2011 JO5 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
376359 2011 JL16 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
376360 2011 JL21 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376361 2011 JG27 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
376362 2011 JH31 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376363 2011 KV4 03/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
376364 2011 KG9 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
376365 2011 KG42 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376366 2011 KB43 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
376367 2011 KM43 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376368 2011 KY47 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376369 2011 LH15 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376370 2011 OX26 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
376371 2011 OU44 05/07/2011 Westfield ARO 8,8 km MPC · JPL
376372 2011 QU70 24/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
376373 2011 SV21 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
376374 2011 UC202 04/02/2003 La Silla C. Barbieri 2,7 km MPC · JPL
376375 2012 CB55 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
376376 2012 DR8 06/09/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
376377 2012 DK16 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
376378 2012 DP18 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376379 2012 DU24 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376380 2012 DP25 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376381 2012 DQ29 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376382 2012 DE30 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376383 2012 DO33 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
376384 2012 DB40 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376385 2012 DU43 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
376386 2012 DS52 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
376387 2012 DL60 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376388 2012 DH82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376389 2012 DD88 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376390 2012 DG90 08/03/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
376391 2012 EE1 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376392 2012 EX10 23/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376393 2012 FS2 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
376394 2012 FM10 03/03/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
376395 2012 FP14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376396 2012 FK24 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376397 2012 FB26 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
376398 2012 FR27 08/06/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
376399 2012 FW29 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376400 2012 FM31 04/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376401 2012 FJ44 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376402 2012 FZ53 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
376403 2012 FP54 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376404 2012 FG59 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
376405 2012 FB62 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376406 2012 FC62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376407 2012 FJ67 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376408 2012 FD69 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376409 2012 FE69 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376410 2012 FB75 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
376411 2012 FP81 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
376412 2012 GJ2 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376413 2012 GK10 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376414 2012 GN10 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
376415 2012 GB13 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
376416 2012 GH13 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
376417 2012 GQ21 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376418 2012 GJ23 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
376419 2012 GX25 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376420 2012 GY28 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
376421 2012 GO31 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
376422 2012 GP31 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376423 2012 GS31 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
376424 2012 GF32 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
376425 2012 GB35 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376426 2012 HF7 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
376427 2012 HO7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376428 2012 HQ7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
376429 2012 HS7 12/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376430 2012 HF9 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376431 2012 HZ10 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
376432 2012 HB14 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
376433 2012 HZ15 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
376434 2012 HF16 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376435 2012 HL19 10/03/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
376436 2012 HF28 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376437 2012 HR28 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
376438 2012 HO31 08/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
376439 2012 HK35 03/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
376440 2012 HT37 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376441 2012 HR39 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376442 2012 HM40 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
376443 2012 HS44 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376444 2012 HC45 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376445 2012 HT48 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376446 2012 HD50 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
376447 2012 HF50 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
376448 2012 HX56 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
376449 2012 HH57 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376450 2012 HG60 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376451 2012 HW62 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
376452 2012 HO63 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
376453 2012 HY63 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376454 2012 HE64 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
376455 2012 HU66 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376456 2012 HF67 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376457 2012 HS70 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
376458 2012 HD71 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376459 2012 HS73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
376460 2012 HJ74 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
376461 2012 HU78 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376462 2012 HM79 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376463 2012 JQ2 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376464 2012 JD8 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
376465 2012 JC13 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376466 2012 JH13 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
376467 2012 JL16 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376468 2012 JU17 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
376469 2012 JG19 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376470 2012 JK19 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376471 2012 JN20 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
376472 2012 JF26 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376473 2012 JH27 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
376474 2012 JY27 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
376475 2012 JY31 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
376476 2012 JM32 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376477 2012 JK38 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376478 2012 JU45 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
376479 2012 JP53 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376480 2012 JE54 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376481 2012 JS54 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
376482 2012 JN58 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376483 2012 JX62 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
376484 2012 JR65 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376485 2012 JZ66 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
376486 2012 KU1 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
376487 2012 KN2 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376488 2012 KR8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
376489 2012 KB10 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376490 2012 KF10 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
376491 2012 KR11 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
376492 2012 KV13 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
376493 2012 KG15 17/09/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,8 km MPC · JPL
376494 2012 KJ21 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376495 2012 KJ27 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
376496 2012 KP29 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376497 2012 KT29 13/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
376498 2012 KP38 30/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
376499 2012 KL40 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
376500 2012 KD41 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376501 2012 KN42 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
376502 2012 KY45 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
376503 2012 KN46 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
376504 2012 KT46 03/06/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
376505 2012 KM47 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
376506 2012 KK48 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376507 2012 KT48 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
376508 2012 KY48 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
376509 2012 KG49 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
376510 2012 KG51 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
376511 2012 LQ 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376512 2012 LG2 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376513 2012 LG3 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376514 2012 LA5 04/08/2008 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
376515 2012 LD7 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376516 2012 LH8 09/08/2007 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
376517 2012 LU10 10/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376518 2012 LQ19 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376519 2012 LZ24 02/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
376520 2012 LC25 17/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
376521 2012 MU9 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376522 2012 PN5 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
376523 2012 PK14 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
376524 2012 PP20 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376525 2012 PY37 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
376526 2012 QN16 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
376527 2012 QX39 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
376528 2012 QH40 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
376529 2012 QP46 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376530 2012 QN48 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
376531 2012 RA33 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
376532 2012 SA24 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
376533 2012 SF41 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
376534 2012 SC59 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
376535 2012 TL 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
376536 2012 TP 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
376537 2012 TW9 21/03/1993 La Silla UESAC 7,3 km MPC · JPL
376538 2012 TO146 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
376539 2012 TT146 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
376540 2012 TR207 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
376541 2012 TQ320 28/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
376542 2013 AA4 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
376543 2013 BB25 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
376544 2013 EQ84 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376545 2013 EL127 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
376546 2013 HW28 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376547 2013 HZ137 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
376548 2013 KH2 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
376549 2013 KJ2 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
376550 2013 MG4 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376551 2013 NP3 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376552 2013 NV15 08/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
376553 2013 NS22 15/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
376554 2013 OE9 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
376555 2013 OB10 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
376556 2013 PX 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
376557 2013 PC3 05/09/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
376558 2013 PQ3 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376559 2013 PT5 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376560 2013 PH7 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
376561 2013 PM9 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
376562 2013 PP9 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
376563 2013 PA10 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376564 2013 PK10 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376565 2013 PV11 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
376566 2013 PY12 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376567 2013 PG13 29/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
376568 2013 PK13 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
376569 2013 PO13 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376570 2013 PP13 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
376571 2013 PA14 25/10/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
376572 2013 PB14 07/11/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,5 km MPC · JPL
376573 2013 PP14 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376574 Michalkusiak 2013 PA16 19/01/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
376575 2013 PB16 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376576 2013 PD16 10/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
376577 2013 PH16 07/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
376578 2013 PC17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376579 2013 PO17 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 830 m MPC · JPL
376580 2013 PQ17 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
376581 2013 PZ19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
376582 2013 PQ21 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376583 2013 PA22 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376584 2013 PS23 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376585 2013 PX23 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
376586 2013 PY24 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376587 2013 PZ24 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
376588 2013 PE25 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
376589 2013 PX25 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
376590 2013 PB26 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
376591 2013 PV26 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
376592 2013 PX27 07/10/2010 Sandlot G. Hug 900 m MPC · JPL
376593 2013 PC28 26/09/2000 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
376594 2013 PG28 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376595 2013 PH28 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376596 2013 PP28 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376597 2013 PC29 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376598 2013 PG29 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
376599 2013 PK31 23/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
376600 2013 PM31 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376601 2013 PY31 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
376602 2013 PH33 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
376603 2013 PU33 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
376604 2013 PH34 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376605 2013 PZ34 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
376606 2013 PF35 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376607 2013 PR36 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376608 2013 PU36 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376609 2013 PX36 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376610 2013 PU37 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376611 2013 PW37 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
376612 2013 PK40 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376613 2013 PP40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
376614 2013 PY41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
376615 2013 PE43 12/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
376616 2013 PH43 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376617 2013 PO47 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376618 2013 PQ48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
376619 2013 PY48 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376620 2013 PZ48 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
376621 2013 PB49 14/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
376622 2013 PP49 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376623 2013 PR49 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
376624 2013 PB50 30/09/1997 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
376625 2013 PE50 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
376626 2013 PJ59 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376627 2013 PK59 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376628 2013 PZ63 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376629 2013 PX65 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376630 2013 PU67 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
376631 2013 PV67 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
376632 2013 PJ68 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376633 2013 PL68 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
376634 2013 PY69 22/09/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
376635 2013 PD70 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
376636 2013 PE70 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376637 2013 PF70 19/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
376638 2013 PH70 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376639 2013 PS70 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376640 2013 PE71 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
376641 2013 PF71 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
376642 2013 PL71 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
376643 2013 PZ71 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376644 2013 PV72 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376645 2013 PZ72 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
376646 2013 QG2 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376647 2013 QP2 01/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
376648 2013 QS2 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376649 2013 QM3 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
376650 2013 QO3 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376651 2013 QE4 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
376652 2013 QO4 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376653 2013 QV4 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376654 2013 QY6 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376655 2013 QB7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376656 2013 QD7 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376657 2013 QM8 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376658 2013 QR8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376659 2013 QS8 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
376660 2013 QA9 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
376661 2013 QF9 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
376662 2013 QQ9 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376663 2013 QS9 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376664 2013 QX9 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376665 2013 QC10 03/03/2005 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
376666 2013 QB13 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376667 2013 QQ13 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376668 2013 QK14 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376669 2013 QB15 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376670 2013 QE15 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376671 2013 QM15 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376672 2013 QX22 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376673 2013 QA29 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376674 2013 QD29 16/01/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,4 km MPC · JPL
376675 2013 QP31 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376676 2013 QV33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376677 2013 QF34 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
376678 2013 QY35 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
376679 2013 QA39 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
376680 2013 QB39 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
376681 2013 QS39 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
376682 2013 QH43 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376683 2013 QC44 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376684 2013 QC47 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
376685 2013 QM51 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
376686 2013 QM56 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376687 2013 QF58 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376688 2013 QB60 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
376689 2013 QX65 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376690 2013 QG68 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
376691 2013 QR68 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
376692 2013 QU75 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
376693 2013 QH79 21/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
376694 Kassák 2013 QL79 30/01/2011 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Kürti 2,7 km MPC · JPL
376695 2013 QS79 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
376696 2013 QF80 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
376697 2013 QK80 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376698 2013 QY80 28/07/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
376699 2013 QK81 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
376700 2013 RO1 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376701 2013 RS1 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
376702 2013 RU2 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
376703 2013 RW2 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376704 2013 RK8 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
376705 2013 RA12 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
376706 1994 UT7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376707 1995 OO 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch APO 1,5 km MPC · JPL
376708 1995 SV32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376709 1995 SZ61 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
376710 1995 SR63 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376711 1995 SB79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376712 1995 TQ9 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376713 1995 WQ5 24/11/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
376714 1996 GD7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376715 1996 RC19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
376716 1996 SA3 19/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376717 1996 TW16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376718 1996 VR19 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
376719 1996 VV31 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376720 1997 CO5 06/02/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
376721 1997 GR30 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376722 1997 HF 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376723 1997 SB26 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376724 1997 UH6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376725 1998 FP74 24/03/1998 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
376726 1998 JZ3 07/05/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
376727 1998 QD58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
376728 1998 WC44 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
376729 1998 YB8 22/12/1998 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
376730 1999 JY102 08/05/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
376731 1999 JS126 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
376732 1999 KP3 19/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376733 1999 PQ2 07/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376734 1999 RS206 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376735 1999 TA22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
376736 1999 TU58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
376737 1999 TQ67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376738 1999 TG83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
376739 1999 TT83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376740 1999 TY84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376741 1999 TY112 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376742 1999 TS226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376743 1999 TV252 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376744 1999 TZ261 13/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
376745 1999 TE270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
376746 1999 TS270 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
376747 1999 US11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376748 1999 UC12 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376749 1999 UQ27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
376750 1999 UO31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376751 1999 UU40 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376752 1999 VE14 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376753 1999 VB40 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
376754 1999 VV41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376755 1999 VH70 04/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
376756 1999 VM103 09/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
376757 1999 VP123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376758 1999 VO138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
376759 1999 VT152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376760 1999 VZ164 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
376761 1999 VZ210 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
376762 1999 WW23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376763 1999 XB9 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376764 1999 XS16 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
376765 1999 XZ144 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
376766 1999 XB150 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376767 1999 XM225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376768 1999 XD253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376769 2000 AL253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
376770 2000 CJ74 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376771 2000 DH17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
376772 2000 FD6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
376773 2000 GJ149 05/04/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
376774 2000 GT178 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
376775 2000 HW23 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
376776 2000 HG38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376777 2000 HC102 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
376778 2000 JY8 04/05/2000 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
376779 2000 LU25 11/06/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
376780 2000 NG15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
376781 2000 OY12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376782 2000 QC70 24/08/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
376783 2000 QK138 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376784 2000 QW144 31/08/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
376785 2000 QV147 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
376786 2000 QO194 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
376787 2000 RQ8 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
376788 2000 RV37 03/09/2000 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
376789 2000 RP40 03/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
376790 2000 SK20 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
376791 2000 SS30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
376792 2000 SU92 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376793 2000 SC99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
376794 2000 SN125 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
376795 2000 SN129 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376796 2000 SC135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376797 2000 SZ156 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376798 2000 SU288 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376799 2000 SP301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
376800 2000 SD314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376801 2000 SG326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376802 2000 SH357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
376803 2000 SO357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
376804 2000 TQ42 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376805 2000 TK60 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
376806 2000 UM97 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376807 2000 VK5 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376808 2000 WT4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376809 2000 WG13 21/11/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
376810 2000 WZ116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376811 2000 WU124 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376812 2000 WA148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376813 2000 YH39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
376814 2000 YN48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
376815 2000 YW51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376816 2000 YP64 30/12/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
376817 2001 AT43 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376818 2001 AG54 04/01/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
376819 2001 BE3 17/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376820 2001 BZ13 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
376821 2001 CL18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376822 2001 DD56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376823 2001 EU23 15/03/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
376824 2001 FN11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
376825 2001 FP59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376826 2001 FF64 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376827 2001 FR113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
376828 2001 FC186 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376829 2001 FY208 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,9 km MPC · JPL
376830 2001 MJ11 27/06/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
376831 2001 OL1 18/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
376832 2001 OW3 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
376833 2001 OM25 18/07/2001 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
376834 2001 OH92 22/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
376835 2001 QD9 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
376836 2001 QD61 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376837 2001 QA114 24/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
376838 2001 QP146 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
376839 2001 QZ148 21/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
376840 2001 QG161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
376841 2001 QE162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
376842 2001 QM259 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376843 2001 QW267 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
376844 2001 QV316 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
376845 2001 QO318 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
376846 2001 RU 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
376847 2001 RK15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
376848 2001 RY47 15/09/2001 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
376849 2001 RM66 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
376850 2001 RU129 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
376851 2001 RG152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
376852 2001 SX85 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
376853 2001 SQ94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
376854 2001 SK96 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
376855 2001 SY272 21/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
376856 2001 SN290 30/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
376857 2001 SW299 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
376858 2001 SJ301 20/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
376859 2001 SS316 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376860 2001 SC323 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
376861 2001 TH7 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
376862 2001 TP25 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
376863 2001 TU90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376864 2001 TP103 14/10/2001 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
376865 2001 TJ153 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
376866 2001 TU190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376867 2001 TN222 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
376868 2001 TU254 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
376869 2001 TQ260 14/10/2001 Apache Point SDSS 10 km MPC · JPL
376870 2001 UR60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376871 2001 UT108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376872 2001 UM160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376873 2001 UW230 16/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
376874 2001 VE 06/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
376875 2001 VD37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376876 2001 VC56 10/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
376877 2001 VV85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376878 2001 VY114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376879 2001 WW1 18/11/2001 Socorro LINEAR 130 m MPC · JPL
376880 2001 WE12 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
376881 2001 WL46 19/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376882 2001 WO70 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
376883 2001 XE1 07/12/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
376884 2001 XS24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376885 2001 XM39 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376886 2001 XR46 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
376887 2001 XY47 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
376888 2001 XP73 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
376889 2001 XU91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376890 2001 XA95 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376891 2001 XF104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376892 2001 XG107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376893 2001 XK116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376894 2001 XX137 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
376895 2001 XF142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376896 2001 XN145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376897 2001 XJ155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
376898 2001 XD208 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376899 2001 XB237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376900 2001 XQ237 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376901 2001 XU248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376902 2001 XZ259 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376903 2001 YB6 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 4,0 km MPC · JPL
376904 2001 YJ15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
376905 2001 YA16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376906 2001 YE53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
376907 2001 YM85 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
376908 2001 YK96 18/12/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
376909 2001 YV96 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376910 2001 YU123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376911 2001 YU131 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376912 2001 YX149 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
376913 2002 AF31 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376914 2002 AO37 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376915 2002 AP40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376916 2002 AV46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376917 2002 AM49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376918 2002 AM97 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
376919 2002 AT103 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
376920 2002 AR127 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376921 2002 AV172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
376922 2002 AR203 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376923 2002 BY27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
376924 2002 CM29 06/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376925 2002 CX32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376926 2002 CH44 10/02/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
376927 2002 CM67 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
376928 2002 CG71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376929 2002 CN86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376930 2002 CG109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
376931 2002 CS118 13/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
376932 2002 CD141 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376933 2002 CW153 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376934 2002 CM166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376935 2002 CX171 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
376936 2002 CO189 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376937 2002 CC194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376938 2002 CS229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376939 2002 CA253 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
376940 2002 CT255 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
376941 2002 CR265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376942 2002 CF290 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
376943 2002 CD314 03/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
376944 2002 DP3 21/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
376945 2002 DV14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
376946 2002 EC4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
376947 2002 ET33 11/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
376948 2002 EZ48 12/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
376949 2002 EG64 13/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
376950 2002 ER97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
376951 2002 EG119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376952 2002 EM162 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376953 2002 FE28 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376954 2002 FP30 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
376955 2002 GR3 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
376956 2002 GG4 09/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
376957 2002 GN28 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
376958 2002 GM40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
376959 2002 GJ69 08/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
376960 2002 GQ84 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
376961 2002 GB91 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
376962 2002 GB132 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376963 2002 GC139 13/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
376964 2002 HD 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376965 2002 JY54 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376966 2002 JW57 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376967 2002 JV79 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
376968 2002 JJ101 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
376969 2002 JR102 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
376970 2002 JR149 10/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
376971 2002 KA1 17/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
376972 2002 KO13 18/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
376973 2002 LK34 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
376974 2002 NF5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 700 m MPC · JPL
376975 2002 NY5 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376976 2002 NQ68 04/07/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
376977 2002 NJ69 03/07/2002 Palomar Palomar Obs. 980 m MPC · JPL
376978 2002 NV74 04/07/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
376979 2002 OS2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
376980 2002 OO6 20/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
376981 2002 OV26 22/07/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
376982 2002 OZ26 19/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
376983 2002 OD31 18/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
376984 2002 OR31 17/07/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
376985 2002 OE33 18/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
376986 2002 PP2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
376987 2002 PX16 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
376988 2002 PQ27 06/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
376989 2002 PM33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
376990 2002 PN83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
376991 2002 PO118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
376992 2002 PW118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
376993 2002 PX129 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
376994 2002 PF130 14/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
376995 2002 PP138 11/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376996 2002 PC178 15/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
376997 2002 PM178 15/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
376998 2002 PZ182 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
376999 2002 PJ198 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
377000 2002 QY33 29/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

372.000s  • 373.000s  • 374.000s  • 375.000s  • 376.000s  • 377.000s  • 378.000s  • 379.000s  • 380.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001