Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/113001–114000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113001 2002 RT38 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113002 2002 RW38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
113003 2002 RY38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
113004 2002 RD39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
113005 2002 RF39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
113006 2002 RG39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
113007 2002 RJ39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113008 2002 RQ39 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113009 2002 RY39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113010 2002 RZ39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113011 2002 RL40 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113012 2002 RP40 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
113013 2002 RS40 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
113014 2002 RG41 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113015 2002 RN41 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113016 2002 RO41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113017 2002 RK42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113018 2002 RQ42 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113019 2002 RW42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113020 2002 RJ43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113021 2002 RO43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113022 2002 RB44 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113023 2002 RU44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113024 2002 RW44 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113025 2002 RK45 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113026 2002 RR45 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113027 2002 RH46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113028 2002 RL46 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113029 2002 RZ46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113030 2002 RF47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113031 2002 RL47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113032 2002 RH48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113033 2002 RL48 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113034 2002 RM48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113035 2002 RN48 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
113036 2002 RR48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113037 2002 RS48 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113038 2002 RG49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113039 2002 RH49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113040 2002 RL49 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113041 2002 RS49 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113042 2002 RO50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113043 2002 RR50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113044 2002 RJ51 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113045 2002 RM51 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113046 2002 RR51 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113047 2002 RW51 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
113048 2002 RY51 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113049 2002 RM52 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113050 2002 RR52 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113051 2002 RQ53 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113052 2002 RU53 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113053 2002 RW53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113054 2002 RO54 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113055 2002 RQ54 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113056 2002 RL55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
113057 2002 RM55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
113058 2002 RY55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
113059 2002 RF56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
113060 2002 RE57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
113061 2002 RA58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113062 2002 RW58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113063 2002 RF59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
113064 2002 RU59 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113065 2002 RB60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
113066 2002 RK60 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113067 2002 RN60 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113068 2002 RS60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113069 2002 RM61 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113070 2002 RN61 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
113071 2002 RK62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113072 2002 RM62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113073 2002 RO62 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113074 2002 RP62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113075 2002 RB63 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113076 2002 RN63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113077 2002 RR63 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113078 2002 RU63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113079 2002 RD64 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113080 2002 RP64 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113081 2002 RU64 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113082 2002 RW64 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113083 2002 RC65 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
113084 2002 RG65 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113085 2002 RA66 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113086 2002 RQ67 03/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113087 2002 RE69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
113088 2002 RA70 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
113089 2002 RR70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113090 2002 RK71 04/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113091 2002 RO71 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
113092 2002 RT71 05/09/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
113093 2002 RM72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113094 2002 RT72 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113095 2002 RU72 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113096 2002 RO73 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113097 2002 RK74 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113098 2002 RV74 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113099 2002 RX75 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113100 2002 RC76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113101 2002 RO76 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113102 2002 RR76 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113103 2002 RS76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113104 2002 RT76 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113105 2002 RV76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
113106 2002 RD77 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113107 2002 RM77 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113108 2002 RS77 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113109 2002 RB78 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113110 2002 RH78 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113111 2002 RY78 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113112 2002 RD79 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113113 2002 RH79 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113114 2002 RK79 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113115 2002 RQ79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113116 2002 RC80 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113117 2002 RF80 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
113118 2002 RP80 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113119 2002 RS80 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113120 2002 RH81 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
113121 2002 RM81 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113122 2002 RP81 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113123 2002 RQ81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113124 2002 RV81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113125 2002 RA82 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113126 2002 RK82 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
113127 2002 RD83 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113128 2002 RR83 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113129 2002 RZ83 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113130 2002 RA85 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113131 2002 RK86 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
113132 2002 RM86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113133 2002 RV86 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
113134 2002 RD87 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113135 2002 RF87 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113136 2002 RO87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113137 2002 RX87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113138 2002 RZ87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113139 2002 RC88 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113140 2002 RR89 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113141 2002 RZ89 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113142 2002 RB90 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113143 2002 RT92 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113144 2002 RZ92 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
113145 2002 RK93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
113146 2002 RX93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113147 2002 RR94 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113148 2002 RZ94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113149 2002 RC95 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
113150 2002 RS95 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113151 2002 RX95 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113152 2002 RC96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113153 2002 RF96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113154 2002 RJ96 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113155 2002 RZ96 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113156 2002 RA97 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113157 2002 RU97 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113158 2002 RV97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113159 2002 RW97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113160 2002 RC98 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113161 2002 RF98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113162 2002 RA99 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113163 2002 RM99 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
113164 2002 RS99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113165 2002 RB100 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113166 2002 RV100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113167 2002 RY100 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113168 2002 RH101 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
113169 2002 RP101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113170 2002 RZ101 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113171 2002 RG102 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113172 2002 RN102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113173 2002 RS102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
113174 2002 RU102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113175 2002 RW102 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113176 2002 RY102 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113177 2002 RD103 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113178 2002 RG103 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113179 2002 RH104 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113180 2002 RS105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113181 2002 RU105 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113182 2002 RV105 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113183 2002 RZ105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113184 2002 RE106 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113185 2002 RF106 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
113186 2002 RG106 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113187 2002 RN106 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
113188 2002 RP106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113189 2002 RR106 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
113190 2002 RV106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113191 2002 RJ107 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
113192 2002 RT107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113193 2002 RX107 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
113194 2002 RY107 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113195 2002 RE108 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
113196 2002 RJ108 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113197 2002 RJ110 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113198 2002 RE111 06/09/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
113199 2002 RM111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113200 2002 RP111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113201 2002 RS111 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113202 Kisslászló 2002 RY111 07/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 5,4 km MPC · JPL
113203 Szabó 2002 RC112 07/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
113204 2002 RX112 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113205 2002 RB113 07/09/2002 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
113206 2002 RV113 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113207 2002 RM114 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113208 2002 RR114 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
113209 2002 RU114 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113210 2002 RF117 07/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,0 km MPC · JPL
113211 2002 RK117 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113212 2002 RZ117 03/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
113213 2002 RM118 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
113214 Vinkó 2002 RT118 09/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
113215 2002 RW118 09/09/2002 Powell Powell Obs. 1,3 km MPC · JPL
113216 2002 RF119 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113217 2002 RQ119 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113218 2002 RT119 07/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113219 2002 RU119 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
113220 2002 RZ119 08/09/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
113221 2002 RN120 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
113222 2002 RW120 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113223 2002 RK121 07/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113224 2002 RN121 07/09/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
113225 2002 RV121 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113226 2002 RX121 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113227 2002 RB122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
113228 2002 RN122 08/09/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
113229 2002 RX122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113230 2002 RA123 08/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
113231 2002 RB123 08/09/2002 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
113232 2002 RC123 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
113233 2002 RH123 08/09/2002 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
113234 2002 RJ123 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113235 2002 RX124 09/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
113236 2002 RS125 04/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
113237 2002 RH126 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
113238 2002 RN126 09/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
113239 2002 RQ126 09/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113240 2002 RR126 09/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113241 2002 RY126 10/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
113242 2002 RB127 10/09/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
113243 2002 RP127 10/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
113244 2002 RB129 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
113245 2002 RN130 10/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
113246 2002 RV130 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113247 2002 RV131 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
113248 2002 RG133 09/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
113249 2002 RJ133 09/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
113250 2002 RP133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113251 2002 RQ133 10/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
113252 2002 RF134 10/09/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
113253 2002 RH134 10/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113254 2002 RW134 10/09/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
113255 2002 RA137 12/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
113256 Prüm 2002 RF138 13/09/2002 Hoher List E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
113257 2002 RD139 10/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113258 2002 RB140 10/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
113259 2002 RF140 10/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113260 2002 RG141 10/09/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
113261 2002 RH141 10/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113262 2002 RU142 11/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
113263 2002 RU144 11/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
113264 2002 RC150 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113265 2002 RK150 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
113266 2002 RM150 11/09/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
113267 2002 RT150 12/09/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
113268 2002 RE151 12/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113269 2002 RN151 12/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
113270 2002 RN152 12/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
113271 2002 RE153 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
113272 2002 RP154 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
113273 2002 RR154 10/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
113274 2002 RY154 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
113275 2002 RA155 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
113276 2002 RB158 11/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
113277 2002 RE159 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
113278 2002 RM159 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113279 2002 RN159 11/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
113280 2002 RQ159 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
113281 2002 RA160 12/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
113282 2002 RU161 12/09/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
113283 2002 RT162 12/09/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
113284 2002 RF164 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
113285 2002 RQ164 12/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
113286 2002 RW166 13/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113287 2002 RH170 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113288 2002 RP171 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113289 2002 RR171 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113290 2002 RJ172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113291 2002 RT172 13/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
113292 2002 RB173 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113293 2002 RF173 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113294 2002 RL175 13/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
113295 2002 RA176 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113296 2002 RJ177 13/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
113297 2002 RL178 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
113298 2002 RQ178 14/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113299 2002 RE182 11/09/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
113300 2002 RQ182 11/09/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113301 2002 RC183 11/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
113302 2002 RX184 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
113303 2002 RC185 12/09/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
113304 2002 RT185 12/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113305 2002 RD186 12/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
113306 2002 RQ186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
113307 2002 RS186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
113308 2002 RM187 11/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,1 km MPC · JPL
113309 2002 RN187 11/09/2002 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
113310 2002 RT187 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113311 2002 RK189 14/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
113312 2002 RF190 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
113313 2002 RJ190 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
113314 2002 RT193 12/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
113315 2002 RD197 12/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
113316 2002 RX199 13/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
113317 2002 RL200 13/09/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
113318 2002 RX200 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113319 2002 RZ200 13/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113320 2002 RN203 14/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113321 2002 RE204 14/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113322 2002 RA205 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113323 2002 RF205 14/09/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
113324 2002 RO205 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
113325 2002 RQ205 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
113326 2002 RT205 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
113327 2002 RL206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
113328 2002 RR207 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113329 2002 RS207 14/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
113330 2002 RU207 14/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
113331 2002 RN209 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113332 2002 RP209 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
113333 Tyler 2002 RR211 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,9 km MPC · JPL
113334 2002 RE213 12/09/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
113335 2002 RK213 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113336 2002 RC214 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113337 2002 RQ214 13/09/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
113338 2002 RD215 13/09/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
113339 2002 RU216 13/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
113340 2002 RE217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113341 2002 RQ222 15/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
113342 2002 RS222 15/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113343 2002 RE226 13/09/2002 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
113344 2002 RT227 14/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
113345 2002 RY229 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
113346 2002 RE233 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,8 km MPC · JPL
113347 2002 RG233 14/09/2002 Palomar R. Matson 5,8 km MPC · JPL
113348 2002 RR233 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,1 km MPC · JPL
113349 2002 RJ234 15/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
113350 2002 RG235 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
113351 2002 RH235 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,8 km MPC · JPL
113352 2002 RX235 14/09/2002 Haleakala R. Matson 2,4 km MPC · JPL
113353 2002 RB236 09/09/2002 Haleakala R. Matson 1,4 km MPC · JPL
113354 2002 RQ237 01/09/2002 Haleakala R. Matson 1,5 km MPC · JPL
113355 Gessler 2002 RW240 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,0 km MPC · JPL
113356 2002 RO244 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113357 2002 RN245 01/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113358 2002 RU245 01/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
113359 2002 RY245 01/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
113360 2002 SC1 26/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
113361 2002 SH1 26/09/2002 Haleakala NEAT 9,0 km MPC · JPL
113362 2002 SR1 26/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113363 2002 SS1 26/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
113364 2002 SJ2 26/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113365 2002 SL2 26/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
113366 2002 SV2 27/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
113367 2002 SY2 27/09/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
113368 2002 SZ2 27/09/2002 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
113369 2002 SQ3 26/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113370 2002 ST3 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113371 2002 SC6 27/09/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
113372 2002 SK6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113373 2002 SS6 27/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
113374 2002 SB8 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
113375 2002 SE8 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113376 2002 ST8 27/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
113377 2002 SG9 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113378 2002 SM9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113379 2002 SR9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113380 2002 SN10 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113381 2002 SC11 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
113382 2002 SW12 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113383 2002 ST14 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
113384 2002 SW14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113385 2002 SS15 27/09/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
113386 2002 SV15 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
113387 2002 SH16 27/09/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
113388 Davidmartinez 2002 SS16 28/09/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 6,0 km MPC · JPL
113389 2002 SF17 28/09/2002 Ondřejov Ondřejov Obs. 4,1 km MPC · JPL
113390 Helvetia 2002 SU19 29/09/2002 Winterthur M. Griesser 2,2 km MPC · JPL
113391 2002 SG20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
113392 2002 SG21 26/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113393 2002 SJ21 26/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
113394 Niebur 2002 SN21 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113395 Curtniebur 2002 SZ21 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
113396 2002 SA22 26/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
113397 2002 SH22 26/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
113398 2002 SL22 26/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
113399 2002 SM22 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113400 2002 ST22 26/09/2002 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113401 2002 SV22 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
113402 2002 SW22 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113403 2002 ST23 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
113404 2002 SA24 27/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113405 Itomori 2002 SS24 28/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
113406 2002 SU24 28/09/2002 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
113407 2002 SZ24 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
113408 2002 ST25 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
113409 2002 SU25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
113410 2002 SY25 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113411 2002 SD26 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
113412 2002 SG26 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
113413 2002 SG27 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113414 2002 SS27 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113415 Rauracia 2002 SN28 30/09/2002 Vicques M. Ory 9,2 km MPC · JPL
113416 2002 SH29 28/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113417 2002 SE30 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
113418 2002 SJ33 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
113419 2002 SM33 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
113420 2002 SE34 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113421 2002 SK34 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
113422 2002 SQ36 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
113423 2002 SS36 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
113424 2002 SU36 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
113425 2002 SH37 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
113426 2002 SR37 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
113427 2002 SU37 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
113428 2002 SG38 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113429 2002 SV38 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113430 2002 SD39 30/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
113431 2002 SK39 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113432 2002 SO39 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113433 2002 SR39 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113434 2002 SW39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113435 2002 SX39 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
113436 2002 SS40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
113437 2002 SY40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
113438 2002 SD41 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
113439 2002 SJ42 28/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
113440 2002 SR43 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
113441 2002 ST43 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
113442 2002 SU43 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113443 2002 SX43 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
113444 2002 SH44 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
113445 2002 SL44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
113446 2002 SN44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
113447 2002 ST45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
113448 2002 SZ45 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113449 2002 SB46 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
113450 2002 SQ46 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
113451 2002 SB47 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
113452 2002 SF47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113453 2002 SZ47 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113454 2002 SF48 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113455 2002 SR48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113456 2002 SV48 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113457 2002 SB49 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113458 2002 SH49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113459 2002 SN50 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
113460 2002 SV50 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113461 McCay 2002 SX50 30/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
113462 2002 SF51 16/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
113463 2002 SR51 17/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
113464 2002 SO53 19/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113465 2002 SX53 21/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
113466 2002 SH54 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
113467 2002 SO54 30/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113468 2002 SP55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113469 2002 ST55 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113470 2002 SX55 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113471 2002 SY55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113472 2002 SU56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113473 2002 SB57 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113474 2002 ST57 30/09/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
113475 2002 SV57 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
113476 2002 SM58 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
113477 2002 SS58 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113478 2002 ST63 25/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113479 2002 TF 01/10/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
113480 2002 TH 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
113481 2002 TL 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
113482 2002 TN 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
113483 2002 TO 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
113484 2002 TQ1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
113485 2002 TX1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
113486 2002 TE2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
113487 2002 TL2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113488 2002 TR2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
113489 2002 TW2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113490 2002 TB3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
113491 2002 TV3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
113492 2002 TW3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
113493 2002 TB4 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113494 2002 TK4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
113495 2002 TD5 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113496 2002 TF5 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113497 2002 TQ5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
113498 2002 TU5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
113499 2002 TA6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
113500 2002 TO6 01/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113501 2002 TS6 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113502 2002 TY6 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113503 2002 TA7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
113504 2002 TC7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
113505 2002 TJ7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
113506 2002 TL7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
113507 2002 TS7 01/10/2002 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
113508 2002 TG8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
113509 2002 TK8 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
113510 2002 TP8 01/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
113511 2002 TT9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
113512 2002 TS11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
113513 2002 TP12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
113514 2002 TY12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
113515 2002 TT13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
113516 2002 TU13 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113517 2002 TW13 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113518 2002 TC14 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113519 2002 TB15 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113520 2002 TR15 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113521 2002 TH16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113522 2002 TL16 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113523 2002 TV16 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113524 2002 TV17 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
113525 2002 TD19 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113526 2002 TK19 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113527 2002 TO19 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
113528 2002 TP19 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113529 2002 TY19 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113530 2002 TK20 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113531 2002 TQ20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113532 2002 TX20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113533 2002 TL21 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113534 2002 TN21 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113535 2002 TZ22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113536 2002 TY23 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113537 2002 TZ23 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113538 2002 TE24 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113539 2002 TF24 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113540 2002 TT24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113541 2002 TU25 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113542 2002 TO26 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
113543 2002 TD27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113544 2002 TE27 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113545 2002 TN27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113546 2002 TR27 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113547 2002 TX27 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113548 2002 TY27 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113549 2002 TF28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113550 2002 TJ28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113551 2002 TK28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113552 2002 TZ28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113553 2002 TN29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113554 2002 TZ29 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113555 2002 TU30 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
113556 2002 TH31 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
113557 2002 TP31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113558 2002 TS31 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113559 2002 TT31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113560 2002 TA32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113561 2002 TY33 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113562 2002 TC34 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113563 2002 TO34 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113564 2002 TC35 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
113565 2002 TP35 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113566 2002 TG36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113567 2002 TV36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113568 2002 TY36 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113569 2002 TZ36 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113570 2002 TP37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113571 2002 TY37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113572 2002 TL38 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113573 2002 TR39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113574 2002 TF40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113575 2002 TO40 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113576 2002 TC41 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113577 2002 TM41 02/10/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
113578 2002 TX41 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113579 2002 TT42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113580 2002 TX42 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113581 2002 TU43 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113582 2002 TQ44 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113583 2002 TS45 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113584 2002 TT45 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
113585 2002 TN46 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113586 2002 TT46 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113587 2002 TX46 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113588 2002 TE47 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
113589 2002 TB48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113590 2002 TM48 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113591 2002 TK49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113592 2002 TM49 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113593 2002 TT49 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113594 2002 TA50 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113595 2002 TH50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113596 2002 TN50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113597 2002 TZ50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113598 2002 TL51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
113599 2002 TW51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113600 2002 TX51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113601 2002 TY51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
113602 2002 TF52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113603 2002 TR52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113604 2002 TV52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113605 2002 TD53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113606 2002 TO53 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113607 2002 TQ53 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
113608 2002 TW53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113609 2002 TC54 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113610 2002 TG54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113611 2002 TM54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113612 2002 TU54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113613 2002 TJ55 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
113614 2002 TN55 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
113615 2002 TO56 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113616 2002 TU56 02/10/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
113617 2002 TJ57 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113618 2002 TZ58 04/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,6 km MPC · JPL
113619 2002 TU60 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113620 2002 TR61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
113621 2002 TA62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,4 km MPC · JPL
113622 2002 TE62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
113623 2002 TO63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
113624 2002 TD64 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113625 2002 TD65 02/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
113626 2002 TZ65 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
113627 2002 TH67 06/10/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 2,5 km MPC · JPL
113628 2002 TM70 03/10/2002 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
113629 2002 TU70 03/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
113630 2002 TZ70 03/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113631 2002 TB71 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
113632 2002 TA72 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
113633 2002 TN73 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
113634 2002 TW73 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113635 2002 TG74 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
113636 2002 TH75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
113637 2002 TK75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
113638 2002 TC76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
113639 2002 TK76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113640 2002 TM76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
113641 2002 TY76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
113642 2002 TT77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
113643 2002 TV77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
113644 2002 TG78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
113645 2002 TN78 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113646 2002 TS78 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113647 2002 TU78 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113648 2002 TR79 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113649 2002 TX79 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
113650 2002 TT80 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113651 2002 TW80 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113652 2002 TR81 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113653 2002 TY81 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
113654 2002 TH83 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113655 2002 TK83 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
113656 2002 TY83 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
113657 2002 TV84 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
113658 2002 TH85 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
113659 Faltona 2002 TQ85 02/10/2002 Campo Imperatore E. Palomba 5,1 km MPC · JPL
113660 2002 TX85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
113661 2002 TE86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 7,0 km MPC · JPL
113662 2002 TC88 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113663 2002 TD88 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113664 2002 TB89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
113665 2002 TQ89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113666 2002 TA90 03/10/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
113667 2002 TB91 03/10/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
113668 2002 TN91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113669 2002 TO91 03/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
113670 2002 TK93 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113671 Sacromonte 2002 TM96 13/10/2002 Schiaparelli L. Buzzi 6,4 km MPC · JPL
113672 2002 TN96 10/10/2002 Farpoint Farpoint Obs. 2,3 km MPC · JPL
113673 2002 TU97 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,2 km MPC · JPL
113674 2002 TV99 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113675 2002 TN102 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113676 2002 TJ103 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113677 2002 TJ105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
113678 2002 TV106 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
113679 2002 TB108 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
113680 2002 TY108 01/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
113681 2002 TL110 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
113682 2002 TQ110 02/10/2002 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
113683 2002 TB111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
113684 2002 TG111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,9 km MPC · JPL
113685 2002 TQ111 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113686 2002 TL112 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113687 2002 TZ113 03/10/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
113688 2002 TW114 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113689 2002 TP115 03/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
113690 2002 TK116 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
113691 2002 TG120 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
113692 2002 TH120 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113693 2002 TS120 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113694 2002 TB121 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113695 2002 TF121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
113696 2002 TL121 03/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
113697 2002 TM121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
113698 2002 TS124 04/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
113699 2002 TT124 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
113700 2002 TV124 04/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113701 2002 TT125 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113702 2002 TJ126 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113703 2002 TS126 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113704 2002 TQ127 04/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
113705 2002 TS127 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113706 2002 TB129 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113707 2002 TM129 04/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
113708 2002 TW130 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113709 2002 TS131 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113710 2002 TH132 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
113711 2002 TK132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113712 2002 TN132 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
113713 2002 TO132 04/10/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
113714 2002 TK133 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
113715 2002 TM133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
113716 2002 TH134 04/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113717 2002 TV134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113718 2002 TV135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
113719 2002 TH136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
113720 2002 TZ136 04/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
113721 2002 TB137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
113722 2002 TV137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
113723 2002 TD138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
113724 2002 TL138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
113725 2002 TV139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
113726 2002 TJ140 05/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113727 2002 TO141 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113728 2002 TR142 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113729 2002 TZ142 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113730 2002 TA143 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113731 2002 TO143 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113732 2002 TQ143 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113733 2002 TX144 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113734 2002 TS150 05/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
113735 2002 TF154 05/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113736 2002 TD155 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
113737 2002 TT156 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113738 2002 TM157 05/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
113739 2002 TX157 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113740 2002 TJ159 05/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
113741 2002 TS160 05/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
113742 2002 TD162 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
113743 2002 TL162 05/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113744 2002 TE163 05/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
113745 2002 TS163 05/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
113746 2002 TA164 05/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
113747 2002 TH164 05/10/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
113748 2002 TN164 05/10/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
113749 2002 TB166 03/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
113750 2002 TL166 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113751 2002 TR166 03/10/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
113752 2002 TF167 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
113753 2002 TP167 03/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
113754 2002 TC168 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113755 2002 TE168 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113756 2002 TG168 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113757 2002 TM170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
113758 2002 TT170 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
113759 2002 TT171 04/10/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
113760 2002 TA172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
113761 2002 TH172 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
113762 2002 TJ172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
113763 2002 TL172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
113764 2002 TO172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
113765 2002 TX172 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113766 2002 TR173 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
113767 2002 TY174 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113768 2002 TJ177 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113769 2002 TB178 11/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113770 2002 TA179 13/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
113771 2002 TQ181 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113772 2002 TK183 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113773 2002 TY183 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113774 2002 TL184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113775 2002 TM184 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113776 2002 TP184 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113777 2002 TS184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113778 2002 TC185 04/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
113779 2002 TT187 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113780 2002 TC188 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
113781 2002 TF188 04/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
113782 2002 TU188 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113783 2002 TA191 01/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
113784 2002 TO191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
113785 2002 TS191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
113786 2002 TZ192 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113787 2002 TH193 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113788 2002 TY194 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113789 2002 TZ194 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113790 2002 TF195 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113791 2002 TM195 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113792 2002 TX195 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113793 2002 TR196 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113794 2002 TV197 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
113795 2002 TZ197 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
113796 2002 TQ198 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113797 2002 TB200 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
113798 2002 TG203 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113799 2002 TW203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113800 2002 TG204 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113801 2002 TM205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113802 2002 TD206 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113803 2002 TJ206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113804 2002 TA207 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
113805 2002 TF207 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113806 2002 TM208 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113807 2002 TB209 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113808 2002 TC209 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
113809 2002 TC210 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113810 2002 TG210 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113811 2002 TZ210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113812 2002 TK211 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113813 2002 TN212 07/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
113814 2002 TG213 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113815 2002 TA215 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
113816 2002 TM216 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113817 2002 TN216 06/10/2002 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
113818 2002 TR216 06/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
113819 2002 TQ217 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
113820 2002 TX218 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113821 2002 TM221 06/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113822 2002 TS221 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
113823 2002 TY221 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
113824 2002 TG222 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113825 2002 TS223 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
113826 2002 TV223 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113827 2002 TG225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
113828 2002 TC226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
113829 2002 TN226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
113830 2002 TA227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
113831 2002 TC227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
113832 2002 TP227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
113833 2002 TC229 07/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
113834 2002 TH231 08/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
113835 2002 TP231 08/10/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
113836 2002 TR231 08/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
113837 2002 TT232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113838 2002 TX232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113839 2002 TG235 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
113840 2002 TH236 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113841 2002 TO236 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
113842 2002 TR236 06/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
113843 2002 TG237 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113844 2002 TV237 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
113845 2002 TD238 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113846 2002 TV239 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113847 2002 TR240 06/10/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
113848 2002 TH241 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113849 2002 TL241 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113850 2002 TG242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
113851 2002 TL242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
113852 2002 TF245 07/10/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
113853 2002 TK246 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113854 2002 TN246 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
113855 2002 TL249 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
113856 2002 TB250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113857 2002 TT250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113858 2002 TY252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113859 2002 TM253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
113860 2002 TE254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
113861 2002 TZ254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
113862 2002 TD255 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
113863 2002 TG255 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
113864 2002 TN255 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113865 2002 TR255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113866 2002 TZ256 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
113867 2002 TA258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113868 2002 TR258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113869 2002 TV258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113870 2002 TC259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113871 2002 TH259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113872 2002 TM259 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113873 2002 TT259 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
113874 2002 TY259 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113875 2002 TP260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113876 2002 TE261 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113877 2002 TG261 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
113878 2002 TR261 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113879 2002 TB262 10/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113880 2002 TP262 10/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113881 2002 TB264 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113882 2002 TF264 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113883 2002 TD265 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113884 2002 TS265 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
113885 2002 TU265 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113886 2002 TG266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
113887 2002 TC267 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113888 2002 TG267 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
113889 2002 TL267 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
113890 2002 TA270 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
113891 2002 TG270 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113892 2002 TL270 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
113893 2002 TN270 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
113894 2002 TP271 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113895 2002 TR271 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
113896 2002 TB272 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
113897 2002 TF273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113898 2002 TT273 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113899 2002 TO274 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
113900 2002 TR274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
113901 2002 TX274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
113902 2002 TK276 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
113903 2002 TO276 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
113904 2002 TQ276 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
113905 2002 TV277 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
113906 2002 TJ278 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
113907 2002 TV278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
113908 2002 TX279 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113909 2002 TC280 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
113910 2002 TO280 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
113911 2002 TW281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
113912 2002 TD282 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
113913 2002 TJ282 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
113914 2002 TF284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113915 2002 TG284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
113916 2002 TJ284 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
113917 2002 TJ285 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
113918 2002 TD286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
113919 2002 TF286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113920 2002 TK286 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
113921 2002 TZ286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
113922 2002 TD287 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
113923 2002 TS287 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113924 2002 TT287 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113925 2002 TD288 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
113926 2002 TL288 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
113927 2002 TT288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
113928 2002 TF289 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
113929 2002 TK289 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
113930 2002 TN289 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
113931 2002 TP289 10/10/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
113932 2002 TR289 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
113933 2002 TU289 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
113934 2002 TD291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
113935 2002 TB292 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113936 2002 TS292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
113937 2002 TM293 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113938 2002 TN294 12/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
113939 2002 TO294 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113940 2002 TZ294 13/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
113941 2002 TM295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
113942 2002 TQ295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
113943 2002 TV295 13/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
113944 2002 TP296 11/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
113945 2002 TU296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113946 2002 TE298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
113947 2002 TT300 15/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113948 2002 TZ302 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
113949 Bahcall 2002 TV313 04/10/2002 Apache Point SDSS 7,3 km MPC · JPL
113950 Donbaldwin 2002 TC315 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
113951 Artdavidsen 2002 TM349 10/10/2002 Apache Point SDSS 6,5 km MPC · JPL
113952 Schramm 2002 TM352 10/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
113953 2002 UK 21/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
113954 2002 UE1 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
113955 2002 UY1 28/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113956 2002 UJ3 28/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
113957 2002 UD6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
113958 2002 UH6 28/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
113959 2002 UY6 28/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
113960 2002 UO7 28/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
113961 2002 UB8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
113962 2002 UJ8 28/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
113963 2002 US9 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113964 2002 UT9 26/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
113965 2002 UV9 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
113966 2002 UF10 28/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
113967 2002 UO12 31/10/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
113968 2002 UO13 28/10/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
113969 2002 UR13 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
113970 2002 UF15 30/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
113971 2002 UL15 30/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
113972 2002 UM15 30/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
113973 2002 UP15 30/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
113974 2002 UN17 29/10/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
113975 2002 UO18 30/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
113976 2002 UM19 30/10/2002 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
113977 2002 UO19 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
113978 2002 UR20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
113979 2002 UA22 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
113980 2002 UH22 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
113981 2002 UT22 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
113982 2002 UW22 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
113983 2002 UZ22 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
113984 2002 UN23 28/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
113985 2002 UA26 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
113986 2002 UF26 31/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
113987 2002 UO26 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
113988 2002 UR26 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
113989 2002 UF27 31/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
113990 2002 UF28 30/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
113991 2002 UN28 30/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
113992 2002 UU28 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
113993 2002 UG31 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
113994 2002 UN32 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
113995 2002 US32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
113996 2002 UA33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
113997 2002 UH33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
113998 2002 UK33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
113999 2002 UO33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
114000 2002 UR33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

109.000s  • 110.000s  • 111.000s  • 112.000s  • 113.000s  • 114.000s  • 115.000s  • 116.000s  • 117.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001