Danh sách tiểu hành tinh/124001–125000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124001 2001 FB77 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
124002 2001 FX77 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
124003 2001 FP79 21/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
124004 2001 FG81 23/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
124005 2001 FK81 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
124006 2001 FT86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
124007 2001 FQ88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
124008 2001 FR90 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
124009 2001 FS91 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
124010 2001 FT91 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
124011 2001 FK94 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
124012 2001 FK96 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
124013 2001 FK101 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
124014 2001 FS101 17/03/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
124015 2001 FE102 17/03/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
124016 2001 FJ103 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
124017 2001 FP105 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
124018 2001 FU106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
124019 2001 FT107 18/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
124020 2001 FP109 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
124021 2001 FT110 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
124022 2001 FU110 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
124023 2001 FK112 18/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
124024 2001 FO112 18/03/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
124025 2001 FV114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
124026 2001 FZ115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
124027 2001 FS117 19/03/2001 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
124028 2001 FB119 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
124029 2001 FG121 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
124030 2001 FN121 23/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
124031 2001 FC124 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
124032 2001 FN126 26/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
124033 2001 FP127 29/03/2001 Bagnall Beach G. Crawford 5,8 km MPC · JPL
124034 2001 FX129 29/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
124035 2001 FK131 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
124036 2001 FZ132 20/03/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
124037 2001 FU133 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
124038 2001 FN134 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
124039 2001 FE135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
124040 2001 FX137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
124041 2001 FU138 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
124042 2001 FF140 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
124043 2001 FH140 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
124044 2001 FB141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
124045 2001 FL141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
124046 2001 FP141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
124047 2001 FP143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
124048 2001 FH146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
124049 2001 FJ146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
124050 2001 FJ148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
124051 2001 FU150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
124052 2001 FM152 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
124053 2001 FM153 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
124054 2001 FO155 26/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
124055 2001 FJ160 29/03/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
124056 2001 FW160 29/03/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
124057 2001 FH162 30/03/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
124058 2001 FH164 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
124059 2001 FL166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
124060 2001 FZ167 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
124061 2001 FW168 23/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
124062 2001 FG169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
124063 2001 FL171 24/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
124064 2001 FQ171 24/03/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
124065 2001 FO172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
124066 2001 FG175 31/03/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
124067 2001 FK175 31/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
124068 2001 FX175 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
124069 2001 FY176 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
124070 2001 FZ176 16/03/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
124071 2001 FW192 26/03/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
124072 2001 FG194 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
124073 2001 GJ1 13/04/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
124074 2001 GR1 15/04/2001 Kanab E. E. Sheridan 5,1 km MPC · JPL
124075 Ketelsen 2001 GT1 15/04/2001 Junk Bond D. Healy 3,8 km MPC · JPL
124076 2001 GG3 14/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124077 2001 GJ3 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124078 2001 GM3 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124079 2001 GQ3 14/04/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
124080 2001 GO4 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124081 2001 GY4 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
124082 2001 GV6 15/04/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
124083 2001 GC11 15/04/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
124084 2001 HP7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
124085 2001 HR8 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124086 2001 HZ11 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
124087 2001 HY15 23/04/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,6 km MPC · JPL
124088 2001 HP16 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
124089 2001 HZ19 21/04/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
124090 2001 HZ24 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
124091 2001 HD27 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,4 km MPC · JPL
124092 2001 HJ32 23/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
124093 2001 HB33 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
124094 2001 HK33 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
124095 2001 HL33 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
124096 2001 HT40 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
124097 2001 HZ40 27/04/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
124098 2001 HE41 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
124099 2001 HG41 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
124100 2001 HS41 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124101 2001 HX41 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
124102 2001 HG43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
124103 2001 HO43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
124104 Balcony 2001 HJ46 17/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,5 km MPC · JPL
124105 2001 HN48 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
124106 2001 HH49 21/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
124107 2001 HX49 21/04/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
124108 2001 HD50 21/04/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
124109 2001 HK50 22/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
124110 2001 HK53 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
124111 2001 HQ53 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
124112 2001 HB54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
124113 2001 HT54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124114 Bergersen 2001 HX65 21/04/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,4 km MPC · JPL
124115 2001 JH4 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124116 2001 JS6 14/05/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
124117 2001 JX6 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
124118 2001 JK8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
124119 2001 JU10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
124120 2001 KR2 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124121 2001 KV2 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124122 2001 KY2 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124123 2001 KE3 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
124124 2001 KC4 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
124125 2001 KB6 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
124126 2001 KE9 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
124127 2001 KP13 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124128 2001 KZ15 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
124129 2001 KF21 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
124130 2001 KN45 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124131 2001 KZ50 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
124132 2001 KK57 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124133 2001 KX64 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
124134 2001 KA72 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124135 2001 LS 14/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124136 2001 LT2 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124137 2001 LQ5 15/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
124138 2001 LE12 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124139 2001 LL12 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124140 2001 LT17 03/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
124141 2001 LL18 14/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124142 2001 ME2 18/06/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124143 Joséluiscorral 2001 ME5 21/06/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 1,3 km MPC · JPL
124144 2001 MG11 20/06/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
124145 2001 MN11 19/06/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
124146 2001 MQ12 22/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124147 2001 MW13 25/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124148 2001 MU20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
124149 2001 MG22 28/06/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
124150 2001 NV3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
124151 2001 NX4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124152 2001 NX6 14/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124153 2001 NT7 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124154 2001 NA9 12/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
124155 2001 NU19 12/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124156 2001 NJ21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124157 2001 NE22 14/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
124158 2001 OV2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
124159 2001 OB4 18/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124160 2001 OD7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
124161 2001 OK12 20/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
124162 2001 OQ13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124163 2001 OG14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124164 2001 OT15 18/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
124165 2001 ON16 21/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124166 2001 OE18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124167 2001 OM18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124168 2001 OQ18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124169 2001 OD21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124170 2001 OL21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
124171 2001 OU21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
124172 2001 OY23 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124173 2001 OJ24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124174 2001 OR24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
124175 2001 OB26 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124176 2001 OJ32 24/07/2001 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
124177 2001 OK37 20/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
124178 2001 OJ40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124179 2001 OY44 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124180 2001 OY45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124181 2001 OD46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124182 2001 OJ50 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124183 2001 OE52 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124184 2001 OT55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
124185 2001 OP56 26/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124186 2001 OH57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124187 2001 OL59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124188 2001 OM60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124189 2001 OS61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124190 2001 OC63 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124191 2001 OO63 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124192 Moletai 2001 OM65 26/07/2001 Moletai K. Černis, V. Laugalys 1,5 km MPC · JPL
124193 2001 OS68 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124194 2001 OY72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
124195 2001 OZ72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124196 2001 OO73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124197 2001 OQ74 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124198 2001 OH77 18/07/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 2,1 km MPC · JPL
124199 2001 OV78 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
124200 2001 OM81 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124201 2001 OJ85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124202 2001 OT85 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124203 2001 OQ86 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124204 2001 OP92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
124205 2001 OA94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124206 2001 OX95 27/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
124207 2001 OK97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124208 2001 OR97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124209 2001 OM98 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124210 2001 OU100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124211 2001 OC101 27/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124212 2001 OO102 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124213 2001 OX106 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124214 2001 OB111 19/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124215 2001 OJ111 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124216 2001 PZ4 07/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124217 2001 PV5 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124218 2001 PY5 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124219 2001 PN6 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
124220 2001 PQ6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124221 2001 PW9 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124222 2001 PN10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124223 2001 PD13 12/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
124224 2001 PF17 09/08/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
124225 2001 PO20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
124226 2001 PK22 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
124227 2001 PV22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124228 2001 PT24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124229 2001 PX24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124230 2001 PH25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
124231 2001 PJ25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124232 2001 PM26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124233 2001 PX36 11/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
124234 2001 PP41 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124235 2001 PB42 11/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124236 2001 PC44 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124237 2001 PH45 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
124238 2001 PN45 12/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
124239 2001 PO45 12/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124240 2001 PP48 14/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124241 2001 PS51 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124242 2001 PP58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124243 2001 PS61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124244 2001 PD62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124245 2001 PS62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124246 2001 PW65 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124247 2001 QV2 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124248 2001 QB3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124249 2001 QD3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124250 2001 QG3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124251 2001 QV3 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124252 2001 QA4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124253 2001 QH4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124254 2001 QA5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124255 2001 QY6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124256 2001 QG8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124257 2001 QB9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124258 2001 QT9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124259 2001 QM11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124260 2001 QK12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124261 2001 QP12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124262 2001 QU12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124263 2001 QN13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124264 2001 QL14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124265 2001 QZ14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124266 2001 QE15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124267 2001 QO15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124268 2001 QK16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124269 2001 QD18 16/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
124270 2001 QH19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124271 2001 QO19 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
124272 2001 QR19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124273 2001 QU19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124274 2001 QW20 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124275 2001 QH23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124276 2001 QJ26 16/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
124277 2001 QX27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124278 2001 QM28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124279 2001 QR28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124280 2001 QM29 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124281 2001 QP32 17/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124282 2001 QA39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124283 2001 QC40 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124284 2001 QQ42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124285 2001 QS43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124286 2001 QV43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124287 2001 QK45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124288 2001 QS48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124289 2001 QA51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124290 2001 QD51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124291 2001 QZ51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124292 2001 QE53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124293 2001 QQ53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124294 2001 QC55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124295 2001 QF56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124296 2001 QZ56 16/08/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
124297 2001 QE57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124298 2001 QQ57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124299 2001 QJ58 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124300 2001 QN59 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124301 2001 QD62 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124302 2001 QL62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124303 2001 QR63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124304 2001 QJ64 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124305 2001 QN64 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124306 2001 QR64 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124307 2001 QY64 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124308 2001 QM69 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124309 2001 QZ69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124310 2001 QS72 18/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
124311 2001 QO73 21/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,6 km MPC · JPL
124312 2001 QT73 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124313 2001 QX73 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124314 2001 QF74 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124315 2001 QY77 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124316 2001 QX78 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124317 2001 QS80 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124318 2001 QZ82 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124319 2001 QL83 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124320 2001 QC85 19/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
124321 2001 QL85 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124322 2001 QK92 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124323 2001 QO94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
124324 2001 QR96 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124325 2001 QR97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
124326 2001 QU97 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124327 2001 QW97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124328 2001 QR98 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124329 2001 QU98 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124330 2001 QG101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124331 2001 QZ102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124332 2001 QB104 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124333 2001 QM105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124334 2001 QC108 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124335 2001 QL108 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
124336 2001 QZ109 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124337 2001 QC110 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
124338 2001 QE110 24/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124339 2001 QV111 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124340 2001 QM112 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124341 2001 QT114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124342 2001 QL116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124343 2001 QF117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124344 2001 QL117 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124345 2001 QP117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124346 2001 QC118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124347 2001 QP119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124348 2001 QF120 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124349 2001 QX120 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124350 2001 QX122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124351 2001 QF124 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124352 2001 QD126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124353 2001 QC127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124354 2001 QM127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124355 2001 QW128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124356 2001 QA129 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124357 2001 QH129 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124358 2001 QA131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124359 2001 QV131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124360 2001 QR133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124361 2001 QW133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124362 2001 QZ134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124363 2001 QM136 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
124364 2001 QB138 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124365 2001 QL138 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124366 2001 QV140 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124367 2001 QD142 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124368 Nickphoenix 2001 QT142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
124369 2001 QS147 20/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
124370 2001 QX149 25/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
124371 2001 QJ152 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
124372 2001 QN152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
124373 2001 QP152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
124374 2001 QU152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
124375 2001 QV152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
124376 2001 QG155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124377 2001 QG157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124378 2001 QH157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124379 2001 QY158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124380 2001 QK161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124381 2001 QB164 20/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
124382 2001 QX165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124383 2001 QF167 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124384 2001 QE168 25/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124385 2001 QC174 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124386 2001 QJ175 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
124387 2001 QB178 27/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
124388 2001 QN178 26/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
124389 2001 QG179 28/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
124390 2001 QU179 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124391 2001 QX179 25/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124392 2001 QZ181 29/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124393 2001 QM186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
124394 2001 QF187 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124395 2001 QA189 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
124396 2001 QJ189 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
124397 2001 QR190 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124398 Iraklisimonia 2001 QK197 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,2 km MPC · JPL
124399 2001 QN197 22/08/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
124400 2001 QB198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124401 2001 QF198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124402 2001 QQ198 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124403 2001 QZ204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124404 2001 QR205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
124405 2001 QN206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124406 2001 QO206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
124407 2001 QS206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
124408 2001 QN208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124409 2001 QP211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124410 2001 QW211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124411 2001 QD212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
124412 2001 QR213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
124413 2001 QD214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124414 2001 QM214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
124415 2001 QA219 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
124416 2001 QV223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124417 2001 QW223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124418 2001 QL224 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124419 2001 QT229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124420 2001 QM230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124421 2001 QM233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124422 2001 QL234 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124423 2001 QE235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124424 2001 QL237 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124425 2001 QU238 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124426 2001 QE239 24/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
124427 2001 QW239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124428 2001 QU241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124429 2001 QX242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124430 2001 QE246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124431 2001 QD247 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124432 2001 QJ247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124433 2001 QM247 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
124434 2001 QR247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124435 2001 QS247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124436 2001 QG248 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124437 2001 QN248 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124438 2001 QV248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124439 2001 QG249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124440 2001 QB257 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124441 2001 QN258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124442 2001 QY259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
124443 2001 QQ260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124444 2001 QF261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124445 2001 QG262 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124446 2001 QJ262 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124447 2001 QA263 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
124448 2001 QC263 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124449 2001 QZ263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
124450 2001 QN264 25/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
124451 2001 QU269 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124452 2001 QA270 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124453 2001 QM270 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124454 2001 QG271 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124455 2001 QX272 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124456 2001 QC278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124457 2001 QE280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124458 2001 QU282 19/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124459 2001 QE284 18/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124460 2001 QM292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
124461 2001 QE295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124462 2001 QG295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124463 2001 QQ295 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
124464 2001 QV295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124465 2001 QF296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124466 2001 QF327 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124467 2001 QW327 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124468 2001 QB329 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124469 2001 QA330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124470 2001 RL4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124471 2001 RD5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124472 2001 RJ5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124473 2001 RB6 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124474 2001 RQ6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
124475 2001 RX6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
124476 2001 RB7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
124477 2001 RD7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124478 2001 RG12 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124479 2001 RA13 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124480 2001 RP13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124481 2001 RZ18 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
124482 2001 RM21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124483 2001 RS23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124484 2001 RT24 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124485 2001 RF25 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124486 2001 RG25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124487 2001 RT27 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124488 2001 RU35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124489 2001 RB36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124490 2001 RF36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124491 2001 RE38 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124492 2001 RO38 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124493 2001 RT43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124494 2001 RE44 12/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
124495 2001 RR44 12/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124496 2001 RS44 13/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
124497 2001 RF45 12/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
124498 2001 RS45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124499 2001 RK46 12/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
124500 2001 RL49 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124501 2001 RO49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124502 2001 RP49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124503 2001 RK51 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124504 2001 RL54 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124505 2001 RO58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124506 2001 RN62 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124507 2001 RU64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124508 2001 RY64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124509 2001 RM65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124510 2001 RN65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124511 2001 RX65 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
124512 2001 RK67 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
124513 2001 RN68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124514 2001 RE69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124515 2001 RJ69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124516 2001 RO71 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124517 2001 RC72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124518 2001 RU73 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124519 2001 RT75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124520 2001 RX75 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
124521 2001 RC77 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124522 2001 RN77 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124523 2001 RL78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124524 2001 RB80 09/09/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
124525 2001 RE81 14/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
124526 2001 RG83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124527 2001 RR84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124528 2001 RX86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124529 2001 RL88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124530 2001 RN89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124531 2001 RO90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124532 2001 RB91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124533 2001 RT91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124534 2001 RF94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124535 2001 RJ94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124536 2001 RP94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
124537 2001 RC95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
124538 2001 RC96 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
124539 2001 RD96 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
124540 2001 RY97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124541 2001 RC98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124542 2001 RP99 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124543 2001 RO101 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124544 2001 RV108 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124545 2001 RZ108 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
124546 2001 RA112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124547 2001 RG121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124548 2001 RT126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124549 2001 RQ130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124550 2001 RQ131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124551 2001 RS132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124552 2001 RE134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124553 2001 RW134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124554 2001 RO136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
124555 2001 RV136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124556 2001 RK137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124557 2001 RD139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124558 2001 RJ151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124559 2001 RR152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124560 2001 RP154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124561 2001 ST 17/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,3 km MPC · JPL
124562 2001 SU 17/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,1 km MPC · JPL
124563 2001 SO1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
124564 2001 SS1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124565 2001 SD2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124566 2001 SN2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
124567 2001 SO2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124568 2001 SV2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
124569 2001 SJ4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
124570 2001 SS4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
124571 2001 SV4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
124572 2001 SX5 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124573 2001 SS9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
124574 2001 ST9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124575 2001 SJ12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
124576 2001 SS12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124577 2001 SX13 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124578 2001 SE14 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124579 2001 SF15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124580 2001 SJ15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124581 2001 SN15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124582 2001 SW15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124583 2001 SF16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124584 2001 SN16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124585 2001 SG17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124586 2001 SU18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124587 2001 SR20 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124588 2001 SD21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124589 2001 SV21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124590 2001 SW23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124591 2001 SX23 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
124592 2001 SK24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
124593 2001 ST24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124594 2001 SR25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124595 2001 SZ25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124596 2001 SG26 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124597 2001 SY26 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124598 2001 SN27 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124599 2001 SR28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124600 2001 SX28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124601 2001 SM29 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124602 2001 SW30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124603 2001 SZ33 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
124604 2001 SL34 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124605 2001 SY38 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124606 2001 SS39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124607 2001 SG40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124608 2001 SH40 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
124609 2001 SS40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124610 2001 SU42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124611 2001 SC43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124612 2001 SD44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124613 2001 SE45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124614 2001 SV45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124615 2001 SW46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124616 2001 SB48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124617 2001 SL48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124618 2001 SR48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124619 2001 SC49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124620 2001 SS50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124621 2001 SV50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124622 2001 SD52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124623 2001 SU54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124624 2001 SG56 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
124625 2001 SS57 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
124626 2001 SG58 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124627 2001 SF60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124628 2001 SY60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124629 2001 SK62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124630 2001 SM62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124631 2001 SW62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124632 2001 SA63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124633 2001 SR63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124634 2001 SL64 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124635 2001 SL65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124636 2001 SS65 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124637 2001 SV65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124638 2001 SG66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124639 2001 SR66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124640 2001 SX66 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
124641 2001 SU67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124642 2001 SJ68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124643 2001 SQ68 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
124644 2001 SG69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124645 2001 SK69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124646 2001 SZ69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124647 2001 SB70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124648 2001 SD70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124649 2001 SM70 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124650 2001 ST70 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
124651 2001 SZ71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124652 2001 SK72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124653 2001 SO72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124654 2001 SV73 16/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124655 2001 SP74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124656 2001 SC75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124657 2001 SM76 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124658 2001 SV76 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124659 2001 SO80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124660 2001 SW80 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
124661 2001 SG81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124662 2001 SD84 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124663 2001 SP85 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124664 2001 SR88 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124665 2001 SQ89 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124666 2001 SX93 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124667 2001 SU98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124668 2001 SF99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124669 2001 SP101 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124670 2001 SC105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124671 2001 SQ106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124672 2001 SX106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124673 2001 SZ106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124674 2001 SH107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124675 2001 SW107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124676 2001 SY107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124677 2001 SE108 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124678 2001 SD111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
124679 2001 SS111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124680 2001 ST111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124681 2001 ST112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
124682 2001 SC113 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124683 2001 SL113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
124684 2001 SW114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124685 2001 SN116 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124686 2001 SD118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124687 2001 SO118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124688 2001 SU121 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124689 2001 SA122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124690 2001 SN125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124691 2001 SV129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124692 2001 SX130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124693 2001 SL131 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
124694 2001 SN134 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124695 2001 SR136 16/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
124696 2001 SC137 16/09/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
124697 2001 SF138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124698 2001 SL140 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
124699 2001 SK142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124700 2001 SZ142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124701 2001 SG144 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124702 2001 SE146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124703 2001 SS147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124704 2001 SQ148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124705 2001 SR149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124706 2001 SS149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124707 2001 ST149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124708 2001 SU149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124709 2001 SA150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124710 2001 SD151 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
124711 2001 SF151 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124712 2001 SA153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124713 2001 SJ153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124714 2001 SA155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124715 2001 SC155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124716 2001 SG157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124717 2001 SG158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124718 2001 SA160 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124719 2001 SH160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124720 2001 SZ161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124721 2001 SW163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124722 2001 SG164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124723 2001 SW164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124724 2001 SE165 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124725 2001 SR167 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124726 2001 SU168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124727 2001 SG169 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124728 2001 SR171 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
124729 2001 SB173 16/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
124730 2001 SV173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124731 2001 SJ177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124732 2001 SY178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124733 2001 SG179 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124734 2001 SP179 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124735 2001 SB183 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124736 2001 SK183 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
124737 2001 SW183 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
124738 2001 SF199 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124739 2001 SE201 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124740 2001 SK204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124741 2001 SL206 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
124742 2001 SV207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124743 2001 SY207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124744 2001 SB210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124745 2001 SF210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124746 2001 SN211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124747 2001 SP211 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
124748 2001 SQ212 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124749 2001 SD215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124750 2001 SO215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124751 2001 SR217 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124752 2001 SB220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124753 2001 SK220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124754 2001 SK222 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
124755 2001 SU222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124756 2001 SM225 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
124757 2001 SU225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124758 2001 SH227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124759 2001 SP228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124760 2001 SQ228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124761 2001 ST230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124762 2001 SE233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124763 2001 SW234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124764 2001 SE235 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124765 2001 SO238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124766 2001 SV239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124767 2001 SO240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124768 2001 SB243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124769 2001 SJ244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124770 2001 SP244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124771 2001 SR244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124772 2001 SL245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124773 2001 SB246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124774 2001 SG247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124775 2001 SJ247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124776 2001 SY247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124777 2001 SO248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124778 2001 SE249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124779 2001 SH250 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124780 2001 SR250 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
124781 2001 SS252 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124782 2001 SU253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124783 2001 SA254 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
124784 2001 ST254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124785 2001 SX254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124786 2001 SC256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124787 2001 SO256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124788 2001 SP256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124789 2001 SS256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124790 2001 SV257 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124791 2001 SP261 20/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
124792 2001 SE262 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124793 2001 SY265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124794 2001 SC266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
124795 2001 SN266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
124796 2001 SC267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
124797 2001 SX267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
124798 2001 SZ267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
124799 2001 SX271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124800 2001 SJ272 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124801 2001 SF277 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124802 2001 SO278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
124803 2001 SR278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124804 2001 SX278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124805 2001 SY278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124806 2001 SL279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124807 2001 SM279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124808 2001 SH280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124809 2001 SR280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
124810 2001 SS282 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124811 2001 ST282 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124812 2001 SB284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124813 2001 SD285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
124814 2001 SF285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124815 2001 SH287 22/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
124816 2001 SV288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124817 2001 SV290 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124818 2001 SL292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124819 2001 SY294 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124820 2001 SM307 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124821 2001 SE308 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124822 2001 SQ308 22/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
124823 2001 SO311 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124824 2001 SJ312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124825 2001 SS313 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124826 2001 SH315 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124827 2001 SQ319 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124828 2001 SS324 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124829 2001 SA326 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124830 2001 SG327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124831 2001 SV327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124832 2001 SQ332 19/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124833 2001 SF350 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124834 2001 TH 08/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124835 2001 TX3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124836 2001 TE4 07/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124837 2001 TF5 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
124838 2001 TS5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124839 2001 TX5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124840 2001 TR6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124841 2001 TH8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124842 2001 TD9 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124843 2001 TT11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124844 Hirotamasao 2001 TF15 13/10/2001 Shishikui H. Maeno 1,1 km MPC · JPL
124845 2001 TH15 12/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
124846 2001 TN15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
124847 2001 TX15 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124848 2001 TZ15 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124849 2001 TN16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124850 2001 TW17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124851 2001 TH18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124852 2001 TB19 14/10/2001 Needville Needville Obs. 3,3 km MPC · JPL
124853 2001 TO19 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124854 2001 TD20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124855 2001 TU20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124856 2001 TS22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124857 2001 TL24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124858 2001 TX24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124859 2001 TA25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
124860 2001 TQ25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124861 2001 TB28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124862 2001 TG28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124863 2001 TU28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124864 2001 TH29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124865 2001 TJ29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124866 2001 TM30 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124867 2001 TF31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124868 2001 TL33 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124869 2001 TZ33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124870 2001 TH34 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
124871 2001 TR34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124872 2001 TU34 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124873 2001 TG35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124874 2001 TU35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
124875 2001 TY35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124876 2001 TK36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124877 2001 TL37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124878 2001 TC38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124879 2001 TX38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124880 2001 TZ38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124881 2001 TP39 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
124882 2001 TV39 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
124883 2001 TX39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124884 2001 TE41 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124885 2001 TT42 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124886 2001 TQ44 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
124887 2001 TH45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124888 2001 TP45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
124889 2001 TT46 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
124890 2001 TU46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
124891 2001 TE47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
124892 2001 TN48 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124893 2001 TM49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
124894 2001 TN49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
124895 2001 TJ50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124896 2001 TL50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124897 2001 TW50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124898 2001 TX50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124899 2001 TH51 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124900 2001 TS51 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124901 2001 TE52 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
124902 2001 TP52 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
124903 2001 TU52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124904 2001 TV53 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
124905 2001 TB59 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
124906 2001 TQ59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124907 2001 TV59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124908 2001 TW59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124909 2001 TX59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124910 2001 TR60 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
124911 2001 TZ61 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
124912 2001 TA63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124913 2001 TF63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124914 2001 TD64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124915 2001 TZ64 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124916 2001 TO65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124917 2001 TJ66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124918 2001 TK66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124919 2001 TL66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124920 2001 TU67 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
124921 2001 TO69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124922 2001 TQ69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124923 2001 TU69 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
124924 2001 TE70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124925 2001 TK70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124926 2001 TO70 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
124927 2001 TH71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124928 2001 TR71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124929 2001 TU71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124930 2001 TY71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124931 2001 TE72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
124932 2001 TA74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124933 2001 TP75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124934 2001 TA76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124935 2001 TQ76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124936 2001 TV77 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124937 2001 TO78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124938 2001 TU78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
124939 2001 TA79 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
124940 2001 TP79 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
124941 2001 TR79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124942 2001 TV79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124943 2001 TW79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124944 2001 TZ81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
124945 2001 TM82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124946 2001 TG83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124947 2001 TY83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124948 2001 TV85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124949 2001 TO86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
124950 2001 TM87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124951 2001 TK88 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124952 2001 TF89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124953 2001 TH90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124954 2001 TX91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
124955 2001 TC92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124956 2001 TR92 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
124957 2001 TU92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124958 2001 TP94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124959 2001 TA96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124960 2001 TN97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
124961 2001 TZ99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124962 2001 TU100 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124963 2001 TV101 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124964 2001 TV103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
124965 2001 TF104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
124966 2001 TH105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124967 2001 TP105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124968 2001 TS105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124969 2001 TW105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
124970 2001 TG108 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124971 2001 TJ109 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
124972 2001 TO110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124973 2001 TQ110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
124974 2001 TR111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124975 2001 TJ113 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
124976 2001 TQ113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
124977 2001 TS113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124978 2001 TE114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124979 2001 TD120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124980 2001 TV122 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124981 2001 TX126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
124982 2001 TC130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
124983 2001 TX130 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
124984 2001 TH131 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
124985 2001 TK131 10/10/2001 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
124986 2001 TP132 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124987 2001 TO133 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
124988 2001 TF138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124989 2001 TB139 10/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
124990 2001 TT142 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124991 2001 TY143 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124992 2001 TP144 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
124993 2001 TR144 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124994 2001 TL145 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
124995 2001 TS145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124996 2001 TJ146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
124997 2001 TR146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124998 2001 TS147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124999 2001 TS150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
125000 2001 TA153 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

120.000s  • 121.000s  • 122.000s  • 123.000s  • 124.000s  • 125.000s  • 126.000s  • 127.000s  • 128.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001