Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/255001–256000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255001 2005 TX12 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255002 2005 TT13 03/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
255003 2005 TD17 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
255004 2005 TT18 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
255005 2005 TU20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
255006 2005 TV21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255007 2005 TB25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
255008 2005 TH25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
255009 2005 TV25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255010 2005 TM28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255011 2005 TU28 02/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255012 2005 TT36 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
255013 2005 TN40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255014 2005 TD41 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255015 2005 TF42 03/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255016 2005 TX46 03/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
255017 2005 TB48 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255018 2005 TK48 07/10/2005 Junk Bond D. Healy 3,0 km MPC · JPL
255019 Fleurmaxwell 2005 TN52) 10/10/2005 Côtes de Meuse M. Dawson 2,5 km MPC · JPL
255020 2005 TB54 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255021 2005 TS54 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
255022 2005 TJ55 05/10/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255023 2005 TT55 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255024 2005 TY61 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255025 2005 TK62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
255026 2005 TV63 06/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255027 2005 TQ64 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
255028 2005 TY70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
255029 2005 TQ72 05/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
255030 2005 TJ74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
255031 2005 TE75 02/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
255032 2005 TJ78 07/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
255033 2005 TX84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255034 2005 TJ86 04/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
255035 2005 TJ89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255036 2005 TJ99 07/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255037 2005 TL99 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255038 2005 TZ100 07/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
255039 2005 TP102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
255040 2005 TY104 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
255041 2005 TU105 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255042 2005 TD114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255043 2005 TT116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255044 2005 TW121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255045 2005 TT125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255046 2005 TY126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255047 2005 TT128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255048 2005 TQ131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255049 2005 TO137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255050 2005 TS137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255051 2005 TM139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255052 2005 TS139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255053 2005 TE141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255054 2005 TZ142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255055 2005 TY150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255056 2005 TT152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255057 2005 TJ155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255058 2005 TR160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255059 2005 TG161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
255060 2005 TG167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255061 2005 TX167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255062 2005 TS170 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255063 2005 TX174 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
255064 2005 TC178 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255065 2005 TX181 02/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
255066 2005 TQ182 05/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
255067 2005 TD191 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
255068 2005 UO1 21/10/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,2 km MPC · JPL
255069 2005 UP1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
255070 2005 UP3 26/10/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,5 km MPC · JPL
255071 2005 UH6 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
255072 2005 UP8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,4 km MPC · JPL
255073 Victoriabond 2005 UR8 30/10/2005 Côtes de Meuse M. Dawson 1,9 km MPC · JPL
255074 2005 UZ17 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
255075 2005 UN18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255076 2005 UP18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255077 2005 UU18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255078 2005 UU21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255079 2005 UF30 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
255080 2005 UQ35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255081 2005 UG36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255082 2005 UD39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
255083 2005 UG39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255084 2005 UT39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255085 2005 UJ40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255086 2005 UL40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255087 2005 UY40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255088 2005 UV41 24/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
255089 2005 UU42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255090 2005 UV42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255091 2005 UU44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255092 2005 UP47 22/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
255093 2005 UW48 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255094 2005 UM49 23/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255095 2005 UN50 23/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
255096 2005 UY57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255097 2005 UH61 25/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255098 2005 UP62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255099 2005 UK63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
255100 2005 UQ65 22/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255101 2005 UB66 22/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255102 2005 UC67 22/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255103 2005 US67 22/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
255104 2005 UJ68 22/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
255105 2005 UB70 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
255106 2005 UW70 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255107 2005 UH73 23/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
255108 2005 UD87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255109 2005 UU88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255110 2005 UH90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255111 2005 UB93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255112 2005 UQ98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255113 2005 UK99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255114 2005 UD101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255115 2005 UP102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255116 2005 UJ104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255117 2005 UJ106 22/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
255118 2005 UX106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255119 2005 UZ108 22/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
255120 2005 UF110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255121 2005 UW113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255122 2005 UB114 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255123 2005 UR115 23/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
255124 2005 UU119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
255125 2005 UH120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255126 2005 UL126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255127 2005 UE128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255128 2005 US128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255129 2005 UC130 24/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
255130 2005 UG130 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255131 2005 UJ130 24/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
255132 2005 UE131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
255133 2005 UO132 24/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
255134 2005 UY136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255135 2005 UR138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
255136 2005 UE141 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255137 2005 UX141 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
255138 2005 UY141 25/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
255139 2005 UP142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
255140 2005 UT146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255141 2005 UE148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255142 2005 US150 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
255143 2005 UV153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255144 2005 UD155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255145 2005 UY161 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255146 2005 UD165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255147 2005 UX166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255148 2005 UM167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255149 2005 UA170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255150 2005 US171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255151 2005 UF174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
255152 2005 UQ176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255153 2005 UY177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255154 2005 UL179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255155 2005 UD181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255156 2005 UF181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255157 2005 UN183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255158 2005 UU183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255159 2005 UV183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255160 2005 UO184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255161 2005 UG190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
255162 2005 UL190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255163 2005 UT192 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255164 2005 UP196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255165 2005 UT198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255166 2005 US199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255167 2005 UF201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255168 2005 US205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
255169 2005 UC210 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
255170 2005 UN217 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
255171 2005 UQ217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255172 2005 UO221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255173 2005 UE222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255174 2005 UL226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255175 2005 UU230 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255176 2005 UL236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
255177 2005 UA239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
255178 2005 UJ241 25/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
255179 2005 UD242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255180 2005 UT246 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255181 2005 UG248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255182 2005 UE255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255183 2005 UJ256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255184 2005 UR256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255185 2005 UH258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255186 2005 UG265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255187 2005 UC279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
255188 2005 UK282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255189 2005 UV284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255190 2005 UU287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255191 2005 UF294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255192 2005 UY299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255193 2005 UA304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255194 2005 UH308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255195 2005 UB313 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255196 2005 UH313 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255197 2005 UA314 27/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
255198 2005 UX314 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255199 2005 UD319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
255200 2005 UE320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255201 2005 UY321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255202 2005 UU327 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255203 2005 UJ329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255204 2005 UM330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
255205 2005 UU337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255206 2005 UD338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255207 2005 UG341 31/10/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
255208 2005 UN343 31/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
255209 2005 UC349 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255210 2005 UH351 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255211 2005 UN351 29/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255212 2005 UL353 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255213 2005 UW353 29/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255214 2005 UQ354 29/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
255215 2005 UG355 29/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255216 2005 UQ357 30/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
255217 2005 UX359 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
255218 2005 UR378 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255219 2005 UZ384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255220 2005 UY391 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255221 2005 UU392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255222 2005 UW397 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
255223 2005 UQ398 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
255224 2005 UD399 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
255225 2005 UM408 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255226 2005 UU411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
255227 2005 UO420 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255228 2005 UH422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255229 2005 UY424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255230 2005 UZ432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
255231 2005 UD438 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255232 2005 UF438 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
255233 2005 UT438 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
255234 2005 UO439 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
255235 2005 UH440 29/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
255236 2005 UK440 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
255237 2005 UF443 30/10/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255238 2005 UZ444 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255239 2005 UM446 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
255240 2005 UM447 29/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
255241 2005 UP459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255242 2005 UW460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255243 2005 UD482 22/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255244 2005 UC485 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255245 2005 UJ495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
255246 2005 UE497 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
255247 2005 UB500 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
255248 2005 UR508 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255249 2005 UZ508 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
255250 2005 UP510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
255251 2005 UR511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255252 2005 UA514 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255253 2005 US519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
255254 2005 US523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
255255 2005 UP524 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255256 2005 VL 02/11/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
255257 Mechwart 2005 VR1 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
255258 2005 VH4 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
255259 2005 VQ6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255260 2005 VV6 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
255261 2005 VU7 09/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 4,0 km MPC · JPL
255262 2005 VH25 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
255263 2005 VG26 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255264 2005 VG32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255265 2005 VH41 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255266 2005 VH42 03/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255267 2005 VE48 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255268 2005 VH49 01/11/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
255269 2005 VK49 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255270 2005 VV49 02/11/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
255271 2005 VS50 03/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
255272 2005 VT52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255273 2005 VV52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255274 2005 VJ53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
255275 2005 VD58 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
255276 2005 VE59 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255277 2005 VZ60 05/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255278 2005 VU62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
255279 2005 VN63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255280 2005 VU65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
255281 2005 VW71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255282 2005 VX75 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255283 2005 VA77 04/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255284 2005 VO77 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255285 2005 VF78 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255286 2005 VS78 06/11/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
255287 2005 VS81 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
255288 2005 VE85 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255289 2005 VF90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
255290 2005 VF99 10/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
255291 2005 VJ102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255292 2005 VH107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255293 2005 VC109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255294 2005 VS112 09/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
255295 2005 VO113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255296 2005 VD116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
255297 2005 VB118 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255298 2005 VB119 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
255299 2005 VQ119 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
255300 2005 VL120 10/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255301 2005 VD121 12/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255302 2005 VK122 10/11/2005 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
255303 2005 VN125 02/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
255304 2005 VO129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
255305 2005 VN131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,3 km MPC · JPL
255306 2005 VH132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,6 km MPC · JPL
255307 2005 WR 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 3,2 km MPC · JPL
255308 Christianzuber 2005 WB5 20/11/2005 Nogales J.-C. Merlin 2,8 km MPC · JPL
255309 2005 WJ8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255310 2005 WA12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255311 2005 WC14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255312 2005 WA16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255313 2005 WJ19 24/11/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
255314 2005 WN19 24/11/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
255315 2005 WV21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255316 2005 WZ23 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255317 2005 WD25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255318 2005 WH26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255319 2005 WV26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255320 2005 WR27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255321 2005 WJ29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255322 2005 WC30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255323 2005 WJ32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
255324 2005 WT32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
255325 2005 WU32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255326 2005 WB34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255327 2005 WX34 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
255328 2005 WL36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255329 2005 WA37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255330 2005 WW40 19/11/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
255331 2005 WY40 20/11/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
255332 2005 WR43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
255333 2005 WS44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255334 2005 WP45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255335 2005 WC52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255336 2005 WX52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
255337 2005 WC55 26/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
255338 2005 WP59 30/11/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
255339 2005 WZ59 21/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255340 2005 WO63 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
255341 2005 WA64 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255342 2005 WE65 25/11/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
255343 2005 WY65 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255344 2005 WW67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255345 2005 WC68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
255346 2005 WB71 21/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
255347 2005 WV75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
255348 2005 WB77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255349 2005 WT77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255350 2005 WB82 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
255351 2005 WR83 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255352 2005 WW83 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
255353 2005 WK88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
255354 2005 WF90 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
255355 2005 WH93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255356 2005 WY93 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255357 2005 WJ94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255358 2005 WJ97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
255359 2005 WW97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255360 2005 WR99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255361 2005 WE100 28/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255362 2005 WT102 25/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
255363 2005 WB104 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255364 2005 WY104 29/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
255365 2005 WZ104 29/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255366 2005 WZ105 29/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255367 2005 WE107 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255368 2005 WA108 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255369 2005 WO110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255370 2005 WS111 30/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
255371 2005 WW111 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
255372 2005 WR113 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255373 2005 WL115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
255374 2005 WY115 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
255375 2005 WL116 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255376 2005 WW117 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255377 2005 WO119 28/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255378 2005 WA123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255379 2005 WB127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255380 2005 WS136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
255381 2005 WL137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255382 2005 WL138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
255383 2005 WG142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255384 2005 WS147 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
255385 2005 WR151 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
255386 2005 WS151 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
255387 2005 WO152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255388 2005 WG156 29/11/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
255389 2005 WO158 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
255390 2005 WS158 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
255391 2005 WL159 29/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
255392 2005 WS160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255393 2005 WG163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
255394 2005 WE166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
255395 2005 WX166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255396 2005 WY166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255397 2005 WS178 21/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
255398 2005 WF182 25/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255399 2005 WF185 29/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
255400 2005 WE186 30/11/2005 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255401 2005 WA188 30/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
255402 2005 WA189 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
255403 2005 WW189 19/11/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
255404 2005 WQ190 21/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
255405 2005 WV197 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255406 2005 WV207 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
255407 2005 WW207 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255408 2005 XP2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255409 2005 XA5 06/12/2005 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
255410 2005 XF9 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
255411 2005 XY11 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
255412 2005 XB12 01/12/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
255413 2005 XF14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255414 2005 XC19 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
255415 2005 XQ23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
255416 2005 XT28 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
255417 2005 XK29 04/12/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
255418 2005 XO36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
255419 2005 XH50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255420 2005 XQ56 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
255421 2005 XT56 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
255422 2005 XP58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
255423 2005 XB61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255424 2005 XD61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255425 2005 XO71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255426 2005 XS71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255427 2005 XH73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
255428 2005 XM74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
255429 2005 XH76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255430 2005 XC77 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255431 2005 XC79 04/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255432 2005 XG79 08/12/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
255433 2005 XB82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255434 2005 XG82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255435 2005 XH82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255436 2005 XS83 05/12/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
255437 2005 XK84 08/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
255438 2005 XE87 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255439 2005 XE117 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255440 2005 YW2 21/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
255441 2005 YF4 23/12/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
255442 2005 YW11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
255443 2005 YB14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
255444 2005 YC14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255445 2005 YO20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255446 2005 YV21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255447 2005 YN24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255448 2005 YB26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
255449 2005 YJ30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255450 2005 YZ35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255451 2005 YB36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
255452 2005 YC38 21/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
255453 2005 YW42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255454 2005 YP47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
255455 2005 YC50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255456 2005 YW52 22/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255457 2005 YG55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255458 2005 YW72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
255459 2005 YB76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
255460 2005 YS77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
255461 2005 YO78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255462 2005 YP82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255463 2005 YC84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255464 2005 YJ86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
255465 2005 YU86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
255466 2005 YG93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255467 2005 YG98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
255468 2005 YJ112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
255469 2005 YK121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
255470 2005 YV123 24/12/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
255471 2005 YP127 28/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
255472 2005 YG142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
255473 2005 YW158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
255474 2005 YJ165 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
255475 2005 YN165 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
255476 2005 YR167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255477 2005 YP169 30/12/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
255478 2005 YR181 24/12/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
255479 2005 YF185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
255480 2005 YB209 22/12/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
255481 2005 YR214 30/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
255482 2005 YS214 30/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255483 2005 YU222 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255484 2005 YY231 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255485 2005 YL235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
255486 2005 YZ275 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
255487 2006 AT4 02/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
255488 2006 AN6 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
255489 2006 AS7 05/01/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
255490 2006 AY7 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
255491 2006 AO20 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255492 2006 AL28 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255493 2006 AP34 06/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
255494 2006 AJ36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255495 2006 AZ68 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
255496 2006 AE75 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
255497 2006 AX83 05/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
255498 2006 AV85 10/01/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
255499 2006 AX96 02/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
255500 2006 AX97 07/01/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255501 2006 BG 20/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
255502 2006 BR1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255503 2006 BS17 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
255504 2006 BV26 22/01/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
255505 2006 BE27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255506 2006 BR55 27/01/2006 Mayhill R. Hutsebaut 4,6 km MPC · JPL
255507 2006 BC74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
255508 2006 BG83 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
255509 2006 BR96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
255510 2006 BM145 23/01/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
255511 2006 BO145 23/01/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
255512 2006 BT166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
255513 2006 BO185 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
255514 2006 BF214 23/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255515 2006 BU226 30/01/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
255516 2006 BP260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
255517 2006 BY267 26/01/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
255518 2006 CL42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255519 2006 CN61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
255520 2006 CN67 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
255521 2006 DV4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255522 2006 DQ5 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255523 2006 DV61 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
255524 2006 DY69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
255525 2006 DU215 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
255526 2006 ET42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
255527 2006 ET44 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
255528 2006 FP21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
255529 2006 FL49 25/03/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
255530 2006 FK51 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255531 2006 GS1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255532 2006 HU19 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
255533 2006 HC25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255534 2006 HK40 21/04/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
255535 2006 HS56 19/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255536 2006 HB60 25/04/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255537 2006 HB66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
255538 2006 HD80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255539 2006 HX81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255540 2006 HY105 29/04/2006 Siding Spring SSS 6,9 km MPC · JPL
255541 2006 HV111 30/04/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
255542 2006 HB120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
255543 2006 JW6 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255544 2006 JX8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
255545 2006 JC13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255546 2006 JE14 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
255547 2006 JT19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255548 2006 JM25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
255549 2006 JP25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
255550 2006 JB26 02/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
255551 2006 JF29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
255552 2006 JL39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
255553 2006 JN46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255554 2006 JK52 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
255555 2006 JR57 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
255556 2006 KE4 19/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255557 2006 KQ11 19/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255558 2006 KS20 18/05/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
255559 2006 KK27 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
255560 2006 KS27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
255561 2006 KY42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255562 2006 KT43 20/05/2006 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
255563 2006 KH49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255564 2006 KM51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
255565 2006 KY65 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
255566 2006 KK77 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255567 2006 KS80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255568 2006 KZ82 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
255569 2006 KS85 20/05/2006 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
255570 2006 KP86 24/05/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
255571 2006 KY100 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255572 2006 KA107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
255573 2006 KW107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
255574 2006 KW117 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
255575 2006 KM120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
255576 2006 KU120 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
255577 2006 KY123 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255578 2006 KO126 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
255579 2006 LQ1 05/06/2006 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
255580 2006 LW4 09/06/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
255581 2006 LM5 15/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 750 m MPC · JPL
255582 2006 LY6 11/06/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255583 2006 MH3 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255584 2006 MH9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
255585 2006 NZ 08/07/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
255586 2006 OU1 17/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
255587 Gardenia 2006 OU4 21/07/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 900 m MPC · JPL
255588 2006 OJ5 18/07/2006 Mayhill iTelescope Obs. 940 m MPC · JPL
255589 2006 OM5 19/07/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
255590 2006 ON5 19/07/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
255591 2006 OB6 21/07/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
255592 2006 OG10 24/07/2006 Vicques M. Ory 960 m MPC · JPL
255593 2006 OW10 26/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 760 m MPC · JPL
255594 2006 OE14 25/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255595 2006 OB15 26/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
255596 2006 OD16 20/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
255597 2006 OL17 25/07/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255598 Paullauterbur 2006 PE1 13/08/2006 Vallemare Borbon V. S. Casulli 980 m MPC · JPL
255599 2006 PC2 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255600 2006 PC4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255601 2006 PD4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
255602 2006 PG7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255603 2006 PD8 12/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
255604 2006 PY10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255605 2006 PZ11 13/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
255606 2006 PA12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
255607 2006 PR13 14/08/2006 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
255608 2006 PS13 14/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
255609 2006 PY14 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255610 2006 PT15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255611 2006 PZ15 15/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255612 2006 PW16 15/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255613 2006 PF17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
255614 2006 PS17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255615 2006 PK18 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255616 2006 PK19 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
255617 2006 PE21 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
255618 2006 PP21 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255619 2006 PG22 15/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255620 2006 PV22 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
255621 2006 PX22 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255622 2006 PR25 13/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
255623 2006 PV25 13/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255624 2006 PA28 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
255625 2006 PC28 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
255626 2006 PZ29 12/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
255627 2006 PL32 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255628 2006 PT39 14/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
255629 2006 PP42 14/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
255630 2006 QL1 16/08/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
255631 2006 QN1 16/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
255632 2006 QO2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255633 2006 QP2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
255634 2006 QR2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255635 2006 QB5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255636 2006 QJ6 17/08/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
255637 2006 QL6 17/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
255638 2006 QN6 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255639 2006 QR7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255640 2006 QL8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
255641 2006 QH9 19/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
255642 2006 QG12 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
255643 2006 QG13 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
255644 2006 QH14 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255645 2006 QP15 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255646 2006 QF18 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255647 2006 QA19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255648 2006 QD19 17/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
255649 2006 QO19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
255650 2006 QT19 17/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
255651 2006 QK21 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
255652 2006 QQ21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
255653 2006 QY24 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
255654 2006 QO26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
255655 2006 QS26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255656 2006 QG27 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255657 2006 QX27 20/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
255658 2006 QL28 21/08/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
255659 2006 QW28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
255660 2006 QK29 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
255661 2006 QR30 21/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255662 2006 QL32 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255663 2006 QO32 21/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255664 2006 QZ32 22/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
255665 2006 QC33 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
255666 2006 QN34 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
255667 2006 QM35 17/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
255668 2006 QC36 19/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
255669 2006 QR40 16/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
255670 2006 QL41 17/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
255671 2006 QZ41 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
255672 2006 QK42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255673 2006 QQ43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255674 2006 QQ44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
255675 2006 QS45 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
255676 2006 QB47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255677 2006 QU47 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
255678 2006 QQ48 21/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
255679 2006 QF49 21/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255680 2006 QL49 21/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255681 2006 QN50 22/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
255682 2006 QK51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
255683 2006 QZ51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255684 2006 QF53 23/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
255685 2006 QO53 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
255686 2006 QM55 21/08/2006 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
255687 2006 QS58 19/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255688 2006 QJ59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
255689 2006 QL60 20/08/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
255690 2006 QT60 21/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
255691 2006 QD61 21/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
255692 2006 QZ61 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255693 2006 QP62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
255694 2006 QU63 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255695 2006 QZ65 25/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
255696 2006 QM66 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
255697 2006 QG81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
255698 2006 QC82 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255699 2006 QE84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
255700 2006 QY86 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255701 2006 QK88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255702 2006 QO88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255703 Stetson 2006 QN90 25/08/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,3 km MPC · JPL
255704 2006 QJ93 16/08/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
255705 2006 QO93 16/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
255706 2006 QL94 16/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
255707 2006 QH97 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
255708 2006 QP99 23/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255709 2006 QD101 26/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
255710 2006 QL104 28/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255711 2006 QR104 28/08/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
255712 2006 QE105 28/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
255713 2006 QP108 28/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
255714 2006 QS114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
255715 2006 QK117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
255716 2006 QK119 28/08/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
255717 2006 QH120 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
255718 2006 QJ120 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
255719 2006 QT120 29/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255720 2006 QM121 29/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255721 2006 QF122 29/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255722 2006 QY122 29/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255723 2006 QK124 16/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
255724 2006 QH125 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
255725 2006 QM127 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
255726 2006 QW128 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255727 2006 QE129 17/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
255728 2006 QH132 22/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255729 2006 QU132 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
255730 2006 QB133 23/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
255731 2006 QO135 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
255732 2006 QS135 28/08/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
255733 2006 QJ136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
255734 2006 QD138 16/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255735 2006 QG138 16/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255736 2006 QK138 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
255737 2006 QA145 28/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255738 2006 QW147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255739 2006 QJ148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255740 2006 QZ158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
255741 2006 QA164 29/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255742 2006 QC183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255743 2006 RV 04/09/2006 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
255744 2006 RQ2 12/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
255745 2006 RU2 12/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
255746 2006 RC6 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255747 2006 RS11 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255748 2006 RA12 13/09/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
255749 2006 RV16 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255750 2006 RC18 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
255751 2006 RO18 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255752 2006 RR20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255753 2006 RO22 14/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
255754 2006 RT27 14/09/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
255755 2006 RX27 14/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
255756 2006 RW28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255757 2006 RM36 15/09/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
255758 2006 RD41 14/09/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
255759 2006 RN41 14/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
255760 2006 RR41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
255761 2006 RM42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255762 2006 RX42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
255763 2006 RE46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255764 2006 RW49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255765 2006 RK55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255766 2006 RZ55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
255767 2006 RB57 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
255768 2006 RO58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255769 2006 RW58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255770 2006 RA59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255771 2006 RE65 14/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
255772 2006 RK66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
255773 2006 RD70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
255774 2006 RZ75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255775 2006 RS82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255776 2006 RY83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255777 2006 RV86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
255778 2006 RS87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
255779 2006 RK88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255780 2006 RM88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255781 2006 RW92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255782 2006 RH95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
255783 2006 RX95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255784 2006 RJ96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255785 2006 RE97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255786 2006 RW98 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255787 2006 RF100 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
255788 2006 RK100 14/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
255789 2006 RY100 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255790 2006 SQ 16/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255791 2006 SF3 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
255792 2006 ST7 18/09/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
255793 2006 SB8 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
255794 2006 SE8 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255795 2006 SH8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
255796 2006 SY10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255797 2006 SN11 16/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
255798 2006 SG13 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
255799 2006 ST14 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255800 2006 SN15 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255801 2006 SD19 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255802 2006 SZ21 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255803 2006 SL22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
255804 2006 SV24 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
255805 2006 SM25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
255806 2006 SD33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255807 2006 SO34 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255808 2006 SM35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255809 2006 SN40 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255810 2006 SC42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
255811 2006 SB46 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
255812 2006 SE46 18/09/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,0 km MPC · JPL
255813 2006 SO48 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
255814 2006 SD50 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
255815 2006 SP51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
255816 2006 SN52 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
255817 2006 SQ54 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
255818 2006 SZ54 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
255819 2006 SE57 21/09/2006 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 830 m MPC · JPL
255820 2006 SP57 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
255821 2006 SB68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255822 2006 SO70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255823 2006 SB71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255824 2006 SF71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255825 2006 SL72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255826 2006 SB76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255827 2006 SZ85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255828 2006 SC86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
255829 2006 ST87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255830 2006 SY89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255831 2006 SO90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255832 2006 SH95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255833 2006 SK95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
255834 2006 SP96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
255835 2006 SK98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255836 2006 SC100 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255837 2006 SS103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
255838 2006 SE104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
255839 2006 SN108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255840 2006 SR109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
255841 2006 SM110 20/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255842 2006 SG111 22/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
255843 2006 SJ116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255844 2006 SH117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255845 2006 SM117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255846 2006 SQ121 18/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
255847 2006 SA136 20/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255848 2006 SH138 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
255849 2006 SS142 19/09/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
255850 2006 SO143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
255851 2006 SP151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255852 2006 SS151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255853 2006 SQ152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
255854 2006 SK153 20/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255855 2006 SF154 20/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255856 2006 SJ154 20/09/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255857 2006 SC160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255858 2006 SF160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
255859 2006 SL163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255860 2006 SV165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255861 2006 ST169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
255862 2006 SG171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
255863 2006 SJ172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
255864 2006 SB175 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255865 2006 SL182 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
255866 2006 SW184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
255867 2006 SA186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
255868 2006 SW187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255869 2006 SS196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255870 2006 SW196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255871 2006 SA203 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
255872 2006 SS208 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
255873 2006 SL211 26/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
255874 2006 SB215 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
255875 2006 SJ223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255876 2006 SN223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
255877 2006 SS223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
255878 2006 SQ239 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255879 2006 SB241 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
255880 2006 SH250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
255881 2006 SE254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
255882 2006 SG259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
255883 2006 SV259 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255884 2006 SN262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
255885 2006 SJ263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
255886 2006 SX268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255887 2006 SS269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
255888 2006 SD271 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
255889 2006 SG271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
255890 2006 SD274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
255891 2006 SS274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
255892 2006 SL275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
255893 2006 ST279 28/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255894 2006 SK284 27/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
255895 2006 SN286 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
255896 2006 SA289 26/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255897 2006 SY289 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
255898 2006 SK294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255899 2006 SP298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
255900 2006 SR298 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
255901 2006 SH306 27/09/2006 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
255902 2006 SD308 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
255903 2006 SS315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255904 2006 SU316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255905 2006 SC323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255906 2006 SY325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
255907 2006 SE327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
255908 2006 SC329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255909 2006 SN339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255910 2006 SK342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255911 2006 SS348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
255912 2006 SA354 30/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
255913 2006 SE354 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
255914 2006 SY356 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
255915 2006 SW357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
255916 2006 SD358 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
255917 2006 SE359 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
255918 2006 SX361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
255919 2006 SB363 30/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
255920 2006 SF365 30/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
255921 2006 SV365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
255922 2006 SU366 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
255923 2006 SE367 25/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
255924 2006 SM388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
255925 2006 SF390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 5,9 km MPC · JPL
255926 2006 SY390 17/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
255927 2006 SO391 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
255928 2006 SN392 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
255929 2006 SM393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
255930 2006 SD397 19/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
255931 2006 SW400 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
255932 2006 SA402 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
255933 2006 SV406 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
255934 2006 SU408 19/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
255935 2006 SZ412 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
255936 2006 TP1 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255937 2006 TD4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
255938 2006 TB8 12/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,1 km MPC · JPL
255939 2006 TT9 13/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,2 km MPC · JPL
255940 2006 TZ9 14/10/2006 Dax Dax Obs. 1,0 km MPC · JPL
255941 2006 TT10 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255942 2006 TT11 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
255943 2006 TT12 10/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
255944 2006 TM15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255945 2006 TZ16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255946 2006 TA17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255947 2006 TG17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255948 2006 TG22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255949 2006 TU22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255950 2006 TN23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255951 2006 TY26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255952 2006 TD27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
255953 2006 TF27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255954 2006 TT27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255955 2006 TD28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255956 2006 TP28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255957 2006 TQ28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255958 2006 TK29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255959 2006 TP34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255960 2006 TC35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255961 2006 TB36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255962 2006 TH37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255963 2006 TV38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255964 2006 TZ39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
255965 2006 TG40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
255966 2006 TA44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255967 2006 TE44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
255968 2006 TR44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
255969 2006 TV44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255970 2006 TG46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255971 2006 TL47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
255972 2006 TE49 12/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
255973 2006 TV50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255974 2006 TH51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
255975 2006 TQ52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
255976 2006 TF53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255977 2006 TC64 10/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
255978 2006 TE70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
255979 2006 TU70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
255980 2006 TE71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
255981 2006 TJ75 11/10/2006 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
255982 2006 TF78 12/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
255983 2006 TY78 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255984 2006 TB79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255985 2006 TF79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255986 2006 TL82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255987 2006 TT85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255988 2006 TP91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
255989 Dengyushian 2006 TU94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
255990 2006 TG98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
255991 2006 TL102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
255992 2006 TN102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
255993 2006 TE104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
255994 2006 TL105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
255995 2006 TY105 12/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
255996 2006 TC106 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
255997 2006 TS106 15/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
255998 2006 TO109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
255999 2006 TJ110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256000 2006 TO110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

251.000s  • 252.000s  • 253.000s  • 254.000s  • 255.000s  • 256.000s  • 257.000s  • 258.000s  • 259.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001