Danh sách tiểu hành tinh/193001–194000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193001 2000 DZ114 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193002 2000 DZ116 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
193003 2000 EO2 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193004 2000 EJ5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
193005 2000 ER5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
193006 2000 ES9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193007 2000 ER11 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
193008 2000 EH16 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193009 2000 EA18 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193010 2000 EJ18 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193011 2000 EO19 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
193012 2000 EV25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
193013 2000 EP26 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193014 2000 EC33 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193015 2000 EN37 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193016 2000 EQ38 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
193017 2000 EF42 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193018 2000 EV42 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
193019 2000 EX42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193020 2000 EE51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193021 2000 EU52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
193022 2000 EA57 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193023 2000 ET57 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193024 2000 ET60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193025 2000 EQ61 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193026 2000 EJ66 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193027 2000 EX67 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193028 2000 EX70 10/03/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
193029 2000 EB74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
193030 2000 EU74 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
193031 2000 EV76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193032 2000 ED80 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193033 2000 EV91 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
193034 2000 ED115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
193035 2000 EH127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
193036 2000 EP127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193037 2000 ET128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
193038 2000 ER130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193039 2000 ES133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
193040 2000 EC160 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193041 2000 ER160 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193042 2000 EO162 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193043 2000 EF174 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
193044 2000 FL2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
193045 2000 FE6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
193046 2000 FS8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
193047 2000 FW11 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
193048 2000 FW14 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193049 2000 FJ27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
193050 2000 FS28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
193051 2000 FB29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193052 2000 FE33 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193053 2000 FE39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193054 2000 FR43 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
193055 2000 FJ45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193056 2000 FY50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
193057 2000 FR51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
193058 2000 FE64 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
193059 2000 FS66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
193060 2000 GL 02/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
193061 2000 GP 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193062 2000 GJ5 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193063 2000 GF7 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193064 2000 GD9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193065 2000 GB12 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
193066 2000 GW13 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193067 2000 GZ13 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
193068 2000 GE15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193069 2000 GS17 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193070 2000 GB21 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193071 2000 GJ23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193072 2000 GF24 05/04/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193073 2000 GN25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193074 2000 GF26 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
193075 2000 GX29 05/04/2000 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
193076 2000 GT30 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193077 2000 GV30 05/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
193078 2000 GB31 05/04/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
193079 2000 GD34 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193080 2000 GW36 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193081 2000 GZ36 05/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
193082 2000 GS37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193083 2000 GD44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193084 2000 GA53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193085 2000 GO63 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193086 2000 GP64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193087 2000 GW73 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
193088 2000 GV74 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193089 2000 GE76 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
193090 2000 GF80 06/04/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193091 2000 GP80 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193092 2000 GN99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193093 2000 GJ103 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193094 2000 GT110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193095 2000 GB112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193096 2000 GD113 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193097 2000 GE115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193098 2000 GM118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
193099 2000 GW119 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
193100 2000 GN121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193101 2000 GQ121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
193102 2000 GT121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
193103 2000 GD123 11/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
193104 2000 GL128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193105 2000 GD131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193106 2000 GT132 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193107 2000 GE135 08/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193108 2000 GB138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
193109 2000 GP151 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193110 2000 GZ151 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193111 2000 GC153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193112 2000 GU155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
193113 2000 GF159 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
193114 2000 GE166 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193115 2000 GY170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193116 2000 GG174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
193117 2000 GX174 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
193118 2000 HJ 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
193119 2000 HT 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193120 2000 HE4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
193121 2000 HG7 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
193122 2000 HT9 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193123 2000 HC11 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193124 2000 HK22 29/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
193125 2000 HL25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
193126 2000 HN25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193127 2000 HQ25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
193128 2000 HU25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
193129 2000 HM28 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193130 2000 HQ43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
193131 2000 HZ44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193132 2000 HY47 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
193133 2000 HA50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193134 2000 HY56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
193135 2000 HV59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
193136 2000 HB62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
193137 2000 HC62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
193138 2000 HE62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193139 2000 HR63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193140 2000 HQ67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
193141 2000 HT68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
193142 2000 HK72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193143 2000 HV81 29/04/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
193144 2000 HR89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193145 2000 HN90 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
193146 2000 HV97 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
193147 2000 HZ99 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193148 2000 JX3 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193149 2000 JY4 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
193150 2000 JU8 07/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
193151 2000 JU21 06/05/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
193152 2000 JS22 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193153 2000 JU25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193154 2000 JP43 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193155 2000 JZ44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193156 2000 JD64 10/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193157 2000 JT82 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193158 Haechan 2000 KJ4 28/05/2000 Bohyunsan S.-L. Kim 5,1 km MPC · JPL
193159 2000 KL7 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193160 2000 KR8 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193161 2000 KS8 28/05/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193162 2000 KU8 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
193163 2000 KS9 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193164 2000 KT9 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
193165 2000 KZ9 28/05/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193166 2000 KM29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193167 2000 KK41 31/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
193168 2000 KU42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
193169 2000 KN49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
193170 2000 KT49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
193171 2000 KT51 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
193172 2000 LN8 07/06/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
193173 2000 LE9 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193174 2000 LF22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
193175 2000 OV7 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
193176 2000 OV10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193177 2000 OX18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
193178 2000 PK5 04/08/2000 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
193179 2000 PP14 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193180 2000 PU25 04/08/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
193181 2000 PK28 04/08/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
193182 2000 QR 22/08/2000 Drebach G. Lehmann 1,0 km MPC · JPL
193183 2000 QE16 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193184 2000 QV37 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193185 2000 QN42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193186 2000 QY45 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193187 2000 QZ51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193188 2000 QQ56 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193189 2000 QS56 26/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193190 2000 QY59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193191 2000 QT85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193192 2000 QS93 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193193 2000 QD112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193194 2000 QH118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193195 2000 QP124 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193196 2000 QS125 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193197 2000 QQ129 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
193198 2000 QT137 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193199 2000 QL139 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193200 2000 QZ146 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193201 2000 QR147 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193202 2000 QE155 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193203 2000 QF159 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193204 2000 QE172 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193205 2000 QC192 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193206 2000 QL194 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193207 2000 QU197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193208 2000 QJ204 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193209 2000 QC206 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193210 2000 QZ208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193211 2000 QC212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193212 2000 QE224 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193213 2000 QZ226 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193214 2000 QB230 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193215 2000 QG232 31/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
193216 2000 RC 01/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
193217 2000 RM8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193218 2000 RP25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193219 2000 RG29 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193220 2000 RP30 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193221 2000 RZ34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193222 2000 RS36 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193223 2000 RJ44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193224 2000 RK45 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193225 2000 RG47 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
193226 2000 RM49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193227 2000 RP53 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193228 2000 RZ57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
193229 2000 RF80 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193230 2000 RO82 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193231 2000 RU83 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193232 2000 RB91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193233 2000 RE103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
193234 2000 SY 17/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
193235 2000 SE2 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193236 2000 SY7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
193237 2000 SB9 23/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
193238 2000 ST21 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193239 2000 SB22 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193240 2000 SC24 24/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
193241 2000 ST33 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
193242 2000 SC35 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193243 2000 SS42 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193244 2000 SP45 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193245 2000 SZ51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193246 2000 SS59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193247 2000 SC62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193248 2000 SA75 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
193249 2000 SJ75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193250 2000 SV76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193251 2000 SF77 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193252 2000 SZ77 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193253 2000 SW78 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
193254 2000 SV79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193255 2000 SR85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193256 2000 SG104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193257 2000 SK106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193258 2000 SC120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193259 2000 SP120 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193260 2000 SK123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193261 2000 SZ150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193262 2000 ST151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193263 2000 SJ155 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193264 2000 SQ155 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193265 2000 SH159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
193266 2000 SN163 30/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,2 km MPC · JPL
193267 2000 SY171 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193268 2000 SQ174 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
193269 2000 SK180 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193270 2000 SL183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
193271 2000 SC184 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
193272 2000 SM188 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193273 2000 ST190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
193274 2000 SV192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193275 2000 SR204 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
193276 2000 SY204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193277 2000 SZ209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193278 2000 SL212 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193279 2000 SV212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193280 2000 SH213 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193281 2000 SD214 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193282 2000 SU215 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193283 2000 SP220 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193284 2000 SU226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193285 2000 SC227 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193286 2000 SX231 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193287 2000 SY231 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193288 2000 SD232 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193289 2000 SL232 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193290 2000 SO232 28/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
193291 2000 SU236 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
193292 2000 SL238 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193293 2000 SO239 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
193294 2000 SO240 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193295 2000 SK242 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193296 2000 SR245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193297 2000 SF249 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193298 2000 SG264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193299 2000 SB273 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193300 2000 SO275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193301 2000 SN276 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193302 2000 SU277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193303 2000 SF278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193304 2000 SQ279 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193305 2000 SS281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193306 2000 SD285 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
193307 2000 SZ294 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193308 2000 SG300 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193309 2000 SP303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193310 2000 SR303 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193311 2000 SY304 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
193312 2000 SK305 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193313 2000 SR308 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193314 2000 SK309 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193315 2000 SQ317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193316 2000 SW317 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193317 2000 SS322 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193318 2000 SV322 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
193319 2000 SA325 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
193320 2000 SE328 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193321 2000 SN334 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
193322 2000 SM366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193323 2000 SS367 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
193324 2000 ST376 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
193325 2000 TE3 01/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
193326 2000 TA10 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193327 2000 TO11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193328 2000 TW14 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193329 2000 TZ21 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193330 2000 TM26 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193331 2000 TN29 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193332 2000 TP35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
193333 2000 TS36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
193334 2000 TL49 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193335 2000 TB65 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193336 2000 TB67 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193337 2000 TZ67 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193338 2000 UR4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193339 2000 UO5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193340 2000 UU5 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
193341 2000 UE7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193342 2000 UG7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193343 2000 UZ11 18/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193344 2000 UX14 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193345 2000 UC17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193346 2000 UD18 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193347 2000 UL19 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
193348 2000 US21 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193349 2000 UU22 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193350 2000 US24 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
193351 2000 UF29 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193352 2000 UL30 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193353 2000 UU32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
193354 2000 UX34 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
193355 2000 UO42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193356 2000 UB43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193357 2000 UM45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193358 2000 UN46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193359 2000 UQ49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193360 2000 UB50 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193361 2000 UC52 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193362 2000 UT59 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193363 2000 UL62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193364 2000 UC63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193365 2000 UV65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193366 2000 UJ67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193367 2000 UC71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193368 2000 UL71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193369 2000 UH73 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193370 2000 UH83 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193371 2000 UM88 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193372 2000 UV98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193373 2000 UF105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193374 2000 UT107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193375 2000 UB108 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193376 2000 UP109 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193377 2000 VD1 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
193378 2000 VY16 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193379 2000 VP19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193380 2000 VY23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193381 2000 VK24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193382 2000 VO24 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193383 2000 VT27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193384 2000 VW28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193385 2000 VC30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193386 2000 VV30 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193387 2000 VD35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193388 2000 VM35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193389 2000 VV44 02/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
193390 2000 VX44 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
193391 2000 VQ45 02/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
193392 2000 VA54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193393 2000 VX61 09/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193394 2000 WX1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
193395 2000 WU6 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193396 2000 WH8 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
193397 2000 WQ9 22/11/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,8 km MPC · JPL
193398 2000 WY13 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
193399 2000 WG15 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193400 2000 WC18 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193401 2000 WA20 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
193402 2000 WK25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193403 2000 WK29 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193404 2000 WS29 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193405 2000 WW30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193406 2000 WL36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193407 2000 WT37 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193408 2000 WB38 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193409 2000 WF38 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193410 2000 WS50 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193411 2000 WR53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
193412 2000 WV59 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193413 2000 WH61 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
193414 2000 WQ65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
193415 2000 WB67 26/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
193416 2000 WZ67 29/11/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,2 km MPC · JPL
193417 2000 WJ69 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193418 2000 WY69 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193419 2000 WG85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193420 2000 WX87 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
193421 2000 WD88 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193422 2000 WT88 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
193423 2000 WS92 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193424 2000 WZ92 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193425 2000 WA93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193426 2000 WL93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193427 2000 WB97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193428 2000 WE101 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193429 2000 WJ102 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193430 2000 WP108 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193431 2000 WX108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193432 2000 WA111 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193433 2000 WE113 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193434 2000 WZ115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193435 2000 WO116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193436 2000 WB117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193437 2000 WK120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193438 2000 WF123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193439 2000 WS124 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193440 2000 WR126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
193441 2000 WO127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
193442 2000 WC129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
193443 2000 WC131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193444 2000 WL135 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193445 2000 WJ136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193446 2000 WR139 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193447 2000 WS140 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193448 2000 WG143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
193449 2000 WW146 28/11/2000 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
193450 2000 WQ151 29/11/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
193451 2000 WB158 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
193452 2000 WO168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
193453 2000 WV169 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
193454 2000 WX174 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193455 2000 WH181 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
193456 2000 XZ1 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193457 2000 XJ2 01/12/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,2 km MPC · JPL
193458 2000 XQ4 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193459 2000 XK5 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193460 2000 XE6 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193461 2000 XZ6 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193462 2000 XE7 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193463 2000 XF10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193464 2000 XH12 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
193465 2000 XJ13 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
193466 2000 XA16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193467 2000 XK17 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193468 2000 XL17 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193469 2000 XL18 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193470 2000 XU19 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193471 2000 XR20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193472 2000 XH22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193473 2000 XV24 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193474 2000 XH25 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193475 2000 XO27 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
193476 2000 XR31 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193477 2000 XO36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193478 2000 XN37 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
193479 2000 XG41 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193480 2000 XL41 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193481 2000 XU42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193482 2000 XQ43 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
193483 2000 XN46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193484 2000 XY52 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
193485 2000 XD53 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193486 2000 XF53 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193487 2000 XL53 14/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,0 km MPC · JPL
193488 2000 YQ 16/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193489 2000 YT1 17/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193490 2000 YW5 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193491 2000 YE6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193492 2000 YH6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193493 2000 YZ7 21/12/2000 Heppenheim Starkenburg Obs. 1,2 km MPC · JPL
193494 2000 YX9 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193495 2000 YK10 21/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193496 2000 YA16 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
193497 2000 YR16 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193498 2000 YS17 25/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,1 km MPC · JPL
193499 2000 YL20 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
193500 2000 YX22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193501 2000 YL23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
193502 2000 YR24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
193503 2000 YC27 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
193504 2000 YH36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193505 2000 YP36 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193506 2000 YY38 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193507 2000 YF40 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193508 2000 YG46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193509 2000 YV46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193510 2000 YL50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193511 2000 YS50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193512 2000 YG52 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193513 2000 YG53 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193514 2000 YA55 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193515 2000 YU55 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193516 2000 YL57 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193517 2000 YR57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193518 2000 YA59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193519 2000 YP60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193520 2000 YS60 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193521 2000 YG63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193522 2000 YL66 30/12/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
193523 2000 YE73 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193524 2000 YZ74 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193525 2000 YL80 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193526 2000 YB83 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193527 2000 YU83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193528 2000 YB86 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193529 2000 YV86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193530 2000 YM91 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193531 2000 YZ91 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193532 2000 YC96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193533 2000 YD97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193534 2000 YQ109 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
193535 2000 YS109 30/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
193536 2000 YT109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193537 2000 YU112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193538 2000 YX112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193539 2000 YJ113 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193540 2000 YN113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193541 2000 YO113 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193542 2000 YC114 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193543 2000 YT115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193544 2000 YL117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193545 2000 YN117 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
193546 2000 YJ120 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193547 2000 YY120 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193548 2000 YD121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193549 2000 YE122 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
193550 2000 YM125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
193551 2000 YX125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
193552 2000 YR126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
193553 2000 YF132 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193554 2000 YH133 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193555 2000 YL136 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193556 2000 YX139 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
193557 2001 AS3 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193558 2001 AA4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193559 2001 AM4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193560 2001 AW10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193561 2001 AG11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193562 2001 AZ11 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
193563 2001 AO12 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
193564 2001 AW15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193565 2001 AJ27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193566 2001 AR30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193567 2001 AE32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193568 2001 AO33 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193569 2001 AB34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193570 2001 AR36 05/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
193571 2001 AG40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193572 2001 AW40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
193573 2001 AM42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
193574 2001 BB 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
193575 2001 BF 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
193576 2001 BG 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
193577 2001 BY1 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
193578 2001 BH2 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
193579 2001 BS2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193580 2001 BM6 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193581 2001 BW9 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
193582 2001 BF11 16/01/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
193583 2001 BG21 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193584 2001 BL22 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193585 2001 BB26 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193586 2001 BT37 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193587 2001 BQ38 23/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
193588 2001 BE40 18/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
193589 2001 BS42 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193590 2001 BQ45 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193591 2001 BV45 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193592 2001 BN46 21/01/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
193593 2001 BR46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193594 2001 BQ49 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193595 2001 BK55 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193596 2001 BV60 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193597 2001 BO63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193598 2001 BF65 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193599 2001 BJ66 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193600 2001 BO67 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193601 2001 BQ68 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193602 2001 BL70 21/01/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
193603 2001 BU71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193604 2001 BG73 28/01/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
193605 2001 BX75 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193606 2001 BF78 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
193607 2001 BH82 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193608 2001 CD2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193609 2001 CA7 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193610 2001 CS8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193611 2001 CQ12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193612 2001 CG13 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193613 2001 CW13 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
193614 2001 CZ13 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
193615 2001 CY16 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193616 2001 CZ17 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193617 2001 CO18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193618 2001 CP19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193619 2001 CL21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
193620 2001 CZ21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
193621 2001 CU24 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193622 2001 CR25 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193623 2001 CC26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
193624 2001 CW26 01/02/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
193625 2001 CD29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
193626 2001 CV31 05/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
193627 2001 CD33 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193628 2001 CQ33 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193629 2001 CY33 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193630 2001 CY34 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193631 2001 CA37 14/02/2001 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
193632 2001 CU37 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193633 2001 CY39 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
193634 2001 CS44 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193635 2001 CQ45 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193636 2001 CS45 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193637 2001 CQ48 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
193638 2001 DY2 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193639 2001 DK13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
193640 2001 DJ15 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193641 2001 DH16 16/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
193642 2001 DH18 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193643 2001 DK18 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193644 2001 DL22 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193645 2001 DL23 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193646 2001 DF26 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193647 2001 DB28 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193648 2001 DT30 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193649 2001 DA38 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193650 2001 DU38 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193651 2001 DL41 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
193652 2001 DX41 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193653 2001 DB42 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193654 2001 DV42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193655 2001 DV44 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193656 2001 DK45 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
193657 2001 DP48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193658 2001 DH50 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193659 2001 DX53 20/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
193660 2001 DB55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
193661 2001 DH56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
193662 2001 DA60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193663 2001 DG62 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193664 2001 DR62 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193665 2001 DU62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193666 2001 DE63 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193667 2001 DU64 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193668 2001 DJ66 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193669 2001 DV66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193670 2001 DY76 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
193671 2001 DV84 23/02/2001 Cerro Tololo DLS 2,7 km MPC · JPL
193672 2001 DA91 21/02/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
193673 2001 DQ96 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193674 2001 DT99 17/02/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
193675 2001 DA100 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
193676 2001 DN103 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193677 2001 DH104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
193678 2001 DA105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
193679 2001 EO1 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193680 2001 EX1 01/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193681 2001 EE8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
193682 2001 EH14 15/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
193683 2001 EO14 15/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193684 2001 EP15 14/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193685 2001 EG16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
193686 2001 EP25 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
193687 2001 ET27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
193688 2001 FY2 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193689 2001 FQ4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193690 2001 FE10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
193691 2001 FG11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
193692 2001 FA13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
193693 2001 FZ24 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
193694 2001 FK25 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193695 2001 FU29 19/03/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
193696 2001 FN37 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193697 2001 FV42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193698 2001 FR45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193699 2001 FQ52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193700 2001 FV57 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193701 2001 FH58 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193702 2001 FS62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193703 2001 FX63 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193704 2001 FQ65 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
193705 2001 FT69 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193706 2001 FB75 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
193707 2001 FK79 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
193708 2001 FE80 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
193709 2001 FG82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193710 2001 FT82 23/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193711 2001 FC83 24/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193712 2001 FO84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
193713 2001 FG87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
193714 2001 FA90 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193715 2001 FP91 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
193716 2001 FF100 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
193717 2001 FP102 17/03/2001 Eskridge Farpoint Obs. 3,9 km MPC · JPL
193718 2001 FW106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
193719 2001 FY106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
193720 2001 FE107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
193721 2001 FN107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
193722 2001 FR111 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193723 2001 FP112 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
193724 2001 FT113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
193725 2001 FR114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
193726 2001 FQ139 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
193727 2001 FS139 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
193728 2001 FJ149 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193729 2001 FZ153 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193730 2001 FE156 26/03/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
193731 2001 FY162 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193732 2001 FF168 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
193733 2001 FX169 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
193734 2001 FY179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
193735 2001 FD180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
193736 Henrythroop 2001 FQ182 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
193737 2001 FY185 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193738 2001 FT186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
193739 2001 FQ187 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
193740 2001 FK188 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193741 2001 HY19 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
193742 2001 HE33 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193743 2001 HG54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
193744 2001 HW56 24/04/2001 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
193745 2001 HX58 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
193746 2001 JB3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
193747 2001 JZ3 15/05/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
193748 2001 JS9 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
193749 2001 KG 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193750 2001 KC3 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
193751 2001 KH9 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
193752 2001 KR15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193753 2001 KB25 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193754 2001 KH31 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193755 2001 KP40 23/05/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
193756 2001 KA51 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
193757 2001 KV60 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
193758 2001 KN66 23/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
193759 2001 KG72 24/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
193760 2001 KY73 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
193761 2001 KB74 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
193762 2001 KO74 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193763 2001 LF12 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
193764 2001 LG13 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193765 2001 MQ 17/06/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
193766 2001 MW1 18/06/2001 Wise Wise Obs. 1,8 km MPC · JPL
193767 2001 ME13 23/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193768 2001 MW16 27/06/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
193769 2001 MH23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193770 2001 NK 09/07/2001 Needville Needville Obs. 920 m MPC · JPL
193771 2001 NW2 12/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
193772 2001 NK4 13/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
193773 2001 OX 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193774 2001 OK5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
193775 2001 OL5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
193776 2001 OT11 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
193777 2001 OG15 18/07/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
193778 2001 OM16 22/07/2001 Jonathan B. Postel V. Pozzoli 1,0 km MPC · JPL
193779 2001 OT17 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193780 2001 OX24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193781 2001 OR25 18/07/2001 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
193782 2001 OA34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193783 2001 OT34 19/07/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
193784 2001 OT40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193785 2001 OX44 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193786 2001 OP48 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
193787 2001 OJ51 21/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
193788 2001 OZ53 21/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
193789 2001 OB59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193790 2001 OL72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193791 2001 OE73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
193792 2001 OB79 26/07/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
193793 2001 OR79 27/07/2001 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
193794 2001 OB87 29/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
193795 2001 OF98 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193796 2001 OB104 30/07/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193797 2001 OO106 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193798 2001 PF8 11/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
193799 2001 PE12 11/08/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
193800 2001 PM12 12/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193801 2001 PV13 14/08/2001 Emerald Lane L. Ball 700 m MPC · JPL
193802 2001 PS17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
193803 2001 PF19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193804 2001 PQ20 10/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
193805 2001 PA21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
193806 2001 PO21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193807 2001 PM22 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
193808 2001 PK23 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
193809 2001 PQ27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
193810 2001 PA39 11/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
193811 2001 PP42 12/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193812 2001 PV50 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193813 2001 PM52 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
193814 2001 PV57 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
193815 2001 PW57 14/08/2001 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
193816 2001 PM65 12/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
193817 2001 PR65 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
193818 2001 QH 16/08/2001 San Marcello L. Tesi, G. Forti 1,2 km MPC · JPL
193819 2001 QE8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193820 2001 QV9 16/08/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
193821 2001 QN17 16/08/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
193822 2001 QD20 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193823 2001 QL26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193824 2001 QO26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193825 2001 QT27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193826 2001 QM32 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
193827 2001 QX34 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193828 2001 QC35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193829 2001 QX38 16/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193830 2001 QS41 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193831 2001 QU42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193832 2001 QW42 16/08/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193833 2001 QG43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193834 2001 QQ43 16/08/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
193835 2001 QZ47 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193836 2001 QG48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193837 2001 QQ52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193838 2001 QQ55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193839 2001 QM56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193840 2001 QC59 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193841 2001 QJ63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193842 2001 QX67 19/08/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
193843 2001 QU72 20/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193844 2001 QR81 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193845 2001 QL100 21/08/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
193846 2001 QZ103 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193847 2001 QG109 20/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193848 2001 QL109 20/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
193849 2001 QK111 26/08/2001 Eskridge Farpoint Obs. 1,1 km MPC · JPL
193850 2001 QT112 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193851 2001 QM114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193852 2001 QS114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193853 2001 QY115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193854 2001 QH117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193855 2001 QZ120 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193856 2001 QX123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193857 2001 QY125 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193858 2001 QD127 20/08/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
193859 2001 QZ128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193860 2001 QT133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193861 2001 QD137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193862 2001 QK141 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
193863 2001 QY141 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193864 2001 QA142 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
193865 2001 QS142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 850 m MPC · JPL
193866 2001 QC143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
193867 2001 QO145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
193868 2001 QC149 21/08/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
193869 2001 QD153 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
193870 2001 QF154 29/08/2001 Ondřejov M. Wolf, L. Kotková 1,1 km MPC · JPL
193871 2001 QA156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193872 2001 QO156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
193873 2001 QX157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193874 2001 QA161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193875 2001 QW161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193876 2001 QW166 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193877 2001 QF174 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193878 2001 QT178 27/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
193879 2001 QQ179 25/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
193880 2001 QE180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
193881 2001 QT180 26/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193882 2001 QW182 17/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
193883 2001 QC183 27/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
193884 2001 QZ186 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
193885 2001 QN201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
193886 2001 QO202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193887 2001 QO203 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193888 2001 QL206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
193889 2001 QW208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193890 2001 QK215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193891 2001 QM215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193892 2001 QZ215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193893 2001 QF218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193894 2001 QH225 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
193895 2001 QJ226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193896 2001 QX229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193897 2001 QF230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
193898 2001 QK230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193899 2001 QY230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
193900 2001 QE234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193901 2001 QZ237 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193902 2001 QJ242 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193903 2001 QC245 24/08/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
193904 2001 QB247 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193905 2001 QN247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193906 2001 QP247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193907 2001 QT247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193908 2001 QR248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193909 2001 QH249 24/08/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
193910 2001 QY249 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193911 2001 QW252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193912 2001 QT255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193913 2001 QV255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193914 2001 QA261 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193915 2001 QE268 20/08/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
193916 2001 QF270 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193917 2001 QF273 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193918 2001 QH276 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193919 2001 QS278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193920 2001 QO284 30/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193921 2001 QE287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193922 2001 QC288 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193923 2001 QY291 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193924 2001 QR293 28/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
193925 2001 QC330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
193926 2001 RW2 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
193927 2001 RQ5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
193928 2001 RJ15 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193929 2001 RF21 07/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
193930 2001 RF22 07/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
193931 2001 RM25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193932 2001 RO25 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193933 2001 RR25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193934 2001 RW27 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193935 2001 RX27 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
193936 2001 RG28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193937 2001 RT28 07/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
193938 2001 RU30 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193939 2001 RL32 08/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
193940 2001 RC34 08/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
193941 2001 RV34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193942 2001 RQ36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193943 2001 RV37 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193944 2001 RY38 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193945 2001 RT42 11/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
193946 2001 RH43 11/09/2001 Oakley Oakley Obs. 940 m MPC · JPL
193947 2001 RA46 15/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,1 km MPC · JPL
193948 2001 RQ47 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193949 2001 RM52 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193950 2001 RP56 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193951 2001 RK58 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193952 2001 RH62 12/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
193953 2001 RP64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193954 2001 RW65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193955 2001 RC68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193956 2001 RU68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193957 2001 RX72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193958 2001 RH74 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193959 2001 RL80 13/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193960 2001 RG81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
193961 2001 RE83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193962 2001 RK86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
193963 2001 RM88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193964 2001 RD90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
193965 2001 RE90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
193966 2001 RA92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193967 2001 RC93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193968 2001 RV93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193969 2001 RY94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193970 2001 RW98 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193971 2001 RW99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193972 2001 RD102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193973 2001 RA103 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
193974 2001 RW104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193975 2001 RQ106 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
193976 2001 RV116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193977 2001 RG120 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193978 2001 RD121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193979 2001 RK124 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193980 2001 RL125 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193981 2001 RB126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193982 2001 RK126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193983 2001 RE127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193984 2001 RU130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193985 2001 RQ132 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
193986 2001 RC134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193987 2001 RZ135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193988 2001 RC137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193989 2001 RC141 12/09/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193990 2001 RQ147 09/09/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
193991 2001 RA149 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
193992 2001 RJ149 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193993 2001 RX150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193994 2001 RE151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
193995 2001 RK151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
193996 2001 RE152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193997 2001 RM152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
193998 2001 RP152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193999 2001 RO153 13/09/2001 Nashville R. Clingan 6,2 km MPC · JPL
194000 2001 RC154 15/09/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL

189.000s  • 190.000s  • 191.000s  • 192.000s  • 193.000s  • 194.000s  • 195.000s  • 196.000s  • 197.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001