Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/65001–66000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65001 Teodorescu 2002 AF67 09/01/2002 Campo Imperatore F. Bernardi, A. Boattini 4,7 km MPC · JPL
65002 2002 AT70 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65003 2002 AB71 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65004 2002 AM71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65005 2002 AE77 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65006 2002 AN78 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65007 2002 AG81 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
65008 2002 AL81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65009 2002 AO81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65010 2002 AR82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65011 2002 AJ83 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
65012 2002 AE86 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65013 2002 AO86 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
65014 2002 AU88 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65015 2002 AX88 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65016 2002 AF89 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65017 2002 AD95 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
65018 2002 AK95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65019 2002 AC99 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65020 2002 AW99 08/01/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
65021 2002 AY103 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65022 2002 AQ104 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
65023 2002 AF106 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65024 2002 AP106 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65025 2002 AS106 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65026 2002 AD109 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65027 2002 AH109 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65028 2002 AM110 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65029 2002 AC111 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
65030 2002 AR111 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65031 2002 AS111 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65032 2002 AR112 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
65033 2002 AW112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65034 2002 AM114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65035 2002 AG116 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65036 2002 AB119 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
65037 2002 AV119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65038 2002 AT128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
65039 2002 AK129 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
65040 2002 AC132 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65041 2002 AS133 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65042 2002 AF135 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
65043 2002 AY137 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65044 2002 AH139 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
65045 2002 AS140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65046 2002 AF148 13/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
65047 2002 AE149 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65048 2002 AW151 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65049 2002 AV153 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65050 2002 AZ153 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65051 2002 AV156 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65052 2002 AA157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65053 2002 AP159 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65054 2002 AF169 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65055 2002 AX169 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65056 2002 AH170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65057 2002 AQ171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65058 2002 AP173 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
65059 2002 AB176 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
65060 2002 AD177 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
65061 2002 AS179 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65062 2002 AD181 05/01/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
65063 2002 AK181 05/01/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
65064 2002 AN183 06/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65065 2002 AL184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
65066 2002 AU185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65067 2002 AE186 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65068 2002 AK186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65069 2002 AL186 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65070 2002 AD187 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65071 2002 AJ188 09/01/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
65072 2002 AP188 10/01/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
65073 2002 AD189 10/01/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
65074 2002 AM189 10/01/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
65075 2002 AU191 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65076 2002 AF199 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
65077 2002 AB202 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
65078 2002 BR3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
65079 2002 BV6 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65080 2002 BE8 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65081 2002 BS11 19/01/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
65082 2002 BA13 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
65083 2002 BL15 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65084 2002 BJ16 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65085 2002 BB20 22/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65086 2002 BY20 25/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
65087 2002 BM22 22/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65088 2002 BU23 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65089 2002 BB26 26/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65090 2002 BT30 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65091 Saramagrin 2002 CF 01/02/2002 Cima Ekar ADAS 2,0 km MPC · JPL
65092 2002 CK1 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
65093 2002 CG2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
65094 2002 CU2 03/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
65095 2002 CN3 03/02/2002 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
65096 2002 CQ3 03/02/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
65097 2002 CC4 06/02/2002 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
65098 2002 CG5 04/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
65099 2002 CH13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,2 km MPC · JPL
65100 Birtwhistle 2002 CR15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 9,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65101 2002 CS15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 10 km MPC · JPL
65102 2002 CY17 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
65103 2002 CQ18 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65104 2002 CK20 04/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
65105 2002 CR26 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65106 2002 CW26 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65107 2002 CW31 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65108 2002 CR33 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65109 2002 CV36 07/02/2002 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
65110 2002 CO37 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
65111 2002 CG40 06/02/2002 Haleakala NEAT 21 km MPC · JPL
65112 2002 CR44 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
65113 2002 CD47 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
65114 2002 CH49 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
65115 2002 CK50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
65116 2002 CH51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
65117 2002 CW51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
65118 2002 CD52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
65119 2002 CF53 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65120 2002 CB54 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
65121 2002 CT56 07/02/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
65122 2002 CB59 13/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
65123 2002 CN61 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65124 2002 CV61 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
65125 2002 CQ62 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
65126 2002 CS62 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65127 2002 CG63 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
65128 2002 CN65 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
65129 2002 CO73 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
65130 2002 CD86 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65131 2002 CY88 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65132 2002 CF91 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65133 2002 CH94 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65134 2002 CH96 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
65135 2002 CH99 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
65136 2002 CF101 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
65137 2002 CQ103 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65138 2002 CX103 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65139 2002 CE104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65140 2002 CV104 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65141 2002 CL108 07/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
65142 2002 CK111 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65143 2002 CY112 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65144 2002 CO113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65145 2002 CG114 08/02/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
65146 2002 CT114 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
65147 2002 CN116 15/02/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 4,3 km MPC · JPL
65148 2002 CE117 11/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
65149 2002 CH122 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65150 2002 CA126 07/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
65151 2002 CR127 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65152 2002 CU135 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65153 2002 CK136 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
65154 2002 CH138 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65155 2002 CP140 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
65156 2002 CG143 09/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
65157 2002 CB147 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65158 2002 CT149 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65159 Sprowls 2002 CN152 14/02/2002 Cordell-Lorenz D. T. Durig 7,7 km MPC · JPL
65160 2002 CB157 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65161 2002 CX159 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
65162 2002 CF161 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65163 2002 CJ161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
65164 2002 CF162 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65165 2002 CR163 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65166 2002 CJ165 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65167 2002 CJ166 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65168 2002 CL166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65169 2002 CR167 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
65170 2002 CE170 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
65171 2002 CB173 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
65172 2002 CQ174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65173 2002 CP203 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65174 2002 CW207 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
65175 2002 CC218 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65176 2002 CL219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65177 2002 CW219 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65178 2002 CX221 10/02/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65179 2002 CN224 11/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
65180 2002 CV224 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65181 2002 CB226 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
65182 2002 CV232 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65183 2002 CU235 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65184 2002 CD239 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65185 2002 CF243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65186 2002 CH244 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
65187 2002 CJ246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
65188 2002 CA247 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
65189 2002 CR247 15/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65190 2002 CV247 15/02/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
65191 2002 CR257 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 6,8 km MPC · JPL
65192 2002 CO261 07/02/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
65193 2002 CA263 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
65194 2002 CV264 08/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
65195 2002 CD266 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
65196 2002 CF280 07/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
65197 2002 CY282 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65198 2002 CR286 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
65199 2002 CP287 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
65200 2002 CL294 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65201 2002 CX294 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65202 2002 CO304 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65203 2002 DU 17/02/2002 Needville Needville Obs. 4,5 km MPC · JPL
65204 2002 DQ12 22/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65205 2002 DW12 24/02/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
65206 2002 DB13 24/02/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
65207 2002 DY13 16/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
65208 2002 DJ16 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
65209 2002 DB17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
65210 Stichius 2002 EG 02/03/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 22 km MPC · JPL
65211 2002 EK1 06/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 15 km MPC · JPL
65212 2002 EU1 05/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65213 Peterhobbs 2002 EC9 12/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 8,8 km MPC · JPL
65214 2002 EV12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
65215 2002 EX13 03/03/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
65216 2002 EZ13 05/03/2002 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
65217 2002 EY16 09/03/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
65218 2002 EJ20 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65219 2002 EY21 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
65220 2002 EH22 10/03/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
65221 2002 ET22 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
65222 2002 EM29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65223 2002 EU34 11/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
65224 2002 EJ44 13/03/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
65225 2002 EK44 13/03/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
65226 2002 EQ46 11/03/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
65227 2002 ES46 11/03/2002 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
65228 2002 EH58 13/03/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
65229 2002 EE61 13/03/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
65230 2002 ER71 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65231 2002 ED74 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65232 2002 EO87 09/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
65233 2002 EW87 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
65234 2002 ET95 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65235 2002 EG97 11/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65236 2002 EW97 12/03/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
65237 2002 EY97 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
65238 2002 EZ97 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65239 2002 EV101 06/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65240 2002 EU106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
65241 Seeley 2002 EP110 09/03/2002 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
65242 2002 EW115 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
65243 2002 EP118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
65244 Ianwong 2002 ED126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
65245 2002 EH130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
65246 2002 EH146 14/03/2002 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
65247 2002 FR 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
65248 2002 FN4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
65249 2002 FF6 20/03/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
65250 2002 FT14 16/03/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
65251 2002 FV14 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65252 2002 FP24 19/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
65253 2002 FO26 20/03/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
65254 2002 FY26 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65255 2002 FM31 20/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
65256 2002 FP34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
65257 2002 FU36 23/03/2002 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
65258 2002 FH37 30/03/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
65259 2002 GP 03/04/2002 Kvistaberg UDAS 6,7 km MPC · JPL
65260 2002 GE2 06/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
65261 2002 GC11 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
65262 2002 GU12 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65263 2002 GA16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65264 2002 GW16 15/04/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
65265 2002 GY16 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65266 2002 GL20 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65267 2002 GR22 14/04/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
65268 2002 GP23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
65269 2002 GR34 02/04/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
65270 2002 GC38 03/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
65271 2002 GD39 04/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
65272 2002 GE41 04/04/2002 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
65273 2002 GN45 04/04/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
65274 2002 GM55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
65275 2002 GN55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
65276 2002 GR78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65277 2002 GL80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65278 2002 GW101 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
65279 2002 GJ108 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65280 2002 GK113 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
65281 2002 GM121 10/04/2002 Palomar NEAT 20 km MPC · JPL
65282 2002 GW148 14/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
65283 2002 GT172 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65284 2002 HE1 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65285 2002 HU1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
65286 2002 HC8 21/04/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
65287 2002 HL11 22/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
65288 2002 HW13 21/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
65289 2002 JX 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
65290 2002 JA4 05/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65291 2002 JX11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
65292 2002 JA15 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65293 2002 JM18 07/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
65294 2002 JJ22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65295 2002 JC24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65296 2002 JS25 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
65297 2002 JB31 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65298 2002 JA39 09/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
65299 2002 JZ41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65300 2002 JT44 09/05/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65301 2002 JP48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65302 2002 JB49 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65303 2002 JP52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65304 2002 JT52 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65305 2002 JC60 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65306 2002 JL63 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65307 2002 JD64 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
65308 2002 JC65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65309 2002 JZ66 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65310 2002 JL70 07/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65311 2002 JZ75 11/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
65312 2002 JP76 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65313 2002 JB80 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65314 2002 JM80 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
65315 2002 JE102 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
65316 2002 JG103 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65317 2002 JY103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65318 2002 JH107 11/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
65319 2002 JJ127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
65320 2002 JX128 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
65321 2002 JD133 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65322 2002 KS 16/05/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
65323 2002 KR4 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65324 2002 LA11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65325 2002 LO18 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65326 2002 LZ18 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65327 2002 LV20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65328 2002 LU23 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65329 2002 LX31 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
65330 2002 LR33 05/06/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
65331 2002 LW35 09/06/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65332 2002 LM44 04/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65333 2002 LZ53 10/06/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
65334 2002 LF57 10/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
65335 2002 LR58 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65336 2002 LS58 03/06/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
65337 2002 MD4 17/06/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
65338 2002 NH1 04/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
65339 2002 NJ2 04/07/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
65340 2002 NR11 04/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
65341 2002 NC13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
65342 2002 NL13 04/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
65343 2002 NO16 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
65344 2002 NL18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65345 2002 NF19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65346 2002 NC20 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65347 2002 NR20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65348 2002 NU25 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65349 2002 NR26 09/07/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
65350 2002 NG34 14/07/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
65351 2002 ND37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65352 2002 NJ40 14/07/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
65353 2002 NR40 14/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
65354 2002 NG43 15/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
65355 2002 NH52 14/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
65356 2002 NE54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65357 Antoniucci 2002 NR55 12/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
65358 2002 OS 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
65359 2002 ON10 22/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
65360 2002 OE11 22/07/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
65361 2002 OO16 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65362 2002 OG22 22/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
65363 Ruthanna 2002 PQ11 07/08/2002 Needville J. Dellinger 1,4 km MPC · JPL
65364 2002 PG16 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
65365 2002 PD24 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
65366 2002 PF26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
65367 2002 PR29 06/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
65368 2002 PB41 04/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65369 2002 PL44 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65370 2002 PS44 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65371 2002 PB46 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65372 2002 PX46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65373 2002 PC52 08/08/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
65374 2002 PP55 09/08/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
65375 2002 PM56 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65376 2002 PM63 11/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65377 2002 PT63 12/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
65378 2002 PD82 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
65379 2002 PL83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65380 2002 PQ97 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65381 2002 PP121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
65382 2002 PN127 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65383 2002 PN129 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
65384 2002 PC136 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65385 2002 QW 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65386 2002 QS6 20/08/2002 Kvistaberg UDAS 6,6 km MPC · JPL
65387 2002 QM42 30/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
65388 2002 QF47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
65389 2002 RF12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
65390 2002 RA13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
65391 2002 RJ25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
65392 2002 RH28 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
65393 2002 RG29 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
65394 2002 RC62 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
65395 2002 RY63 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65396 2002 RQ69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
65397 2002 RL71 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
65398 2002 RP72 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65399 2002 RR79 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
65400 2002 RJ83 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65401 2002 RX86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65402 2002 RU92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65403 2002 RO94 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
65404 2002 RX104 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65405 2002 RY105 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65406 2002 RS112 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65407 2002 RP120 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
65408 2002 RM136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
65409 2002 RM212 15/09/2002 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
65410 2002 ST16 27/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65411 2002 SH30 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
65412 2002 SS47 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65413 2002 TB28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65414 2002 TE30 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65415 2002 TW39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65416 2002 TK40 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65417 2002 TG44 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
65418 2002 TC47 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65419 2002 TB50 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65420 2002 TF51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65421 2002 TG75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
65422 2002 TL79 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
65423 2002 TL89 03/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
65424 2002 TO111 03/10/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
65425 2002 TL129 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
65426 2002 TS135 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65427 2002 TU168 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65428 2002 TY176 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65429 2002 TV177 11/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
65430 2002 TK180 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65431 2002 TC198 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
65432 2002 TH209 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65433 2002 TX238 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65434 2002 TD243 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
65435 2002 TQ253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
65436 2002 TJ261 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65437 2002 TM275 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65438 2002 TA280 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
65439 2002 TV281 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65440 2002 TF285 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
65441 2002 TF291 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65442 2002 TV291 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65443 2002 TR300 15/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
65444 2002 UO29 31/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
65445 2002 UK39 31/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
65446 2002 VP25 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
65447 2002 VR34 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
65448 2002 VN35 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
65449 2002 VS37 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
65450 2002 VX52 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65451 2002 VL58 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
65452 2002 VZ65 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65453 2002 VJ68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
65454 2002 VD69 08/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
65455 2002 VC75 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65456 2002 VW76 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
65457 2002 VQ78 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65458 2002 VD102 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65459 2002 WV7 24/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
65460 2002 WU11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
65461 2002 WU12 28/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 6,5 km MPC · JPL
65462 2002 XB2 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65463 2002 XD2 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65464 2002 XN3 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
65465 2002 XQ20 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65466 2002 XR21 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65467 2002 XG26 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65468 2002 XV27 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
65469 2002 XJ29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
65470 2002 XC47 08/12/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
65471 2002 YT5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
65472 2002 YJ7 30/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65473 2002 YT23 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65474 2003 AZ5 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
65475 2003 AB16 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65476 2003 AU29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65477 2003 AX37 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65478 2003 AW53 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65479 2003 AP75 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65480 2003 BP12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
65481 2003 BW36 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
65482 2003 BH63 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65483 2003 BD84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65484 2003 BL90 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65485 2003 CK9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65486 2003 CJ19 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65487 Divinacommedia 2003 CD20 09/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 3,0 km MPC · JPL
65488 2003 DT8 22/02/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65489 Ceto 2003 FX128 22/03/2003 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 186 km MPC · JPL
65490 2062 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
65491 2084 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65492 2104 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
65493 2119 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65494 2123 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
65495 2200 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65496 2211 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
65497 2606 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
65498 2647 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65499 2650 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
65500 2759 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65501 2766 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65502 2856 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
65503 3028 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
65504 3544 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65505 4085 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
65506 4102 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65507 4151 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65508 4179 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
65509 4186 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
65510 4241 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
65511 4243 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
65512 4246 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
65513 4258 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65514 4270 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
65515 4712 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
65516 4726 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
65517 4759 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
65518 4838 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65519 4853 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65520 4857 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65521 4894 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
65522 5570 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
65523 5578 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
65524 5585 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
65525 6052 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
65526 6075 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65527 6099 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
65528 6118 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
65529 6200 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
65530 6216 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
65531 6296 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
65532 6389 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
65533 6592 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65534 6711 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
65535 6773 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65536 6826 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
65537 6855 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65538 7561 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
65539 7562 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
65540 7628 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
65541 Kasbek 9593 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
65542 1143 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
65543 1223 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
65544 2233 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65545 2235 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65546 3256 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
65547 3337 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
65548 4311 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
65549 4869 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
65550 1062 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
65551 1206 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65552 1261 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65553 1297 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65554 1350 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
65555 1464 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
65556 1541 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65557 1606 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
65558 1611 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65559 2065 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65560 2175 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
65561 2195 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65562 2219 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65563 2238 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
65564 2264 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
65565 2300 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65566 3022 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65567 3039 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65568 3105 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
65569 3127 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
65570 3139 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
65571 3165 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
65572 3173 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
65573 3203 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
65574 3229 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65575 3245 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
65576 3277 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
65577 3324 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
65578 4137 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
65579 4173 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65580 4181 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65581 4275 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65582 4362 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
65583 Theoklymenos 4646 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 16 km MPC · JPL
65584 5051 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65585 5064 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65586 5160 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
65587 1033 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
65588 1086 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65589 1122 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
65590 Archeptolemos 1305 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
65591 2147 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
65592 2155 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
65593 2375 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
65594 2396 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65595 2430 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
65596 3033 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
65597 3047 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
65598 3059 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
65599 3079 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
65600 3121 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65601 3159 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
65602 3192 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
65603 3229 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
65604 3235 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65605 3245 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
65606 3315 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
65607 3360 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
65608 3441 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65609 3445 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
65610 3470 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
65611 3498 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
65612 3564 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
65613 3923 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
65614 4096 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
65615 4163 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
65616 4165 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
65617 4172 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
65618 4217 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
65619 4218 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65620 4238 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
65621 4247 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,3 km MPC · JPL
65622 4287 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
65623 4297 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
65624 4347 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
65625 4377 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
65626 5052 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
65627 5090 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
65628 5098 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
65629 5118 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
65630 5134 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
65631 5143 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
65632 5177 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
65633 5291 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 9,8 km MPC · JPL
65634 5644 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
65635 1977 EA8 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,9 km MPC · JPL
65636 1979 ME1 24/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
65637 Tsniimash 1979 VS2 14/11/1979 Nauchnyj L. V. Zhuravleva 2,3 km MPC · JPL
65638 1981 DN1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
65639 1981 DS2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
65640 1981 DY2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
65641 1981 DR3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
65642 1981 ES2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
65643 1981 EH12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
65644 1981 EO12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
65645 1981 EG13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
65646 1981 EE17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
65647 1981 EZ28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
65648 1981 ES32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
65649 1981 ES33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
65650 1981 EP35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
65651 1981 EV35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
65652 1981 ED41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
65653 1981 EP44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
65654 1981 ES47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
65655 1981 EV47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
65656 1981 RR1 01/09/1981 La Silla H. Debehogne 4,4 km MPC · JPL
65657 Hube 1982 QB4 16/08/1982 Siding Spring A. Lowe 7,0 km MPC · JPL
65658 Gurnikovskaya 1982 UA6 20/10/1982 Nauchnyj L. G. Karachkina 2,5 km MPC · JPL
65659 1983 XE 01/12/1983 Anderson Mesa E. Bowell 4,1 km MPC · JPL
65660 1985 PM1 14/08/1985 Caussols CERGA 6,5 km MPC · JPL
65661 1985 VB1 01/11/1985 La Silla R. M. West 9,2 km MPC · JPL
65662 1986 QD1 26/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
65663 1986 QC3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
65664 1986 RE5 04/09/1986 La Silla H. Debehogne 3,2 km MPC · JPL
65665 1986 RP5 09/09/1986 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
65666 1987 RU 12/09/1987 La Silla H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
65667 1987 SM5 30/09/1987 Brorfelde P. Jensen 9,4 km MPC · JPL
65668 1988 AX1 14/01/1988 Kleť A. Mrkos 6,6 km MPC · JPL
65669 1988 CJ4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
65670 1988 CS5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
65671 1988 DE3 22/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
65672 Merrick 1988 QD 16/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,9 km MPC · JPL
65673 1988 RH4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 5,7 km MPC · JPL
65674 1988 SM 29/09/1988 Siding Spring M. Hartley 850 m MPC · JPL
65675 Mohr-Gruber 1989 AG6 11/01/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,3 km MPC · JPL
65676 1989 CC3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
65677 1989 EB1 01/03/1989 Yorii M. Arai, H. Mori 16 km MPC · JPL
65678 1989 SU2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
65679 1989 UQ 26/10/1989 Caussols C. Pollas 920 m MPC · JPL
65680 1990 EH1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
65681 1990 EO1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
65682 1990 QU2 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
65683 1990 QW5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,9 km MPC · JPL
65684 1990 QY5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 5,9 km MPC · JPL
65685 Behring 1990 TY1 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,0 km MPC · JPL
65686 1990 TN8 14/10/1990 Kleť A. Mrkos 8,4 km MPC · JPL
65687 1990 VO1 12/11/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,8 km MPC · JPL
65688 1990 VD8 13/11/1990 Palomar C. S. Shoemaker 6,5 km MPC · JPL
65689 1990 WM4 16/11/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
65690 1991 DG 20/02/1991 Siding Spring R. H. McNaught 560 m MPC · JPL
65691 1991 PT10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 5,2 km MPC · JPL
65692 Trifu 1991 RH3 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,7 km MPC · JPL
65693 1991 RO11 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
65694 Franzrosenzweig 1991 RX40 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,8 km MPC · JPL
65695 1991 SC3 29/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
65696 Pierrehenry 1991 TP15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 5,1 km MPC · JPL
65697 Paulandrew 1991 TU15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
65698 Emmarochelle 1991 TP16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
65699 1991 VY5 02/11/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
65700 1991 VW6 09/11/1991 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65701 1992 BY1 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
65702 1992 EK4 01/03/1992 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
65703 1992 EY4 01/03/1992 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
65704 1992 ED16 01/03/1992 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
65705 1992 GH3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
65706 1992 NA 01/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
65707 1992 PY1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
65708 Ehrlich 1992 RB1 04/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,6 km MPC · JPL
65709 1992 RP1 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
65710 1992 RT1 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
65711 1992 RJ2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
65712 Schneidmüller 1992 SJ17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 9,6 km MPC · JPL
65713 1992 UQ1 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
65714 1992 VR 02/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,2 km MPC · JPL
65715 1992 WV1 16/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,6 km MPC · JPL
65716 Ohkinohama 1993 BZ2 25/01/1993 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
65717 1993 BX3 31/01/1993 Siding Spring R. H. McNaught 250 m MPC · JPL
65718 1993 FL 23/03/1993 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 1,5 km MPC · JPL
65719 1993 FY17 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
65720 1993 FN19 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
65721 1993 FV28 21/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
65722 1993 FY35 19/03/1993 La Silla UESAC 5,3 km MPC · JPL
65723 1993 FO45 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
65724 1993 FV46 19/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
65725 1993 FB52 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
65726 1993 FL60 19/03/1993 La Silla UESAC 6,7 km MPC · JPL
65727 1993 FY70 21/03/1993 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL
65728 1993 FD84 26/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
65729 1993 JQ 14/05/1993 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
65730 1993 LP1 14/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 5,0 km MPC · JPL
65731 1993 OH6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
65732 1993 OJ10 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
65733 1993 PC 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
65734 1993 PU4 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
65735 1993 QY3 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
65736 1993 QH7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
65737 1993 RE7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
65738 1993 RE9 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
65739 1993 SG13 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
65740 1993 TO10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
65741 1993 TB14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
65742 1993 TY18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
65743 1993 TY19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
65744 1993 TR23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
65745 1993 TT31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
65746 1993 TX34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
65747 1993 TE38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
65748 1993 TS38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
65749 1993 TT38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
65750 1993 UV2 20/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
65751 1994 BM2 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65752 1994 CY10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
65753 1994 CZ17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
65754 1994 CP18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
65755 1994 EW3 08/03/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
65756 1994 EO4 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
65757 1994 FV 21/03/1994 Siding Spring G. J. Garradd 2,0 km MPC · JPL
65758 1994 PG3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
65759 1994 PA4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
65760 1994 PD21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
65761 1994 RA 01/09/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,1 km MPC · JPL
65762 1994 RG 04/09/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,8 km MPC · JPL
65763 1994 RC10 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
65764 1994 TH15 13/10/1994 Kiyosato S. Otomo 6,4 km MPC · JPL
65765 1994 UR1 25/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
65766 1994 WG1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
65767 1995 BZ11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
65768 1995 DR6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
65769 Mahalia 1995 EN8 04/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 12 km MPC · JPL
65770 Leonardotestoni 1995 KF1 28/05/1995 Bologna San Vittore Obs. 3,3 km MPC · JPL
65771 1995 KQ3 25/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
65772 1995 MM1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
65773 1995 OQ2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
65774 1995 OW3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
65775 Reikotosa 1995 SO2 18/09/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 2,1 km MPC · JPL
65776 1995 SW3 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,4 km MPC · JPL
65777 1995 SW25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
65778 1995 SD33 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65779 1995 SV50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
65780 1995 TM1 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
65781 1995 TT1 14/10/1995 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
65782 1995 UG 16/10/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,5 km MPC · JPL
65783 1995 UK 17/10/1995 Yatsuka H. Abe 1,7 km MPC · JPL
65784 Naderayama 1995 UF4 20/10/1995 Nanyo T. Okuni 1,8 km MPC · JPL
65785 Carlafracci 1995 UC5 26/10/1995 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
65786 1995 UV8 28/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
65787 1995 UU14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65788 1995 UJ20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
65789 1995 UB24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
65790 1995 UT25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
65791 1995 UE45 28/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,9 km MPC · JPL
65792 1995 WJ1 18/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
65793 1995 WS3 21/11/1995 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
65794 1995 WG27 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
65795 1995 WQ27 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
65796 1995 XK1 15/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
65797 1995 YL 19/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
65798 1995 YR6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65799 1995 YB10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
65800 1995 YH25 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65801 1996 AJ7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
65802 1996 BA3 27/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
65803 Didymos 1996 GT 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
65804 1996 HT6 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
65805 1996 HO14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
65806 1996 HW18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
65807 1996 JT9 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
65808 1996 LO1 14/06/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
65809 1996 RW15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
65810 1996 RL26 05/09/1996 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
65811 1996 RW30 13/09/1996 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
65812 1996 SG7 30/09/1996 Stroncone A. Vagnozzi 5,3 km MPC · JPL
65813 1996 TT5 07/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 2,4 km MPC · JPL
65814 1996 TH8 09/10/1996 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
65815 1996 TB18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
65816 1996 TW28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
65817 1996 TC33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65818 1996 TP39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
65819 1996 TE40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
65820 1996 TR40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
65821 De Curtis 1996 UC3 30/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 13 km MPC · JPL
65822 1996 VO5 14/11/1996 Oohira T. Urata 3,1 km MPC · JPL
65823 1996 VO10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
65824 1996 VJ11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
65825 1996 VF19 07/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
65826 1996 VA28 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
65827 1996 VG32 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
65828 1996 VZ37 01/11/1996 Xinglong SCAP 7,9 km MPC · JPL
65829 1996 WS2 26/11/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
65830 1996 XA 01/12/1996 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
65831 1996 XQ4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65832 1996 XN5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
65833 1996 XE6 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
65834 1996 XK7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
65835 1996 XJ11 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
65836 1996 XS15 10/12/1996 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
65837 1996 XX20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
65838 1996 XD26 08/12/1996 Chichibu N. Satō 2,6 km MPC · JPL
65839 1996 XV28 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65840 1997 AA4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
65841 1997 AD9 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
65842 1997 AF14 04/01/1997 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
65843 1997 AR15 12/01/1997 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
65844 1997 AV15 12/01/1997 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
65845 1997 AK22 14/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 6,7 km MPC · JPL
65846 1997 BT2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
65847 1997 BH6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
65848 Enricomari 1997 BP9 30/01/1997 Cima Ekar M. Tombelli 4,8 km MPC · JPL
65849 1997 CF9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
65850 1997 CG28 07/02/1997 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
65851 1997 EM2 04/03/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,8 km MPC · JPL
65852 1997 EX7 07/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,3 km MPC · JPL
65853 1997 EV38 05/03/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
65854 1997 EH46 07/03/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,4 km MPC · JPL
65855 1997 GQ5 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
65856 1997 GX11 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65857 1997 GN17 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65858 1997 GL35 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65859 Mädler 1997 GF42 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
65860 1997 HW7 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65861 1997 JK4 01/05/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65862 1997 JN11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
65863 1997 KW1 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
65864 1997 OT 27/07/1997 Caussols ODAS 7,7 km MPC · JPL
65865 1997 OQ1 31/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
65866 1997 PA4 10/08/1997 Rand G. R. Viscome 17 km MPC · JPL
65867 1997 QG5 25/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
65868 1997 RR5 08/09/1997 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
65869 1997 SP17 30/09/1997 Nanyo T. Okuni 3,1 km MPC · JPL
65870 1997 UK9 30/10/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
65871 1997 UC22 28/10/1997 Xinglong SCAP 19 km MPC · JPL
65872 1997 VQ2 01/11/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
65873 1997 WD7 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
65874 1997 WL13 24/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,2 km MPC · JPL
65875 1997 WY14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
65876 1997 WV28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
65877 1997 XK1 04/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
65878 1997 XD10 05/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
65879 1997 YC2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
65880 1997 YD5 21/12/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
65881 1997 YO5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
65882 1997 YR8 28/12/1997 Stroncone Santa Lucia Obs. 5,7 km MPC · JPL
65883 1997 YX13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
65884 1997 YP15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
65885 Lubenow 1997 YF20 27/12/1997 Anderson Mesa M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
65886 1998 AM 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
65887 1998 AW6 05/01/1998 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
65888 1998 BS3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
65889 1998 BB4 23/01/1998 Zeno T. Stafford 5,1 km MPC · JPL
65890 1998 BW23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
65891 1998 BQ24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
65892 1998 BH30 28/01/1998 Bédoin P. Antonini 5,3 km MPC · JPL
65893 1998 BY33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
65894 Echizenmisaki 1998 BO48 30/01/1998 Geisei T. Seki 3,0 km MPC · JPL
65895 1998 CP 03/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,8 km MPC · JPL
65896 1998 CW1 01/02/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
65897 1998 DQ7 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
65898 1998 DG9 22/02/1998 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
65899 1998 DG12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65900 1998 DV15 23/02/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65901 1998 DM16 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
65902 1998 DW17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
65903 1998 DS25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
65904 1998 DL35 26/02/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
65905 1998 EH2 02/03/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
65906 1998 EZ5 03/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
65907 1998 EX11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
65908 1998 FQ 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
65909 1998 FH12 25/03/1998 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
65910 1998 FR21 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65911 1998 FO25 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65912 1998 FQ26 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65913 1998 FD28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65914 1998 FB32 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65915 1998 FO34 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65916 1998 FJ36 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65917 1998 FG38 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65918 1998 FZ38 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65919 1998 FH39 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65920 1998 FV46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65921 1998 FM47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65922 1998 FQ47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65923 1998 FW47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65924 1998 FE53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65925 1998 FE54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65926 1998 FN55 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65927 1998 FV55 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65928 1998 FW55 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
65929 1998 FL56 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
65930 1998 FS57 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
65931 1998 FK59 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65932 1998 FK60 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65933 1998 FT64 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65934 1998 FE65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65935 1998 FF65 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65936 1998 FJ69 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65937 1998 FZ72 26/03/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
65938 1998 FV77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
65939 1998 FK79 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
65940 1998 FE80 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65941 1998 FU87 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65942 1998 FL90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
65943 1998 FR98 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
65944 1998 FZ99 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
65945 1998 FZ100 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65946 1998 FT103 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65947 1998 FZ103 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65948 1998 FT106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65949 1998 FJ107 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65950 1998 FE114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65951 1998 FU119 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65952 1998 FF122 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65953 1998 FD123 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65954 1998 FT131 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65955 1998 FU132 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65956 1998 FA146 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65957 1998 FO147 26/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
65958 1998 GG1 04/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 5,1 km MPC · JPL
65959 1998 GU7 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65960 1998 GX8 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
65961 1998 HC1 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
65962 1998 HU1 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
65963 1998 HC5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
65964 1998 HB6 21/04/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
65965 1998 HR7 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65966 1998 HH8 24/04/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,3 km MPC · JPL
65967 1998 HM10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
65968 1998 HV17 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65969 1998 HN19 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65970 1998 HB22 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65971 1998 HY26 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
65972 1998 HJ28 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
65973 1998 HZ38 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65974 1998 HP39 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65975 1998 HV46 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
65976 1998 HF51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
65977 1998 HZ69 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65978 1998 HS98 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65979 1998 HX105 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65980 1998 HB107 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65981 1998 HD119 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65982 1998 HN119 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65983 1998 HS124 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65984 1998 HA125 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65985 1998 HX146 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65986 1998 HA147 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
65987 1998 HD152 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65988 1998 KQ1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
65989 1998 KZ12 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
65990 1998 KR14 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
65991 1998 KL36 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65992 1998 KG49 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65993 1998 KP52 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
65994 1998 KE53 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65995 1998 KZ57 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
65996 1998 MX5 24/06/1998 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
65997 1998 ME35 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65998 1998 MX40 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
65999 1998 ND 01/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
66000 1998 OE1 20/07/1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 6,1 km MPC · JPL

61.000s  • 62.000s  • 63.000s  • 64.000s  • 65.000s  • 66.000s  • 67.000s  • 68.000s  • 69.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001