Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/179001–180000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179001 2001 RA19 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179002 2001 RN21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179003 2001 RV21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
179004 2001 RZ23 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179005 2001 RT25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179006 2001 RN31 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179007 2001 RE37 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179008 2001 RD40 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179009 2001 RU42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
179010 2001 RQ50 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179011 2001 RF54 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179012 2001 RH57 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179013 2001 RL61 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
179014 2001 RK62 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179015 2001 RH66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179016 2001 RA67 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179017 2001 RQ67 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179018 2001 RX77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179019 2001 RD83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
179020 2001 RA85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
179021 2001 RN85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
179022 2001 RP89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
179023 2001 RV90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
179024 2001 RW90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
179025 2001 RE92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
179026 2001 RR92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
179027 2001 RC99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179028 2001 RB107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
179029 2001 RE110 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179030 2001 RZ113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179031 2001 RP114 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179032 2001 RD116 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
179033 2001 RG116 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179034 2001 RL116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
179035 2001 RB120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179036 2001 RJ125 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179037 2001 RM135 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179038 2001 RD137 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179039 2001 RL146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
179040 2001 RH151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179041 2001 SG7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
179042 2001 SA10 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
179043 2001 SL11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179044 2001 SF13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179045 2001 SJ13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179046 2001 SS14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179047 2001 SY15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179048 2001 SW18 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179049 2001 SO19 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179050 2001 SR21 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179051 2001 SV33 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179052 2001 SN34 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179053 2001 ST39 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179054 2001 SL44 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179055 2001 SE46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179056 2001 SC61 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179057 2001 SP70 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179058 2001 SU75 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
179059 2001 SP77 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179060 2001 SG79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
179061 2001 SZ88 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179062 2001 SP94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179063 2001 SG96 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179064 2001 SS96 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179065 2001 ST99 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179066 2001 SO104 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179067 2001 SJ105 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179068 2001 SB107 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179069 2001 SQ117 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179070 2001 SU117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179071 2001 SF122 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179072 2001 SP123 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179073 2001 SM125 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179074 2001 SD126 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179075 2001 SB131 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179076 2001 SM133 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179077 2001 SW144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
179078 2001 SG145 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179079 2001 SH146 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179080 2001 SJ146 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179081 2001 SK148 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179082 2001 SR148 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179083 2001 SW148 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179084 2001 SY148 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179085 2001 SM150 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179086 2001 SH158 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179087 2001 SR158 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179088 2001 SE161 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179089 2001 SC164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179090 2001 SK165 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179091 2001 SG173 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179092 2001 SD177 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179093 2001 SG178 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179094 2001 SA189 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179095 2001 SR190 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179096 2001 SX195 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179097 2001 SG197 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179098 2001 SY199 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179099 2001 SH202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179100 2001 SS202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179101 2001 SQ205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179102 2001 SH206 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179103 2001 SY206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179104 2001 SP210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179105 2001 SC211 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179106 2001 SC214 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179107 2001 SP219 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179108 2001 SY235 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179109 2001 SQ236 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179110 2001 SP237 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179111 2001 SF238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179112 2001 SD240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179113 2001 SK241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179114 2001 SE243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179115 2001 SP243 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179116 2001 SH245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
179117 2001 SK249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179118 2001 SU249 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179119 2001 SN250 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179120 2001 SZ253 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179121 2001 SL255 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179122 2001 SJ257 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179123 2001 SX257 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179124 2001 SU265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
179125 2001 SP269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
179126 2001 SC271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179127 2001 SR272 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179128 2001 SD276 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179129 2001 SQ278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
179130 2001 SM282 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179131 2001 SY286 22/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
179132 2001 SM292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179133 2001 SF293 19/09/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
179134 2001 SW296 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179135 2001 SL301 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179136 2001 SE303 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179137 2001 SV305 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179138 2001 SU316 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
179139 2001 SK319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179140 2001 SU319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179141 2001 SQ325 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
179142 2001 SN327 18/09/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
179143 2001 SP343 22/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
179144 2001 SS344 23/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
179145 2001 SZ347 26/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179146 2001 SJ353 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179147 2001 TH11 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179148 2001 TD15 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
179149 2001 TT16 11/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
179150 2001 TB20 09/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
179151 2001 TD21 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179152 2001 TG22 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179153 2001 TO23 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179154 2001 TG25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179155 2001 TU29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179156 2001 TV30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179157 2001 TX31 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179158 2001 TZ34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179159 2001 TF48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
179160 2001 TZ55 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179161 2001 TF58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179162 2001 TZ58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179163 2001 TJ69 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179164 2001 TE73 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179165 2001 TL73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
179166 2001 TZ74 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179167 2001 TC78 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179168 2001 TX83 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179169 2001 TA89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179170 2001 TD91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179171 2001 TF91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
179172 2001 TK94 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179173 2001 TP104 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179174 2001 TR108 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179175 2001 TC110 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179176 2001 TA114 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179177 2001 TB120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179178 2001 TC121 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179179 2001 TF123 06/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179180 2001 TK126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
179181 2001 TE135 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179182 2001 TS135 13/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
179183 2001 TB140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179184 2001 TT144 10/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179185 2001 TW144 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
179186 2001 TL146 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179187 2001 TY147 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
179188 2001 TD150 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179189 2001 TU151 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
179190 2001 TS154 15/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
179191 2001 TV155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
179192 2001 TN162 11/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179193 2001 TC163 11/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
179194 2001 TN163 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
179195 2001 TP163 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179196 2001 TE164 11/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
179197 2001 TC172 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
179198 2001 TZ172 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179199 2001 TH175 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179200 2001 TU175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179201 2001 TE178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179202 2001 TL179 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179203 2001 TA185 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179204 2001 TD185 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179205 2001 TM185 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179206 2001 TW187 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179207 2001 TX196 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179208 2001 TN199 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179209 2001 TX199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179210 2001 TJ202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179211 2001 TU206 11/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
179212 2001 TK213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
179213 2001 TY217 14/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
179214 2001 TR218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
179215 2001 TO221 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179216 2001 TE224 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179217 2001 TB225 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
179218 2001 TQ225 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179219 2001 TB238 14/10/2001 Eskridge Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
179220 2001 TT241 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
179221 2001 TP244 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
179222 2001 TT256 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
179223 2001 TA257 15/10/2001 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
179224 2001 UG1 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179225 2001 UB9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179226 2001 UX10 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
179227 2001 UG14 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179228 2001 UX14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
179229 2001 UF19 16/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
179230 2001 UJ27 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179231 2001 UA30 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179232 2001 UY39 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179233 2001 UQ60 17/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
179234 2001 UT62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179235 2001 UR63 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179236 2001 UC71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
179237 2001 UD78 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179238 2001 UV82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179239 2001 UQ84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179240 2001 UC87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
179241 2001 UQ89 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179242 2001 UF96 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179243 2001 UH97 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
179244 2001 UP100 18/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
179245 2001 UM101 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179246 2001 US101 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179247 2001 UY102 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179248 2001 UO104 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179249 2001 UK106 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179250 2001 UV106 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179251 2001 UP111 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179252 2001 UR128 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179253 2001 UF130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179254 2001 UJ131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179255 2001 UY134 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179256 2001 US136 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179257 2001 UO140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179258 2001 UF142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179259 2001 UR143 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179260 2001 UO148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179261 2001 UZ151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179262 2001 UC157 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
179263 2001 UH157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179264 2001 UT164 23/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179265 2001 UJ166 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
179266 2001 UY176 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179267 2001 UZ177 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179268 2001 UC187 17/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
179269 2001 UE190 18/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
179270 2001 UW195 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179271 2001 UX200 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179272 2001 UA202 19/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179273 2001 UX203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179274 2001 UH213 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179275 2001 UH214 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179276 2001 UC218 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179277 2001 UT220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179278 2001 UQ221 24/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179279 2001 UX222 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
179280 2001 UF226 16/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
179281 2001 VT4 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179282 2001 VY5 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179283 2001 VR6 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179284 2001 VU7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179285 2001 VP11 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179286 2001 VG14 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179287 2001 VM25 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179288 2001 VL26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179289 2001 VO27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179290 2001 VD31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179291 2001 VU42 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179292 2001 VR53 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179293 2001 VY54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179294 2001 VK55 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179295 2001 VU56 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
179296 2001 VS60 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179297 2001 VB62 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179298 2001 VG70 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
179299 2001 VK77 09/11/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
179300 2001 VL80 10/11/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179301 2001 VF85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179302 2001 VO85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179303 2001 VF89 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179304 2001 VW95 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179305 2001 VS98 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
179306 2001 VA100 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179307 2001 VV100 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179308 2001 VE101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179309 2001 VF109 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179310 2001 VN112 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179311 2001 VL126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
179312 2001 VM126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
179313 2001 WY16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179314 2001 WR18 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179315 2001 WX18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179316 2001 WD19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179317 2001 WJ21 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179318 2001 WV23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
179319 2001 WW23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
179320 2001 WH30 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179321 2001 WE34 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179322 2001 WF44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179323 2001 WJ45 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179324 2001 WS46 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179325 2001 WU47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
179326 2001 WX53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179327 2001 WY55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179328 2001 WU58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179329 2001 WZ59 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179330 2001 WL67 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179331 2001 WZ68 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179332 2001 WZ96 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
179333 2001 XX8 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179334 2001 XC13 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179335 2001 XA19 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
179336 2001 XT21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
179337 2001 XH36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179338 2001 XX45 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179339 2001 XC61 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179340 2001 XH64 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179341 2001 XF77 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179342 2001 XO89 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179343 2001 XW90 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179344 2001 XR96 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179345 2001 XP107 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179346 2001 XQ107 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
179347 2001 XV116 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
179348 2001 XV120 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179349 2001 XW122 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179350 2001 XG123 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179351 2001 XE128 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179352 2001 XA130 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179353 2001 XG134 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179354 2001 XJ135 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
179355 2001 XF138 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179356 2001 XH147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179357 2001 XP154 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179358 2001 XC160 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179359 2001 XA179 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179360 2001 XH187 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179361 2001 XL192 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179362 2001 XH196 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
179363 2001 XV201 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
179364 2001 XZ205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179365 2001 XZ206 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
179366 2001 XC214 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179367 2001 XP217 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179368 2001 XB220 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179369 2001 XV225 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179370 2001 XV226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179371 2001 XD230 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179372 2001 XF232 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179373 2001 XB234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179374 2001 XV234 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179375 2001 XH235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179376 2001 XC236 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179377 2001 XC240 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179378 2001 XF245 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179379 2001 XL249 13/12/2001 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
179380 2001 XD257 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179381 2001 XB258 07/12/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
179382 2001 YA5 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 5,1 km MPC · JPL
179383 2001 YU14 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179384 2001 YY16 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179385 2001 YO18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179386 2001 YY37 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
179387 2001 YO38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
179388 2001 YK49 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179389 2001 YP69 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179390 2001 YA73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
179391 2001 YC98 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179392 2001 YQ108 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179393 2001 YU108 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179394 2001 YM114 19/12/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
179395 2001 YX114 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
179396 2001 YF116 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179397 2001 YW116 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
179398 2001 YH121 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179399 2001 YS121 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179400 2001 YN131 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179401 2001 YZ133 22/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
179402 2001 YR135 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179403 2001 YE137 22/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179404 2001 YF142 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
179405 2001 YV143 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179406 2001 YB149 19/12/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
179407 2001 YC151 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179408 2001 YF153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
179409 2001 YB155 20/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179410 2001 YO156 20/12/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
179411 2001 YM158 18/12/2001 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
179412 2001 YB161 18/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
179413 2001 YM161 19/12/2001 Apache Point SDSS 5,8 km MPC · JPL
179414 2002 AD3 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179415 2002 AC12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
179416 2002 AP14 09/01/2002 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
179417 2002 AN17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179418 2002 AV19 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
179419 2002 AC30 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179420 2002 AS37 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179421 2002 AG39 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179422 2002 AT43 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179423 2002 AM46 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179424 2002 AM48 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
179425 2002 AO48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179426 2002 AG52 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179427 2002 AC54 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179428 2002 AF58 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179429 2002 AD61 11/01/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
179430 2002 AY65 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179431 2002 AB74 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
179432 2002 AO75 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179433 2002 AZ76 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179434 2002 AZ79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179435 2002 AC83 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
179436 2002 AO83 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179437 2002 AT86 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179438 2002 AW86 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179439 2002 AU95 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179440 2002 AM103 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179441 2002 AC116 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179442 2002 AJ124 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
179443 2002 AU124 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179444 2002 AD135 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179445 2002 AS143 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179446 2002 AV158 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
179447 2002 AW158 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
179448 2002 AG159 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179449 2002 AB165 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
179450 2002 AU170 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179451 2002 AC171 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179452 2002 AE171 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179453 2002 AV171 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179454 2002 AA172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179455 2002 AB172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179456 2002 AF172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179457 2002 AR173 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179458 2002 AQ177 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179459 2002 AG189 10/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179460 2002 AK190 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
179461 2002 AA199 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179462 2002 AJ202 12/01/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
179463 2002 AG209 09/01/2002 Nashville R. Clingan 4,8 km MPC · JPL
179464 2002 BM1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
179465 2002 BY2 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
179466 2002 BG5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
179467 2002 BM9 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179468 2002 BA16 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
179469 2002 BE20 22/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179470 2002 BV23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179471 2002 BX23 23/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179472 2002 BH24 23/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
179473 2002 BU26 17/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179474 2002 BM27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
179475 2002 BY29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
179476 2002 BK30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
179477 2002 BL30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
179478 2002 BM30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
179479 2002 CR2 03/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
179480 2002 CU3 03/02/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
179481 2002 CT13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
179482 2002 CN17 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
179483 2002 CO17 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179484 2002 CZ17 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
179485 2002 CC22 05/02/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
179486 2002 CN23 06/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179487 2002 CD28 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
179488 2002 CK29 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179489 2002 CZ33 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179490 2002 CY37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
179491 2002 CR41 07/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
179492 2002 CX49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
179493 2002 CN62 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
179494 2002 CU62 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
179495 2002 CT65 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179496 2002 CT69 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179497 2002 CX77 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179498 2002 CW78 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179499 2002 CY81 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
179500 2002 CV84 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179501 2002 CP86 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179502 2002 CX98 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
179503 2002 CT103 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
179504 2002 CL118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
179505 2002 CV122 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
179506 2002 CC131 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179507 2002 CK132 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
179508 2002 CR135 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179509 2002 CZ136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179510 2002 CM141 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179511 2002 CC143 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179512 2002 CR143 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179513 2002 CV155 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
179514 2002 CW155 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
179515 2002 CO156 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179516 2002 CT156 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
179517 2002 CJ157 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
179518 2002 CZ159 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
179519 2002 CP160 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179520 2002 CP162 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
179521 2002 CG164 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179522 2002 CQ165 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
179523 2002 CX166 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
179524 2002 CX170 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
179525 2002 CJ183 10/02/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
179526 2002 CJ186 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
179527 2002 CK186 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
179528 2002 CE191 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179529 2002 CT195 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179530 2002 CA196 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
179531 2002 CD198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179532 2002 CL201 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179533 2002 CP201 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
179534 2002 CT207 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
179535 2002 CH213 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179536 2002 CG225 14/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,4 km MPC · JPL
179537 2002 CY234 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
179538 2002 CG241 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
179539 2002 CP241 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179540 2002 CY253 04/02/2002 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
179541 2002 CZ259 07/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
179542 2002 CC263 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
179543 2002 CM263 06/02/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
179544 2002 CA292 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179545 2002 CQ294 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
179546 2002 CG295 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179547 2002 CN295 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179548 2002 CP295 10/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
179549 2002 CH296 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179550 2002 CP302 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179551 2002 CQ311 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179552 2002 CA315 08/02/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
179553 2002 DJ 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,5 km MPC · JPL
179554 2002 DB2 19/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
179555 2002 DW5 16/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
179556 2002 DH6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
179557 2002 DL7 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
179558 2002 DD9 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179559 2002 DF13 28/02/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
179560 2002 EL11 13/03/2002 Kleť Kleť Obs. 3,9 km MPC · JPL
179561 2002 EO17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
179562 2002 EY28 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179563 2002 ED50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179564 2002 ES55 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179565 2002 ES62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179566 2002 EN63 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
179567 2002 EU80 13/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
179568 2002 EZ83 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179569 2002 ER92 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
179570 2002 EN95 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179571 2002 ED152 14/03/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
179572 2002 FY11 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
179573 2002 FW20 19/03/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
179574 2002 FA25 19/03/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
179575 2002 FZ30 20/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
179576 2002 GZ10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179577 2002 GO12 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
179578 2002 GQ15 15/04/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
179579 2002 GE55 05/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179580 2002 GQ125 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179581 2002 HZ 16/04/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
179582 2002 JJ2 04/05/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
179583 2002 JG21 08/05/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
179584 2002 JW85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179585 2002 JB147 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179586 2002 KD15 18/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179587 2002 LS2 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179588 2002 LD8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179589 2002 LM30 02/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179590 2002 LJ31 03/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179591 2002 LH36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179592 2002 LM40 10/06/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
179593 Penglangxiaoxue 2002 LK61 01/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179594 2002 MP2 17/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179595 Belkovich 2002 MK4 22/06/2002 La Palma A. Fitzsimmons, I. P. Williams 770 m MPC · JPL
179596 2002 NS17 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
179597 2002 NS19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179598 2002 NV21 09/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
179599 2002 NH24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179600 2002 NG29 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179601 2002 NE35 09/07/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
179602 2002 NO43 15/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179603 2002 NJ46 13/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
179604 2002 NO47 14/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
179605 2002 NW57 12/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179606 2002 NT61 12/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179607 2002 OC6 20/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179608 2002 OP10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179609 2002 OX16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179610 2002 OO21 17/07/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
179611 2002 OS23 30/07/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
179612 2002 OT29 22/07/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
179613 2002 PU5 04/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179614 2002 PB13 05/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179615 2002 PJ26 06/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
179616 2002 PL26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179617 2002 PU27 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179618 2002 PY28 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
179619 2002 PC33 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179620 2002 PN33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
179621 2002 PY36 08/08/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,2 km MPC · JPL
179622 2002 PZ38 06/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
179623 2002 PN47 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179624 2002 PG54 09/08/2002 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
179625 2002 PX54 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179626 2002 PX56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179627 2002 PF57 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179628 2002 PM58 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179629 2002 PP58 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179630 2002 PX70 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179631 2002 PP74 12/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
179632 2002 PD86 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
179633 2002 PF91 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179634 2002 PK94 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
179635 2002 PY95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179636 2002 PK111 14/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
179637 2002 PB114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
179638 2002 PH117 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
179639 2002 PZ119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179640 2002 PX120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
179641 2002 PJ121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179642 2002 PW128 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179643 2002 PT133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179644 2002 PF134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179645 2002 PH135 14/08/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
179646 2002 PK136 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179647 Stuartrobbins 2002 PG152 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 910 m MPC · JPL
179648 2002 PE156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
179649 2002 PA157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
179650 2002 PB165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
179651 2002 PW168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179652 2002 PJ171 11/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
179653 2002 PX175 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179654 2002 PY182 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
179655 2002 QP1 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179656 2002 QQ3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179657 2002 QP14 26/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179658 2002 QG16 26/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
179659 2002 QH18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179660 2002 QZ21 27/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179661 2002 QU23 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179662 2002 QW27 28/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
179663 2002 QH31 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179664 2002 QD32 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
179665 2002 QM32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179666 2002 QB34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179667 2002 QU34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179668 2002 QG35 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179669 2002 QF41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179670 2002 QM41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179671 2002 QL47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
179672 2002 QO49 20/08/2002 Palomar R. Matson 980 m MPC · JPL
179673 2002 QU50 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,1 km MPC · JPL
179674 2002 QL61 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179675 2002 QM61 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179676 2002 QF64 28/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
179677 2002 QL64 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179678 Rietmeijer 2002 QS66 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179679 2002 QZ67 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179680 2002 QX77 18/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
179681 2002 QO86 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179682 2002 QB87 16/08/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
179683 2002 QY87 27/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
179684 2002 QV89 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179685 2002 QH98 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179686 2002 QR109 17/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
179687 2002 QM115 29/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
179688 2002 QN118 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179689 2002 RP6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
179690 2002 RP7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
179691 2002 RS7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
179692 2002 RO17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179693 2002 RE18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
179694 2002 RO18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179695 2002 RL21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179696 2002 RT23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
179697 2002 RR24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
179698 2002 RX27 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179699 2002 RC28 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179700 2002 RQ29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179701 2002 RU31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179702 2002 RP32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179703 2002 RC39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179704 2002 RV39 05/09/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
179705 2002 RL42 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179706 2002 RS42 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
179707 2002 RU42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179708 2002 RA48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179709 2002 RK48 05/09/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
179710 2002 RC50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179711 2002 RP56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179712 2002 RA57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
179713 2002 RJ59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179714 2002 RD62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179715 2002 RR62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179716 2002 RC63 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179717 2002 RB66 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179718 2002 RM67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179719 2002 RU79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179720 2002 RJ81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179721 2002 RC85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179722 2002 RA87 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179723 2002 RS87 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179724 2002 RL90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179725 2002 RZ90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179726 2002 RD91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179727 2002 RF95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179728 2002 RG95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179729 2002 RW95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179730 2002 RY96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179731 2002 RW99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179732 2002 RC101 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
179733 2002 RS103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179734 2002 RB105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179735 2002 RV108 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
179736 2002 RE110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179737 2002 RE115 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179738 2002 RB118 05/09/2002 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
179739 2002 RJ124 09/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179740 2002 RY135 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
179741 2002 RP141 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
179742 2002 RZ147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179743 2002 RY153 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
179744 2002 RV155 11/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179745 2002 RF160 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179746 2002 RG162 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179747 2002 RK170 13/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
179748 2002 RG174 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179749 2002 RT188 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179750 2002 RL201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179751 2002 RP203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179752 2002 RW204 14/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
179753 2002 RJ205 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179754 2002 RR206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179755 2002 RL211 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179756 2002 RH212 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
179757 2002 RT216 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
179758 2002 RV216 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179759 2002 RP220 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
179760 2002 RO230 15/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179761 2002 RK240 01/09/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
179762 2002 RB242 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
179763 2002 RX242 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179764 Myriamsarah 2002 SC 16/09/2002 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
179765 2002 SQ6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179766 2002 SZ6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179767 2002 SK8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179768 2002 SP8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179769 2002 SO18 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179770 2002 SO20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179771 2002 SB30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
179772 2002 SO31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179773 2002 SZ36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
179774 2002 SR40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
179775 2002 SK41 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179776 2002 SR44 29/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
179777 2002 SR47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179778 2002 SY47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179779 2002 SZ58 30/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
179780 2002 SB60 16/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179781 2002 SP63 26/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179782 2002 SE65 17/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179783 2002 SD66 16/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179784 2002 ST70 16/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179785 2002 TB1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
179786 2002 TX2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179787 2002 TU4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179788 2002 TM8 01/10/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
179789 2002 TO13 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179790 2002 TE14 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179791 2002 TM19 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179792 2002 TC20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179793 2002 TJ21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179794 2002 TB26 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179795 2002 TS27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179796 2002 TD30 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179797 2002 TH33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179798 2002 TQ35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179799 2002 TA38 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179800 2002 TN38 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179801 2002 TX38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179802 2002 TW43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179803 2002 TR54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179804 2002 TK62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
179805 2002 TS62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
179806 2002 TD66 05/10/2002 Socorro LINEAR APO · 320 m MPC · JPL
179807 2002 TO68 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
179808 2002 TY69 09/10/2002 Tenagra II C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
179809 2002 TZ72 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
179810 2002 TC75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
179811 2002 TU75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
179812 2002 TD78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179813 2002 TB79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179814 2002 TD80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
179815 2002 TV80 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179816 2002 TF86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
179817 2002 TE89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179818 2002 TC95 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179819 2002 TJ95 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179820 2002 TQ102 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179821 2002 TB104 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179822 2002 TC115 03/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
179823 2002 TE121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179824 2002 TN126 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179825 2002 TO130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179826 2002 TE131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179827 2002 TQ131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179828 2002 TP133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
179829 2002 TW161 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179830 2002 TX162 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179831 2002 TC165 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
179832 2002 TB179 13/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179833 2002 TB180 14/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179834 2002 TX180 14/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179835 2002 TX183 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179836 2002 TN198 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179837 2002 TE215 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179838 2002 TC218 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179839 2002 TY220 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179840 2002 TT222 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179841 2002 TB224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179842 2002 TK225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179843 2002 TN225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
179844 2002 TD229 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179845 2002 TS238 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179846 2002 TC246 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179847 2002 TY246 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
179848 2002 TX248 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179849 2002 TL251 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
179850 2002 TO253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179851 2002 TP253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179852 2002 TC255 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
179853 2002 TR257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179854 2002 TT258 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179855 2002 TQ260 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179856 2002 TV265 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179857 2002 TE266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179858 2002 TZ266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179859 2002 TP267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
179860 2002 TR270 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179861 2002 TD271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179862 2002 TE272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179863 2002 TF272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179864 2002 TM274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179865 2002 TZ274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179866 2002 TG278 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
179867 2002 TS281 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179868 2002 TH283 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179869 2002 TQ290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179870 2002 TR291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179871 2002 TV292 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179872 2002 TR298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179873 2002 TA303 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179874 2002 TS315 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
179875 Budavari 2002 TX328 05/10/2002 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
179876 2002 TS333 05/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
179877 2002 TK340 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
179878 2002 TX375 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
179879 2002 UB 16/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179880 2002 UE 18/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179881 2002 UZ8 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179882 2002 UA15 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179883 2002 UE16 30/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
179884 2002 UN16 30/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
179885 2002 UK19 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
179886 2002 UU20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
179887 2002 UE21 30/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179888 2002 UX26 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179889 2002 UQ27 31/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
179890 2002 UA28 30/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
179891 2002 UO28 30/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179892 2002 UB35 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179893 2002 UH37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179894 2002 UT37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179895 2002 UW37 31/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179896 2002 UT38 31/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179897 2002 UW39 31/10/2002 La Palma La Palma Obs. 1,4 km MPC · JPL
179898 2002 UW45 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179899 2002 UD46 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179900 2002 UO48 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179901 2002 UA67 30/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
179902 2002 VO4 04/11/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
179903 2002 VK7 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
179904 2002 VE11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179905 2002 VE13 04/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
179906 2002 VN17 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179907 2002 VL20 05/11/2002 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
179908 2002 VU22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179909 2002 VJ23 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179910 2002 VN24 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179911 2002 VZ27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
179912 2002 VZ28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179913 2002 VU29 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179914 2002 VF34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179915 2002 VE35 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179916 2002 VM40 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179917 2002 VF43 04/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
179918 2002 VZ47 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179919 2002 VL48 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179920 2002 VQ48 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179921 2002 VL49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
179922 2002 VA51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
179923 2002 VO58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
179924 2002 VM59 03/11/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
179925 2002 VO59 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
179926 2002 VV68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
179927 2002 VA69 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
179928 2002 VJ69 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179929 2002 VY72 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179930 2002 VV75 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179931 2002 VY77 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179932 2002 VL78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179933 2002 VW79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179934 2002 VV80 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179935 2002 VH81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179936 2002 VY81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179937 2002 VM85 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
179938 2002 VK88 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179939 2002 VK89 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179940 2002 VJ90 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
179941 2002 VK96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179942 2002 VQ104 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179943 2002 VA106 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179944 2002 VD109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179945 2002 VF109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179946 2002 VK113 13/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
179947 2002 VB114 13/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179948 2002 VQ125 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179949 2002 WR5 23/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179950 2002 WW5 23/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
179951 2002 WW6 24/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179952 2002 WH8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179953 2002 WL10 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179954 2002 WO10 24/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
179955 2002 WN16 28/11/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
179956 2002 WV18 30/11/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
179957 2002 WF20 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
179958 2002 WJ20 23/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
179959 2002 XO 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179960 2002 XF2 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179961 2002 XV3 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179962 2002 XZ3 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179963 2002 XO8 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179964 2002 XT8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179965 2002 XW13 03/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
179966 2002 XJ20 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179967 2002 XE23 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179968 2002 XH28 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179969 2002 XM33 07/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
179970 2002 XG34 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179971 2002 XQ34 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179972 2002 XV34 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179973 2002 XZ36 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179974 2002 XE37 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179975 2002 XV41 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179976 2002 XS42 08/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
179977 2002 XA43 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
179978 2002 XR46 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179979 2002 XS48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179980 2002 XB49 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179981 2002 XV51 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179982 2002 XB52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179983 2002 XE52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179984 2002 XQ53 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179985 2002 XX55 10/12/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
179986 2002 XF62 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179987 2002 XN62 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179988 2002 XQ66 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179989 2002 XU71 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179990 2002 XX75 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179991 2002 XO78 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
179992 2002 XE80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179993 2002 XT81 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179994 2002 XH85 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179995 2002 XY95 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179996 2002 XW102 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179997 2002 XY108 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
179998 2002 XL115 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179999 2002 YL 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
180000 2002 YT 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL

175.000s  • 176.000s  • 177.000s  • 178.000s  • 179.000s  • 180.000s  • 181.000s  • 182.000s  • 183.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001