Danh sách tiểu hành tinh/446001–447000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446001 2013 CD23 29/08/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
446002 2013 CE26 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446003 2013 CZ26 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
446004 2013 CO29 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446005 2013 CO34 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446006 2013 CR34 06/02/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
446007 2013 CC35 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446008 2013 CP37 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446009 2013 CB39 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446010 2013 CB40 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446011 2013 CJ41 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446012 2013 CY46 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446013 2013 CW47 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
446014 2013 CN51 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446015 2013 CS52 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446016 2013 CK53 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446017 2013 CP53 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446018 2013 CS53 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446019 2013 CX53 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446020 2013 CH56 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
446021 2013 CC57 17/01/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
446022 2013 CV57 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446023 2013 CL60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
446024 2013 CV64 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446025 2013 CQ65 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446026 2013 CY68 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446027 2013 CD73 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
446028 2013 CH74 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446029 2013 CQ78 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446030 2013 CR78 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446031 2013 CC81 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446032 2013 CY83 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446033 2013 CU86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
446034 2013 CA90 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446035 2013 CV94 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446036 2013 CK95 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446037 2013 CN95 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446038 2013 CZ100 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446039 2013 CW102 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446040 2013 CS103 22/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
446041 2013 CH105 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
446042 2013 CU105 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
446043 2013 CP106 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446044 2013 CR106 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446045 2013 CG107 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446046 2013 CU108 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446047 2013 CX111 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446048 2013 CB114 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446049 2013 CA115 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446050 2013 CP118 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
446051 2013 CU118 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
446052 2013 CL120 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
446053 2013 CT120 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446054 2013 CC121 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446055 2013 CL122 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
446056 2013 CD124 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446057 2013 CE124 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446058 2013 CE126 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446059 2013 CU132 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446060 2013 CQ134 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
446061 2013 CP135 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446062 2013 CU135 31/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
446063 2013 CX136 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446064 2013 CC137 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446065 2013 CS148 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446066 2013 CR150 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446067 2013 CP151 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446068 2013 CQ151 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446069 2013 CO155 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446070 2013 CV156 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
446071 2013 CC159 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446072 2013 CE159 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446073 2013 CC162 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446074 2013 CV162 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,5 km MPC · JPL
446075 2013 CR166 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
446076 2013 CD168 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446077 2013 CE169 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 720 m MPC · JPL
446078 2013 CA170 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446079 2013 CV170 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446080 2013 CV171 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446081 2013 CW172 08/02/2013 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
446082 2013 CQ174 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446083 2013 CT177 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446084 2013 CX178 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446085 2013 CW179 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446086 2013 CZ179 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446087 2013 CN183 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446088 2013 CK185 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446089 2013 CD186 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446090 2013 CF186 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446091 2013 CV186 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446092 2013 CE187 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446093 2013 CX188 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
446094 2013 CN190 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
446095 2013 CR190 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446096 2013 CC191 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446097 2013 CW197 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
446098 2013 CO206 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446099 2013 CP208 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446100 2013 CN215 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446101 2013 CC216 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
446102 2013 DN2 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446103 2013 DC3 27/07/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
446104 2013 DF3 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446105 2013 DN4 29/08/2011 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
446106 2013 DQ4 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446107 2013 DR4 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446108 2013 DU4 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446109 2013 DG5 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446110 2013 DT6 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446111 2013 DJ11 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446112 2013 DM13 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446113 2013 DT15 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446114 2013 EK1 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446115 2013 EZ1 11/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446116 2013 EL6 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446117 2013 ES6 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446118 2013 ER7 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446119 2013 EW8 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446120 2013 EB9 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446121 2013 EH9 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
446122 2013 EG12 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446123 2013 EW19 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446124 2013 EN21 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446125 2013 EM22 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446126 2013 EF30 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446127 2013 EJ32 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446128 2013 EW32 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
446129 2013 EC33 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446130 2013 ES33 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
446131 2013 EB35 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446132 2013 EL47 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446133 2013 EV48 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446134 2013 EF51 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446135 2013 ET55 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446136 2013 EV60 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
446137 2013 EB65 06/04/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
446138 2013 EW70 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446139 2013 EA72 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
446140 2013 EG78 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446141 2013 EZ79 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446142 2013 EN80 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
446143 2013 EW83 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446144 2013 EE86 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446145 2013 EB93 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
446146 2013 EV94 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446147 2013 EA95 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446148 2013 ED97 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446149 2013 ED99 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446150 2013 EO102 11/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446151 2013 EW104 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446152 2013 EZ104 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
446153 2013 EP106 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
446154 2013 EB109 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
446155 2013 ES110 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446156 2013 EZ113 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446157 2013 EJ114 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
446158 2013 EK115 04/08/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
446159 2013 EA117 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446160 2013 EP117 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
446161 2013 EH118 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
446162 2013 EC119 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446163 2013 EE119 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
446164 2013 ED120 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
446165 2013 EF122 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446166 2013 EX122 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446167 2013 EB123 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446168 2013 EO123 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446169 2013 EP124 04/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
446170 2013 EQ124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
446171 2013 ED125 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446172 2013 ED126 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
446173 2013 EC128 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
446174 2013 EX133 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446175 2013 ER143 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
446176 2013 FD2 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446177 2013 FN2 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446178 2013 FC6 03/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
446179 2013 FE7 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446180 2013 FS9 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446181 2013 FL10 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446182 2013 FQ11 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446183 2013 FR11 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446184 2013 FZ15 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446185 2013 FF17 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446186 2013 FM17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446187 2013 FV17 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446188 2013 FX18 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
446189 2013 FA20 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446190 2013 FM20 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446191 2013 FB23 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446192 2013 FQ25 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446193 2013 FZ26 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446194 2013 FC27 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
446195 2013 FJ27 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446196 2013 GL 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446197 2013 GN 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446198 2013 GS 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446199 2013 GU1 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446200 2013 GG2 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446201 2013 GK5 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446202 2013 GA6 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
446203 2013 GW9 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446204 2013 GW14 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446205 2013 GA17 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446206 2013 GJ17 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446207 2013 GD24 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446208 2013 GE24 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446209 2013 GH29 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446210 2013 GF31 14/10/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
446211 2013 GA36 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
446212 2013 GD41 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446213 2013 GL45 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446214 2013 GD50 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446215 2013 GN50 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446216 2013 GU50 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
446217 2013 GU52 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446218 2013 GA56 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446219 2013 GB56 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446220 2013 GG56 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446221 2013 GQ58 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446222 2013 GL60 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446223 2013 GJ64 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446224 2013 GT69 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446225 2013 GF75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446226 2013 GP77 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446227 2013 GM87 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
446228 2013 GW88 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446229 2013 GH94 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446230 2013 GQ100 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446231 2013 GA106 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446232 2013 GR106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446233 2013 GH108 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446234 2013 GG115 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446235 2013 GQ115 11/11/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
446236 2013 GG118 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446237 2013 GL118 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446238 2013 GV121 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
446239 2013 GV127 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446240 2013 GO129 02/05/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
446241 2013 HW4 13/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
446242 2013 HY8 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
446243 2013 HY9 25/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
446244 2013 HE17 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
446245 2013 HG33 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446246 2013 HT35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446247 2013 HS42 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
446248 2013 HW48 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
446249 2013 HG55 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446250 2013 HU57 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446251 2013 HX58 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446252 2013 HP69 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446253 2013 HM70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446254 2013 HY70 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446255 2013 HB80 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446256 2013 HA87 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446257 2013 HL97 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446258 2013 HO97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446259 2013 HE103 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446260 2013 HS109 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446261 2013 HU144 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446262 2013 JU10 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446263 2013 JC33 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
446264 2013 JK50 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
446265 2013 JQ58 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446266 2013 KV 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
446267 2013 KD14 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446268 2013 LD32 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446269 2013 ST20 17/11/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
446270 2013 YM123 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446271 2014 AP46 06/12/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
446272 2014 BA6 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
446273 2014 BM6 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446274 2014 BM22 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
446275 2014 BP24 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446276 2014 CC3 23/03/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
446277 2014 CW13 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
446278 2014 DT2 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
446279 2014 DZ15 13/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446280 2014 DM21 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446281 2014 DH33 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
446282 2014 DW33 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446283 2014 DB35 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
446284 2014 DU38 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
446285 2014 DU41 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446286 2014 DK57 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446287 2014 DF59 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446288 2014 DW68 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446289 2014 DT70 22/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
446290 2014 DJ72 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446291 2014 DN100 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446292 2014 DK106 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
446293 2014 DJ108 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446294 2014 DG109 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446295 2014 DC111 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446296 2014 DC121 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
446297 2014 DE121 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
446298 2014 DU139 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446299 2014 EH4 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446300 2014 EE7 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446301 2014 ED8 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446302 2014 EJ10 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
446303 2014 EC14 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
446304 2014 EN14 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446305 2014 EH17 31/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
446306 2014 EB28 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446307 2014 EB47 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446308 2014 EN49 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446309 2014 EL51 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446310 2014 FU6 28/01/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446311 2014 FC10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
446312 2014 FT12 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
446313 2014 FF15 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446314 2014 FJ17 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446315 2014 FL17 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446316 2014 FU20 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
446317 2014 FT22 25/07/2008 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
446318 2014 FH32 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446319 2014 FC35 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446320 2014 FK36 14/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
446321 2014 FH37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
446322 2014 FM37 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446323 2014 FJ41 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
446324 2014 FC49 22/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
446325 2014 FK50 04/05/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
446326 2014 FW63 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446327 2014 FX63 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
446328 2014 FJ64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446329 2014 FP64 27/02/2001 Cima Ekar ADAS 780 m MPC · JPL
446330 2014 FW65 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
446331 2014 FY65 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446332 2014 FB66 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446333 2014 GT1 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446334 2014 GN12 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
446335 2014 GF16 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446336 2014 GQ16 08/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
446337 2014 GB29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446338 2014 GQ33 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
446339 2014 GS35 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446340 2014 GT38 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446341 2014 GR40 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
446342 2014 GL46 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446343 2014 GE47 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
446344 2014 GA49 12/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
446345 2014 HA4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446346 2014 HQ5 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
446347 2014 HZ7 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446348 2014 HF8 19/05/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446349 2014 HM9 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
446350 2014 HJ10 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446351 2014 HQ11 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
446352 2014 HB12 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
446353 2014 HN13 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446354 2014 HS13 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446355 2014 HT19 22/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446356 2014 HP20 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446357 2014 HG21 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446358 2014 HM22 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446359 2014 HL23 12/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
446360 2014 HA24 16/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446361 2014 HH24 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446362 2014 HW24 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
446363 2014 HU26 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446364 2014 HH28 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446365 2014 HG32 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446366 2014 HR34 06/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446367 2014 HW34 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
446368 2014 HX37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446369 2014 HW38 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446370 2014 HC40 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446371 2014 HE41 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446372 2014 HO44 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446373 2014 HS44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
446374 2014 HH50 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446375 2014 HP55 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446376 2014 HP72 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446377 2014 HK109 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
446378 2014 HK123 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446379 2014 HJ128 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446380 2014 HR131 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446381 2014 HW136 21/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
446382 2014 HK138 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
446383 2014 HV138 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446384 2014 HZ152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
446385 2014 HQ153 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446386 2014 HH155 10/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
446387 2014 HK159 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
446388 2014 HT162 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446389 2014 HA169 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446390 2014 HD175 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446391 2014 HL175 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446392 2014 HS175 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446393 2014 HW175 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446394 2014 HP176 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446395 2014 HU178 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,9 km MPC · JPL
446396 2014 HR179 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446397 2014 HR182 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446398 2014 HQ183 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446399 2014 HR183 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446400 2014 HD185 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446401 2014 HW185 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446402 2014 HV189 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446403 2014 HB190 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446404 2014 HT194 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446405 2014 HY194 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
446406 2014 HD195 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446407 2014 JN 18/05/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
446408 2014 JA1 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446409 2014 JY1 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446410 2014 JJ2 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446411 2014 JF3 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
446412 2014 JP3 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446413 2014 JU4 11/08/2009 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
446414 2014 JM6 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446415 2014 JD9 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446416 2014 JS11 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446417 2014 JV12 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446418 2014 JQ14 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446419 2014 JG16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446420 2014 JR20 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
446421 2014 JM22 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446422 2014 JD23 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446423 2014 JE26 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446424 2014 JZ27 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446425 2014 JC28 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446426 2014 JV28 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446427 2014 JC32 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446428 2014 JH32 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446429 2014 JE35 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
446430 2014 JG35 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446431 2014 JH35 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446432 2014 JA36 27/03/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
446433 2014 JH36 15/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446434 2014 JK36 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446435 2014 JX39 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446436 2014 JY39 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
446437 2014 JD42 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446438 2014 JJ43 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446439 2014 JT43 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446440 2014 JU44 28/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
446441 2014 JA45 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446442 2014 JG45 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446443 2014 JZ45 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446444 2014 JL47 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446445 2014 JQ48 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446446 2014 JE49 07/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
446447 2014 JN58 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446448 2014 JE59 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
446449 2014 JU61 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446450 2014 JM62 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446451 2014 JN63 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
446452 2014 JW63 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446453 2014 JA64 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
446454 2014 JR64 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446455 2014 JZ64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446456 2014 JP67 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
446457 2014 JW67 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446458 2014 JK68 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446459 2014 JV68 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446460 2014 JU69 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446461 2014 JM70 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446462 2014 JA71 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446463 2014 JF72 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446464 2014 JK72 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446465 2014 JA74 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446466 2014 JT74 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446467 2014 JZ74 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446468 2014 JL75 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446469 2014 JY78 22/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
446470 2014 JF79 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446471 2014 KA1 17/05/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
446472 2014 KF1 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446473 2014 KK3 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446474 2014 KA4 16/09/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
446475 2014 KV7 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446476 2014 KB8 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446477 2014 KR9 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446478 2014 KX16 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
446479 2014 KU17 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446480 2014 KX18 28/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
446481 2014 KW19 21/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
446482 2014 KY19 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446483 2014 KZ28 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446484 2014 KB29 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446485 2014 KG29 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446486 2014 KY30 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446487 2014 KH34 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
446488 2014 KG38 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446489 2014 KS39 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446490 2014 KO43 21/08/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
446491 2014 KD48 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446492 2014 KX51 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446493 2014 KJ53 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446494 2014 KS53 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446495 2014 KE54 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446496 2014 KA55 15/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446497 2014 KD57 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
446498 2014 KL57 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446499 2014 KN59 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
446500 Katrinraynor 2014 KR59 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446501 2014 KO65 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446502 2014 KW66 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446503 2014 KC67 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446504 2014 KF67 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
446505 2014 KH69 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446506 2014 KY69 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
446507 2014 KC71 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446508 2014 KZ71 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446509 2014 KC72 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
446510 2014 KD73 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446511 2014 KP81 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446512 2014 KZ82 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446513 2014 KR95 23/09/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446514 2014 KU95 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
446515 2014 KF98 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446516 2014 KL99 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446517 2014 KE100 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446518 2014 KJ101 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
446519 2014 LW1 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
446520 2014 LP2 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446521 2014 LO3 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446522 2014 LQ11 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446523 2014 LT11 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
446524 2014 LX12 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446525 2014 LC13 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
446526 2014 LG13 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446527 2014 LO18 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446528 2014 LF23 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446529 2014 LJ24 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446530 2014 ME1 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446531 2014 MX1 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446532 2014 MN4 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446533 2014 MP6 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
446534 2014 MP14 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
446535 2014 MR17 15/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
446536 2014 MU28 28/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
446537 2014 MW30 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446538 2014 MX30 13/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
446539 2014 MT34 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446540 2014 MW34 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446541 2014 MF43 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446542 2014 MY47 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
446543 2014 MR55 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446544 2014 MW58 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446545 2014 MU64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446546 2014 MV68 27/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
446547 2014 NY7 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446548 2014 NR11 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
446549 2014 NP16 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446550 2014 NM18 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446551 2014 NJ26 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
446552 2014 NC31 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
446553 2014 NY32 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
446554 2014 NG45 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446555 2014 NM65 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
446556 2014 OS1 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446557 2014 OO35 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446558 2014 OJ40 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446559 2014 OC43 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
446560 2014 OQ46 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446561 2014 OT51 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446562 2014 OD67 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446563 2014 OR80 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446564 2014 OP106 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446565 2014 OF107 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446566 2014 OP107 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446567 2014 OL111 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446568 2014 ON115 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446569 2014 OD116 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
446570 2014 OX119 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446571 2014 OY127 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446572 2014 OJ130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
446573 2014 OY130 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446574 2014 OT132 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
446575 2014 OQ133 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446576 2014 OE136 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446577 2014 OG154 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446578 2014 OJ204 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446579 2014 OV213 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446580 2014 OF217 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446581 2014 OM223 25/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
446582 2014 OF245 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446583 2014 OW308 07/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446584 2014 OL335 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
446585 2014 PF2 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446586 2014 PO11 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
446587 2014 QP38 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
446588 2014 QR301 28/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
446589 2014 RY34 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446590 2014 SL125 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
446591 2014 SQ302 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
446592 2015 KA23 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
446593 2015 LK14 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446594 2015 LS20 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446595 2015 LO23 22/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
446596 2015 LX39 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446597 2015 ME4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446598 2015 MA7 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446599 2015 MB8 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
446600 2015 MF8 27/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446601 2015 MU8 28/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
446602 2015 MD9 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
446603 2015 MJ46 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
446604 2015 MQ46 09/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446605 2015 MX46 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446606 2015 MF47 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446607 2015 MM52 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446608 2015 MA59 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
446609 2015 MJ67 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446610 2015 MJ69 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446611 2015 MQ71 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446612 2015 MK73 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
446613 2015 MJ76 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446614 2015 MK76 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446615 2015 MX76 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446616 2015 MN77 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
446617 2015 MM78 15/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
446618 2015 MP82 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446619 2015 MA83 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
446620 2015 MV83 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446621 2015 MG84 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446622 2015 MF85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446623 2015 MK85 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446624 2015 MU91 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446625 2015 MW91 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
446626 2015 MZ98 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446627 2015 MZ102 21/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
446628 2015 ME103 02/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
446629 2015 ML103 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446630 2015 MU107 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446631 2015 ML111 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
446632 2015 MN111 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446633 2015 MZ114 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
446634 2015 MC116 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446635 2015 MZ117 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
446636 2015 MA118 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446637 2015 MG118 26/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
446638 2015 ML120 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446639 2015 MS120 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446640 2015 ME121 03/06/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
446641 2015 MN121 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446642 2015 MT123 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446643 2015 MM124 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
446644 2015 MJ125 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446645 2015 ML125 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446646 2015 MQ125 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446647 2015 ML126 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
446648 2015 MA129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446649 2015 MK129 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
446650 2015 MZ129 04/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
446651 2015 NM4 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446652 2015 NA5 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446653 2015 NY7 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446654 2015 NE8 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446655 2015 NJ8 26/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
446656 2015 NM8 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
446657 2015 NP8 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446658 2015 NW8 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
446659 2015 NS9 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446660 2015 NP12 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446661 2015 NU15 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446662 2015 NK16 16/06/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
446663 2015 NL16 11/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
446664 2015 NY16 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446665 2015 NM17 09/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
446666 2015 NC18 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446667 2015 NE24 17/09/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
446668 2015 NB25 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
446669 2015 NP25 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
446670 2015 NQ25 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446671 2015 NR25 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446672 2015 OH1 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
446673 2015 OJ1 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
446674 2015 OC2 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446675 2015 OF2 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446676 2015 OS2 08/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
446677 2015 OK7 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446678 2015 OT9 12/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
446679 2015 OH11 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446680 2015 OF13 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446681 2015 OY13 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
446682 2015 OP14 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446683 2015 OB15 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
446684 2015 OJ15 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446685 2015 OW15 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446686 2015 OG16 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446687 2015 OK16 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446688 2015 OQ16 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,5 km MPC · JPL
446689 2015 OX16 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446690 2015 OO18 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446691 2015 OD19 30/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
446692 2015 OH19 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
446693 2015 OD24 22/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446694 2015 OR24 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
446695 2015 OX24 11/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
446696 2015 OD25 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446697 2015 OK25 29/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
446698 2015 OM25 06/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
446699 2015 OK26 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446700 2015 OX26 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446701 2015 OX27 30/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
446702 2015 OE28 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446703 2015 OT30 11/10/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
446704 2015 OM31 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446705 2015 ON32 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446706 2015 OO32 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
446707 2015 OV32 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446708 2015 OD34 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446709 2015 ON35 16/07/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446710 2015 OG36 01/10/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
446711 2015 OH37 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446712 2015 OH38 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
446713 2015 OH40 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446714 2015 ON40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446715 2015 OP40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446716 2015 OK47 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446717 2015 OM63 15/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
446718 2015 OP64 22/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446719 2015 OQ65 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
446720 2015 OT65 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
446721 2015 OB66 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
446722 2015 OM66 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
446723 2015 OU69 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
446724 2015 OW69 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446725 2015 ON70 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446726 2015 OD73 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446727 2015 OH73 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446728 2015 OK73 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446729 2015 OW73 29/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
446730 2015 OY73 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446731 2015 OF74 19/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
446732 2015 OP74 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446733 2015 OT74 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
446734 2015 ON75 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
446735 2015 OE76 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446736 2015 OJ76 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446737 2015 OR76 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446738 2015 OL77 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446739 2015 OV77 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446740 2015 OH78 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446741 2015 OP78 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446742 2015 PH 23/10/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
446743 2015 PS1 23/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
446744 2015 PZ1 24/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
446745 2015 PT2 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
446746 2015 PW2 22/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446747 2015 PY2 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446748 2015 PG3 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
446749 2015 PH3 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446750 2015 PP3 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446751 2015 PS3 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
446752 2015 PY3 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446753 2015 PF5 08/07/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
446754 2015 PY8 03/08/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
446755 2015 PY11 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
446756 2015 PX12 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446757 2015 PP29 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446758 2015 PS30 29/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
446759 2015 PR31 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
446760 2015 PW31 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446761 2015 PJ33 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446762 2015 PH34 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446763 2015 PN34 12/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
446764 2015 PO34 02/07/2011 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
446765 2015 PA37 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446766 2015 PC37 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446767 2015 PN37 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446768 2015 PO37 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446769 2015 PV37 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
446770 2015 PD38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446771 2015 PH39 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446772 2015 PB41 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446773 2015 PB53 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446774 2015 PP54 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446775 2015 PV54 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446776 2015 PA60 28/06/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
446777 2015 PU149 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
446778 2015 PH200 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
446779 2015 PM202 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446780 2015 PK230 17/03/2010 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
446781 2015 PB286 03/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
446782 2015 PN293 05/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
446783 1993 TB10 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
446784 1995 SQ12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446785 1995 UU24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
446786 1996 GD 07/04/1996 Haleakala AMOS 1,6 km MPC · JPL
446787 1997 TP22 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
446788 1997 WM6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
446789 1998 FN9 24/03/1998 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
446790 1998 RJ26 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
446791 1998 SJ70 26/09/1998 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446792 1998 TN21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446793 1998 UF2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
446794 1998 UF50 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446795 1999 TD19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
446796 1999 TC71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
446797 1999 TE74 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446798 1999 TE82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
446799 1999 TS92 02/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446800 1999 TC192 12/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446801 1999 TT253 10/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
446802 1999 TB302 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
446803 1999 UD54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446804 1999 VN6 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
446805 1999 VY20 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
446806 1999 VK76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
446807 1999 VH113 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
446808 1999 VP129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446809 1999 VE131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446810 1999 VT135 09/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
446811 1999 WN22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446812 1999 XH35 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
446813 1999 XB239 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446814 2000 AG209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
446815 2000 BQ24 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
446816 2000 EE38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446817 2000 GO117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446818 2000 GP119 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446819 2000 RB53 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
446820 2000 SK204 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446821 2000 SO322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446822 2000 WV38 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
446823 2001 FB152 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
446824 2001 FB181 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446825 2001 OM50 21/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
446826 2001 PE1 06/08/2001 Haleakala NEAT AMO 810 m MPC · JPL
446827 2001 QL162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
446828 2001 QS171 25/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446829 2001 QR210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
446830 2001 QM226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
446831 2001 QR239 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
446832 2001 QT306 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
446833 2001 RB12 10/09/2001 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
446834 2001 RV122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446835 2001 SD85 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446836 2001 SW88 20/09/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
446837 2001 SW90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
446838 2001 SZ119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
446839 2001 SK120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446840 2001 SU126 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
446841 2001 SF157 17/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446842 2001 SO198 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
446843 2001 SN208 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
446844 2001 SG226 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446845 2001 SN264 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
446846 2001 SR312 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446847 2001 SB333 19/09/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
446848 2001 TN27 14/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
446849 2001 TF99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
446850 2001 TT99 14/10/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
446851 2001 TK109 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
446852 2001 TN259 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
446853 2001 UW45 17/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
446854 2001 UY67 20/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446855 2001 UC72 17/10/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
446856 2001 UY96 17/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
446857 2001 UM98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
446858 2001 UH129 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
446859 2001 UZ137 23/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
446860 2001 UU214 23/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
446861 2001 VL39 09/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446862 2001 VB76 12/11/2001 Socorro LINEAR APO · 310 m MPC · JPL
446863 2001 VZ76 15/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
446864 2001 WK33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
446865 2001 XM12 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446866 2001 XC33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446867 2001 XA77 11/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
446868 2001 XP92 10/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446869 2001 XJ102 11/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446870 2001 XE123 14/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
446871 2001 YJ7 17/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
446872 2001 YU102 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
446873 2001 YO107 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446874 2001 YF131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
446875 2001 YG148 18/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446876 2002 AB30 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
446877 2002 AX85 09/01/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
446878 2002 AH137 17/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
446879 2002 CJ4 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446880 2002 CE195 10/02/2002 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
446881 2002 CA316 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446882 2002 DR13 16/02/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
446883 2002 DY15 16/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
446884 2002 EA8 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
446885 2002 GB66 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446886 2002 GN74 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
446887 2002 GZ82 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
446888 2002 JA10 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446889 2002 JW82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
446890 2002 JU86 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446891 2002 JU107 10/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
446892 2002 JL134 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446893 2002 NO 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446894 2002 NZ74 05/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
446895 2002 PQ63 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446896 2002 PZ75 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
446897 2002 PW171 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
446898 2002 PR183 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446899 2002 PD192 15/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
446900 2002 QP32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446901 2002 QE61 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
446902 2002 QA115 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
446903 2002 QL119 28/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
446904 2002 QB133 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446905 2002 QS139 16/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
446906 2002 RR5 03/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
446907 2002 RE21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
446908 2002 RU26 04/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
446909 2002 RQ80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
446910 2002 RL159 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
446911 2002 RY189 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
446912 2002 RW203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446913 2002 RW233 14/09/2002 Palomar R. Matson 750 m MPC · JPL
446914 2002 RR244 15/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446915 2002 RR271 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
446916 2002 SF70 26/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
446917 2002 TN15 02/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446918 2002 TT114 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446919 2002 TB196 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
446920 2002 TY296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
446921 2002 TN310 04/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
446922 2002 UM72 16/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
446923 2002 VL2 03/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
446924 2002 VV17 07/11/2002 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
446925 2002 VH27 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
446926 2002 VD98 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
446927 2002 VH102 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446928 2002 VP107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446929 2002 VA108 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
446930 2002 VZ144 04/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
446931 2002 VD145 04/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
446932 2002 WN13 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
446933 2002 XA25 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446934 2002 XZ35 05/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446935 2002 XZ38 10/12/2002 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
446936 2002 XJ61 10/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
446937 2002 XN119 10/12/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
446938 2002 YQ5 31/12/2002 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
446939 2002 YE13 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446940 2003 BH34 26/01/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
446941 2003 BQ65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
446942 2003 FZ10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446943 2003 FS11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446944 2003 FF32 23/03/2003 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
446945 2003 FH39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
446946 2003 GM47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446947 2003 HH50 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
446948 2003 JS5 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446949 2003 LL7 01/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
446950 2003 MO7 26/06/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
446951 2003 RF6 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
446952 2003 RE24 15/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
446953 2003 SR3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446954 2003 SM4 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
446955 2003 SC11 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
446956 2003 SY31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446957 2003 SD127 19/09/2003 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 780 m MPC · JPL
446958 2003 SQ132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446959 2003 SW243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446960 2003 SJ270 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
446961 2003 ST365 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
446962 2003 SV408 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
446963 2003 TK 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
446964 2003 TS47 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446965 2003 UV41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446966 2003 UX59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
446967 2003 UO112 20/10/2003 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
446968 2003 UP190 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,8 km MPC · JPL
446969 2003 UO303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446970 2003 UL304 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
446971 2003 UQ308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
446972 2003 UT322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446973 2003 UV337 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
446974 2003 UF338 18/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
446975 2003 UJ349 19/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
446976 2003 UX355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
446977 2003 UE403 23/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
446978 2003 WF22 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446979 2003 WH25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446980 2003 WB30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446981 2003 WD35 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446982 2003 WJ46 18/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
446983 2003 WW85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446984 2003 WP110 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
446985 2003 WZ163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446986 2003 WS192 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
446987 2003 XY 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
446988 2003 YJ11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
446989 2003 YG14 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
446990 2003 YM22 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
446991 2003 YL24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446992 2003 YD33 16/12/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
446993 2003 YE39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446994 2003 YD42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446995 2003 YM116 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446996 2003 YL181 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446997 2004 BV3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
446998 2004 BJ103 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
446999 2004 BA129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
447000 2004 BR131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

442.000s  • 443.000s  • 444.000s  • 445.000s  • 446.000s  • 447.000s  • 448.000s  • 449.000s  • 450.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001