Danh sách tiểu hành tinh/568001–569000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568001 2003 GQ58 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
568002 2003 GU58 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
568003 2003 GF59 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
568004 2003 GJ59 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
568005 2003 GQ59 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568006 2003 GD60 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568007 2003 GG61 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568008 2003 GX61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568009 2003 GZ61 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
568010 2003 GD63 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
568011 2003 GJ63 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
568012 2003 GL63 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
568013 2003 GW64 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568014 2003 GT65 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
568015 2003 GY65 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
568016 2003 HZ17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
568017 2003 HQ18 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568018 2003 HP21 26/04/2003 Haleakala AMOS 1.7 km MPC · JPL
568019 2003 HF25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
568020 2003 HR57 26/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
568021 2003 HJ59 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568022 2003 HK59 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
568023 2003 HR59 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
568024 2003 HC60 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
568025 2003 HE60 08/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568026 2003 HS60 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
568027 2003 HV60 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
568028 2003 HG61 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
568029 2003 HJ61 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
568030 2003 HW61 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568031 2003 HZ62 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
568032 2003 HU63 12/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
568033 2003 HT64 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568034 2003 HW64 18/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
568035 2003 HZ64 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
568036 2003 HD65 21/01/2015 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
568037 2003 JA8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
568038 2003 JY18 09/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
568039 2003 JC19 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568040 2003 JD19 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
568041 2003 JL19 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568042 2003 JW19 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
568043 2003 JZ19 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
568044 2003 JZ20 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568045 2003 KW8 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568046 2003 KU17 27/05/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 930 m MPC · JPL
568047 2003 KN20 27/05/2003 Mauna Kea J. Pittichová 2.4 km MPC · JPL
568048 2003 KZ28 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568049 2003 KM37 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
568050 2003 KN37 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
568051 2003 KU37 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
568052 2003 KX37 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
568053 2003 KD38 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
568054 2003 KG38 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568055 2003 KJ38 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
568056 2003 KO38 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
568057 2003 KU38 17/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
568058 2003 KV38 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
568059 2003 KC39 18/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568060 2003 KD39 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
568061 2003 KH39 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
568062 2003 KS39 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
568063 2003 LE 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
568064 2003 LW9 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
568065 2003 LY9 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568066 2003 LH10 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
568067 2003 LX10 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568068 2003 LT11 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568069 2003 MC4 26/06/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1.4 km MPC · JPL
568070 2003 MG13 01/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
568071 2003 MH13 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
568072 2003 NU10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
568073 2003 NH12 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568074 2003 NY13 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
568075 2003 NO14 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
568076 2003 NP14 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568077 2003 NC15 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
568078 2003 ND15 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568079 2003 ON13 10/07/2003 Haleakala AMOS 2.6 km MPC · JPL
568080 2003 OL21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 630 m MPC · JPL
568081 2003 OW23 25/07/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
568082 2003 OU25 25/07/2003 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
568083 2003 OH33 04/08/2003 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
568084 2003 ON34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568085 2003 OO35 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
568086 2003 PX2 02/08/2003 Haleakala AMOS 580 m MPC · JPL
568087 2003 PJ13 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568088 2003 QX10 08/07/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
568089 2003 QR87 25/08/2003 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
568090 2003 QK88 26/08/2003 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
568091 2003 QH98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568092 2003 QF117 29/08/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
568093 2003 QJ117 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568094 2003 QM120 23/08/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
568095 2003 QP120 28/08/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
568096 2003 QW120 05/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
568097 2003 QR121 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.4 km MPC · JPL
568098 2003 QS121 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
568099 2003 QT121 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
568100 2003 QJ122 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568101 2003 QY122 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1.1 km MPC · JPL
568102 2003 QD123 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568103 2003 QY124 22/08/2003 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 810 m MPC · JPL
568104 2003 QH125 24/10/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman, D. E. Trilling 510 m MPC · JPL
568105 2003 RZ8 01/09/2003 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
568106 2003 RR24 28/08/2003 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
568107 2003 RY27 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
568108 2003 RJ28 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
568109 2003 RK28 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568110 2003 RM28 23/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.8 km MPC · JPL
568111 2003 RQ28 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
568112 2003 RU28 05/09/2003 Siding Spring G. J. Garradd, R. H. McNaught 1.2 km MPC · JPL
568113 2003 SK9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568114 2003 SD20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
568115 2003 SR29 18/09/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
568116 2003 SK43 23/08/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
568117 2003 SD78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568118 2003 SE110 21/09/2003 Socorro LINEAR 3.1 km MPC · JPL
568119 2003 SM112 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568120 2003 SU130 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568121 2003 SO132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568122 2003 ST132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
568123 2003 SA158 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3.3 km MPC · JPL
568124 2003 SA186 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568125 2003 SJ186 28/08/2003 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
568126 2003 SF193 20/09/2003 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
568127 2003 SO231 18/09/2003 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
568128 2003 SU239 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568129 2003 SB248 18/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
568130 2003 SO254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568131 2003 SH257 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568132 2003 SM263 28/09/2003 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
568133 2003 SQ278 20/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
568134 2003 SX291 20/09/2003 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
568135 2003 SY291 20/09/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
568136 2003 SA296 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
568137 2003 SW298 20/09/2003 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
568138 2003 SG303 20/09/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
568139 2003 SV315 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568140 2003 SO324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
568141 2003 SY324 18/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
568142 2003 SM325 28/09/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
568143 2003 SX329 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568144 2003 SC331 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568145 2003 SL334 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
568146 2003 SF335 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
568147 2003 SX335 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 590 m MPC · JPL
568148 2003 SJ339 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
568149 2003 SS339 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
568150 2003 SZ345 18/09/2003 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
568151 2003 SW346 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568152 2003 SD353 20/09/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
568153 2003 SZ355 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568154 2003 SN356 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
568155 2003 SP356 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
568156 2003 SF368 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
568157 2003 SZ368 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
568158 2003 SQ375 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
568159 2003 SR376 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
568160 2003 SX376 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
568161 2003 SA378 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568162 2003 SD378 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 490 m MPC · JPL
568163 2003 SK381 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.4 km MPC · JPL
568164 2003 SA383 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
568165 2003 SF384 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568166 2003 SF387 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568167 2003 SE389 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
568168 2003 SE390 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
568169 2003 SN391 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
568170 2003 SV392 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
568171 2003 SB394 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
568172 2003 SH395 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
568173 2003 SO396 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
568174 2003 SY398 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568175 2003 SV403 27/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
568176 2003 SC404 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.3 km MPC · JPL
568177 2003 SA406 27/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
568178 2003 SH410 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568179 2003 SV410 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568180 2003 SY414 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 520 m MPC · JPL
568181 2003 SX417 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.2 km MPC · JPL
568182 2003 SU421 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568183 2003 SF425 25/09/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
568184 2003 SE432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568185 2003 SN435 20/09/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
568186 2003 SS435 22/09/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
568187 2003 SJ436 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
568188 2003 SM436 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568189 2003 SR436 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568190 2003 ST436 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
568191 2003 SN437 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568192 2003 SP437 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
568193 2003 SS437 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
568194 2003 SV437 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568195 2003 SX437 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568196 2003 SA438 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568197 2003 SG438 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568198 2003 SH438 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
568199 2003 SK438 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568200 2003 SR438 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568201 2003 SX438 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
568202 2003 SK439 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
568203 2003 SZ439 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
568204 2003 SJ440 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
568205 2003 SC441 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
568206 2003 SR441 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
568207 2003 SS442 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568208 2003 ST442 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
568209 2003 SE443 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.1 km MPC · JPL
568210 2003 SC444 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568211 2003 SM444 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568212 2003 SV445 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 540 m MPC · JPL
568213 2003 ST446 05/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
568214 2003 SU447 12/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
568215 2003 SS449 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
568216 2003 SW449 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
568217 2003 SH450 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
568218 2003 SH451 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
568219 2003 SN451 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
568220 2003 SD452 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
568221 2003 SO453 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568222 2003 SO456 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
568223 2003 SK457 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568224 2003 SL457 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
568225 2003 SW457 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
568226 2003 SE460 20/09/2003 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
568227 2003 SG460 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568228 2003 SN460 26/09/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
568229 2003 SJ461 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568230 2003 SN461 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568231 2003 SO461 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568232 2003 SZ463 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
568233 2003 SU464 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568234 2003 SE465 19/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
568235 2003 SF465 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568236 2003 SP465 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
568237 2003 SG469 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
568238 2003 SM469 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568239 2003 SE470 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568240 2003 SU470 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568241 2003 SD471 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568242 2003 TP7 22/09/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
568243 2003 TP24 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
568244 2003 TQ30 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
568245 2003 TA38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568246 2003 TA39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
568247 2003 TL39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568248 2003 TJ40 21/09/2003 Palomar NEAT 1.00 km MPC · JPL
568249 2003 TS51 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568250 2003 TZ59 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568251 2003 TC60 16/08/2012 Siding Spring SSS 2.9 km MPC · JPL
568252 2003 TE60 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568253 2003 TG60 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
568254 2003 TL60 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568255 2003 TA61 22/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
568256 2003 TB61 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
568257 2003 TR61 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568258 2003 TO62 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568259 2003 TA63 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
568260 2003 TQ64 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568261 2003 TT64 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
568262 2003 UY35 16/10/2003 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
568263 2003 UN40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568264 2003 UX41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568265 2003 UF45 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
568266 2003 UQ61 28/09/2003 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
568267 2003 UX68 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568268 2003 UX72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568269 2003 UM87 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568270 2003 UQ89 14/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568271 2003 UA116 21/10/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
568272 2003 UF136 22/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
568273 2003 UG172 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568274 2003 UY182 20/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
568275 2003 UG191 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
568276 2003 UO213 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568277 2003 UN221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
568278 2003 UK230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568279 2003 UA245 24/10/2003 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
568280 2003 UD280 27/10/2003 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
568281 2003 UX281 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568282 2003 UW294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
568283 2003 UP301 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
568284 2003 UW301 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568285 2003 UU302 21/09/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
568286 2003 UE305 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568287 2003 UZ320 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568288 2003 UC325 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 940 m MPC · JPL
568289 2003 UQ325 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
568290 2003 UF328 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
568291 2003 UA329 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.1 km MPC · JPL
568292 2003 UM331 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568293 2003 UL333 18/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
568294 2003 UP333 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
568295 2003 UQ333 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568296 2003 UQ334 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
568297 2003 UN337 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568298 2003 UM338 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568299 2003 UU341 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.4 km MPC · JPL
568300 2003 UM343 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568301 2003 UA344 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568302 2003 UV344 29/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 800 m MPC · JPL
568303 2003 UK347 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 590 m MPC · JPL
568304 2003 UZ348 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 820 m MPC · JPL
568305 2003 UN349 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
568306 2003 UE351 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568307 2003 UX351 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
568308 2003 UW352 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
568309 2003 UA354 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.2 km MPC · JPL
568310 2003 UQ355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568311 2003 UP356 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568312 2003 UJ361 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568313 2003 UN361 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568314 2003 UY364 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
568315 2003 UC371 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.4 km MPC · JPL
568316 2003 UL371 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
568317 2003 UZ372 16/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
568318 2003 UD380 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
568319 2003 UN386 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568320 2003 UN388 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
568321 2003 UT388 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568322 2003 UP389 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
568323 2003 UK399 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
568324 2003 UB401 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568325 2003 UX403 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568326 2003 UL406 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
568327 2003 UP406 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
568328 2003 UX407 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568329 2003 UZ412 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568330 2003 UE413 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
568331 2003 UW413 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568332 2003 UH417 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
568333 2003 US419 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568334 2003 UY419 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568335 2003 UB420 10/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.6 km MPC · JPL
568336 2003 UG420 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
568337 2003 US420 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568338 2003 UT420 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568339 2003 UU420 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
568340 2003 UX420 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
568341 2003 UY420 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568342 2003 UG421 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568343 2003 UO421 24/08/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 2.2 km MPC · JPL
568344 2003 UP421 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
568345 2003 UK422 22/12/2012 Piszkesteto K. Sárneczky, G. Hodosán 1.1 km MPC · JPL
568346 2003 UO422 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568347 2003 UB423 03/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568348 2003 UH423 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
568349 2003 UJ423 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568350 2003 UR423 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568351 2003 UG424 24/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
568352 2003 UJ424 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
568353 2003 UQ424 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
568354 2003 UT424 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568355 2003 UM425 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568356 2003 UV425 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568357 2003 UH426 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568358 2003 UT426 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
568359 2003 UZ426 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568360 2003 UF427 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
568361 2003 UY427 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
568362 2003 UM429 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
568363 2003 UO429 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568364 2003 UW429 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
568365 2003 UZ429 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
568366 2003 UD432 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
568367 2003 UL432 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
568368 2003 UN432 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
568369 2003 UT432 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
568370 2003 UV432 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
568371 2003 UZ432 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
568372 2003 UA433 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
568373 2003 UR433 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
568374 2003 UT433 27/09/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568375 2003 UH434 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
568376 2003 UN434 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
568377 2003 US434 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568378 2003 UJ436 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568379 2003 UG437 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
568380 2003 UJ437 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
568381 2003 UY437 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568382 2003 UZ437 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568383 2003 UB438 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
568384 2003 UE438 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568385 2003 UA439 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
568386 2003 UG440 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568387 2003 UU441 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
568388 2003 UK442 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
568389 2003 US444 24/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 650 m MPC · JPL
568390 2003 VY2 14/11/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
568391 2003 VW4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568392 2003 VO6 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
568393 2003 VA13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
568394 2003 VD13 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
568395 2003 WZ24 16/10/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
568396 2003 WF92 18/11/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
568397 2003 WA106 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568398 2003 WU159 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568399 2003 WO174 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
568400 2003 WT180 20/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568401 2003 WH182 22/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.9 km MPC · JPL
568402 2003 WB186 22/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.9 km MPC · JPL
568403 2003 WX187 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
568404 2003 WG196 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568405 2003 WK196 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
568406 2003 WS196 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
568407 2003 WC197 26/08/2012 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
568408 2003 WP197 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568409 2003 WR197 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
568410 2003 WD199 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
568411 2003 WL199 28/08/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
568412 2003 WP201 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
568413 2003 WE203 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568414 2003 WP207 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
568415 2003 WE208 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568416 2003 WG209 18/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
568417 2003 WN209 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
568418 2003 WO209 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
568419 2003 WD210 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
568420 2003 WB211 17/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
568421 2003 WQ211 23/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568422 2003 WY211 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568423 2003 WB213 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
568424 2003 WV214 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568425 2003 WX214 20/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 7.2 km MPC · JPL
568426 2003 XO23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568427 2003 XK24 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568428 2003 XT36 03/12/2003 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
568429 2003 XC42 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568430 2003 XC44 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568431 2003 XC45 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
568432 2003 XH45 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568433 2003 XZ45 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
568434 2003 XD46 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
568435 2003 YH36 21/11/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
568436 2003 YM70 22/12/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
568437 2003 YB102 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568438 2003 YA151 29/12/2003 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
568439 2003 YR170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568440 2003 YN183 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568441 2003 YQ183 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
568442 2003 YU183 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568443 2003 YX183 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
568444 2003 YF184 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
568445 2003 YJ184 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
568446 2003 YC185 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
568447 2003 YC186 24/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
568448 2003 YX186 24/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
568449 2003 YP187 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568450 2003 YU189 11/02/2004 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
568451 2003 YO190 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568452 2004 AN14 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568453 2004 BP25 19/01/2004 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
568454 2004 BR26 16/01/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
568455 2004 BC45 22/01/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
568456 2004 BE65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
568457 2004 BR138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
568458 2004 BC143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568459 2004 BW156 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
568460 2004 BV165 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
568461 2004 BX165 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
568462 2004 BG167 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
568463 2004 BL167 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
568464 2004 BD168 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568465 2004 BP173 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568466 2004 CL17 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
568467 2004 CX32 22/01/2004 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
568468 2004 CW55 11/02/2004 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
568469 2004 CT96 11/02/2004 Palomar NEAT 460 m MPC · JPL
568470 2004 CP122 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568471 2004 CO123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
568472 2004 CC126 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
568473 2004 CE131 12/02/2004 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
568474 2004 CJ131 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
568475 2004 CS133 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
568476 2004 CB135 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
568477 2004 CM135 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
568478 2004 CW135 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
568479 2004 DO1 16/02/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
568480 2004 DK70 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 7.1 km MPC · JPL
568481 2004 DU80 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568482 2004 DE81 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568483 2004 DT81 13/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568484 2004 DW81 17/08/2006 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
568485 2004 DE82 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
568486 2004 DQ82 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
568487 2004 DT82 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
568488 2004 DM83 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
568489 2004 DW85 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
568490 2004 DL88 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568491 2004 DQ88 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568492 2004 DO89 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2.5 km MPC · JPL
568493 2004 EM28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568494 2004 EQ29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568495 2004 ET32 15/03/2004 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
568496 2004 EK89 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
568497 2004 EZ90 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568498 2004 EO101 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568499 2004 EW102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
568500 2004 EM105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568501 2004 EG106 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568502 2004 EM107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568503 2004 EY116 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568504 2004 EG117 26/11/2014 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
568505 2004 EL117 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
568506 2004 EO117 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
568507 2004 EA118 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
568508 2004 EB118 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
568509 2004 FT29 27/03/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.3 km MPC · JPL
568510 2004 FU54 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
568511 2004 FB60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
568512 2004 FG63 19/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
568513 2004 FS68 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568514 2004 FP72 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 980 m MPC · JPL
568515 2004 FJ113 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568516 2004 FO113 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
568517 2004 FD120 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568518 2004 FG123 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
568519 2004 FX131 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
568520 2004 FV144 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568521 2004 FW144 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568522 2004 FY154 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568523 2004 FR157 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568524 2004 FU167 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
568525 2004 FB168 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
568526 2004 FH168 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
568527 2004 FM168 18/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568528 2004 FP168 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
568529 2004 FR168 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568530 2004 FM169 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
568531 2004 FQ169 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568532 2004 FR170 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
568533 2004 FT170 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
568534 2004 FC171 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
568535 2004 FY171 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
568536 2004 FR172 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568537 2004 FA173 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
568538 2004 FM174 26/02/2009 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
568539 2004 FW174 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568540 2004 FM175 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568541 2004 FU175 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
568542 2004 FZ175 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
568543 2004 FP176 23/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568544 2004 FQ176 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
568545 2004 FW176 08/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
568546 2004 FA177 09/02/2016 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568547 2004 FB177 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
568548 2004 FO177 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
568549 2004 FW177 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
568550 2004 GG10 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
568551 2004 GM12 09/04/2004 Siding Spring SSS 2.6 km MPC · JPL
568552 2004 GW21 17/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
568553 2004 GT48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
568554 2004 GM54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568555 2004 GZ54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
568556 2004 GB60 13/04/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
568557 2004 GV68 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568558 2004 GN70 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
568559 2004 GJ89 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
568560 2004 GV89 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
568561 2004 GU90 15/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
568562 2004 GH91 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568563 2004 GQ91 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
568564 2004 HQ8 25/07/2001 Haleakala AMOS 720 m MPC · JPL
568565 2004 HB21 20/04/2004 Socorro LINEAR 3.3 km MPC · JPL
568566 2004 HW22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568567 2004 HF35 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568568 2004 HR41 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
568569 2004 HX58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
568570 2004 HD69 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568571 2004 HU69 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
568572 2004 HL70 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568573 2004 HN79 26/04/2004 Mauna Kea J. J. Kavelaars 170 km MPC · JPL
568574 2004 HS79 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568575 2004 HC80 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568576 2004 HE80 10/03/2007 Eskridge G. Hug 710 m MPC · JPL
568577 2004 HL80 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568578 2004 HN80 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
568579 2004 HS80 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 4.0 km MPC · JPL
568580 2004 HT80 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
568581 2004 HB81 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568582 2004 HC81 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
568583 2004 HH81 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
568584 2004 HT81 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
568585 2004 HG82 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
568586 2004 HS82 12/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
568587 2004 HT82 21/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
568588 2004 HE83 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
568589 2004 HC85 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
568590 2004 HG85 20/04/2004 Siding Spring SSS 3.2 km MPC · JPL
568591 2004 HN85 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568592 2004 JF39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568593 2004 JE40 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
568594 2004 JP50 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
568595 2004 JY51 14/05/2004 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
568596 2004 JF57 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
568597 2004 JJ57 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
568598 2004 JS57 12/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
568599 2004 JW57 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568600 2004 JY57 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568601 2004 JA58 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
568602 2004 KO11 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568603 2004 KC20 21/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3.2 km MPC · JPL
568604 2004 KD20 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
568605 2004 KF20 29/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
568606 2004 KH20 09/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
568607 2004 KT20 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568608 2004 KK21 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
568609 2004 KX21 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
568610 2004 KB22 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
568611 2004 LQ14 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568612 2004 LM26 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
568613 2004 LL27 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
568614 2004 LA32 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568615 2004 LC32 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
568616 2004 LG32 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
568617 2004 LK32 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568618 2004 LM32 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
568619 2004 MK2 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568620 2004 MX6 28/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568621 2004 MZ8 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
568622 2004 MR9 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
568623 2004 MT9 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
568624 2004 NN32 15/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.3 km MPC · JPL
568625 2004 NY33 15/07/2004 Siding Spring R. H. McNaught 4.2 km MPC · JPL
568626 2004 OH1 16/07/2004 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
568627 2004 ON8 16/07/2004 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
568628 2004 OZ15 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
568629 2004 OA16 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
568630 2004 OD16 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
568631 2004 PC1 06/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
568632 2004 PN2 07/08/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 1.5 km MPC · JPL
568633 2004 PD4 04/08/2004 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
568634 2004 PC11 07/08/2004 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
568635 2004 PT12 07/08/2004 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
568636 2004 PE13 07/08/2004 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
568637 2004 PO15 07/08/2004 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
568638 2004 PK37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3.4 km MPC · JPL
568639 2004 PF43 06/08/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
568640 2004 PM44 20/09/2000 Haleakala AMOS 1.3 km MPC · JPL
568641 2004 PS44 07/08/2004 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
568642 2004 PW44 07/08/2004 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
568643 2004 PA52 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568644 2004 PC68 06/08/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
568645 2004 PZ69 07/08/2004 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
568646 2004 PN86 09/08/2004 Socorro LINEAR 3.2 km MPC · JPL
568647 2004 PJ87 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
568648 2004 PK87 11/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
568649 2004 PD96 11/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
568650 2004 PA111 14/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.3 km MPC · JPL
568651 2004 PK114 08/08/2004 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
568652 2004 PL116 12/08/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
568653 2004 PN118 07/08/2004 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
568654 2004 PZ118 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
568655 2004 PE119 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
568656 2004 PJ119 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.8 km MPC · JPL
568657 2004 PK119 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.7 km MPC · JPL
568658 2004 QE2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1.1 km MPC · JPL
568659 2004 QO13 21/08/2004 Uppsala-Kvistaberg Kvistaberg Obs. 1.4 km MPC · JPL
568660 2004 QJ23 22/08/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.9 km MPC · JPL
568661 2004 QP23 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568662 2004 QO28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568663 2004 QS29 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
568664 2004 QW29 01/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
568665 2004 QX29 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
568666 2004 QD30 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568667 2004 QJ30 03/10/2013 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
568668 2004 QO30 19/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
568669 2004 QP30 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
568670 2004 QW30 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568671 2004 QX30 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
568672 2004 QK31 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
568673 2004 QV31 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
568674 2004 QX31 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
568675 2004 QL32 25/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
568676 2004 QO32 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
568677 2004 QD33 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
568678 2004 QF33 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568679 2004 QG33 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
568680 2004 QH33 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568681 2004 QQ34 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568682 2004 QS35 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568683 2004 QU35 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568684 2004 QX35 19/09/2017 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568685 2004 RN1 04/09/2004 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
568686 2004 RS2 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
568687 2004 RX17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568688 2004 RY32 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568689 2004 RZ38 08/08/2004 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
568690 2004 RS45 08/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
568691 2004 RW58 08/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
568692 2004 RQ87 07/09/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
568693 2004 RF97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
568694 2004 RL98 13/08/2004 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
568695 2004 RD102 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
568696 2004 RL104 08/09/2004 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
568697 2004 RV104 08/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
568698 2004 RW104 08/09/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
568699 2004 RQ108 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
568700 2004 RB118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568701 2004 RY118 07/09/2004 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
568702 2004 RB119 07/09/2004 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
568703 2004 RZ121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568704 2004 RG132 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568705 2004 RM134 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.2 km MPC · JPL
568706 2004 RW136 08/09/2004 Campo Imperatore D. Perna, A. Giunta 750 m MPC · JPL
568707 2004 RK141 08/09/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
568708 2004 RL177 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
568709 2004 RB186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
568710 2004 RM203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568711 2004 RL207 11/09/2004 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
568712 2004 RH213 11/09/2004 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
568713 2004 RD215 11/09/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
568714 2004 RG217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
568715 2004 RL237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568716 2004 RK239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
568717 2004 RB240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568718 2004 RA241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568719 2004 RA242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568720 2004 RE245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
568721 2004 RF245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
568722 2004 RE253 15/09/2004 Three Buttes G. R. Jones 1.8 km MPC · JPL
568723 2004 RH260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568724 2004 RH263 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568725 2004 RK264 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568726 2004 RE267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568727 2004 RF267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568728 2004 RT267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568729 2004 RL271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568730 2004 RB275 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
568731 2004 RZ276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568732 2004 RR278 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568733 2004 RL297 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568734 2004 RX303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568735 2004 RN314 09/09/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
568736 2004 RQ319 13/09/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
568737 2004 RJ324 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
568738 2004 RH329 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568739 2004 RH331 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568740 2004 RD332 14/09/2004 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
568741 2004 RE336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
568742 2004 RS357 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568743 2004 RZ357 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
568744 2004 RE358 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568745 2004 RN358 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568746 2004 RO358 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
568747 2004 RP358 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568748 2004 RQ358 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
568749 2004 RB359 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568750 2004 RE359 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
568751 2004 RJ359 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
568752 2004 RQ359 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
568753 2004 RQ360 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
568754 2004 RO362 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.1 km MPC · JPL
568755 2004 RT363 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
568756 2004 RO365 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
568757 2004 RB366 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568758 2004 SM13 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
568759 2004 SZ24 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
568760 2004 SA25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568761 2004 SB28 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568762 2004 SM52 18/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
568763 2004 SA59 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568764 2004 SR61 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568765 2004 SC63 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
568766 2004 SK63 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568767 2004 SZ63 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
568768 2004 SU65 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568769 2004 TR5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568770 2004 TT26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
568771 2004 TD30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568772 2004 TF30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568773 2004 TS36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568774 2004 TQ42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568775 2004 TE81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568776 2004 TE83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
568777 2004 TJ87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568778 2004 TC92 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
568779 2004 TH95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568780 2004 TT96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
568781 2004 TB97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568782 2004 TF104 08/10/2004 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
568783 2004 TV112 08/10/2004 Socorro LINEAR 4.6 km MPC · JPL
568784 2004 TY112 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4.5 km MPC · JPL
568785 2004 TS114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568786 2004 TJ123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
568787 2004 TZ127 08/09/2004 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
568788 2004 TK145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568789 2004 TW147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568790 2004 TS154 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568791 2004 TC157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568792 2004 TP158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568793 2004 TU164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568794 2004 TZ167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568795 2004 TX177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
568796 2004 TL184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
568797 2004 TK185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568798 2004 TH190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
568799 2004 TJ193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568800 2004 TO194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568801 2004 TR195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
568802 2004 TH196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568803 2004 TO200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568804 2004 TN208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568805 2004 TQ209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
568806 2004 TH215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568807 2004 TU217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
568808 2004 TO221 07/10/2004 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
568809 2004 TV222 07/10/2004 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
568810 2004 TK225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568811 2004 TE226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
568812 2004 TZ226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568813 2004 TG227 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568814 2004 TO229 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568815 2004 TT230 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
568816 2004 TB233 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568817 2004 TU236 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
568818 2004 TH245 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568819 2004 TA249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
568820 2004 TY251 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568821 2004 TC254 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568822 2004 TJ284 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568823 2004 TG290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
568824 2004 TZ306 10/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
568825 2004 TV314 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568826 2004 TC321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568827 2004 TN324 12/10/2004 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
568828 2004 TQ326 14/10/2004 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
568829 2004 TS326 14/10/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
568830 2004 TN329 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568831 2004 TP336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
568832 2004 TA346 15/10/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
568833 2004 TU350 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
568834 2004 TQ357 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568835 2004 TJ369 08/10/2004 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
568836 2004 TC372 14/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
568837 2004 TJ372 25/03/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
568838 2004 TK372 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568839 2004 TV372 29/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
568840 2004 TC373 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
568841 2004 TH373 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568842 2004 TK373 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
568843 2004 TL373 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
568844 2004 TQ373 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568845 2004 TB374 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
568846 2004 TF374 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
568847 2004 TJ374 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
568848 2004 TX374 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
568849 2004 TY374 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568850 2004 TS375 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568851 2004 TB376 14/03/2013 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
568852 2004 TW376 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
568853 2004 TX376 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
568854 2004 TN377 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568855 2004 TP377 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568856 2004 TR379 28/11/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.8 km MPC · JPL
568857 2004 TF380 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568858 2004 TO380 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568859 2004 TY380 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
568860 2004 TD382 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568861 2004 TQ382 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
568862 2004 TC383 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
568863 2004 TL383 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568864 2004 TM383 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
568865 2004 TG384 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568866 2004 UK2 18/10/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
568867 2004 UE8 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
568868 2004 UN11 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
568869 2004 UP11 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568870 2004 UQ11 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
568871 2004 US11 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
568872 2004 UD12 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
568873 2004 VV7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568874 2004 VJ13 03/11/2004 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
568875 2004 VQ32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
568876 2004 VM42 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
568877 2004 VQ49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
568878 2004 VR58 09/11/2004 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
568879 2004 VE67 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2.3 km MPC · JPL
568880 2004 VR73 07/11/2004 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
568881 2004 VM79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
568882 2004 VZ80 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568883 2004 VR88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568884 2004 VR89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
568885 2004 VF91 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
568886 2004 VW100 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 590 m MPC · JPL
568887 2004 VH109 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 510 m MPC · JPL
568888 2004 VK116 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
568889 2004 VW131 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
568890 2004 VZ131 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568891 2004 VA132 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568892 2004 VB132 27/02/2006 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
568893 2004 VF132 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568894 2004 VJ133 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
568895 2004 VQ133 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
568896 2004 VT133 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
568897 2004 VC134 29/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
568898 2004 VZ134 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
568899 2004 VJ135 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
568900 2004 VL135 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
568901 2004 VY136 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568902 2004 WX13 06/09/2008 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
568903 2004 XL2 01/12/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
568904 2004 XU14 30/11/2004 Palomar NEAT 4.7 km MPC · JPL
568905 2004 XS16 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
568906 2004 XM26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568907 2004 XT46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
568908 2004 XQ54 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568909 2004 XU70 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
568910 2004 XG83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568911 2004 XC114 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568912 2004 XQ116 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
568913 2004 XX116 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
568914 2004 XD140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
568915 2004 XW153 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568916 2004 XB157 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568917 2004 XD163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
568918 2004 XH165 02/12/2004 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
568919 2004 XV167 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
568920 2004 XC193 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
568921 2004 XS193 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568922 2004 XT193 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568923 2004 XB194 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568924 2004 XN194 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
568925 2004 XS194 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
568926 2004 XX194 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
568927 2004 XJ196 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568928 2004 XT196 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568929 2004 XH197 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568930 2004 XT197 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
568931 2004 XS198 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
568932 2004 YW7 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
568933 2004 YD9 14/12/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
568934 2004 YC13 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
568935 2004 YM17 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
568936 2004 YA22 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
568937 2004 YG24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
568938 2004 YF38 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
568939 2004 YL38 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
568940 2004 YX39 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
568941 2004 YO40 21/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
568942 2004 YX41 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568943 2005 AN52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
568944 2005 AW62 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568945 2005 AK83 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568946 2005 AP84 28/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
568947 2005 BJ29 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
568948 2005 BW29 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568949 2005 BA31 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 6.4 km MPC · JPL
568950 2005 BE32 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568951 2005 BE37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
568952 2005 BF37 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
568953 2005 BE38 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
568954 2005 BM38 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
568955 2005 BU39 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 590 m MPC · JPL
568956 2005 BM41 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
568957 2005 BB43 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
568958 2005 BB46 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 750 m MPC · JPL
568959 2005 BJ47 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
568960 2005 BK50 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
568961 2005 BM50 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.8 km MPC · JPL
568962 2005 BZ50 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568963 2005 BB51 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
568964 2005 BF51 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
568965 2005 BE52 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
568966 2005 BJ52 13/02/2005 La Silla A. Boattini 2.2 km MPC · JPL
568967 2005 BT52 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
568968 2005 BL53 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
568969 2005 BP53 13/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
568970 2005 BT53 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
568971 2005 BH54 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
568972 2005 BW54 03/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.4 km MPC · JPL
568973 2005 BC55 24/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
568974 2005 BJ56 14/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.2 km MPC · JPL
568975 2005 CN3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
568976 2005 CR27 02/02/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
568977 2005 CF56 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
568978 2005 CB77 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
568979 2005 CZ81 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
568980 2005 CF82 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
568981 2005 CJ82 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
568982 2005 CL82 16/12/2011 XuYi PMO NEO 700 m MPC · JPL
568983 2005 CP82 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
568984 2005 CR83 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
568985 2005 CV83 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
568986 2005 CJ84 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
568987 2005 CF85 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
568988 2005 CV85 01/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
568989 2005 CT86 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8.4 km MPC · JPL
568990 2005 DV3 18/02/2005 La Silla A. Boattini 610 m MPC · JPL
568991 2005 ET16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
568992 2005 EO23 03/03/2005 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
568993 2005 EM56 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
568994 2005 EL59 20/11/2003 Palomar NEAT 4.4 km MPC · JPL
568995 2005 EW115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
568996 2005 EU117 05/03/2005 La Silla R. Gauderon, R. Behrend 2.2 km MPC · JPL
568997 2005 EW134 16/02/2005 La Silla A. Boattini 2.2 km MPC · JPL
568998 2005 ES143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
568999 2005 EJ160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
569000 2005 ET187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL

564.000s  • 565.000s  • 566.000s  • 567.000s  • 568.000s  • 569.000s  • 570.000s  • 571.000s  • 572.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001