Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/392001–393000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392001 2008 YH124 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392002 2008 YK127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392003 2008 YJ133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392004 2008 YJ136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392005 2008 YH140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392006 2008 YF146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392007 2008 YO153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392008 2008 YC158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
392009 2008 YV161 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392010 2008 YQ167 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392011 2008 YG169 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392012 2009 AN4 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392013 2009 AL9 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392014 2009 AG11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392015 2009 AO14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392016 2009 AK21 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392017 2009 AX25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392018 2009 AZ35 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392019 2009 AR46 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392020 2009 AW49 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392021 2009 AW50 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
392022 2009 BA2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392023 2009 BS8 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392024 2009 BR11 20/01/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
392025 2009 BS25 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392026 2009 BQ27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392027 2009 BL31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392028 2009 BM32 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392029 2009 BQ32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392030 2009 BS32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392031 2009 BL35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392032 2009 BG41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392033 2009 BJ41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392034 2009 BW49 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392035 2009 BV54 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392036 2009 BE55 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392037 2009 BP67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392038 2009 BH72 08/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
392039 2009 BP76 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
392040 2009 BZ86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392041 2009 BN87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392042 2009 BL91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392043 2009 BY92 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392044 2009 BO96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
392045 2009 BB108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
392046 2009 BF110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392047 2009 BT110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392048 2009 BU116 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392049 2009 BB118 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
392050 2009 BE120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392051 2009 BZ129 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
392052 2009 BG138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392053 2009 BC142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392054 2009 BC167 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392055 2009 BQ170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392056 2009 BO172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392057 2009 BT177 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392058 2009 BS178 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392059 2009 BP182 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392060 2009 BP183 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392061 2009 BF185 10/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
392062 2009 BH186 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392063 2009 BR189 20/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
392064 2009 CB26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392065 2009 CC34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
392066 2009 CB36 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392067 2009 CL37 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392068 2009 CO40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392069 2009 CO41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392070 2009 CB55 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
392071 2009 CP56 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392072 2009 CR64 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392073 2009 DP6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392074 2009 DT11 17/02/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
392075 2009 DQ15 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392076 2009 DO18 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392077 2009 DS26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
392078 2009 DC32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392079 2009 DC34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
392080 2009 DV34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392081 2009 DL36 29/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
392082 2009 DJ45 26/02/2009 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
392083 2009 DN56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392084 2009 DY59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392085 2009 DW64 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392086 2009 DB65 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392087 2009 DC73 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392088 2009 DL77 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392089 2009 DV85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392090 2009 DR98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392091 2009 DW100 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
392092 2009 DG102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392093 2009 DU107 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392094 2009 DU109 19/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
392095 2009 DK117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392096 2009 DT122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392097 2009 DZ126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392098 2009 DA130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392099 2009 DH130 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
392100 2009 DW131 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392101 2009 DQ133 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392102 2009 DR138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392103 2009 DF139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392104 2009 DG140 19/02/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
392105 2009 DD142 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392106 2009 EA4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
392107 2009 EX10 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392108 2009 EY19 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392109 2009 EN20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
392110 2009 EK21 03/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
392111 2009 EU24 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392112 2009 EV25 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392113 2009 EX27 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392114 2009 FP7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392115 2009 FL17 17/03/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
392116 2009 FW17 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
392117 2009 FA18 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392118 2009 FZ20 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392119 2009 FZ27 22/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
392120 Heidiursula 2009 FK30 18/03/2009 Zadko M. Todd 650 m MPC · JPL
392121 2009 FU31 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392122 2009 FE38 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392123 2009 FO40 16/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
392124 2009 FT40 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
392125 2009 FX46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392126 2009 FG49 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392127 2009 FY55 18/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
392128 2009 FM60 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392129 2009 FR63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392130 2009 FD69 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392131 2009 FG69 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392132 2009 FO71 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
392133 2009 FZ71 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392134 2009 FR75 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392135 2009 GH4 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
392136 2009 GJ6 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
392137 2009 HW 16/04/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
392138 2009 HY1 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392139 2009 HX5 17/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
392140 2009 HD11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392141 2009 HW15 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392142 Solheim 2009 HV19 16/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 3,2 km MPC · JPL
392143 2009 HV26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392144 2009 HN32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392145 2009 HN37 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
392146 2009 HB39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392147 2009 HC39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392148 2009 HF39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392149 2009 HQ40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392150 2009 HO49 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392151 2009 HJ51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392152 2009 HO65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392153 2009 HQ65 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392154 2009 HG67 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392155 2009 HH69 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392156 2009 HJ83 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
392157 2009 HB84 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
392158 2009 HV93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392159 2009 HE96 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392160 2009 HK99 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392161 2009 HM99 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392162 2009 HX100 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392163 2009 HL104 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392164 2009 JT1 06/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
392165 2009 JH3 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392166 2009 JS4 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
392167 2009 JC7 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392168 2009 JV9 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
392169 2009 JO16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392170 2009 JZ17 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392171 2009 KG1 17/05/2009 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
392172 2009 KP2 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392173 2009 KP6 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392174 2009 KM9 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392175 2009 KZ13 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
392176 2009 KK14 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
392177 2009 KM19 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
392178 2009 KN19 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
392179 2009 LZ2 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392180 2009 LO6 01/06/2009 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
392181 2009 LZ6 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392182 2009 MG 17/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
392183 2009 PA 01/08/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
392184 2009 QN6 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392185 2009 QR12 09/02/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
392186 2009 QR21 08/04/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
392187 2009 QJ32 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
392188 2009 RV68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
392189 2009 SR30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
392190 2009 SQ52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
392191 2009 SF58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
392192 2009 SP76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
392193 2009 SQ121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
392194 2009 SR133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
392195 2009 SD140 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
392196 2009 SU143 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
392197 2009 SQ163 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
392198 2009 ST245 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
392199 2009 SH248 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
392200 2009 SE252 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392201 2009 SL257 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
392202 2009 SV262 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
392203 2009 SZ292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
392204 2009 SR296 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
392205 2009 SZ299 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
392206 2009 SR301 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
392207 2009 SB311 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
392208 2009 SQ321 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
392209 2009 SV346 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392210 2009 SE354 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392211 2009 TG10 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,1 km MPC · JPL
392212 2009 TS41 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
392213 2009 UQ12 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
392214 2009 UC20 24/10/2009 Hibiscus N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
392215 2009 UO25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392216 2009 UX28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
392217 2009 UJ45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
392218 2009 UT73 18/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
392219 2009 UV79 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
392220 2009 UP82 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
392221 2009 UG95 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
392222 2009 UA99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
392223 2009 UH102 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
392224 2009 US106 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
392225 Lanzarote 2009 UN128 29/10/2009 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 670 m MPC · JPL
392226 2009 UB141 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
392227 2009 VK8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,5 km MPC · JPL
392228 2009 VH25 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
392229 2009 VM41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392230 2009 VG44 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
392231 2009 VU45 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
392232 2009 VJ51 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
392233 2009 VF74 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392234 2009 VN76 15/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
392235 2009 VG80 17/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
392236 2009 VN98 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392237 2009 VW114 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
392238 2009 WC2 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
392239 2009 WP12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,2 km MPC · JPL
392240 2009 WZ20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
392241 2009 WV30 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392242 2009 WP36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392243 2009 WP68 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392244 2009 WS77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
392245 2009 WU87 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392246 2009 WW122 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
392247 2009 WA123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
392248 2009 WZ134 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
392249 2009 WS163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392250 2009 WR168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
392251 2009 WS173 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
392252 2009 WC203 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
392253 2009 WB206 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
392254 2009 WY227 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
392255 2009 WR233 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392256 2009 WF262 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392257 2009 WQ263 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392258 2009 XO19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392259 2009 YD16 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392260 2009 YU17 21/12/2009 Hibiscus N. Teamo 780 m MPC · JPL
392261 2009 YF22 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
392262 2009 YU24 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
392263 2009 YV24 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392264 2010 AS 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392265 2010 AM1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392266 2010 AB13 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392267 2010 AM26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392268 2010 AZ26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392269 2010 AW38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
392270 2010 AJ50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392271 2010 AJ53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392272 2010 AH62 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392273 2010 AF64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392274 2010 AH66 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
392275 2010 AY68 12/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
392276 2010 AV80 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
392277 2010 AM81 23/03/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
392278 2010 AJ89 08/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
392279 2010 AB110 12/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
392280 2010 AV121 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
392281 2010 BB4 22/04/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
392282 2010 BX29 18/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
392283 2010 BT62 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
392284 2010 CT1 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392285 2010 CK12 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
392286 2010 CJ17 11/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
392287 2010 CM18 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
392288 2010 CL20 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392289 2010 CG31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392290 2010 CM34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392291 2010 CJ43 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392292 2010 CQ43 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
392293 2010 CX60 27/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
392294 2010 CL78 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392295 2010 CJ80 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392296 2010 CM81 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392297 2010 CB82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392298 2010 CG106 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392299 2010 CX114 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
392300 2010 CJ132 15/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392301 2010 CL143 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392302 2010 CM157 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392303 2010 CS166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392304 2010 CQ175 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392305 2010 CV176 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392306 2010 CD183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
392307 2010 CD185 13/02/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
392308 2010 CJ216 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
392309 2010 CO226 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
392310 2010 DS6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392311 2010 DH12 19/02/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,3 km MPC · JPL
392312 2010 DB55 21/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
392313 2010 DT64 26/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
392314 2010 EU2 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392315 2010 ES7 03/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
392316 2010 ED12 07/03/2010 Guidestar M. Emmerich, S. Melchert 1,9 km MPC · JPL
392317 2010 EP30 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392318 2010 ET30 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392319 2010 EB36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
392320 2010 EP42 04/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
392321 2010 EP67 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
392322 2010 ES68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392323 2010 EN76 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392324 2010 EB77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
392325 2010 ET80 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392326 2010 EZ85 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392327 2010 EF87 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
392328 2010 EQ87 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392329 2010 ES89 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392330 2010 ER93 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392331 2010 EZ96 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
392332 2010 EN102 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392333 2010 ET105 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
392334 2010 EQ107 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
392335 2010 EB109 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392336 2010 EP109 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392337 2010 EA110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392338 2010 EY111 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392339 2010 EU112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
392340 2010 EQ122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392341 2010 EX124 12/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
392342 2010 EB126 13/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
392343 2010 EK133 19/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
392344 2010 ER134 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392345 2010 EQ143 15/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
392346 2010 FG4 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392347 2010 FX17 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
392348 2010 FL19 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392349 2010 FE56 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392350 2010 FD86 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392351 2010 FC88 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392352 2010 FX88 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392353 2010 FQ89 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392354 2010 GM25 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392355 2010 GX28 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
392356 2010 GN32 08/04/2010 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
392357 2010 GR66 09/04/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
392358 2010 GW94 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
392359 2010 GN97 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392360 2010 GU97 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392361 2010 GY98 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392362 2010 GO103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392363 2010 GF108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392364 2010 GD118 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392365 2010 GW130 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
392366 2010 GA140 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392367 2010 GA141 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
392368 2010 GJ141 08/04/2010 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
392369 2010 GC144 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392370 2010 GY157 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392371 2010 GV161 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392372 2010 HW23 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392373 2010 HA32 19/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
392374 2010 HS64 26/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
392375 2010 HK78 12/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
392376 2010 HK91 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
392377 2010 HC104 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392378 2010 HV104 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392379 2010 HY105 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392380 2010 JB 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392381 2010 JW1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392382 2010 JK2 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392383 2010 JC3 04/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
392384 2010 JR29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392385 2010 JZ33 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392386 2010 JZ39 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
392387 2010 JW77 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392388 2010 JC82 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
392389 2010 JL86 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392390 2010 JV114 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392391 2010 JQ116 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392392 2010 JQ127 13/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
392393 2010 JJ147 30/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
392394 2010 JN153 09/05/2010 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
392395 2010 JE154 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
392396 2010 JA155 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392397 2010 JK177 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392398 2010 KJ32 16/02/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
392399 2010 KV69 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392400 2010 KZ81 26/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392401 2010 KP117 19/05/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
392402 2010 KQ127 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392403 2010 LR15 04/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
392404 2010 LW34 02/05/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
392405 2010 LE40 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
392406 2010 LQ67 06/06/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
392407 2010 LK78 10/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
392408 2010 LE86 11/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
392409 2010 LW97 13/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
392410 2010 LW110 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392411 2010 LC113 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392412 2010 LG127 15/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
392413 2010 LV130 09/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
392414 2010 LU131 15/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
392415 2010 MZ30 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
392416 2010 MF51 20/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
392417 2010 MW63 24/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
392418 2010 ML73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392419 2010 MT80 26/06/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
392420 2010 MX82 27/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
392421 2010 MK86 27/06/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
392422 2010 NB4 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
392423 2010 NB14 05/07/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
392424 2010 NF81 15/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
392425 2010 NG82 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392426 2010 NZ116 14/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
392427 2010 OU20 19/04/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
392428 2010 OQ45 22/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
392429 2010 OJ51 22/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
392430 2010 OG76 27/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
392431 2010 OE107 29/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
392432 2010 OM110 15/07/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
392433 2010 OF119 03/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
392434 2010 QS5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
392435 2010 RV56 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392436 2010 RZ61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392437 2010 RP90 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392438 2010 RQ96 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392439 2010 RE101 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
392440 2010 RH120 08/09/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,9 km MPC · JPL
392441 2010 RH129 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392442 2010 RW161 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392443 2010 TY80 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392444 2010 TZ103 16/02/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
392445 2010 TF178 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392446 2010 TV185 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
392447 2010 UN11 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
392448 2010 UF40 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
392449 2010 UQ97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
392450 2010 VX35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392451 2010 VT83 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
392452 2010 VL91 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
392453 2010 VO106 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
392454 2010 VZ121 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392455 2010 VE143 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
392456 2010 VB164 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
392457 2010 VV171 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
392458 2010 VU201 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
392459 2010 WE20 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392460 2010 XY9 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,8 km MPC · JPL
392461 2010 XT65 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
392462 2010 XB77 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
392463 2011 BG58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392464 2011 BD109 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392465 2011 CT5 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
392466 2011 CB66 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392467 2011 CH67 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392468 2011 CF70 05/02/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
392469 2011 EJ36 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392470 2011 EK68 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392471 2011 FW3 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392472 2011 FS31 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392473 2011 FW31 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
392474 2011 FP47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
392475 2011 FA145 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392476 2011 GD3 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
392477 2011 GA52 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392478 2011 GJ74 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
392479 2011 HU11 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
392480 2011 HT14 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392481 2011 HC22 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392482 2011 HQ31 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
392483 2011 HX31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392484 2011 HA51 03/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
392485 2011 HY59 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
392486 2011 HE76 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392487 2011 JK10 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392488 2011 KN2 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392489 2011 KM8 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392490 2011 KH15 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392491 2011 KQ30 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392492 2011 KL40 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
392493 2011 LJ17 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
392494 2011 NS 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392495 2011 OL6 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
392496 2011 OW12 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392497 2011 OK15 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392498 2011 OR20 16/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
392499 2011 OH25 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
392500 2011 OS27 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392501 2011 OD28 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392502 2011 OE31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392503 2011 OJ43 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392504 2011 OW44 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
392505 2011 OX46 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392506 2011 OJ51 11/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
392507 2011 PP4 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
392508 2011 PT4 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392509 2011 PE12 14/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
392510 2011 PR12 03/07/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
392511 2011 PF13 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
392512 2011 QM17 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392513 2011 QR18 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
392514 2011 QX19 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392515 2011 QM26 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
392516 2011 QG27 01/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
392517 2011 QM27 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392518 2011 QB30 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392519 2011 QE30 13/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
392520 2011 QW30 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
392521 2011 QH36 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
392522 2011 QM36 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392523 2011 QW42 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392524 2011 QT43 11/03/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
392525 2011 QH49 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392526 2011 QO55 16/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
392527 2011 QY60 01/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
392528 2011 QC61 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392529 2011 QU61 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392530 2011 QK65 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392531 2011 QH66 12/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
392532 2011 QW69 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
392533 2011 QK72 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
392534 2011 QY91 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392535 2011 QZ92 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392536 2011 QX94 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392537 2011 QE95 09/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
392538 2011 QA99 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
392539 2011 RO1 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392540 2011 RG6 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
392541 2011 RP11 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392542 2011 RY16 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
392543 2011 RZ17 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392544 2011 SW4 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
392545 2011 SM10 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392546 2011 SC13 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392547 2011 SX18 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
392548 2011 SM27 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392549 2011 SY32 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
392550 2011 SZ43 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
392551 2011 SM44 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
392552 2011 SA46 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392553 2011 SO46 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392554 2011 SK50 21/09/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
392555 2011 SW52 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392556 2011 SP58 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392557 2011 SW67 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392558 2011 SO71 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
392559 2011 SC74 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392560 2011 SD74 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392561 2011 SQ79 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392562 2011 SK83 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
392563 2011 SD86 29/05/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
392564 2011 SW91 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392565 2011 SA94 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392566 2011 ST103 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392567 2011 SG111 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
392568 2011 SU115 28/08/2011 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
392569 2011 SQ116 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392570 2011 SN117 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392571 2011 SG119 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
392572 2011 SU119 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392573 2011 SQ122 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
392574 2011 SZ124 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392575 2011 SG128 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392576 2011 SS130 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392577 2011 SB140 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392578 2011 SR141 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392579 2011 SV144 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392580 2011 SE146 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
392581 2011 ST169 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392582 2011 SL176 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392583 2011 SL178 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392584 2011 SZ180 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392585 2011 SC183 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
392586 2011 SU188 10/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
392587 2011 SM195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392588 2011 SC199 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392589 2011 SG200 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392590 2011 SH201 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392591 2011 SQ201 29/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
392592 2011 SM202 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
392593 2011 SL207 26/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392594 2011 SR208 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392595 2011 SE213 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392596 2011 SV216 19/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
392597 2011 SP220 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392598 2011 SH223 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392599 2011 SE225 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
392600 2011 SK226 22/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392601 2011 SS227 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392602 2011 SH234 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392603 2011 SW234 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392604 2011 SS242 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392605 2011 SX245 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392606 2011 SZ245 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392607 2011 SV252 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392608 2011 SF253 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392609 2011 SQ254 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392610 2011 SM255 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392611 2011 SH258 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392612 2011 TA7 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392613 2011 TY8 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
392614 2011 TM10 01/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
392615 2011 TU13 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392616 2011 TX15 24/05/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
392617 2011 UV3 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
392618 2011 UF9 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
392619 2011 UM13 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392620 2011 UK22 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
392621 2011 UM23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392622 2011 UO24 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
392623 2011 UF30 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
392624 2011 UG30 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
392625 2011 US35 09/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
392626 2011 UB37 01/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
392627 2011 UQ38 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392628 2011 UH41 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392629 2011 UL44 16/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
392630 2011 UR44 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392631 2011 UH72 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
392632 2011 UW73 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392633 2011 UE79 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392634 2011 UN92 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392635 2011 UJ97 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392636 2011 UV107 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392637 2011 UO114 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392638 2011 UT118 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392639 2011 UE122 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392640 2011 UY122 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392641 2011 UL129 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392642 2011 UV130 19/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
392643 2011 UN135 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392644 2011 UF136 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392645 2011 UT136 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392646 2011 UW141 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392647 2011 UY142 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392648 2011 UB144 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
392649 2011 UG150 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392650 2011 UY158 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392651 2011 UA162 12/09/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
392652 2011 UN183 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392653 2011 UP184 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392654 2011 UE195 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392655 2011 UL205 25/03/2009 XuYi PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
392656 2011 UU206 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392657 2011 UR225 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392658 2011 US226 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392659 2011 UP237 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392660 2011 UP245 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392661 2011 UO255 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392662 2011 UK256 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
392663 2011 UN268 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
392664 2011 UY283 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
392665 2011 UH287 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392666 2011 UV290 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392667 2011 UV296 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392668 2011 UE302 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
392669 2011 UR305 22/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
392670 2011 UV305 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392671 2011 UN307 06/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
392672 2011 UA322 12/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
392673 2011 UN324 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392674 2011 UR324 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392675 2011 UT339 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392676 2011 UJ343 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
392677 2011 US344 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392678 2011 UH348 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392679 2011 UR355 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392680 2011 US357 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392681 2011 UX376 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
392682 2011 UC405 29/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
392683 2011 UP406 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
392684 2011 VP8 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392685 2011 VT9 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392686 2011 VY11 17/09/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
392687 2011 VY22 17/07/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
392688 2011 WL4 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392689 2011 WG37 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
392690 2011 WW42 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
392691 2011 WW46 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392692 2011 WK47 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392693 2011 WS48 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392694 2011 WR54 20/05/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
392695 2011 WO56 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
392696 2011 WS109 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392697 2011 WK115 12/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
392698 2011 WP140 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
392699 2011 WH141 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
392700 2011 YA14 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392701 2011 YK45 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
392702 2011 YD50 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392703 2011 YD71 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
392704 2012 AE1 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
392705 2012 BJ20 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392706 2012 BJ31 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
392707 2012 BC48 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
392708 2012 BO117 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
392709 2012 BG122 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392710 2012 BH132 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
392711 2012 BW134 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
392712 2012 BX136 02/02/2010 WISE WISE 14 km MPC · JPL
392713 2012 DB18 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
392714 2012 DE79 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
392715 2012 FJ82 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392716 2012 HN59 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392717 2012 HM65 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392718 2012 KN 15/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
392719 2012 KT34 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392720 2012 MD15 06/09/2007 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
392721 2012 PD 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
392722 2012 PM 14/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
392723 2012 PD24 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392724 2012 QF23 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
392725 2012 QY37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392726 2012 QD39 12/08/2012 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
392727 2012 QB40 11/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
392728 Zdzisławłączny 2012 QJ52 21/08/2012 Rantiga M. Żołnowski, M. Kusiak 1,6 km MPC · JPL
392729 2012 RN1 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
392730 2012 RN7 23/01/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
392731 2012 RR9 08/04/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
392732 2012 RO11 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392733 2012 RN13 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392734 2012 RM20 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392735 2012 RL22 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392736 2012 RP29 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
392737 2012 RO30 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
392738 2012 RN32 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392739 2012 SS11 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392740 2012 SS27 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392741 2012 SQ31 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
392742 2012 SS31 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392743 2012 SG38 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392744 2012 SQ54 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392745 2012 SD60 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392746 2012 SX62 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
392747 2012 TU2 20/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
392748 2012 TA3 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392749 2012 TF3 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
392750 2012 TD6 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392751 2012 TD9 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392752 2012 TK10 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392753 2012 TP12 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392754 2012 TQ15 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392755 2012 TC17 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
392756 2012 TX21 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392757 2012 TH22 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392758 2012 TD32 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
392759 2012 TD34 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
392760 2012 TK35 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman 7,0 km MPC · JPL
392761 2012 TT53 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392762 2012 TC56 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392763 2012 TG56 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392764 2012 TC57 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392765 2012 TH57 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392766 2012 TJ57 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392767 2012 TT60 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392768 2012 TJ62 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392769 2012 TY70 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392770 2012 TK86 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392771 2012 TO88 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392772 2012 TO91 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392773 2012 TG92 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392774 2012 TW92 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392775 2012 TX92 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392776 2012 TT95 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392777 2012 TO104 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392778 2012 TU105 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392779 2012 TZ107 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392780 2012 TW111 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392781 2012 TR114 15/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
392782 2012 TC119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392783 2012 TF129 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392784 2012 TG130 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
392785 2012 TU142 03/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
392786 2012 TF150 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
392787 2012 TN153 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392788 2012 TD161 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392789 2012 TS163 16/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
392790 2012 TO165 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392791 2012 TZ168 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
392792 2012 TV176 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
392793 2012 TQ185 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
392794 2012 TH186 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392795 2012 TK186 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392796 2012 TV187 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392797 2012 TP188 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392798 2012 TB190 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392799 2012 TS192 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392800 2012 TL194 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392801 2012 TS197 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
392802 2012 TN198 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392803 2012 TS206 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392804 2012 TL210 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
392805 2012 TA213 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
392806 2012 TT213 19/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392807 2012 TD223 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
392808 2012 TD232 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
392809 2012 TG241 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392810 2012 TC242 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392811 2012 TR243 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392812 2012 TX245 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392813 2012 TF257 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392814 2012 TH258 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392815 2012 TF276 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
392816 2012 TR282 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392817 2012 TZ283 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392818 2012 TY286 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392819 2012 TY290 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
392820 2012 TE293 04/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392821 2012 TU294 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392822 2012 TJ295 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392823 2012 TP297 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392824 2012 TD300 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392825 2012 TP302 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392826 2012 TT302 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392827 2012 TU303 14/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392828 2012 TJ305 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392829 2012 TL305 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392830 2012 TD308 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392831 2012 TJ308 20/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
392832 2012 TE314 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
392833 2012 TJ316 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392834 2012 TZ317 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392835 2012 UW5 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392836 2012 UT6 12/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392837 2012 UE10 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
392838 2012 UO16 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392839 2012 UV22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392840 2012 UX26 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392841 2012 UY28 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392842 2012 UM30 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392843 2012 UC33 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
392844 2012 UH36 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
392845 2012 UD38 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
392846 2012 UZ38 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
392847 2012 UK39 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392848 2012 UQ51 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392849 2012 UC56 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
392850 2012 UA58 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392851 2012 UD59 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
392852 2012 UT60 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392853 2012 UA64 01/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
392854 2012 UP69 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
392855 2012 UM70 31/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
392856 2012 UC73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392857 2012 UG73 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392858 2012 US74 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392859 2012 UP77 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392860 2012 UC79 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392861 2012 UL81 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392862 2012 UR83 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
392863 2012 UO85 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
392864 2012 UX86 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392865 2012 UW89 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392866 2012 UG93 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392867 2012 UW93 09/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
392868 2012 UV95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
392869 2012 UW100 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392870 2012 UO101 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392871 2012 UN105 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392872 2012 UR108 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392873 2012 UN114 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392874 2012 UJ116 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392875 2012 UO118 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392876 2012 UV125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
392877 2012 UW148 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392878 2012 UU151 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392879 2012 UX161 26/04/2009 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
392880 2012 UO165 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392881 2012 UV168 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392882 2012 UH172 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392883 2012 UJ174 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
392884 2012 US174 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392885 2012 VW7 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392886 2012 VX12 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392887 2012 VD17 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
392888 2012 VK24 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
392889 2012 VE31 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
392890 2012 VY31 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392891 2012 VM33 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
392892 2012 VO33 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392893 2012 VW33 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
392894 2012 VA34 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392895 2012 VR38 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392896 2012 VC42 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392897 2012 VH42 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392898 2012 VX42 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392899 2012 VY43 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392900 2012 VF49 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392901 2012 VP51 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392902 2012 VQ51 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
392903 2012 VA55 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392904 2012 VL55 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392905 2012 VQ55 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392906 2012 VK56 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392907 2012 VV56 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
392908 2012 VM60 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392909 2012 VX61 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392910 2012 VP64 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392911 2012 VH74 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
392912 2012 VR77 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392913 2012 VC83 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392914 2012 VJ84 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392915 2012 VK86 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392916 2012 VE87 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392917 2012 VF87 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392918 2012 VL88 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392919 2012 VQ88 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392920 2012 VP91 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392921 2012 VQ91 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392922 2012 VF92 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392923 2012 VN92 06/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
392924 2012 VW96 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392925 2012 VZ96 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392926 2012 VO97 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392927 2012 VX98 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
392928 2012 VR104 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392929 2012 VS107 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392930 2012 VX107 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392931 2012 VY107 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392932 2012 VC108 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392933 2012 VV108 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392934 2012 VM110 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392935 2012 VX110 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392936 2012 VS112 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392937 2012 WN1 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392938 2012 WP1 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392939 2012 WN3 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392940 2012 WU3 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
392941 2012 WZ3 20/01/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
392942 2012 WU5 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392943 2012 WV7 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
392944 2012 WN8 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392945 2012 WN9 21/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
392946 2012 WX9 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392947 2012 WC13 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392948 2012 WJ13 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392949 2012 WK15 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392950 2012 WK18 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392951 2012 WY18 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
392952 2012 WT20 18/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
392953 2012 WT23 12/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
392954 2012 WG25 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392955 2012 WJ25 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392956 2012 WK26 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392957 2012 WF27 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392958 2012 WK28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392959 2012 WC29 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
392960 2012 WZ29 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392961 2012 WC35 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
392962 2012 XU2 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392963 2012 XE5 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392964 2012 XW7 22/05/2010 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
392965 2012 XQ10 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
392966 2012 XF11 28/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
392967 2012 XN12 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
392968 2012 XS17 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392969 2012 XT21 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392970 2012 XM24 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392971 2012 XS27 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
392972 2012 XS29 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392973 2012 XJ33 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
392974 2012 XK40 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392975 2012 XA41 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
392976 2012 XV42 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392977 2012 XC43 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
392978 2012 XR43 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392979 2012 XW46 15/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
392980 2012 XJ47 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392981 2012 XU49 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392982 2012 XS57 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392983 2012 XY58 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
392984 2012 XZ58 10/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
392985 2012 XY59 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
392986 2012 XM63 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392987 2012 XJ64 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392988 2012 XF69 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392989 2012 XZ79 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392990 2012 XY83 13/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
392991 2012 XN94 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392992 2012 XT94 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392993 2012 XF100 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
392994 2012 XM104 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
392995 2012 XZ110 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392996 2012 XA118 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392997 2012 XM118 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392998 2012 XN119 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392999 2012 XR119 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393000 2012 XK120 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

388.000s  • 389.000s  • 390.000s  • 391.000s  • 392.000s  • 393.000s  • 394.000s  • 395.000s  • 396.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001