Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/261001–262000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261001 2005 SN95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261002 2005 SS95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261003 2005 SW95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261004 2005 SW96 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
261005 2005 SB97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261006 2005 ST98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261007 2005 SB100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261008 2005 SX101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261009 2005 SH102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261010 2005 SY103 25/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
261011 2005 SU104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261012 2005 SZ106 26/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261013 2005 SY107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261014 2005 SQ110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261015 2005 SV110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261016 2005 SZ110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261017 2005 SK111 26/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
261018 2005 SP118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
261019 2005 SZ119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261020 2005 SU120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261021 2005 SZ121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261022 2005 SE123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261023 2005 SU126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
261024 2005 SN127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
261025 2005 SX127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261026 2005 SM129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261027 2005 SL130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261028 2005 SC131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261029 2005 SD133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261030 2005 SJ135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261031 2005 SH138 25/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
261032 2005 SS138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261033 2005 SU139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
261034 2005 SG140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261035 2005 SU141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261036 2005 SF142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
261037 2005 SR143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261038 2005 SV146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261039 2005 SZ146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
261040 2005 SJ147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261041 2005 SN148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261042 2005 SS149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261043 2005 SZ150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261044 2005 SB154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
261045 2005 SB155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261046 2005 ST156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
261047 2005 SC157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261048 2005 SZ157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261049 2005 SY165 28/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
261050 2005 SP169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261051 2005 SF173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261052 2005 SW173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
261053 2005 SM177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
261054 2005 SW177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261055 2005 ST178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
261056 2005 SL180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
261057 2005 SS180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261058 2005 SH181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261059 2005 SJ181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261060 2005 ST185 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261061 2005 SC187 29/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
261062 2005 SV188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261063 2005 SA189 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
261064 2005 SD189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261065 2005 SP190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261066 2005 SM191 29/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
261067 2005 SL200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261068 2005 SA201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261069 2005 SY202 30/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
261070 2005 SX204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
261071 2005 SZ206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261072 2005 SX207 30/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
261073 2005 SJ208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261074 2005 SK209 30/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
261075 2005 SM211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
261076 2005 SC214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
261077 2005 SQ214 30/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261078 2005 SF217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261079 2005 SN219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261080 2005 SJ220 29/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
261081 2005 SH225 29/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
261082 2005 SP226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261083 2005 SK227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261084 2005 ST232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
261085 2005 SB234 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261086 2005 SD235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261087 2005 SN240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261088 2005 SY243 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261089 2005 SK244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261090 2005 SL246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261091 2005 SW246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261092 2005 SH251 24/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
261093 2005 ST251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
261094 2005 SC252 24/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
261095 2005 SD255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261096 2005 ST259 25/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261097 2005 SE261 26/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
261098 2005 SN262 23/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
261099 2005 SP262 23/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
261100 2005 SO267 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261101 2005 SU271 26/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
261102 2005 SW272 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
261103 2005 SB275 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
261104 2005 SN278 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261105 2005 SW279 23/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
261106 2005 SB281 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261107 Cameroncasimir 2005 SW282 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
261108 Obanhelian 2005 SZ283 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
261109 Annie 2005 SN284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,4 km MPC · JPL
261110 Neoma 2005 SE285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
261111 2005 SQ286 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
261112 2005 SM291 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261113 2005 SJ292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261114 2005 TO2 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261115 2005 TS3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
261116 2005 TQ5 01/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
261117 2005 TS6 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261118 2005 TX9 02/10/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
261119 2005 TX10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
261120 2005 TJ11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261121 2005 TC13 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261122 2005 TC18 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
261123 2005 TP18 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
261124 2005 TR18 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261125 2005 TG21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261126 2005 TS23 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
261127 2005 TM26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
261128 2005 TR27 01/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
261129 2005 TV27 01/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261130 2005 TG30 04/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
261131 2005 TE33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261132 2005 TO34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261133 2005 TB47 03/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
261134 2005 TS47 05/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
261135 2005 TB51 02/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
261136 2005 TK52 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,1 km MPC · JPL
261137 2005 TZ55 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
261138 2005 TQ57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
261139 2005 TZ57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
261140 2005 TM61 03/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
261141 2005 TL63 05/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
261142 2005 TK70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
261143 2005 TY72 05/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
261144 2005 TD73 05/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261145 2005 TC76 05/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261146 2005 TK76 05/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261147 2005 TQ76 05/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261148 2005 TX76 05/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261149 2005 TM79 08/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261150 2005 TN79 08/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261151 2005 TH80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261152 2005 TU81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261153 2005 TN82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261154 2005 TM86 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261155 2005 TK87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261156 2005 TS90 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
261157 2005 TU91 06/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
261158 2005 TU92 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261159 2005 TK96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261160 2005 TV99 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
261161 2005 TT100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261162 2005 TY100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261163 2005 TK101 07/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261164 2005 TJ102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
261165 2005 TW102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261166 2005 TJ103 08/10/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
261167 2005 TS104 08/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
261168 2005 TZ104 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
261169 2005 TK108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261170 2005 TG112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261171 2005 TQ113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261172 2005 TT113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
261173 2005 TH114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261174 2005 TX114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261175 2005 TY124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261176 2005 TX126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261177 2005 TD127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261178 2005 TF128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261179 2005 TC130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261180 2005 TR130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261181 2005 TY130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261182 2005 TS131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
261183 2005 TL135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261184 2005 TN135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261185 2005 TT136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261186 2005 TX136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261187 2005 TS138 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261188 2005 TL139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261189 2005 TY141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
261190 2005 TT144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
261191 2005 TN149 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261192 2005 TW150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261193 2005 TD152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261194 2005 TQ154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261195 2005 TT156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261196 2005 TV159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261197 2005 TJ161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261198 2005 TH162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261199 2005 TV164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261200 2005 TK165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261201 2005 TH167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261202 2005 TZ169 10/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261203 2005 TJ171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261204 2005 TO171 10/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
261205 2005 TO178 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261206 2005 TB182 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261207 2005 TV185 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261208 2005 TR187 07/10/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
261209 2005 TA189 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261210 2005 TF191 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
261211 2005 TQ194 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261212 2005 TY194 03/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
261213 2005 UR4 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
261214 2005 UO7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,1 km MPC · JPL
261215 2005 UJ19 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
261216 2005 UT19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261217 2005 UF22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261218 2005 UL22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261219 2005 UN24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261220 2005 UA25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
261221 2005 UN25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261222 2005 UF26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261223 2005 UO26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261224 2005 UZ26 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
261225 2005 UU27 23/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261226 2005 UQ30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261227 2005 UV30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261228 2005 UY32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261229 2005 UF35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261230 2005 UA37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261231 2005 UH37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261232 2005 UE39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261233 2005 UZ39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261234 2005 UY43 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261235 2005 UC46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261236 2005 UK47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261237 2005 UZ48 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
261238 2005 UU49 23/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
261239 2005 UG50 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
261240 2005 UP51 23/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
261241 2005 UU51 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
261242 2005 UV52 23/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
261243 2005 UX52 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261244 2005 UB54 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261245 2005 UL59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261246 2005 UA60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
261247 2005 UZ63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
261248 2005 UT67 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
261249 2005 UR72 23/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
261250 2005 UP75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
261251 2005 UW80 25/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
261252 2005 UW81 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261253 2005 UW82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261254 2005 UG83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261255 2005 UA85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261256 2005 UF86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261257 2005 UO86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261258 2005 UA87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261259 2005 UK88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261260 2005 UL91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261261 2005 UT94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261262 2005 UE98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261263 2005 UT98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261264 2005 UT101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261265 2005 UJ105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261266 2005 UN105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261267 2005 UC107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261268 2005 UZ107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261269 2005 UE113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261270 2005 UB115 22/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
261271 2005 UQ120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261272 2005 UR124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261273 2005 UX125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261274 2005 UJ129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261275 2005 UY130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261276 2005 UT131 24/10/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
261277 2005 UN133 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261278 2005 UA134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261279 2005 UK135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261280 2005 UR135 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261281 2005 UL142 25/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261282 2005 UF143 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
261283 2005 UV145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
261284 2005 UO146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261285 2005 UE149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261286 2005 UO149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261287 2005 UF153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261288 2005 UG153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261289 2005 UU153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261290 2005 UA156 26/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
261291 Fucecchio 2005 UC159 31/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,9 km MPC · JPL
261292 2005 UD162 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
261293 2005 UG162 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
261294 2005 UV170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261295 2005 UK173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261296 2005 UF177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261297 2005 UR177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261298 2005 UP180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261299 2005 UK181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261300 2005 UN181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261301 2005 UX181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261302 2005 UV182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261303 2005 UZ182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261304 2005 UJ185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
261305 2005 US193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261306 2005 UJ196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261307 2005 UN196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261308 2005 UZ197 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261309 2005 UJ200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261310 2005 UM200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261311 2005 UQ202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261312 2005 UR203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261313 2005 UV203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261314 2005 UA204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
261315 2005 UN204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261316 2005 UA205 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261317 2005 UB205 26/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261318 2005 UC208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261319 2005 UW211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
261320 2005 UX214 27/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
261321 2005 UH217 27/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261322 2005 UQ218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261323 2005 UR220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261324 2005 UX220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
261325 2005 UN223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261326 2005 UX230 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261327 2005 UR231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261328 2005 UO232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261329 2005 UD240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261330 2005 UU240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261331 2005 UL242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261332 2005 UP244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261333 2005 UJ246 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261334 2005 US246 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
261335 2005 UQ247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261336 2005 UC250 23/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
261337 2005 UR252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261338 2005 UB255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261339 2005 UX256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261340 2005 UN260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261341 2005 UC261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261342 2005 UE265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261343 2005 UP265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261344 2005 UT265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261345 2005 UB275 23/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
261346 2005 UO276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261347 2005 UP276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261348 2005 UA280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261349 2005 UY283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261350 2005 UF285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261351 2005 UB289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
261352 2005 UZ289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261353 2005 UK290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261354 2005 UC292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261355 2005 UY294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261356 2005 UV304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261357 2005 US312 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
261358 2005 UP313 27/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
261359 2005 UE314 28/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261360 2005 UU315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261361 2005 UF319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261362 2005 UQ319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261363 2005 UW324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261364 2005 UC327 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261365 2005 UL329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
261366 2005 UY329 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261367 2005 UN337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261368 2005 UX341 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261369 2005 UZ341 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
261370 2005 UR342 28/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
261371 2005 UU350 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261372 2005 UF353 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
261373 2005 UT353 29/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
261374 2005 UA354 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
261375 2005 UW356 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
261376 2005 UN357 30/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
261377 2005 UJ358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
261378 2005 UH363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261379 2005 UW366 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261380 2005 UC368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261381 2005 UP369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261382 2005 UB370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261383 2005 UX372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261384 2005 UR375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261385 2005 UF387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261386 2005 UE388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261387 2005 UF388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261388 2005 UF395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261389 2005 UK402 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261390 2005 UR403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
261391 2005 UH404 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
261392 2005 UJ413 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
261393 2005 UD415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261394 2005 UF415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261395 2005 UN438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261396 2005 US439 29/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
261397 2005 UW439 29/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
261398 2005 UG440 29/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261399 2005 UR441 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
261400 2005 UG445 31/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261401 2005 UH451 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
261402 2005 UE454 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
261403 2005 UT455 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
261404 2005 UD459 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
261405 2005 UK459 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261406 2005 UP467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261407 2005 UM476 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261408 2005 US477 26/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
261409 2005 UZ477 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261410 2005 UD478 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261411 2005 UD481 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
261412 2005 UY482 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261413 2005 UZ482 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261414 2005 UN483 22/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261415 2005 UU486 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
261416 2005 UG487 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
261417 2005 UJ489 23/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
261418 2005 UJ490 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
261419 2005 UM494 25/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261420 2005 UJ498 27/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261421 2005 UK499 27/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
261422 2005 UA509 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261423 2005 UF509 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261424 2005 UW509 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261425 2005 UN510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261426 2005 UK514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
261427 2005 UN514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
261428 2005 UR514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
261429 2005 UY515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
261430 2005 UD516 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261431 2005 UJ522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
261432 2005 UU522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
261433 2005 UF523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
261434 2005 UJ524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
261435 2005 UV524 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261436 2005 UK527 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261437 2005 UO530 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261438 2005 VD3 04/11/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
261439 2005 VL6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261440 2005 VJ7 12/11/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 3,1 km MPC · JPL
261441 2005 VY7 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261442 2005 VS13 03/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
261443 2005 VM14 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
261444 2005 VR23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261445 2005 VA27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
261446 2005 VS28 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261447 2005 VE30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261448 2005 VO30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261449 2005 VH31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261450 2005 VX39 04/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261451 2005 VW42 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261452 2005 VV43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261453 2005 VB49 01/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261454 2005 VY50 03/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261455 2005 VS52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
261456 2005 VB60 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
261457 2005 VC68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261458 2005 VK68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261459 2005 VP69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261460 2005 VB72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
261461 2005 VQ72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
261462 2005 VN73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261463 2005 VS76 04/11/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
261464 2005 VM77 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261465 2005 VG82 09/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
261466 2005 VB92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
261467 2005 VU92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
261468 2005 VY101 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
261469 2005 VJ108 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261470 2005 VQ109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
261471 2005 VZ110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261472 2005 VG113 10/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261473 2005 VQ114 10/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
261474 2005 VO116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261475 2005 VX116 15/08/2004 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
261476 2005 VY117 12/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261477 2005 VU119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
261478 2005 VZ120 12/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261479 2005 VH122 06/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
261480 2005 VJ124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261481 2005 VS124 03/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
261482 2005 VY124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261483 2005 VY125 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
261484 2005 VV130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
261485 2005 VC133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,4 km MPC · JPL
261486 2005 VG134 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261487 2005 VZ134 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261488 2005 WN1 21/11/2005 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
261489 2005 WT1 17/11/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
261490 2005 WV5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
261491 2005 WW7 21/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
261492 2005 WB8 21/11/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
261493 2005 WT10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261494 2005 WM11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261495 2005 WJ15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261496 2005 WB16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261497 2005 WV17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261498 2005 WK20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261499 2005 WU21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261500 2005 WL28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261501 2005 WO28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261502 2005 WG29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261503 2005 WY30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261504 2005 WX35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
261505 2005 WN37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261506 2005 WG41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261507 2005 WX43 21/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
261508 2005 WA46 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261509 2005 WE46 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
261510 2005 WY46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261511 2005 WJ51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261512 2005 WJ58 25/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
261513 2005 WJ60 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
261514 2005 WJ61 25/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
261515 2005 WC65 20/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
261516 2005 WH66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
261517 2005 WL67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261518 2005 WW68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261519 2005 WP69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261520 2005 WO70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261521 2005 WP71 21/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261522 2005 WN74 28/11/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
261523 2005 WU75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261524 2005 WW80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261525 2005 WU81 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
261526 2005 WP82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261527 2005 WC84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261528 2005 WO86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261529 2005 WJ91 28/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
261530 2005 WN95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261531 2005 WM99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
261532 2005 WT99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261533 2005 WK104 28/11/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
261534 2005 WF108 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261535 2005 WE113 25/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
261536 2005 WW115 30/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
261537 2005 WG116 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
261538 2005 WW119 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261539 2005 WR121 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
261540 2005 WM122 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261541 2005 WL123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
261542 2005 WH125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261543 2005 WU131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261544 2005 WR133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261545 2005 WB135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261546 2005 WD136 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261547 2005 WY138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
261548 2005 WD141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261549 2005 WW141 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261550 2005 WK148 26/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261551 2005 WE149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261552 2005 WY150 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
261553 2005 WG152 29/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
261554 2005 WQ152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261555 2005 WS152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261556 2005 WE154 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
261557 2005 WQ156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
261558 2005 WM160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261559 2005 WM164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261560 2005 WA167 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261561 2005 WO168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261562 2005 WP168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261563 2005 WL170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261564 2005 WB171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261565 2005 WP172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261566 2005 WX175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261567 2005 WY176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261568 2005 WT177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261569 2005 WQ178 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
261570 2005 WY186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261571 2005 WS188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261572 2005 WZ189 20/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
261573 2005 WB191 21/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261574 2005 WA198 22/11/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
261575 2005 WK199 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261576 2005 WT199 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261577 2005 WT203 21/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
261578 2005 WM210 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261579 2005 XX3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
261580 2005 XS4 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
261581 2005 XD8 06/12/2005 Gnosca S. Sposetti 2,5 km MPC · JPL
261582 2005 XE8 06/12/2005 Gnosca S. Sposetti 3,9 km MPC · JPL
261583 2005 XV10 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261584 2005 XH11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261585 2005 XC14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261586 2005 XL20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261587 2005 XH24 02/12/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
261588 2005 XK24 02/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
261589 2005 XK25 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
261590 2005 XT27 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
261591 2005 XW27 01/12/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
261592 2005 XJ28 01/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
261593 2005 XP32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261594 2005 XN43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261595 2005 XX46 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261596 2005 XJ50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261597 2005 XU53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
261598 2005 XS56 05/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
261599 2005 XO57 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
261600 2005 XE59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261601 2005 XD60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261602 2005 XS67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
261603 2005 XX67 05/12/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
261604 2005 XY72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261605 2005 XF87 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261606 2005 XL87 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
261607 2005 XD91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261608 2005 XD106 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
261609 2005 XH112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
261610 2005 XF113 07/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261611 2005 XQ114 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
261612 2005 XX114 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
261613 2005 XA115 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261614 2005 XJ115 05/12/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
261615 2005 YM5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261616 2005 YD10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
261617 2005 YV12 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261618 2005 YV13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261619 2005 YO14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261620 2005 YH18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
261621 2005 YK22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261622 2005 YP22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261623 2005 YX22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
261624 2005 YB24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
261625 2005 YF26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261626 2005 YL27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
261627 2005 YB31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261628 2005 YE33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261629 2005 YU34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
261630 2005 YS35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261631 2005 YD38 21/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261632 2005 YM38 21/12/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
261633 2005 YQ38 22/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261634 2005 YE41 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261635 2005 YC42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261636 2005 YN48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261637 2005 YD52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
261638 2005 YL53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261639 2005 YE55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261640 2005 YU65 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
261641 2005 YC68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261642 2005 YN69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261643 2005 YV74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261644 2005 YO79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261645 2005 YY79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261646 2005 YJ83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261647 2005 YQ89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261648 2005 YM92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261649 2005 YL93 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261650 2005 YS93 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
261651 2005 YO95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
261652 2005 YF97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261653 2005 YB98 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261654 2005 YH99 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261655 2005 YB103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261656 2005 YA106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261657 2005 YQ107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
261658 2005 YS107 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261659 2005 YA108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
261660 2005 YC111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261661 2005 YL113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
261662 2005 YA123 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
261663 2005 YL124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261664 2005 YL131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
261665 2005 YR131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261666 2005 YM136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261667 2005 YW139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261668 2005 YN155 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
261669 2005 YR155 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261670 2005 YF162 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
261671 2005 YH163 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
261672 2005 YY166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
261673 2005 YG168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261674 2005 YJ168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261675 2005 YY173 25/12/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
261676 2005 YD180 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261677 2005 YY181 25/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261678 2005 YB186 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261679 2005 YP186 29/12/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
261680 2005 YC187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261681 2005 YX188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261682 2005 YZ189 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261683 2005 YL194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261684 2005 YJ196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
261685 2005 YV201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261686 2005 YA207 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261687 2005 YA208 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261688 2005 YA209 22/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
261689 2005 YH209 23/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
261690 Jodorowsky 2005 YU210 24/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 4,8 km MPC · JPL
261691 2005 YM211 28/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
261692 2005 YT213 29/12/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
261693 2005 YW213 29/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
261694 2005 YD215 31/12/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
261695 2005 YQ219 30/12/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
261696 2005 YH220 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
261697 2005 YS221 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261698 2005 YV225 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261699 2005 YS227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261700 2005 YC237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261701 2005 YR238 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261702 2005 YT251 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261703 2005 YL262 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261704 2005 YC270 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
261705 2005 YQ270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
261706 2005 YW272 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
261707 2005 YV290 27/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
261708 2006 AG2 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261709 2006 AZ3 06/01/2006 Mayhill iTelescope Obs. 5,0 km MPC · JPL
261710 2006 AB8 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
261711 2006 AR8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
261712 2006 AZ8 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
261713 2006 AH11 04/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261714 2006 AM11 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
261715 2006 AF16 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261716 2006 AH19 01/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
261717 2006 AO19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261718 2006 AA22 05/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
261719 2006 AW22 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261720 2006 AC24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261721 2006 AD24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261722 2006 AD31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261723 2006 AF40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
261724 2006 AP41 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261725 2006 AX41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261726 2006 AZ43 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
261727 2006 AN44 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261728 2006 AS47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261729 2006 AJ49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261730 2006 AO52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261731 2006 AB59 04/01/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
261732 2006 AB65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
261733 2006 AX66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
261734 2006 AQ74 06/01/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
261735 2006 AG78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
261736 2006 AF82 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
261737 2006 AZ82 05/01/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
261738 2006 AD90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261739 2006 AH96 06/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261740 2006 AG98 01/01/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
261741 2006 AP100 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
261742 2006 AL102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261743 2006 AM105 04/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
261744 2006 AS105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261745 2006 BO9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
261746 2006 BE10 19/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261747 2006 BM10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261748 2006 BS10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
261749 2006 BA11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261750 2006 BP17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
261751 2006 BD22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
261752 2006 BX25 20/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
261753 2006 BG30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
261754 2006 BN30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261755 2006 BY32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
261756 2006 BZ33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
261757 2006 BG43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261758 2006 BV44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
261759 2006 BM45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261760 2006 BU51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261761 2006 BU53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
261762 2006 BP55 19/01/2006 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 5,1 km MPC · JPL
261763 2006 BC56 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
261764 2006 BN59 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
261765 2006 BC60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261766 2006 BE61 22/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
261767 2006 BS67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261768 2006 BZ67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261769 2006 BX78 23/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
261770 2006 BJ81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261771 2006 BJ86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
261772 2006 BW86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
261773 2006 BX89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
261774 2006 BT96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
261775 2006 BU97 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
261776 2006 BJ104 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261777 2006 BG109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
261778 2006 BH113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
261779 2006 BQ121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
261780 2006 BE124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261781 2006 BG132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
261782 2006 BS144 23/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261783 2006 BB147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
261784 2006 BV147 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
261785 2006 BF149 23/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
261786 2006 BQ151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
261787 2006 BL153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261788 2006 BH158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
261789 2006 BW158 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
261790 2006 BU164 26/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261791 2006 BM168 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
261792 2006 BH179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
261793 2006 BO179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
261794 2006 BV183 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261795 2006 BO188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
261796 2006 BH201 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
261797 2006 BU207 31/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
261798 2006 BV216 26/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261799 2006 BM219 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
261800 2006 BK238 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261801 2006 BP245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
261802 2006 BO253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261803 2006 BJ261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261804 2006 BL261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261805 2006 BV263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
261806 2006 BW263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261807 2006 BL267 26/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
261808 2006 BD270 30/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261809 2006 BS276 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261810 2006 BN277 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261811 2006 BN278 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261812 2006 BP278 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
261813 2006 BW280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261814 2006 CX1 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
261815 2006 CC5 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261816 2006 CO6 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
261817 2006 CX14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
261818 2006 CJ15 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
261819 2006 CL25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261820 2006 CF34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
261821 2006 CO45 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261822 2006 CT48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
261823 2006 CY48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
261824 2006 CC62 07/02/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,7 km MPC · JPL
261825 2006 CP62 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261826 2006 CO66 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
261827 2006 DN4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261828 2006 DD7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261829 2006 DV12 21/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261830 2006 DD14 22/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
261831 2006 DP31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
261832 2006 DO38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261833 2006 DL47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
261834 2006 DZ50 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261835 2006 DB63 21/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261836 2006 DR63 27/02/2006 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
261837 2006 DZ63 20/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
261838 2006 DD64 20/02/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
261839 2006 DS68 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
261840 2006 DZ72 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
261841 2006 DD87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261842 2006 DE93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
261843 2006 DD120 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
261844 2006 DB135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
261845 2006 DO138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
261846 2006 DZ138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261847 2006 DZ158 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
261848 2006 DP161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
261849 2006 DM164 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
261850 2006 DX184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
261851 2006 DD186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
261852 2006 DE201 27/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
261853 2006 DP202 21/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
261854 2006 DG205 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
261855 2006 DB213 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
261856 2006 ES19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
261857 2006 EC36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
261858 2006 EC39 04/03/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
261859 2006 EF43 04/03/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
261860 2006 EA62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
261861 2006 EU63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
261862 2006 FZ3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
261863 2006 FL6 23/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
261864 2006 FF7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
261865 2006 FF10 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,2 km MPC · JPL
261866 2006 FQ13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
261867 2006 FU13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
261868 2006 FP14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
261869 2006 FG38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
261870 2006 FJ49 25/03/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
261871 2006 FR49 25/03/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
261872 2006 GF2 03/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
261873 2006 GA26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
261874 2006 GR30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
261875 2006 GF31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
261876 2006 GC32 06/04/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
261877 2006 GQ38 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
261878 2006 GR49 07/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
261879 2006 GO53 10/04/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
261880 2006 HD3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
261881 2006 HR5 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
261882 2006 HY6 18/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261883 2006 HD7 19/04/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
261884 2006 HQ10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
261885 2006 HD11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
261886 2006 HP15 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
261887 2006 HE19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
261888 2006 HQ20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261889 2006 HP23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
261890 2006 HO36 20/04/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
261891 2006 HJ44 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
261892 2006 HO44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
261893 2006 HG46 25/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
261894 2006 HK51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
261895 2006 HM51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
261896 2006 HU51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
261897 2006 HV56 19/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
261898 2006 HR69 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
261899 2006 HT72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
261900 2006 HY81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
261901 2006 HW82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
261902 2006 HZ86 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
261903 2006 HG89 19/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
261904 2006 HN152 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
261905 2006 JW16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
261906 2006 JG30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
261907 2006 JZ43 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
261908 2006 JK48 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
261909 2006 JW49 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261910 2006 JP58 08/05/2006 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
261911 2006 JA81 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
261912 2006 KS2 18/05/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
261913 2006 KE6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
261914 2006 KX8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
261915 2006 KM14 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
261916 2006 KW15 20/05/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
261917 2006 KH23 23/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
261918 2006 KL23 23/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
261919 2006 KF31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
261920 2006 KK51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261921 2006 KR51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
261922 2006 KW69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
261923 2006 KY77 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261924 2006 KO99 27/05/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
261925 2006 KW99 24/05/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261926 2006 KL100 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
261927 2006 KU111 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
261928 2006 KN115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261929 2006 KT120 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
261930 Moorhead 2006 KF138 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 980 m MPC · JPL
261931 2006 ML1 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
261932 2006 MU1 19/06/2006 Wrightwood J. W. Young 720 m MPC · JPL
261933 2006 MS3 16/06/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
261934 2006 MK8 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261935 2006 OM2 18/07/2006 Lulin Observatory LUSS 720 m MPC · JPL
261936 Liulin 2006 OR2 19/07/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,1 km MPC · JPL
261937 2006 OD4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
261938 2006 OB5 21/07/2006 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
261939 2006 OP7 18/07/2006 Lulin LUSS 2,0 km MPC · JPL
261940 2006 OD9 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261941 2006 OR10 21/07/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
261942 2006 OB11 20/07/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
261943 2006 ON11 20/07/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
261944 2006 OR13 25/07/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
261945 2006 OF16 26/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
261946 2006 OF19 20/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
261947 2006 OY20 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
261948 2006 PS1 11/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261949 2006 PK2 12/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
261950 2006 PV4 11/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261951 2006 PJ5 12/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
261952 2006 PD6 12/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
261953 2006 PK8 13/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261954 2006 PS9 13/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
261955 2006 PW10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261956 2006 PQ11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261957 2006 PQ14 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
261958 2006 PG15 15/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
261959 2006 PB16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261960 2006 PJ16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
261961 2006 PS19 13/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
261962 2006 PR20 15/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
261963 2006 PT25 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
261964 2006 PU25 13/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
261965 2006 PQ26 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
261966 2006 PU29 12/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
261967 2006 PJ31 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
261968 2006 PZ32 15/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
261969 2006 PP33 14/08/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
261970 2006 PR35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261971 2006 PV36 12/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
261972 2006 PG40 14/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
261973 2006 QG2 17/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
261974 2006 QZ3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
261975 2006 QD5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
261976 2006 QJ10 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
261977 2006 QV10 20/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
261978 2006 QR11 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
261979 2006 QY18 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
261980 2006 QJ19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261981 2006 QD20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
261982 2006 QF21 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
261983 2006 QA22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
261984 2006 QT23 22/08/2006 Wrightwood J. W. Young 890 m MPC · JPL
261985 2006 QH24 17/08/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
261986 2006 QU25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
261987 2006 QR29 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
261988 2006 QU31 18/08/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
261989 2006 QO33 23/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 970 m MPC · JPL
261990 2006 QW34 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261991 2006 QJ35 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261992 2006 QL38 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
261993 2006 QV38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
261994 2006 QH39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
261995 2006 QQ40 16/08/2006 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
261996 2006 QB43 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
261997 2006 QA45 19/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
261998 2006 QK47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
261999 2006 QK49 21/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
262000 2006 QM50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

257.000s  • 258.000s  • 259.000s  • 260.000s  • 261.000s  • 262.000s  • 263.000s  • 264.000s  • 265.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001