Danh sách tiểu hành tinh/197001–198000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197001 2003 UH96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197002 2003 UV96 19/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
197003 2003 UN97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197004 2003 UT97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197005 2003 UY97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197006 2003 UZ97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
197007 2003 UB99 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
197008 2003 UO100 19/10/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
197009 2003 UZ100 20/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
197010 2003 UB101 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
197011 2003 UC101 20/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
197012 2003 UG102 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
197013 2003 UU102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
197014 2003 UC103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197015 2003 UD103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
197016 2003 UY104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197017 2003 UL105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197018 2003 UL106 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
197019 2003 US107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197020 2003 UV107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
197021 2003 UR112 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197022 2003 UY113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
197023 2003 UZ114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
197024 2003 UG116 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197025 2003 UX120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
197026 2003 UY122 19/10/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
197027 2003 UA124 20/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
197028 2003 UJ124 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
197029 2003 UA125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197030 2003 UM126 20/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
197031 2003 UK128 21/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
197032 2003 UZ129 18/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
197033 2003 UB131 19/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197034 2003 UP131 19/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
197035 2003 UG132 19/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
197036 2003 UQ132 19/10/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
197037 2003 UG133 20/10/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
197038 2003 UC134 20/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
197039 2003 UH134 20/10/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
197040 2003 UO135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
197041 2003 UP135 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
197042 2003 UW135 21/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
197043 2003 UD137 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197044 2003 UZ137 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197045 2003 UC139 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197046 2003 UE140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
197047 2003 UN140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
197048 2003 UO140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
197049 2003 UT141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
197050 2003 UW142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
197051 2003 UD143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
197052 2003 UK145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
197053 2003 UH147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
197054 2003 UH149 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197055 2003 UC150 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197056 2003 UJ150 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197057 2003 UC151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197058 2003 UV152 21/10/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
197059 2003 UZ153 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197060 2003 UK154 20/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
197061 2003 UN157 20/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
197062 2003 UU157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197063 2003 UO158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
197064 2003 UB159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197065 2003 UK160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197066 2003 UO160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197067 2003 UJ161 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
197068 2003 UN162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197069 2003 UM163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197070 2003 UN163 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
197071 2003 UQ163 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197072 2003 UJ167 22/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
197073 2003 UV168 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
197074 2003 UU169 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197075 2003 UE170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
197076 2003 UK172 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
197077 2003 UR173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
197078 2003 UT174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
197079 2003 UU174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
197080 2003 UY176 21/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
197081 2003 UF177 21/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197082 2003 UR177 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
197083 2003 UY178 21/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
197084 2003 UF179 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
197085 2003 UK179 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197086 2003 UE182 21/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
197087 2003 UG182 21/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
197088 2003 UH182 21/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
197089 2003 UO182 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
197090 2003 UV182 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
197091 2003 UO183 21/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
197092 2003 UX183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197093 2003 UY184 21/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
197094 2003 UC186 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
197095 2003 UW187 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197096 2003 UB189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197097 2003 UX189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
197098 2003 UU190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
197099 2003 UZ190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
197100 2003 UA192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197101 2003 UF192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
197102 2003 UC193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197103 2003 UQ193 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197104 2003 UD195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
197105 2003 UW195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197106 2003 UK198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
197107 2003 UR198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197108 2003 UP202 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
197109 2003 UG203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197110 2003 UN203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197111 2003 UZ204 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197112 2003 UO205 22/10/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
197113 2003 UU205 22/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
197114 2003 UC208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197115 2003 UG208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
197116 2003 UB209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197117 2003 UO209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
197118 2003 UU209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
197119 2003 UR211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
197120 2003 UQ214 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
197121 2003 UN215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
197122 2003 UU215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197123 2003 UO218 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197124 2003 UQ223 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197125 2003 UK225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197126 2003 UX225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197127 2003 UJ227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197128 2003 UX227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197129 2003 UG229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
197130 2003 UX230 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
197131 2003 UQ232 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
197132 2003 UY233 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197133 2003 UF235 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197134 2003 UK237 23/10/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
197135 2003 UK240 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197136 2003 UZ240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197137 2003 UG244 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197138 2003 UY246 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197139 2003 UB247 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
197140 2003 UA248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197141 2003 UE249 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197142 2003 UW250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197143 2003 UG251 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
197144 2003 UX255 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
197145 2003 US256 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197146 2003 UM258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
197147 2003 UW258 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
197148 2003 UL261 26/10/2003 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
197149 2003 US263 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197150 2003 US265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
197151 2003 UU266 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197152 2003 UU267 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197153 2003 UE271 17/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
197154 2003 UD272 28/10/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
197155 2003 UJ272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197156 2003 UL272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
197157 2003 UZ272 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197158 2003 UF273 29/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
197159 2003 UH273 29/10/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
197160 2003 UJ273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197161 2003 UM273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
197162 2003 UU273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
197163 2003 UJ274 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197164 2003 UA276 29/10/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
197165 2003 UE277 30/10/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
197166 2003 UG277 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
197167 2003 UM277 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197168 2003 UE279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197169 2003 UH279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197170 2003 UZ279 27/10/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
197171 2003 US280 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
197172 2003 UU280 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197173 2003 UW280 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197174 2003 UG282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
197175 2003 UT282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
197176 2003 UE286 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
197177 2003 UJ287 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
197178 2003 UF294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197179 2003 UM296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
197180 2003 UT296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197181 2003 UU296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197182 2003 UP303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197183 2003 UO309 20/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
197184 2003 UT309 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197185 2003 UV309 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197186 2003 UN310 22/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
197187 2003 UV314 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197188 2003 UB315 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197189 Raymond 2003 UL317 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
197190 2003 UF318 16/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
197191 2003 VE 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197192 2003 VK 05/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 3,2 km MPC · JPL
197193 2003 VX 05/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197194 2003 VX1 02/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197195 2003 VQ5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197196 Jamestaylor 2003 VB8 15/11/2003 Junk Bond D. Healy 4,8 km MPC · JPL
197197 2003 VH9 15/11/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
197198 2003 VV9 15/11/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
197199 2003 VS11 02/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197200 2003 WJ 16/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197201 2003 WL 16/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
197202 2003 WA1 16/11/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
197203 2003 WJ1 16/11/2003 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
197204 2003 WY1 16/11/2003 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
197205 2003 WJ3 16/11/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
197206 2003 WW3 16/11/2003 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
197207 2003 WE4 16/11/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
197208 2003 WY7 18/11/2003 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
197209 2003 WQ8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
197210 2003 WM11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
197211 2003 WN17 18/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
197212 2003 WT18 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
197213 2003 WL19 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197214 2003 WT23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
197215 2003 WY24 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197216 2003 WR26 20/11/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 820 m MPC · JPL
197217 2003 WB27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197218 2003 WL28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197219 2003 WH30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197220 2003 WY31 18/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
197221 2003 WR32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197222 2003 WF35 19/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
197223 2003 WS35 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197224 2003 WX35 19/11/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
197225 2003 WQ39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
197226 2003 WW39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
197227 2003 WR40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197228 2003 WT40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197229 2003 WZ42 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
197230 2003 WG45 19/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
197231 2003 WO45 19/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
197232 2003 WM46 18/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197233 2003 WD50 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
197234 2003 WF50 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197235 2003 WU53 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197236 2003 WA57 18/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
197237 2003 WQ57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197238 2003 WW58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
197239 2003 WO59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
197240 2003 WD60 18/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197241 2003 WO60 18/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197242 2003 WA63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197243 2003 WL63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197244 2003 WZ63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197245 2003 WJ65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197246 2003 WL65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197247 2003 WW66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
197248 2003 WS67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
197249 2003 WW68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197250 2003 WM70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197251 2003 WU70 20/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197252 2003 WN71 20/11/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
197253 2003 WA72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197254 2003 WB72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197255 2003 WF72 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197256 2003 WE74 20/11/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
197257 2003 WG74 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
197258 2003 WY74 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197259 2003 WQ75 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197260 2003 WZ75 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197261 2003 WZ77 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197262 2003 WG78 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
197263 2003 WU78 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197264 2003 WS79 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197265 2003 WB80 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
197266 2003 WM88 23/11/2003 Needville Needville Obs. 3,7 km MPC · JPL
197267 2003 WL89 16/11/2003 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
197268 2003 WT89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197269 2003 WJ93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
197270 2003 WA95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
197271 2003 WJ95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
197272 2003 WB96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
197273 2003 WQ96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
197274 2003 WR96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
197275 2003 WQ97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
197276 2003 WS98 20/11/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
197277 2003 WJ100 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
197278 2003 WB101 21/11/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
197279 2003 WD102 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197280 2003 WL102 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197281 2003 WG103 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197282 2003 WP104 21/11/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
197283 2003 WR106 21/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
197284 2003 WV107 24/11/2003 Junk Bond D. Healy 4,5 km MPC · JPL
197285 2003 WV109 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197286 2003 WD110 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197287 2003 WR113 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197288 2003 WW115 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197289 2003 WK119 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197290 2003 WP119 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197291 2003 WZ119 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197292 2003 WC120 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197293 2003 WT121 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197294 2003 WX122 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197295 2003 WK123 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197296 2003 WM125 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197297 2003 WS126 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197298 2003 WC128 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
197299 2003 WH128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
197300 2003 WN128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197301 2003 WK129 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197302 2003 WY129 21/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197303 2003 WS131 21/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
197304 2003 WR132 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197305 2003 WJ133 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
197306 2003 WD138 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
197307 2003 WW139 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
197308 2003 WC140 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
197309 2003 WS140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
197310 2003 WG141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197311 2003 WJ141 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197312 2003 WB142 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
197313 2003 WM143 19/11/2003 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
197314 2003 WQ143 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
197315 2003 WE144 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197316 2003 WN146 23/11/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
197317 2003 WW146 23/11/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
197318 2003 WZ146 23/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
197319 2003 WN147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197320 2003 WP147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197321 2003 WT147 23/11/2003 Needville Needville Obs. 4,7 km MPC · JPL
197322 2003 WZ148 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197323 2003 WW149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
197324 2003 WX149 24/11/2003 Nogales Tenagra II Obs. 4,5 km MPC · JPL
197325 2003 WF151 24/11/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
197326 2003 WP152 25/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,7 km MPC · JPL
197327 2003 WF153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
197328 2003 WK157 24/11/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
197329 2003 WL158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
197330 2003 WE167 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
197331 2003 WN168 19/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
197332 2003 WM169 19/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197333 2003 WD170 20/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
197334 2003 WH170 20/11/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
197335 2003 WT173 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197336 2003 WB176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197337 2003 WE176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197338 2003 WR176 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
197339 2003 WW176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
197340 2003 WG178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
197341 2003 WU181 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
197342 2003 WG192 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
197343 2003 XH1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197344 2003 XD2 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197345 2003 XK4 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197346 2003 XF6 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197347 2003 XN7 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197348 2003 XV7 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
197349 2003 XB8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197350 2003 XR8 04/12/2003 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
197351 2003 XT8 04/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
197352 2003 XU8 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197353 2003 XO9 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197354 2003 XM10 05/12/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
197355 2003 XR11 10/12/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
197356 2003 XS11 11/12/2003 Needville Needville Obs. 5,4 km MPC · JPL
197357 2003 XH12 14/12/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
197358 2003 XR13 14/12/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197359 2003 XF15 04/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197360 2003 XM18 15/12/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
197361 2003 XN18 15/12/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
197362 2003 XR19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197363 2003 XH20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
197364 2003 XC21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
197365 2003 XF21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
197366 2003 XQ21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197367 2003 XF22 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197368 2003 XV24 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197369 2003 XW25 01/12/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
197370 2003 XQ31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197371 2003 XR34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197372 2003 XA35 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
197373 2003 XD36 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197374 2003 XQ36 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197375 2003 XS37 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197376 2003 XB39 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197377 2003 XS39 05/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197378 2003 XD40 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
197379 2003 XD42 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197380 2003 YN 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
197381 2003 YZ 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197382 2003 YZ2 19/12/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
197383 2003 YC3 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
197384 2003 YE5 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197385 2003 YM5 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
197386 2003 YA10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197387 2003 YD11 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197388 2003 YN11 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197389 2003 YD12 17/12/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
197390 2003 YC13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
197391 2003 YY15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
197392 2003 YC23 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
197393 2003 YO23 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197394 2003 YQ23 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
197395 2003 YC25 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197396 2003 YK27 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
197397 2003 YU28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
197398 2003 YU29 17/12/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
197399 2003 YJ30 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197400 2003 YX30 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197401 2003 YQ32 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
197402 2003 YN34 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
197403 2003 YR34 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197404 2003 YO35 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
197405 2003 YU39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197406 2003 YO42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
197407 2003 YD46 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
197408 2003 YR46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197409 2003 YT47 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
197410 2003 YW47 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
197411 2003 YU49 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
197412 2003 YB50 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197413 2003 YD50 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197414 2003 YK50 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197415 2003 YK51 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197416 2003 YY51 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
197417 2003 YY54 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197418 2003 YA57 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197419 2003 YB60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197420 2003 YG63 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197421 2003 YP63 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197422 2003 YB66 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197423 2003 YS67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197424 2003 YE69 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
197425 2003 YE70 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197426 2003 YY70 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197427 2003 YG72 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197428 2003 YE73 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197429 2003 YM73 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
197430 2003 YE78 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
197431 2003 YO78 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197432 2003 YT78 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
197433 2003 YA80 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
197434 2003 YG81 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197435 2003 YS81 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
197436 2003 YU83 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197437 2003 YD85 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197438 2003 YL85 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197439 2003 YK86 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197440 2003 YJ88 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197441 2003 YN94 22/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197442 2003 YV94 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197443 2003 YK96 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197444 2003 YQ102 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
197445 2003 YG103 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197446 2003 YS103 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197447 2003 YE104 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
197448 2003 YR106 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197449 2003 YK111 22/12/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 6,7 km MPC · JPL
197450 2003 YQ114 25/12/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
197451 2003 YW114 25/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
197452 2003 YS115 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
197453 2003 YY116 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
197454 2003 YT117 17/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
197455 2003 YN119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
197456 2003 YW121 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197457 2003 YG124 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
197458 2003 YS125 27/12/2003 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
197459 2003 YT125 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197460 2003 YO126 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197461 2003 YJ127 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197462 2003 YN129 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
197463 2003 YP129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197464 2003 YY130 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197465 2003 YQ131 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197466 2003 YM136 17/12/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
197467 2003 YL139 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197468 2003 YP141 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197469 2003 YQ141 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197470 2003 YG142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197471 2003 YO144 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197472 2003 YO156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197473 2003 YX159 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197474 2003 YH161 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197475 2004 AR2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
197476 2004 AK7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
197477 2004 AB11 03/01/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 4,0 km MPC · JPL
197478 2004 BL2 16/01/2004 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
197479 2004 BG4 16/01/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
197480 2004 BE8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
197481 2004 BR15 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
197482 2004 BZ21 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197483 2004 BG24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
197484 2004 BQ24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
197485 2004 BX26 19/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
197486 2004 BQ29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
197487 2004 BV38 20/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197488 2004 BL45 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
197489 2004 BC46 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
197490 2004 BU47 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
197491 2004 BA58 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197492 2004 BW60 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
197493 2004 BU68 27/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197494 2004 BC81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
197495 2004 BU81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
197496 2004 BJ83 28/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197497 2004 BP85 28/01/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
197498 2004 BU85 28/01/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
197499 2004 BB87 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197500 2004 BX90 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197501 2004 BS91 25/01/2004 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
197502 2004 BA96 30/01/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
197503 2004 BN97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
197504 2004 BS117 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197505 2004 BG120 31/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
197506 2004 BP120 31/01/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
197507 2004 BR145 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
197508 2004 BV148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
197509 2004 BF163 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
197510 2004 CE3 09/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
197511 2004 CA19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
197512 2004 CN28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197513 2004 CF36 11/02/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
197514 2004 CC52 14/02/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
197515 2004 CX57 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
197516 2004 CG89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
197517 2004 CU103 12/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197518 2004 CJ106 14/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
197519 2004 DF1 17/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
197520 2004 DP10 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
197521 2004 DF21 17/02/2004 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
197522 2004 DS22 18/02/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
197523 2004 DQ39 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197524 2004 DN44 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
197525 Versteeg 2004 DG65 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
197526 2004 EF3 10/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
197527 2004 EL17 12/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
197528 2004 EM19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
197529 2004 EU26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197530 2004 EH32 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
197531 2004 EL45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
197532 2004 ED57 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197533 2004 EZ59 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197534 2004 EL61 12/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
197535 2004 EH62 12/03/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
197536 2004 EJ64 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
197537 2004 EW71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
197538 2004 EH79 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
197539 2004 EJ83 14/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
197540 2004 EF84 14/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
197541 2004 EB85 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
197542 2004 EU97 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197543 2004 FO2 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
197544 2004 FP11 16/03/2004 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
197545 2004 FG12 16/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
197546 2004 FE16 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
197547 2004 FR27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
197548 2004 FY30 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197549 2004 FW36 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197550 2004 FS46 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197551 2004 FZ57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
197552 2004 FC68 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197553 2004 FD85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197554 2004 FB98 23/03/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
197555 2004 FR107 22/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197556 2004 FY115 23/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197557 2004 FC116 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197558 2004 FL122 26/03/2004 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
197559 2004 FU125 27/03/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
197560 2004 FH128 27/03/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
197561 2004 FR129 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197562 2004 FO140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
197563 2004 FH148 22/03/2004 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
197564 2004 GG2 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
197565 2004 GG9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197566 2004 GC11 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197567 2004 GN12 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197568 2004 GM15 14/04/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
197569 2004 GY22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
197570 2004 GZ29 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197571 2004 GQ30 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197572 2004 GF33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197573 2004 GP33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
197574 2004 GU33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
197575 2004 GW36 13/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
197576 2004 GX40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
197577 2004 GF47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
197578 2004 GX79 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
197579 2004 HP 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197580 2004 HZ1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 700 m MPC · JPL
197581 2004 HQ2 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197582 2004 HP4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197583 2004 HX5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
197584 2004 HJ9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197585 2004 HA10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197586 2004 HQ11 19/04/2004 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
197587 2004 HR11 19/04/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
197588 2004 HE12 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch APO 1,4 km MPC · JPL
197589 2004 HC20 20/04/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
197590 2004 HT30 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197591 2004 HQ36 22/04/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
197592 2004 HH38 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197593 2004 HA43 20/04/2004 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
197594 2004 HD49 22/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
197595 2004 HH60 25/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197596 2004 HV61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197597 2004 HZ61 26/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
197598 2004 HR62 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197599 2004 JY2 09/05/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
197600 2004 JC3 09/05/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197601 2004 JE3 09/05/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
197602 2004 JT4 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
197603 2004 JF8 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
197604 2004 JS14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
197605 2004 JH15 10/05/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
197606 2004 JP16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
197607 2004 JQ16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197608 2004 JR16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
197609 2004 JY16 12/05/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
197610 2004 JR18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197611 2004 JJ20 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197612 2004 JM20 14/05/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197613 2004 JU23 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197614 2004 JP24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197615 2004 JQ26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197616 2004 JG32 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
197617 2004 JD34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197618 2004 JK34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197619 2004 JC37 13/05/2004 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
197620 2004 JL39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
197621 2004 JN40 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197622 2004 JA41 14/05/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197623 2004 JY41 15/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
197624 2004 JO43 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
197625 2004 JJ44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197626 2004 JM45 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197627 2004 KO 16/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
197628 2004 KS1 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
197629 2004 KH3 16/05/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
197630 2004 KJ4 16/05/2004 Siding Spring SSS 10 km MPC · JPL
197631 2004 KN8 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197632 2004 KV9 19/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197633 2004 KD10 19/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197634 2004 KV10 18/05/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197635 2004 KS11 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197636 2004 KU16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197637 2004 KB18 16/05/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
197638 2004 LM 09/06/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197639 2004 LJ2 10/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
197640 2004 LE8 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
197641 2004 LG8 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
197642 2004 LF11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
197643 2004 LO11 12/06/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
197644 2004 LD22 13/06/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
197645 2004 LE25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197646 2004 LK25 15/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
197647 2004 LG28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
197648 2004 LT29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197649 2004 MT 16/06/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
197650 2004 MH1 16/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197651 2004 MW1 17/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
197652 2004 MW6 25/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
197653 2004 MH8 16/06/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
197654 2004 NX 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
197655 2004 NZ 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
197656 2004 NK1 09/07/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
197657 2004 NL1 09/07/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197658 2004 NM1 09/07/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
197659 2004 NA2 09/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197660 2004 NE2 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197661 2004 NN3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
197662 2004 NX3 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197663 2004 NA5 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197664 2004 NR5 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197665 2004 NF6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197666 2004 NM6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197667 2004 NK10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197668 2004 NG12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197669 2004 NY13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197670 2004 NL14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197671 2004 NQ14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197672 2004 NB15 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197673 2004 NJ15 11/07/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
197674 2004 NU15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197675 2004 NX16 11/07/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
197676 2004 NM20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
197677 2004 NP20 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197678 2004 NR21 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197679 2004 NN23 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197680 2004 NA24 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197681 2004 NL24 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197682 2004 NC26 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197683 2004 NK26 11/07/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197684 2004 NL27 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
197685 2004 NQ27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197686 2004 NK28 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197687 2004 NJ29 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197688 2004 NU30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
197689 2004 NO31 03/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
197690 2004 OE2 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197691 2004 OB3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197692 2004 OJ3 16/07/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
197693 2004 OF4 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
197694 2004 OP4 16/07/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197695 2004 OV4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197696 2004 OW4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197697 2004 OC5 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197698 2004 OE6 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197699 2004 ON7 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197700 2004 OV7 16/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197701 2004 OS8 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197702 2004 OB9 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197703 2004 OL9 19/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
197704 2004 OQ9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
197705 2004 OV11 27/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197706 2004 PH 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197707 Paulnohr 2004 PN 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197708 Kalipona 2004 PQ1 08/08/2004 Needville J. Dellinger 1,0 km MPC · JPL
197709 2004 PE2 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
197710 2004 PU2 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
197711 2004 PB3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197712 2004 PS3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
197713 2004 PZ3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
197714 2004 PR4 05/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197715 2004 PS7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
197716 2004 PV7 06/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
197717 2004 PE8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197718 2004 PM8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197719 2004 PR8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197720 2004 PD13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197721 2004 PB14 07/08/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
197722 2004 PG14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197723 2004 PE15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197724 2004 PF16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197725 2004 PC17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
197726 2004 PR17 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197727 2004 PS17 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
197728 2004 PH19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197729 2004 PJ19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
197730 2004 PP19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
197731 2004 PR19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
197732 2004 PM21 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197733 2004 PJ22 08/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197734 2004 PR23 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197735 2004 PN24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197736 2004 PO24 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
197737 2004 PQ24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197738 2004 PR24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
197739 2004 PU24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197740 2004 PC25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197741 2004 PU25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197742 2004 PD27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
197743 2004 PN27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
197744 2004 PA28 05/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
197745 2004 PP29 07/08/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
197746 2004 PN30 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197747 2004 PW30 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197748 2004 PR31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197749 2004 PW31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197750 2004 PY31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197751 2004 PK32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197752 2004 PE33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197753 2004 PM33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197754 2004 PX33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
197755 2004 PY33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
197756 2004 PJ34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197757 2004 PL34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
197758 2004 PO34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
197759 2004 PU34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197760 2004 PV34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197761 2004 PC35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197762 2004 PG35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
197763 2004 PK35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197764 2004 PP35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197765 2004 PB38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197766 2004 PE38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197767 2004 PD39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197768 2004 PT39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
197769 2004 PX39 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197770 2004 PG40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
197771 2004 PE42 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197772 2004 PG45 07/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
197773 2004 PJ45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197774 2004 PN45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197775 2004 PR45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197776 2004 PS45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197777 2004 PW45 07/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
197778 2004 PJ46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
197779 2004 PO46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
197780 2004 PW46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
197781 2004 PZ47 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197782 2004 PA48 08/08/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
197783 2004 PR48 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197784 2004 PA50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197785 2004 PK50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197786 2004 PU50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197787 2004 PN51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197788 2004 PR51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197789 2004 PN52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197790 2004 PP54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
197791 2004 PP55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197792 2004 PQ57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197793 2004 PB58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197794 2004 PK58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197795 2004 PG60 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
197796 2004 PJ60 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197797 2004 PA61 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197798 2004 PX61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
197799 2004 PD63 10/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197800 2004 PU64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197801 2004 PR65 10/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197802 2004 PG66 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197803 2004 PH67 05/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
197804 2004 PB68 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197805 2004 PY68 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197806 2004 PZ68 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197807 2004 PH69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
197808 2004 PN70 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
197809 2004 PU71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197810 2004 PX72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197811 2004 PN73 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197812 2004 PR73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197813 2004 PK74 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197814 2004 PQ74 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197815 2004 PJ75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
197816 2004 PO76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
197817 2004 PW77 09/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197818 2004 PX77 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197819 2004 PZ78 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197820 2004 PE79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197821 2004 PZ79 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197822 2004 PN80 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
197823 2004 PD81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197824 2004 PU81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197825 2004 PL82 10/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
197826 2004 PL84 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
197827 2004 PT88 08/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
197828 2004 PE91 11/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
197829 2004 PT91 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197830 2004 PC92 12/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197831 2004 PV94 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 910 m MPC · JPL
197832 2004 PW94 11/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
197833 2004 PN95 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197834 2004 PR95 13/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
197835 2004 PZ95 10/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197836 2004 PL96 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197837 2004 PW98 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197838 2004 PF99 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197839 2004 PN99 10/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
197840 2004 PY100 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197841 2004 PL104 13/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
197842 2004 PH107 15/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
197843 2004 PK109 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
197844 2004 PJ110 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197845 Michaelvincent 2004 PU110 14/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
197846 2004 PU112 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
197847 2004 QJ2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
197848 2004 QQ2 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197849 2004 QG3 20/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
197850 2004 QL3 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
197851 2004 QB5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
197852 2004 QZ6 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
197853 2004 QA7 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
197854 2004 QZ10 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
197855 2004 QK11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
197856 Tafelmusik 2004 QH16 21/08/2004 Mauna Kea D. D. Balam 1,4 km MPC · JPL
197857 2004 QX18 21/08/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
197858 2004 QT19 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
197859 2004 QH22 25/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197860 2004 QO25 26/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
197861 2004 QS25 26/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
197862 2004 RB1 04/09/2004 Needville Needville Obs. 960 m MPC · JPL
197863 2004 RF1 03/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
197864 Florentpagny 2004 RQ1 05/09/2004 Vicques M. Ory 2,8 km MPC · JPL
197865 2004 RU4 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197866 2004 RM5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197867 2004 RS5 04/09/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
197868 2004 RQ6 05/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
197869 2004 RZ7 06/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 4,1 km MPC · JPL
197870 Erkman 2004 RC8 06/09/2004 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
197871 2004 RD8 06/09/2004 Kleť M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
197872 2004 RK8 06/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 1,4 km MPC · JPL
197873 2004 RB9 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,2 km MPC · JPL
197874 2004 RG11 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
197875 2004 RN13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 790 m MPC · JPL
197876 2004 RT13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
197877 2004 RF14 06/09/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
197878 2004 RJ14 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
197879 2004 RD15 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
197880 2004 RU15 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197881 2004 RY15 07/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
197882 2004 RL16 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197883 2004 RO16 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197884 2004 RL21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
197885 2004 RX21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197886 2004 RB22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
197887 2004 RQ22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
197888 2004 RR22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197889 2004 RV22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197890 2004 RB23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197891 2004 RR23 08/09/2004 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
197892 2004 RD25 08/09/2004 Drebach J. Kandler 1,4 km MPC · JPL
197893 2004 RZ29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197894 2004 RJ30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197895 2004 RS30 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197896 2004 RO31 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197897 2004 RR31 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197898 2004 RS32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197899 2004 RV32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197900 2004 RH36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197901 2004 RK38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197902 2004 RL38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197903 2004 RL39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197904 2004 RM39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197905 2004 RY41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
197906 2004 RB42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197907 2004 RD42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
197908 2004 RC43 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197909 2004 RH43 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197910 2004 RG45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197911 2004 RK46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197912 2004 RQ46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197913 2004 RT47 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197914 2004 RP48 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
197915 2004 RK49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197916 2004 RU49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197917 2004 RB51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197918 2004 RO51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197919 2004 RZ51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197920 2004 RL52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197921 2004 RQ53 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197922 2004 RA54 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
197923 2004 RO54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197924 2004 RQ54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197925 2004 RK56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197926 2004 RZ57 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197927 2004 RW59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197928 2004 RE60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197929 2004 RN60 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
197930 2004 RJ61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197931 2004 RQ62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197932 2004 RV64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197933 2004 RV66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197934 2004 RC67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197935 2004 RW67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197936 2004 RK68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197937 2004 RG69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197938 2004 RF70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197939 2004 RR70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197940 2004 RT70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197941 2004 RH71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197942 2004 RD72 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
197943 2004 RO72 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197944 2004 RA74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197945 2004 RE74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
197946 2004 RY75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197947 2004 RZ80 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197948 2004 RX81 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197949 2004 RC82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197950 2004 RC83 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197951 2004 RR83 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197952 2004 RA84 09/09/2004 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
197953 2004 RN85 09/09/2004 Hormersdorf J. Lorenz 1,8 km MPC · JPL
197954 2004 RF86 07/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197955 2004 RS87 07/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
197956 2004 RZ89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197957 2004 RV94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197958 2004 RA95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197959 2004 RD97 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197960 2004 RR97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197961 2004 RB98 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197962 2004 RT99 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197963 2004 RP102 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197964 2004 RF103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197965 2004 RR103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
197966 2004 RX105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197967 2004 RV106 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
197968 2004 RV108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
197969 2004 RW108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197970 2004 RZ109 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
197971 2004 RW110 11/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 910 m MPC · JPL
197972 2004 RZ112 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
197973 2004 RB132 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197974 2004 RM135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197975 2004 RY137 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197976 2004 RX139 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197977 2004 RF141 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197978 2004 RU141 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197979 2004 RV144 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197980 2004 RW144 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197981 2004 RG145 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197982 2004 RW146 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
197983 2004 RP147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197984 2004 RW149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197985 2004 RC150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197986 2004 RM151 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197987 2004 RT151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
197988 2004 RR155 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197989 2004 RC156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197990 2004 RT156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197991 2004 RS158 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
197992 2004 RH159 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197993 2004 RQ163 09/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
197994 2004 RG165 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197995 2004 RD167 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197996 2004 RT170 08/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
197997 2004 RC171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197998 2004 RO171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197999 2004 RP177 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198000 2004 RS177 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

193.000s  • 194.000s  • 195.000s  • 196.000s  • 197.000s  • 198.000s  • 199.000s  • 200.000s  • 201.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001