Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/78001–79000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78001 2002 JP49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78002 2002 JK50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78003 2002 JV50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
78004 2002 JK51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78005 2002 JB52 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78006 2002 JE52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78007 2002 JG52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78008 2002 JJ52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78009 2002 JM52 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
78010 2002 JO53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78011 2002 JF54 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78012 2002 JK55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78013 2002 JS55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78014 2002 JC56 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78015 2002 JJ57 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78016 2002 JB59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78017 2002 JY59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78018 2002 JM62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78019 2002 JR62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78020 2002 JX64 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78021 2002 JY64 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78022 2002 JP67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78023 2002 JG69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
78024 2002 JO70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78025 2002 JZ70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78026 2002 JJ72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78027 2002 JZ72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
78028 2002 JH73 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78029 2002 JR74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78030 2002 JB75 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78031 2002 JH75 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78032 2002 JN77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78033 2002 JC79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78034 2002 JF82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78035 2002 JU89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78036 2002 JK95 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78037 2002 JR95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78038 2002 JN103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78039 2002 JQ103 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78040 2002 JA106 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78041 2002 JD111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78042 2002 JO113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78043 2002 JU113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78044 2002 JH116 11/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78045 2002 JP118 05/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78046 2002 JS118 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
78047 2002 JV123 06/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
78048 2002 JZ126 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78049 2002 JR127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78050 2002 JY129 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78051 2002 JO135 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78052 2002 JW138 09/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
78053 2002 JB139 09/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78054 2002 JR140 10/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
78055 2002 JJ146 15/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78056 2002 KP 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78057 2002 KC2 16/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78058 2002 KF3 18/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,1 km MPC · JPL
78059 2002 KP3 19/05/2002 Needville Needville Obs. 3,3 km MPC · JPL
78060 2002 KS3 17/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78061 2002 KV5 16/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78062 2002 KB6 23/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78063 2002 KY8 29/05/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
78064 2002 KJ10 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78065 2002 LC 01/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78066 2002 LM 01/06/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78067 2002 LN1 02/06/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
78068 2002 LU3 04/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78069 2002 LU4 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78070 2002 LG5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,7 km MPC · JPL
78071 Vicent 2002 LT6 01/06/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
78072 2002 LY11 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78073 2002 LL12 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78074 2002 LV12 05/06/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
78075 2002 LK13 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78076 2002 LS14 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78077 2002 LV14 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78078 2002 LB17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78079 2002 LK18 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78080 2002 LB20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78081 2002 LD20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
78082 2002 LS21 07/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
78083 2002 LX21 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78084 2002 LO23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78085 2002 LV23 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78086 2002 LM25 04/06/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
78087 2002 LN25 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78088 2002 LB26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78089 2002 LL26 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78090 2002 LF29 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78091 2002 LC30 09/06/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
78092 2002 LD30 10/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,0 km MPC · JPL
78093 2002 LZ31 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78094 2002 LD32 10/06/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78095 2002 LN33 05/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78096 2002 LO34 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78097 2002 LN36 09/06/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
78098 2002 LF37 10/06/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
78099 2002 LV37 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78100 2002 LL41 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78101 2002 LB46 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78102 2002 LE46 11/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78103 2002 LP46 11/06/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78104 2002 LS46 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78105 2002 LM47 12/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78106 2002 LE49 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78107 2002 LC51 08/06/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
78108 2002 LW51 09/06/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78109 2002 LK58 13/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
78110 2002 MD 16/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
78111 2002 MO1 16/06/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
78112 2002 MR2 17/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
78113 2002 MC3 17/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
78114 2002 MO4 22/06/2002 La Palma La Palma Obs. 3,5 km MPC · JPL
78115 Skiantonucci 2002 MT4 20/06/2002 Palomar S. F. Hönig 6,4 km MPC · JPL
78116 2002 NB 01/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
78117 2002 NR 04/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
78118 Bharat 2002 NT 04/07/2002 Goodricke-Pigott V. Reddy 5,4 km MPC · JPL
78119 2002 NK1 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78120 2002 NN1 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78121 2002 NF4 01/07/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
78122 2002 NG4 01/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78123 Dimare 2002 NQ5 10/07/2002 Campo Imperatore F. Bernardi, A. Boattini 1,2 km MPC · JPL
78124 Cicalò 2002 NH6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
78125 Salimbeni 2002 NU6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,0 km MPC · JPL
78126 2002 NU9 03/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78127 2002 NW10 04/07/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
78128 2002 NT11 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
78129 2002 NC12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78130 2002 NL12 04/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78131 2002 NV12 04/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78132 2002 NW12 04/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78133 2002 NQ13 04/07/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
78134 2002 NA14 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78135 2002 NE14 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78136 2002 NF14 04/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
78137 2002 NE15 05/07/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
78138 2002 NP15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
78139 2002 NL16 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78140 2002 NR16 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78141 2002 NY16 13/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
78142 2002 NR18 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
78143 2002 NB20 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78144 2002 NU20 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78145 2002 NL21 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
78146 2002 NF22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78147 2002 NH22 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
78148 2002 NB24 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
78149 2002 NN24 09/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78150 2002 NO24 09/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78151 2002 NT24 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78152 2002 NV24 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78153 2002 NX24 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78154 2002 NY25 09/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78155 2002 NA26 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78156 2002 NJ27 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78157 2002 NQ27 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78158 2002 NZ27 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78159 2002 NA28 13/07/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
78160 2002 ND28 13/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78161 2002 NF28 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78162 2002 NR28 13/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78163 2002 NX28 13/07/2002 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
78164 2002 NA29 13/07/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
78165 2002 NS29 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78166 2002 NP30 06/07/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
78167 2002 NV30 08/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78168 2002 NZ30 08/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78169 2002 NB31 15/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
78170 2002 NL31 08/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78171 2002 NH32 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78172 2002 NK32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78173 2002 NP32 13/07/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
78174 2002 NQ32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78175 2002 NB33 13/07/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
78176 2002 NE33 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78177 2002 NH33 13/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
78178 2002 NZ33 14/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78179 2002 ND34 14/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
78180 2002 NU34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78181 2002 NY34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78182 2002 NQ35 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
78183 2002 NA36 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78184 2002 NH37 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78185 2002 NE38 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78186 2002 NH38 09/07/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
78187 2002 NY38 11/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78188 2002 NE39 13/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78189 2002 NO40 14/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78190 2002 NP40 14/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
78191 2002 NE41 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
78192 2002 NU41 14/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
78193 2002 NM42 14/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78194 2002 ND43 15/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
78195 2002 NH43 15/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78196 2002 NU43 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78197 2002 NF44 12/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78198 2002 NN47 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
78199 2002 NP48 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
78200 2002 NU48 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78201 2002 NM49 14/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
78202 2002 NG50 13/07/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
78203 2002 NX50 15/07/2002 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
78204 2002 NZ50 15/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
78205 2002 NF51 04/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
78206 2002 NO51 05/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78207 2002 NU55 12/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78208 2002 NS56 11/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
78209 2002 OA 16/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
78210 2002 OT 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78211 2002 OY 17/07/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78212 2002 OB1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78213 2002 OK1 17/07/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
78214 2002 OC2 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78215 2002 OO2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78216 2002 OX2 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78217 2002 OP4 18/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
78218 2002 OZ4 19/07/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78219 2002 OB5 19/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78220 2002 OO7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78221 Leonmow 2002 OP7 18/07/2002 Needville Needville Obs. 5,0 km MPC · JPL
78222 2002 OG8 18/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
78223 2002 OV8 21/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78224 2002 OH10 21/07/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
78225 2002 OS10 22/07/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78226 2002 ON11 16/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78227 2002 OV11 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78228 2002 OC13 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
78229 2002 OG14 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78230 2002 OK14 18/07/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78231 2002 OK15 18/07/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
78232 2002 OP15 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78233 2002 OB17 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78234 2002 OT17 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
78235 2002 OS18 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
78236 2002 OP19 21/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78237 2002 OL20 28/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78238 2002 OK21 23/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
78239 2002 OF22 22/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
78240 2002 ON22 31/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
78241 2002 OY22 29/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78242 2002 OW23 28/07/2002 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
78243 2002 PV 01/08/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
78244 2002 PU1 02/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
78245 2002 PE3 03/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78246 2002 PH3 03/08/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
78247 2002 PO3 03/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78248 2002 PY5 04/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78249 Capaccioni 2002 PK6 04/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
78250 2002 PE9 05/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78251 2002 PM10 05/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78252 Priscio 2002 PF11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
78253 2002 PY12 05/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78254 2002 PJ13 06/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
78255 2002 PE14 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78256 2002 PJ14 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78257 2002 PD15 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
78258 2002 PO15 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78259 2002 PB16 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
78260 2002 PP16 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78261 2002 PC19 06/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
78262 2002 PN21 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78263 2002 PT21 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78264 2002 PZ23 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78265 2002 PA24 06/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78266 2002 PB26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78267 2002 PR26 06/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78268 2002 PC27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
78269 2002 PM27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
78270 2002 PO28 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78271 2002 PX28 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78272 2002 PE29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
78273 2002 PM30 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78274 2002 PR30 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78275 2002 PU30 06/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78276 2002 PO31 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78277 2002 PB32 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78278 2002 PX35 06/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
78279 2002 PN38 06/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
78280 2002 PG39 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78281 2002 PL39 07/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78282 2002 PF40 10/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
78283 2002 PR42 05/08/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78284 2002 PC43 11/08/2002 Emerald Lane L. Ball 5,1 km MPC · JPL
78285 2002 PV45 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78286 2002 PK46 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
78287 2002 PN49 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78288 2002 PC50 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78289 2002 PG50 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78290 2002 PM50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78291 2002 PH51 08/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
78292 2002 PQ52 08/08/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
78293 2002 PC53 08/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
78294 2002 PP53 08/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
78295 2002 PQ53 08/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78296 2002 PT53 08/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78297 2002 PH54 11/08/2002 Needville Needville Obs. 2,4 km MPC · JPL
78298 2002 PL54 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78299 2002 PF55 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
78300 2002 PK55 09/08/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78301 2002 PY56 09/08/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
78302 2002 PW57 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78303 2002 PZ57 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78304 2002 PG58 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78305 2002 PT58 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78306 2002 PY61 08/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
78307 2002 PS63 12/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
78308 2002 PM64 03/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78309 Alessielisa 2002 PV65 05/08/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 2,3 km MPC · JPL
78310 Spoto 2002 PW65 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
78311 2002 PB66 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
78312 2002 PN68 06/08/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
78313 2002 PG69 11/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78314 2002 PR72 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78315 2002 PB73 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78316 2002 PG73 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78317 2002 PU73 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
78318 2002 PX73 12/08/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
78319 2002 PW75 08/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
78320 2002 PZ77 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
78321 2002 PC79 11/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78322 2002 PD79 11/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78323 2002 PM79 11/08/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
78324 2002 PP81 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78325 2002 PS81 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78326 2002 PQ82 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78327 2002 PZ82 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78328 2002 PK83 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78329 2002 PV83 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78330 2002 PY83 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
78331 2002 PQ84 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78332 2002 PZ84 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78333 2002 PR85 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78334 2002 PU85 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78335 2002 PP86 13/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
78336 2002 PX87 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78337 2002 PG88 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78338 2002 PR88 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
78339 2002 PU88 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
78340 2002 PS89 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
78341 2002 PA90 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78342 2002 PM91 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78343 2002 PY92 14/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78344 2002 PA93 14/08/2002 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
78345 2002 PW93 11/08/2002 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
78346 2002 PY93 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
78347 2002 PM94 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
78348 2002 PB95 12/08/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
78349 2002 PM96 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78350 2002 PS97 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78351 2002 PJ98 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78352 2002 PW98 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78353 2002 PQ99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78354 2002 PC101 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78355 2002 PM101 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78356 2002 PX102 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
78357 2002 PD105 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78358 2002 PZ107 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78359 2002 PZ108 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78360 2002 PN109 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78361 2002 PX109 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78362 2002 PE110 13/08/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
78363 2002 PM111 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78364 2002 PY113 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
78365 2002 PT115 13/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78366 2002 PP116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78367 2002 PS117 15/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78368 2002 PB119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
78369 2002 PP120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
78370 2002 PR120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
78371 2002 PJ124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
78372 2002 PJ125 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78373 2002 PT125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78374 2002 PF126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78375 2002 PV127 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
78376 2002 PC128 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
78377 2002 PF133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78378 2002 PS133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78379 2002 PW133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78380 2002 PZ133 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78381 2002 PQ135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78382 2002 PY135 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78383 Philmassey 2002 PM137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
78384 2002 PD139 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78385 2002 PD142 14/08/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
78386 2002 PF155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
78387 2002 PD156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
78388 2002 PT156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
78389 2002 PP158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,5 km MPC · JPL
78390 2002 PQ163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
78391 Michaeljäger 2002 PT163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
78392 Dellinger 2002 PM165 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
78393 Dillon 2002 PW165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
78394 Garossino 2002 PB166 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
78395 2002 QF1 16/08/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78396 2002 QW1 16/08/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
78397 2002 QE2 16/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78398 2002 QS3 16/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78399 2002 QW4 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
78400 2002 QG5 16/08/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78401 2002 QS8 19/08/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
78402 2002 QW8 19/08/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
78403 2002 QJ9 19/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
78404 2002 QG14 26/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78405 2002 QW14 26/08/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
78406 2002 QP17 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
78407 2002 QV17 28/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78408 2002 QV18 26/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
78409 2002 QR19 27/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78410 2002 QU21 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78411 2002 QG28 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
78412 2002 QF29 29/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78413 2002 QZ33 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
78414 2002 QS34 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78415 2002 QV34 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78416 2002 QU35 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78417 2002 QE37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
78418 2002 QH38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
78419 2002 QX39 27/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
78420 2002 QU40 29/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78421 2002 QE41 29/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78422 2002 QN41 29/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78423 2002 QY41 29/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
78424 2002 QB42 29/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
78425 2002 QO42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
78426 2002 QY44 30/08/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,6 km MPC · JPL
78427 2002 QY45 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
78428 2002 QC46 29/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
78429 Baschek 2002 QN48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
78430 Andrewpearce 2002 QX48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
78431 Kemble 2002 QJ50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
78432 Helensailer 2002 QR50 29/08/2002 Palomar R. Matson 5,2 km MPC · JPL
78433 Gertrudolf 2002 QF56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
78434 Dyer 2002 QL58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
78435 2002 RY2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
78436 2002 RV4 03/09/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
78437 2002 RJ5 03/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78438 2002 RR6 01/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
78439 2002 RV7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
78440 2002 RL13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
78441 2002 RQ13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
78442 2002 RN14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
78443 2002 RE15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
78444 2002 RB19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
78445 2002 RS19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
78446 2002 RT19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78447 2002 RN20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
78448 2002 RQ21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
78449 2002 RU23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
78450 2002 RJ24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
78451 2002 RY24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
78452 2002 RZ24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
78453 Bullock 2002 RD26 03/09/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 6,1 km MPC · JPL
78454 2002 RD29 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
78455 2002 RR29 03/09/2002 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
78456 2002 RL31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
78457 2002 RZ31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
78458 2002 RM35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
78459 2002 RR35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
78460 2002 RD36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
78461 2002 RH37 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78462 2002 RQ37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
78463 2002 RV40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78464 2002 RC42 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78465 2002 RK43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78466 2002 RR43 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
78467 2002 RZ43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78468 2002 RL44 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78469 2002 RN44 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78470 2002 RM45 05/09/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
78471 2002 RR46 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78472 2002 RE47 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78473 2002 RE48 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78474 2002 RB49 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78475 2002 RM49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78476 2002 RQ50 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
78477 2002 RF51 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
78478 2002 RE52 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78479 2002 RO52 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78480 2002 RA53 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78481 2002 RY53 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
78482 2002 RR54 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78483 2002 RV54 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
78484 2002 RS57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
78485 2002 RX58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78486 2002 RN59 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78487 2002 RO59 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78488 2002 RJ60 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
78489 2002 RZ60 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78490 2002 RF61 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78491 2002 RQ61 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78492 2002 RX61 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
78493 2002 RS62 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78494 2002 RX63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78495 2002 RZ64 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78496 2002 RH67 03/09/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78497 2002 RR71 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78498 2002 RX72 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78499 2002 RQ74 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78500 2002 RO75 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78501 2002 RA77 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78502 2002 RV80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78503 2002 RO81 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78504 2002 RM82 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78505 2002 RS84 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78506 2002 RU84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78507 2002 RY84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78508 2002 RJ85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78509 2002 RM85 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78510 2002 RU85 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78511 2002 RN86 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78512 2002 RK87 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78513 2002 RL87 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78514 2002 RF88 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
78515 2002 RV90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78516 2002 RH92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78517 2002 RW92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
78518 2002 RF93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
78519 2002 RL94 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78520 2002 RQ95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78521 2002 RH96 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78522 2002 RM96 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78523 2002 RV96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
78524 2002 RM97 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78525 2002 RY97 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78526 2002 RH98 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78527 2002 RJ98 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78528 2002 RO98 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
78529 2002 RZ98 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
78530 2002 RW100 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78531 2002 RM103 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78532 2002 RQ104 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78533 2002 RL106 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78534 Renmir 2002 RB109 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,1 km MPC · JPL
78535 Carloconti 2002 RC109 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
78536 Shrbený 2002 RV111 07/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 8,8 km MPC · JPL
78537 2002 RP114 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
78538 2002 RP116 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78539 2002 RV116 07/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78540 2002 RH117 07/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
78541 2002 RV117 02/09/2002 Kvistaberg UDAS 5,5 km MPC · JPL
78542 2002 RH119 09/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
78543 2002 RK119 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78544 2002 RZ120 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78545 2002 RT121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78546 2002 RF122 08/09/2002 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
78547 2002 RZ122 08/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
78548 2002 RM126 09/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78549 2002 RS126 09/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
78550 2002 RS128 10/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
78551 2002 RQ134 10/09/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
78552 2002 RD135 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
78553 2002 RM135 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
78554 2002 RH136 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
78555 2002 RF139 10/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
78556 2002 RH140 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
78557 2002 RN140 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
78558 2002 RO152 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78559 2002 RG154 14/09/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 2,5 km MPC · JPL
78560 2002 RL154 10/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
78561 2002 RO154 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
78562 2002 RB160 12/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
78563 2002 RV168 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
78564 2002 RH172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
78565 2002 RX172 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78566 2002 RG173 13/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78567 2002 RR180 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78568 2002 RW181 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,0 km MPC · JPL
78569 2002 RC184 12/09/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
78570 2002 RB197 12/09/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
78571 2002 RQ211 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
78572 2002 RT212 15/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
78573 2002 RT213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
78574 2002 RB214 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
78575 2002 RC224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
78576 2002 RB228 14/09/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
78577 JPL 2002 RG232 10/09/2002 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
78578 Donpettit 2002 RM233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
78579 2002 SV4 27/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78580 2002 SW5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78581 2002 SZ5 27/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78582 2002 SG6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78583 2002 SS10 27/09/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78584 2002 SU10 27/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78585 2002 SF12 27/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78586 2002 SU12 27/09/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
78587 2002 SZ12 27/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78588 2002 SP15 27/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
78589 2002 SY15 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78590 2002 SQ16 27/09/2002 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
78591 2002 SX18 27/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78592 2002 SB19 27/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78593 2002 SC19 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
78594 2002 SQ20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78595 2002 SR20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78596 2002 SK21 26/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
78597 2002 SQ23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78598 2002 SP24 28/09/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
78599 2002 SM27 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
78600 2002 SR27 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78601 2002 SL31 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
78602 2002 ST31 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
78603 2002 SZ32 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
78604 2002 SS37 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
78605 2002 SA38 30/09/2002 Nashville R. Clingan 7,0 km MPC · JPL
78606 2002 SD46 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
78607 2002 SY49 30/09/2002 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
78608 2002 SC53 18/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78609 2002 SY53 21/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78610 2002 SM54 30/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
78611 2002 SA55 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78612 2002 SP57 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
78613 2002 SB58 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
78614 2002 SF58 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
78615 2002 SH59 16/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
78616 2002 SB62 17/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
78617 2002 TV2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
78618 2002 TH5 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78619 2002 TN5 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78620 2002 TB7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
78621 2002 TS8 01/10/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
78622 2002 TY9 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78623 2002 TV13 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78624 2002 TL14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
78625 2002 TU14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
78626 2002 TQ21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78627 2002 TD23 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
78628 2002 TS24 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78629 2002 TK26 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
78630 2002 TG27 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78631 2002 TD29 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78632 2002 TO29 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
78633 2002 TK30 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78634 2002 TD35 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78635 2002 TF36 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78636 2002 TL36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78637 2002 TU36 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
78638 2002 TF37 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
78639 2002 TQ37 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78640 2002 TU37 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78641 2002 TW38 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78642 2002 TY39 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78643 2002 TA42 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
78644 2002 TA44 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78645 2002 TG45 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78646 2002 TV46 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78647 2002 TQ48 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78648 2002 TS49 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78649 2002 TF50 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
78650 2002 TG51 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
78651 2002 TM57 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
78652 Quero 2002 TG62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
78653 2002 TQ66 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78654 2002 TB72 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78655 2002 TA73 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78656 2002 TL73 03/10/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
78657 2002 TS76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
78658 2002 TS77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
78659 2002 TD79 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
78660 2002 TE83 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
78661 Castelfranco 2002 TW85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
78662 2002 TN86 03/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78663 2002 TG89 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78664 2002 TN89 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78665 2002 TO89 03/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
78666 2002 TZ89 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78667 2002 TM97 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
78668 2002 TO101 04/10/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
78669 2002 TU107 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
78670 2002 TA108 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
78671 2002 TZ108 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
78672 2002 TK112 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78673 2002 TP114 03/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
78674 2002 TJ115 03/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78675 2002 TH118 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
78676 2002 TJ123 04/10/2002 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
78677 2002 TW128 04/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
78678 2002 TC129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
78679 2002 TY129 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78680 2002 TR131 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78681 2002 TK136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
78682 2002 TY136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
78683 2002 TE137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
78684 2002 TL137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
78685 2002 TY138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
78686 2002 TA139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
78687 2002 TP139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
78688 2002 TJ147 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
78689 2002 TL157 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
78690 2002 TY159 05/10/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
78691 2002 TQ161 05/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
78692 2002 TA167 03/10/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
78693 2002 TY167 03/10/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
78694 2002 TN168 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78695 2002 TT168 03/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78696 2002 TB170 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78697 2002 TZ170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
78698 2002 TD171 03/10/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
78699 2002 TN172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
78700 2002 TB173 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78701 2002 TO175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
78702 2002 TW175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
78703 2002 TF176 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78704 2002 TY177 11/10/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
78705 2002 TE180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78706 2002 TJ181 03/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78707 2002 TY181 03/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
78708 2002 TC183 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
78709 2002 TV183 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
78710 2002 TV184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78711 2002 TM187 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78712 2002 TC192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78713 2002 TV192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
78714 2002 TX199 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
78715 2002 TC200 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
78716 2002 TH210 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78717 2002 TJ211 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78718 2002 TU214 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
78719 2002 TB215 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78720 2002 TJ216 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78721 2002 TU219 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78722 2002 TR221 06/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
78723 2002 TZ223 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
78724 2002 TJ230 06/10/2002 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
78725 2002 TM230 06/10/2002 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
78726 2002 TC231 08/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78727 2002 TN231 08/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
78728 2002 TK233 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78729 2002 TF237 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
78730 2002 TV238 07/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
78731 2002 TT239 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78732 2002 TH242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
78733 2002 TA243 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78734 2002 TR251 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
78735 2002 TC253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
78736 2002 TJ260 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
78737 2002 TV263 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78738 2002 TT267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
78739 2002 TD269 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
78740 2002 TK272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78741 2002 TN272 09/10/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
78742 2002 TW272 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78743 2002 TZ273 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
78744 2002 TD274 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
78745 2002 TD275 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
78746 2002 TW275 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
78747 2002 TX275 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78748 2002 TD276 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78749 2002 TN278 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78750 2002 TP281 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
78751 2002 TW286 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
78752 2002 TJ287 10/10/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
78753 2002 TY289 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78754 2002 TA295 13/10/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
78755 2002 TP295 13/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78756 Sloan 2002 TX349 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
78757 2002 UM 22/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
78758 2002 UC1 27/10/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
78759 2002 UB2 25/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78760 2002 UP6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
78761 2002 UQ7 28/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
78762 2002 UV22 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
78763 2002 UX28 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78764 2002 UZ32 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
78765 2002 UD36 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
78766 2002 UD38 31/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78767 2002 VB11 01/11/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
78768 2002 VF17 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
78769 2002 VE28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78770 2002 VD33 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78771 2002 VU37 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78772 2002 VA44 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
78773 2002 VF52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
78774 2002 VK53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78775 2002 VZ61 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78776 2002 VB65 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78777 2002 VE65 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78778 2002 VL65 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
78779 2002 VZ68 08/11/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78780 2002 VX70 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78781 2002 VD71 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78782 2002 VL72 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78783 2002 VH76 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78784 2002 VY78 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
78785 2002 VC85 10/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78786 2002 VJ85 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78787 2002 VA111 13/11/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78788 2002 VO111 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78789 2002 VP116 13/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
78790 2002 VH120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78791 2002 VO123 14/11/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78792 2002 WK13 30/11/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
78793 2002 WM13 30/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78794 2002 WP15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
78795 2002 WN17 30/11/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78796 2002 XH22 03/12/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
78797 2002 XP68 12/12/2002 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
78798 2002 XW85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78799 2002 XW93 10/12/2002 Palomar Palomar Obs. 352 km MPC · JPL
78800 2003 AR66 07/01/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78801 2003 AK88 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78802 2003 CC16 07/02/2003 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
78803 2003 MK5 26/06/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78804 2003 NY8 01/07/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78805 2003 NN9 02/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
78806 2003 OM5 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
78807 2003 OR13 28/07/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78808 2003 OY14 22/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
78809 2003 OR22 30/07/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
78810 2003 ON31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78811 2003 PD 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78812 2003 PC1 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78813 2003 PT3 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
78814 2003 PX3 02/08/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
78815 2003 PN6 01/08/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
78816 Caripito 2003 PZ9 04/08/2003 Needville J. Dellinger 5,3 km MPC · JPL
78817 2003 QO1 20/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78818 2003 QR5 17/08/2003 Kvistaberg UDAS 7,7 km MPC · JPL
78819 2003 QQ6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
78820 2003 QT6 20/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78821 2003 QB11 20/08/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
78822 2003 QO12 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
78823 2003 QA13 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
78824 2003 QS13 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
78825 2003 QF14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
78826 2003 QE17 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78827 2003 QS18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78828 2003 QB21 22/08/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
78829 2003 QA22 20/08/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
78830 Simonadirubbo 2003 QV24 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
78831 2003 QT25 22/08/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78832 2003 QN26 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
78833 2003 QU28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78834 2003 QM35 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
78835 2003 QH37 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78836 2003 QT39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78837 2003 QG43 22/08/2003 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
78838 2003 QY43 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
78839 2003 QM44 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78840 2003 QE47 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78841 2003 QG47 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78842 2003 QH47 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
78843 2003 QL50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78844 2003 QO51 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
78845 2003 QZ53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78846 2003 QN56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78847 2003 QS56 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78848 2003 QH61 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78849 2003 QB62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78850 2003 QC62 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78851 2003 QE62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78852 2003 QR62 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78853 2003 QN64 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
78854 2003 QP64 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
78855 2003 QU66 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
78856 2003 QR68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78857 2003 QO70 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
78858 2003 QX73 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
78859 2003 QW76 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78860 2003 QH77 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78861 2003 QN77 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78862 2003 QS77 24/08/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
78863 2003 QJ78 24/08/2003 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
78864 2003 QN78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78865 2003 QX78 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
78866 2003 QQ79 27/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78867 2003 QE81 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 7,7 km MPC · JPL
78868 2003 QE87 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78869 2003 QV88 25/08/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78870 2003 QO94 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
78871 2003 QS95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
78872 2003 QP102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
78873 2003 QX103 31/08/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
78874 2003 QE105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
78875 2003 RH1 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78876 2003 RE7 04/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
78877 2003 RO10 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78878 2003 RK13 15/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78879 2003 RK15 15/09/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
78880 2003 RR16 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
78881 2003 RL22 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
78882 2003 RD23 13/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
78883 2003 RJ25 15/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
78884 2003 SW2 16/09/2003 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
78885 2003 SZ11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
78886 2003 SC12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
78887 2003 SS32 17/09/2003 Črni Vrh J. Skvarč 2,0 km MPC · JPL
78888 2003 SC33 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78889 2003 SA36 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
78890 2003 SV39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78891 2003 SH40 16/09/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
78892 2003 SH46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
78893 2003 SJ48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
78894 2003 SM49 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78895 2003 SH53 19/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78896 2003 SH57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
78897 2003 SB58 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
78898 2003 SS58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
78899 2003 SA62 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78900 2003 SM65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78901 2003 ST66 19/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
78902 2003 SM67 19/09/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78903 2003 SP79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
78904 2003 SE81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
78905 Seanokeefe 2003 SK85 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
78906 2003 SY85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
78907 2003 SR90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78908 2003 ST90 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78909 2003 SF95 19/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78910 2003 SJ97 19/09/2003 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
78911 2003 SY97 19/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
78912 2003 SK99 19/09/2003 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
78913 2003 SP99 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
78914 2003 SF101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
78915 2003 SW101 20/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78916 2003 SX104 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78917 2003 SG106 20/09/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
78918 2003 SR107 20/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78919 2003 SG108 20/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
78920 2003 SM108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78921 2003 SP108 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
78922 2003 SL109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
78923 2003 SA111 20/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78924 2003 SD111 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
78925 2003 SC112 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
78926 2003 SC126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
78927 2003 SN128 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
78928 2003 SR128 20/09/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,8 km MPC · JPL
78929 2003 SL137 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
78930 2003 SE142 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78931 2003 SN142 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78932 2003 SU144 19/09/2003 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
78933 2003 SB145 19/09/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
78934 2003 SM147 20/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
78935 2003 SF148 16/09/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
78936 2003 SG154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
78937 2003 SZ155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
78938 2003 SR156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
78939 2003 SF161 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78940 2003 SD167 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78941 2003 SN169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
78942 2003 SA171 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78943 2003 SL171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
78944 2003 SD173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78945 2003 SY189 24/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78946 2003 SY191 19/09/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
78947 2003 SD192 19/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
78948 2003 SM192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,3 km MPC · JPL
78949 2003 SU199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
78950 2003 SC204 22/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78951 2003 SM205 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
78952 2003 SG214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
78953 2003 SC217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
78954 2003 SK218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
78955 2003 SQ221 26/09/2003 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
78956 2003 ST223 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
78957 2003 SE226 26/09/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
78958 2003 SU228 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78959 2003 SL232 24/09/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
78960 2003 SX237 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
78961 2003 SM245 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78962 2003 SP249 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78963 2003 SR250 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
78964 2003 SR251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78965 2003 SY272 27/09/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78966 2003 SO275 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78967 2003 SK277 30/09/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78968 2003 SL291 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
78969 2003 SO294 28/09/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
78970 2003 SB298 18/09/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
78971 2003 SA303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78972 2003 SH304 17/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78973 2003 ST306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78974 2003 SF307 26/09/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
78975 2003 SK313 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78976 2003 TO14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
78977 2003 TL18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
78978 2003 UX22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
78979 2003 UC24 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
78980 2003 UH36 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78981 2003 UB40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
78982 2003 UN47 16/10/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
78983 2003 UA49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
78984 2003 UR49 16/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
78985 2003 UH52 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
78986 2003 UY65 16/10/2003 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
78987 2003 UD66 16/10/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
78988 2003 UQ86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
78989 2003 UF95 18/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
78990 2003 UJ102 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78991 2003 UH169 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
78992 2003 UC188 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78993 2003 UK208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
78994 2003 UR224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
78995 2047 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
78996 2080 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
78997 2121 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
78998 2504 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
78999 2614 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
79000 2689 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL

74.000s  • 75.000s  • 76.000s  • 77.000s  • 78.000s  • 79.000s  • 80.000s  • 81.000s  • 82.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001