Danh sách tiểu hành tinh/68001–69000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68001 2000 XS33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68002 2000 XK34 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68003 2000 XJ35 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68004 2000 XD38 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68005 2000 XQ47 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68006 2000 XR48 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68007 2000 XD52 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68008 2000 XB54 05/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
68009 2000 YD4 21/12/2000 Zeno T. Stafford 2,6 km MPC · JPL
68010 2000 YL6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68011 2000 YK7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68012 2000 YQ7 20/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
68013 2000 YT7 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68014 2000 YF10 20/12/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
68015 2000 YR10 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68016 2000 YW10 22/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68017 2000 YX10 22/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68018 2000 YQ12 25/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
68019 2000 YS15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
68020 2000 YJ17 28/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
68021 Taiki 2000 YU17 29/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
68022 2000 YP18 21/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68023 2000 YW18 21/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68024 2000 YY19 22/12/2000 Needville Needville Obs. 2,6 km MPC · JPL
68025 2000 YV21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
68026 2000 YU24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
68027 2000 YN26 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68028 2000 YD28 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
68029 2000 YG28 26/12/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
68030 2000 YL28 29/12/2000 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
68031 2000 YK29 24/12/2000 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
68032 2000 YV30 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
68033 2000 YQ32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68034 2000 YV33 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68035 2000 YB34 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68036 2000 YH35 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68037 2000 YU35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68038 2000 YP39 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68039 2000 YQ39 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68040 2000 YW41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68041 2000 YE42 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68042 2000 YR42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68043 2000 YT42 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68044 2000 YX42 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68045 2000 YN44 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68046 2000 YP45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68047 2000 YK47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68048 2000 YE48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68049 2000 YK49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68050 2000 YR50 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68051 2000 YU51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68052 2000 YD52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68053 2000 YJ53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68054 2000 YQ54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68055 2000 YF56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68056 2000 YM56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68057 2000 YL60 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
68058 2000 YY60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68059 2000 YC61 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
68060 2000 YT62 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
68061 2000 YF63 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68062 2000 YT64 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
68063 2000 YJ66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
68064 2000 YU67 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68065 2000 YG68 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68066 2000 YE71 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68067 2000 YM72 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68068 2000 YF73 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68069 2000 YN73 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68070 2000 YR73 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68071 2000 YV80 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68072 2000 YV84 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68073 2000 YZ84 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68074 2000 YH85 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68075 2000 YN86 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68076 2000 YT87 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68077 2000 YM90 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68078 2000 YV93 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68079 2000 YM95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68080 2000 YO96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68081 2000 YQ97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68082 2000 YF101 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68083 2000 YH101 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68084 2000 YY102 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68085 2000 YH104 28/12/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
68086 2000 YX104 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68087 2000 YP105 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
68088 2000 YC107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68089 2000 YS108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68090 2000 YN109 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68091 2000 YR109 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68092 2000 YV109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68093 2000 YC110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68094 2000 YU110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68095 2000 YJ112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68096 2000 YW113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68097 2000 YJ115 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
68098 2000 YR116 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
68099 2000 YX118 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
68100 2000 YV120 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68101 2000 YK121 22/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68102 2000 YZ121 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68103 2000 YM122 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68104 2000 YU125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
68105 2000 YV126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68106 2000 YK128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
68107 2000 YG132 30/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
68108 2000 YN132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
68109 Naomipasachoff 2000 YH135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
68110 2000 YL135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
68111 2000 YT139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
68112 2000 YC143 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
68113 2000 YE143 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68114 Deákferenc 2001 AC 01/01/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 5,4 km MPC · JPL
68115 2001 AA2 03/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
68116 2001 AZ3 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68117 2001 AF5 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68118 2001 AO5 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68119 2001 AX5 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68120 2001 AT10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68121 2001 AS11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68122 2001 AY11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68123 2001 AU12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68124 2001 AF15 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68125 2001 AO15 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68126 2001 AY15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68127 2001 AZ15 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68128 2001 AC17 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68129 2001 AH17 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68130 2001 AO17 02/01/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
68131 2001 AR17 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
68132 2001 AG18 02/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
68133 2001 AQ18 02/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68134 2001 AT18 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
68135 2001 AJ20 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68136 2001 AZ20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68137 2001 AF24 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
68138 2001 AU24 04/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
68139 2001 AV24 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68140 2001 AA27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68141 2001 AX29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68142 2001 AX31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68143 2001 AK36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68144 Mizser 2001 AW38 01/01/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 4,8 km MPC · JPL
68145 2001 AF44 07/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
68146 2001 AJ44 07/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
68147 2001 AW44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
68148 2001 AG45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
68149 2001 AM45 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68150 2001 AC49 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68151 2001 AO49 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68152 2001 BO 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
68153 2001 BV 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
68154 2001 BD1 16/01/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
68155 2001 BM9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68156 2001 BE11 16/01/2001 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
68157 2001 BN13 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68158 2001 BV14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
68159 2001 BJ15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
68160 2001 BC18 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68161 2001 BQ21 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68162 2001 BY21 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68163 2001 BJ22 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68164 2001 BD26 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68165 2001 BH28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68166 2001 BM28 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68167 2001 BV28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68168 2001 BN30 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68169 2001 BD32 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68170 2001 BS32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68171 2001 BL33 20/01/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68172 2001 BE34 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68173 2001 BG37 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68174 2001 BY39 24/01/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
68175 2001 BL45 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68176 2001 BK46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68177 2001 BY46 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68178 2001 BJ47 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
68179 2001 BO47 21/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
68180 2001 BB48 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68181 2001 BK49 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68182 2001 BS49 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68183 2001 BL50 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68184 2001 BO50 25/01/2001 Farpoint G. Hug 3,8 km MPC · JPL
68185 2001 BX50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
68186 2001 BZ51 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
68187 2001 BY53 18/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
68188 2001 BZ57 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68189 2001 BC58 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68190 2001 BD58 21/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
68191 2001 BG60 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68192 2001 BV61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
68193 2001 BA62 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
68194 2001 BF64 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68195 2001 BT64 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
68196 2001 BP65 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68197 2001 BU65 26/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68198 2001 BP71 29/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
68199 2001 BL74 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68200 2001 BQ76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68201 2001 BP77 26/01/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
68202 2001 BM78 24/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68203 2001 BC80 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68204 2001 BR80 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68205 2001 CS 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68206 2001 CX2 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68207 2001 CE3 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68208 2001 CX3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68209 2001 CV6 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68210 2001 CQ7 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68211 2001 CH12 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
68212 2001 CM13 01/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68213 2001 CA22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
68214 2001 CF23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
68215 2001 CK25 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68216 2001 CV26 01/02/2001 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
68217 2001 CX26 01/02/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
68218 Nealgalt 2001 CO31 12/02/2001 Junk Bond D. Healy 3,9 km MPC · JPL
68219 2001 CJ38 13/02/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
68220 2001 CT38 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68221 2001 CP47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
68222 2001 CQ47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
68223 2001 DJ 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,1 km MPC · JPL
68224 2001 DG11 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68225 2001 DV12 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68226 2001 DM18 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68227 2001 DZ20 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
68228 2001 DD22 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68229 2001 DL30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68230 2001 DT32 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
68231 2001 DO33 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
68232 2001 DM35 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68233 2001 DY35 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68234 2001 DM38 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
68235 2001 DV38 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68236 2001 DZ39 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68237 2001 DB40 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68238 2001 DP40 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68239 2001 DB47 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68240 2001 DW55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
68241 2001 DT59 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68242 2001 DW59 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68243 2001 DO60 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68244 2001 DM68 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
68245 2001 DQ68 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
68246 2001 DS70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68247 2001 DV70 19/02/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
68248 2001 DY71 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
68249 2001 DY73 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68250 2001 DZ73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68251 2001 DT75 20/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68252 2001 DP89 22/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68253 2001 DV97 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68254 2001 DH98 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68255 2001 DP99 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68256 2001 DE100 17/02/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
68257 2001 DH100 17/02/2001 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
68258 2001 DD103 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68259 2001 DC104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68260 2001 DV107 22/02/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
68261 2001 EU 02/03/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
68262 2001 EW9 04/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68263 2001 EW12 14/03/2001 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
68264 2001 EQ13 11/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
68265 2001 EK14 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68266 2001 ES14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
68267 2001 EA16 04/03/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
68268 2001 EX18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
68269 2001 EY19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
68270 2001 EA21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
68271 2001 EB21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68272 2001 EG24 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
68273 2001 EQ26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
68274 2001 FJ2 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
68275 2001 FE3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68276 2001 FG3 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68277 2001 FQ3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68278 2001 FC7 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
68279 2001 FD8 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68280 2001 FR8 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68281 2001 FZ11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
68282 2001 FR14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
68283 2001 FE17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
68284 2001 FJ17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
68285 2001 FQ18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
68286 2001 FP22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
68287 2001 FL24 17/03/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
68288 2001 FH26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68289 2001 FM26 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68290 2001 FT33 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68291 2001 FM36 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
68292 2001 FS37 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68293 2001 FF49 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68294 2001 FN49 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
68295 2001 FY52 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68296 2001 FN75 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68297 2001 FH78 19/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68298 2001 FC80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68299 2001 FH82 23/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
68300 2001 FD95 16/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68301 2001 FZ95 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68302 2001 FH96 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
68303 2001 FB97 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
68304 2001 FO97 16/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68305 2001 FK103 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68306 2001 FU103 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68307 2001 FL104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
68308 2001 FF106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
68309 2001 FM107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
68310 2001 FH112 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68311 2001 FN112 18/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
68312 2001 FV117 19/03/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
68313 2001 FK118 20/03/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
68314 2001 FD120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
68315 2001 FT144 23/03/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
68316 2001 FG145 23/03/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
68317 2001 FB151 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
68318 2001 FX152 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68319 2001 FA156 26/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
68320 2001 FY159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
68321 2001 FF169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
68322 2001 FN175 31/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68323 2001 FZ180 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
68324 2001 FX182 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 5,6 km MPC · JPL
68325 Begues 2001 HO16 23/04/2001 Begues J. Manteca 4,5 km MPC · JPL
68326 2001 HD21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68327 2001 HW35 29/04/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
68328 2001 HS44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
68329 2001 HV48 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68330 2001 HW48 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68331 2001 HM58 25/04/2001 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
68332 2001 KO 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68333 2001 KA7 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68334 2001 KG9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68335 2001 KQ9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68336 2001 KH18 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68337 2001 KU20 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68338 2001 KD23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68339 2001 KR24 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68340 2001 KP26 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68341 2001 KL45 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68342 2001 KF46 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68343 2001 KB47 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68344 2001 KG51 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68345 2001 KP65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
68346 2001 KZ66 29/05/2001 Haleakala NEAT 740 m MPC · JPL
68347 2001 KB67 30/05/2001 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
68348 2001 LO7 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68349 2001 LD17 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68350 2001 MK3 20/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68351 2001 MS4 17/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
68352 2001 MH6 21/06/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
68353 2001 MS10 21/06/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
68354 2001 MN27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68355 2001 NZ 12/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
68356 2001 NH12 13/07/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
68357 2001 NY18 13/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
68358 2001 NT19 12/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
68359 2001 OZ13 19/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
68360 2001 OK24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
68361 2001 OX32 19/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
68362 2001 OP38 20/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
68363 2001 OR49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
68364 2001 OA60 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
68365 2001 OQ61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
68366 2001 OF67 26/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
68367 2001 ON88 21/07/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
68368 2001 ON102 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
68369 2001 OT105 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
68370 2001 OM107 29/07/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
68371 2001 OO107 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
68372 2001 PM9 11/08/2001 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
68373 2001 PP13 13/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
68374 2001 PM14 14/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 14 km MPC · JPL
68375 2001 PZ22 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
68376 2001 PC23 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
68377 2001 PD27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
68378 2001 PK37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
68379 2001 PN42 12/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
68380 2001 PZ61 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
68381 2001 PA63 13/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
68382 2001 QK10 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
68383 2001 QW10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
68384 2001 QS12 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68385 2001 QM24 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68386 2001 QJ31 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68387 2001 QF32 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68388 2001 QX42 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68389 2001 QE44 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68390 2001 QZ46 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68391 2001 QO55 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68392 2001 QW57 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68393 2001 QT65 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68394 2001 QZ68 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68395 2001 QH74 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
68396 2001 QZ75 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68397 2001 QP82 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
68398 2001 QV85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
68399 2001 QS89 16/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68400 2001 QM91 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68401 2001 QX92 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68402 2001 QM98 19/08/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
68403 2001 QH105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68404 2001 QX108 19/08/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
68405 2001 QN125 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68406 2001 QU130 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68407 2001 QN131 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68408 2001 QH137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68409 2001 QS148 20/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
68410 Nichols 2001 QB154 16/08/2001 OCA-Anza M. Collins, M. White 2,3 km MPC · JPL
68411 2001 QE188 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
68412 2001 QL188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
68413 2001 QB196 22/08/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
68414 2001 QZ219 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68415 2001 QG220 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68416 2001 QQ220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
68417 2001 QD238 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68418 2001 QN244 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68419 2001 QE256 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68420 2001 QO258 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68421 2001 QY270 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68422 2001 QJ296 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68423 2001 QD315 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
68424 2001 QO327 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68425 2001 QS329 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
68426 2001 RE 02/09/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
68427 2001 RK6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
68428 2001 RA21 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68429 2001 RW24 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68430 2001 RB37 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68431 2001 RH48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68432 2001 RX57 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68433 2001 RN69 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68434 2001 RZ76 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68435 2001 RF81 14/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
68436 2001 RC85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
68437 2001 RQ87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
68438 2001 RJ99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68439 2001 RB104 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68440 2001 RN107 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68441 2001 RJ114 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68442 2001 RO132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68443 2001 RP133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68444 2001 RH142 11/09/2001 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
68445 2001 RF147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
68446 2001 RN148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
68447 2001 RP148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
68448 Sidneywolff 2001 SW4 18/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
68449 2001 SP20 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68450 2001 SN26 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68451 2001 SZ31 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68452 2001 SA36 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68453 2001 SK36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68454 2001 SS46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68455 2001 SH47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68456 2001 SJ57 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68457 2001 SC63 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68458 2001 SQ69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68459 2001 SY80 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68460 2001 SS104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68461 2001 SO107 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68462 2001 SW108 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68463 2001 SQ120 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68464 2001 SW128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68465 2001 SZ131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68466 2001 SC150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68467 2001 SW160 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68468 2001 SZ224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68469 2001 SC253 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68470 2001 SP266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
68471 2001 ST276 21/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
68472 2001 SL282 28/09/2001 Farpoint G. Hug 5,8 km MPC · JPL
68473 2001 SC289 23/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
68474 2001 SL328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
68475 2001 SD349 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68476 2001 TJ9 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68477 2001 TD10 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68478 2001 TR26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68479 2001 TX40 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68480 2001 TQ49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
68481 2001 TQ95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68482 2001 TA110 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68483 2001 TG129 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
68484 2001 TB141 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68485 2001 TD144 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
68486 2001 TM169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68487 2001 TM175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68488 2001 TK209 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
68489 2001 TS212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
68490 2001 TH239 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
68491 2001 UF4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
68492 2001 UH4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
68493 2001 US9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68494 2001 UT9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68495 2001 UF21 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68496 2001 UD33 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68497 2001 UZ33 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68498 2001 UV34 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68499 2001 UM36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68500 2001 UP45 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68501 2001 UE53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68502 2001 US66 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68503 2001 UC118 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68504 2001 UK119 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68505 2001 UM120 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68506 2001 UW121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68507 2001 US122 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
68508 2001 UZ134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68509 2001 UA135 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68510 2001 UX154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68511 2001 UH161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68512 2001 UV161 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68513 2001 UL167 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68514 2001 UV177 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68515 2001 UZ183 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68516 2001 UD188 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68517 2001 UC214 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
68518 2001 VM14 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68519 2001 VW15 06/11/2001 Palomar NEAT 28 km MPC · JPL
68520 2001 VT19 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68521 2001 VA25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68522 2001 VO28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68523 2001 VR28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68524 2001 VZ31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68525 2001 VE33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68526 2001 VC44 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68527 2001 VO59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68528 2001 VC60 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68529 2001 VP63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68530 2001 VQ69 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68531 2001 VQ91 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68532 2001 VU92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68533 2001 VT94 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68534 2001 VT95 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68535 2001 VP97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68536 2001 VU115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68537 2001 VC123 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
68538 2001 VN125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
68539 2001 WL2 17/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
68540 2001 WR9 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68541 2001 WE40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68542 2001 WE99 17/11/2001 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 2,0 km MPC · JPL
68543 2001 WQ101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
68544 2001 XO18 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
68545 2001 XQ23 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68546 2001 XF26 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68547 2001 XW29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68548 2001 XR31 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
68549 2001 XD52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68550 2001 XA54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68551 2001 XH57 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68552 2001 XQ64 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68553 2001 XF68 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68554 2001 XY81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68555 2001 XX84 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68556 2001 XW93 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68557 2001 XF109 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68558 2001 XX113 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
68559 2001 XT119 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
68560 2001 XB120 13/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68561 2001 XM156 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68562 2001 XE195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68563 2001 XO206 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68564 2001 XF213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68565 2001 XV239 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68566 2001 XT243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68567 2001 XB248 13/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
68568 2001 XV259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
68569 2001 YE3 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68570 2001 YQ4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 1,2 km MPC · JPL
68571 2001 YR10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68572 2001 YQ19 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68573 2001 YX24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68574 2001 YG27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68575 2001 YO43 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68576 2001 YC53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68577 2001 YM59 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68578 2001 YP75 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68579 2001 YB83 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68580 2001 YG91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
68581 2001 YG118 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68582 2001 YS118 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68583 2001 YD150 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68584 2002 AT3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
68585 2002 AY6 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,7 km MPC · JPL
68586 2002 AC8 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
68587 2002 AD10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
68588 2002 AF10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
68589 2002 AG10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
68590 2002 AZ17 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68591 2002 AO24 08/01/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
68592 2002 AS27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
68593 2002 AT28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
68594 2002 AJ37 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68595 2002 AN37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68596 2002 AW38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68597 2002 AX42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68598 2002 AY50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68599 2002 AU62 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68600 2002 AS64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68601 2002 AD66 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68602 2002 AB82 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68603 2002 AR86 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68604 2002 AJ100 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68605 2002 AQ112 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68606 2002 AT112 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68607 2002 AP116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68608 2002 AM117 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68609 2002 AT118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68610 2002 AD122 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68611 2002 AG122 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68612 2002 AM125 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68613 2002 AH131 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68614 2002 AL136 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68615 2002 AC148 13/01/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
68616 2002 AO152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68617 2002 AL159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68618 2002 AK164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68619 2002 AS166 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68620 2002 AL178 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68621 2002 AK189 10/01/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
68622 2002 BQ 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
68623 2002 BL8 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68624 2002 BS8 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68625 2002 BW11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68626 2002 BK16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68627 2002 BF17 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68628 2002 BU17 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68629 2002 BZ17 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68630 2002 BU25 25/01/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
68631 2002 BW28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
68632 2002 CN7 06/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
68633 2002 CY13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
68634 2002 CY14 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
68635 2002 CT15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,0 km MPC · JPL
68636 2002 CR17 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68637 2002 CU26 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68638 2002 CO30 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68639 2002 CV31 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68640 2002 CX38 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68641 2002 CR43 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68642 2002 CH45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
68643 2002 CZ49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
68644 2002 CX50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
68645 2002 CQ52 11/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,6 km MPC · JPL
68646 2002 CN53 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68647 2002 CG54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68648 2002 CT55 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68649 2002 CT57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68650 2002 CP59 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68651 2002 CS60 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68652 2002 CU74 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68653 2002 CL78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68654 2002 CR78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68655 2002 CS78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68656 2002 CU78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68657 2002 CW87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68658 2002 CN89 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68659 2002 CH91 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68660 2002 CZ91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68661 2002 CR93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68662 2002 CP94 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68663 2002 CM99 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68664 2002 CN100 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68665 2002 CM101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
68666 2002 CN104 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68667 2002 CJ107 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68668 2002 CA109 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68669 2002 CJ109 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68670 2002 CV110 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68671 2002 CC112 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68672 2002 CS114 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
68673 2002 CD115 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68674 2002 CV117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
68675 2002 CV123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68676 2002 CZ125 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68677 2002 CW133 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68678 2002 CL134 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68679 2002 CP134 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
68680 2002 CV134 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68681 2002 CE138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68682 2002 CR140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68683 2002 CX141 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68684 2002 CC142 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68685 2002 CK142 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68686 2002 CL145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68687 2002 CV145 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68688 2002 CX145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68689 2002 CZ150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68690 2002 CD164 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68691 2002 CO165 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68692 2002 CV167 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68693 2002 CX168 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68694 2002 CG169 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68695 2002 CB171 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68696 2002 CX173 08/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68697 2002 CR176 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68698 2002 CG183 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68699 2002 CY192 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68700 2002 CN198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68701 2002 CJ200 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68702 2002 CU215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68703 2002 CO219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68704 2002 CY219 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68705 2002 CM221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68706 2002 CX234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
68707 2002 CX235 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68708 2002 CC242 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68709 2002 CE244 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68710 2002 CN244 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68711 2002 CV244 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68712 2002 CO249 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68713 2002 CX253 04/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
68714 2002 CS259 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
68715 2002 CM272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
68716 2002 CX280 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
68717 2002 CO286 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68718 Safi 2002 DQ 17/02/2002 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
68719 Jangyeongsil 2002 DW 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon 4,2 km MPC · JPL
68720 2002 DB3 21/02/2002 Nashville R. Clingan 5,2 km MPC · JPL
68721 2002 DC6 16/02/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
68722 2002 DF6 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
68723 2002 DH10 20/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68724 2002 DH12 21/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
68725 2002 ED3 10/03/2002 Haleakala NEAT 18 km MPC · JPL
68726 2002 EZ5 12/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 7,7 km MPC · JPL
68727 2002 EH6 12/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68728 2002 EP6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
68729 2002 EG12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
68730 Straizys 2002 EA13 15/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,2 km MPC · JPL
68731 2002 ES16 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68732 2002 EF21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
68733 2002 EF25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68734 2002 EH26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
68735 2002 ET26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
68736 2002 EQ28 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68737 2002 EU28 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68738 2002 EJ35 11/03/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
68739 2002 EK38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
68740 2002 EY38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
68741 2002 EM40 09/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68742 2002 EO41 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68743 2002 EY42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68744 2002 EV43 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68745 2002 EP45 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
68746 2002 EM46 11/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
68747 2002 EL49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
68748 2002 EE57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68749 2002 EJ63 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68750 2002 EM68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68751 2002 ES69 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68752 2002 EF70 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68753 2002 EY74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68754 2002 EM75 14/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
68755 2002 EN79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
68756 2002 EW83 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68757 2002 EH86 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68758 2002 EB87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68759 2002 EH87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68760 2002 EL87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68761 2002 ES89 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68762 2002 EE94 14/03/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68763 2002 ED96 15/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68764 2002 EY98 15/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68765 2002 EE99 15/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68766 2002 EN102 06/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
68767 2002 ES104 09/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
68768 2002 EC106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
68769 2002 ER110 09/03/2002 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
68770 2002 EJ131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
68771 2002 EW138 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
68772 2002 EB147 14/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
68773 2002 EB153 15/03/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
68774 2002 EG153 15/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68775 2002 EH154 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68776 2002 EZ154 11/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
68777 2002 FD1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68778 2002 FO2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
68779 Schöninger 2002 FA3 18/03/2002 Kleť KLENOT 3,5 km MPC · JPL
68780 2002 FQ3 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
68781 2002 FN7 28/03/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
68782 2002 FW7 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68783 2002 FZ9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68784 2002 FK10 17/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68785 2002 FS11 16/03/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
68786 2002 FA13 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68787 2002 FJ13 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68788 2002 FU13 16/03/2002 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
68789 2002 FD17 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
68790 2002 FL28 20/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
68791 2002 FR30 20/03/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
68792 2002 FY30 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68793 2002 GR4 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68794 2002 GZ6 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
68795 2002 GE9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
68796 2002 GF9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
68797 2002 GG10 04/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
68798 2002 GX15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68799 2002 GZ16 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68800 2002 GY18 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68801 2002 GR20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68802 2002 GK21 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68803 2002 GT25 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68804 2002 GG26 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68805 2002 GW38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
68806 2002 GR40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
68807 2002 GJ43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68808 2002 GR50 05/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
68809 2002 GB54 05/04/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
68810 2002 GO54 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
68811 2002 GD55 05/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68812 2002 GB56 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
68813 2002 GR64 08/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
68814 2002 GP66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
68815 2002 GB67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
68816 2002 GF67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
68817 2002 GV70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
68818 2002 GH71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
68819 2002 GO71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
68820 2002 GB72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
68821 2002 GM73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
68822 2002 GD76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
68823 2002 GZ80 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68824 2002 GB81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68825 2002 GH81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68826 2002 GP82 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68827 2002 GB85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68828 2002 GA86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68829 2002 GE88 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68830 2002 GF88 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68831 2002 GG89 10/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
68832 2002 GW91 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68833 2002 GL98 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68834 2002 GU104 10/04/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68835 2002 GC105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
68836 2002 GU105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
68837 2002 GO109 11/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68838 2002 GL115 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68839 2002 GJ116 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68840 2002 GB118 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68841 2002 GJ118 12/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
68842 2002 GM122 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68843 2002 GJ127 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68844 2002 GL132 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68845 2002 GU137 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68846 2002 GV144 12/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68847 2002 GK155 13/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68848 2002 GU158 13/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
68849 2002 GH161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
68850 2002 GK165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
68851 2002 HV 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
68852 2002 HO3 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68853 Vaimaca 2002 HA9 19/04/2002 Los Molinos Los Molinos Obs. 5,7 km MPC · JPL
68854 2002 HS9 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
68855 2002 HS12 29/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
68856 2002 HL15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68857 2002 JF 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68858 2002 JW 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
68859 2002 JZ 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
68860 2002 JF2 04/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
68861 2002 JQ3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
68862 2002 JU5 05/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
68863 2002 JS6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
68864 2002 JW9 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
68865 2002 JR14 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68866 2002 JG15 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68867 2002 JE16 07/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
68868 2002 JY22 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68869 2002 JL25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68870 2002 JU26 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68871 2002 JC35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68872 2002 JP36 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
68873 2002 JC37 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
68874 2002 JZ37 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
68875 2002 JT40 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68876 2002 JR41 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68877 2002 JW42 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68878 2002 JN46 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
68879 2002 JB47 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68880 2002 JM49 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68881 2002 JH54 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68882 2002 JM60 10/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
68883 2002 JQ60 10/05/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
68884 2002 JZ62 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68885 2002 JY70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68886 2002 JX71 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68887 2002 JP72 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68888 2002 JM73 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
68889 2002 JT73 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68890 2002 JF76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68891 2002 JS79 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68892 2002 JV81 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68893 2002 JE84 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68894 2002 JH84 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68895 2002 JR84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68896 2002 JN85 11/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68897 2002 JV85 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
68898 2002 JV89 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68899 2002 JL95 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68900 2002 JC98 08/05/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68901 2002 JO100 15/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,3 km MPC · JPL
68902 2002 JD101 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68903 2002 JG101 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68904 2002 JU103 10/05/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
68905 2002 JZ104 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68906 2002 JO107 13/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
68907 2002 JV110 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
68908 2002 JW117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
68909 2002 JN119 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
68910 2002 JB120 05/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
68911 2002 JS120 05/05/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
68912 2002 JE122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
68913 2002 JB129 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
68914 2002 JR132 09/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
68915 2002 KQ8 30/05/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
68916 2002 KV9 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68917 2002 KW9 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68918 2002 KZ9 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68919 2002 LL3 03/06/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
68920 2002 LT3 03/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68921 2002 LQ6 01/06/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
68922 2002 LW12 05/06/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
68923 2002 LV40 10/06/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
68924 2002 LT47 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68925 2002 LP49 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68926 2002 ME3 19/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
68927 2002 NB28 13/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68928 2002 NG33 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
68929 2002 OB4 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68930 2002 OD4 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68931 2002 OJ8 18/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
68932 2002 OB13 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68933 2002 OM20 28/07/2002 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
68934 2002 PA15 06/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
68935 2002 PE32 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
68936 2002 PM46 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68937 2002 PQ49 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
68938 2002 PU49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68939 2002 PM102 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
68940 2002 PB116 13/08/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
68941 2002 PX124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
68942 2002 PY125 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68943 2002 PZ126 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68944 2002 PQ130 15/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
68945 2002 PF132 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
68946 2002 PX138 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
68947 Brunofunk 2002 PW156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
68948 Mikeoates 2002 PX157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
68949 2002 QN6 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 2,4 km MPC · JPL
68950 2002 QF15 27/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68951 2002 QH27 28/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68952 2002 QC29 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
68953 2002 RS 03/09/2002 Nashville R. Clingan 6,3 km MPC · JPL
68954 2002 RB3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
68955 2002 RR12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
68956 2002 RD18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
68957 2002 RE25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
68958 2002 RT32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
68959 2002 RX45 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68960 2002 RE49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68961 2002 RE50 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68962 2002 RC52 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68963 2002 RO63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68964 2002 RV75 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68965 2002 RH88 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68966 2002 RA94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68967 2002 RN95 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68968 2002 RS101 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68969 2002 RW101 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68970 2002 RK102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68971 2002 RK104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68972 2002 RJ106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68973 2002 RW106 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68974 2002 RO107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68975 2002 RU107 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68976 2002 RJ116 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68977 2002 RE127 10/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
68978 2002 RN133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68979 2002 RJ173 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68980 2002 RP181 13/09/2002 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 7,2 km MPC · JPL
68981 2002 SO27 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
68982 2002 SR29 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
68983 2002 SB40 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
68984 2002 SF57 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68985 2002 TK10 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
68986 2002 TN28 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68987 2002 TT32 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68988 2002 TU34 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68989 2002 TP39 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
68990 2002 TY44 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
68991 2002 TK45 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68992 2002 TF54 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68993 2002 TF72 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
68994 2002 TK91 03/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
68995 2002 TF112 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68996 2002 TN135 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68997 2002 TE136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
68998 2002 TC157 05/10/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
68999 2002 TQ157 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
69000 2002 TL173 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL

64.000s  • 65.000s  • 66.000s  • 67.000s  • 68.000s  • 69.000s  • 70.000s  • 71.000s  • 72.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001