Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/236001–237000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236001 2005 GB23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
236002 2005 GW23 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
236003 2005 GA24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
236004 2005 GE27 03/04/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
236005 2005 GG29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236006 2005 GQ31 04/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
236007 2005 GA41 04/04/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
236008 2005 GE45 05/04/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
236009 2005 GC48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236010 2005 GA71 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236011 2005 GN72 04/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
236012 2005 GA78 06/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
236013 2005 GU80 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
236014 2005 GC82 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236015 2005 GM89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
236016 2005 GJ94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236017 2005 GD95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
236018 2005 GV96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236019 2005 GT98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236020 2005 GH105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236021 2005 GR112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236022 2005 GL121 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
236023 2005 GK122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
236024 2005 GQ128 03/04/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
236025 2005 GN133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236026 2005 GG139 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236027 2005 GM141 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
236028 2005 GZ147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
236029 2005 GA152 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236030 2005 GL154 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
236031 2005 GV160 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
236032 2005 GY166 11/04/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,2 km MPC · JPL
236033 2005 GQ170 12/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
236034 2005 GS170 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
236035 2005 GA171 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
236036 2005 GW171 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
236037 2005 GD179 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
236038 2005 GW179 05/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
236039 2005 GJ181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
236040 2005 GP182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236041 2005 GN210 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
236042 2005 GA220 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
236043 2005 GU221 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
236044 2005 GG222 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
236045 2005 HU1 16/04/2005 Jarnac Jarnac Obs. 3,6 km MPC · JPL
236046 2005 HC2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236047 2005 HL7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236048 2005 JV2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236049 2005 JO4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
236050 2005 JL5 06/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
236051 2005 JV13 01/05/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
236052 2005 JQ19 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236053 2005 JJ20 04/05/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
236054 2005 JJ22 08/05/2005 Mayhill A. Lowe 5,5 km MPC · JPL
236055 2005 JD23 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236056 2005 JK23 02/05/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
236057 2005 JN26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
236058 2005 JE29 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
236059 2005 JH38 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
236060 2005 JY46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236061 2005 JF64 10/05/2005 Mayhill A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
236062 2005 JV64 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236063 2005 JB67 04/05/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
236064 2005 JA71 07/05/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
236065 2005 JZ76 09/05/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
236066 2005 JU80 09/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
236067 2005 JQ84 08/05/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
236068 2005 JV88 10/05/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
236069 2005 JZ98 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236070 2005 JT100 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
236071 2005 JU102 09/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
236072 2005 JK121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
236073 2005 JK122 11/05/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
236074 2005 JW126 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
236075 2005 JH136 11/05/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
236076 2005 JR137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236077 2005 JM148 06/05/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
236078 2005 JF150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236079 2005 JK158 06/05/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
236080 2005 JZ158 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
236081 2005 JY160 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
236082 2005 JE176 04/05/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
236083 2005 JA185 01/05/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
236084 2005 KJ 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236085 2005 KO3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
236086 2005 KW11 29/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
236087 2005 LH2 02/06/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
236088 2005 LZ10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
236089 2005 LB41 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236090 2005 LM45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
236091 2005 LO51 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
236092 2005 MN10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236093 2005 MQ10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
236094 2005 MV34 29/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
236095 2005 NB 01/07/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
236096 2005 NM36 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236097 2005 NS88 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
236098 2005 OD8 30/07/2005 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
236099 2005 OV28 27/07/2005 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
236100 2005 PY14 04/08/2005 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236101 2005 QK2 24/08/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
236102 2005 QQ51 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
236103 2005 QQ53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
236104 2005 QJ71 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
236105 2005 QJ75 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
236106 2005 QU84 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236107 2005 QE94 27/08/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
236108 2005 QB96 27/08/2005 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
236109 2005 QG113 27/08/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
236110 2005 QO190 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
236111 Wolfgangbüttner 2005 RW4 07/09/2005 Radebeul M. Fiedler 940 m MPC · JPL
236112 2005 SP7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236113 2005 SC21 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
236114 2005 SL61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
236115 2005 SZ103 25/09/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
236116 2005 SX104 25/09/2005 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
236117 2005 SA112 26/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
236118 2005 SJ116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
236119 2005 SE124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
236120 2005 SS137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236121 2005 SZ143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
236122 2005 SQ151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236123 2005 SQ157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
236124 2005 SZ190 29/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
236125 2005 SA215 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
236126 2005 SB272 27/09/2005 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
236127 2005 SH291 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
236128 2005 TK14 02/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
236129 Oysterbay 2005 TJ17 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 900 m MPC · JPL
236130 2005 TW24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
236131 2005 TM29 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
236132 2005 TB40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236133 2005 TC45 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
236134 2005 TX57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236135 2005 TE112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236136 2005 TH168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236137 2005 TN180 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236138 2005 UJ4 25/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
236139 2005 UE17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236140 2005 US18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
236141 2005 UG52 23/10/2005 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
236142 2005 UC64 25/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
236143 2005 UM96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236144 2005 UU103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236145 2005 UK105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
236146 2005 UA109 22/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
236147 2005 UG151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236148 2005 UT152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
236149 2005 UD171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236150 2005 UN177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
236151 2005 UU199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
236152 2005 UF222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236153 2005 UC233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236154 2005 UM245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
236155 2005 UL251 23/10/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
236156 2005 UL291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236157 2005 UB344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236158 2005 UY353 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
236159 2005 UR355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
236160 2005 UM371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
236161 2005 UQ409 31/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
236162 2005 UE427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
236163 2005 UW432 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
236164 2005 UU445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236165 2005 UR453 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
236166 2005 UN454 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
236167 2005 US459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
236168 2005 UF461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
236169 2005 UD473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
236170 Cholnoky 2005 VP7 09/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
236171 2005 VK14 03/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
236172 2005 VY29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236173 2005 VU32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236174 2005 VV32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236175 2005 VD37 03/11/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
236176 2005 VP38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
236177 2005 VS56 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
236178 2005 VS60 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236179 2005 VN78 06/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
236180 2005 VT80 05/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236181 2005 VP81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
236182 2005 VB116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
236183 2005 VC119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236184 2005 WX3 23/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
236185 2005 WV4 17/11/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
236186 2005 WN15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236187 2005 WG18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236188 2005 WD33 21/11/2005 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
236189 2005 WK36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236190 2005 WT38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236191 2005 WM40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
236192 2005 WD43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236193 2005 WC47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236194 2005 WD57 20/11/2005 Gnosca S. Sposetti 1,0 km MPC · JPL
236195 2005 WX58 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236196 2005 WY58 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236197 2005 WM71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236198 2005 WY78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236199 2005 WJ79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236200 2005 WA80 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236201 2005 WF81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236202 2005 WK91 28/11/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
236203 2005 WU101 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
236204 2005 WL104 28/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
236205 2005 WJ106 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
236206 2005 WB118 28/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
236207 2005 WJ119 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
236208 2005 WS121 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
236209 2005 WT122 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
236210 2005 WC144 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236211 2005 WZ150 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
236212 2005 WW156 30/11/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
236213 2005 WW157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236214 2005 WZ157 26/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
236215 2005 WQ166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
236216 2005 WQ171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236217 2005 WB176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236218 2005 WT176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
236219 2005 WX183 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
236220 2005 WJ184 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
236221 2005 WP188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236222 2005 WT193 28/11/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
236223 2005 WA202 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
236224 2005 XE2 01/12/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
236225 2005 XE29 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
236226 2005 XL55 05/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
236227 2005 XP61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236228 2005 XK67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236229 2005 XC69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
236230 2005 XM75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236231 2005 XX79 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236232 2005 XD112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
236233 2005 YT4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236234 2005 YJ18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236235 2005 YT28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236236 2005 YB37 26/12/2005 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
236237 2005 YJ42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236238 2005 YU47 26/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
236239 2005 YF49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
236240 2005 YX51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
236241 2005 YA52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
236242 2005 YH66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236243 2005 YQ76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
236244 2005 YL89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236245 2005 YD90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
236246 2005 YE91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236247 2005 YH91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236248 2005 YT92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
236249 2005 YS97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236250 2005 YB113 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
236251 2005 YM113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236252 2005 YR119 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236253 2005 YQ125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236254 2005 YS135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236255 2005 YO141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
236256 2005 YX141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236257 2005 YK143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
236258 2005 YX143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236259 2005 YF144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
236260 2005 YC150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236261 2005 YD153 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236262 2005 YQ153 29/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
236263 2005 YV153 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236264 2005 YX163 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236265 2005 YR164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236266 2005 YS181 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
236267 2005 YC182 29/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
236268 2005 YJ184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
236269 2005 YN191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236270 2005 YZ192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
236271 2005 YK193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
236272 2005 YL196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236273 2005 YB204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
236274 2005 YB225 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236275 2005 YG241 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236276 2005 YU243 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236277 2005 YS247 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236278 2005 YE251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236279 2005 YM268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236280 2005 YH291 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236281 2006 AH1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
236282 2006 AF11 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
236283 2006 AL11 04/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
236284 2006 AV12 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
236285 2006 AF14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236286 2006 AY37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236287 2006 AD38 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236288 2006 AQ43 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
236289 2006 AW52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236290 2006 AP55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236291 2006 AC56 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
236292 2006 AD57 08/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
236293 2006 AF57 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236294 2006 AS63 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236295 2006 AE66 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
236296 2006 AU71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236297 2006 AR73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236298 2006 AK74 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
236299 2006 AC78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
236300 2006 AH91 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236301 2006 AA96 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236302 2006 AA98 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
236303 2006 AT100 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236304 2006 AJ106 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
236305 Adamriess 2006 BU 19/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 850 m MPC · JPL
236306 2006 BM1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236307 2006 BF9 24/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 960 m MPC · JPL
236308 2006 BH9 18/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
236309 2006 BL9 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
236310 2006 BU20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
236311 2006 BX21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
236312 2006 BV22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236313 2006 BA24 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
236314 2006 BA32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236315 2006 BJ34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236316 2006 BO38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236317 2006 BR45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236318 2006 BF47 24/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
236319 2006 BL54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236320 2006 BO56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236321 2006 BR61 22/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236322 2006 BS71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236323 2006 BF81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236324 2006 BK81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236325 2006 BK82 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
236326 2006 BR82 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236327 2006 BG84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236328 2006 BW87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236329 2006 BD90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236330 2006 BA92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236331 2006 BF93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236332 2006 BT93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236333 2006 BF95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236334 2006 BE102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236335 2006 BZ111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236336 2006 BA117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236337 2006 BF117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236338 2006 BF119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236339 2006 BV125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236340 2006 BW125 26/01/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
236341 2006 BG126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236342 2006 BQ127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236343 2006 BV131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236344 2006 BM132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236345 2006 BR135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
236346 2006 BT138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236347 2006 BX140 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236348 2006 BA154 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
236349 2006 BC156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
236350 2006 BP156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236351 2006 BB157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236352 2006 BE157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
236353 2006 BB162 26/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
236354 2006 BJ166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
236355 2006 BY166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
236356 2006 BE179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
236357 2006 BH184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
236358 2006 BV189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
236359 2006 BE194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236360 2006 BM197 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236361 2006 BR197 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236362 2006 BG209 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
236363 2006 BK219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236364 2006 BK220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
236365 2006 BM237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236366 2006 BL250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236367 2006 BM255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236368 2006 BY256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236369 2006 BT267 26/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
236370 2006 BE275 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236371 2006 BD277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236372 2006 BW278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
236373 2006 BY280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236374 2006 CO1 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236375 2006 CT6 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236376 2006 CB16 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
236377 2006 CR18 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236378 2006 CD23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236379 2006 CL29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236380 2006 CJ62 06/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
236381 2006 CR65 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
236382 2006 CZ65 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236383 2006 DH5 20/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
236384 2006 DH14 22/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
236385 2006 DO14 23/02/2006 Powell R. Trentman 3,4 km MPC · JPL
236386 2006 DF16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236387 2006 DV20 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
236388 2006 DK27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236389 2006 DZ29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236390 2006 DA32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
236391 2006 DK35 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
236392 2006 DP36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
236393 2006 DH37 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236394 2006 DE38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
236395 2006 DE39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
236396 2006 DV43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
236397 2006 DD52 24/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
236398 2006 DZ58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236399 2006 DM59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
236400 2006 DH60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236401 2006 DW61 21/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236402 2006 DY61 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
236403 2006 DS64 20/02/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
236404 2006 DU64 20/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
236405 2006 DF68 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
236406 2006 DH73 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
236407 2006 DC74 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236408 2006 DH74 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
236409 2006 DC80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236410 2006 DG80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236411 2006 DU80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236412 2006 DN84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236413 2006 DC85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236414 2006 DG90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
236415 2006 DP91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236416 2006 DO92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236417 2006 DA93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236418 2006 DR93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236419 2006 DH94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236420 2006 DM96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236421 2006 DU96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236422 2006 DC97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
236423 2006 DW101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236424 2006 DO102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236425 2006 DF103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
236426 2006 DS114 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236427 2006 DX115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
236428 2006 DZ115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236429 2006 DJ119 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236430 2006 DB122 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
236431 2006 DM126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236432 2006 DF132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
236433 2006 DG135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
236434 2006 DX140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236435 2006 DH155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236436 2006 DQ155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236437 2006 DJ166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236438 2006 DC174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236439 2006 DW174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236440 2006 DL188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236441 2006 DB197 24/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
236442 2006 DD199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
236443 2006 DO200 24/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
236444 2006 DA204 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
236445 2006 DC207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
236446 2006 DZ207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236447 2006 DC208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236448 2006 DY211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
236449 2006 DV215 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236450 2006 EH6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236451 2006 EX10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236452 2006 EA19 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236453 2006 EW21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236454 2006 ED22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236455 2006 ES32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
236456 2006 EC52 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
236457 2006 EZ56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236458 2006 EM57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236459 2006 EF58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236460 2006 EY64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236461 2006 EP66 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236462 2006 ER72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236463 Bretécher 2006 FF 18/03/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,2 km MPC · JPL
236464 2006 FQ 22/03/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
236465 2006 FO1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
236466 2006 FQ1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236467 2006 FB7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236468 2006 FY7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
236469 2006 FF8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
236470 2006 FE11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236471 2006 FF11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236472 2006 FS14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236473 2006 FO18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236474 2006 FK19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
236475 2006 FT20 24/03/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
236476 2006 FX22 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236477 2006 FO23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236478 2006 FL26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
236479 2006 FU32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
236480 2006 FC33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236481 2006 FM34 24/03/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
236482 2006 FO34 24/03/2006 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
236483 2006 FW34 25/03/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
236484 Luchijen 2006 FQ35 28/03/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,7 km MPC · JPL
236485 2006 FK36 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
236486 2006 FS36 21/03/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
236487 2006 FR40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236488 2006 FY40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236489 2006 FO44 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236490 2006 FP54 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
236491 2006 GE2 02/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
236492 2006 GG3 07/04/2006 Ottmarsheim C. Rinner 2,9 km MPC · JPL
236493 2006 GF12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236494 2006 GJ12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236495 2006 GJ14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236496 2006 GB19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236497 2006 GU20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236498 2006 GX20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236499 2006 GP21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
236500 2006 GA23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236501 2006 GT26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236502 2006 GR28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236503 2006 GO30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236504 2006 GC31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236505 2006 GQ34 07/04/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
236506 2006 GS36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236507 2006 GU36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236508 2006 GO38 04/04/2006 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
236509 2006 GK41 07/04/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
236510 2006 GA43 13/04/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
236511 2006 GL45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236512 2006 GL46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236513 2006 GE47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236514 2006 GB48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236515 2006 GF48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236516 2006 GR48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236517 2006 GH49 02/04/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
236518 2006 GL50 09/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
236519 2006 GV52 08/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
236520 2006 HA3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236521 2006 HG3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236522 2006 HQ4 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
236523 2006 HA5 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
236524 2006 HT5 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236525 2006 HS9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
236526 2006 HE11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236527 2006 HP11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236528 2006 HV12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236529 2006 HL13 19/04/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
236530 2006 HF16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236531 2006 HK19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236532 2006 HV25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236533 2006 HB26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
236534 2006 HD29 21/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
236535 2006 HM30 20/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
236536 2006 HR34 19/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
236537 2006 HH35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
236538 2006 HB38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236539 2006 HU38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236540 2006 HW38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236541 2006 HN42 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
236542 2006 HM43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
236543 2006 HK45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236544 2006 HH46 25/04/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
236545 2006 HD47 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236546 2006 HG47 21/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236547 2006 HH47 21/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
236548 2006 HW48 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
236549 2006 HD51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
236550 2006 HP51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
236551 2006 HT52 18/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
236552 2006 HA55 21/04/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
236553 2006 HU58 21/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
236554 2006 HX58 21/04/2006 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
236555 2006 HK59 21/04/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
236556 2006 HV59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
236557 2006 HB64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236558 2006 HH66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236559 2006 HZ68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236560 2006 HO69 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
236561 2006 HZ74 25/04/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
236562 2006 HD75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236563 2006 HL78 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236564 2006 HB80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236565 2006 HB81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236566 2006 HZ83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236567 2006 HB86 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
236568 2006 HQ86 27/04/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
236569 2006 HS88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236570 2006 HJ89 20/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
236571 2006 HV91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236572 2006 HK92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236573 2006 HS92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236574 2006 HG93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236575 2006 HS95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
236576 2006 HL96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236577 2006 HV99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236578 2006 HW99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236579 2006 HE101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236580 2006 HR101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236581 2006 HL104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236582 2006 HT104 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
236583 2006 HX105 29/04/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
236584 2006 HB106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236585 2006 HR111 29/04/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
236586 2006 HQ117 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236587 2006 HT119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236588 2006 HV120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236589 2006 HO121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236590 2006 HV121 30/04/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
236591 2006 HW121 30/04/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
236592 2006 HB128 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
236593 2006 HD151 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236594 2006 JS4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236595 2006 JX4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236596 2006 JN5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
236597 2006 JB6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,5 km MPC · JPL
236598 2006 JT7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236599 2006 JZ12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236600 2006 JF16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236601 2006 JZ16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236602 2006 JM17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
236603 2006 JM18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
236604 2006 JT18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
236605 2006 JM28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236606 2006 JA29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236607 2006 JP35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236608 2006 JH39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
236609 2006 JK40 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
236610 2006 JL42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236611 2006 JQ42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
236612 2006 JL44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
236613 2006 JW44 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
236614 2006 JA46 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
236615 2006 JB48 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236616 Gray 2006 JR61 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,0 km MPC · JPL
236617 2006 JL63 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
236618 2006 JX79 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
236619 2006 KD 16/05/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
236620 2006 KZ 18/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
236621 2006 KX1 21/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
236622 2006 KA2 17/05/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
236623 2006 KF2 17/05/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
236624 2006 KR6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236625 2006 KT9 19/05/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236626 2006 KD11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236627 2006 KU11 19/05/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
236628 2006 KF15 20/05/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
236629 2006 KB19 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236630 2006 KY19 18/05/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
236631 2006 KY20 20/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
236632 2006 KG21 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
236633 2006 KS23 18/05/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
236634 2006 KM32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236635 2006 KS33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236636 2006 KC35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236637 2006 KK38 20/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
236638 2006 KQ38 24/05/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,8 km MPC · JPL
236639 2006 KJ39 18/05/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
236640 2006 KL39 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
236641 2006 KQ40 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
236642 2006 KQ42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236643 2006 KC46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
236644 2006 KM50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236645 2006 KG51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
236646 2006 KW61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236647 2006 KX61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236648 2006 KE71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236649 2006 KJ73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
236650 2006 KM76 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
236651 2006 KK81 25/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
236652 2006 KH85 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
236653 2006 KN99 27/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
236654 2006 KV99 29/05/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
236655 2006 KL104 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
236656 2006 KH113 19/05/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
236657 2006 KU114 28/05/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
236658 2006 KH116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236659 2006 KZ116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236660 2006 KQ117 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
236661 2006 KW123 24/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
236662 2006 LJ 01/06/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
236663 2006 LN2 04/06/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
236664 2006 LB6 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
236665 2006 MJ1 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236666 2006 MJ7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
236667 2006 OG16 29/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
236668 2006 PJ 03/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,2 km MPC · JPL
236669 2006 PD1 14/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 5,7 km MPC · JPL
236670 2006 PA23 07/08/2006 Siding Spring SSS 7,5 km MPC · JPL
236671 2006 PQ32 15/08/2006 Siding Spring SSS 6,9 km MPC · JPL
236672 2006 PK35 12/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
236673 2006 QC3 17/08/2006 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
236674 2006 QA5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236675 2006 QN26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
236676 2006 QN29 16/08/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
236677 2006 QB33 22/08/2006 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
236678 2006 QY44 19/08/2006 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
236679 2006 QB60 19/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
236680 2006 QH64 26/08/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
236681 2006 QA100 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
236682 2006 QU104 28/08/2006 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
236683 Hujingyao 2006 QE111 28/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 5,2 km MPC · JPL
236684 2006 QZ134 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
236685 2006 RX30 15/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
236686 2006 RG91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236687 2006 SK42 18/09/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
236688 2006 SF65 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236689 2006 ST79 17/09/2006 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
236690 2006 SC186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236691 2006 SK240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
236692 2006 SS291 19/09/2006 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
236693 2006 UM22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236694 2006 UB65 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
236695 2006 WY178 24/11/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
236696 2007 DE53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236697 2007 DH56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
236698 2007 DF72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
236699 2007 EN9 09/03/2007 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
236700 2007 EO28 09/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236701 2007 EH38 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236702 2007 EG48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236703 2007 EL48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236704 2007 EM118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
236705 2007 ES124 14/03/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
236706 2007 EL169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236707 2007 EK181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236708 2007 EA198 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236709 2007 EG198 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
236710 2007 EC213 14/03/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
236711 2007 FS 16/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
236712 2007 FO7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
236713 2007 FE15 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
236714 2007 FJ22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
236715 2007 FL31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
236716 2007 FV42 20/03/2007 Catalina CSS AMO 930 m MPC · JPL
236717 2007 GL8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
236718 2007 GO8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236719 2007 GP19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
236720 2007 GO20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
236721 2007 GC22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
236722 2007 GE27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236723 2007 GW45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
236724 2007 GL48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236725 2007 GA65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236726 2007 GP72 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
236727 2007 HN3 16/04/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
236728 Leandri 2007 HP14 19/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 5,4 km MPC · JPL
236729 2007 HZ18 17/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
236730 2007 HQ27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
236731 2007 HZ32 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
236732 2007 HK51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
236733 2007 HY76 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
236734 2007 HZ88 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
236735 2007 HB89 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236736 2007 JO9 09/05/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
236737 2007 JC18 08/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236738 2007 JD23 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236739 2007 JZ24 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
236740 2007 JL27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236741 2007 JF29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
236742 2007 JF32 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
236743 Zhejiangdaxue 2007 JU34 07/05/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-Y. Shih 900 m MPC · JPL
236744 2007 JZ41 14/05/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
236745 2007 KS8 25/05/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
236746 Chareslindos 2007 LP 08/06/2007 Vallemare Borbon V. S. Casulli 1,2 km MPC · JPL
236747 2007 LR3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236748 2007 LF4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
236749 2007 LF26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
236750 2007 LJ26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236751 2007 LU32 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236752 2007 LL36 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
236753 2007 MJ 16/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,5 km MPC · JPL
236754 2007 MP1 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
236755 2007 MY9 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236756 2007 MF21 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236757 2007 MB23 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236758 2007 NC3 14/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
236759 2007 NE4 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
236760 2007 NF4 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
236761 2007 NN4 14/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,8 km MPC · JPL
236762 2007 NT5 15/07/2007 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
236763 2007 OD1 16/07/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
236764 2007 OJ1 19/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
236765 2007 OA2 19/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
236766 2007 OB3 20/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
236767 2007 OP5 21/07/2007 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
236768 2007 OJ6 18/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
236769 2007 OR6 21/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
236770 2007 ON7 25/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,7 km MPC · JPL
236771 2007 PU 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
236772 2007 PP2 06/08/2007 Lulin LUSS 4,3 km MPC · JPL
236773 2007 PD5 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
236774 2007 PE5 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
236775 2007 PG5 05/08/2007 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
236776 2007 PH10 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
236777 2007 PL10 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
236778 2007 PP10 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
236779 2007 PX11 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
236780 2007 PY11 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236781 2007 PG15 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
236782 2007 PD16 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
236783 2007 PD20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
236784 Livorno 2007 PU27 12/08/2007 San Marcello L. Tesi, M. Mazzucato 1,6 km MPC · JPL
236785 Hilendarski 2007 PN29 15/08/2007 Zvezdno Obshtestvo F. Fratev 850 m MPC · JPL
236786 2007 PN32 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
236787 2007 PG33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
236788 2007 PM35 09/08/2007 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
236789 2007 PY35 12/08/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
236790 2007 PW38 15/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
236791 2007 PU39 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
236792 2007 PS40 09/08/2007 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
236793 2007 PW41 06/08/2007 Lulin LUSS 2,4 km MPC · JPL
236794 2007 PZ41 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
236795 2007 PQ42 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236796 2007 PC44 13/08/2007 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
236797 2007 PE50 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
236798 2007 PG50 12/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
236799 2007 PO50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236800 Broder 2007 QU3 24/08/2007 Wildberg R. Apitzsch 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236801 2007 QC4 16/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
236802 2007 QT7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
236803 2007 QZ7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
236804 2007 QY8 22/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
236805 2007 QP10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236806 2007 RC2 04/09/2007 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
236807 2007 RH9 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 1,1 km MPC · JPL
236808 2007 RX12 11/09/2007 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
236809 2007 RW13 04/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
236810 Rutten 2007 RH14 09/09/2007 Wildberg R. Apitzsch 6,4 km MPC · JPL
236811 Natascharenate 2007 RE16 12/09/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,6 km MPC · JPL
236812 2007 RS19 14/09/2007 Desert Moon B. L. Stevens 3,1 km MPC · JPL
236813 2007 RX20 03/09/2007 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
236814 2007 RL21 03/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
236815 2007 RY21 03/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
236816 2007 RV25 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
236817 2007 RC28 04/09/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
236818 2007 RA33 05/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
236819 2007 RC33 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
236820 2007 RK33 05/09/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
236821 2007 RU38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
236822 2007 RW38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
236823 2007 RV42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
236824 2007 RQ47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
236825 2007 RS52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236826 2007 RS53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236827 2007 RN59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
236828 2007 RO61 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236829 2007 RM63 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
236830 2007 RL67 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
236831 2007 RE68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236832 2007 RA78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
236833 2007 RB78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
236834 2007 RH78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
236835 2007 RA79 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236836 2007 RE79 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
236837 2007 RG79 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236838 2007 RG80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236839 2007 RN91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
236840 2007 RX95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236841 2007 RO96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
236842 2007 RF99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
236843 2007 RB112 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236844 2007 RD116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236845 Houxianglin 2007 RZ118 11/09/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
236846 2007 RW129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236847 2007 RJ136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
236848 2007 RV137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
236849 2007 RK138 14/09/2007 Lulin LUSS 3,9 km MPC · JPL
236850 2007 RV138 15/09/2007 Lulin LUSS 4,0 km MPC · JPL
236851 Chenchikwan 2007 RA139 15/09/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,3 km MPC · JPL
236852 2007 RV140 13/09/2007 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
236853 2007 RJ142 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
236854 2007 RZ142 14/09/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
236855 2007 RQ143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
236856 2007 RB157 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,2 km MPC · JPL
236857 2007 RM158 12/09/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
236858 2007 RM180 11/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
236859 2007 RD182 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236860 2007 RE187 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236861 2007 RC188 08/09/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 6,1 km MPC · JPL
236862 2007 RG189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236863 2007 RD206 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
236864 2007 RK209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236865 2007 RA211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236866 2007 RR216 13/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
236867 2007 RK223 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
236868 2007 RG226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236869 2007 RQ227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
236870 2007 RB242 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
236871 2007 RP242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
236872 2007 RR253 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236873 2007 RA262 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
236874 2007 RT263 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
236875 2007 RQ277 05/09/2007 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
236876 2007 RD280 11/09/2007 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
236877 2007 RH281 13/09/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
236878 2007 RJ283 11/09/2007 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
236879 2007 RU285 14/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
236880 2007 RQ286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
236881 2007 RL288 12/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236882 2007 RN291 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236883 2007 RS301 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236884 2007 SD2 19/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 7,2 km MPC · JPL
236885 2007 SZ2 16/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
236886 2007 SR3 16/09/2007 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
236887 2007 SP5 19/09/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
236888 2007 SQ5 19/09/2007 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
236889 2007 SU5 19/09/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
236890 2007 SY11 22/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
236891 2007 SO12 18/09/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
236892 2007 TJ7 07/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,1 km MPC · JPL
236893 2007 TT9 06/10/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
236894 2007 TN14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 5,2 km MPC · JPL
236895 2007 TZ16 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,6 km MPC · JPL
236896 2007 TH17 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,3 km MPC · JPL
236897 2007 TU17 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,3 km MPC · JPL
236898 2007 TF21 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,2 km MPC · JPL
236899 2007 TF30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
236900 2007 TB31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236901 2007 TX31 05/10/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
236902 2007 TK32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236903 2007 TR54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
236904 2007 TF55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236905 2007 TK65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
236906 2007 TN65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236907 2007 TR67 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
236908 2007 TO92 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236909 Jakoberwin 2007 TX95 07/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,2 km MPC · JPL
236910 2007 TP97 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
236911 2007 TX99 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
236912 2007 TE108 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
236913 2007 TJ111 08/10/2007 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
236914 2007 TJ120 09/10/2007 Lulin LUSS 3,5 km MPC · JPL
236915 2007 TL124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236916 2007 TT124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236917 2007 TT137 08/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
236918 2007 TM142 13/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
236919 2007 TT144 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
236920 2007 TO145 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
236921 2007 TE146 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
236922 2007 TA154 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
236923 2007 TJ155 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
236924 2007 TS160 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
236925 2007 TH165 11/10/2007 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
236926 2007 TP189 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
236927 2007 TC194 07/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
236928 2007 TW194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
236929 2007 TN205 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
236930 2007 TS207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
236931 2007 TF209 11/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236932 2007 TM210 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
236933 2007 TF219 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
236934 2007 TE233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236935 2007 TE254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
236936 2007 TK263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236937 2007 TF275 11/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
236938 2007 TC281 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
236939 2007 TQ287 11/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
236940 2007 TK291 13/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
236941 2007 TM297 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
236942 2007 TD322 10/10/2007 Lulin LUSS 4,1 km MPC · JPL
236943 2007 TB332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
236944 2007 TA353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236945 2007 TE353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
236946 2007 TL365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
236947 2007 TO374 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236948 2007 TP385 15/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
236949 2007 TZ399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236950 2007 TF411 13/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
236951 2007 TD419 10/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
236952 2007 UW9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
236953 2007 UF14 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
236954 2007 UP21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236955 2007 UG23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
236956 2007 UN26 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
236957 2007 UF34 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
236958 2007 UT38 20/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
236959 2007 US59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236960 2007 UX74 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
236961 2007 UU98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236962 2007 UD99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236963 2007 UF105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236964 2007 UX118 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236965 2007 VZ73 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236966 2007 VO89 04/11/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
236967 2007 VG114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236968 2007 VD180 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236969 2007 VU234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236970 2007 XB3 03/12/2007 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
236971 2007 XC18 12/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 4,4 km MPC · JPL
236972 2008 AV3 05/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 7,0 km MPC · JPL
236973 2008 CK157 09/02/2008 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
236974 2008 EK137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
236975 2008 HG22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236976 2008 JA15 06/05/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
236977 2008 ND5 10/07/2008 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
236978 2008 OG3 27/07/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
236979 2008 OQ7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236980 2008 OT9 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
236981 2008 OG12 27/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
236982 2008 OY12 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
236983 2008 OJ25 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236984 Astier 2008 PP21 04/08/2008 Eygalayes Obs. P. Sogorb 1,0 km MPC · JPL
236985 2008 PA22 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
236986 2008 QU9 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
236987 Deustua 2008 QX9 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
236988 Robberto 2008 QE12 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
236989 2008 QW44 24/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
236990 2008 QH46 24/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
236991 2008 RM4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236992 2008 RF9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236993 2008 RC10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236994 2008 RT10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236995 2008 RW15 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
236996 2008 RB23 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
236997 2008 RE24 05/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
236998 2008 RG35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
236999 2008 RQ39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
237000 2008 RM41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

232.000s  • 233.000s  • 234.000s  • 235.000s  • 236.000s  • 237.000s  • 238.000s  • 239.000s  • 240.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001