Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/366001–367000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366001 2012 BT100 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366002 2012 BB101 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366003 2012 BJ102 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
366004 2012 BV102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366005 2012 BO103 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366006 2012 BF107 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366007 2012 BB109 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366008 2012 BQ109 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366009 2012 BA113 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366010 2012 BQ118 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366011 2012 BY120 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366012 2012 BR126 19/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366013 2012 BU126 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366014 2012 BP127 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
366015 2012 BH128 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366016 2012 BK128 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
366017 2012 BW129 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
366018 2012 BZ129 03/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
366019 2012 BC130 13/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
366020 2012 BL130 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366021 2012 BP130 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366022 2012 BR133 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366023 2012 BZ133 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366024 2012 BE135 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366025 2012 BC136 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366026 2012 BR138 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366027 2012 BD139 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
366028 2012 BR139 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366029 2012 BU139 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
366030 2012 BA143 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366031 2012 BX143 21/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
366032 2012 BV144 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
366033 2012 BO147 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
366034 2012 BO148 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366035 2012 BC149 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366036 2012 BF149 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
366037 2012 BZ149 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366038 2012 BC151 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366039 2012 BZ151 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366040 2012 BN152 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366041 2012 CX 16/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
366042 2012 CS1 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366043 2012 CJ5 14/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
366044 2012 CL5 19/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
366045 2012 CO5 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
366046 2012 CR7 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366047 2012 CX7 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
366048 2012 CY8 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
366049 2012 CJ9 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
366050 2012 CZ10 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366051 2012 CA11 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366052 2012 CD11 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366053 2012 CZ12 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
366054 2012 CP13 11/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
366055 2012 CS13 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366056 2012 CP16 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
366057 2012 CD19 10/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
366058 2012 CA25 24/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366059 2012 CX25 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366060 2012 CH28 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
366061 2012 CG29 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
366062 2012 CF30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366063 2012 CF32 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366064 2012 CO33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366065 2012 CP35 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366066 2012 CV35 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
366067 2012 CK36 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366068 2012 CK37 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366069 2012 CC38 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366070 2012 CL38 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366071 2012 CF39 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366072 2012 CK39 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366073 2012 CQ39 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
366074 2012 CR39 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366075 2012 CS39 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
366076 2012 CU41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366077 2012 CW41 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366078 2012 CX41 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
366079 2012 CB42 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
366080 2012 CO42 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366081 2012 CC43 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366082 2012 CE43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366083 2012 CF43 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
366084 2012 CB44 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366085 2012 CM45 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366086 2012 CS45 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366087 2012 CC46 30/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
366088 2012 CD46 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366089 2012 CF46 23/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366090 2012 CR47 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
366091 2012 CN48 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
366092 2012 CE51 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
366093 2012 CQ51 28/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
366094 2012 CG52 16/04/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
366095 2012 CL54 19/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
366096 2012 CQ55 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366097 2012 CX56 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366098 2012 CG57 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
366099 2012 DA5 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
366100 2012 DG7 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366101 2012 DR7 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366102 2012 DL9 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366103 2012 DF11 10/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366104 2012 DP11 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
366105 2012 DE13 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366106 2012 DZ15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
366107 2012 DG17 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
366108 2012 DR22 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366109 2012 DT22 19/09/1998 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
366110 2012 DE23 14/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366111 2012 DJ26 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
366112 2012 DP26 01/03/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
366113 2012 DV27 23/12/2000 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
366114 2012 DF28 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
366115 2012 DH30 19/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
366116 2012 DM30 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
366117 2012 DS31 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366118 2012 DM33 30/11/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
366119 2012 DP33 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
366120 2012 DZ33 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366121 2012 DB44 19/09/1998 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
366122 2012 DR47 24/02/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
366123 2012 DA52 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366124 2012 DN52 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366125 2012 DE57 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
366126 2012 DT57 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366127 2012 DS58 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366128 2012 DP60 19/09/1998 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
366129 2012 DJ62 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366130 2012 DR63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366131 2012 DV63 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366132 2012 DT64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366133 2012 DT67 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
366134 2012 DF68 12/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366135 2012 DZ71 27/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
366136 2012 DF75 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366137 2012 DY77 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
366138 2012 DR78 09/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
366139 2012 DD82 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
366140 2012 DS87 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366141 2012 DJ90 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
366142 2012 DM90 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
366143 2012 DN91 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366144 2012 DQ96 22/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
366145 2012 DP97 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366146 2012 DK98 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
366147 2012 EP2 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366148 2012 EV2 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
366149 2012 EC4 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
366150 2012 EC7 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366151 2012 EY7 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
366152 2012 EF11 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366153 2012 EL11 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
366154 2012 EK15 06/01/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,8 km MPC · JPL
366155 2012 FX3 08/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366156 2012 FE5 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366157 2012 FY6 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366158 2012 FJ8 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366159 2012 FV9 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366160 2012 FG11 20/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
366161 2012 FB23 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366162 2012 FU25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366163 2012 FQ34 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
366164 2012 FU43 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366165 2012 FP48 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366166 2012 FR58 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366167 2012 FH68 17/09/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
366168 2012 FY75 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
366169 2012 FS76 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366170 2012 FV79 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366171 2012 FS81 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366172 2012 FX81 09/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
366173 2012 FY82 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
366174 2012 FG83 06/11/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
366175 2012 FP83 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
366176 2012 GN4 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366177 2012 GH24 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366178 2012 GL29 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
366179 2012 GE34 14/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366180 2012 GR39 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366181 2012 HJ6 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366182 2012 HA9 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366183 2012 HD9 24/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
366184 2012 HE9 23/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
366185 2012 HN11 15/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
366186 2012 HE26 02/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
366187 2012 HU27 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366188 2012 HU36 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366189 2012 HF37 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366190 2012 HV37 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
366191 2012 HK42 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
366192 2012 HM48 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
366193 2012 HT49 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366194 2012 HD57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
366195 2012 HS58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366196 2012 HE82 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
366197 2012 JW 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366198 2012 JR19 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366199 2012 JL26 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
366200 2012 KT1 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366201 2012 KH23 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
366202 2012 LY15 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
366203 2012 PQ13 15/02/2010 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 4,0 km MPC · JPL
366204 2012 QZ31 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366205 2012 RX7 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366206 2012 RX11 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366207 2012 RJ24 06/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
366208 2012 RW28 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366209 2012 SZ12 02/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
366210 2012 SX59 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366211 2012 TF13 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366212 2012 TT23 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366213 2012 TY30 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366214 2012 TN32 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
366215 2012 TM89 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
366216 2012 TV98 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366217 2012 TO166 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366218 2012 TP184 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366219 2012 TY189 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
366220 2012 TQ217 03/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
366221 2012 TH232 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366222 2012 TQ232 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366223 2012 TV238 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366224 2012 TF242 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366225 2012 TA287 12/05/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
366226 2012 TU298 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366227 2012 TT303 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
366228 2012 UQ7 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366229 2012 UT85 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366230 2012 UZ85 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366231 2012 UC91 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
366232 2012 UD93 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
366233 2012 UY108 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366234 2012 UZ122 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366235 2012 US141 08/03/2003 Saint-Véran D. Matter, C. Demeautis 1,0 km MPC · JPL
366236 2012 UE145 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
366237 2012 UV154 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366238 2012 UX155 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366239 2012 UJ160 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366240 2012 UF167 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366241 2012 VF24 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366242 2012 VZ32 30/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366243 2012 VE69 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366244 2012 VQ73 01/04/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
366245 2012 WW31 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
366246 2012 XY2 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
366247 2012 XW16 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
366248 2012 XH27 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366249 2012 XO31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
366250 2012 XJ103 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
366251 2012 XN140 28/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
366252 Evanmillsap 2012 XJ151 08/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
366253 2012 YS2 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
366254 2012 YY2 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
366255 2012 YB4 27/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
366256 2012 YO7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
366257 2013 AB 15/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
366258 2013 AU 07/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
366259 2013 AA7 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366260 2013 AM7 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
366261 2013 AA8 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
366262 2013 AD19 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
366263 2013 AW21 04/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366264 2013 AM22 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
366265 2013 AA25 06/01/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366266 2013 AR33 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366267 2013 AX36 21/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366268 2013 AA37 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
366269 2013 AN37 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
366270 2013 AP38 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
366271 2013 AS38 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
366272 Medellín 2013 AB39 30/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 6,4 km MPC · JPL
366273 2013 AN41 25/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
366274 2013 AZ55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366275 2013 AK59 26/02/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 690 m MPC · JPL
366276 2013 AK73 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
366277 2013 AQ73 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
366278 2013 AR74 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
366279 2013 AD91 03/03/2000 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
366280 2013 AS99 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
366281 2013 AA103 21/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
366282 2013 AM105 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366283 2013 AR105 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366284 2013 AM125 21/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
366285 2013 AF130 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
366286 2013 AS130 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366287 2013 AR132 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
366288 2013 BA5 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366289 2013 BN24 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366290 2013 BW33 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366291 2013 BZ40 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366292 2013 BK41 07/02/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
366293 2013 BB43 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366294 2013 BE63 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366295 2013 BJ66 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
366296 2013 BU77 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366297 2013 BW79 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366298 2013 CF3 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366299 2013 CQ14 03/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
366300 2013 CN19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366301 2013 CM22 06/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
366302 2013 CQ22 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
366303 2013 CY22 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
366304 2013 CC38 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366305 2013 CH67 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
366306 2013 CK72 24/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366307 2013 CR84 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
366308 2013 CV109 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366309 2013 CJ134 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366310 2013 CL134 11/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
366311 2013 CM142 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
366312 2013 CO142 10/02/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366313 2013 CW174 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
366314 2013 CD180 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366315 2013 CN182 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
366316 2013 CW183 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366317 2013 CV197 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
366318 2013 CU206 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366319 2013 ER1 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366320 2013 EM5 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
366321 2013 EV5 27/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366322 2013 EN12 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366323 2013 EG14 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
366324 2013 EX14 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
366325 2013 EO21 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366326 2013 EW39 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
366327 2013 EJ74 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
366328 2013 EY85 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366329 2013 EO86 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366330 2013 EE93 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
366331 2013 EO98 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366332 2013 EK106 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366333 2013 EB108 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
366334 2013 EA112 19/10/2001 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
366335 2013 EZ119 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
366336 2013 EA123 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
366337 2013 EX123 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366338 2013 FL 07/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366339 2013 FN12 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366340 2013 FP12 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366341 4082 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
366342 1993 TV29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
366343 1994 LC1 15/06/1994 Siding Spring G. J. Garradd 2,7 km MPC · JPL
366344 1996 TV36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
366345 1997 SW13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366346 1997 SQ24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
366347 1998 OO2 30/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
366348 1998 UE11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366349 1999 RQ31 05/09/1999 Ondřejov L. Kotková 820 m MPC · JPL
366350 1999 RH185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366351 1999 TO11 08/10/1999 Kleť Kleť Obs. 750 m MPC · JPL
366352 1999 TQ29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366353 1999 TY75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366354 1999 TV165 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
366355 1999 UU7 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366356 1999 UV52 31/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
366357 1999 VZ83 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366358 1999 WX25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
366359 2000 AY109 05/01/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366360 2000 AN217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
366361 2000 BR21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366362 2000 CU34 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
366363 2000 ER51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
366364 2000 EY182 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366365 2000 KK65 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
366366 2000 PR9 09/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366367 2000 QA85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366368 2000 RF20 01/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366369 2000 RH57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
366370 2000 RM98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
366371 2000 SS28 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
366372 2000 SP90 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366373 2000 SQ92 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366374 2000 SO171 25/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366375 2000 SU190 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366376 2000 SN194 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
366377 2000 SP232 28/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366378 2000 SP297 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366379 2000 SG314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366380 2000 TP21 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
366381 2000 TY23 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
366382 2000 UE72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366383 2000 WK45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
366384 2000 WG124 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
366385 2000 WB177 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366386 2000 YH28 26/12/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
366387 2001 CT20 03/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
366388 2001 OV31 23/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366389 2001 PK3 05/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
366390 2001 QG33 17/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
366391 2001 QW47 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366392 2001 QL173 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366393 2001 QU182 17/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366394 2001 QK191 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
366395 2001 QR191 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366396 2001 QK206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
366397 2001 QZ240 24/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366398 2001 RD30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366399 2001 RJ41 11/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
366400 2001 RR97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366401 2001 RH140 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366402 2001 SY79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366403 2001 SB104 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
366404 2001 SY145 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366405 2001 SX146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366406 2001 SL277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
366407 2001 SH298 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
366408 2001 SZ312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366409 2001 SF339 21/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
366410 2001 SP342 21/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366411 2001 TL1 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366412 2001 TA6 10/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
366413 2001 TS28 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366414 2001 TP93 07/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
366415 2001 TS110 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366416 2001 TV209 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366417 2001 TJ223 14/10/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
366418 2001 TE240 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366419 2001 TZ256 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366420 2001 UZ20 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366421 2001 UQ59 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
366422 2001 UZ126 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366423 2001 UF165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
366424 2001 UJ217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
366425 2001 VG20 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
366426 2001 VT22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
366427 2001 VH38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366428 2001 VB44 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
366429 2001 VU78 11/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
366430 2001 VH86 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366431 2001 VB99 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
366432 2001 WP2 17/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
366433 2001 WZ25 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366434 2001 WA49 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366435 2001 WH63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366436 2001 WW90 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
366437 2001 WO99 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366438 2001 XE14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366439 2001 XV22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366440 2001 XM96 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
366441 2001 XD124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
366442 2001 XM146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
366443 2001 XE198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
366444 2001 XM213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
366445 2001 XO216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366446 2001 YQ17 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
366447 2001 YU51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
366448 2001 YF133 21/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366449 2001 YW151 19/12/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
366450 2002 AU11 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
366451 2002 AN18 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366452 2002 AX65 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366453 2002 AU69 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
366454 2002 AQ113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
366455 2002 AZ126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
366456 2002 AY149 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366457 2002 AU173 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366458 2002 CO1 03/02/2002 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
366459 2002 CO11 06/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366460 2002 CB31 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
366461 2002 CU34 06/02/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
366462 2002 CF45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366463 2002 CH68 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366464 2002 CT262 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366465 2002 EN10 11/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
366466 2002 ET10 09/03/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
366467 2002 EX38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
366468 2002 EA69 13/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366469 2002 EN142 12/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
366470 2002 FD 16/03/2002 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
366471 2002 FG15 16/03/2002 Haleakala NEAT 730 m MPC · JPL
366472 2002 GU67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366473 2002 GL75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366474 2002 GA117 11/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366475 2002 GJ120 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366476 2002 GZ185 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366477 2002 GA186 09/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
366478 2002 GQ189 05/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366479 2002 JU57 09/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366480 2002 JX57 09/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366481 2002 JZ93 11/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
366482 2002 JU149 04/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
366483 2002 LB3 17/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
366484 2002 LP64 23/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
366485 2002 NK17 13/07/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
366486 2002 NC39 13/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
366487 2002 NM57 04/07/2002 Palomar M. Meyer 980 m MPC · JPL
366488 2002 NO66 09/07/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
366489 2002 NX70 09/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
366490 2002 NE73 08/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
366491 2002 NU73 14/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
366492 2002 NT74 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
366493 2002 NA78 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
366494 2002 NL79 07/11/2005 Mauna Kea A. Boattini 4,0 km MPC · JPL
366495 2002 OH2 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
366496 2002 OM19 21/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366497 2002 OD28 22/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
366498 2002 OV37 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
366499 2002 PA8 03/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
366500 2002 PO24 06/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366501 2002 PS29 06/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
366502 2002 PB52 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366503 2002 PN52 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
366504 2002 PT64 03/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
366505 2002 PL76 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
366506 2002 PJ87 13/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
366507 2002 PZ122 15/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
366508 2002 PM152 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366509 2002 PC157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
366510 2002 PW157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
366511 2002 PA170 07/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366512 2002 PX172 11/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
366513 2002 PU173 11/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366514 2002 PG178 07/08/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
366515 2002 PJ179 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366516 2002 PY180 15/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
366517 2002 PL184 13/08/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
366518 2002 PB187 11/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
366519 2002 PL188 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
366520 2002 PY188 07/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
366521 2002 PA194 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366522 2002 PX199 20/11/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
366523 2002 PY199 19/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
366524 2002 PL200 19/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
366525 2002 PJ201 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366526 2002 QO4 16/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
366527 2002 QV8 19/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
366528 2002 QO10 25/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
366529 2002 QQ11 26/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366530 2002 QQ23 28/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366531 2002 QA48 27/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
366532 2002 QY55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
366533 2002 QT61 18/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
366534 2002 QO71 28/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
366535 2002 QL73 11/08/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
366536 2002 QV77 16/08/2002 Haleakala NEAT 600 m MPC · JPL
366537 2002 QY84 16/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
366538 2002 QC89 27/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366539 2002 QN90 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366540 2002 QQ91 30/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
366541 2002 QJ92 16/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
366542 2002 QQ93 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
366543 2002 QM104 17/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
366544 2002 QL109 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
366545 2002 QP110 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
366546 2002 QE114 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
366547 2002 QR132 16/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
366548 2002 QK136 12/12/2004 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
366549 2002 QY138 17/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
366550 2002 QE142 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
366551 2002 QS146 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
366552 2002 QD149 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
366553 2002 QE154 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
366554 2002 RG34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
366555 2002 RX67 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
366556 2002 RP113 05/09/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
366557 2002 RM141 10/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
366558 2002 RS174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366559 2002 RU180 14/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
366560 2002 RF182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
366561 2002 RM182 11/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
366562 2002 RW188 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366563 2002 RR213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
366564 2002 RE249 15/09/2002 Xinglong SCAP 780 m MPC · JPL
366565 2002 RR254 14/09/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
366566 2002 RH259 14/09/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
366567 2002 RB262 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366568 2002 RH263 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
366569 2002 RP269 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
366570 2002 ST13 27/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
366571 2002 SG40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
366572 2002 SP61 16/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
366573 2002 TQ25 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
366574 2002 TT26 24/08/1998 Caussols ODAS 910 m MPC · JPL
366575 2002 TF27 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
366576 2002 TT30 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
366577 2002 TH66 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
366578 2002 TQ82 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
366579 2002 TP105 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366580 2002 TP122 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366581 2002 TS130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366582 2002 TR159 25/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
366583 2002 TG181 14/10/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
366584 2002 TE189 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366585 2002 TF193 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366586 2002 TP212 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
366587 2002 TX217 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366588 2002 TO240 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
366589 2002 TV311 15/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366590 2002 TA317 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
366591 2002 TL348 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
366592 2002 UX5 28/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366593 2002 UF21 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366594 2002 UW27 31/10/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
366595 2002 UZ46 31/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366596 2002 VL73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366597 2002 VU107 12/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366598 2002 VY124 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366599 2002 XL8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366600 2002 XR62 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366601 2003 AA16 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366602 2003 AY53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
366603 2003 BT9 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366604 2003 BZ17 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366605 2003 BR64 30/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
366606 2003 CK14 28/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
366607 2003 CO16 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366608 2003 CA17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
366609 2003 DP3 22/02/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
366610 2003 EY14 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
366611 2003 FT28 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
366612 2003 FC67 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
366613 2003 FL72 26/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
366614 2003 FJ132 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
366615 2003 LO6 10/06/2003 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
366616 2003 NP4 05/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366617 2003 OS6 24/07/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
366618 2003 OP11 20/07/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
366619 2003 OB26 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366620 2003 QR38 22/08/2003 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
366621 2003 QP44 23/08/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
366622 2003 QA54 23/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366623 2003 QQ58 23/08/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
366624 2003 QT72 23/08/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
366625 2003 RX12 14/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
366626 2003 RV18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
366627 2003 SH10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366628 2003 SY37 16/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
366629 2003 SA44 07/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
366630 2003 SO74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366631 2003 SZ82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
366632 2003 SL90 18/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366633 2003 SX99 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366634 2003 SU112 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366635 2003 SG122 17/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
366636 2003 SA124 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
366637 2003 SX140 19/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
366638 2003 SK143 20/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
366639 2003 SZ158 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
366640 2003 SR202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 520 m MPC · JPL
366641 2003 SS208 18/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
366642 2003 SR225 26/09/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
366643 2003 SU250 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
366644 2003 SV263 19/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366645 2003 SQ272 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
366646 2003 SN275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366647 2003 SF277 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
366648 2003 SM277 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
366649 2003 SS282 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
366650 2003 SZ285 20/09/2003 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
366651 2003 SZ297 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
366652 2003 SU318 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
366653 2003 SR321 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
366654 2003 SP325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366655 2003 SS329 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
366656 2003 SN332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
366657 2003 SK334 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366658 2003 SV335 26/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
366659 2003 SC336 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
366660 2003 SB339 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
366661 2003 SH342 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366662 2003 SN345 18/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366663 2003 SS393 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366664 2003 SP430 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
366665 2003 SS432 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366666 2003 TB3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
366667 2003 TR26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366668 2003 US 16/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
366669 2003 UM1 16/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
366670 2003 US4 16/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
366671 2003 UR15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
366672 2003 UW16 16/10/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
366673 2003 UT36 16/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
366674 2003 UP39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366675 2003 UY57 17/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
366676 2003 UL83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
366677 2003 UD86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366678 2003 UM118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
366679 2003 UB134 20/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
366680 2003 UQ134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366681 2003 UV149 20/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366682 2003 UA180 21/10/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
366683 2003 UN240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
366684 2003 UB265 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
366685 2003 UT267 28/10/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
366686 2003 US275 29/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
366687 2003 UW276 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366688 2003 UJ291 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366689 Rohrbaugh 2003 UM300 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
366690 2003 UQ340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366691 2003 UG354 19/10/2003 Apache Point SDSS 670 m MPC · JPL
366692 2003 UX363 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366693 2003 UO366 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366694 2003 UM398 27/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
366695 2003 UB404 23/10/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
366696 2003 UR408 23/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
366697 2003 WG31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
366698 2003 WC57 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
366699 2003 WR64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366700 2003 WD66 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366701 2003 WC67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
366702 2003 WX83 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366703 2003 WP85 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366704 2003 WH88 24/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366705 2003 WQ88 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366706 2003 WN123 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366707 2003 WA130 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
366708 2003 WL135 21/11/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
366709 2003 WV136 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
366710 2003 WP144 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
366711 2003 WJ154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366712 2003 WM155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366713 2003 WP172 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
366714 2003 XU10 05/12/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
366715 2003 XZ23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
366716 2003 XZ30 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
366717 2003 XL34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366718 2003 XP37 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366719 2003 YQ11 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
366720 2003 YL27 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
366721 2003 YD47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
366722 2003 YL87 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
366723 2003 YF109 22/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
366724 2003 YH127 27/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
366725 2003 YM133 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366726 2003 YL180 21/12/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
366727 2004 BS26 16/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
366728 2004 BC66 22/01/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
366729 2004 BD76 24/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
366730 2004 BG103 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
366731 2004 BA108 28/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
366732 2004 BY109 28/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
366733 2004 BG121 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
366734 2004 CQ24 12/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366735 2004 EW12 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
366736 2004 EH37 13/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
366737 2004 FE32 30/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366738 2004 FQ82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366739 2004 FN116 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
366740 2004 GM1 10/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
366741 2004 GJ21 11/04/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
366742 2004 HA27 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366743 2004 JE4 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366744 2004 KK13 10/05/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
366745 2004 KT13 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366746 2004 LJ 09/06/2004 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
366747 2004 NM12 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
366748 2004 PO 05/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
366749 2004 PR 06/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
366750 2004 PX6 06/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366751 2004 PF33 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
366752 2004 PA47 08/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
366753 2004 PR70 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
366754 2004 PW84 30/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
366755 2004 RO7 06/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366756 2004 RG31 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
366757 2004 RD39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366758 2004 RU80 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366759 2004 RF88 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366760 2004 RO98 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366761 2004 RZ117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366762 2004 RE122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366763 2004 RR140 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
366764 2004 RX142 08/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366765 2004 RP161 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366766 2004 RR165 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
366767 2004 RZ203 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
366768 2004 RR211 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
366769 2004 RY213 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
366770 2004 RF217 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
366771 2004 RK308 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
366772 2004 RE312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366773 2004 RP346 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
366774 2004 TB18 08/10/2004 Palomar NEAT APO 860 m MPC · JPL
366775 2004 TP91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366776 2004 TH136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
366777 2004 TX148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
366778 2004 TM155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366779 2004 TH158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
366780 2004 TT160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366781 2004 TL167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366782 2004 TW167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366783 2004 TL224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
366784 2004 TO242 06/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
366785 2004 TN293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
366786 2004 TD305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366787 2004 TO323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366788 2004 UK7 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
366789 2004 VW1 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
366790 2004 VB40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
366791 2004 VQ46 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
366792 2004 VK54 04/11/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
366793 2004 VA57 04/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
366794 2004 VS59 09/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
366795 2004 VA61 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
366796 2004 VA72 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366797 2004 VQ101 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366798 2004 WQ2 19/11/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
366799 2004 XX80 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
366800 2004 XH107 11/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366801 2005 AF9 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
366802 2005 AA20 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
366803 2005 AP49 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
366804 2005 AS74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366805 2005 AN82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
366806 2005 BG20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
366807 2005 CD9 01/02/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
366808 2005 CX16 02/02/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
366809 2005 CE17 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
366810 2005 CO39 03/02/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
366811 2005 ED25 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
366812 2005 EP39 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
366813 2005 EW50 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
366814 2005 EV60 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
366815 2005 EP73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
366816 2005 ET137 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366817 2005 EP245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366818 2005 EO247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
366819 2005 ET270 13/03/2005 Mayhill R. Hutsebaut 940 m MPC · JPL
366820 2005 GY51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
366821 2005 GG59 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
366822 2005 GT71 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366823 2005 GJ72 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
366824 2005 GY94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
366825 2005 GF215 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366826 2005 GK215 11/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
366827 2005 JQ65 15/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
366828 2005 JZ67 04/05/2005 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
366829 2005 JZ129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
366830 2005 JT167 12/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
366831 2005 LU6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
366832 2005 LH20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366833 2005 MC 16/06/2005 Catalina CSS AMO 1,8 km MPC · JPL
366834 2005 MA50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366835 2005 NV55 11/07/2005 Mayhill A. Lowe 740 m MPC · JPL
366836 2005 NP67 03/07/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
366837 2005 OO3 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
366838 2005 OX25 31/07/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
366839 2005 PF 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
366840 2005 QW17 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366841 2005 QN71 29/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
366842 2005 QH75 28/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,1 km MPC · JPL
366843 2005 QO90 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366844 2005 QW134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366845 2005 QT138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366846 2005 QU150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366847 2005 QQ160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366848 2005 QZ178 31/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
366849 2005 QZ181 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366850 2005 QH188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366851 2005 RG2 02/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
366852 Ti 2005 RL9 08/09/2005 La Cañada J. Lacruz 1,3 km MPC · JPL
366853 2005 RY44 03/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366854 2005 SQ13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366855 2005 SQ15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366856 2005 ST15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366857 2005 SK31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366858 2005 SO42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366859 2005 SY43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366860 2005 SG57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366861 2005 SE76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366862 2005 SO79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366863 2005 SJ89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366864 2005 SK90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366865 2005 SB113 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
366866 2005 SR133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
366867 2005 SS143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366868 2005 SP156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366869 2005 SA159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366870 2005 SD163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
366871 2005 SB165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
366872 2005 SS172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366873 2005 SN192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366874 2005 SX200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366875 2005 SW207 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366876 2005 SZ211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
366877 2005 ST218 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366878 2005 SF220 29/09/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
366879 2005 SM226 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366880 2005 SS247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366881 2005 SD263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
366882 2005 SS285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
366883 2005 TJ14 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
366884 2005 TY24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366885 2005 TT28 02/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
366886 2005 TQ40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366887 2005 TA49 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366888 2005 TX58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
366889 2005 TY74 03/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366890 2005 TU89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
366891 2005 TS109 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366892 2005 TU124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366893 2005 TD135 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366894 2005 TX151 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366895 2005 TC152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366896 2005 TZ162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366897 2005 TQ166 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366898 2005 TH171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
366899 2005 TB172 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366900 2005 TM194 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366901 2005 UL11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366902 2005 UC18 22/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366903 2005 UU41 23/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
366904 2005 UZ46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366905 2005 UX57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366906 2005 UZ64 20/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366907 2005 UN65 21/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
366908 2005 UW93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366909 2005 UG98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366910 2005 UT106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366911 2005 UK140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366912 2005 UU156 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366913 2005 UY156 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366914 2005 UL180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366915 2005 UZ184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366916 2005 UV189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366917 2005 UH202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366918 2005 UC211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366919 2005 UM226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366920 2005 UU229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366921 2005 UZ256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366922 2005 UU274 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
366923 2005 UW286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366924 2005 UT296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366925 2005 UA305 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366926 2005 UE331 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366927 2005 UC350 27/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366928 2005 UN374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366929 2005 UY438 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
366930 2005 UF439 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
366931 2005 UA445 31/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
366932 2005 UX454 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366933 2005 UT460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
366934 2005 UH480 30/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
366935 2005 UG485 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
366936 2005 UX513 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
366937 2005 VH6 08/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
366938 2005 VY30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366939 2005 VY35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366940 2005 VP49 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
366941 2005 VS54 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366942 2005 VU77 29/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366943 2005 VO85 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366944 2005 VE117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366945 2005 VL118 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
366946 2005 VF120 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
366947 2005 VX126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
366948 2005 VK132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
366949 2005 WP1 21/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366950 2005 WE6 21/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
366951 2005 WV6 21/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
366952 2005 WZ8 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366953 2005 WZ15 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366954 2005 WA22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366955 2005 WB29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366956 2005 WT40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
366957 2005 WX40 19/11/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
366958 2005 WZ40 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366959 2005 WS46 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366960 2005 WZ46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366961 2005 WP53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
366962 2005 WD55 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366963 2005 WY75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366964 2005 WP79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366965 2005 WN80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366966 2005 WJ81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
366967 2005 WU90 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366968 2005 WQ91 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
366969 2005 WT101 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
366970 2005 WX103 28/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366971 2005 WR107 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366972 2005 WP120 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366973 2005 WC145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366974 2005 WP146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366975 2005 WJ152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366976 2005 WM155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366977 2005 WO184 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
366978 2005 WJ187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366979 2005 XS15 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366980 2005 XF22 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
366981 2005 XV24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366982 2005 XM54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
366983 2005 XR63 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366984 2005 YE20 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
366985 2005 YU21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366986 2005 YP24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
366987 2005 YV41 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366988 2005 YX47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366989 2005 YS81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366990 2005 YV81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366991 2005 YC128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366992 2005 YF158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366993 2005 YO167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366994 2005 YF186 28/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
366995 2005 YR188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
366996 2005 YE200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366997 2005 YY234 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
366998 2005 YW266 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366999 2006 AS1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367000 2006 AY8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

362.000s  • 363.000s  • 364.000s  • 365.000s  • 366.000s  • 367.000s  • 368.000s  • 369.000s  • 370.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001