Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/169001–170000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169001 2001 DN31 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169002 2001 DG32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169003 2001 DG33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169004 2001 DO36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169005 2001 DC37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169006 2001 DU37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169007 2001 DC38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169008 2001 DR40 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169009 2001 DD42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169010 2001 DT42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169011 2001 DW43 19/02/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
169012 2001 DD45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169013 2001 DP53 20/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
169014 2001 DM60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169015 2001 DS61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169016 2001 DD66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169017 2001 DU67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169018 2001 DV68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169019 2001 DL75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169020 2001 DD89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
169021 2001 DP90 22/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169022 2001 DP91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
169023 2001 DX93 19/02/2001 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
169024 2001 DX95 17/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
169025 2001 DY95 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169026 2001 DY104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
169027 2001 DD107 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
169028 2001 EU3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
169029 2001 ES7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
169030 2001 EA9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
169031 2001 EZ13 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169032 2001 FR10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
169033 2001 FA14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
169034 2001 FM16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
169035 2001 FJ19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
169036 2001 FC22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
169037 2001 FN26 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169038 2001 FD40 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169039 2001 FO40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169040 2001 FS42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
169041 2001 FE43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169042 2001 FS43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169043 2001 FV48 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169044 2001 FB49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169045 2001 FE54 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169046 2001 FU55 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169047 2001 FK59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169048 2001 FP61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169049 2001 FU86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
169050 2001 FL88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
169051 2001 FF92 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169052 2001 FH92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169053 2001 FO92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169054 2001 FF98 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
169055 2001 FE105 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169056 2001 FW115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
169057 2001 FN116 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169058 2001 FC117 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169059 2001 FV124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
169060 2001 FY124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
169061 2001 FP126 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169062 2001 FN137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
169063 2001 FO144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
169064 2001 FM146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
169065 2001 FO156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
169066 2001 FR157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
169067 2001 FK167 19/03/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
169068 2001 FX167 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
169069 2001 FC171 24/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
169070 2001 FM176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169071 2001 FR185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 111 km MPC · JPL
169072 2001 FN196 26/03/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
169073 2001 GZ3 15/04/2001 Kanab E. E. Sheridan 4,3 km MPC · JPL
169074 2001 GK7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169075 2001 GX10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
169076 2001 GY10 15/04/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
169077 2001 HT3 18/04/2001 Eskridge G. Hug 2,2 km MPC · JPL
169078 Chuckshaw 2001 HD14 23/04/2001 Kanab E. E. Sheridan 1,6 km MPC · JPL
169079 2001 HO14 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
169080 2001 HT32 23/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169081 2001 HZ33 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169082 2001 HK35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169083 2001 HA40 29/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
169084 2001 HF49 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169085 2001 HH50 22/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169086 2001 HW54 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
169087 2001 HL59 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169088 2001 JG3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
169089 2001 JC7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
169090 2001 JT7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
169091 2001 KA14 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
169092 2001 KN21 22/05/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 4,8 km MPC · JPL
169093 2001 KK22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169094 2001 KQ32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
169095 2001 KT36 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169096 2001 KP49 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169097 2001 KT53 18/05/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
169098 2001 KW58 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169099 2001 KC63 18/05/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
169100 2001 KX69 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169101 2001 KD72 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169102 2001 KW75 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169103 2001 LB3 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169104 2001 NN8 14/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169105 2001 NK10 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
169106 2001 OK4 19/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
169107 2001 OW7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
169108 2001 OO17 17/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169109 2001 OY24 16/07/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
169110 2001 OF34 19/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169111 2001 OV35 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
169112 2001 OS42 22/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
169113 2001 OB43 22/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
169114 2001 OK47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
169115 2001 OC62 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
169116 2001 OT69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
169117 2001 OZ74 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169118 2001 OG78 26/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
169119 2001 OE79 27/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169120 2001 PV7 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
169121 2001 PJ16 09/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
169122 2001 PQ24 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
169123 2001 PD25 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
169124 2001 PZ25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
169125 2001 PZ27 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
169126 2001 PP30 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
169127 2001 PD31 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
169128 2001 PT34 10/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169129 2001 PW35 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
169130 2001 PV40 11/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169131 2001 PR46 13/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169132 2001 PP52 15/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
169133 2001 PT54 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
169134 2001 QB36 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169135 2001 QM42 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169136 2001 QD52 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169137 2001 QM57 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
169138 2001 QG59 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
169139 2001 QK72 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
169140 2001 QO87 17/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
169141 2001 QQ92 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169142 2001 QD108 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
169143 2001 QG113 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169144 2001 QT115 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169145 2001 QH121 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169146 2001 QL121 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169147 2001 QB126 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169148 2001 QG127 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169149 2001 QO133 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169150 2001 QB156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
169151 2001 QA157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
169152 2001 QA163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
169153 2001 QV166 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
169154 2001 QJ172 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169155 2001 QS179 25/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169156 2001 QS183 28/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
169157 2001 QH187 21/08/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
169158 2001 QZ187 21/08/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
169159 2001 QQ191 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
169160 2001 QG194 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169161 2001 QU202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
169162 2001 QJ204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
169163 2001 QZ205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
169164 2001 QF209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
169165 2001 QF213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
169166 2001 QD218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
169167 2001 QO225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
169168 2001 QS225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
169169 2001 QU225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
169170 2001 QQ231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
169171 2001 QW231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
169172 2001 QA232 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
169173 2001 QU233 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169174 2001 QC234 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
169175 2001 QZ241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169176 2001 QN253 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169177 2001 QP259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169178 2001 QH260 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169179 2001 QF266 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169180 2001 QE269 20/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
169181 2001 QQ276 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
169182 2001 QJ283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
169183 2001 QN289 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169184 Jameslee 2001 QQ306 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
169185 2001 RL2 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
169186 2001 RZ2 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
169187 2001 RZ9 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169188 2001 RF18 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169189 2001 RZ28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169190 2001 RT29 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169191 2001 RF30 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
169192 2001 RR37 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169193 2001 RS37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
169194 2001 RX44 09/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
169195 2001 RP54 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169196 2001 RV56 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169197 2001 RT61 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169198 2001 RG66 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
169199 2001 RH67 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169200 2001 RB74 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169201 2001 RC82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
169202 2001 RD82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
169203 2001 RK82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
169204 2001 RO82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
169205 2001 RS82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
169206 2001 RU89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
169207 2001 RX95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
169208 2001 RD100 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169209 2001 RS101 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
169210 2001 RE106 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169211 2001 RF110 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169212 2001 RS110 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169213 2001 RQ111 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169214 2001 RG115 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169215 2001 RX116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169216 2001 RH120 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169217 2001 RP121 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169218 2001 RP127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169219 2001 RU133 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169220 2001 RP137 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169221 2001 RZ139 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169222 2001 RJ145 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169223 2001 RO146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
169224 2001 RO148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
169225 2001 RU151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
169226 2001 SS6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
169227 2001 SX10 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
169228 2001 SD14 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169229 2001 SB17 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
169230 2001 SF17 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169231 2001 SO17 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
169232 2001 SB24 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
169233 2001 SF32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169234 2001 SQ32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169235 2001 SO35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
169236 2001 SW58 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169237 2001 SF72 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169238 2001 SE77 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
169239 2001 ST79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169240 2001 SN83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169241 2001 SV85 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169242 2001 SR91 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169243 2001 SR92 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
169244 2001 SG94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169245 2001 SM94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169246 2001 SQ96 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169247 2001 SF98 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
169248 2001 ST98 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169249 2001 SA102 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
169250 2001 SW102 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169251 2001 SG113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
169252 2001 SC116 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,9 km MPC · JPL
169253 2001 SZ118 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169254 2001 SH120 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169255 2001 SP129 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
169256 2001 SW147 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169257 2001 SB150 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169258 2001 SH157 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169259 2001 ST165 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169260 2001 SM169 22/09/2001 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
169261 2001 SN170 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
169262 2001 SZ170 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169263 2001 SV175 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
169264 2001 SQ176 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169265 2001 SV176 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
169266 2001 SP182 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169267 2001 SE186 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
169268 2001 SN186 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169269 2001 SN194 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
169270 2001 SH201 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169271 2001 SX204 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169272 2001 SM210 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
169273 2001 SR210 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169274 2001 SB211 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
169275 2001 SK211 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169276 2001 SS215 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169277 2001 SN219 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169278 2001 SE222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169279 2001 SL230 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169280 2001 SQ231 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169281 2001 SM234 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169282 2001 ST238 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169283 2001 SS239 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169284 2001 SB248 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169285 2001 SY251 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169286 2001 SG255 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169287 2001 ST264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
169288 2001 SD290 29/09/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
169289 2001 SD299 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169290 2001 SM302 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169291 2001 SG304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169292 2001 SF306 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169293 2001 SQ314 23/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169294 2001 SC315 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169295 2001 SP324 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169296 2001 SW333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
169297 2001 SR349 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
169298 2001 SS349 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
169299 Sirko 2001 SK353 21/09/2001 Apache Point SDSS 5,6 km MPC · JPL
169300 2001 SL353 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169301 2001 TO2 06/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
169302 2001 TF3 07/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
169303 2001 TB12 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169304 2001 TB23 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169305 2001 TJ49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
169306 2001 TX60 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169307 2001 TC66 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169308 2001 TA70 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169309 2001 TF81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169310 2001 TQ81 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169311 2001 TV81 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169312 2001 TM99 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
169313 2001 TJ106 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
169314 2001 TP109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
169315 2001 TH111 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169316 2001 TJ120 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
169317 2001 TZ124 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
169318 2001 TH132 11/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
169319 2001 TS133 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
169320 2001 TC138 14/10/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
169321 2001 TP142 10/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
169322 2001 TJ144 10/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
169323 2001 TK146 10/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
169324 2001 TU149 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
169325 2001 TU150 10/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
169326 2001 TO151 10/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
169327 2001 TX154 15/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
169328 2001 TN157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
169329 2001 TX159 13/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
169330 2001 TZ162 11/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169331 2001 TB165 15/10/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
169332 2001 TU166 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169333 2001 TE172 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169334 2001 TQ176 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169335 2001 TK178 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169336 2001 TO178 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
169337 2001 TP178 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
169338 2001 TP186 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169339 2001 TO191 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
169340 2001 TR193 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169341 2001 TL200 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169342 2001 TA204 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169343 2001 TD205 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169344 2001 TW207 11/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169345 2001 TS211 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
169346 2001 TZ221 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169347 2001 TM233 15/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
169348 2001 TG238 15/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
169349 2001 TA240 10/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
169350 2001 US5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
169351 2001 UT7 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169352 2001 UY16 23/10/2001 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
169353 2001 UL17 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,5 km MPC · JPL
169354 2001 UF24 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169355 2001 UO31 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
169356 2001 UY40 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169357 2001 UR46 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169358 2001 UV57 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169359 2001 UN63 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
169360 2001 UE64 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
169361 2001 UQ75 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
169362 2001 UV84 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169363 2001 UE85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
169364 2001 UH89 22/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
169365 2001 UO96 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169366 2001 UF103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169367 2001 UA105 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169368 2001 UJ111 21/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
169369 2001 UK111 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
169370 2001 UY125 23/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169371 2001 UX136 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169372 2001 UF137 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169373 2001 UT150 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
169374 2001 UK161 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
169375 2001 UK173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
169376 2001 UA174 18/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
169377 2001 UV178 24/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
169378 2001 UR182 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169379 2001 UH189 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
169380 2001 UD193 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169381 2001 UF205 19/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
169382 2001 UL209 20/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169383 2001 VY7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169384 2001 VU19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169385 2001 VC26 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169386 2001 VB29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169387 2001 VC40 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
169388 2001 VP43 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169389 2001 VD50 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
169390 2001 VR51 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169391 2001 VU61 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169392 2001 VA65 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169393 2001 VN90 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169394 2001 VQ93 15/11/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
169395 2001 VL94 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169396 2001 VS104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169397 2001 VE113 12/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
169398 2001 VP119 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169399 2001 WX 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
169400 2001 WA30 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169401 2001 WS37 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
169402 2001 WE67 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169403 2001 WY89 21/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169404 2001 XF15 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169405 2001 XK39 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
169406 2001 XR41 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
169407 2001 XC50 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169408 2001 XP106 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
169409 2001 XL109 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
169410 2001 XD120 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169411 2001 XS129 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169412 2001 XH172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169413 2001 XU187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169414 2001 XW189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169415 2001 XM200 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169416 2001 XM201 14/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
169417 2001 XZ207 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169418 2001 XF208 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
169419 2001 XV228 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169420 2001 XR243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169421 2001 XZ251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169422 2001 XV258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
169423 2001 YV11 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169424 2001 YB25 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169425 2001 YA54 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
169426 2001 YB73 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169427 2001 YP103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169428 2001 YL127 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169429 2001 YP149 19/12/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
169430 2002 AH5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
169431 2002 AK26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
169432 2002 AM30 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169433 2002 AY42 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169434 2002 AE47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169435 2002 AF52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169436 2002 AM62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169437 2002 AR66 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169438 2002 AA97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169439 2002 AP105 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
169440 2002 AZ127 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169441 2002 AR131 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169442 2002 AT152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169443 2002 AO156 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169444 2002 AC157 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169445 2002 AG173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
169446 2002 AA193 12/01/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
169447 2002 BW 21/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169448 2002 BY11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169449 2002 BX15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169450 2002 BU16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169451 2002 BF22 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169452 2002 CD6 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
169453 2002 CY7 04/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169454 2002 CY10 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169455 2002 CB14 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
169456 2002 CZ21 05/02/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
169457 2002 CN33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169458 2002 CU36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169459 2002 CP43 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169460 2002 CD48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
169461 2002 CX57 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169462 2002 CN59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
169463 2002 CZ60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169464 2002 CK66 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169465 2002 CB69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169466 2002 CE70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169467 2002 CT73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169468 2002 CD83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169469 2002 CM84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169470 2002 CJ91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169471 2002 CS94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169472 2002 CN98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169473 2002 CH101 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169474 2002 CK107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169475 2002 CZ114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169476 2002 CC115 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169477 2002 CM121 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
169478 2002 CS128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169479 2002 CB134 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169480 2002 CX137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169481 2002 CC138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169482 2002 CL144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169483 2002 CL146 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169484 2002 CL148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169485 2002 CS159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169486 2002 CU167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169487 2002 CH168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169488 2002 CS168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169489 2002 CJ169 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169490 2002 CT179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169491 2002 CV190 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169492 2002 CV192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169493 2002 CU197 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169494 2002 CQ209 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169495 2002 CS212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169496 2002 CX214 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169497 2002 CM215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169498 2002 CC216 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169499 2002 CP216 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169500 2002 CD217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169501 2002 CR218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169502 2002 CS222 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169503 2002 CA238 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169504 2002 CZ241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169505 2002 CS243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169506 2002 CE245 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169507 2002 CX252 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
169508 2002 CT267 07/02/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
169509 2002 CV269 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 10 km MPC · JPL
169510 2002 CQ276 07/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169511 2002 CX298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169512 2002 CD302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169513 2002 DN15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169514 2002 DT18 24/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
169515 2002 EN 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
169516 2002 EQ 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
169517 2002 EW2 10/03/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,5 km MPC · JPL
169518 2002 EH12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
169519 2002 EK16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169520 2002 EQ21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
169521 2002 EA33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
169522 2002 EF40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169523 2002 EW41 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169524 2002 EW42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169525 2002 EF48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169526 2002 ET50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169527 2002 EY51 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169528 2002 EF63 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169529 2002 EA65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169530 2002 EZ65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169531 2002 EK66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169532 2002 EO67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169533 2002 EW67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169534 2002 ED69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169535 2002 EE69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169536 2002 EU70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169537 2002 EH73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169538 2002 EH74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169539 2002 EV80 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169540 2002 EK81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169541 2002 EX83 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169542 2002 EJ87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169543 2002 EY87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169544 2002 EZ87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169545 2002 EM89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169546 2002 EV91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169547 2002 EO94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169548 2002 EQ97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169549 2002 EG105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
169550 2002 EF106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
169551 2002 EB108 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
169552 2002 EP109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
169553 2002 EY110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
169554 2002 EB115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
169555 2002 ES115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
169556 2002 EN116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
169557 2002 ES132 13/03/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
169558 2002 EM137 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169559 2002 EP139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169560 2002 ES139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
169561 2002 EY139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169562 2002 ET145 13/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169563 2002 EM155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
169564 2002 EO155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
169565 2002 EP155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
169566 2002 FG4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
169567 2002 FO4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
169568 Baranauskas 2002 FN6 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,9 km MPC · JPL
169569 2002 FD9 16/03/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
169570 2002 FS9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169571 2002 FW11 17/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
169572 2002 FE13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169573 2002 FQ21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
169574 2002 FZ24 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
169575 2002 GQ7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
169576 2002 GB8 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
169577 2002 GO14 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169578 2002 GA15 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169579 2002 GZ18 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169580 2002 GT20 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169581 2002 GW20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169582 2002 GB22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
169583 2002 GE27 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
169584 2002 GL33 01/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169585 2002 GE35 01/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169586 2002 GW40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169587 2002 GT48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169588 2002 GO56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169589 2002 GZ62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169590 2002 GJ68 08/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169591 2002 GP68 08/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169592 2002 GV69 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
169593 2002 GT71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
169594 2002 GM72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
169595 2002 GU72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
169596 2002 GY74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
169597 2002 GZ77 09/04/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
169598 2002 GK79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169599 2002 GD81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169600 2002 GE81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169601 2002 GA84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169602 2002 GF84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169603 2002 GP84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169604 2002 GQ85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169605 2002 GT92 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169606 2002 GF95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169607 2002 GM101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169608 2002 GA102 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169609 2002 GD103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169610 2002 GH108 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169611 2002 GN112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169612 2002 GM113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169613 2002 GY113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169614 2002 GK115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169615 2002 GK121 12/04/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
169616 2002 GN121 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
169617 2002 GC128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169618 2002 GB130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169619 2002 GS136 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169620 2002 GE144 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169621 2002 GA148 13/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169622 2002 GZ150 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169623 2002 GB164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
169624 2002 GF165 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169625 2002 GY167 09/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
169626 2002 GL169 09/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
169627 2002 GY169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169628 2002 GE171 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
169629 2002 GZ171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169630 2002 GK181 13/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169631 2002 HJ1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169632 2002 HG6 19/04/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
169633 2002 HQ12 21/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
169634 2002 JW12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
169635 2002 JZ13 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169636 2002 JT15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169637 2002 JY20 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
169638 2002 JJ21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
169639 2002 JF22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169640 2002 JD23 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169641 2002 JJ24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169642 2002 JG27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169643 2002 JN27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169644 2002 JH29 09/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
169645 2002 JP29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169646 2002 JJ32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169647 2002 JV36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
169648 2002 JN37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
169649 2002 JE42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169650 2002 JC47 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169651 2002 JR48 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169652 2002 JU48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169653 2002 JC49 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169654 2002 JU50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169655 2002 JP51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169656 2002 JZ52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169657 2002 JY63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169658 2002 JT65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169659 2002 JE66 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169660 2002 JG66 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169661 2002 JF67 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169662 2002 JS69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169663 2002 JJ70 07/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169664 2002 JP70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169665 2002 JM74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169666 2002 JR76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169667 2002 JL80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169668 2002 JD84 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
169669 2002 JK86 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169670 2002 JT87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169671 2002 JX87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169672 2002 JX88 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169673 2002 JS91 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169674 2002 JL93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169675 2002 JM97 09/05/2002 Socorro LINEAR AMO 1,9 km MPC · JPL
169676 2002 JS97 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169677 2002 JK98 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169678 2002 JA102 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169679 2002 JB104 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169680 2002 JF110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169681 2002 JM112 11/05/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
169682 2002 JX113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169683 2002 JD114 10/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
169684 2002 JM125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169685 2002 JZ125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169686 2002 JF132 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169687 2002 JT133 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169688 2002 JX138 09/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169689 2002 JA141 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169690 2002 JK149 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169691 2002 KL1 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
169692 2002 LC1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
169693 2002 LS4 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169694 2002 LC5 04/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169695 2002 LK7 02/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169696 2002 LZ10 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169697 2002 LZ12 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169698 2002 LR17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169699 2002 LM18 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169700 2002 LK27 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169701 2002 LZ27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169702 2002 LP28 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169703 2002 LR34 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169704 2002 LE36 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169705 2002 LV36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169706 2002 LP38 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169707 2002 LL39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169708 2002 LE40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169709 2002 LW42 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169710 2002 LA44 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169711 2002 LD45 05/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169712 2002 LX46 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169713 2002 LQ50 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
169714 2002 LB52 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169715 2002 LR53 09/06/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
169716 2002 LF62 05/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169717 2002 MF 17/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
169718 2002 MJ 17/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
169719 2002 MU1 16/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169720 2002 NQ8 01/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169721 2002 NL10 04/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
169722 2002 NZ12 04/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169723 2002 NG15 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169724 2002 NJ28 12/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169725 2002 NB29 13/07/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
169726 2002 NE32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169727 2002 NM34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169728 2002 NH36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169729 2002 NQ37 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169730 2002 NW46 11/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
169731 2002 NQ47 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169732 2002 NW47 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169733 2002 NF52 14/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169734 2002 NF56 03/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
169735 2002 NJ58 10/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169736 2002 NB61 14/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169737 2002 OM1 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169738 2002 ON1 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169739 2002 ON2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169740 2002 OC5 16/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
169741 2002 OK6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
169742 2002 OZ11 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169743 2002 OK13 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169744 2002 OF18 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169745 2002 OT18 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169746 2002 OQ19 21/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169747 2002 OY24 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
169748 2002 OL25 30/07/2002 Haleakala A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
169749 2002 PA3 03/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
169750 2002 PD5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
169751 2002 PO5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169752 2002 PX19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169753 2002 PY23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169754 2002 PE25 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169755 2002 PW27 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169756 2002 PE30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169757 2002 PL31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169758 2002 PF34 07/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
169759 2002 PT35 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169760 2002 PD41 04/08/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
169761 2002 PE48 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169762 2002 PF49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169763 2002 PL51 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169764 2002 PC57 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169765 2002 PF60 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169766 2002 PJ71 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169767 2002 PS73 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169768 2002 PY77 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
169769 2002 PW85 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169770 2002 PJ89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169771 2002 PV89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169772 2002 PD90 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169773 2002 PM90 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169774 2002 PP90 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
169775 2002 PM99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169776 2002 PF102 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169777 2002 PU102 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169778 2002 PW102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169779 2002 PC104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169780 2002 PR116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
169781 2002 PG121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
169782 2002 PT123 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
169783 2002 PB133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169784 2002 PP133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169785 2002 PX134 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169786 2002 PS136 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169787 2002 PH137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
169788 2002 PT139 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169789 2002 PZ156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
169790 2002 PD157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
169791 2002 PB158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
169792 2002 PP161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
169793 2002 PU164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
169794 2002 PD171 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169795 2002 PE173 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
169796 2002 PV177 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169797 2002 PU180 15/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169798 2002 PZ180 15/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169799 2002 QO 16/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
169800 2002 QJ4 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169801 2002 QP6 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 3,0 km MPC · JPL
169802 2002 QK7 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169803 2002 QG11 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
169804 2002 QJ16 26/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
169805 2002 QO16 26/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
169806 2002 QQ18 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169807 2002 QE19 26/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
169808 2002 QG19 26/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169809 2002 QN20 28/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169810 2002 QU29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169811 2002 QU31 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169812 2002 QT35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169813 2002 QU41 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169814 2002 QH46 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169815 2002 QH54 28/08/2002 Palomar R. Matson 4,5 km MPC · JPL
169816 2002 QK55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,9 km MPC · JPL
169817 2002 QS55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
169818 2002 QC56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
169819 2002 QE57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
169820 2002 QO57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
169821 2002 QT57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
169822 2002 QV58 26/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169823 2002 QL62 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169824 2002 QM67 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169825 2002 QQ67 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169826 2002 QQ68 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169827 2002 QH69 28/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169828 2002 QU71 19/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169829 2002 QF72 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
169830 2002 QW78 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169831 2002 QL80 26/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
169832 2002 QG88 27/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169833 2002 QY92 19/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
169834 Hujie 2002 QX95 28/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169835 2002 QG97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169836 2002 QC101 19/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
169837 2002 QA107 17/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
169838 2002 QU109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169839 2002 QX120 16/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
169840 2002 RN1 03/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169841 2002 RZ3 02/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
169842 2002 RF7 02/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
169843 2002 RT8 04/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
169844 2002 RD9 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169845 2002 RG10 04/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
169846 2002 RS11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
169847 2002 RF15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
169848 2002 RJ21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
169849 2002 RQ23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
169850 2002 RC30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
169851 2002 RL34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
169852 2002 RH38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
169853 2002 RK38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
169854 2002 RB39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169855 2002 RU41 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169856 2002 RD42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169857 2002 RV43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169858 2002 RG44 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
169859 2002 RD45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169860 2002 RW56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
169861 2002 RU57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
169862 2002 RY60 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169863 2002 RO65 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
169864 2002 RP75 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169865 2002 RW75 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169866 2002 RG76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
169867 2002 RD89 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169868 2002 RT93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
169869 2002 RE94 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169870 2002 RA96 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169871 2002 RQ98 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169872 2002 RN103 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169873 2002 RP105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169874 2002 RN116 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169875 2002 RF118 07/09/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,7 km MPC · JPL
169876 2002 RC120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
169877 2002 RC129 10/09/2002 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
169878 2002 RC131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
169879 2002 RO139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
169880 2002 RG143 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169881 2002 RM144 11/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
169882 2002 RH146 11/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
169883 2002 RL151 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169884 2002 RZ151 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169885 2002 RE152 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169886 2002 RA158 11/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
169887 2002 RM165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169888 2002 RE167 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169889 2002 RL168 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169890 2002 RC172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
169891 2002 RN172 13/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
169892 2002 RL173 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169893 2002 RP174 13/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169894 2002 RV174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
169895 2002 RB176 13/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169896 2002 RD182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169897 2002 RE186 12/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
169898 2002 RJ189 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169899 2002 RX203 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169900 2002 RH204 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169901 2002 RT206 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169902 2002 RL207 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169903 2002 RM209 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
169904 2002 RV211 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
169905 2002 RR227 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169906 2002 RS230 15/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169907 2002 RS233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
169908 2002 RU238 12/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
169909 2002 RY238 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,6 km MPC · JPL
169910 2002 RP247 01/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169911 2002 RY255 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
169912 2002 RP268 04/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169913 2002 RL272 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169914 2002 SD4 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
169915 2002 SR8 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169916 2002 SH10 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169917 2002 SG13 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169918 2002 SE14 27/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169919 2002 SK14 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169920 2002 SQ14 27/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
169921 2002 SB15 27/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
169922 2002 SE18 28/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169923 2002 SS20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169924 2002 SR26 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
169925 2002 SP33 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
169926 2002 SD40 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
169927 2002 SN47 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
169928 2002 SR49 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169929 2002 SR60 16/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
169930 2002 TZ7 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
169931 2002 TW10 01/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
169932 2002 TX11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
169933 2002 TB12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
169934 2002 TA16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169935 2002 TP22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169936 2002 TA28 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169937 2002 TE28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169938 2002 TQ30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169939 2002 TV32 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169940 2002 TM34 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169941 2002 TX34 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
169942 2002 TL40 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
169943 2002 TJ45 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169944 2002 TO45 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169945 2002 TM47 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169946 2002 TG49 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169947 2002 TD54 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169948 2002 TZ62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
169949 2002 TG65 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169950 2002 TL66 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169951 2002 TO69 08/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169952 2002 TZ73 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169953 2002 TY79 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169954 2002 TX87 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169955 2002 TJ94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169956 2002 TW97 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
169957 2002 TN98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169958 2002 TP101 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169959 2002 TG113 03/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169960 2002 TF116 03/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
169961 2002 TZ116 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
169962 2002 TZ119 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
169963 2002 TP127 04/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
169964 2002 TD130 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169965 2002 TW131 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169966 2002 TE132 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169967 2002 TB136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
169968 2002 TE143 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169969 2002 TD147 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169970 2002 TP158 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169971 2002 TJ168 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169972 2002 TO168 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169973 2002 TK172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
169974 2002 TU175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
169975 2002 TJ176 05/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
169976 2002 TZ184 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169977 2002 TT185 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
169978 2002 TW191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
169979 2002 TP192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
169980 2002 TS194 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169981 2002 TH197 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
169982 2002 TF200 09/10/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
169983 2002 TP211 05/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169984 2002 TS211 06/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
169985 2002 TJ213 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169986 2002 TB217 07/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
169987 2002 TK219 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169988 2002 TC220 05/10/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
169989 2002 TN234 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169990 2002 TZ240 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169991 2002 TH245 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
169992 2002 TN247 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
169993 2002 TG248 07/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169994 2002 TE250 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169995 2002 TF254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
169996 2002 TX262 10/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
169997 2002 TR263 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169998 2002 TU263 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169999 2002 TN273 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170000 2002 TE281 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL

165.000s  • 166.000s  • 167.000s  • 168.000s  • 169.000s  • 170.000s  • 171.000s  • 172.000s  • 173.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001