Danh sách tiểu hành tinh/226001–227000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226001 2002 DT11 20/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
226002 2002 DK12 21/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
226003 2002 DG20 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226004 2002 EB 03/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
226005 2002 EP14 06/03/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
226006 2002 EZ18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226007 2002 ED19 09/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226008 2002 EM32 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
226009 2002 ES45 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
226010 2002 EF50 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
226011 2002 EX52 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226012 2002 EG58 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226013 2002 ER61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226014 2002 EG80 12/03/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
226015 2002 EB84 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226016 2002 EN84 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
226017 2002 EM94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
226018 2002 EQ102 06/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
226019 2002 EV105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
226020 2002 EN110 09/03/2002 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
226021 2002 EC112 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
226022 2002 EX112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
226023 2002 EY115 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
226024 2002 EG123 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
226025 2002 EA125 12/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
226026 2002 EA127 12/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226027 2002 EK127 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
226028 2002 ED128 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
226029 2002 EQ141 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
226030 2002 ER153 12/03/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 12 km MPC · JPL
226031 2002 FX8 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226032 2002 FN16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
226033 2002 FR18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 11 km MPC · JPL
226034 2002 FH29 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226035 2002 FR29 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226036 2002 FC32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
226037 2002 FZ35 21/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
226038 2002 FW38 30/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
226039 2002 GB13 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
226040 2002 GF18 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226041 2002 GJ35 02/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226042 2002 GE44 04/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
226043 2002 GD57 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
226044 2002 GE66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
226045 2002 GA72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
226046 2002 GV75 09/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
226047 2002 GL85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226048 2002 GO88 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
226049 2002 GC89 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226050 2002 GT112 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226051 2002 GC113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
226052 2002 GW116 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
226053 2002 GD118 12/04/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
226054 2002 GP128 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
226055 2002 GK134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226056 2002 GC137 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
226057 2002 GG138 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
226058 2002 GO145 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226059 2002 GN148 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226060 2002 GV160 15/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
226061 2002 GT164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
226062 2002 GN169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226063 2002 GJ171 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226064 2002 GU184 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226065 2002 HE9 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226066 2002 HK9 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226067 2002 HQ14 17/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
226068 2002 JC18 07/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
226069 2002 JX41 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
226070 2002 JQ68 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
226071 2002 JR85 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226072 2002 JW102 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
226073 2002 JA103 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226074 2002 JD108 14/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
226075 2002 JM128 07/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
226076 2002 JZ137 09/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
226077 2002 JD138 09/05/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
226078 2002 KG16 25/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
226079 2002 LO 02/06/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
226080 2002 LT14 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226081 2002 LL17 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
226082 2002 LQ20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226083 2002 LW21 08/06/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
226084 2002 LB34 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226085 2002 LN51 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226086 2002 LG52 09/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
226087 2002 NM26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226088 2002 NX45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226089 2002 NA57 14/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
226090 2002 NQ60 12/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226091 2002 OX5 20/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
226092 2002 OC10 21/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226093 2002 OG13 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
226094 2002 OS15 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
226095 2002 OU16 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
226096 2002 OP17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226097 2002 OM26 29/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226098 2002 PE4 04/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
226099 2002 PV19 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
226100 2002 PO20 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226101 2002 PL32 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
226102 2002 PS36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226103 2002 PW47 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226104 2002 PO57 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226105 2002 PV66 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
226106 2002 PN79 11/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
226107 2002 PZ90 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226108 2002 PV97 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226109 2002 PU98 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226110 2002 PZ117 13/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
226111 2002 PH120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
226112 2002 PJ128 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226113 2002 PZ129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
226114 2002 PD133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226115 2002 PF157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,8 km MPC · JPL
226116 2002 PE168 11/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
226117 2002 PA181 15/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226118 2002 PB182 15/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
226119 2002 PN182 11/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226120 2002 PP190 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
226121 2002 QG4 16/08/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
226122 2002 QH59 18/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
226123 2002 QY67 28/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
226124 2002 QL68 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
226125 2002 QM73 29/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226126 2002 RP14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
226127 2002 RQ17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226128 2002 RU19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
226129 2002 RG22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
226130 2002 RM33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
226131 2002 RA44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226132 2002 RK77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226133 2002 RF79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226134 2002 RG79 05/09/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
226135 2002 RQ87 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226136 2002 RV93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226137 2002 RS98 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226138 2002 RK123 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
226139 2002 RQ123 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
226140 2002 RN134 10/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226141 2002 RG138 10/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
226142 2002 RC145 11/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
226143 2002 RN157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226144 2002 RN170 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226145 2002 RZ173 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
226146 2002 RY242 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
226147 2002 RU247 09/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
226148 2002 RP255 10/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
226149 2002 RM259 15/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226150 2002 RC264 11/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
226151 2002 SV3 26/09/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
226152 2002 SO4 27/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
226153 2002 SE7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226154 2002 SD18 28/09/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
226155 2002 SF21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226156 2002 SP31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226157 2002 SV37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226158 2002 SP44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
226159 2002 SN45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
226160 2002 SW49 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226161 2002 SM50 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226162 2002 TQ16 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226163 2002 TG20 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
226164 2002 TC24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226165 2002 TX43 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
226166 2002 TY43 02/10/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
226167 2002 TP46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226168 2002 TY55 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
226169 2002 TV58 03/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
226170 2002 TM62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
226171 2002 TF71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
226172 2002 TJ71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226173 2002 TU81 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226174 2002 TN88 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226175 2002 TP97 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
226176 2002 TS103 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226177 2002 TS111 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226178 2002 TD134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226179 2002 TS139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226180 2002 TT154 05/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
226181 2002 TD157 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226182 2002 TG189 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
226183 2002 TH189 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226184 2002 TW195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226185 2002 TW204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226186 2002 TY222 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226187 2002 TZ228 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
226188 2002 TH230 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226189 2002 TK252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226190 2002 TL252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
226191 2002 TC257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226192 2002 TZ280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226193 2002 TY285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226194 2002 TW337 05/10/2002 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
226195 2002 TW364 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
226196 2002 TQ375 03/10/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
226197 2002 TS375 03/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
226198 2002 UN3 28/10/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
226199 2002 UL10 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226200 2002 UJ21 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226201 2002 UH38 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226202 2002 VS2 01/11/2002 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
226203 2002 VQ10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
226204 2002 VX10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226205 2002 VT12 04/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
226206 2002 VP16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226207 2002 VP20 05/11/2002 La Palma La Palma Obs. 890 m MPC · JPL
226208 2002 VL36 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226209 2002 VO36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
226210 2002 VQ45 05/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
226211 2002 VV48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
226212 2002 VP49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
226213 2002 VR51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226214 2002 VV58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
226215 2002 VX61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226216 2002 VF63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
226217 2002 VX63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226218 2002 VN66 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226219 2002 VT85 12/11/2002 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
226220 2002 VY93 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226221 2002 VJ94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226222 2002 VW104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226223 2002 VP106 12/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
226224 2002 VV119 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226225 2002 VQ126 12/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
226226 2002 VP131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
226227 2002 VV134 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
226228 2002 VX135 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226229 2002 VL139 13/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226230 2002 VZ143 04/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
226231 2002 WD6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226232 2002 WV6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226233 2002 WG20 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 7,7 km MPC · JPL
226234 2002 WV29 22/11/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
226235 2002 WH30 24/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
226236 2002 XZ13 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226237 2002 XQ14 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226238 2002 XC23 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226239 2002 XZ25 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226240 2002 XX31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226241 2002 XU42 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
226242 2002 XQ43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226243 2002 XC45 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
226244 2002 XU48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226245 2002 XV52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226246 2002 XP60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226247 2002 XV72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226248 2002 XZ73 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226249 2002 XQ75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226250 2002 XS115 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226251 2002 YS1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
226252 2002 YC3 26/12/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
226253 2002 YV6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
226254 2002 YO8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226255 2002 YE24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226256 2002 YF25 31/12/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
226257 2002 YZ31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226258 2003 AH 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226259 2003 AQ 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226260 2003 AQ24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226261 2003 AN25 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
226262 2003 AD30 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
226263 2003 AM32 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
226264 2003 AS36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226265 2003 AE49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226266 2003 AM53 05/01/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
226267 2003 AK54 05/01/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
226268 2003 AN55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226269 2003 AC57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226270 2003 AW63 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226271 2003 AU66 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226272 2003 AC70 08/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
226273 2003 AO70 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226274 2003 AP78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
226275 2003 AG80 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226276 2003 AC81 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226277 2003 AR92 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226278 2003 AY92 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226279 2003 BN 23/01/2003 Needville J. Dellinger 1,2 km MPC · JPL
226280 2003 BU2 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
226281 2003 BG6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
226282 2003 BS13 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
226283 2003 BH15 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226284 2003 BC17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
226285 2003 BR20 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226286 2003 BC29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226287 2003 BB30 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226288 2003 BB35 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226289 2003 BD38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226290 2003 BL38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
226291 2003 BX41 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
226292 2003 BF50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226293 2003 BT50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226294 2003 BV52 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
226295 2003 BH61 27/01/2003 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
226296 2003 BO65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
226297 2003 BP68 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226298 2003 BY68 29/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226299 2003 BJ69 29/01/2003 Kvistaberg UDAS 910 m MPC · JPL
226300 2003 BK69 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226301 2003 BP74 29/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
226302 2003 BR75 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
226303 2003 BL77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
226304 2003 BE82 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
226305 2003 BR89 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226306 2003 BP90 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
226307 2003 BA92 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
226308 2003 CN2 01/02/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
226309 2003 CN4 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226310 2003 CA6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226311 2003 CX7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226312 2003 CN12 02/02/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226313 2003 CH19 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226314 2003 DU3 22/02/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
226315 2003 DD6 22/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
226316 2003 DU11 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
226317 2003 DJ13 27/02/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 1,2 km MPC · JPL
226318 2003 DG18 19/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
226319 2003 DQ20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226320 2003 EK3 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226321 2003 EP3 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226322 2003 EL18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
226323 2003 EM18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
226324 2003 EB26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
226325 2003 ER26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226326 2003 ED29 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226327 2003 EE34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226328 2003 ET36 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
226329 2003 EX41 07/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226330 2003 EA49 09/03/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226331 2003 FL 22/03/2003 Wrightwood J. W. Young 1,4 km MPC · JPL
226332 2003 FE22 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
226333 2003 FB40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226334 2003 FV41 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
226335 2003 FS46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226336 2003 FX47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226337 2003 FA66 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
226338 2003 FQ71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
226339 2003 FO72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
226340 2003 FH77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
226341 2003 FE80 27/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
226342 2003 FV81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
226343 2003 FL120 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226344 2003 FX121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
226345 2003 FM122 31/03/2003 Cerro Tololo DLS 1,1 km MPC · JPL
226346 2003 FG126 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226347 2003 FE132 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226348 2003 FW132 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
226349 2003 FL133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
226350 2003 GA8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
226351 2003 GH11 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
226352 2003 GZ13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
226353 2003 GG17 06/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
226354 2003 GC23 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
226355 2003 GR24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
226356 2003 GN52 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
226357 2003 GX54 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
226358 2003 GL56 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
226359 2003 HL2 25/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226360 2003 HO7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226361 2003 HP13 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
226362 2003 HY27 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
226363 2003 HA29 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226364 2003 HQ36 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
226365 2003 HD39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226366 2003 HG49 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
226367 2003 HW58 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
226368 2003 JD3 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226369 2003 JJ5 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
226370 2003 JZ5 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226371 2003 JR7 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226372 2003 JV7 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226373 2003 JH10 01/05/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
226374 2003 JQ11 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226375 2003 KY11 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
226376 2003 KM15 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226377 2003 KC30 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226378 2003 KO30 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
226379 2003 KP32 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226380 2003 KE33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
226381 2003 NT1 02/07/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
226382 2003 NZ3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226383 2003 NT8 02/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
226384 2003 OK3 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
226385 2003 ON6 23/07/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226386 2003 OX6 23/07/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
226387 2003 OD20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
226388 2003 OS20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,7 km MPC · JPL
226389 2003 OJ32 22/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226390 2003 PU6 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
226391 2003 PN7 02/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
226392 2003 QL4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
226393 2003 QV4 20/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
226394 2003 QM6 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
226395 2003 QZ13 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
226396 2003 QK14 20/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
226397 2003 QT14 20/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
226398 2003 QH20 22/08/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
226399 2003 QH21 22/08/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
226400 2003 QX35 22/08/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226401 2003 QV46 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226402 2003 QD51 22/08/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
226403 2003 QT58 23/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
226404 2003 QV60 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
226405 2003 QK67 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226406 2003 QA70 27/08/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
226407 2003 QU77 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226408 2003 QM81 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
226409 2003 QM85 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 4,6 km MPC · JPL
226410 2003 QU92 27/08/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
226411 2003 QE94 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
226412 2003 QY94 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
226413 2003 QF101 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
226414 2003 QE106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
226415 2003 QE114 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
226416 2003 QG115 27/08/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
226417 2003 RG3 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226418 2003 RT4 03/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
226419 2003 RJ5 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226420 2003 RF7 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
226421 22003 RU7 04/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
226422 2003 RE10 02/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
226423 22003 RQ14 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
226424 22003 RG23 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
226425 22003 SC1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226426 22003 SJ10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
226427 22003 SF19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
226428 22003 SC22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226429 22003 SS22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
226430 22003 SU24 17/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
226431 2003 SB25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226432 2003 SQ25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226433 2003 SH28 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226434 2003 SP29 18/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226435 2003 SY30 18/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
226436 2003 SH34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226437 2003 SF39 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226438 2003 SS40 16/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
226439 2003 SP47 18/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226440 2003 SZ47 18/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
226441 2003 SD48 18/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
226442 2003 SE49 18/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
226443 2003 SA53 19/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
226444 2003 SN65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
226445 2003 SP66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
226446 2003 SB71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
226447 2003 SM74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226448 2003 SN74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
226449 2003 SE79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
226450 2003 SG97 19/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
226451 2003 SU98 19/09/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
226452 2003 SV98 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
226453 2003 SG101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
226454 2003 SC105 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
226455 2003 SK105 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
226456 2003 SH107 20/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
226457 2003 SL111 19/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226458 2003 SD124 18/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
226459 2003 SG139 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
226460 2003 SZ140 19/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
226461 2003 SH142 20/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
226462 2003 SP143 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
226463 2003 SD144 21/09/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
226464 2003 SW144 19/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
226465 2003 SS148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
226466 2003 ST151 18/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
226467 2003 SE157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
226468 2003 SK160 22/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
226469 2003 SP167 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
226470 2003 SV168 23/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
226471 2003 SK173 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226472 2003 SD174 18/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
226473 2003 SA175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
226474 2003 SS175 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
226475 2003 SJ179 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226476 2003 SL179 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
226477 2003 SF180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
226478 2003 SQ184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
226479 2003 SV185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
226480 2003 SB188 22/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
226481 2003 SQ193 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
226482 2003 ST197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
226483 2003 SX214 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
226484 2003 SV237 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226485 2003 SO238 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
226486 2003 SV241 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226487 2003 SK248 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
226488 2003 SE249 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226489 2003 ST262 28/09/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
226490 2003 SX272 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226491 2003 SR274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
226492 2003 SD282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
226493 2003 SA284 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
226494 2003 SN284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226495 2003 SJ286 21/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226496 2003 SU291 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
226497 2003 SN292 25/09/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
226498 2003 SL293 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226499 2003 SP296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
226500 2003 SH309 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226501 2003 SN315 28/09/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
226502 2003 SY318 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
226503 2003 SB319 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
226504 2003 SX320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
226505 2003 SC322 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
226506 2003 SB329 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
226507 2003 TT 03/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,8 km MPC · JPL
226508 2003 TJ10 15/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 3,3 km MPC · JPL
226509 2003 TB16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
226510 2003 TA42 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
226511 2003 UU1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
226512 2003 UC25 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,5 km MPC · JPL
226513 2003 UP27 16/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
226514 2003 UX34 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch APO · 340 m MPC · JPL
226515 2003 UO45 18/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,1 km MPC · JPL
226516 2003 UR46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226517 2003 UA47 21/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
226518 2003 UC60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
226519 2003 UW61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
226520 2003 UU62 16/10/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
226521 2003 UW66 18/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
226522 2003 UT79 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
226523 2003 UO93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226524 2003 UQ96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
226525 2003 UF98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
226526 2003 UK105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226527 2003 UZ124 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226528 2003 UJ125 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
226529 2003 UV139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
226530 2003 UY141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
226531 2003 UO142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
226532 2003 UC155 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226533 2003 UE161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
226534 2003 UO161 21/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
226535 2003 UG180 21/10/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
226536 2003 UK180 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226537 2003 UF183 21/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
226538 2003 UZ195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226539 2003 UW216 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226540 2003 UK218 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
226541 2003 UJ221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
226542 2003 UM222 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226543 2003 UX235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226544 2003 UZ245 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226545 2003 UL253 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
226546 2003 UK278 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
226547 2003 UY279 27/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
226548 2003 UU282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
226549 2003 UA304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
226550 2003 UW307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226551 2003 UB351 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
226552 2003 WN6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226553 2003 WB16 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226554 2003 WR21 20/11/2003 Catalina CSS 480 m MPC · JPL
226555 2003 WT27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
226556 2003 WS33 18/11/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
226557 2003 WY36 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226558 2003 WD37 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226559 2003 WR38 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
226560 2003 WY51 19/11/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
226561 2003 WJ52 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
226562 2003 WD59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
226563 2003 WT68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
226564 2003 WP70 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
226565 2003 WR71 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226566 2003 WF85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
226567 2003 WG107 23/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
226568 2003 WH189 20/11/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
226569 2003 WW189 24/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226570 2003 WL193 16/11/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
226571 2003 XX8 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
226572 2003 XA11 12/12/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
226573 2003 XO13 14/12/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
226574 2003 YJ2 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226575 2003 YL20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226576 2003 YT34 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226577 2003 YA42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
226578 2003 YC44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
226579 2003 YL68 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226580 2003 YQ93 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
226581 2003 YK140 28/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
226582 2003 YK153 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226583 2003 YR163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
226584 2004 AN5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
226585 2004 AP12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
226586 2004 BD15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
226587 2004 BY19 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226588 2004 BJ23 18/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226589 2004 BY28 18/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
226590 2004 BT47 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226591 2004 BY77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226592 2004 BK102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
226593 2004 CB23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
226594 2004 CD23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
226595 2004 CQ26 11/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
226596 2004 CY31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
226597 2004 CF37 12/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226598 2004 CC43 11/02/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
226599 2004 CO56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
226600 2004 CQ64 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226601 2004 CV79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226602 2004 CH84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
226603 2004 CC85 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
226604 2004 CC86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226605 2004 CD95 13/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
226606 2004 CS115 10/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226607 2004 DC5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
226608 2004 DQ21 17/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
226609 2004 DB22 17/02/2004 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
226610 2004 DO22 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226611 2004 DB24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226612 2004 DN28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
226613 2004 DZ29 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226614 2004 DG40 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226615 2004 DJ43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226616 2004 DL43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226617 2004 DV46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226618 2004 DE57 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226619 2004 DX78 17/02/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
226620 2004 EW5 11/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
226621 2004 EK6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226622 2004 EJ7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226623 2004 EY7 13/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
226624 2004 EP30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
226625 2004 EX36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226626 2004 EE40 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226627 2004 EE42 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
226628 2004 ER53 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226629 2004 EX77 15/03/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
226630 2004 EU91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
226631 2004 FH2 17/03/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
226632 2004 FP3 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226633 2004 FN11 16/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
226634 2004 FG13 16/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
226635 2004 FF19 16/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
226636 2004 FO21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226637 2004 FU21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226638 2004 FN35 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226639 2004 FG36 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226640 2004 FT49 18/03/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
226641 2004 FT64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226642 2004 FZ64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226643 2004 FS66 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226644 2004 FO69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226645 2004 FP78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
226646 2004 FE85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
226647 2004 FP92 18/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
226648 2004 FS106 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226649 2004 FX106 20/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
226650 2004 FQ107 20/03/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
226651 2004 FU107 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226652 2004 FT110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
226653 2004 FX127 27/03/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
226654 2004 FV134 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226655 2004 FX135 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226656 2004 FV139 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
226657 2004 FZ140 27/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
226658 2004 FZ141 27/03/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
226659 2004 FJ162 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
226660 2004 GY1 11/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226661 2004 GC13 12/04/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
226662 2004 GR13 13/04/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
226663 2004 GV13 13/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
226664 2004 GK17 11/04/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
226665 2004 GD22 12/04/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
226666 2004 GN23 12/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
226667 2004 GK36 13/04/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
226668 2004 GS44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
226669 2004 GJ46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
226670 2004 GY66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
226671 2004 GF80 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
226672 Kucinskas 2004 HH5 16/04/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,0 km MPC · JPL
226673 2004 HR5 17/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
226674 2004 HV14 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
226675 2004 HE18 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226676 2004 HQ28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226677 2004 HX30 20/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
226678 2004 HO34 17/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
226679 2004 HP35 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226680 2004 HU35 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
226681 2004 HJ43 20/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
226682 2004 HP43 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
226683 2004 HC51 23/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
226684 2004 HF52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
226685 2004 HT54 21/04/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
226686 2004 HZ57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
226687 2004 JG14 09/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
226688 2004 JF15 10/05/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
226689 2004 JH19 13/05/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
226690 2004 JH20 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226691 2004 JA22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
226692 2004 JO25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226693 2004 JX28 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226694 2004 JZ28 15/05/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
226695 2004 JR29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
226696 2004 JS35 15/05/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
226697 2004 JR43 10/05/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
226698 2004 LS11 12/06/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
226699 2004 LO17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226700 2004 LP17 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226701 2004 NP3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
226702 2004 NY6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226703 2004 NJ9 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226704 2004 NL17 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226705 2004 NF19 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226706 2004 NK24 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226707 2004 OO2 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
226708 2004 OH7 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226709 2004 OR7 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
226710 2004 OM11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
226711 2004 OM15 27/07/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
226712 2004 PG1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
226713 2004 PS4 05/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
226714 2004 PV13 07/08/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
226715 2004 PW15 07/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
226716 2004 PL19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
226717 2004 PK22 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226718 2004 PZ25 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226719 2004 PF34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
226720 2004 PU36 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
226721 2004 PA40 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
226722 2004 PO49 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226723 2004 PL55 08/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
226724 2004 PB62 09/08/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
226725 2004 PP64 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226726 2004 PE68 06/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
226727 2004 PL89 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
226728 2004 PF92 12/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
226729 2004 PJ92 12/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
226730 2004 PB93 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
226731 2004 PP98 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226732 2004 PU98 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226733 2004 PC102 11/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
226734 2004 PJ105 06/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
226735 2004 QP9 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
226736 2004 QX10 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
226737 2004 QA28 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226738 2004 RY1 06/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
226739 2004 RD3 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226740 2004 RR4 04/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
226741 2004 RH13 04/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
226742 2004 RS14 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
226743 2004 RN17 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226744 2004 RA19 07/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,3 km MPC · JPL
226745 2004 RC23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
226746 2004 RF23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
226747 2004 RK25 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226748 2004 RN26 06/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
226749 2004 RY27 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
226750 2004 RD28 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
226751 2004 RE28 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
226752 2004 RB40 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226753 2004 RA46 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226754 2004 RC50 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226755 2004 RW53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226756 2004 RU61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226757 2004 RX61 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226758 2004 RF62 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226759 2004 RE71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
226760 2004 RK74 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
226761 2004 RL74 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226762 2004 RA77 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226763 2004 RB78 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226764 2004 RM87 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
226765 2004 RO88 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226766 2004 RY97 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226767 2004 RE99 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226768 2004 RA108 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226769 2004 RA116 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226770 2004 RF116 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226771 2004 RL116 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
226772 2004 RX119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
226773 2004 RP122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226774 2004 RR125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
226775 2004 RA136 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226776 2004 RO138 08/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
226777 2004 RB142 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226778 2004 RL142 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226779 2004 RW143 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226780 2004 RO144 08/09/2004 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
226781 2004 RJ145 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226782 2004 RB150 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226783 2004 RQ153 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226784 2004 RS155 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226785 2004 RP159 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226786 2004 RD160 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226787 2004 RQ166 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226788 2004 RV170 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
226789 2004 RZ172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226790 2004 RV174 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226791 2004 RH177 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226792 2004 RH180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226793 2004 RT182 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226794 2004 RL183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226795 2004 RU187 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226796 2004 RO188 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226797 2004 RG193 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
226798 2004 RN201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226799 2004 RU201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226800 2004 RM202 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226801 2004 RK205 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226802 2004 RF209 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
226803 2004 RH211 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226804 2004 RB213 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
226805 2004 RS216 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226806 2004 RV216 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226807 2004 RB217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226808 2004 RC217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226809 2004 RA222 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226810 2004 RL222 14/09/2004 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
226811 2004 RB225 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226812 2004 RN226 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226813 2004 RA227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
226814 2004 RM230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
226815 2004 RC231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226816 2004 RE235 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226817 2004 RP239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
226818 2004 RM245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226819 2004 RH254 06/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
226820 2004 RR254 06/09/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
226821 2004 RE259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226822 2004 RV285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
226823 2004 RA287 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
226824 2004 RW287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
226825 2004 RN295 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226826 2004 RC307 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226827 2004 RM315 15/09/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
226828 2004 RR321 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
226829 2004 RW323 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226830 2004 RH324 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226831 2004 RS324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
226832 2004 RA333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
226833 2004 RU334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
226834 2004 RL336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
226835 2004 RJ337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
226836 2004 SE13 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226837 2004 SZ16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
226838 2004 SL19 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226839 2004 SV22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
226840 2004 SR23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226841 2004 SV23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226842 2004 SV25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
226843 2004 ST30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226844 2004 SF40 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
226845 2004 SG40 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226846 2004 SJ45 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
226847 2004 SM45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226848 2004 SB46 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
226849 2004 SX46 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
226850 2004 SH47 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226851 2004 SO50 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
226852 2004 SC57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
226853 2004 TD2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226854 2004 TN4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226855 2004 TR11 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
226856 2004 TX11 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
226857 2004 TU13 06/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 3,2 km MPC · JPL
226858 Ivanpuluj 2004 TY13 08/10/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 5,3 km MPC · JPL
226859 2004 TZ14 10/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
226860 2004 TS17 08/10/2004 Goodricke-Pigott Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226861 Elimaor 2004 TV18 14/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
226862 2004 TE38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226863 2004 TK38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
226864 2004 TC39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226865 2004 TT40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
226866 2004 TH41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
226867 2004 TU46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226868 2004 TP48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
226869 2004 TK56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226870 2004 TD60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
226871 2004 TO73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226872 2004 TX75 06/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
226873 2004 TU78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226874 2004 TP81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226875 2004 TR83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
226876 2004 TB85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226877 2004 TD93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226878 2004 TD94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226879 2004 TG97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
226880 2004 TY107 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
226881 2004 TF122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
226882 2004 TY122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
226883 2004 TF124 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226884 2004 TX126 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
226885 2004 TS129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
226886 2004 TM130 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
226887 2004 TO133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
226888 2004 TZ133 07/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
226889 2004 TY134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
226890 2004 TK135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
226891 2004 TG139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
226892 2004 TZ143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226893 2004 TQ144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226894 2004 TR144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226895 2004 TB145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226896 2004 TK147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226897 2004 TK153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226898 2004 TQ153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
226899 2004 TS155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226900 2004 TO156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
226901 2004 TL165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226902 2004 TD168 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226903 2004 TS168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
226904 2004 TY173 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226905 2004 TN185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226906 2004 TG190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
226907 2004 TG192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226908 2004 TJ192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226909 2004 TC196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226910 2004 TF196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226911 2004 TF198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226912 2004 TG200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226913 2004 TN201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
226914 2004 TC202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
226915 2004 TZ205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226916 2004 TF207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
226917 2004 TH208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226918 2004 TP208 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226919 2004 TS209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
226920 2004 TT221 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
226921 2004 TO224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
226922 2004 TC239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226923 2004 TT240 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226924 2004 TL245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226925 2004 TN251 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
226926 2004 TF253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
226927 2004 TU273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
226928 2004 TB276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226929 2004 TG279 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226930 2004 TK279 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
226931 2004 TT280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226932 2004 TK282 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
226933 2004 TV286 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
226934 2004 TC292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226935 2004 TV292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
226936 2004 TG299 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
226937 2004 TH300 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
226938 2004 TO309 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
226939 2004 TO310 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226940 2004 TV317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
226941 2004 TQ329 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
226942 2004 TS333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
226943 2004 TV335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226944 2004 TZ344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
226945 2004 TK355 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226946 2004 TN355 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
226947 2004 TU358 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
226948 2004 TU366 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
226949 2004 TU367 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
226950 2004 UJ4 16/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
226951 2004 VC13 03/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
226952 2004 VX19 04/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
226953 2004 VQ38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226954 2004 VR40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226955 2004 VY40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226956 2004 VS43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
226957 2004 VC52 04/11/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
226958 2004 VQ55 04/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
226959 2004 VX64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
226960 2004 VX71 11/11/2004 Jornada D. S. Dixon 3,2 km MPC · JPL
226961 2004 VO72 09/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
226962 2004 VY73 12/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
226963 2004 VX80 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226964 2004 VC83 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
226965 2004 VE88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226966 2004 VM94 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
226967 2004 VF96 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
226968 2004 VV101 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 3,8 km MPC · JPL
226969 2004 VB107 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 2,4 km MPC · JPL
226970 2004 VS111 03/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
226971 2004 VH112 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
226972 2004 WV1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
226973 2004 WZ5 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
226974 2004 XW13 09/12/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
226975 2004 XM16 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
226976 2004 XO17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
226977 2004 XE19 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
226978 2004 XB20 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
226979 2004 XG22 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
226980 2004 XB23 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
226981 2004 XJ27 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
226982 2004 XN28 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
226983 2004 XF31 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
226984 2004 XS31 09/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
226985 2004 XR35 02/12/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,2 km MPC · JPL
226986 2004 XC40 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
226987 2004 XE44 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
226988 2004 XW48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
226989 2004 XU54 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
226990 2004 XC59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
226991 2004 XL61 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
226992 2004 XG64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
226993 2004 XF70 11/12/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
226994 2004 XZ70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
226995 2004 XL74 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
226996 2004 XS74 09/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,6 km MPC · JPL
226997 2004 XA77 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
226998 2004 XW78 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
226999 2004 XZ78 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
227000 2004 XN79 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

222.000s  • 223.000s  • 224.000s  • 225.000s  • 226.000s  • 227.000s  • 228.000s  • 229.000s  • 230.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001