Danh sách tiểu hành tinh/387001–388000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387001 2012 RJ3 25/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
387002 2012 RY5 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
387003 2012 RL6 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387004 2012 RD7 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
387005 2012 RY7 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387006 2012 RH12 18/07/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
387007 2012 RK12 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387008 2012 RW12 25/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
387009 2012 RX13 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387010 2012 RP16 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387011 2012 RS17 26/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387012 2012 RR18 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
387013 2012 RB23 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387014 2012 RH23 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387015 2012 RW24 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387016 2012 RB28 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387017 2012 RM33 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
387018 2012 RR33 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387019 2012 RO34 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387020 2012 RZ38 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387021 2012 RM41 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
387022 2012 SS 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
387023 2012 SM3 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387024 2012 SG7 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387025 2012 SY7 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
387026 2012 SW9 24/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
387027 2012 SA10 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387028 2012 SP10 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
387029 2012 SN15 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
387030 2012 SS15 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387031 2012 SP16 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387032 2012 SG28 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387033 2012 SO32 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
387034 2012 SD38 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
387035 2012 SS46 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387036 2012 SU53 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387037 2012 SJ54 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387038 2012 SU57 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
387039 2012 SO64 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
387040 2012 SF66 09/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
387041 2012 TF6 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387042 2012 TK7 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387043 2012 TS7 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387044 2012 TV8 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387045 2012 TO10 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387046 2012 TO11 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387047 2012 TD16 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
387048 2012 TH17 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
387049 2012 TD18 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
387050 2012 TO19 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387051 2012 TU20 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387052 2012 TC23 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387053 2012 TL23 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
387054 2012 TL29 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387055 2012 TA31 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387056 2012 TU31 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387057 2012 TH32 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387058 2012 TB37 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387059 2012 TX48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387060 2012 TH49 09/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
387061 2012 TN50 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
387062 2012 TQ54 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387063 2012 TV54 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
387064 2012 TE55 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387065 2012 TZ55 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
387066 2012 TO59 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
387067 2012 TC71 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387068 2012 TT71 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387069 2012 TO73 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387070 2012 TZ81 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387071 2012 TA85 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387072 2012 TL86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387073 2012 TY87 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387074 2012 TF90 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387075 2012 TX90 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
387076 2012 TX91 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387077 2012 TU92 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
387078 2012 TZ94 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387079 2012 TM95 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387080 2012 TA96 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387081 2012 TD96 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387082 2012 TJ97 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387083 2012 TL97 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387084 2012 TJ98 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387085 2012 TN99 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
387086 2012 TP101 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
387087 2012 TL103 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387088 2012 TB105 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387089 2012 TF108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387090 2012 TZ109 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387091 2012 TS110 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387092 2012 TW115 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387093 2012 TR123 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387094 2012 TF126 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
387095 2012 TZ126 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
387096 2012 TE127 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387097 2012 TH128 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387098 2012 TX128 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387099 2012 TM131 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
387100 2012 TN133 15/03/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387101 2012 TE134 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387102 2012 TR135 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387103 2012 TS138 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387104 2012 TW138 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
387105 2012 TQ142 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387106 2012 TW143 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
387107 2012 TC150 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387108 2012 TE150 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387109 2012 TM151 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387110 2012 TW152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387111 2012 TT153 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387112 2012 TW153 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387113 2012 TP155 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387114 2012 TB161 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387115 2012 TF166 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387116 2012 TF167 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
387117 2012 TF168 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387118 2012 TN168 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
387119 2012 TO168 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
387120 2012 TB169 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
387121 2012 TN175 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387122 2012 TG179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387123 2012 TK183 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387124 2012 TC184 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387125 2012 TK184 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387126 2012 TQ184 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387127 2012 TQ186 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387128 2012 TA190 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
387129 2012 TF190 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387130 2012 TT190 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387131 2012 TX191 31/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387132 2012 TB194 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387133 2012 TV194 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387134 2012 TE195 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
387135 2012 TC196 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
387136 2012 TF198 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387137 2012 TB199 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387138 2012 TM199 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
387139 2012 TS199 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387140 2012 TZ199 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
387141 2012 TD201 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387142 2012 TJ205 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387143 2012 TG207 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387144 2012 TZ209 14/02/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
387145 2012 TD214 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387146 2012 TL216 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387147 2012 TP220 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
387148 2012 TK223 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387149 2012 TV225 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387150 2012 TA232 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387151 2012 TS232 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
387152 2012 TF233 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387153 2012 TP233 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387154 2012 TS234 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
387155 2012 TK235 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387156 2012 TR240 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
387157 2012 TS240 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387158 2012 TB242 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387159 2012 TJ242 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387160 2012 TX242 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387161 2012 TY243 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
387162 2012 TN244 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
387163 2012 TE245 14/09/2012 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
387164 2012 TR245 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387165 2012 TN247 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387166 2012 TZ249 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387167 2012 TD251 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
387168 2012 TL254 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387169 2012 TO255 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387170 2012 TW256 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
387171 2012 TZ256 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
387172 2012 TE257 15/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
387173 2012 TG257 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387174 2012 TU257 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387175 2012 TV259 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387176 2012 TX260 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387177 2012 TY262 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387178 2012 TJ264 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387179 2012 TU264 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387180 2012 TD267 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387181 2012 TJ272 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387182 2012 TH274 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387183 2012 TJ274 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387184 2012 TN275 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387185 2012 TD278 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387186 2012 TD281 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387187 2012 TD285 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387188 2012 TJ285 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
387189 2012 TV285 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387190 2012 TF286 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387191 2012 TK286 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387192 2012 TR286 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387193 2012 TA290 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
387194 2012 TB295 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
387195 2012 TA298 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
387196 2012 TC303 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
387197 2012 TK303 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
387198 2012 TJ304 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387199 2012 TF305 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
387200 2012 TJ306 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387201 2012 TL307 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387202 2012 TV307 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
387203 2012 TP309 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
387204 2012 TO311 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
387205 2012 TX311 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387206 2012 TM313 19/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
387207 2012 TP313 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387208 2012 TV313 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
387209 2012 TR317 04/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
387210 2012 TU317 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
387211 2012 TV317 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387212 2012 TX317 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
387213 2012 TD318 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
387214 2012 TX321 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387215 2012 UK1 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
387216 2012 UQ3 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
387217 2012 US3 26/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
387218 2012 UX3 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387219 2012 UD9 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387220 2012 UN14 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387221 2012 UU18 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387222 2012 UO30 03/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
387223 2012 UQ30 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387224 2012 UV30 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387225 2012 UP31 22/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
387226 2012 UD33 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
387227 2012 UU33 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387228 2012 UU35 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387229 2012 UW38 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387230 2012 UL39 08/05/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
387231 2012 UM39 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387232 2012 UL40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387233 2012 US41 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387234 2012 UX44 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
387235 2012 UJ45 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387236 2012 UU45 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387237 2012 UV45 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387238 2012 UY47 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387239 2012 UE48 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387240 2012 UD51 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387241 2012 UQ56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387242 2012 UU56 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
387243 2012 UK58 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387244 2012 UF61 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387245 2012 UR63 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
387246 2012 UG69 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387247 2012 UN70 10/09/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
387248 2012 UE76 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
387249 2012 UY79 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
387250 2012 UJ84 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
387251 2012 UU87 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387252 2012 UY87 14/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
387253 2012 UZ87 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
387254 2012 UD88 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387255 2012 UM95 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387256 2012 US95 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387257 2012 UJ96 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387258 2012 UN98 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
387259 2012 UZ98 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387260 2012 UM99 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387261 2012 US100 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387262 2012 UC102 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387263 2012 UA104 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
387264 2012 UD106 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387265 2012 UE106 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387266 2012 UQ106 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387267 2012 UT106 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387268 2012 UW109 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387269 2012 UZ109 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387270 2012 UP111 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387271 2012 UJ117 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387272 2012 UB118 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
387273 2012 UD118 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387274 2012 UV120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387275 2012 UF121 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
387276 2012 UV122 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
387277 2012 UN123 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387278 2012 UR124 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387279 2012 UW132 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
387280 2012 UH133 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387281 2012 UX139 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
387282 2012 UU140 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387283 2012 UM151 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387284 2012 UY151 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387285 2012 UB153 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387286 2012 UX153 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
387287 2012 UM159 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387288 2012 US160 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
387289 2012 UP162 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387290 2012 UR166 06/11/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387291 2012 UT167 17/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
387292 2012 UY167 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
387293 2012 UY171 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387294 2012 UL175 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
387295 2012 UG176 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
387296 2012 VX2 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387297 2012 VY3 04/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
387298 2012 VC4 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387299 2012 VX7 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387300 2012 VH8 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387301 2012 VW15 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
387302 2012 VK20 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
387303 2012 VP28 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387304 2012 VF34 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387305 2012 VS37 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387306 2012 VX40 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387307 2012 VG47 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
387308 2012 VK52 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387309 2012 VG57 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
387310 2012 VO57 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387311 2012 VV57 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387312 2012 VD58 16/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
387313 2012 VC61 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387314 2012 VY61 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387315 2012 VB62 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
387316 2012 VG67 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387317 2012 VM68 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387318 2012 VH69 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
387319 2012 VX71 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
387320 2012 VG72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387321 2012 VQ72 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387322 2012 VH73 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387323 2012 VG74 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387324 2012 VT74 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
387325 2012 VA79 15/10/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
387326 2012 VJ79 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
387327 2012 VB81 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
387328 2012 VU82 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
387329 2012 VS84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
387330 2012 VO89 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387331 2012 VV89 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387332 2012 VA92 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
387333 2012 VK96 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387334 2012 VL97 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
387335 2012 VY98 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387336 2012 VY100 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387337 2012 VG103 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
387338 2012 VN105 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387339 2012 VS108 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387340 2012 WV5 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
387341 2012 WO6 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
387342 2012 WX7 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387343 2012 WU10 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387344 2012 WB11 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387345 2012 WG11 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387346 2012 WX12 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
387347 2012 WH13 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
387348 2012 WY20 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387349 2012 WA32 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387350 2012 WD32 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387351 2012 XD2 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
387352 2012 XR4 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387353 2012 XV11 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387354 2012 XY20 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387355 2012 XN21 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387356 2012 XT22 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387357 2012 XR24 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387358 2012 XK26 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
387359 2012 XZ37 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
387360 2012 XS38 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387361 2012 XO53 29/08/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
387362 2012 XZ62 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387363 2012 XE63 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387364 2012 XG64 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
387365 2012 XK64 25/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
387366 2012 XG68 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387367 2012 XK84 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387368 2012 XL84 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387369 2012 XC94 19/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
387370 2012 XC100 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387371 2012 XP110 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387372 2012 XX113 11/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
387373 2012 XO124 29/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387374 2012 XA129 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387375 2012 XJ131 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
387376 2012 XB137 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
387377 2012 XY143 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387378 2012 XP149 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
387379 2012 XE153 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
387380 2012 XE155 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387381 2013 AJ8 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
387382 2013 AB41 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
387383 2013 AQ41 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
387384 2013 AW57 23/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
387385 2013 AX98 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
387386 2013 AZ107 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
387387 2013 AY125 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387388 2013 AQ130 15/10/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
387389 2013 AV130 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
387390 2013 AG133 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
387391 2013 AZ156 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
387392 2013 BB 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
387393 2013 BF71 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
387394 2013 BX78 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
387395 2013 CC202 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
387396 2013 GX42 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
387397 2013 NZ18 13/11/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
387398 2013 NP22 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387399 2013 PR10 29/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
387400 2013 QZ2 05/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387401 2013 QC48 31/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387402 2013 RU32 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387403 2013 RQ44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387404 2013 RU85 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387405 2013 SJ25 21/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
387406 2013 SH33 24/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387407 2013 SP52 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
387408 2013 SH62 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
387409 2013 TM3 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387410 2013 TE12 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387411 2013 TN18 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387412 2013 TU39 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387413 2013 TA41 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387414 2013 TB123 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387415 2013 TY131 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387416 2013 TR138 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
387417 2013 TQ139 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387418 2013 UN11 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
387419 2013 UD12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387420 2013 UF12 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
387421 2013 VP1 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
387422 2013 VL16 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387423 2013 VT16 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
387424 2013 VS17 08/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387425 2013 VU17 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
387426 2013 VJ20 29/06/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
387427 2013 VV20 11/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
387428 2013 VD21 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
387429 2013 WR2 11/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
387430 2013 WD3 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387431 2013 WF4 08/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
387432 2013 WU4 24/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
387433 2013 WP14 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
387434 2013 WS30 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387435 2013 WV32 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
387436 2013 WB47 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
387437 2013 WO55 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387438 2013 WR55 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
387439 2013 WU55 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387440 2013 WQ57 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387441 2013 WU57 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387442 2013 WJ59 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
387443 2013 WP60 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387444 2013 WU60 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
387445 2013 WV60 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
387446 2013 WP61 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
387447 2013 WA65 30/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
387448 2013 WZ65 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
387449 2013 WB66 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387450 2013 WQ66 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
387451 2013 WS72 04/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
387452 2013 WN74 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387453 2013 WX81 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387454 2013 WS83 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387455 2013 WF85 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387456 2013 WY85 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387457 2013 WK97 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
387458 2013 WQ103 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
387459 2013 WF106 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387460 2013 WQ107 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
387461 2013 WM109 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387462 2013 XU 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387463 2013 XH1 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
387464 2013 XV4 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
387465 2013 XX10 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
387466 2013 XQ11 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
387467 2013 XE12 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387468 2013 XL13 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387469 2013 XB23 06/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
387470 2013 XF23 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387471 2013 XL23 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387472 2013 XQ23 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387473 2013 XR23 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
387474 2013 YP4 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387475 2013 YF10 23/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
387476 2013 YS10 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387477 2013 YG11 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
387478 2013 YD12 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387479 2013 YU14 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
387480 2013 YC16 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387481 2013 YK16 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387482 2013 YF18 14/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
387483 2013 YR52 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
387484 2013 YH62 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387485 2013 YS102 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
387486 2013 YO106 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387487 4169 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
387488 1994 AY13 12/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387489 1994 TC7 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387490 1995 BG8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387491 1995 QK5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387492 1995 SF26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387493 1995 SU42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387494 1995 SP58 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387495 1995 SJ84 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387496 1995 TJ4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387497 1995 UJ61 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387498 1995 VV2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387499 1996 VF28 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
387500 1996 XY3 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387501 1996 XC17 14/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
387502 1997 CP22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
387503 1997 SC6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387504 1998 DE7 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387505 1998 KN3 24/05/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387506 1998 KQ5 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387507 1998 RF8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387508 1998 TD1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
387509 1998 TC26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
387510 1998 XW5 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387511 1999 AB20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387512 1999 NR54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
387513 1999 RN37 11/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387514 1999 RM190 10/09/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
387515 1999 SL2 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387516 1999 TQ1 01/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
387517 1999 TH48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
387518 1999 TV128 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
387519 1999 TP131 06/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
387520 1999 TN135 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387521 1999 UT30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387522 1999 VL132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387523 1999 VH175 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387524 1999 VF196 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
387525 1999 XA164 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
387526 2000 AO162 04/01/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
387527 2000 CF139 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387528 2000 CF149 12/02/2000 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
387529 2000 DN17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387530 2000 DZ72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
387531 2000 FA14 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
387532 2000 FS14 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387533 2000 FE74 29/03/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,8 km MPC · JPL
387534 2000 GX118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387535 2000 QJ129 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387536 2000 QP154 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387537 2000 QG197 29/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387538 2000 SP208 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387539 2000 SO348 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387540 2000 UV63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387541 2000 VN61 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
387542 2000 WA24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387543 2000 WL32 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387544 2000 YV 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387545 2001 AP46 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
387546 2001 BZ3 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
387547 2001 BE5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387548 2001 BK6 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387549 2001 BT18 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
387550 2001 FT128 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387551 2001 FR182 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
387552 2001 FS182 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
387553 2001 PY65 15/08/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
387554 2001 QT69 17/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
387555 2001 QH85 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387556 2001 QW99 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
387557 2001 RE14 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
387558 2001 RQ42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
387559 2001 RQ52 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
387560 2001 RW123 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
387561 2001 SP7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387562 2001 SL15 16/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
387563 2001 SE60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387564 2001 SB129 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
387565 2001 SL167 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387566 2001 SY186 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
387567 2001 SJ252 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
387568 2001 SX263 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
387569 2001 SC285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387570 2001 SY292 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
387571 2001 SN332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387572 2001 SP344 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
387573 2001 TW4 08/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
387574 2001 TN21 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
387575 2001 TP95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387576 2001 TT98 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
387577 2001 TU142 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
387578 2001 TE177 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
387579 2001 TV188 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
387580 2001 TB200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387581 2001 TV213 13/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
387582 2001 TM215 13/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
387583 2001 TV236 08/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
387584 2001 UM71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387585 2001 UX81 20/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
387586 2001 UF166 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387587 2001 UV172 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387588 2001 UO209 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387589 2001 UJ215 23/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
387590 2001 VV10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387591 2001 VP127 11/11/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
387592 2001 WV21 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
387593 2001 WO37 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387594 2001 XN78 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
387595 2001 XS82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387596 2001 XZ129 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387597 2001 XK151 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
387598 2001 XH161 14/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387599 2001 XF180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387600 2001 XO245 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387601 2001 YB106 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
387602 2002 AK195 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
387603 2002 CJ110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387604 2002 CX181 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
387605 2002 CS207 10/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
387606 2002 CT287 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387607 2002 DD4 22/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
387608 2002 EZ22 11/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
387609 2002 EW32 11/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
387610 2002 EM76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387611 2002 EO76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387612 2002 EP77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
387613 2002 EU82 13/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
387614 2002 EC118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387615 2002 EY118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387616 2002 FS23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387617 2002 GU24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387618 2002 GJ48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
387619 2002 GD51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
387620 2002 GC141 13/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
387621 2002 GD179 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
387622 2002 GR182 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
387623 2002 HA18 30/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
387624 2002 JR21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
387625 2002 JD63 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
387626 2002 JJ121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
387627 2002 JN128 07/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387628 2002 NM8 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387629 2002 NP64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
387630 2002 OL17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
387631 2002 PB11 02/08/2002 Needville Needville Obs. 820 m MPC · JPL
387632 2002 PD40 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
387633 2002 PV64 03/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 570 m MPC · JPL
387634 2002 PR68 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387635 2002 PA136 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
387636 2002 PR182 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
387637 2002 PJ183 11/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
387638 2002 PK193 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
387639 2002 QL8 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
387640 2002 QK37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387641 2002 QS67 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
387642 2002 QJ79 16/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
387643 2002 QC98 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387644 2002 QR106 30/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
387645 2002 QY135 30/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
387646 2002 QE138 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
387647 2002 QN140 28/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
387648 2002 RT25 04/09/2002 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
387649 2002 RW29 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
387650 2002 RN34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
387651 2002 RG58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
387652 2002 RH120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
387653 2002 RO135 10/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
387654 2002 RV147 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
387655 2002 RS159 12/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
387656 2002 RZ189 14/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
387657 2002 RG207 14/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
387658 2002 RX220 15/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
387659 2002 RD233 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
387660 2002 RF236 09/09/2002 Palomar R. Matson 730 m MPC · JPL
387661 2002 RS240 10/09/2002 Haleakala A. Lowe 820 m MPC · JPL
387662 2002 RK254 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
387663 2002 RV259 12/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
387664 2002 RW267 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
387665 2002 RG270 14/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
387666 2002 RK271 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
387667 2002 RB282 15/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
387668 2002 SZ 26/09/2002 Palomar NEAT APO · 300 m MPC · JPL
387669 2002 SZ26 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387670 2002 SL28 30/09/2002 Ondřejov P. Pravec 1,5 km MPC · JPL
387671 2002 SU33 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
387672 2002 SC43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
387673 2002 SB44 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
387674 2002 SP67 16/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
387675 2002 TO2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
387676 2002 TG63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 610 m MPC · JPL
387677 2002 TB87 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
387678 2002 TK87 03/10/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
387679 2002 TF88 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
387680 2002 TS129 04/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
387681 2002 TP135 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
387682 2002 TY161 05/10/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
387683 2002 TH178 12/10/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
387684 2002 TO270 09/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
387685 2002 TU303 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
387686 2002 TK308 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
387687 2002 TW309 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
387688 2002 TP339 05/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
387689 2002 TB379 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387690 2002 UD 18/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
387691 2002 UV1 28/10/2002 Nogales C. W. Juels, P. R. Holvorcem 680 m MPC · JPL
387692 2002 UK16 30/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
387693 2002 UT21 30/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
387694 2002 UL30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
387695 2002 UT74 30/10/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
387696 2002 VU9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
387697 2002 VG53 06/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
387698 2002 VG100 11/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387699 2002 VA128 13/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387700 2002 VE129 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387701 2002 VB134 06/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
387702 2002 WH4 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
387703 2002 WG27 23/11/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
387704 2002 XZ61 11/12/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
387705 2002 XM119 10/12/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
387706 2002 YY25 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387707 2003 AB17 05/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
387708 2003 AW19 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
387709 2003 AJ71 10/01/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
387710 2003 BY35 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
387711 2003 BF54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387712 2003 BZ57 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387713 2003 BN59 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
387714 2003 BL84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
387715 2003 BG92 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
387716 2003 CC14 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
387717 2003 DN4 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 510 m MPC · JPL
387718 2003 DX5 21/02/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
387719 2003 DN20 22/02/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
387720 2003 DW24 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
387721 2003 EP1 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
387722 2003 EL2 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
387723 2003 ES6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
387724 2003 FC8 30/03/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
387725 2003 FM10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
387726 2003 FP19 25/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
387727 2003 FQ23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
387728 2003 FB26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
387729 2003 FS40 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
387730 2003 FF42 31/03/2003 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
387731 2003 FT76 27/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
387732 2003 FJ123 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387733 2003 GS 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 340 m MPC · JPL
387734 2003 GV4 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
387735 2003 GZ8 31/03/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
387736 2003 GR11 01/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
387737 2003 GP26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
387738 2003 GW28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387739 2003 GJ56 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
387740 2003 GK57 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
387741 2003 HU5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
387742 2003 HT16 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
387743 2003 HV35 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
387744 2003 HW57 26/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
387745 2003 JS6 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387746 2003 MH4 26/06/2003 Socorro LINEAR APO · 370 m MPC · JPL
387747 2003 NF11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387748 2003 ON18 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387749 2003 OF26 24/07/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
387750 2003 QC44 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
387751 2003 QK61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387752 2003 SE22 16/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
387753 2003 SF32 17/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
387754 2003 SZ37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387755 2003 SJ47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
387756 2003 SC59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
387757 2003 SR68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387758 2003 SX72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387759 2003 SU95 19/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
387760 2003 SF126 19/09/2003 Mount Graham VATT 1,5 km MPC · JPL
387761 2003 SH130 19/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
387762 2003 SQ177 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
387763 2003 SH181 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
387764 2003 SF242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387765 2003 SO321 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387766 2003 SL329 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
387767 2003 SM330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
387768 2003 SJ386 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
387769 2003 SK394 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
387770 2003 SC433 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387771 2003 TJ27 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387772 2003 TU38 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387773 2003 TF51 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
387774 2003 TM57 05/10/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
387775 2003 UJ28 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387776 2003 UM29 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387777 2003 UK44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387778 2003 UG52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
387779 2003 UA91 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
387780 2003 UR93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387781 2003 UH118 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387782 2003 UU202 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
387783 2003 UY249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387784 2003 UE297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387785 2003 UW298 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
387786 2003 UZ306 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387787 2003 UA315 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
387788 2003 UV347 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
387789 2003 UA351 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
387790 2003 UY362 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
387791 2003 UW377 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387792 2003 WP15 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
387793 2003 WL25 20/11/2003 Socorro LINEAR APO 1,8 km MPC · JPL
387794 2003 WB94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
387795 2003 WW95 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387796 2003 WT129 21/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
387797 2003 WY130 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387798 2003 WZ194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
387799 2003 YK15 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
387800 2003 YA182 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387801 2004 BQ58 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
387802 2004 BO127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
387803 2004 CV25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387804 2004 CA54 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
387805 2004 DY58 23/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387806 2004 DN65 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
387807 2004 EM9 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
387808 2004 EX10 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
387809 2004 EB12 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
387810 2004 EW16 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
387811 2004 EH46 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
387812 2004 EE49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387813 2004 EL113 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
387814 2004 FK1 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
387815 2004 FR5 19/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387816 2004 FM17 26/03/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
387817 2004 FK22 16/03/2004 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
387818 2004 FA27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
387819 2004 FH69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387820 2004 FC77 18/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
387821 2004 FM84 18/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
387822 2004 FH119 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387823 2004 GU7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
387824 2004 GZ13 13/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
387825 2004 GY16 10/04/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
387826 2004 GD39 15/04/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
387827 2004 GA40 12/04/2004 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
387828 2004 GH49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387829 2004 GE50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387830 2004 GA85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
387831 2004 HR8 16/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
387832 2004 HN11 19/04/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
387833 2004 HE13 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387834 2004 HJ24 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387835 2004 HK53 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
387836 2004 HZ53 20/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
387837 2004 JJ6 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
387838 2004 JU26 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387839 2004 KP11 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387840 2004 KR12 22/05/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
387841 2004 LD 08/06/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387842 2004 LP21 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
387843 2004 ND 06/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
387844 2004 NU19 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387845 2004 NE25 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387846 2004 OG3 16/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387847 2004 OT8 17/07/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
387848 2004 OR10 22/07/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
387849 2004 PS1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 790 m MPC · JPL
387850 2004 PS10 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
387851 2004 PS28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
387852 2004 PN55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
387853 2004 PR56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
387854 2004 PH76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
387855 2004 PW76 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
387856 2004 PU97 14/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
387857 2004 QA10 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
387858 2004 QX13 24/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387859 2004 QX16 23/08/2004 Mayhill R. Hutsebaut 2,2 km MPC · JPL
387860 2004 RH5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387861 2004 RJ24 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387862 2004 RC66 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
387863 2004 RW74 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
387864 2004 RK82 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
387865 2004 RE91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
387866 2004 RH106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
387867 2004 RY128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387868 2004 RA166 06/09/2004 Siding Spring SSS 630 m MPC · JPL
387869 2004 RK174 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387870 2004 RA197 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
387871 2004 RD252 15/09/2004 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
387872 2004 RF309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
387873 2004 RC325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387874 2004 RR325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
387875 2004 RO329 15/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
387876 2004 RX336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387877 2004 RZ337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
387878 2004 RB347 14/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
387879 2004 SL10 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
387880 2004 TU4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387881 2004 TA7 05/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387882 2004 TO13 09/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
387883 2004 TG15 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387884 2004 TR43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
387885 2004 TJ67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
387886 2004 TZ68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
387887 2004 TK80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387888 2004 TK83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387889 2004 TT107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387890 2004 TJ115 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
387891 2004 TO124 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
387892 2004 TV149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
387893 2004 TN180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387894 2004 TA194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
387895 2004 TU198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
387896 2004 TK245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
387897 2004 TR272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
387898 2004 TM336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
387899 2004 VB59 09/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
387900 2004 VB74 12/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
387901 2004 VA79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
387902 2004 VZ82 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
387903 2004 VJ88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
387904 2004 VW93 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
387905 2004 WY1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
387906 2004 XQ 01/12/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
387907 2004 XP26 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387908 2004 XE49 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387909 2004 XK49 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
387910 2004 XE54 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387911 2004 XN85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387912 2004 XX105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
387913 2004 XL122 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
387914 2004 XV128 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
387915 2004 XS162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
387916 2004 YU17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
387917 2004 YH22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
387918 2004 YD27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
387919 2004 YT32 31/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,5 km MPC · JPL
387920 2005 AJ35 18/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387921 2005 AU51 13/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
387922 2005 AO81 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
387923 2005 BQ16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
387924 2005 BD22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387925 2005 BU27 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
387926 2005 CQ2 01/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
387927 2005 CU2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387928 2005 CM18 02/02/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
387929 2005 CE29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387930 2005 CN29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
387931 2005 CX30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
387932 2005 CQ32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387933 2005 CD34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387934 2005 CV37 06/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
387935 2005 CG71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
387936 2005 EC31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387937 2005 EP44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387938 2005 EG47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387939 2005 EO47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
387940 2005 EL53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387941 2005 EE66 04/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
387942 2005 EL78 18/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
387943 2005 EM138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
387944 2005 ER140 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
387945 2005 EU148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387946 2005 EU175 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
387947 2005 EO179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387948 2005 ED181 09/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
387949 2005 EN231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
387950 2005 EL237 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387951 2005 EF240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387952 2005 ER242 11/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
387953 2005 EP327 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
387954 2005 GE15 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387955 2005 GC30 04/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
387956 2005 GH48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387957 2005 GU57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387958 2005 GX63 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
387959 2005 GN99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
387960 2005 GV106 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
387961 2005 GB109 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
387962 2005 GQ136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
387963 2005 GJ141 13/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
387964 2005 GX180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
387965 2005 GL182 15/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
387966 2005 GW222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
387967 2005 HQ1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
387968 2005 JL21 04/05/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
387969 2005 JT23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
387970 2005 JH33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
387971 2005 JU41 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
387972 2005 JP50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387973 2005 JY150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
387974 2005 JW170 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
387975 2005 LN6 04/06/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
387976 2005 LM8 04/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
387977 2005 LW53 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
387978 2005 MW44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
387979 2005 NV 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
387980 2005 NZ26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
387981 2005 NQ30 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
387982 2005 NQ41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
387983 2005 NG44 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
387984 2005 ON29 31/07/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,8 km MPC · JPL
387985 2005 QH2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
387986 2005 QN15 25/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
387987 2005 QD17 25/08/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
387988 2005 QM40 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
387989 2005 QP55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
387990 2005 QY57 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
387991 2005 QJ61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
387992 2005 QQ65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
387993 2005 QA78 25/08/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
387994 2005 QZ81 29/08/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
387995 2005 QT90 25/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
387996 2005 QD99 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
387997 2005 QJ105 27/08/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
387998 2005 QZ106 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
387999 2005 QO111 27/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
388000 2005 QU118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

383.000s  • 384.000s  • 385.000s  • 386.000s  • 387.000s  • 388.000s  • 389.000s  • 390.000s  • 391.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001