Danh sách tiểu hành tinh/290001–291000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290001 Uebersax 2005 PP16 10/08/2005 Vicques M. Ory 3,2 km MPC · JPL
290002 2005 PC17 12/08/2005 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
290003 2005 PY18 12/08/2005 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
290004 2005 PA21 06/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
290005 2005 PG24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
290006 2005 PL24 06/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
290007 2005 QC1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
290008 2005 QS1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290009 2005 QV1 22/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
290010 2005 QA8 24/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
290011 2005 QO8 25/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
290012 2005 QE9 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
290013 2005 QE11 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
290014 2005 QC14 24/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
290015 2005 QN14 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
290016 2005 QX14 25/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
290017 2005 QQ15 25/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
290018 2005 QR15 25/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290019 2005 QR16 25/08/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
290020 2005 QT18 25/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
290021 2005 QY19 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
290022 2005 QG20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
290023 2005 QL20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
290024 2005 QE22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290025 2005 QC24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
290026 2005 QE24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290027 2005 QY24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
290028 2005 QO25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290029 2005 QE26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
290030 2005 QP28 28/08/2005 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
290031 2005 QE29 23/08/2005 Haleakala NEAT 840 m MPC · JPL
290032 2005 QW30 24/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
290033 2005 QJ31 22/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
290034 2005 QW31 24/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
290035 2005 QF32 24/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
290036 2005 QK32 24/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
290037 2005 QU32 25/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
290038 2005 QP33 25/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
290039 2005 QW34 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
290040 2005 QT35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
290041 2005 QR38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
290042 2005 QU38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
290043 2005 QQ42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
290044 2005 QG44 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
290045 2005 QH44 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290046 2005 QX45 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
290047 2005 QW46 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
290048 2005 QD47 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290049 2005 QL47 26/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
290050 2005 QC48 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290051 2005 QE48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
290052 2005 QG49 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
290053 2005 QY53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290054 2005 QO54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290055 2005 QF57 30/08/2005 Vicques M. Ory 830 m MPC · JPL
290056 2005 QH57 29/08/2005 Drebach Drebach Obs. 820 m MPC · JPL
290057 2005 QO58 25/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290058 2005 QN59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290059 2005 QS59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290060 2005 QF62 26/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
290061 2005 QX64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290062 2005 QC65 26/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
290063 2005 QU65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
290064 2005 QH66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
290065 2005 QE67 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
290066 2005 QB69 28/08/2005 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
290067 2005 QS69 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
290068 2005 QB70 29/08/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
290069 2005 QM70 29/08/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
290070 2005 QG71 29/08/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
290071 2005 QW71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
290072 2005 QH73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
290073 2005 QN73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
290074 Donasadock 2005 QF76 29/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
290075 2005 QR78 25/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
290076 2005 QA81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290077 2005 QA85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290078 2005 QH85 30/08/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
290079 2005 QD88 31/08/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 600 m MPC · JPL
290080 2005 QA89 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
290081 2005 QM89 22/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
290082 2005 QQ89 22/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
290083 2005 QX92 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290084 2005 QV93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
290085 2005 QH94 27/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
290086 2005 QL95 27/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
290087 2005 QR96 27/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
290088 2005 QL98 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
290089 2005 QJ100 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290090 2005 QS100 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
290091 2005 QO102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290092 2005 QN103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
290093 2005 QX103 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
290094 2005 QJ104 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
290095 2005 QN106 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
290096 2005 QX108 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
290097 2005 QL111 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
290098 2005 QC112 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
290099 2005 QC113 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
290100 2005 QD113 27/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290101 2005 QP113 27/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
290102 2005 QS113 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
290103 2005 QA114 27/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290104 2005 QR114 27/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
290105 2005 QH116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290106 2005 QL116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290107 2005 QA117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
290108 2005 QO117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290109 2005 QX117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290110 2005 QE118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290111 2005 QT118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290112 2005 QB120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290113 2005 QB123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290114 2005 QZ123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290115 2005 QV124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290116 2005 QM126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290117 2005 QL128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290118 2005 QP128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290119 2005 QV132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290120 2005 QB134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290121 2005 QU134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290122 2005 QL135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290123 2005 QF137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290124 2005 QC142 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290125 2005 QO148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
290126 2005 QP148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
290127 Linakostenko 2005 QC149 29/08/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 7,7 km MPC · JPL
290128 2005 QD150 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290129 Rátzlászló 2005 QC152 31/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,1 km MPC · JPL
290130 2005 QC153 27/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
290131 2005 QH153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
290132 2005 QJ153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
290133 2005 QS153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
290134 2005 QB154 27/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
290135 2005 QH154 27/08/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
290136 2005 QK154 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
290137 2005 QH155 28/08/2005 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
290138 2005 QQ155 30/08/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
290139 2005 QR156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
290140 2005 QZ159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
290141 2005 QM161 28/08/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
290142 2005 QH162 30/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
290143 2005 QS166 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
290144 2005 QT168 29/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
290145 2005 QY174 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290146 2005 QC175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290147 2005 QE175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
290148 2005 QT177 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
290149 2005 QX177 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290150 2005 QQ178 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290151 2005 QW178 30/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
290152 2005 QJ179 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290153 2005 QY179 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290154 2005 QX182 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
290155 2005 QZ182 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
290156 2005 QL183 27/08/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 710 m MPC · JPL
290157 2005 QV187 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
290158 2005 QC188 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290159 2005 QK190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290160 2005 RK1 01/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
290161 2005 RE2 02/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
290162 2005 RC5 07/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,9 km MPC · JPL
290163 2005 RT11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 5,6 km MPC · JPL
290164 2005 RB12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290165 2005 RK18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
290166 2005 RX18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290167 2005 RM20 01/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
290168 2005 RL21 06/09/2005 Campo Catino CAOS 2,8 km MPC · JPL
290169 2005 RO21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
290170 2005 RR25 11/09/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
290171 2005 RY25 08/09/2005 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
290172 2005 RB28 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290173 2005 RJ29 12/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
290174 2005 RB33 13/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
290175 2005 RM40 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
290176 2005 RB42 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
290177 2005 RT43 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
290178 2005 RF44 03/09/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
290179 2005 RT45 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 900 m MPC · JPL
290180 2005 RK48 03/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
290181 2005 RZ50 03/09/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,2 km MPC · JPL
290182 2005 RT51 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290183 2005 SZ4 25/09/2005 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
290184 2005 SG5 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
290185 2005 SL6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290186 2005 SF7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290187 2005 SY10 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
290188 2005 SG11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290189 2005 SC14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290190 2005 SJ15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290191 2005 SX15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290192 2005 SM22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290193 2005 SD23 23/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
290194 2005 SV24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
290195 2005 SD27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290196 2005 SF27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290197 2005 SY27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290198 2005 SX28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290199 2005 SS29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290200 2005 SE32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290201 2005 SK34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290202 2005 SD36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290203 2005 SM37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290204 2005 SN37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290205 2005 SC38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
290206 2005 SW38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290207 2005 SM39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290208 2005 SN40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290209 2005 SA41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290210 2005 SH41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290211 2005 SF42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
290212 2005 SB44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290213 2005 SG44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290214 2005 SH44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290215 2005 SV45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290216 2005 SY45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
290217 2005 SO48 24/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
290218 2005 SE49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290219 2005 SX50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290220 2005 SG51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290221 2005 SN53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290222 2005 SY53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290223 2005 SS54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290224 2005 SU56 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
290225 2005 ST58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290226 2005 SL59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290227 2005 SL62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290228 2005 SA63 26/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
290229 2005 SP63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290230 2005 SB64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290231 2005 SR64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290232 2005 SL65 26/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
290233 2005 SF71 30/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290234 2005 SF73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290235 2005 SO74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290236 2005 SP74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290237 2005 SN81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290238 2005 SR81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290239 2005 SS81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290240 2005 SC86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290241 2005 SY90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290242 2005 SA93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
290243 2005 SD95 25/09/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
290244 2005 SB98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290245 2005 SH98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290246 2005 SU101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290247 2005 SW101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290248 2005 SJ102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290249 2005 SV104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290250 2005 SD107 26/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
290251 2005 SA108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
290252 2005 SC110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
290253 2005 SB111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290254 2005 SE113 26/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
290255 2005 SL113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290256 2005 SB114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290257 2005 SA118 28/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290258 2005 SD121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290259 2005 SW122 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
290260 2005 SK123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
290261 2005 SX123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
290262 2005 ST124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290263 2005 SN126 29/09/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
290264 2005 SD127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
290265 2005 SG133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
290266 2005 SA136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290267 2005 SC137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290268 2005 SX138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
290269 2005 SW139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290270 2005 SS142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290271 2005 SV143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290272 2005 SN145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290273 2005 SS145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290274 2005 SA147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290275 2005 SV147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290276 2005 SO148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290277 2005 SS148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290278 2005 SO149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290279 2005 ST149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290280 2005 SU149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290281 2005 SD154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
290282 2005 SA156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290283 2005 SR157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
290284 2005 SF160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290285 2005 SH160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290286 2005 SM160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290287 2005 SX160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290288 2005 SV164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
290289 2005 SU165 28/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290290 2005 SO167 28/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290291 2005 SM168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
290292 2005 SZ168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290293 2005 SE169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290294 2005 SV169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290295 2005 SN170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290296 2005 ST171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290297 2005 SV175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290298 2005 SQ176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
290299 2005 SS176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
290300 2005 SF178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290301 2005 SE179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
290302 2005 SX179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
290303 2005 SA181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
290304 2005 SU181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290305 2005 SX181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290306 2005 SZ181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290307 2005 SA182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
290308 2005 SM184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290309 2005 SN184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290310 2005 SM186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
290311 2005 SD190 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290312 2005 SL191 29/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
290313 2005 SS191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
290314 2005 SP195 30/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
290315 2005 ST195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290316 2005 SV195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290317 2005 SJ198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
290318 2005 SW202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290319 2005 SP204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
290320 2005 SK205 30/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
290321 2005 SR207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290322 2005 SH211 30/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
290323 2005 SO211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290324 2005 SM213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290325 2005 SL214 30/09/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
290326 2005 SY215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
290327 2005 SJ217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
290328 2005 SX217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
290329 2005 SV224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290330 2005 SR225 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290331 2005 SU226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290332 2005 SZ226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290333 2005 SY227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290334 2005 SP231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290335 2005 SF235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
290336 2005 ST235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290337 2005 SZ235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290338 2005 SR236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
290339 2005 SC237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290340 2005 SH238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290341 2005 SV238 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290342 2005 SP239 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
290343 2005 SJ245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
290344 2005 SO246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
290345 2005 SN247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290346 2005 SB248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290347 2005 SC248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290348 2005 SZ248 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
290349 2005 SJ250 23/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
290350 2005 SY250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
290351 2005 SO251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
290352 2005 SY251 24/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
290353 2005 SC253 24/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290354 2005 SQ258 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290355 2005 SJ259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
290356 2005 ST260 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290357 2005 SF261 27/09/2005 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
290358 2005 SD262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290359 2005 SX262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290360 2005 SV263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
290361 2005 SD264 24/09/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
290362 2005 SK264 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290363 2005 SW264 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290364 2005 SK265 26/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
290365 2005 SV266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
290366 2005 SS267 30/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
290367 2005 SR269 28/09/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
290368 2005 SC270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290369 2005 SK272 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
290370 2005 SS272 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
290371 2005 SA275 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
290372 2005 SR278 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
290373 2005 SD279 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290374 2005 SR280 27/09/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
290375 2005 SO283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
290376 2005 SL284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
290377 2005 SU284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
290378 2005 SG289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290379 2005 SQ289 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
290380 2005 SZ290 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290381 2005 SB291 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290382 2005 SB292 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290383 2005 SK292 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
290384 2005 SN292 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
290385 2005 SE293 28/09/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
290386 2005 SS293 30/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
290387 2005 TW6 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
290388 2005 TJ7 01/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
290389 2005 TH8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
290390 2005 TM8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290391 2005 TF9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290392 2005 TL16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290393 2005 TQ21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290394 2005 TW22 01/10/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
290395 2005 TT23 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
290396 2005 TA25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
290397 2005 TT27 01/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
290398 2005 TX27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
290399 2005 TC30 04/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
290400 2005 TE32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290401 2005 TY32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290402 2005 TQ35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
290403 2005 TG36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290404 2005 TO36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290405 2005 TV38 01/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
290406 2005 TV39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290407 2005 TX40 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290408 2005 TU43 05/10/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
290409 2005 TX47 06/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
290410 2005 TG48 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
290411 2005 TJ53 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 630 m MPC · JPL
290412 2005 TF55 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290413 2005 TC56 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290414 2005 TL57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290415 2005 TF59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290416 2005 TY60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290417 2005 TU62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
290418 2005 TC64 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
290419 2005 TL64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
290420 2005 TJ75 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290421 2005 TH76 05/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
290422 2005 TK77 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
290423 2005 TE79 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290424 2005 TK81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
290425 2005 TK82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290426 2005 TO90 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
290427 2005 TB95 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290428 2005 TE96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290429 2005 TM96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290430 2005 TO98 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
290431 2005 TF100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290432 2005 TL100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
290433 2005 TR109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290434 2005 TP110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290435 2005 TS110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290436 2005 TH112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290437 2005 TV114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290438 2005 TT115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
290439 2005 TL116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290440 2005 TO116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
290441 2005 TP116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290442 2005 TF122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290443 2005 TM125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290444 2005 TX125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290445 2005 TE132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290446 2005 TK132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290447 2005 TC133 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290448 2005 TW137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290449 2005 TJ139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
290450 2005 TR145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290451 2005 TW151 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290452 2005 TW152 05/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
290453 2005 TZ155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290454 2005 TT159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290455 2005 TJ160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290456 2005 TQ162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290457 2005 TG164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290458 2005 TH164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290459 2005 TC167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290460 2005 TD168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290461 2005 TL168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290462 2005 TR168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290463 2005 TK169 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290464 2005 TS169 10/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
290465 2005 TY169 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
290466 2005 TH170 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290467 2005 TY172 13/10/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
290468 2005 TL174 03/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
290469 2005 TC181 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290470 2005 TH181 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290471 2005 TR181 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
290472 2005 TW181 02/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
290473 2005 TL186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
290474 2005 TN186 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290475 2005 TY188 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290476 2005 TD190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290477 2005 TH190 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
290478 2005 TG192 08/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
290479 2005 TH192 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
290480 2005 TB193 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
290481 2005 TF193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290482 2005 TV193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
290483 2005 TR194 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
290484 2005 TW195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290485 2005 TU196 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
290486 2005 UX1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
290487 2005 UH4 25/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
290488 2005 UD6 27/10/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 860 m MPC · JPL
290489 2005 UW9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
290490 2005 UT10 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290491 2005 UC12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290492 2005 UZ13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290493 2005 UQ15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290494 2005 UA16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290495 2005 UW17 22/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
290496 2005 UE19 22/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
290497 2005 UQ20 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290498 2005 UA21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290499 2005 UO21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290500 2005 UA22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290501 2005 UC23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290502 2005 UZ24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290503 2005 UM26 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
290504 2005 US28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290505 2005 UW28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
290506 2005 UE29 23/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
290507 2005 UO29 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
290508 2005 UB32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290509 2005 UD33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
290510 2005 UQ33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
290511 2005 UT33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290512 2005 UV33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290513 2005 UY35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290514 2005 UG37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290515 2005 UO37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290516 2005 UU37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290517 2005 UW37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
290518 2005 UJ38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290519 2005 UJ39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290520 2005 UW41 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
290521 2005 UC42 21/10/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
290522 2005 US42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290523 2005 UB44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
290524 2005 UH44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290525 2005 UK44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290526 2005 UD45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290527 2005 UE45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290528 2005 UB48 22/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
290529 2005 UK51 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
290530 2005 UX51 23/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
290531 2005 UN54 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
290532 2005 UA58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290533 2005 UQ59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290534 2005 UL61 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
290535 2005 UK65 21/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
290536 2005 UF67 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
290537 2005 UB69 23/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
290538 2005 UX69 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
290539 2005 UR71 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
290540 2005 UY71 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
290541 2005 UL72 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290542 2005 UM77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290543 2005 UY78 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
290544 2005 UO82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290545 2005 UZ82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
290546 2005 UW85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290547 2005 UE89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290548 2005 UM92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290549 2005 UX92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290550 2005 UD94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290551 2005 UE96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290552 2005 UV96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290553 2005 UK97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290554 2005 UG101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290555 2005 UY103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
290556 2005 UG106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290557 2005 UQ106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290558 2005 UE107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
290559 2005 UV108 22/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
290560 2005 UK109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290561 2005 UK110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290562 2005 UN110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290563 2005 UJ111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290564 2005 UX111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
290565 2005 UT112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290566 2005 UH115 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
290567 2005 UM116 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290568 2005 UA117 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
290569 2005 UK119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290570 2005 UW119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290571 2005 UO123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290572 2005 UP124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290573 2005 UG127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290574 2005 UN128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290575 2005 UO128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290576 2005 UP136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290577 2005 UB137 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
290578 2005 UP138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290579 2005 UF148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290580 2005 UY149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290581 2005 UZ152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
290582 2005 UA153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290583 2005 UK153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290584 2005 UW153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
290585 2005 UL155 26/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290586 2005 UU155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
290587 2005 UC156 26/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
290588 2005 US157 27/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
290589 2005 UU157 27/10/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
290590 2005 UE163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
290591 2005 UC165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290592 2005 UC167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290593 2005 UC172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290594 2005 UK172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
290595 2005 UD177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290596 2005 UW177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290597 2005 UC179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290598 2005 UK179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
290599 2005 UP181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290600 2005 UR191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290601 2005 UL193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290602 2005 UT194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290603 2005 UC195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290604 2005 UB197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
290605 2005 UY198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290606 2005 UP199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290607 2005 UX201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290608 2005 UJ205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290609 2005 UW206 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290610 2005 UE211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290611 2005 US215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290612 2005 UV216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
290613 2005 UB218 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290614 2005 UH220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290615 2005 UJ222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290616 2005 UO222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290617 2005 UK223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
290618 2005 UB226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290619 2005 UP226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290620 2005 UB228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290621 2005 UW229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290622 2005 UC230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290623 2005 US232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
290624 2005 UE234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
290625 2005 US234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290626 2005 UD239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290627 2005 UL240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290628 2005 UB241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290629 2005 UY241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290630 2005 UK242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290631 2005 UO243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290632 2005 UA246 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
290633 2005 UM246 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
290634 2005 UH249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
290635 2005 UQ250 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
290636 2005 UW250 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290637 2005 UH251 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
290638 2005 UJ252 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
290639 2005 UB257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290640 2005 UY258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290641 2005 UZ259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290642 2005 UG263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290643 2005 UJ264 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290644 2005 UZ266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290645 2005 UH269 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
290646 2005 UZ275 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290647 2005 UY277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290648 2005 UQ279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290649 2005 UV279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290650 2005 UF280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290651 2005 UB284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290652 2005 UM284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290653 2005 UG286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290654 2005 UQ286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
290655 2005 UN287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290656 2005 UA293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
290657 2005 UZ293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290658 2005 UV294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290659 2005 UJ295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290660 2005 UY297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290661 2005 UD299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290662 2005 UB300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290663 2005 UV300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290664 2005 UM305 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
290665 2005 UO308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
290666 2005 UY310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
290667 2005 UN312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
290668 2005 UQ312 29/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
290669 2005 UV314 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
290670 2005 UN317 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
290671 2005 UX320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290672 2005 UR321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
290673 2005 UU325 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290674 2005 UV337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290675 2005 UL338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290676 2005 UO338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290677 2005 UV341 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
290678 2005 UT342 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290679 2005 UY342 30/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290680 2005 UV347 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290681 2005 UM350 28/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
290682 2005 UK351 29/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
290683 2005 UZ351 29/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
290684 2005 US354 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
290685 2005 UT354 29/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
290686 2005 UW354 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
290687 2005 UY360 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290688 2005 UX361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290689 2005 UY363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290690 2005 UK365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290691 2005 UX367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290692 2005 UN368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290693 2005 UW370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290694 2005 UC371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
290695 2005 UO371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
290696 2005 UA373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290697 2005 UJ373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290698 2005 UH374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290699 2005 UK379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
290700 2005 UR382 27/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290701 2005 UF385 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290702 2005 UP387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
290703 2005 UU389 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
290704 2005 UA392 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
290705 2005 UB392 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290706 2005 UK393 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
290707 2005 UH402 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290708 2005 UY403 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
290709 2005 UM407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290710 2005 UP412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
290711 2005 UP413 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290712 2005 UC414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
290713 2005 UM414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290714 2005 UN414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290715 2005 UO417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290716 2005 UL422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
290717 2005 UA424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
290718 2005 UJ427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
290719 2005 UL427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290720 2005 UR429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
290721 2005 UE430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290722 2005 UQ430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290723 2005 UZ437 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
290724 2005 UC443 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
290725 2005 UG443 30/10/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
290726 2005 UM443 30/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
290727 2005 UO443 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
290728 2005 UY443 30/10/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
290729 2005 US444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
290730 2005 UL445 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290731 2005 UV446 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
290732 2005 UH447 29/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
290733 2005 UJ447 29/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
290734 2005 UN448 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
290735 2005 UG453 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
290736 2005 UM456 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
290737 2005 UH457 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
290738 2005 UM457 31/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290739 2005 UD462 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290740 2005 UZ465 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290741 2005 UZ466 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290742 2005 UF470 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
290743 2005 UK470 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290744 2005 UU470 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290745 2005 UV472 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
290746 2005 UB473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
290747 2005 UP479 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
290748 2005 UY479 30/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
290749 2005 UO485 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
290750 2005 UC487 23/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
290751 2005 UC488 23/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
290752 2005 UV492 25/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
290753 2005 UY493 25/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
290754 2005 UH494 25/10/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
290755 2005 US494 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
290756 2005 UA498 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
290757 2005 UE500 27/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
290758 2005 UH502 29/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290759 2005 UR505 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 850 m MPC · JPL
290760 2005 UC509 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
290761 2005 UW510 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
290762 2005 US511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
290763 2005 UP512 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
290764 2005 UL513 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290765 2005 UB514 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
290766 2005 UH514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 910 m MPC · JPL
290767 2005 UJ514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
290768 2005 UR515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
290769 2005 UQ517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
290770 2005 UG523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
290771 2005 UY526 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
290772 2005 VC 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,1 km MPC · JPL
290773 2005 VL3 06/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,1 km MPC · JPL
290774 2005 VM4 06/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 980 m MPC · JPL
290775 2005 VT11 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290776 2005 VV14 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
290777 2005 VX26 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
290778 2005 VP28 04/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290779 2005 VB32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290780 2005 VR33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
290781 2005 VC38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
290782 2005 VU39 04/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
290783 2005 VW39 04/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
290784 2005 VU40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290785 2005 VD43 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
290786 2005 VA44 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290787 2005 VH46 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290788 2005 VR50 03/11/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
290789 2005 VU50 03/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
290790 2005 VE61 05/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
290791 2005 VT62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
290792 2005 VA67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290793 2005 VV69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
290794 2005 VX70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290795 2005 VC72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
290796 2005 VP74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290797 2005 VO75 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
290798 2005 VR78 06/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
290799 2005 VP79 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
290800 2005 VE83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290801 2005 VN87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
290802 2005 VA89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290803 2005 VB89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290804 2005 VM90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290805 2005 VR93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
290806 2005 VX93 06/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
290807 2005 VY93 06/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
290808 2005 VZ93 06/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290809 2005 VG96 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
290810 2005 VW98 10/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290811 2005 VR101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
290812 2005 VN102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290813 2005 VR102 02/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
290814 2005 VA107 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
290815 2005 VR109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290816 2005 VL111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290817 2005 VE112 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
290818 2005 VK114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
290819 2005 VP115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
290820 2005 VY116 11/11/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
290821 2005 VA124 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
290822 2005 VA126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
290823 2005 VY127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 830 m MPC · JPL
290824 2005 VU128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
290825 2005 VC129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
290826 2005 VF129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
290827 2005 VU131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
290828 2005 VX132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
290829 2005 VH133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
290830 2005 VC135 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290831 2005 VZ135 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
290832 2005 WJ1 21/11/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
290833 2005 WH2 21/11/2005 Needville M. Eastman, D. Wells 1,5 km MPC · JPL
290834 2005 WW5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
290835 2005 WY7 21/11/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
290836 2005 WT11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
290837 2005 WO14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290838 2005 WD17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290839 2005 WR17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290840 2005 WF19 24/11/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290841 2005 WL24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290842 2005 WJ25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290843 2005 WX27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290844 2005 WR29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290845 2005 WJ30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290846 2005 WD31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290847 2005 WE31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
290848 2005 WM32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290849 2005 WP32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290850 2005 WB33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
290851 2005 WE33 21/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
290852 2005 WZ33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290853 2005 WP35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290854 2005 WS37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290855 2005 WE41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290856 2005 WB42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290857 2005 WM43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290858 2005 WW44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290859 2005 WG45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290860 2005 WM47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290861 2005 WD49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290862 2005 WL49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290863 2005 WW51 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290864 2005 WK52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
290865 2005 WH53 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290866 2005 WL55 28/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,1 km MPC · JPL
290867 2005 WT55 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
290868 2005 WA56 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
290869 2005 WH56 26/11/2005 Kitami K. Endate 1,1 km MPC · JPL
290870 2005 WE57 20/11/2005 Gnosca S. Sposetti 2,1 km MPC · JPL
290871 2005 WJ57 26/11/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 8,0 km MPC · JPL
290872 2005 WQ57 20/11/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 4,1 km MPC · JPL
290873 2005 WA58 30/11/2005 Gnosca S. Sposetti 940 m MPC · JPL
290874 2005 WQ58 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
290875 2005 WC60 25/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
290876 2005 WH60 26/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
290877 2005 WN66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290878 2005 WK68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290879 2005 WH69 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
290880 2005 WZ71 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290881 2005 WW72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290882 2005 WG73 25/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
290883 2005 WH73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
290884 2005 WK75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
290885 2005 WN75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290886 2005 WD76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290887 2005 WA78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
290888 2005 WG80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
290889 2005 WA82 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
290890 2005 WY82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290891 2005 WD84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
290892 2005 WL85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290893 2005 WC86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290894 2005 WC87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
290895 2005 WQ87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290896 2005 WV87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
290897 2005 WQ94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290898 2005 WR96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
290899 2005 WZ96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290900 2005 WN97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290901 2005 WV97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290902 2005 WL98 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290903 2005 WA99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
290904 2005 WU99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
290905 2005 WJ100 28/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
290906 2005 WA101 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
290907 2005 WW101 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290908 2005 WY102 25/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
290909 2005 WE104 28/11/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
290910 2005 WV104 28/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
290911 2005 WT105 29/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
290912 2005 WB107 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
290913 2005 WR109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290914 2005 WY113 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290915 2005 WB114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
290916 2005 WN114 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
290917 2005 WV114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
290918 2005 WQ117 28/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
290919 2005 WZ117 28/11/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
290920 2005 WQ118 30/11/2005 Eskridge Farpoint Obs. 2,9 km MPC · JPL
290921 2005 WU118 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
290922 2005 WQ119 28/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290923 2005 WU123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290924 2005 WX123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
290925 2005 WV125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
290926 2005 WT127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
290927 2005 WO130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290928 2005 WC131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
290929 2005 WG131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290930 2005 WZ135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290931 2005 WG136 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290932 2005 WC139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
290933 2005 WK140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
290934 2005 WM140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
290935 2005 WT140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290936 2005 WQ143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
290937 2005 WV145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290938 2005 WK146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290939 2005 WN149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
290940 2005 WS149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290941 2005 WN150 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
290942 2005 WA153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290943 2005 WN154 29/11/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
290944 2005 WF156 29/11/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
290945 2005 WH156 29/11/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290946 2005 WE158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290947 2005 WX159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290948 2005 WD163 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290949 2005 WZ168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290950 2005 WY169 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
290951 2005 WV171 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
290952 2005 WZ172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
290953 2005 WE173 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
290954 2005 WO174 30/11/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
290955 2005 WO178 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290956 2005 WS179 21/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
290957 2005 WP180 22/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
290958 2005 WC181 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
290959 2005 WZ181 25/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
290960 2005 WO185 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
290961 2005 WK186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
290962 2005 WU190 21/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
290963 2005 WE191 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
290964 2005 WB193 26/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
290965 2005 WQ197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290966 2005 WS207 28/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
290967 2005 XH 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
290968 2005 XS1 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
290969 2005 XU6 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
290970 2005 XE7 04/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
290971 2005 XA10 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290972 2005 XD11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290973 2005 XS16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290974 2005 XT16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290975 2005 XH17 01/12/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
290976 2005 XM20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290977 2005 XG25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290978 2005 XH32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290979 2005 XP37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
290980 2005 XH41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290981 2005 XZ42 01/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
290982 2005 XF45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
290983 2005 XU45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290984 2005 XF46 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290985 2005 XH49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290986 2005 XV49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290987 2005 XP50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290988 2005 XY50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
290989 2005 XO53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290990 2005 XN60 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290991 2005 XZ62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
290992 2005 XY63 06/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
290993 2005 XR64 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290994 2005 XB73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
290995 2005 XJ74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290996 2005 XQ76 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290997 2005 XK82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
290998 2005 XV82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290999 2005 XT83 06/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
291000 2005 XC85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

286.000s  • 287.000s  • 288.000s  • 289.000s  • 290.000s  • 291.000s  • 292.000s  • 293.000s  • 294.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001