Danh sách tiểu hành tinh/348001–349000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348001 2003 SY213 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
348002 2003 SE239 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348003 2003 SR246 26/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
348004 2003 SL252 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
348005 2003 SP255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348006 2003 SG258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348007 2003 SB266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
348008 2003 SE266 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348009 2003 SB276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348010 2003 SJ278 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
348011 2003 SX287 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
348012 2003 SL288 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
348013 2003 SO299 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348014 2003 SG304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
348015 2003 ST323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348016 2003 SV325 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348017 2003 SL330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
348018 2003 SF334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348019 2003 SQ335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
348020 2003 SE339 26/09/2003 Apache Point SDSS 970 m MPC · JPL
348021 2003 SU372 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
348022 2003 SA392 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
348023 2003 SR427 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348024 2003 TX5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348025 2003 TS6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
348026 2003 TV16 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
348027 2003 TD50 03/10/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
348028 2003 UD4 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
348029 2003 UG4 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
348030 2003 UK16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
348031 2003 UT18 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
348032 2003 UM20 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
348033 2003 UO22 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348034 Deslorieux 2003 UJ26 24/10/2003 Le Creusot J.-C. Merlin 1,4 km MPC · JPL
348035 2003 UV28 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348036 2003 UP36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
348037 2003 UV49 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348038 2003 UZ52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
348039 2003 UC78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
348040 2003 UV83 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
348041 2003 UA93 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
348042 2003 UO104 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348043 2003 UJ127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348044 2003 UG138 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
348045 2003 UP138 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348046 2003 UF144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
348047 2003 UM144 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348048 2003 UF149 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348049 2003 UO155 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348050 2003 UZ176 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
348051 2003 UO184 21/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
348052 2003 UH187 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
348053 2003 UA206 22/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348054 2003 UD208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348055 2003 US213 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
348056 2003 UV228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
348057 2003 UR235 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348058 2003 UD236 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348059 2003 UM236 22/10/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
348060 2003 UT257 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
348061 2003 UR272 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
348062 2003 UU274 30/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
348063 2003 UJ276 29/10/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
348064 2003 UK281 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
348065 2003 UT295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348066 2003 UV300 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348067 2003 UX314 21/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348068 2003 UY370 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348069 2003 UZ376 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
348070 2003 UA412 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
348071 2003 WP 16/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
348072 2003 WD11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
348073 2003 WN22 20/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
348074 2003 WP26 22/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
348075 2003 WD38 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
348076 2003 WU39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348077 2003 WK63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348078 2003 WL64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348079 2003 WH66 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
348080 2003 WJ75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348081 2003 WK80 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
348082 2003 WB84 21/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
348083 2003 WG94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
348084 2003 WO94 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348085 2003 WF100 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
348086 2003 WP101 21/11/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348087 2003 WC111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348088 2003 WY115 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348089 2003 WG125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
348090 2003 WX138 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
348091 2003 WZ154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348092 2003 WO158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348093 2003 WT159 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348094 2003 WT176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348095 2003 WV193 24/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
348096 2003 XH18 14/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
348097 2003 XH19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348098 2003 XN36 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348099 2003 YY4 16/12/2003 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
348100 2003 YQ10 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348101 2003 YL12 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
348102 2003 YE28 17/12/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
348103 2003 YN32 18/12/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
348104 2003 YF38 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
348105 2003 YK40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348106 2003 YU44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348107 2003 YH64 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348108 2003 YP68 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
348109 2003 YY68 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
348110 2003 YV112 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348111 2003 YC119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
348112 2003 YG128 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
348113 2003 YB131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
348114 2003 YM138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
348115 2003 YA142 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348116 2003 YK148 29/12/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
348117 2003 YJ154 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
348118 2003 YH171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348119 2003 YS172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348120 2004 AY3 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348121 2004 AB24 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348122 2004 AD26 13/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
348123 2004 BO 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348124 2004 BY2 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
348125 2004 BQ13 17/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
348126 2004 BM16 16/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
348127 2004 BG30 18/01/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
348128 2004 BN34 19/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
348129 2004 BZ39 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
348130 2004 BV80 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
348131 2004 BG89 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
348132 2004 BU91 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
348133 2004 BD97 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
348134 2004 BD106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
348135 2004 BW110 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
348136 2004 BJ133 17/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348137 2004 BF137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348138 2004 BM142 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
348139 2004 BG162 18/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
348140 2004 CH17 11/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
348141 2004 CO20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348142 2004 CD57 17/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
348143 2004 CF83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348144 2004 CG84 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
348145 2004 CH85 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
348146 2004 CZ86 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348147 2004 CW126 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348148 2004 DG28 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348149 2004 DH42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348150 2004 DP57 23/02/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
348151 2004 FS18 26/03/2004 Kitt Peak DLS 680 m MPC · JPL
348152 2004 FO128 27/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348153 2004 GO9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348154 2004 GP11 12/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
348155 2004 GU16 10/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
348156 2004 GE58 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
348157 2004 GR77 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
348158 2004 HT1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
348159 2004 HN25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348160 2004 HF37 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348161 2004 HJ45 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
348162 2004 HN55 24/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
348163 2004 HN62 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348164 2004 HY63 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
348165 2004 JX7 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348166 2004 JM16 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
348167 2004 JS29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348168 2004 JT29 15/05/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
348169 2004 JQ30 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
348170 2004 JJ33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348171 2004 LE28 13/06/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
348172 2004 MY7 29/06/2004 Wrightwood J. W. Young 660 m MPC · JPL
348173 2004 NE7 11/07/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
348174 2004 NO7 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
348175 2004 NU10 09/07/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
348176 2004 NQ22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
348177 2004 NA33 13/07/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
348178 2004 OW9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
348179 2004 OB13 29/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
348180 2004 PO10 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
348181 2004 PC29 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
348182 2004 PU29 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
348183 2004 PZ30 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348184 2004 PZ32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348185 2004 PR46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
348186 2004 PE54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
348187 2004 PZ57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348188 2004 PT58 09/08/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
348189 2004 PP62 10/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
348190 2004 PS73 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
348191 2004 PX73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348192 2004 PP88 11/08/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
348193 2004 PE115 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
348194 2004 QG10 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
348195 2004 QV18 21/08/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
348196 2004 QA19 21/08/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348197 2004 QP26 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
348198 2004 RZ26 06/09/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
348199 2004 RC27 06/09/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
348200 2004 RX31 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348201 2004 RZ31 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348202 2004 RO37 07/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
348203 2004 RO38 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348204 2004 RZ39 07/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
348205 2004 RP42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
348206 2004 RU42 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348207 2004 RG54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
348208 2004 RL60 08/09/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
348209 2004 RY64 13/07/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
348210 2004 RX65 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
348211 2004 RM69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348212 2004 RC75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348213 2004 RT80 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348214 2004 RO82 09/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
348215 2004 RQ94 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348216 2004 RK97 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
348217 2004 RQ100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348218 2004 RT111 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
348219 2004 RE130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348220 2004 RT148 09/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
348221 2004 RU163 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348222 2004 RH170 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
348223 2004 RD185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348224 2004 RE189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348225 2004 RF193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348226 2004 RO221 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348227 2004 RQ231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348228 2004 RY246 11/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348229 2004 RS262 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348230 2004 RO314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348231 2004 RT317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348232 2004 RR319 13/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
348233 2004 RU335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348234 2004 RW336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348235 2004 RR337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
348236 2004 SE5 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
348237 2004 SW13 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348238 2004 SL18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
348239 Societadante 2004 SB26 20/09/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
348240 2004 SE31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348241 2004 SB33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348242 2004 SH45 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348243 2004 SL50 22/09/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
348244 2004 SC51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348245 2004 SA57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
348246 2004 TL2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348247 2004 TS7 05/10/2004 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
348248 2004 TJ11 08/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348249 2004 TO11 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
348250 2004 TO51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348251 2004 TP71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348252 2004 TU83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
348253 2004 TT97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348254 2004 TR102 06/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
348255 2004 TS106 07/10/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
348256 2004 TY113 07/10/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
348257 2004 TA123 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
348258 2004 TW129 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348259 2004 TF162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
348260 2004 TL173 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
348261 2004 TO177 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
348262 2004 TS189 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348263 2004 TL199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348264 2004 TT217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348265 2004 TG221 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
348266 2004 TV295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
348267 2004 TN307 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348268 2004 TZ322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348269 2004 TY327 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348270 2004 TS340 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
348271 2004 TZ345 15/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
348272 2004 TC348 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
348273 2004 VK6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348274 2004 VC19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348275 2004 VA20 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
348276 2004 VB26 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
348277 2004 VE38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348278 2004 VX52 04/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
348279 2004 VL107 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 790 m MPC · JPL
348280 2004 WA9 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
348281 2004 WS9 22/11/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
348282 2004 XY2 02/12/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
348283 2004 XS10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348284 2004 XZ15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348285 2004 XD16 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348286 2004 XF26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348287 2004 XZ36 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
348288 2004 XQ41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
348289 2004 XT70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
348290 2004 XY85 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348291 2004 XT99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348292 2004 XV105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348293 2004 XJ109 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348294 2004 XM145 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
348295 2004 XB149 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
348296 2004 XK181 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
348297 2004 XJ191 08/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
348298 2004 XR191 11/12/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
348299 2004 YO11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
348300 2004 YG14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348301 2004 YM23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
348302 2004 YY25 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
348303 2005 AB2 01/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
348304 2005 AN19 08/01/2005 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
348305 2005 AV28 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
348306 2005 AY28 15/01/2005 Socorro LINEAR 180 m MPC · JPL
348307 2005 AX31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348308 2005 AB34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348309 2005 AQ41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348310 2005 AX43 15/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
348311 2005 AX59 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
348312 2005 AR72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
348313 2005 AB73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348314 2005 BC 16/01/2005 Catalina CSS APO 890 m MPC · JPL
348315 2005 BA7 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348316 2005 BJ12 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348317 2005 BB18 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
348318 2005 BH19 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348319 2005 CH2 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
348320 2005 CU10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
348321 2005 CM11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348322 2005 CS13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348323 2005 CN28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348324 2005 CY39 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348325 2005 CU42 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
348326 2005 CW48 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348327 2005 CC60 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348328 2005 CR60 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
348329 2005 CF66 09/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
348330 2005 CG79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348331 2005 EO5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348332 2005 EJ29 03/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
348333 2005 EP32 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
348334 2005 EL33 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
348335 2005 EK36 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
348336 2005 ED38 04/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348337 2005 EP40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348338 2005 EK45 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
348339 2005 EG48 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
348340 2005 EQ48 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
348341 2005 EO51 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
348342 2005 ET61 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
348343 2005 EG69 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
348344 2005 EE79 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
348345 2005 EM84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
348346 2005 EB94 06/03/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,9 km MPC · JPL
348347 2005 EV98 03/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
348348 2005 EJ99 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
348349 2005 EQ102 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348350 2005 EO112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348351 2005 ER113 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
348352 2005 EV133 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348353 2005 EM153 08/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
348354 2005 EU155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
348355 2005 EO157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348356 2005 EF165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348357 2005 ET170 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
348358 2005 EE180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348359 2005 EF198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
348360 2005 EP202 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348361 2005 EW218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
348362 2005 EQ243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
348363 2005 EZ243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
348364 2005 EV245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348365 2005 EJ259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348366 2005 ER259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
348367 2005 EN260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348368 2005 EO264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
348369 2005 EJ276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348370 2005 EN279 10/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
348371 2005 EC280 10/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
348372 2005 EB286 01/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
348373 2005 EO288 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348374 2005 EP288 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
348375 2005 EG295 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348376 2005 GZ1 01/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
348377 2005 GA2 01/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
348378 2005 GE7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348379 2005 GP7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
348380 2005 GH13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
348381 2005 GJ17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
348382 2005 GR17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
348383 Petibon 2005 GA33 02/04/2005 Nogales J.-C. Merlin 820 m MPC · JPL
348384 2005 GH38 03/04/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
348385 2005 GJ55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
348386 2005 GQ68 02/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
348387 2005 GR78 06/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
348388 2005 GA81 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348389 2005 GW99 07/04/2005 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
348390 2005 GY106 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
348391 2005 GU115 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348392 2005 GS127 10/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
348393 2005 GB128 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
348394 2005 GH180 09/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348395 2005 GG181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348396 2005 HA3 17/04/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,4 km MPC · JPL
348397 2005 HT5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
348398 2005 HK9 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348399 2005 JS2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348400 2005 JF21 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch AMO +1km · 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348401 2005 JD25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348402 2005 JP34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
348403 2005 JY41 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348404 2005 JB44 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
348405 2005 JT59 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348406 2005 JA93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
348407 Patkósandrás 2005 JC94 12/05/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 680 m MPC · JPL
348408 2005 JH98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348409 2005 JQ117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348410 2005 JU128 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348411 2005 JO174 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
348412 2005 KR9 30/05/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
348413 2005 MW36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348414 2005 MY40 30/06/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
348415 2005 MG45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348416 2005 MX54 20/06/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
348417 2005 NW8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348418 2005 NM27 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
348419 2005 NZ55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348420 2005 NT57 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
348421 2005 NB65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348422 2005 ND66 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
348423 2005 NG78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348424 2005 NV89 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348425 2005 NH125 04/07/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
348426 2005 OY6 28/07/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
348427 2005 OH9 27/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
348428 2005 OK18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
348429 2005 OP20 28/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
348430 2005 QV5 24/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
348431 2005 QL7 24/08/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
348432 2005 QR12 24/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
348433 2005 QV17 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
348434 2005 QB19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
348435 2005 QM35 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
348436 2005 QE54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
348437 2005 QO60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
348438 2005 QT61 26/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
348439 2005 QL74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
348440 2005 QV74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
348441 2005 QO80 30/07/2005 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
348442 2005 QY88 30/08/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
348443 2005 QL110 27/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
348444 2005 QU111 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
348445 2005 QU132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348446 2005 QT150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
348447 2005 QJ154 27/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
348448 2005 QY159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
348449 2005 QU173 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
348450 2005 QB183 29/08/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
348451 2005 RU9 09/09/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
348452 2005 RU20 01/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
348453 2005 RN24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
348454 2005 RL25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
348455 2005 RG34 15/09/2005 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
348456 2005 RF46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
348457 2005 ST6 30/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
348458 2005 SX13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
348459 2005 SS14 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
348460 2005 SK15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
348461 2005 SH19 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 1,4 km MPC · JPL
348462 2005 SH20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
348463 2005 SY24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
348464 2005 SB36 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348465 2005 SF57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348466 2005 SQ64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
348467 2005 SY67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348468 2005 SA70 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348469 2005 SP70 28/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
348470 2005 SJ83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
348471 2005 SV90 30/08/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
348472 2005 SN92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
348473 2005 SV96 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
348474 2005 SF104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348475 2005 SX112 26/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348476 2005 SC120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348477 2005 SX124 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
348478 2005 SN128 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
348479 2005 SH153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348480 2005 SN159 26/09/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
348481 2005 SR163 27/09/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
348482 2005 SR175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348483 2005 ST182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348484 2005 SM192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
348485 2005 SB194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348486 2005 SY195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348487 2005 SP207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348488 2005 SZ218 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
348489 2005 SC219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
348490 2005 SB221 29/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
348491 2005 SN230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
348492 2005 SS238 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348493 2005 ST247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348494 2005 SV278 23/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
348495 2005 SJ281 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348496 2005 SG287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
348497 2005 TA5 01/10/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
348498 2005 TJ5 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
348499 2005 TK9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
348500 2005 TE52 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348501 2005 TC77 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348502 2005 TA79 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
348503 2005 TC85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348504 2005 TB104 30/09/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
348505 2005 TE106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348506 2005 TW135 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
348507 2005 TM142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348508 2005 TH153 30/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
348509 2005 TZ165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348510 2005 TM172 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
348511 2005 TP186 10/10/2005 Moletai Molėtai Obs. 1,7 km MPC · JPL
348512 2005 TT196 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
348513 2005 UT5 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
348514 2005 UX10 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348515 2005 UU16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348516 2005 UT37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348517 2005 UK38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348518 2005 UD46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348519 2005 UK53 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348520 2005 UQ56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
348521 2005 UF57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
348522 2005 UF59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
348523 2005 UO66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
348524 2005 US69 23/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
348525 2005 UO70 23/10/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
348526 2005 UC76 24/10/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
348527 2005 UJ82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348528 2005 UY83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348529 2005 UB102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
348530 2005 UJ110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348531 2005 UF124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
348532 2005 UM131 24/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
348533 2005 UC141 25/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
348534 2005 UH151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348535 2005 UX161 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
348536 2005 UL177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
348537 2005 UA194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
348538 2005 UA196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348539 2005 UV218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
348540 2005 UG226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
348541 2005 UQ228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348542 2005 UC251 23/10/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
348543 2005 UO251 23/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
348544 2005 UR270 28/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
348545 2005 UK286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
348546 2005 UV299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348547 2005 UW321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
348548 2005 UK344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348549 2005 UJ350 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
348550 2005 UB369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
348551 2005 UQ370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348552 2005 UY416 22/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
348553 2005 UO425 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
348554 2005 UD427 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
348555 2005 UK461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
348556 2005 UD476 23/10/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
348557 2005 UB479 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
348558 2005 UF496 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
348559 2005 VS16 03/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
348560 2005 VW28 04/11/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
348561 2005 VL32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348562 2005 VM50 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
348563 2005 VO57 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348564 2005 VG72 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
348565 2005 VW73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
348566 2005 VP95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
348567 2005 VJ98 02/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
348568 2005 VX118 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348569 2005 VO126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
348570 2005 WS 20/11/2005 La Silla R. Behrend 4,0 km MPC · JPL
348571 2005 WE4 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
348572 2005 WX5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
348573 2005 WH20 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
348574 2005 WE29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348575 2005 WT30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348576 2005 WT44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
348577 2005 WU71 21/11/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
348578 2005 WN81 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348579 2005 WY85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
348580 2005 WZ87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
348581 2005 WV88 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348582 2005 WN90 28/11/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
348583 2005 WW90 28/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
348584 2005 WF106 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348585 2005 WP111 30/11/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
348586 2005 WP118 29/11/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
348587 2005 WE123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
348588 2005 WX142 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
348589 2005 WX145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348590 2005 WN148 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348591 2005 WO149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
348592 2005 WQ150 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348593 2005 WF152 28/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348594 2005 WE159 28/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
348595 2005 XE1 04/12/2005 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
348596 2005 XW3 01/12/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
348597 2005 XB4 01/12/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
348598 2005 XK6 02/12/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
348599 2005 XL6 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
348600 2005 XV14 01/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348601 2005 XD20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
348602 2005 XX23 02/12/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
348603 2005 XA35 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348604 2005 XF41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
348605 2005 XN48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348606 2005 XJ65 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348607 2005 XJ87 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
348608 2005 XH92 06/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
348609 2005 XL111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
348610 2005 XG116 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
348611 2005 XJ116 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
348612 2005 YP 21/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
348613 2005 YG4 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348614 2005 YQ5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348615 2005 YU13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348616 2005 YK15 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
348617 2005 YL26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348618 2005 YV30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348619 2005 YY41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
348620 2005 YE52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
348621 2005 YV52 21/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
348622 2005 YP65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348623 2005 YS65 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
348624 2005 YD66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348625 2005 YU67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348626 2005 YT85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
348627 2005 YK91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
348628 2005 YV95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348629 2005 YW109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
348630 2005 YB120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
348631 2005 YN121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348632 2005 YY126 27/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
348633 2005 YM130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
348634 2005 YL132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348635 2005 YV142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348636 2005 YX142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
348637 2005 YW147 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348638 2005 YE164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348639 2005 YN167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348640 2005 YZ167 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348641 2005 YM168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348642 2005 YY174 30/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
348643 2005 YT175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348644 2005 YN186 29/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
348645 2005 YD187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
348646 2005 YT188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
348647 2005 YD196 25/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
348648 2005 YG196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
348649 2005 YZ203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
348650 2005 YP217 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
348651 2005 YL218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
348652 2005 YV219 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
348653 2005 YF246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348654 2005 YT250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348655 2005 YS264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348656 2005 YR266 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348657 2005 YU271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348658 2005 YJ272 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
348659 2005 YW280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
348660 2006 AU10 04/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
348661 2006 AR13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
348662 2006 AH54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
348663 2006 AK68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
348664 2006 AE90 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
348665 2006 BV2 20/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
348666 2006 BR10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348667 2006 BX11 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348668 2006 BT16 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
348669 2006 BF18 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
348670 2006 BX19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
348671 2006 BZ41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
348672 2006 BX51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348673 2006 BR58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
348674 2006 BA61 22/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
348675 2006 BU61 22/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
348676 2006 BL64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
348677 2006 BY65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
348678 2006 BB74 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,4 km MPC · JPL
348679 2006 BL75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
348680 2006 BO75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348681 2006 BF76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
348682 2006 BE77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348683 2006 BS85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
348684 2006 BC89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
348685 2006 BS90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
348686 2006 BH91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348687 2006 BC96 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348688 2006 BX98 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
348689 2006 BD103 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 5,1 km MPC · JPL
348690 2006 BD105 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
348691 2006 BF108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348692 2006 BF110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348693 2006 BP116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
348694 2006 BT135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
348695 2006 BG163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
348696 2006 BL177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
348697 2006 BD183 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348698 2006 BO193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348699 2006 BK205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348700 2006 BA214 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348701 2006 BM224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348702 2006 BR245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
348703 2006 BM269 28/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
348704 2006 BU274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
348705 2006 BG276 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
348706 2006 BF278 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
348707 2006 CL3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
348708 2006 CO9 04/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
348709 2006 CH26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348710 2006 CR29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
348711 2006 CA44 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348712 2006 CO68 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
348713 2006 DJ17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348714 2006 DF34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348715 2006 DW36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348716 2006 DK39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
348717 2006 DR41 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348718 2006 DO42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348719 2006 DF47 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
348720 2006 DY50 23/02/2006 Eskridge Farpoint Obs. 780 m MPC · JPL
348721 2006 DJ70 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348722 2006 DS71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
348723 2006 DN106 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348724 2006 DP120 21/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
348725 2006 DC125 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348726 2006 DP157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348727 2006 DB163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348728 2006 DH216 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
348729 2006 EP44 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348730 2006 EK46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348731 2006 EH47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
348732 2006 FT7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348733 2006 FH17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
348734 2006 FX19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
348735 2006 FV22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
348736 2006 FP35 28/03/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
348737 2006 FN41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
348738 2006 FQ51 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348739 2006 GS3 06/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 5,3 km MPC · JPL
348740 2006 GH4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
348741 2006 GK25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348742 2006 GB31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348743 2006 HG5 19/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
348744 2006 HZ9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348745 2006 HB10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348746 2006 HK15 19/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
348747 2006 HN16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348748 2006 HO24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348749 2006 HG40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348750 2006 HQ41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348751 2006 HT43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
348752 2006 HX49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
348753 2006 HH54 20/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
348754 2006 HZ62 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348755 2006 HD66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348756 2006 HS73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348757 2006 HS80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348758 2006 HS91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348759 2006 HB93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348760 2006 HK107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348761 2006 HT107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348762 2006 HS111 29/04/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
348763 2006 HD153 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
348764 2006 JM21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348765 2006 JC23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
348766 2006 JW34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348767 2006 JW36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348768 2006 JJ40 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348769 2006 JR43 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348770 2006 JL53 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348771 2006 KQ 17/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
348772 2006 KN15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348773 2006 KX23 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
348774 2006 KG27 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348775 2006 KR35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348776 2006 KZ37 24/05/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
348777 2006 KX50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348778 2006 KS53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348779 2006 KJ54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348780 2006 KD57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348781 2006 KB60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348782 2006 KY61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348783 2006 KJ86 24/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
348784 2006 KK112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
348785 2006 OD12 21/07/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
348786 2006 OG20 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
348787 2006 PX5 12/08/2006 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
348788 2006 PK7 12/08/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
348789 2006 PF10 13/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
348790 2006 PM14 10/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
348791 2006 PY22 15/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
348792 2006 PA30 12/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
348793 2006 QH3 17/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
348794 2006 QC9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348795 2006 QL10 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
348796 2006 QX26 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
348797 2006 QO29 17/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
348798 2006 QG30 20/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
348799 2006 QT33 23/08/2006 Antares ARO 3,2 km MPC · JPL
348800 2006 QK43 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348801 2006 QZ43 31/07/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
348802 2006 QF58 17/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
348803 2006 QS105 28/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
348804 2006 QG115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
348805 2006 QQ126 16/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348806 2006 QL128 17/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
348807 2006 QM128 17/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
348808 2006 QR142 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
348809 2006 QW160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348810 2006 QJ164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
348811 2006 QO164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
348812 2006 QP183 29/08/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,0 km MPC · JPL
348813 2006 QK186 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348814 2006 QN186 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348815 2006 RA3 01/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
348816 2006 RF15 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348817 2006 RE16 14/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
348818 2006 RM17 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
348819 2006 RQ27 14/09/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348820 2006 RN30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
348821 2006 RA38 12/09/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
348822 2006 RF46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348823 2006 RS46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348824 2006 RX50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348825 2006 RV54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348826 2006 RY56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348827 2006 RF58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348828 2006 RJ59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348829 2006 RX62 14/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
348830 2006 RQ68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348831 2006 RD78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348832 2006 RC81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348833 2006 RX83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348834 2006 RV92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348835 2006 RL98 16/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348836 2006 RN108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,5 km MPC · JPL
348837 2006 RO110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,9 km MPC · JPL
348838 2006 RO121 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348839 2006 SE4 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
348840 2006 SK7 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348841 2006 SC11 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348842 2006 SL15 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348843 2006 SB24 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
348844 2006 SQ32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348845 2006 SO36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
348846 2006 SB40 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348847 2006 SC41 18/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
348848 2006 SK59 16/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
348849 2006 SR71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348850 2006 SY73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348851 2006 SP79 17/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
348852 2006 ST86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348853 2006 SP88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348854 2006 SB89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348855 2006 SG98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348856 2006 SQ128 17/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
348857 2006 SR128 17/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
348858 2006 SW128 17/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
348859 2006 SA129 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
348860 2006 SU130 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
348861 2006 SD132 16/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
348862 2006 SK133 17/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
348863 2006 SQ138 20/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348864 2006 SG139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
348865 2006 SO141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
348866 2006 SH144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348867 2006 SO145 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348868 2006 SR152 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
348869 2006 SN157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
348870 2006 SO160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348871 2006 SS162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348872 2006 SN176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
348873 2006 SC182 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
348874 2006 SM199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348875 2006 SP201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348876 2006 SR201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348877 2006 SS202 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348878 2006 SX205 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
348879 2006 SJ210 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
348880 2006 SY211 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348881 2006 SR218 29/09/2006 Kitami K. Endate 670 m MPC · JPL
348882 2006 SP240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348883 2006 SF245 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348884 2006 SN259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348885 2006 SQ259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
348886 2006 SF264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348887 2006 SU265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348888 2006 SX266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348889 2006 SD268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348890 2006 SC270 26/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
348891 2006 SC274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
348892 2006 SA294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348893 2006 SF301 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348894 2006 ST314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348895 2006 SS334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
348896 2006 SE339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348897 2006 SA343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348898 2006 SF347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
348899 2006 SX348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348900 2006 SR357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348901 2006 SU360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348902 2006 SD365 30/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
348903 2006 SZ372 17/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
348904 2006 SP374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
348905 2006 SJ392 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348906 2006 SL392 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
348907 2006 SC396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348908 2006 SA397 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348909 2006 SE402 18/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348910 2006 SE409 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
348911 2006 SM409 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
348912 2006 TV8 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348913 2006 TJ9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
348914 2006 TN9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348915 2006 TG12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
348916 2006 TF13 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348917 2006 TM19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
348918 2006 TV19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348919 2006 TT21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
348920 2006 TW25 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
348921 2006 TV26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
348922 2006 TJ27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348923 2006 TN27 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
348924 2006 TL28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
348925 2006 TR28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348926 2006 TS37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
348927 2006 TR39 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
348928 2006 TQ41 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
348929 2006 TS42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
348930 2006 TW46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348931 2006 TL55 12/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348932 2006 TD61 15/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
348933 2006 TR66 11/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
348934 2006 TA67 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
348935 2006 TD67 28/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
348936 2006 TQ68 11/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
348937 2006 TE69 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
348938 2006 TV71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
348939 2006 TT74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
348940 2006 TY75 11/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
348941 2006 TV76 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348942 2006 TC93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348943 2006 TV93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
348944 2006 TA94 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
348945 2006 TV96 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
348946 2006 TO97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348947 2006 TV101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
348948 2006 TD105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
348949 2006 TY106 15/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
348950 2006 TT114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,4 km MPC · JPL
348951 2006 TD119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
348952 2006 TD120 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348953 2006 TY124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
348954 2006 TE125 11/10/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
348955 2006 UG 16/10/2006 Desert Moon B. L. Stevens 3,4 km MPC · JPL
348956 2006 UW6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
348957 2006 US9 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348958 2006 UO26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348959 2006 UP29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
348960 2006 UM31 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
348961 2006 UO37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
348962 2006 UM38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348963 2006 UQ46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
348964 2006 UC49 25/08/2006 Lulin Lulin Obs. 2,3 km MPC · JPL
348965 2006 UF53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
348966 2006 UX59 19/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
348967 2006 UR73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
348968 2006 UY78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
348969 2006 UT80 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
348970 2006 UA81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
348971 2006 UH81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
348972 2006 UJ94 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
348973 2006 UJ97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348974 2006 UV100 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
348975 2006 UG111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348976 2006 UJ116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
348977 2006 UF117 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
348978 2006 UL117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
348979 2006 UM119 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
348980 2006 UQ119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348981 2006 UQ128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348982 2006 UB139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
348983 2006 UF159 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
348984 2006 UK160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
348985 2006 UM164 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
348986 2006 UK170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
348987 2006 UY173 23/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
348988 2006 UB180 16/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
348989 2006 UB183 17/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
348990 2006 UJ184 19/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
348991 2006 UD185 23/10/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
348992 2006 UP189 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
348993 2006 UT189 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
348994 2006 UM190 19/10/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
348995 2006 UA191 19/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
348996 2006 UR194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
348997 2006 UP197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348998 2006 UV203 22/10/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
348999 2006 UR220 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349000 2006 UU240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

344.000s  • 345.000s  • 346.000s  • 347.000s  • 348.000s  • 349.000s  • 350.000s  • 351.000s  • 352.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001