Danh sách tiểu hành tinh/60001–61000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60001 Adélka 1999 TG5 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 5,8 km MPC · JPL
60002 1999 TU5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 4,8 km MPC · JPL
60003 1999 TM7 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
60004 1999 TC13 10/10/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
60005 1999 TW15 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,5 km MPC · JPL
60006 Holgermandel 1999 TB16 13/10/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 4,7 km MPC · JPL
60007 1999 TO16 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 7,0 km MPC · JPL
60008 Jarda 1999 TP16 14/10/1999 Ondřejov L. Kotková 4,3 km MPC · JPL
60009 1999 TL17 15/10/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 2,4 km MPC · JPL
60010 1999 TK18 13/10/1999 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
60011 1999 TA20 15/10/1999 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
60012 1999 TU26 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60013 1999 TW26 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60014 1999 TW27 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60015 1999 TD31 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60016 1999 TJ33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
60017 1999 TP36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
60018 1999 TN37 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
60019 1999 TW38 01/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
60020 1999 TN39 03/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
60021 1999 TT42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
60022 1999 TX44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
60023 1999 TC45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
60024 1999 TW47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
60025 1999 TY52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
60026 1999 TC72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
60027 1999 TP80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
60028 1999 TB81 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
60029 1999 TM88 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
60030 1999 TE89 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60031 1999 TH89 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
60032 1999 TJ92 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60033 1999 TV92 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60034 1999 TX92 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60035 1999 TO93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60036 1999 TD94 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
60037 1999 TH94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60038 1999 TR94 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
60039 1999 TS94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60040 1999 TK96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60041 1999 TF100 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
60042 1999 TF102 02/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
60043 1999 TT102 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
60044 1999 TA103 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
60045 1999 TD104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60046 1999 TL104 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60047 1999 TQ104 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60048 1999 TS104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60049 1999 TW105 03/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60050 1999 TJ106 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60051 1999 TN106 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
60052 1999 TM107 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60053 1999 TB109 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
60054 1999 TF110 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60055 1999 TB112 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
60056 1999 TG116 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60057 1999 TZ117 04/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60058 1999 TE118 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
60059 1999 TG118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60060 1999 TS118 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
60061 1999 TY118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60062 1999 TE119 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
60063 1999 TN121 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60064 1999 TG123 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60065 1999 TR123 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
60066 1999 TM124 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60067 1999 TH126 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60068 1999 TN127 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
60069 1999 TK129 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60070 1999 TY129 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60071 1999 TY131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60072 1999 TN132 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60073 1999 TQ135 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60074 1999 TV137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60075 1999 TZ142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60076 1999 TC143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60077 1999 TZ143 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60078 1999 TS146 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60079 1999 TB147 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60080 1999 TG149 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
60081 1999 TV149 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60082 1999 TL150 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60083 1999 TG151 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60084 1999 TT151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60085 1999 TA152 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60086 1999 TC152 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60087 1999 TY152 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60088 1999 TR153 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60089 1999 TK154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60090 1999 TC156 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60091 1999 TG156 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60092 1999 TJ157 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
60093 1999 TR157 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60094 1999 TQ161 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
60095 1999 TX162 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
60096 1999 TG166 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60097 1999 TZ166 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60098 1999 TM170 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60099 1999 TW173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60100 1999 TV175 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60101 1999 TJ176 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60102 1999 TY182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60103 1999 TP187 12/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60104 1999 TZ194 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60105 1999 TJ197 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60106 1999 TT201 13/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
60107 1999 TY201 13/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
60108 1999 TF205 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60109 1999 TO212 15/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60110 1999 TB213 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60111 1999 TL213 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60112 1999 TZ216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
60113 1999 TB217 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60114 1999 TD222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
60115 1999 TK222 02/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
60116 1999 TW222 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60117 1999 TZ222 03/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
60118 1999 TQ223 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60119 1999 TU223 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60120 1999 TW227 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
60121 1999 TE235 03/10/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
60122 1999 TU239 04/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
60123 1999 TU240 04/10/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
60124 1999 TG243 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
60125 1999 TW246 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60126 1999 TU251 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
60127 1999 TQ254 08/10/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
60128 1999 TS254 08/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60129 1999 TG256 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60130 1999 TP256 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60131 1999 TY256 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60132 1999 TN259 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60133 1999 TM266 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60134 1999 TO272 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60135 1999 TS279 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
60136 1999 TV279 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
60137 1999 TC280 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60138 1999 TV280 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60139 1999 TP285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60140 1999 TA288 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60141 1999 TE290 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
60142 1999 TS290 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
60143 1999 TV292 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60144 1999 TN293 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
60145 1999 TB313 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
60146 1999 TF316 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60147 1999 TC320 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60148 Seanurban 1999 US1 16/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,0 km MPC · JPL
60149 1999 UC2 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
60150 Zacharias 1999 UY2 19/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
60151 1999 UZ6 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60152 1999 UG13 29/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
60153 1999 UV13 29/10/1999 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
60154 1999 UB14 29/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
60155 1999 UJ17 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
60156 1999 UK18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
60157 1999 UT23 28/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
60158 1999 UH24 28/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
60159 1999 UL24 28/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
60160 1999 UQ25 29/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
60161 1999 UZ25 30/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
60162 1999 UE26 30/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
60163 1999 UE28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
60164 1999 UF28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
60165 1999 UZ30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
60166 1999 UC31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
60167 1999 UN33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
60168 1999 UV41 19/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60169 1999 UH44 29/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
60170 1999 US45 31/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
60171 1999 UP47 30/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
60172 1999 UY48 31/10/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
60173 1999 UV50 30/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
60174 1999 UV56 29/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
60175 1999 VQ1 03/11/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 8,2 km MPC · JPL
60176 1999 VY5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
60177 1999 VU6 08/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 3,0 km MPC · JPL
60178 1999 VY6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
60179 1999 VE7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
60180 1999 VK8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
60181 1999 VV9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
60182 1999 VS10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
60183 Falcone 1999 VR11 05/11/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 3,2 km MPC · JPL
60184 1999 VM16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
60185 1999 VY21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
60186 Las Cruces 1999 VH22 13/11/1999 Jornada D. S. Dixon, J. Stevens 13 km MPC · JPL
60187 1999 VL23 14/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,0 km MPC · JPL
60188 1999 VH25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
60189 1999 VM27 03/11/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
60190 1999 VG31 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60191 1999 VP35 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60192 1999 VU42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
60193 1999 VJ43 01/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
60194 1999 VU43 01/11/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
60195 1999 VM44 03/11/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
60196 1999 VG52 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60197 1999 VO52 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60198 1999 VT54 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60199 1999 VF56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60200 1999 VV56 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60201 1999 VD58 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60202 1999 VU58 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
60203 1999 VK59 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60204 1999 VO63 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60205 1999 VS64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60206 1999 VZ68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60207 1999 VA69 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60208 1999 VQ72 15/11/1999 Ondřejov P. Pravec 8,8 km MPC · JPL
60209 1999 VR75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
60210 1999 VN76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
60211 1999 VX77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60212 1999 VB79 04/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60213 1999 VE79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60214 1999 VO81 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60215 1999 VQ81 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60216 1999 VG82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60217 1999 VC89 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60218 1999 VP92 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
60219 1999 VY93 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60220 1999 VA95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60221 1999 VY96 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60222 1999 VB115 09/11/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
60223 1999 VD118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
60224 1999 VE118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
60225 1999 VK122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
60226 1999 VF126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
60227 1999 VD133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
60228 1999 VL145 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60229 1999 VZ145 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60230 1999 VD146 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60231 1999 VK148 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60232 1999 VL148 14/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60233 1999 VZ153 13/11/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
60234 1999 VK157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60235 1999 VO163 14/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60236 1999 VH165 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60237 1999 VS167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60238 1999 VQ174 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
60239 1999 VE176 02/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
60240 1999 VO178 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60241 1999 VJ180 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60242 1999 VJ184 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60243 1999 VM184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60244 1999 VN186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60245 1999 VA190 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60246 1999 VP190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60247 1999 VW193 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
60248 1999 VW197 03/11/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
60249 1999 VC199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
60250 1999 VO200 06/11/1999 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
60251 1999 VO202 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
60252 1999 VP204 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
60253 1999 VB225 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
60254 1999 VO226 13/11/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
60255 1999 WO4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
60256 1999 WB20 16/11/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
60257 1999 WB25 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
60258 1999 XL4 04/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
60259 1999 XY5 04/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
60260 1999 XO6 04/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
60261 1999 XC14 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60262 1999 XB18 03/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60263 1999 XB20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60264 1999 XX21 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
60265 1999 XY22 06/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60266 1999 XB25 06/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
60267 1999 XF27 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60268 1999 XU38 06/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 11 km MPC · JPL
60269 1999 XN46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60270 1999 XJ54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60271 1999 XN56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60272 1999 XT64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60273 1999 XM70 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60274 1999 XJ82 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60275 1999 XH85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60276 1999 XL85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60277 1999 XH89 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60278 1999 XE91 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60279 1999 XQ92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60280 1999 XZ94 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60281 1999 XF95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
60282 1999 XK96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60283 1999 XB101 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60284 1999 XY102 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60285 1999 XR106 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
60286 1999 XG107 04/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
60287 1999 XV111 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60288 1999 XW114 11/12/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
60289 1999 XS125 07/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
60290 1999 XJ127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL
60291 1999 XV140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
60292 1999 XO143 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60293 1999 XZ148 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60294 1999 XZ152 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
60295 1999 XL154 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60296 1999 XF156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60297 1999 XD157 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60298 1999 XF168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60299 1999 XX174 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60300 1999 XV176 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60301 1999 XL178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60302 1999 XM180 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60303 1999 XW184 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
60304 1999 XT189 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60305 1999 XU190 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60306 1999 XW190 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60307 1999 XR193 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60308 1999 XH204 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60309 1999 XZ206 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60310 1999 XD215 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60311 1999 XS216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60312 1999 XM218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60313 1999 XW218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
60314 1999 XU226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
60315 1999 XF227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60316 1999 XU228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
60317 1999 XD234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60318 1999 XB235 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
60319 1999 XL242 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60320 1999 XG253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
60321 1999 XK254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60322 1999 XB257 07/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
60323 1999 YC8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
60324 1999 YX10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
60325 1999 YQ12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60326 1999 YB23 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60327 2000 AW5 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
60328 2000 AH7 02/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
60329 2000 AL11 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60330 2000 AG17 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60331 2000 AS29 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60332 2000 AJ35 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60333 2000 AY40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60334 2000 AN42 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60335 2000 AR42 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60336 2000 AK46 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60337 2000 AF51 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60338 2000 AW56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60339 2000 AP62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60340 2000 AF63 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60341 2000 AQ64 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
60342 2000 AH68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60343 2000 AY72 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60344 2000 AS73 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60345 2000 AD76 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60346 2000 AB77 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
60347 2000 AD78 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60348 2000 AT81 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60349 2000 AS83 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60350 2000 AC86 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60351 2000 AG87 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60352 2000 AC88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60353 2000 AN88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60354 2000 AP88 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60355 2000 AE91 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
60356 2000 AC93 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60357 2000 AG96 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60358 2000 AR98 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60359 2000 AJ100 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
60360 2000 AN100 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60361 2000 AT100 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60362 2000 AU103 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60363 2000 AT105 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60364 2000 AE108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60365 2000 AT109 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60366 2000 AX114 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60367 2000 AN115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60368 2000 AQ119 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
60369 2000 AJ120 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60370 2000 AG126 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60371 2000 AN139 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
60372 2000 AG141 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60373 2000 AC144 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60374 2000 AY144 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60375 2000 AY146 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60376 2000 AH150 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60377 2000 AC165 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60378 2000 AL165 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60379 2000 AL167 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60380 2000 AY168 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60381 2000 AX180 07/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
60382 2000 AR182 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60383 2000 AR184 07/01/2000 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
60384 2000 AU185 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
60385 2000 AC195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60386 2000 AV202 10/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
60387 2000 AM207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
60388 2000 AY217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
60389 2000 AO220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60390 2000 AD223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60391 2000 AQ224 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60392 2000 AK227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
60393 2000 AX232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60394 2000 AY234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60395 2000 AJ237 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
60396 2000 AG243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
60397 2000 AH243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
60398 2000 AG251 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60399 2000 AY253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
60400 2000 BA8 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60401 2000 BQ21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
60402 2000 BL27 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60403 2000 BK30 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
60404 2000 BR37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60405 2000 BV51 30/01/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
60406 Albertosuci 2000 CR1 03/02/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,9 km MPC · JPL
60407 2000 CZ1 02/02/2000 Uenohara N. Kawasato 5,1 km MPC · JPL
60408 2000 CB6 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60409 2000 CO6 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60410 2000 CG16 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
60411 2000 CP20 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60412 2000 CT22 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60413 2000 CO23 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60414 2000 CS23 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60415 2000 CP24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
60416 2000 CZ25 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60417 2000 CD27 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60418 2000 CU28 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60419 2000 CY28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60420 2000 CC30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60421 2000 CZ31 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
60422 2000 CR35 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60423 Chvojen 2000 CO39 04/02/2000 Kleť M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
60424 2000 CY48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60425 2000 CA49 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60426 2000 CJ49 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60427 2000 CV50 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60428 2000 CZ50 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60429 2000 CJ52 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60430 2000 CF55 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60431 2000 CO58 05/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60432 2000 CV61 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60433 2000 CZ61 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60434 2000 CJ63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60435 2000 CH65 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60436 2000 CY70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60437 2000 CU76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
60438 2000 CF78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
60439 2000 CS81 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60440 2000 CY82 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
60441 2000 CB83 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60442 2000 CQ83 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
60443 2000 CH85 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60444 2000 CV85 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60445 2000 CA87 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60446 2000 CA88 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60447 2000 CL90 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60448 2000 CU91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60449 2000 CA92 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
60450 2000 CG93 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60451 2000 CH93 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
60452 2000 CV96 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60453 2000 CR102 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60454 2000 CH105 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 233 km MPC · JPL
60455 2000 CY106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
60456 2000 CD108 05/02/2000 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
60457 2000 CS108 05/02/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
60458 2000 CM114 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 203 km MPC · JPL
60459 2000 CE120 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60460 2000 DJ2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
60461 2000 DH4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60462 2000 DM4 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60463 2000 DC5 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60464 2000 DU6 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60465 2000 DM9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
60466 2000 DK12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
60467 2000 DB14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
60468 2000 DD18 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60469 2000 DF22 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60470 2000 DW23 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60471 2000 DT25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60472 2000 DY26 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60473 2000 DY27 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60474 2000 DT32 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60475 2000 DC36 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60476 2000 DV36 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60477 2000 DE37 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60478 2000 DK37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60479 2000 DX37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60480 2000 DD38 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
60481 2000 DF42 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60482 2000 DN42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60483 2000 DD44 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60484 2000 DM55 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60485 2000 DM63 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60486 2000 DS66 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60487 2000 DM70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60488 2000 DF74 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60489 2000 DP74 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60490 2000 DX74 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60491 2000 DD78 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60492 2000 DG82 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60493 2000 DC83 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60494 2000 DE88 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60495 2000 DF88 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60496 2000 DC89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
60497 2000 DH91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
60498 2000 DC92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
60499 2000 DN94 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60500 2000 DW95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60501 2000 DN96 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
60502 2000 DT96 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60503 2000 DY100 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60504 2000 DL102 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
60505 2000 DB104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60506 2000 DH104 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60507 2000 DG106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60508 2000 DJ107 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60509 2000 EA2 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60510 2000 EV3 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60511 2000 EF4 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60512 2000 EU8 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60513 2000 EK11 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60514 2000 EC12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60515 2000 EQ14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
60516 2000 EX16 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60517 2000 EC18 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60518 2000 ET19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60519 2000 EU25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
60520 2000 ET32 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60521 2000 EM34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60522 2000 EP35 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
60523 2000 EM37 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60524 2000 EA40 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60525 2000 EW40 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60526 2000 EU41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60527 2000 EE43 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60528 2000 EN44 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60529 2000 EU47 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60530 2000 ED48 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60531 2000 EF50 09/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 5,3 km MPC · JPL
60532 2000 EX50 11/03/2000 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
60533 2000 EC55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
60534 2000 EB56 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60535 2000 EM56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60536 2000 EE58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60537 2000 ED59 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60538 2000 EX60 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60539 2000 EB61 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60540 2000 EZ61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60541 2000 EN63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60542 2000 EQ66 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
60543 2000 ET77 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60544 2000 EP78 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60545 2000 ES83 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60546 2000 EE85 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60547 2000 EF86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60548 2000 EH86 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60549 2000 EL87 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60550 2000 EX87 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60551 2000 EQ88 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60552 2000 EO89 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60553 2000 ED91 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60554 2000 EZ93 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60555 2000 EJ94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60556 2000 EL95 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60557 2000 EW95 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
60558 Echeclus 2000 EC98 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 59 km MPC · JPL
60559 2000 EN98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
60560 2000 EQ103 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60561 2000 EX104 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
60562 2000 EH106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
60563 2000 EF107 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
60564 2000 ER108 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
60565 2000 EB109 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60566 2000 EH109 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
60567 2000 EL110 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
60568 2000 ED111 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
60569 2000 EH112 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60570 2000 ET113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
60571 2000 ER116 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60572 2000 EB117 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
60573 2000 ED118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
60574 2000 EK119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
60575 2000 EY121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
60576 2000 EJ122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
60577 2000 EW122 11/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
60578 2000 ED123 11/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
60579 2000 EK127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
60580 2000 ER127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60581 2000 EE128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
60582 2000 EB130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
60583 2000 EQ132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
60584 2000 EW132 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60585 2000 EZ132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60586 2000 EZ136 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60587 2000 EL139 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60588 2000 EQ139 12/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
60589 2000 EU139 12/03/2000 Catalina CSS 9,8 km MPC · JPL
60590 2000 EE140 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60591 2000 EV141 02/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
60592 2000 EE146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60593 2000 EN146 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60594 2000 ER147 04/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
60595 2000 EN150 05/03/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
60596 2000 EZ150 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
60597 2000 EJ154 06/03/2000 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
60598 2000 EX154 07/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60599 2000 EY154 07/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60600 2000 EG157 11/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60601 2000 EQ157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
60602 2000 EV161 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60603 2000 EF163 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60604 2000 EP164 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60605 2000 EZ167 04/03/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
60606 2000 EC171 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
60607 2000 EA172 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60608 2000 EE173 03/03/2000 Kitt Peak J. X. Luu, C. Trujillo, W. Evans 88 km MPC · JPL
60609 Kerryprice 2000 EA175 02/03/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
60610 2000 EB181 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
60611 2000 ED185 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60612 2000 EE190 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60613 2000 EO196 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
60614 Tomshea 2000 EU198 01/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
60615 2000 EV205 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60616 2000 FH1 26/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60617 2000 FM3 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60618 2000 FP3 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60619 2000 FZ4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60620 2000 FD8 27/03/2000 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman 212 km MPC · JPL
60621 2000 FE8 27/03/2000 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman 185 km MPC · JPL
60622 Pritchet 2000 FK8 30/03/2000 NRC-DAO D. D. Balam 1,2 km MPC · JPL
60623 2000 FW13 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60624 2000 FT14 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60625 2000 FA17 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60626 2000 FU21 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60627 2000 FJ23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60628 2000 FX24 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60629 2000 FX25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
60630 2000 FY25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
60631 2000 FC26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
60632 2000 FE27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
60633 2000 FF27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
60634 2000 FW27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
60635 2000 FD30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
60636 2000 FH30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
60637 2000 FX30 29/03/2000 Kvistaberg UDAS 3,5 km MPC · JPL
60638 2000 FF31 28/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
60639 2000 FW31 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60640 2000 FE34 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60641 2000 FP35 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
60642 2000 FP37 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60643 2000 FU37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60644 2000 FY37 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60645 2000 FU38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60646 2000 FJ39 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60647 2000 FA40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60648 2000 FY40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60649 2000 FZ41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60650 2000 FF42 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60651 2000 FU42 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60652 2000 FG43 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60653 2000 FA45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60654 2000 FP45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60655 2000 FV45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60656 2000 FF47 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60657 2000 FT47 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
60658 2000 FG48 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60659 2000 FX49 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60660 2000 FL50 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
60661 2000 FF57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
60662 2000 FX61 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
60663 2000 FZ65 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60664 2000 FX72 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
60665 2000 FL73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
60666 2000 FT73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
60667 2000 GQ1 04/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
60668 2000 GJ3 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60669 Georgpick 2000 GE4 07/04/2000 Kleť M. Tichý 1,9 km MPC · JPL
60670 2000 GX5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60671 2000 GP9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60672 2000 GE10 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60673 2000 GH10 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60674 2000 GN10 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60675 2000 GA12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60676 2000 GQ14 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60677 2000 GO18 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60678 2000 GA23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60679 2000 GE24 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60680 2000 GW27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60681 2000 GE31 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60682 2000 GU31 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
60683 2000 GL33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60684 2000 GA34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60685 2000 GP34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60686 2000 GN35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60687 2000 GS35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60688 2000 GY35 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60689 2000 GG37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60690 2000 GD38 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60691 2000 GJ38 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60692 2000 GC40 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60693 2000 GX40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60694 2000 GG41 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60695 2000 GM42 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60696 2000 GQ43 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60697 2000 GG45 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60698 2000 GB46 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60699 2000 GN47 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60700 2000 GL50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60701 2000 GQ51 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60702 2000 GU52 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60703 2000 GU53 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60704 2000 GK55 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60705 2000 GU55 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60706 2000 GB56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60707 2000 GP56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60708 2000 GC57 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60709 2000 GN57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60710 2000 GU57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60711 2000 GS59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
60712 2000 GM60 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
60713 2000 GK61 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60714 2000 GN62 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60715 2000 GX64 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60716 2000 GD65 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60717 2000 GZ66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60718 2000 GN69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60719 2000 GQ69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
60720 2000 GC72 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60721 2000 GA73 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60722 2000 GE73 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60723 2000 GU73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60724 2000 GE74 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60725 2000 GH74 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
60726 2000 GE75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60727 2000 GO75 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60728 2000 GS76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60729 2000 GZ78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60730 2000 GC79 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60731 2000 GQ79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60732 2000 GK80 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
60733 2000 GL80 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60734 2000 GT80 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60735 2000 GF82 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60736 2000 GJ82 08/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
60737 2000 GB87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60738 2000 GK87 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60739 2000 GR87 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60740 2000 GU89 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60741 2000 GY90 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60742 2000 GY91 04/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
60743 2000 GU92 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60744 2000 GB93 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60745 2000 GQ93 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60746 2000 GA95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60747 2000 GW95 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60748 2000 GC96 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60749 2000 GF96 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
60750 2000 GQ98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60751 2000 GU98 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
60752 2000 GM99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60753 2000 GA101 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60754 2000 GH101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60755 2000 GU101 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60756 2000 GM104 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60757 2000 GK107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60758 2000 GP108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60759 2000 GA112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
60760 2000 GC113 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60761 2000 GK113 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60762 2000 GA115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60763 2000 GN118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
60764 2000 GV122 11/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
60765 2000 GE124 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60766 2000 GU124 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60767 2000 GU133 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60768 2000 GY136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60769 2000 GF143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
60770 2000 GL143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
60771 2000 GS154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
60772 2000 GY155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
60773 2000 GD158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
60774 2000 GW159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60775 2000 GG160 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
60776 2000 GP160 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60777 2000 GS162 08/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60778 2000 GU162 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60779 2000 GY162 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60780 2000 GA164 12/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60781 2000 GD164 12/04/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
60782 2000 GJ166 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60783 2000 GB171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
60784 2000 GC178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
60785 2000 GT179 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
60786 2000 GP182 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60787 2000 GW183 14/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60788 2000 HW 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60789 2000 HW1 25/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
60790 2000 HD4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
60791 2000 HM6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
60792 2000 HS6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
60793 2000 HQ7 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60794 2000 HR7 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60795 2000 HO8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60796 2000 HB9 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60797 2000 HR10 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60798 2000 HV10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60799 2000 HV11 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60800 2000 HJ12 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60801 2000 HA15 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60802 2000 HK15 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60803 2000 HF18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
60804 2000 HD23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60805 2000 HS23 26/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
60806 2000 HT25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
60807 2000 HN26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
60808 2000 HQ26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
60809 2000 HG28 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60810 2000 HT28 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60811 2000 HE30 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
60812 2000 HL30 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60813 2000 HG31 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60814 2000 HG32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60815 2000 HY32 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
60816 2000 HO34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60817 2000 HR37 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60818 2000 HM38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
60819 2000 HY38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
60820 2000 HZ39 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60821 2000 HD40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
60822 2000 HX42 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60823 2000 HB43 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60824 2000 HG43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60825 2000 HW45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
60826 2000 HO46 29/04/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
60827 2000 HW46 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60828 2000 HX46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60829 2000 HY46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60830 2000 HZ47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60831 2000 HL48 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
60832 2000 HU48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60833 2000 HB49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60834 2000 HL49 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60835 2000 HU49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60836 2000 HZ49 29/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
60837 2000 HU53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60838 2000 HD55 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60839 2000 HB56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
60840 2000 HD57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
60841 2000 HN57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
60842 2000 HP61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
60843 2000 HS61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
60844 2000 HF62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
60845 2000 HP62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
60846 2000 HB63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
60847 2000 HC64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
60848 2000 HQ64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
60849 2000 HV64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
60850 2000 HE65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
60851 2000 HN65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
60852 2000 HU65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
60853 2000 HZ65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
60854 2000 HE66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
60855 2000 HU66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
60856 2000 HA68 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60857 2000 HD68 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
60858 2000 HE68 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
60859 2000 HF68 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60860 2000 HR72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
60861 2000 HJ73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
60862 2000 HJ74 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
60863 2000 HK75 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60864 2000 HM75 27/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60865 2000 HG76 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60866 2000 HM79 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60867 2000 HD81 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60868 2000 HG81 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
60869 2000 HZ82 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60870 2000 HC83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60871 2000 HE83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60872 2000 HE86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
60873 2000 HL86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
60874 2000 HT86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
60875 2000 HV86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60876 2000 HD88 27/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60877 2000 HD89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60878 2000 HW89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60879 2000 HE90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60880 2000 HG90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60881 2000 HE94 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60882 2000 HM95 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60883 2000 HK101 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
60884 2000 JH6 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60885 2000 JX6 04/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
60886 2000 JB10 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60887 2000 JS12 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60888 2000 JA14 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60889 2000 JC15 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60890 2000 JK17 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60891 2000 JL18 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60892 2000 JH19 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
60893 2000 JH21 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60894 2000 JP21 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60895 2000 JM22 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60896 2000 JB23 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
60897 2000 JP24 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60898 2000 JQ25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60899 2000 JN26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60900 2000 JR26 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60901 2000 JX26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60902 2000 JX27 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60903 2000 JS28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60904 2000 JG29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60905 2000 JP29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60906 2000 JG30 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
60907 2000 JL30 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60908 2000 JP30 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60909 2000 JH31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60910 2000 JJ31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60911 2000 JO31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60912 2000 JJ33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60913 2000 JR34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
60914 2000 JL35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60915 2000 JT35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60916 2000 JL37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60917 2000 JK38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60918 2000 JZ38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60919 2000 JY39 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60920 2000 JV40 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60921 2000 JY40 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60922 2000 JF41 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60923 2000 JR43 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60924 2000 JF44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60925 2000 JB45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60926 2000 JH45 07/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60927 2000 JQ45 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60928 2000 JR45 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60929 2000 JO46 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60930 2000 JX46 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60931 2000 JH47 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60932 2000 JY49 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60933 2000 JK51 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60934 2000 JL51 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60935 2000 JN51 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60936 2000 JT52 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60937 2000 JQ53 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60938 2000 JF54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60939 2000 JH54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60940 2000 JJ54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60941 2000 JQ54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60942 2000 JZ54 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60943 2000 JV55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60944 2000 JB56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60945 2000 JV56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60946 2000 JY57 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60947 2000 JH58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60948 2000 JE61 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60949 2000 JM61 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60950 2000 JP61 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60951 2000 JA62 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
60952 2000 JM62 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
60953 2000 JT62 09/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60954 2000 JF63 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60955 2000 JG65 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60956 2000 JT69 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60957 2000 JD71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
60958 2000 JD72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
60959 2000 JH73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
60960 2000 JC74 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
60961 2000 JY74 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
60962 2000 JB76 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60963 2000 JL76 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60964 2000 JS76 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60965 2000 JA77 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60966 2000 JH80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
60967 2000 JJ80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
60968 2000 JY82 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60969 2000 JO83 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60970 2000 JA85 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60971 2000 JM85 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60972 Matenko 2000 KN 23/05/2000 Modra A. Galád, P. Kolény 3,3 km MPC · JPL
60973 2000 KC2 26/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60974 2000 KC3 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
60975 2000 KR3 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60976 2000 KW5 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60977 2000 KE6 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60978 2000 KP7 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60979 2000 KW7 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60980 2000 KF9 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
60981 2000 KP12 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60982 2000 KO13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60983 2000 KP13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60984 2000 KQ13 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60985 2000 KW14 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
60986 2000 KN17 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60987 2000 KW18 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60988 2000 KR19 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60989 2000 KJ22 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60990 2000 KU22 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
60991 2000 KK24 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60992 2000 KO24 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60993 2000 KP24 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60994 2000 KA26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60995 2000 KD26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60996 2000 KK26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60997 2000 KU27 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60998 2000 KE28 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60999 2000 KC30 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61000 2000 KD31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL

56.000s  • 57.000s  • 58.000s  • 59.000s  • 60.000s  • 61.000s  • 62.000s  • 63.000s  • 64.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001