Danh sách tiểu hành tinh/344001–345000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344001 2011 QD46 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
344002 2011 QN47 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
344003 2011 QW53 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
344004 2011 QV73 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
344005 2011 QZ75 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
344006 2011 QD77 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
344007 2011 RF2 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
344008 2011 SL6 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
344009 2011 SH99 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
344010 2011 SN121 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344011 2011 UH57 08/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
344012 2011 UE153 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344013 2011 UP343 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
344014 2011 XX1 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
344015 2012 BW94 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
344016 2012 BO130 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
344017 2012 BW150 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
344018 2012 DN57 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
344019 2012 DK63 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
344020 2012 DL91 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
344021 2012 FV36 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
344022 2012 GR8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344023 2012 GZ14 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344024 2012 GU33 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
344025 2012 HK41 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
344026 2012 JP10 12/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344027 2012 JJ11 06/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344028 2012 JV18 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
344029 2012 JN35 13/02/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
344030 2012 JA64 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
344031 2012 LZ13 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
344032 2012 LE20 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
344033 2012 LS23 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
344034 2012 MK2 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
344035 2012 MQ5 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
344036 2012 MG11 17/06/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344037 2012 PG2 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344038 2012 PH4 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344039 2012 PB5 22/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
344040 2012 PO5 23/05/2001 Cerro Tololo L. H. Wasserman 1,3 km MPC · JPL
344041 2012 PY5 24/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
344042 2012 PY8 07/07/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 2,9 km MPC · JPL
344043 2012 PF11 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344044 2012 PB24 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344045 2012 QT14 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344046 2012 QJ19 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344047 4331 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 680 m MPC · JPL
344048 6807 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
344049 6865 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
344050 1254 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
344051 4074 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
344052 4121 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
344053 5478 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
344054 4185 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
344055 4530 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 880 m MPC · JPL
344056 1992 HT3 30/04/1992 San Pedro Mártir OAN Mexico 3,7 km MPC · JPL
344057 1993 QP8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
344058 1994 PS22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
344059 1994 SY8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344060 1995 OL 23/07/1995 Ondřejov P. Pravec 1,7 km MPC · JPL
344061 1995 OL11 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
344062 1995 OO16 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
344063 1995 SM13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344064 1995 SB52 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
344065 1995 UB4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
344066 1995 UL11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
344067 1995 WK38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344068 1995 YN8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344069 1996 BD6 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344070 1996 VN35 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344071 1996 XS16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344072 1997 CY1 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
344073 1997 CD16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
344074 1997 UH9 29/10/1997 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
344075 1997 WK9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344076 1998 HJ3 19/04/1998 Socorro LINEAR APO · 620 m MPC · JPL
344077 1998 HG8 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344078 1998 QB29 25/08/1998 Ondřejov L. Kotková 980 m MPC · JPL
344079 1998 RO8 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344080 1998 RP36 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344081 1998 SP16 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
344082 1998 SF21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344083 1998 TX11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
344084 1998 TZ27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344085 1998 UA45 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
344086 1999 AW11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344087 1999 CA130 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 860 m MPC · JPL
344088 1999 CL152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344089 1999 JN47 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344090 1999 JK133 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344091 1999 LG7 11/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344092 1999 NK2 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344093 1999 RB19 06/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
344094 1999 RD126 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344095 1999 RG153 09/09/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344096 1999 RL237 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
344097 1999 RJ252 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344098 1999 SG18 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344099 1999 TC25 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344100 1999 TK30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344101 1999 TR59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
344102 1999 TT94 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
344103 1999 TD127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344104 1999 TH148 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344105 1999 TD150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344106 1999 TH237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344107 1999 TA242 04/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
344108 1999 TB255 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344109 1999 TF264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
344110 1999 TR305 03/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
344111 1999 UB28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344112 1999 VD4 01/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
344113 1999 VJ41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
344114 1999 VU54 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344115 1999 VV71 15/11/1999 Eskridge Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
344116 1999 VB83 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
344117 1999 VF116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
344118 1999 VN122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344119 1999 VF130 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344120 1999 VM142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344121 1999 VD143 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344122 1999 VP185 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344123 1999 VC197 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344124 1999 VB212 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
344125 1999 XD9 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344126 1999 XC17 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344127 1999 XO24 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344128 1999 XR49 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344129 1999 XW148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
344130 1999 XW235 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
344131 1999 YE10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344132 1999 YP13 31/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344133 2000 AD6 04/01/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
344134 2000 AS169 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344135 2000 BO40 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
344136 2000 CF24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
344137 2000 DG22 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344138 2000 ES153 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
344139 2000 GX139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
344140 2000 HB46 29/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344141 2000 HS66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
344142 2000 HL102 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
344143 2000 JQ3 04/05/2000 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
344144 2000 KA22 28/05/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344145 2000 KX37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344146 2000 NP11 10/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
344147 2000 PK8 03/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344148 2000 QD43 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344149 2000 QH148 27/08/2000 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
344150 2000 QV159 31/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
344151 2000 SV4 20/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
344152 2000 SS50 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344153 2000 SU56 24/09/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
344154 2000 TN57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
344155 2000 UE66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344156 2000 VJ43 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344157 2000 WS52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344158 2000 WV66 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344159 2000 WY120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344160 2000 WS155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344161 2000 YK18 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344162 2000 YL30 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344163 2000 YZ49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344164 2000 YF61 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344165 2000 YN87 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344166 2000 YK90 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344167 2000 YT95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344168 2000 YU139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344169 2001 AD1 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
344170 2001 AF36 05/01/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344171 2001 AA47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344172 2001 AV49 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344173 2001 BS24 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344174 2001 BF30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344175 2001 BO30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344176 2001 BU52 17/01/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
344177 2001 BV53 18/01/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
344178 2001 CD13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344179 2001 DX7 18/02/2001 Eskridge Farpoint Obs. 1,6 km MPC · JPL
344180 2001 DP9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344181 2001 DR15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344182 2001 DT27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344183 2001 DC100 17/02/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
344184 2001 DT105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
344185 2001 DE106 20/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
344186 2001 FD96 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344187 2001 FK202 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,7 km MPC · JPL
344188 2001 HW24 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344189 2001 HJ61 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344190 2001 JO10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
344191 2001 KB18 20/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 980 m MPC · JPL
344192 2001 LX16 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344193 2001 NV5 13/07/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
344194 2001 OZ22 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344195 2001 OS28 18/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344196 2001 OY34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344197 2001 OS94 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
344198 2001 PU34 10/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344199 2001 PF41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344200 2001 QR5 16/08/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344201 2001 QB107 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344202 2001 QJ111 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344203 2001 QR123 19/08/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
344204 2001 QO149 22/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
344205 2001 QY149 25/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344206 2001 QZ154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
344207 2001 QD177 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
344208 2001 QC252 25/08/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
344209 2001 QZ265 20/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344210 2001 QV292 16/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344211 2001 QE333 17/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
344212 2001 RL9 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344213 2001 RL31 06/09/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344214 2001 RH36 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344215 2001 RW42 06/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344216 2001 RB54 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344217 2001 RJ57 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344218 2001 RK65 10/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344219 2001 RT69 10/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344220 2001 RV83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
344221 2001 RY89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
344222 2001 RK106 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344223 2001 RY106 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344224 2001 RK120 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
344225 2001 RU122 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344226 2001 RE138 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344227 2001 RA146 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344228 2001 RN154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
344229 2001 SC 16/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
344230 2001 SR10 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
344231 2001 SX14 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344232 2001 SO25 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
344233 2001 SQ41 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344234 2001 SJ120 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344235 2001 SA124 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344236 2001 SC127 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
344237 2001 SG137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344238 2001 SW138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344239 2001 ST140 16/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
344240 2001 SV143 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344241 2001 SQ145 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344242 2001 SA147 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344243 2001 SO147 17/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
344244 2001 SD148 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344245 2001 SQ155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344246 2001 SN159 17/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344247 2001 SL179 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
344248 2001 SN202 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
344249 2001 SS241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344250 2001 SL242 19/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
344251 2001 SV244 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344252 2001 ST247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344253 2001 SH249 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344254 2001 SU251 19/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
344255 2001 SQ262 26/08/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
344256 2001 SR274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
344257 2001 SL290 29/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344258 2001 SE295 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344259 2001 SF303 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344260 2001 SG305 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344261 2001 SK311 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344262 2001 SJ313 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344263 2001 SZ323 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344264 2001 SL329 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344265 2001 SA338 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344266 2001 SA343 22/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
344267 2001 SE349 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
344268 2001 SU349 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
344269 2001 SJ354 24/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
344270 2001 SZ354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
344271 2001 TE19 08/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
344272 2001 TR45 14/10/2001 Needville Needville Obs. 780 m MPC · JPL
344273 2001 TD48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
344274 2001 TQ50 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344275 2001 TF62 13/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
344276 2001 TD146 10/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344277 2001 TX151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
344278 2001 TM153 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
344279 2001 TO167 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344280 2001 TV174 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344281 2001 TY175 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344282 2001 TV176 14/10/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
344283 2001 TZ179 07/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
344284 2001 TL192 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344285 2001 TM199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344286 2001 TG215 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
344287 2001 TD226 14/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344288 2001 TZ251 14/10/2001 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
344289 2001 TX254 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
344290 2001 TV256 15/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
344291 2001 UQ4 21/10/2001 Emerald Lane L. Ball 690 m MPC · JPL
344292 2001 UK12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
344293 2001 US23 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344294 2001 UQ37 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344295 2001 UE54 18/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344296 2001 UH58 11/10/2001 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
344297 2001 UV61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344298 2001 UX65 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344299 2001 UB77 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344300 2001 US86 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344301 2001 UM87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
344302 2001 UA103 20/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
344303 2001 UN111 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344304 2001 UR114 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344305 2001 UZ129 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344306 2001 UR130 18/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
344307 2001 UU130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344308 2001 UO135 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344309 2001 UX144 23/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
344310 2001 UL146 23/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
344311 2001 UZ159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344312 2001 UR170 21/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344313 2001 UJ177 11/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344314 2001 UO194 18/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344315 2001 UL199 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344316 2001 UD201 19/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344317 2001 UK202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344318 2001 US205 19/10/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
344319 2001 UY206 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344320 2001 UC215 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344321 2001 UF221 23/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344322 2001 US222 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344323 2001 UT224 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344324 2001 UE225 25/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
344325 2001 VU8 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
344326 2001 VX13 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344327 2001 VR38 09/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344328 2001 VZ39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344329 2001 VZ41 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344330 2001 VW72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344331 2001 VY72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
344332 2001 VL75 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344333 2001 VE89 12/11/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
344334 2001 VW92 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344335 2001 VC96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
344336 2001 VP98 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
344337 2001 VB104 12/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344338 2001 VG114 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344339 2001 VH127 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
344340 2001 VG132 12/11/2001 Apache Point SDSS 10 km MPC · JPL
344341 2001 WR8 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344342 2001 WZ15 26/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344343 2001 WY25 17/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
344344 2001 WB26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344345 2001 WL32 17/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344346 2001 WX33 17/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
344347 2001 WZ34 17/11/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
344348 2001 WS48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
344349 2001 WX54 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344350 2001 WQ56 19/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
344351 2001 WV62 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
344352 2001 WS68 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344353 2001 WN74 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
344354 2001 WP75 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
344355 2001 WK81 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344356 2001 WV84 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344357 2001 WP90 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344358 2001 XD20 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344359 2001 XH32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344360 2001 XX32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
344361 2001 XC36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344362 2001 XQ76 11/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344363 2001 XZ94 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
344364 2001 XX96 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
344365 2001 XL110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344366 2001 XE120 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
344367 2001 XZ123 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344368 2001 XF125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344369 2001 XN129 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
344370 2001 XT137 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
344371 2001 XP143 14/12/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
344372 2001 XZ143 14/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
344373 2001 XU149 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344374 2001 XO154 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344375 2001 XQ169 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
344376 2001 XJ201 13/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
344377 2001 XD203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344378 2001 XK203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344379 2001 XD212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344380 2001 XO214 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
344381 2001 XQ216 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
344382 2001 XX217 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344383 2001 XH224 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344384 2001 XT231 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344385 2001 XW232 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344386 2001 XM233 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
344387 2001 XN248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
344388 2001 XF258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
344389 2001 XQ260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
344390 2001 XG267 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344391 2001 YQ37 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
344392 2001 YG44 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
344393 2001 YV77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344394 2001 YM80 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344395 2001 YT87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344396 2001 YS124 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344397 2001 YM129 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344398 2001 YU144 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
344399 2002 AH4 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344400 2002 AA7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344401 2002 AJ22 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344402 2002 AS25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344403 2002 AN33 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344404 2002 AG44 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344405 2002 AQ88 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
344406 2002 AS107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344407 2002 AN127 13/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
344408 2002 AU137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344409 2002 AB148 13/01/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344410 2002 AD148 13/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
344411 2002 AP163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344412 2002 AP171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344413 Campodeifiori 2002 BC 18/01/2002 Schiaparelli F. Bellini 4,2 km MPC · JPL
344414 2002 BF14 19/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344415 2002 BO28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
344416 2002 BV30 26/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344417 2002 CK17 06/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344418 2002 CY35 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344419 2002 CU37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344420 2002 CG68 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344421 2002 CL182 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344422 2002 CK201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344423 2002 CK207 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344424 2002 CO233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344425 2002 CC234 12/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
344426 2002 CF258 06/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
344427 2002 CS275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
344428 2002 DD 16/02/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 860 m MPC · JPL
344429 2002 EP43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344430 2002 ES100 05/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
344431 2002 EA114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344432 2002 EZ115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
344433 2002 EL157 13/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
344434 2002 FJ37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
344435 2002 FD38 30/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
344436 2002 GE12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
344437 2002 GF87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344438 2002 GR114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344439 2002 GY116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344440 2002 GU126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344441 2002 GN170 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344442 2002 GX181 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
344443 2002 GL189 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344444 2002 HM3 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
344445 2002 HQ7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344446 2002 JO54 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344447 2002 JU78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344448 2002 JO95 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344449 2002 JB106 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344450 2002 JJ120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344451 2002 JM123 06/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
344452 2002 KF13 18/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344453 2002 LE29 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344454 2002 LL42 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344455 2002 LE47 15/06/2002 Emerald Lane L. Ball 3,4 km MPC · JPL
344456 2002 LZ51 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344457 2002 MX3 24/06/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344458 2002 MT6 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
344459 2002 MW6 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344460 2002 NH20 09/07/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
344461 2002 NK56 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
344462 2002 ND63 09/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
344463 2002 NX65 09/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
344464 2002 NK76 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344465 2002 NB79 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
344466 2002 OF7 20/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
344467 2002 OK7 20/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344468 2002 OT36 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
344469 2002 OA37 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
344470 2002 PQ4 04/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344471 2002 PN59 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344472 2002 PR93 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
344473 2002 PM109 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344474 2002 PN113 15/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
344475 2002 PG118 21/07/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
344476 2002 PX143 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
344477 2002 PB160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
344478 2002 PY165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
344479 2002 PR168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344480 2002 PE170 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344481 2002 PH177 11/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344482 2002 PN184 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
344483 2002 PM197 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
344484 2002 PP197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
344485 2002 PW197 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344486 2002 QU16 27/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344487 2002 QR48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 680 m MPC · JPL
344488 2002 QO68 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
344489 2002 QP71 18/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
344490 2002 QZ76 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
344491 2002 QU79 20/08/2002 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
344492 2002 QU84 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344493 2002 QJ85 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
344494 2002 QQ94 17/08/2002 Haleakala NEAT 510 m MPC · JPL
344495 2002 QF102 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
344496 2002 QW105 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
344497 2002 QL113 27/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
344498 2002 QX114 28/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
344499 2002 QF115 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
344500 2002 QH121 16/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344501 2002 QN132 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344502 2002 QW139 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
344503 2002 QS141 21/07/2007 Antares ARO 3,2 km MPC · JPL
344504 2002 QG144 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344505 2002 QJ149 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344506 2002 QN152 09/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344507 2002 RZ10 04/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344508 2002 RQ78 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
344509 2002 RL80 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344510 2002 RT82 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344511 2002 RG85 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344512 2002 RM128 10/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
344513 2002 RE140 10/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344514 2002 RQ224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
344515 2002 RA242 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,6 km MPC · JPL
344516 2002 RW248 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
344517 2002 RX269 01/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
344518 2002 RU277 04/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
344519 2002 RH293 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
344520 2002 SF2 26/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
344521 2002 SY10 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
344522 2002 SB20 26/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344523 2002 SB41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
344524 2002 TK6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
344525 2002 TJ92 28/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
344526 2002 TD110 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
344527 2002 TZ135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
344528 2002 TK149 05/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344529 2002 TG159 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344530 2002 TZ163 05/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
344531 2002 TE231 08/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344532 2002 TH237 06/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344533 2002 TJ245 07/10/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
344534 2002 TJ313 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
344535 2002 TD329 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
344536 2002 TV332 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
344537 2002 TZ374 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344538 2002 TV377 04/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
344539 2002 TN385 15/10/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
344540 2002 TS385 15/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344541 2002 UW51 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
344542 2002 VU10 01/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
344543 2002 VA18 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
344544 2002 VP54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
344545 2002 VJ74 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344546 2002 VK78 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
344547 2002 VM86 08/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
344548 2002 VK95 11/11/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
344549 2002 VJ98 12/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344550 2002 VP104 12/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344551 2002 VJ122 13/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
344552 2002 VM139 01/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
344553 2002 VS147 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
344554 2002 WG19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
344555 2002 WN22 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
344556 2002 WF25 25/11/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
344557 2002 WU31 31/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
344558 2002 XQ13 03/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
344559 2002 XF16 03/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
344560 2002 XK31 06/12/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
344561 2002 XA32 06/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344562 2002 XZ33 05/12/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
344563 2002 XS35 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
344564 2002 XX40 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
344565 2002 XT41 06/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344566 2002 XY42 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
344567 2002 XB46 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344568 2002 XX50 05/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
344569 2002 XL116 11/12/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
344570 2002 XD119 11/12/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
344571 2002 XP119 10/12/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
344572 2003 AM15 04/01/2003 Nashville R. Clingan 880 m MPC · JPL
344573 2003 AV16 05/01/2003 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,8 km MPC · JPL
344574 2003 AG42 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344575 2003 AE51 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344576 2003 AA66 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344577 2003 AA71 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
344578 2003 AT72 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
344579 2003 AE78 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344580 2003 AR84 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344581 Albisetti 2003 BG1 24/01/2003 Sormano Sormano Obs. 3,4 km MPC · JPL
344582 2003 BE7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
344583 2003 BS66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
344584 2003 BZ68 29/01/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
344585 2003 BG70 30/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
344586 2003 BB71 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
344587 2003 BF76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344588 2003 BN81 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344589 2003 BR81 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
344590 2003 BR87 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
344591 2003 BC93 26/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
344592 2003 BU93 17/01/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
344593 2003 CF5 28/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
344594 2003 CJ7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344595 2003 CN11 05/02/2003 Wrightwood J. W. Young 900 m MPC · JPL
344596 2003 CP24 03/02/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
344597 2003 DW3 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344598 2003 DB10 23/02/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
344599 2003 DM23 25/02/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
344600 2003 DW23 21/02/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344601 2003 EJ14 07/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344602 2003 EK14 07/03/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344603 2003 ER16 09/03/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
344604 2003 EA19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
344605 2003 EU20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
344606 2003 EM30 06/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344607 2003 EE32 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344608 2003 EB34 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
344609 2003 EM50 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344610 2003 EH53 08/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344611 2003 EC57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
344612 2003 EK60 11/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344613 2003 FB1 23/03/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
344614 2003 FK4 24/03/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
344615 2003 FY7 30/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344616 2003 FA8 30/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344617 2003 FE10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
344618 2003 FA27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
344619 2003 FP30 25/03/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
344620 2003 FS39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344621 2003 FA45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344622 2003 FG58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344623 2003 GW19 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
344624 2003 HC6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
344625 2003 HV34 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
344626 2003 HX35 27/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344627 2003 JL2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344628 2003 JM5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344629 2003 JL18 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
344630 2003 KD10 27/05/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
344631 2003 LY2 04/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344632 2003 OW6 23/07/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
344633 2003 OL14 22/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
344634 2003 OW31 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344635 2003 OU32 22/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344636 2003 PG7 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
344637 2003 QE4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
344638 2003 QK9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
344639 2003 QK11 21/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
344640 2003 QO25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344641 Szeleczky 2003 QV29 23/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,6 km MPC · JPL
344642 2003 QP31 21/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
344643 2003 QP34 24/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
344644 2003 QC54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344645 2003 QA65 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
344646 2003 QN67 23/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344647 2003 QT69 26/08/2003 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
344648 2003 QJ76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344649 2003 QW101 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
344650 2003 RM6 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
344651 2003 RB18 04/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344652 2003 RA22 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
344653 2003 RN26 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
344654 2003 SK7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344655 2003 SE25 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
344656 2003 SP37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344657 2003 SE47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
344658 2003 SH54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
344659 2003 SP65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
344660 2003 SV66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
344661 2003 SB72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344662 2003 SF73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344663 2003 SY87 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
344664 2003 SJ104 20/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
344665 2003 SH106 15/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
344666 2003 SK113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
344667 2003 SA142 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
344668 2003 SX148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
344669 2003 SN149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344670 2003 SA152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
344671 2003 SQ152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
344672 2003 ST160 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
344673 2003 SG168 23/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344674 2003 SB176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
344675 2003 SH186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
344676 2003 SF189 22/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344677 2003 SY196 25/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344678 2003 SC205 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344679 2003 SV205 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344680 2003 SO235 24/09/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
344681 2003 SM236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344682 2003 SX241 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344683 2003 SP263 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344684 2003 SY270 25/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344685 2003 SH272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344686 2003 SW278 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344687 2003 SS289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
344688 2003 SA298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
344689 2003 SU311 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344690 2003 SK312 27/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
344691 2003 SL312 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344692 2003 SL335 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
344693 2003 SS337 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344694 2003 SX337 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344695 2003 SY382 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
344696 2003 SK392 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
344697 2003 SA395 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
344698 2003 SM402 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
344699 2003 SH406 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344700 2003 SV423 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344701 2003 SW427 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344702 2003 SG432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344703 2003 TP13 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
344704 2003 TU14 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344705 2003 TU20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
344706 2003 TS33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344707 2003 TJ44 02/10/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
344708 2003 TC48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
344709 2003 TG54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344710 2003 TT54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344711 2003 TA57 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344712 2003 UZ6 16/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344713 2003 UW14 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344714 2003 UZ18 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
344715 2003 UX21 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
344716 2003 UE48 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344717 2003 UT65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
344718 2003 UL69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344719 2003 UN73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344720 2003 UJ76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
344721 2003 UO76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
344722 2003 UY80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
344723 2003 UD101 20/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344724 2003 UV104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344725 2003 UN105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344726 2003 UH117 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344727 2003 UB119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344728 2003 UO124 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344729 2003 UQ125 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344730 2003 UU131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
344731 2003 UM137 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344732 2003 UO138 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
344733 2003 UX139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
344734 2003 UQ141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
344735 2003 UF150 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344736 2003 UQ153 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
344737 2003 UC160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344738 2003 UB164 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344739 2003 UF198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344740 2003 UE205 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344741 2003 UT215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344742 2003 UW225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
344743 2003 UA233 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344744 2003 UX241 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344745 2003 UO244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344746 2003 UG245 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344747 2003 UA277 30/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
344748 2003 UT284 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
344749 2003 UX289 26/09/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
344750 2003 UO317 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
344751 2003 UT319 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
344752 2003 US324 17/10/2003 Apache Point SDSS 920 m MPC · JPL
344753 2003 UT326 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
344754 2003 UQ371 23/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344755 2003 VL2 04/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344756 2003 VO2 14/11/2003 Palomar NEAT 250 m MPC · JPL
344757 2003 WK20 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344758 2003 WG29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344759 2003 WW29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
344760 2003 WM43 18/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
344761 2003 WO44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344762 2003 WU61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344763 2003 WD62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344764 2003 WQ69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344765 2003 WW71 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344766 2003 WE87 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344767 2003 WW92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
344768 2003 WT94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
344769 2003 WH97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
344770 2003 WQ102 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344771 2003 WP106 21/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
344772 2003 WQ123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344773 2003 WK149 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
344774 2003 WS149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
344775 2003 WP154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344776 2003 WX166 18/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
344777 2003 WU170 21/11/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
344778 2003 WT190 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
344779 2003 WA193 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
344780 2003 WA194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344781 2003 XT1 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344782 2003 XM5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
344783 2003 XL8 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
344784 2003 XQ18 15/12/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
344785 2003 XA23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
344786 2003 XJ31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
344787 2003 XM33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344788 2003 XG34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344789 2003 XU38 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344790 2003 YE67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344791 2003 YQ79 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
344792 2003 YA87 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344793 2003 YT103 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344794 2003 YQ120 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344795 2003 YK134 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344796 2003 YS148 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344797 2003 YB149 29/12/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
344798 2003 YY150 29/12/2003 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
344799 2003 YJ165 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344800 2003 YE179 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344801 2003 YE181 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344802 2004 BC6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344803 2004 BM24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
344804 2004 BE32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344805 2004 BR36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344806 2004 BK41 22/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344807 2004 BM51 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344808 2004 BO60 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344809 2004 BX120 31/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344810 2004 BZ130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
344811 2004 BA137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344812 2004 BH159 20/01/2004 Cerro Paranal Paranal Obs. 590 m MPC · JPL
344813 2004 CO 09/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344814 2004 CW15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344815 2004 CQ75 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344816 2004 CL83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
344817 2004 DN30 17/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344818 2004 DJ59 23/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344819 2004 EN 10/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344820 2004 ES5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344821 2004 ER6 12/03/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
344822 2004 EX7 13/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
344823 2004 EN11 10/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344824 2004 ER60 11/03/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
344825 2004 EH64 14/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
344826 2004 EC74 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
344827 2004 EU76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344828 2004 EZ78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344829 2004 FR7 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344830 2004 FE18 25/03/2004 Wrightwood J. W. Young 750 m MPC · JPL
344831 2004 FD33 16/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
344832 2004 FY71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344833 2004 FT80 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344834 2004 FH83 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344835 2004 FZ92 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344836 2004 FK95 20/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344837 2004 FT107 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
344838 2004 FC130 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344839 2004 FC143 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
344840 2004 FS147 19/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
344841 2004 FK148 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
344842 2004 FV165 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
344843 2004 GQ12 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344844 2004 GX17 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
344845 2004 GJ18 12/04/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
344846 2004 GB26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344847 2004 GC33 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
344848 2004 GR41 13/04/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
344849 2004 GX42 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
344850 2004 GV45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344851 2004 GK50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
344852 2004 GP74 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
344853 2004 GM80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
344854 2004 GS84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
344855 2004 HS6 16/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
344856 2004 HV6 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344857 2004 HO12 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344858 2004 HT12 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344859 2004 HD13 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344860 2004 HT29 21/04/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
344861 2004 HP38 23/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
344862 2004 HX38 24/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344863 2004 HP50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344864 2004 HK60 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
344865 2004 JK 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344866 2004 JP5 11/05/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
344867 2004 JP8 12/05/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
344868 2004 JB13 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
344869 2004 JD13 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344870 2004 JY18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344871 2004 JN19 13/05/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
344872 2004 JA39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
344873 2004 JL49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344874 2004 NZ4 09/07/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
344875 2004 NQ33 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344876 2004 OZ5 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
344877 2004 OL7 16/07/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344878 2004 PM13 07/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344879 2004 PW16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
344880 2004 PW21 08/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344881 2004 PQ49 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344882 2004 PS63 10/08/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
344883 2004 PA68 06/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
344884 2004 PW71 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344885 2004 PJ73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344886 2004 PV82 10/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344887 2004 PD88 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344888 2004 PY99 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344889 2004 PJ111 15/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
344890 2004 RP14 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
344891 2004 RL30 07/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344892 2004 RR35 07/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
344893 2004 RC42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344894 2004 RZ54 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344895 2004 RZ70 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344896 2004 RY72 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
344897 2004 RJ83 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344898 2004 RG98 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344899 2004 RT106 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
344900 2004 RM109 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344901 2004 RC136 07/09/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
344902 2004 RZ142 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344903 2004 RY144 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344904 2004 RJ162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344905 2004 RW182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344906 2004 RG185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344907 2004 RJ186 10/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
344908 2004 RV195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344909 2004 RG202 11/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344910 2004 RK213 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344911 2004 RF218 11/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344912 2004 RJ237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
344913 2004 RV239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
344914 2004 RR261 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
344915 2004 RB289 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
344916 2004 RT294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
344917 2004 RC314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344918 2004 RY347 12/09/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 660 m MPC · JPL
344919 2004 SA36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
344920 2004 TA5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344921 2004 TU8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
344922 2004 TO9 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
344923 2004 TB12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
344924 2004 TB17 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344925 2004 TF32 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344926 2004 TE53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344927 2004 TU62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
344928 2004 TH80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
344929 2004 TK90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
344930 2004 TU117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
344931 2004 TQ169 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344932 2004 TO174 09/10/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
344933 2004 TY175 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344934 2004 TY180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344935 2004 TL203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
344936 2004 TK266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344937 2004 TT272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344938 2004 TG285 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
344939 2004 TT319 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344940 2004 TT344 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
344941 2004 TF347 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
344942 2004 TA369 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344943 2004 VL2 03/11/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
344944 2004 VD3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
344945 2004 VQ21 04/11/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
344946 2004 VM38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
344947 2004 VB44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
344948 2004 VA49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344949 2004 VF52 04/11/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
344950 2004 VO52 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
344951 2004 VU63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
344952 2004 VK64 11/11/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,2 km MPC · JPL
344953 2004 VQ72 09/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
344954 2004 VL75 03/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
344955 2004 VB81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
344956 2004 VF92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344957 2004 VX99 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 900 m MPC · JPL
344958 2004 WL2 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
344959 2004 XH 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
344960 2004 XE7 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344961 2004 XG10 02/12/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
344962 2004 XR11 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344963 2004 XT13 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344964 2004 XN18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344965 2004 XH20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344966 2004 XA23 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344967 2004 XC24 09/12/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
344968 2004 XT31 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
344969 2004 XQ49 10/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,1 km MPC · JPL
344970 2004 XX50 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
344971 2004 XN58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
344972 2004 XN69 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344973 2004 XW74 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
344974 2004 XX92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344975 2004 XE100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344976 2004 XP108 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344977 2004 XY108 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344978 2004 XX118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
344979 2004 XC122 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344980 2004 XQ124 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
344981 2004 XQ128 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344982 2004 XC146 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344983 2004 XS150 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344984 2004 XU191 15/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
344985 2004 YV10 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
344986 2004 YT16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
344987 2004 YB36 21/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
344988 2005 AQ2 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
344989 2005 AV7 06/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
344990 2005 AY17 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
344991 2005 AN18 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
344992 2005 AQ20 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344993 2005 AP28 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344994 2005 AN29 15/01/2005 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
344995 2005 AP41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344996 2005 AG52 13/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
344997 2005 AG57 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
344998 2005 AM70 15/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
344999 2005 AZ73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345000 2005 AK76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

340.000s  • 341.000s  • 342.000s  • 343.000s  • 344.000s  • 345.000s  • 346.000s  • 347.000s  • 348.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001