Danh sách tiểu hành tinh/138001–139000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138001 2000 CV82 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138002 2000 CN84 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138003 2000 CK85 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138004 2000 CW85 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138005 2000 CT87 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138006 2000 CV87 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138007 2000 CN88 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138008 2000 CT88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138009 2000 CX99 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
138010 2000 CG100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138011 2000 CO100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138012 2000 CC101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138013 2000 CN101 08/02/2000 Socorro LINEAR APO 3,5 km MPC · JPL
138014 2000 CN103 08/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138015 2000 CT109 05/02/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
138016 Kerribeisser 2000 CQ111 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
138017 2000 CG113 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
138018 2000 CL113 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138019 2000 CG117 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138020 2000 CL118 11/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138021 2000 CG121 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138022 2000 CH121 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138023 2000 CL126 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138024 2000 CW131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138025 2000 CB134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138026 2000 DR 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
138027 2000 DD1 23/02/2000 Osservatorio Polino Polino Obs. 1,6 km MPC · JPL
138028 2000 DY1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138029 2000 DP2 27/02/2000 Olathe Olathe 1,4 km MPC · JPL
138030 2000 DP4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138031 2000 DK9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
138032 2000 DC11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
138033 2000 DQ11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
138034 2000 DQ16 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138035 2000 DE17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138036 2000 DM17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138037 2000 DG18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138038 2000 DV18 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138039 2000 DN19 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138040 2000 DJ21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138041 2000 DN21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138042 2000 DW21 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138043 2000 DT23 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138044 2000 DW24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138045 2000 DD27 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138046 2000 DQ27 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138047 2000 DS30 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138048 2000 DG32 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138049 2000 DO33 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138050 2000 DJ34 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138051 2000 DM34 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138052 2000 DB36 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138053 2000 DL37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138054 2000 DC38 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138055 2000 DM38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138056 2000 DN38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138057 2000 DQ38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138058 2000 DX38 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138059 2000 DA39 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138060 2000 DC39 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138061 2000 DE39 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138062 2000 DB42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
138063 2000 DQ43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138064 2000 DD45 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138065 2000 DB46 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138066 2000 DO47 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138067 2000 DX47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138068 2000 DE51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138069 2000 DY51 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138070 2000 DA53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138071 2000 DH54 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138072 2000 DY54 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138073 2000 DJ56 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138074 2000 DD57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138075 2000 DE57 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138076 2000 DQ57 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138077 2000 DV57 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138078 2000 DQ58 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138079 2000 DT58 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138080 2000 DA59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138081 2000 DM60 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138082 2000 DO61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138083 2000 DL62 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138084 2000 DY62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138085 2000 DZ62 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138086 2000 DD64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138087 2000 DQ64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138088 2000 DE66 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138089 2000 DQ67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138090 2000 DS68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138091 2000 DC69 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138092 2000 DY69 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138093 2000 DF72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138094 2000 DR72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138095 2000 DK79 26/02/2000 Socorro LINEAR AMO +1km · 2,2 km MPC · JPL
138096 2000 DL80 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138097 2000 DZ80 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138098 2000 DK81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138099 2000 DT83 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138100 2000 DU84 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138101 2000 DM86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138102 2000 DE90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138103 2000 DK90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138104 2000 DQ92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
138105 2000 DS93 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138106 2000 DB96 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138107 2000 DL96 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138108 2000 DC102 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138109 2000 DD102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138110 2000 DW102 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138111 2000 DO106 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138112 2000 DB107 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138113 2000 DR110 27/02/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,2 km MPC · JPL
138114 2000 DK115 27/02/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
138115 2000 DV116 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138116 2000 EZ 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
138117 2000 EJ2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138118 2000 EA4 01/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
138119 2000 EO4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138120 2000 ED5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
138121 2000 EK8 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
138122 2000 ER10 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138123 2000 ES10 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
138124 2000 EG11 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138125 2000 EE12 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138126 2000 EC13 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138127 2000 EE14 04/03/2000 Socorro LINEAR ATE 750 m MPC · JPL
138128 2000 ES14 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138129 2000 EH17 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138130 2000 EO18 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138131 2000 ES20 03/03/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
138132 2000 EZ20 03/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
138133 2000 EY21 05/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
138134 2000 ET22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
138135 2000 EV24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138136 2000 EE29 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138137 2000 EW31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138138 2000 EQ32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138139 2000 EV43 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138140 2000 EZ43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138141 2000 EV45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138142 2000 EE50 09/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,3 km MPC · JPL
138143 2000 EL54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
138144 2000 EH56 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138145 2000 EO59 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138146 2000 EW60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138147 2000 ER61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138148 2000 EJ63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138149 2000 EG64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138150 2000 EY64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138151 2000 EE66 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138152 2000 EO68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138153 2000 EW68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138154 2000 EO69 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138155 2000 ES70 06/03/2000 Haleakala NEAT AMO 1,4 km MPC · JPL
138156 2000 EE73 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138157 2000 EJ77 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138158 2000 ED82 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138159 2000 EC85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138160 2000 ET87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138161 2000 EB88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138162 2000 EH88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
138163 2000 EK93 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138164 2000 EG96 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138165 2000 EM96 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138166 2000 ER97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138167 2000 EP99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138168 2000 EK100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
138169 2000 EN100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
138170 2000 EP100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138171 2000 EK102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138172 2000 EU102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
138173 2000 ET103 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138174 2000 EV103 13/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138175 2000 EE104 11/03/2000 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
138176 2000 EM105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
138177 2000 EP105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
138178 2000 EK106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
138179 2000 EY107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138180 2000 EN110 08/03/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
138181 2000 ET110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
138182 2000 EC111 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
138183 2000 EF112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138184 2000 EQ112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138185 2000 EK113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138186 2000 EB115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
138187 2000 EJ115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
138188 2000 EV115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
138189 2000 EZ115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138190 2000 EK118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
138191 2000 EH119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
138192 2000 EA120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
138193 2000 ER124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
138194 2000 EA127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
138195 2000 EG128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
138196 2000 ES129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
138197 2000 EG131 11/03/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
138198 2000 EV131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
138199 2000 EJ132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138200 2000 EW137 10/03/2000 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138201 2000 EZ137 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138202 2000 EG139 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138203 2000 EJ142 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138204 2000 EY146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138205 2000 EZ148 04/03/2000 Catalina CSS APO 3,7 km MPC · JPL
138206 2000 EJ149 05/03/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
138207 2000 EN149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138208 2000 EN162 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138209 2000 EK163 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138210 2000 EA166 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138211 2000 EF167 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138212 2000 EY172 01/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
138213 2000 EL174 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
138214 2000 EU178 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138215 2000 EJ181 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138216 2000 EG183 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138217 2000 EJ192 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138218 2000 EW193 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138219 2000 EF196 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138220 2000 ET196 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138221 Baldry 2000 EC207 03/03/2000 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
138222 2000 FU3 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138223 2000 FK6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138224 2000 FB7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
138225 2000 FR8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138226 2000 FV12 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138227 2000 FK16 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138228 2000 FG17 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138229 2000 FV18 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138230 2000 FE19 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138231 2000 FK20 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138232 2000 FV22 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138233 2000 FM23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138234 2000 FN23 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138235 2000 FV24 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138236 2000 FA25 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138237 2000 FQ28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
138238 2000 FQ30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
138239 2000 FU32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138240 2000 FP33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138241 2000 FS33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
138242 2000 FW33 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138243 2000 FQ35 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138244 2000 FJ38 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138245 2000 FG40 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138246 2000 FZ46 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138247 2000 FN50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138248 2000 FP53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
138249 2000 FL56 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138250 2000 FS56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138251 2000 FH57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
138252 2000 FM58 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
138253 2000 FB60 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138254 2000 FD61 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138255 2000 FJ69 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
138256 2000 FR69 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138257 2000 FR70 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
138258 2000 GD2 03/04/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
138259 2000 GQ3 05/04/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
138260 2000 GS3 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138261 2000 GR4 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138262 2000 GM9 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138263 2000 GW9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138264 2000 GQ11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138265 2000 GY13 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138266 2000 GC14 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138267 2000 GQ15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138268 2000 GR15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138269 2000 GY15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138270 2000 GZ15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138271 2000 GS16 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138272 2000 GX17 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138273 2000 GL19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138274 2000 GY19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138275 2000 GG20 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138276 2000 GL21 08/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
138277 2000 GT23 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138278 2000 GY23 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138279 2000 GB24 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138280 2000 GC24 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138281 2000 GM25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138282 2000 GA30 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138283 2000 GP30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138284 2000 GS30 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138285 2000 GF31 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138286 2000 GO32 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138287 2000 GB33 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138288 2000 GH33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138289 2000 GS33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138290 2000 GW33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138291 2000 GF34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138292 2000 GE37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138293 2000 GF37 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138294 2000 GC38 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138295 2000 GZ39 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138296 2000 GE40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138297 2000 GQ41 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138298 2000 GG46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138299 2000 GH46 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138300 2000 GX48 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138301 2000 GO49 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138302 2000 GH53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138303 2000 GB54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138304 2000 GE55 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138305 2000 GV57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138306 2000 GK59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138307 2000 GT59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138308 2000 GN60 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138309 2000 GY60 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138310 2000 GH61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138311 2000 GG63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138312 2000 GY63 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138313 2000 GH69 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138314 2000 GG70 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138315 2000 GQ71 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138316 2000 GG73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138317 2000 GN74 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138318 2000 GZ74 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138319 2000 GL77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138320 2000 GR79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138321 2000 GJ80 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138322 2000 GP81 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138323 2000 GT81 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138324 2000 GC82 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138325 2000 GO82 03/04/2000 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
138326 2000 GX86 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138327 2000 GY89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138328 2000 GC90 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138329 2000 GG90 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138330 2000 GE91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138331 2000 GU93 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138332 2000 GJ94 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138333 2000 GK97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138334 2000 GW98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138335 2000 GW100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138336 2000 GJ102 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138337 2000 GS104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138338 2000 GC105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138339 2000 GT105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138340 2000 GB110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
138341 2000 GD110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
138342 2000 GF110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
138343 2000 GF112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
138344 2000 GN112 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138345 2000 GW112 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138346 2000 GL113 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138347 2000 GB114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138348 2000 GN114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138349 2000 GK115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138350 2000 GT115 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138351 2000 GF116 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138352 2000 GS116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
138353 2000 GX117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
138354 2000 GF118 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138355 2000 GH118 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
138356 2000 GW121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
138357 2000 GB123 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138358 2000 GL127 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138359 2000 GX127 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch APO 1,1 km MPC · JPL
138360 2000 GA130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138361 2000 GZ131 08/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138362 2000 GP132 12/04/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
138363 2000 GO137 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138364 2000 GU138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
138365 2000 GG139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
138366 2000 GH139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
138367 2000 GJ139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
138368 2000 GE140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
138369 2000 GL140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
138370 2000 GS143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
138371 2000 GK144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
138372 2000 GN144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
138373 2000 GQ150 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138374 2000 GA151 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138375 2000 GS151 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138376 2000 GV152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
138377 2000 GX153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
138378 2000 GP154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
138379 2000 GD157 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138380 2000 GM157 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138381 2000 GL162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138382 2000 GM162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138383 2000 GA163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
138384 2000 GJ164 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138385 2000 GZ168 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138386 2000 GF169 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
138387 2000 GY172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
138388 2000 GX173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
138389 2000 GS174 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
138390 2000 GB175 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138391 2000 GK177 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
138392 2000 HY 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
138393 2000 HF3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
138394 2000 HA4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138395 2000 HD5 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138396 2000 HV7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
138397 2000 HB11 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138398 2000 HG11 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138399 2000 HK11 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138400 2000 HL12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138401 2000 HB13 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138402 2000 HN14 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138403 2000 HM21 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138404 2000 HA24 28/04/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
138405 2000 HV24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
138406 2000 HN27 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138407 2000 HR27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138408 2000 HY28 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138409 2000 HH30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138410 2000 HV31 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138411 2000 HY33 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
138412 2000 HD34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
138413 2000 HW39 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
138414 2000 HY41 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138415 2000 HM44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
138416 2000 HB45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
138417 2000 HN48 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138418 2000 HZ48 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138419 2000 HU56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
138420 2000 HA57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
138421 2000 HJ59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
138422 2000 HP60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
138423 2000 HB64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
138424 2000 HP66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
138425 2000 HV68 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138426 2000 HY69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
138427 2000 HG75 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
138428 2000 HG77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
138429 2000 HP77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
138430 2000 HS80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
138431 2000 HZ81 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138432 2000 HM82 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138433 2000 HV82 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138434 2000 HF83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138435 2000 HX87 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138436 2000 HA89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138437 2000 HN89 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138438 2000 HG95 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138439 2000 HD98 26/04/2000 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,8 km MPC · JPL
138440 2000 HP99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
138441 2000 HB100 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138442 2000 HN103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
138443 2000 HR104 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
138444 2000 JS1 01/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138445 Westenburger 2000 JF2 02/05/2000 Drebach J. Kandler 1,3 km MPC · JPL
138446 2000 JP4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
138447 2000 JQ6 04/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138448 2000 JV7 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
138449 2000 JF8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138450 2000 JQ8 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138451 2000 JR9 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138452 2000 JO10 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138453 2000 JO11 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138454 2000 JQ11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138455 2000 JQ13 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
138456 2000 JD21 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138457 2000 JN23 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
138458 2000 JS24 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138459 2000 JQ31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138460 2000 JP33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138461 2000 JA35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138462 2000 JO41 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138463 2000 JV41 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138464 2000 JJ42 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138465 2000 JV42 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138466 2000 JO43 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138467 2000 JL44 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138468 2000 JW44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138469 2000 JJ56 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138470 2000 JF60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138471 2000 JC75 05/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
138472 2000 JB77 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138473 2000 JT78 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
138474 2000 JP79 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138475 2000 JD84 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138476 2000 JJ85 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
138477 2000 JY86 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
138478 2000 JF87 02/05/2000 McDonald T. L. Farnham 2,7 km MPC · JPL
138479 2000 KU2 26/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
138480 2000 KZ2 27/05/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
138481 2000 KD3 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
138482 2000 KR4 27/05/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
138483 2000 KT7 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138484 2000 KD9 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138485 2000 KY9 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138486 2000 KH11 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138487 2000 KF15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138488 2000 KY16 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138489 2000 KL17 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138490 2000 KK20 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138491 2000 KE27 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138492 2000 KF34 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138493 2000 KQ35 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138494 2000 KD37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
138495 2000 KG37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
138496 2000 KE38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
138497 2000 KS42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138498 2000 KV42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138499 2000 KE43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
138500 2000 KF51 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138501 2000 KH52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
138502 2000 KQ52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
138503 2000 KC58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
138504 2000 KW62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
138505 2000 KY63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
138506 2000 KP64 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138507 2000 KA68 30/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138508 2000 KO69 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138509 2000 KO72 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138510 2000 KT73 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138511 2000 KZ82 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
138512 2000 LE3 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
138513 2000 LT6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
138514 2000 LA10 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138515 2000 LN24 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138516 2000 LM32 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138517 2000 LO32 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138518 2000 NB7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
138519 2000 NE12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
138520 2000 NK14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
138521 2000 NL18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
138522 2000 NW19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
138523 2000 NL20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
138524 2000 OJ8 30/07/2000 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
138525 2000 OP8 23/07/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
138526 2000 OR8 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138527 2000 OJ20 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138528 2000 OX21 30/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
138529 2000 OB31 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
138530 2000 OJ34 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138531 2000 OC38 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
138532 2000 OA40 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138533 2000 OF40 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
138534 2000 OT41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138535 2000 OO57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
138536 2000 OZ59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
138537 2000 OK67 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern cubewano ( 280 km MPC · JPL
138538 2000 PL3 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138539 2000 PB6 05/08/2000 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
138540 2000 PZ14 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
138541 2000 PV20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138542 2000 PK25 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
138543 2000 QR6 25/08/2000 Gnosca S. Sposetti 7,4 km MPC · JPL
138544 2000 QY9 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138545 2000 QD11 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138546 2000 QM12 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138547 2000 QA15 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138548 2000 QN16 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138549 2000 QY21 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138550 2000 QD31 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138551 2000 QF32 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138552 2000 QF33 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138553 2000 QZ40 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138554 2000 QN44 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138555 2000 QS44 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138556 2000 QC47 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138557 2000 QS47 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138558 2000 QP51 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138559 2000 QZ56 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138560 2000 QM59 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
138561 2000 QY66 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138562 2000 QC68 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138563 2000 QE69 27/08/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 7,3 km MPC · JPL
138564 2000 QH74 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138565 2000 QG76 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138566 2000 QS78 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138567 2000 QU79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138568 2000 QK81 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138569 2000 QQ81 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
138570 2000 QS84 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138571 2000 QY87 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138572 2000 QV92 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138573 2000 QB107 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138574 2000 QS109 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
138575 2000 QG114 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138576 2000 QU114 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138577 2000 QX122 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
138578 2000 QL124 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
138579 2000 QA132 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
138580 2000 QC132 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138581 2000 QQ133 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138582 2000 QP134 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138583 2000 QF136 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138584 2000 QC139 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138585 2000 QG140 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138586 2000 QL142 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138587 2000 QF143 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138588 2000 QY146 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138589 2000 QC154 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138590 2000 QN154 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138591 2000 QB156 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138592 2000 QD160 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138593 2000 QH160 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
138594 2000 QM160 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138595 2000 QD161 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138596 2000 QL161 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138597 2000 QZ161 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
138598 2000 QV164 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138599 2000 QO166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138600 2000 QJ174 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138601 2000 QK175 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138602 2000 QY176 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138603 2000 QG177 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138604 2000 QO177 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138605 2000 QW177 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138606 2000 QR179 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138607 2000 QF184 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
138608 2000 QX184 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
138609 2000 QH188 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138610 2000 QY188 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138611 2000 QJ189 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
138612 2000 QM194 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138613 2000 QV196 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138614 2000 QO197 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138615 2000 QY197 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138616 2000 QZ204 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
138617 2000 QP205 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138618 2000 QZ209 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138619 2000 QL211 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138620 2000 QD220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
138621 2000 QQ221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
138622 2000 QU221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
138623 2000 QQ225 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138624 2000 QX226 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138625 2000 QL244 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138626 2000 QM248 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
138627 2000 QK250 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
138628 2000 QM251 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 161 km MPC · JPL
138629 2000 RR 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138630 2000 RU 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138631 2000 RE8 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138632 2000 RS14 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138633 2000 RD15 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138634 2000 RW15 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138635 2000 RP17 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138636 2000 RJ18 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138637 2000 RN20 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
138638 2000 RF24 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138639 2000 RH24 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138640 2000 RO26 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138641 2000 RH27 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138642 2000 RV27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138643 2000 RH29 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138644 2000 RQ30 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138645 2000 RQ31 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138646 2000 RK34 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138647 2000 RK39 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138648 2000 RL39 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138649 2000 RZ39 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138650 2000 RY53 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
138651 2000 RQ59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
138652 2000 RR63 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
138653 2000 RT76 04/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138654 2000 RP77 08/09/2000 Ondřejov L. Kotková 7,7 km MPC · JPL
138655 2000 RG81 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138656 2000 RQ81 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138657 2000 RU81 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
138658 2000 RA84 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138659 2000 RQ88 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138660 2000 RR88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138661 2000 RH89 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138662 2000 RV89 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138663 2000 RE91 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138664 2000 RK93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
138665 2000 RE96 04/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
138666 2000 RX96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
138667 2000 RZ99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
138668 2000 RB103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
138669 2000 RJ104 06/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138670 2000 RH106 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138671 2000 SY3 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138672 2000 SL4 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
138673 2000 SH6 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138674 2000 SJ6 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
138675 2000 SU8 23/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
138676 2000 SZ15 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138677 2000 SU16 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138678 2000 SS23 26/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
138679 2000 SD30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138680 2000 SN31 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
138681 2000 SX32 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138682 2000 SJ34 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
138683 2000 SS35 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138684 2000 SS40 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138685 2000 SM45 22/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138686 2000 SK50 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138687 2000 SJ51 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138688 2000 SE53 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138689 2000 SW55 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138690 2000 SY56 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138691 2000 SP57 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
138692 2000 SV58 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138693 2000 ST59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138694 2000 SV59 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138695 2000 SD60 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138696 2000 SB69 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138697 2000 ST69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138698 2000 SQ76 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138699 2000 SL77 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138700 2000 SD79 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138701 2000 SJ80 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138702 2000 SW85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138703 2000 SK89 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138704 2000 SO90 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
138705 2000 SU90 22/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
138706 2000 SR92 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
138707 2000 SP95 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138708 2000 SW95 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138709 2000 SJ101 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138710 2000 SE103 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138711 2000 SN104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138712 2000 SJ105 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138713 2000 SK117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138714 2000 SC126 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138715 2000 SK129 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138716 2000 SU130 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138717 2000 SB135 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
138718 2000 SW139 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138719 2000 SB144 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138720 2000 SV156 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138721 2000 SY156 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138722 2000 SA157 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
138723 2000 SY158 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
138724 2000 SZ164 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138725 2000 SF175 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138726 2000 SY176 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138727 2000 SU180 27/09/2000 Socorro LINEAR APO · 560 m MPC · JPL
138728 2000 SO186 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
138729 2000 SB187 21/09/2000 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
138730 2000 SP187 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
138731 2000 SE191 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138732 2000 SG191 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138733 2000 SB195 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138734 2000 SG195 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138735 2000 SR199 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138736 2000 SV199 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138737 2000 SX201 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138738 2000 SZ203 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138739 2000 SF206 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138740 2000 SB209 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138741 2000 SE213 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138742 2000 SR223 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138743 2000 SC225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
138744 2000 SB235 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138745 2000 SM235 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138746 2000 SD246 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138747 2000 SR246 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138748 2000 SU246 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
138749 2000 SD253 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
138750 2000 SH253 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138751 2000 SC259 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138752 2000 SP259 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138753 2000 SP270 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138754 2000 SA272 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138755 2000 SL272 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138756 2000 SC273 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138757 2000 SR280 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138758 2000 SS280 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138759 2000 SK281 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138760 2000 SO283 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138761 2000 SN286 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138762 2000 SR287 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138763 2000 SX290 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138764 2000 SP292 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
138765 2000 SD306 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138766 2000 SL308 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138767 2000 ST313 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138768 2000 SM314 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138769 2000 SP314 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138770 2000 SK315 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138771 2000 SP316 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138772 2000 SH317 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
138773 2000 SS318 26/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
138774 2000 SJ320 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
138775 2000 SA328 30/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
138776 2000 SH328 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
138777 2000 SX330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
138778 2000 ST334 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
138779 2000 SL335 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
138780 2000 SR338 25/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
138781 2000 SH339 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
138782 2000 SV344 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138783 2000 SJ349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
138784 2000 SN350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
138785 2000 SA351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
138786 2000 SL355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
138787 2000 SJ358 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
138788 2000 SQ359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
138789 2000 SU362 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138790 2000 SZ362 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
138791 2000 SK363 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
138792 2000 SP365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
138793 2000 SV368 25/09/2000 Jodrell Bank LONEOS 3,9 km MPC · JPL
138794 2000 TU2 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138795 2000 TB4 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138796 2000 TV6 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138797 2000 TR9 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138798 2000 TA13 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
138799 2000 TT15 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138800 2000 TZ19 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138801 2000 TJ26 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138802 2000 TL27 03/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
138803 2000 TT34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
138804 2000 TG36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
138805 2000 TE39 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
138806 2000 TK39 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138807 2000 TA43 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138808 2000 TD43 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138809 2000 TF43 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
138810 2000 TB50 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
138811 2000 TW50 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
138812 2000 TY54 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138813 2000 TO56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
138814 2000 TD58 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138815 2000 TQ64 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch AMO 930 m MPC · JPL
138816 2000 TG65 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138817 2000 UR8 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138818 2000 UK15 29/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 3,7 km MPC · JPL
138819 2000 UL22 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138820 2000 UN22 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138821 2000 UM23 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
138822 2000 UR23 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
138823 2000 UR24 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
138824 2000 UK28 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138825 2000 UR31 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
138826 2000 UY42 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138827 2000 UB44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138828 2000 UD52 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138829 2000 UL58 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138830 2000 UJ62 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138831 2000 UD68 25/10/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
138832 2000 UX88 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
138833 2000 UE91 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138834 2000 UQ92 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138835 2000 UZ97 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138836 2000 UW100 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
138837 2000 UC109 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138838 2000 VL3 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
138839 2000 VA10 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138840 2000 VB10 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138841 2000 VT15 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138842 2000 VN22 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138843 2000 VF39 02/11/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
138844 2000 VC41 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138845 2000 VV57 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
138846 2000 VJ61 02/11/2000 Socorro LINEAR APO 2,2 km MPC · JPL
138847 2000 VE62 03/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
138848 2000 WD1 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
138849 2000 WL3 17/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
138850 2000 WR6 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138851 2000 WW7 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138852 2000 WN10 20/11/2000 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
138853 2000 WN13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138854 2000 WK17 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138855 2000 WU28 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138856 2000 WT34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138857 2000 WC47 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138858 2000 WE62 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
138859 2000 WN63 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
138860 2000 WO77 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
138861 2000 WO87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138862 2000 WP113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138863 2000 WO119 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138864 2000 WM143 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
138865 2000 WP159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
138866 2000 WO163 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138867 2000 XD5 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
138868 2000 XR15 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138869 2000 XL16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138870 2000 XP16 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
138871 2000 XG17 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
138872 2000 XU31 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138873 2000 XV34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138874 2000 XN35 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138875 2000 XF37 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
138876 2000 XA45 05/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
138877 2000 XG47 15/12/2000 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
138878 2000 YE1 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
138879 2000 YQ2 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138880 2000 YK6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138881 2000 YD9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138882 2000 YZ9 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138883 2000 YL29 26/12/2000 Haleakala NEAT APO 1,2 km MPC · JPL
138884 2000 YQ37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138885 2000 YR41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138886 2000 YJ46 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138887 2000 YE50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138888 2000 YQ52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138889 2000 YY55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138890 2000 YD61 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138891 2000 YY61 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138892 2000 YM64 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138893 2000 YH66 30/12/2000 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
138894 2000 YW67 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138895 2000 YL74 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138896 2000 YN74 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138897 2000 YV77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138898 2000 YU87 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138899 2000 YD95 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138900 2000 YW97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138901 2000 YU98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138902 2000 YO102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138903 2000 YA107 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138904 2000 YO108 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138905 2000 YK110 30/12/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
138906 2000 YO118 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138907 2000 YB129 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
138908 2000 YG130 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138909 2000 YO135 18/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
138910 2000 YE136 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138911 2001 AE2 02/01/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
138912 2001 AD4 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138913 2001 AJ11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138914 2001 AB12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138915 2001 AW13 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138916 2001 AS14 02/01/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
138917 2001 AZ19 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138918 2001 AJ22 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138919 2001 AU23 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138920 2001 AE24 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
138921 2001 AR24 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138922 2001 AY39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
138923 2001 AS40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
138924 2001 AV40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
138925 2001 AU43 04/01/2001 Socorro LINEAR AMO 2,3 km MPC · JPL
138926 2001 BA 16/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
138927 2001 BR 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
138928 2001 BP1 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
138929 2001 BU1 16/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
138930 2001 BQ3 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138931 2001 BJ4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138932 2001 BB8 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138933 2001 BT8 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138934 2001 BW8 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138935 2001 BH12 20/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
138936 2001 BK13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138937 2001 BK16 19/01/2001 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
138938 2001 BJ18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138939 2001 BE20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138940 2001 BO23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138941 2001 BU28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138942 2001 BP29 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138943 2001 BT30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138944 2001 BF31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138945 2001 BZ37 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138946 2001 BA39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
138947 2001 BA40 23/01/2001 Haleakala NEAT 450 m MPC · JPL
138948 2001 BR47 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138949 2001 BS58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138950 2001 BR61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
138951 2001 BV62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138952 2001 BP63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138953 2001 BW68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138954 2001 BD73 28/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
138955 2001 BX73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
138956 2001 BK78 24/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
138957 2001 BT79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138958 2001 BZ79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138959 2001 CZ2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138960 2001 CQ3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138961 2001 CJ5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138962 2001 CP7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138963 2001 CA9 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138964 2001 CL9 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138965 2001 CD17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138966 2001 CS17 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138967 2001 CN18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138968 2001 CT18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138969 2001 CZ18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138970 2001 CV19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138971 2001 CB21 02/02/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
138972 2001 CO21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
138973 2001 CZ22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
138974 2001 CX24 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138975 2001 CT25 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
138976 2001 CJ26 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138977 2001 CY31 05/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138978 2001 CD32 12/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138979 Černice 2001 CM32 14/02/2001 Kleť M. Tichý 1,4 km MPC · JPL
138980 2001 CY36 14/02/2001 Ondřejov L. Kotková 1,0 km MPC · JPL
138981 2001 CE47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
138982 2001 CS49 02/02/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
138983 2001 DX4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138984 2001 DY6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
138985 2001 DP7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
138986 2001 DB12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138987 2001 DN12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138988 2001 DQ12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138989 2001 DK14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138990 2001 DV14 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
138991 2001 DF16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138992 2001 DS16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138993 2001 DQ19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138994 2001 DY20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138995 2001 DR22 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138996 2001 DT22 17/02/2001 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
138997 2001 DA24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138998 2001 DX26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138999 2001 DU27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139000 2001 DA28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

134.000s  • 135.000s  • 136.000s  • 137.000s  • 138.000s  • 139.000s  • 140.000s  • 141.000s  • 142.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001