Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/537001–538000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537001 2015 FQ405 25/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537002 2015 FT405 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537003 2015 FV405 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537004 2015 FL406 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
537005 2015 FN406 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537006 2015 FP406 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
537007 2015 FX406 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
537008 2015 FA407 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537009 2015 FC407 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537010 2015 FD407 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537011 2015 FE407 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
537012 2015 FF407 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537013 2015 FM407 26/08/2012 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
537014 2015 FQ407 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
537015 2015 FR407 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537016 2015 FD408 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537017 2015 FG408 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
537018 2015 FL408 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537019 2015 FW408 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537020 2015 FA409 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
537021 2015 FK409 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537022 2015 FP409 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
537023 2015 FR409 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
537024 2015 FA410 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537025 2015 FC410 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
537026 2015 FD410 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537027 2015 FH410 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
537028 2015 FJ410 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537029 2015 FU410 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
537030 2015 FA411 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537031 2015 FK411 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537032 2015 FZ411 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537033 2015 FD412 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537034 2015 FT412 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537035 2015 FX412 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537036 2015 FE413 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
537037 2015 FK413 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
537038 2015 FL413 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
537039 2015 FO413 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537040 2015 FP413 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537041 2015 FV413 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537042 2015 FM414 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537043 2015 FT414 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537044 2015 FA415 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537045 2015 FC415 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537046 2015 GO2 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
537047 2015 GC3 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
537048 2015 GG3 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537049 2015 GQ3 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537050 2015 GN4 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537051 2015 GR5 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537052 2015 GW5 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537053 2015 GC8 22/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
537054 2015 GN8 18/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
537055 2015 GY9 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537056 2015 GY11 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537057 2015 GT13 14/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
537058 2015 GD14 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
537059 2015 GU14 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
537060 2015 GW15 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537061 2015 GP16 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537062 2015 GO17 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
537063 2015 GH22 17/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
537064 2015 GD24 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
537065 2015 GZ24 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
537066 2015 GB25 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
537067 2015 GP25 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537068 2015 GS25 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537069 2015 GT25 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537070 2015 GD26 16/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
537071 2015 GR26 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537072 2015 GW26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537073 2015 GZ26 22/02/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
537074 2015 GC28 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
537075 2015 GD28 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537076 2015 GA29 03/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
537077 2015 GT29 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
537078 2015 GF31 12/08/2012 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
537079 2015 GC32 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537080 2015 GG32 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
537081 2015 GV33 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
537082 2015 GA34 29/01/2014 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
537083 2015 GO34 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
537084 2015 GU36 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537085 2015 GW36 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
537086 2015 GF37 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
537087 2015 GQ37 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537088 2015 GT37 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537089 2015 GX37 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
537090 2015 GG38 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
537091 2015 GV38 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537092 2015 GP40 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
537093 2015 GR40 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
537094 2015 GJ41 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537095 2015 GH42 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
537096 2015 GU45 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537097 2015 GX45 14/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537098 2015 GZ45 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
537099 2015 GM51 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
537100 2015 GP51 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537101 2015 GR51 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537102 2015 GS51 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537103 2015 GU51 16/06/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
537104 2015 GX51 14/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537105 2015 GC52 13/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
537106 2015 GH52 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
537107 2015 GY52 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
537108 2015 GB53 12/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537109 2015 GE53 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537110 2015 GR53 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537111 2015 GS53 14/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
537112 2015 GV53 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
537113 2015 GD54 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537114 2015 GE54 14/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537115 2015 HD 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
537116 2015 HO 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
537117 2015 HY2 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537118 2015 HZ2 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537119 2015 HM3 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
537120 2015 HF4 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
537121 2015 HG5 16/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
537122 2015 HN5 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
537123 2015 HR5 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
537124 2015 HL7 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
537125 2015 HL9 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
537126 2015 HB11 21/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
537127 2015 HS12 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
537128 2015 HT13 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
537129 2015 HU15 16/03/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
537130 2015 HJ24 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
537131 2015 HR24 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
537132 2015 HP28 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537133 2015 HN33 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537134 2015 HB37 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
537135 2015 HF39 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537136 2015 HV43 03/10/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
537137 2015 HA46 24/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
537138 2015 HA49 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537139 2015 HP57 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
537140 2015 HO60 08/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
537141 2015 HP60 12/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
537142 2015 HR60 11/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
537143 2015 HV60 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
537144 2015 HQ61 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537145 2015 HK69 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
537146 2015 HS69 14/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537147 2015 HB74 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537148 2015 HV74 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
537149 2015 HP75 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537150 2015 HF78 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
537151 2015 HX78 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
537152 2015 HQ80 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537153 2015 HA82 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537154 2015 HJ82 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537155 2015 HO82 10/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
537156 2015 HH83 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
537157 2015 HN85 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537158 2015 HM86 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
537159 2015 HA87 14/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
537160 2015 HB89 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537161 2015 HK90 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537162 2015 HM91 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
537163 2015 HO95 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
537164 2015 HX95 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537165 2015 HG100 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537166 2015 HL102 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
537167 2015 HR102 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
537168 2015 HS102 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537169 2015 HT102 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
537170 2015 HU106 12/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
537171 2015 HJ107 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
537172 2015 HR116 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
537173 2015 HE121 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537174 2015 HU123 15/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
537175 2015 HK127 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
537176 2015 HN135 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
537177 2015 HQ137 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537178 2015 HM143 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537179 2015 HQ143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
537180 2015 HY144 02/03/2010 WISE WISE 980 m MPC · JPL
537181 2015 HJ148 16/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
537182 2015 HU149 27/03/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
537183 2015 HO150 31/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537184 2015 HB151 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537185 2015 HP152 03/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537186 2015 HX154 13/03/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
537187 2015 HF155 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537188 2015 HX155 01/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537189 2015 HO156 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537190 2015 HY158 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537191 2015 HE161 23/01/2014 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
537192 2015 HK163 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537193 2015 HL166 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
537194 2015 HQ166 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
537195 2015 HU168 21/04/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
537196 2015 HC169 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
537197 2015 HK169 28/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
537198 2015 HB171 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
537199 2015 HA172 12/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
537200 2015 HM172 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537201 2015 HU172 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
537202 2015 HU173 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537203 2015 HB174 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537204 2015 HF175 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537205 2015 HX175 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537206 2015 HL177 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537207 2015 HY178 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537208 2015 HL181 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537209 2015 HP184 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537210 2015 HK185 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
537211 2015 HS185 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
537212 2015 HX185 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
537213 2015 HY185 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
537214 2015 HA186 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537215 2015 HB186 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537216 2015 HE186 15/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
537217 2015 HF186 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537218 2015 HG186 08/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
537219 2015 HJ186 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537220 2015 HM186 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537221 2015 HN186 18/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537222 2015 HO186 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537223 2015 HS186 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
537224 2015 HT186 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537225 2015 HU186 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
537226 2015 HY186 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537227 2015 HE187 03/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
537228 2015 HF187 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
537229 2015 HM187 09/04/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
537230 2015 HO187 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537231 2015 HR187 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
537232 2015 HT187 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537233 2015 HU187 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
537234 2015 HY187 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537235 2015 HZ187 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537236 2015 HA188 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537237 2015 HB188 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
537238 2015 HF188 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
537239 2015 HG188 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
537240 2015 HL188 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537241 2015 HQ188 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537242 2015 HS188 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
537243 2015 HU188 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
537244 2015 HJ189 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537245 2015 HU189 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
537246 2015 HD190 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537247 2015 HK190 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537248 2015 HL190 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537249 2015 HM190 22/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537250 2015 HP190 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
537251 2015 HR190 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537252 2015 HS190 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537253 2015 HE191 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
537254 2015 HM191 18/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
537255 2015 HT191 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537256 2015 HV191 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537257 2015 HD192 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537258 2015 HR192 11/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
537259 2015 HC193 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537260 2015 HL193 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
537261 2015 HX193 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537262 2015 HN194 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537263 2015 HP194 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537264 2015 HU196 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
537265 2015 HV196 04/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
537266 2015 HW196 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537267 2015 HY196 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537268 2015 JA 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
537269 2015 JJ3 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
537270 2015 JJ7 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
537271 2015 JC12 07/10/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
537272 2015 JN12 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537273 2015 JS13 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537274 2015 JW13 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
537275 2015 JX13 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537276 2015 JY13 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537277 2015 JA14 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
537278 2015 JB14 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
537279 2015 JP14 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537280 2015 JB15 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537281 2015 JS15 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
537282 2015 JA16 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537283 2015 JE16 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
537284 2015 KD 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
537285 2015 KT 03/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
537286 2015 KQ1 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537287 2015 KS1 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537288 2015 KR2 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537289 2015 KT2 13/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
537290 2015 KX6 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537291 2015 KA8 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
537292 2015 KS8 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537293 2015 KB10 10/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
537294 2015 KD10 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537295 2015 KT11 26/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
537296 2015 KW12 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
537297 2015 KR13 14/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
537298 2015 KF15 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
537299 2015 KM15 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537300 2015 KN16 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537301 2015 KR23 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
537302 2015 KE24 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537303 2015 KV24 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537304 2015 KC25 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537305 2015 KM26 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537306 2015 KC29 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
537307 2015 KD29 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537308 2015 KK30 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
537309 2015 KB31 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537310 2015 KJ32 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
537311 2015 KW34 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537312 2015 KJ35 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
537313 2015 KH37 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
537314 2015 KO37 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
537315 2015 KX39 27/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
537316 2015 KD41 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
537317 2015 KV44 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537318 2015 KQ45 28/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
537319 2015 KA46 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
537320 2015 KU48 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537321 2015 KC51 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537322 2015 KL55 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
537323 2015 KC58 11/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
537324 2015 KM59 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
537325 2015 KW59 17/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537326 2015 KN63 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537327 2015 KU64 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
537328 2015 KV69 18/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537329 2015 KX74 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537330 2015 KL75 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
537331 2015 KY76 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
537332 2015 KJ79 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537333 2015 KS83 18/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537334 2015 KP86 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537335 2015 KG93 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537336 2015 KO110 19/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
537337 2015 KJ111 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
537338 2015 KH112 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537339 2015 KX113 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537340 2015 KD114 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
537341 2015 KF118 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
537342 2015 KN120 22/05/2015 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
537343 2015 KK125 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
537344 2015 KK129 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
537345 2015 KM130 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537346 2015 KN130 07/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537347 2015 KK132 27/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
537348 2015 KC133 11/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
537349 2015 KM135 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537350 2015 KM141 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
537351 2015 KW141 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537352 2015 KF146 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
537353 2015 KD147 03/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
537354 2015 KF156 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
537355 2015 KN163 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
537356 2015 KP163 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
537357 2015 KF165 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
537358 2015 KQ165 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537359 2015 KV165 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537360 2015 KX165 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537361 2015 KC166 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537362 2015 KD166 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537363 2015 KT166 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537364 2015 KX166 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537365 2015 KD167 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537366 2015 KE167 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537367 2015 KF167 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537368 2015 KG167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
537369 2015 KT167 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537370 2015 KY167 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537371 2015 KA168 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
537372 2015 KF168 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537373 2015 KG168 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537374 2015 KM168 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537375 2015 KN168 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537376 2015 KQ168 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537377 2015 KX168 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
537378 2015 KW169 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537379 2015 KN170 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537380 2015 KZ170 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537381 2015 KF171 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537382 2015 KJ171 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537383 2015 KR171 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
537384 2015 KV171 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537385 2015 KC172 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
537386 2015 KN172 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
537387 2015 KO172 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537388 2015 KP172 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537389 2015 KT172 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537390 2015 KV172 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537391 2015 KX172 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537392 2015 KY172 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537393 2015 KA173 29/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537394 2015 LP 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537395 2015 LG2 05/06/2015 Haleakala Pan-STARRS AMO · 310 m MPC · JPL
537396 2015 LK2 30/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
537397 2015 LL3 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
537398 2015 LZ6 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537399 2015 LP7 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537400 2015 LH11 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537401 2015 LG12 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
537402 2015 LU12 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
537403 2015 LD13 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537404 2015 LM13 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537405 2015 LC14 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
537406 2015 LU20 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537407 2015 LJ23 21/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
537408 2015 LV23 19/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
537409 2015 LL25 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
537410 2015 LX26 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
537411 2015 LT27 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537412 2015 LA30 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
537413 2015 LH31 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
537414 2015 LL32 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537415 2015 LL35 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
537416 2015 LB36 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537417 2015 LT36 10/07/2007 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
537418 2015 LZ37 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
537419 2015 LE38 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537420 2015 LP40 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537421 2015 LA41 10/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537422 2015 LZ41 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537423 2015 LE42 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
537424 2015 LF42 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537425 2015 LO42 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537426 2015 LP42 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
537427 2015 LQ42 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
537428 2015 LR42 04/04/2014 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
537429 2015 LY42 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537430 2015 LA43 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
537431 2015 LC43 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537432 2015 LE43 10/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
537433 2015 LG43 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537434 2015 LJ43 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537435 2015 LQ43 07/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537436 2015 LT44 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
537437 2015 LA45 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537438 2015 LB45 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
537439 2015 LO45 15/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537440 2015 LC46 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537441 2015 LE46 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537442 2015 LK46 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537443 2015 LM46 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537444 2015 LN46 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
537445 2015 MB 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537446 2015 MX 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
537447 2015 ME3 01/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
537448 2015 MW5 13/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537449 2015 MT6 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537450 2015 MZ6 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
537451 2015 MK7 15/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
537452 2015 MG8 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537453 2015 ML8 16/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
537454 2015 MM9 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
537455 2015 MX9 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,4 km MPC · JPL
537456 2015 MT10 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
537457 2015 MH14 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
537458 2015 MC18 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
537459 2015 MS18 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
537460 2015 MV23 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537461 2015 MY26 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537462 2015 MV27 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537463 2015 MH38 23/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
537464 2015 MN50 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537465 2015 MJ51 07/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
537466 2015 MP53 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537467 2015 ME54 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 310 m MPC · JPL
537468 2015 ML55 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
537469 2015 MH58 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
537470 2015 ME59 05/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
537471 2015 MJ59 27/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
537472 2015 MN65 03/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
537473 2015 MJ66 24/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
537474 2015 MN67 25/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
537475 2015 ME72 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537476 2015 MU75 02/12/2013 XuYi PMO NEO 710 m MPC · JPL
537477 2015 MJ83 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537478 2015 MT83 22/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537479 2015 MB85 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
537480 2015 MU86 02/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
537481 2015 MB90 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
537482 2015 MH92 22/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537483 2015 MP93 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537484 2015 MA96 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
537485 2015 MS96 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537486 2015 MS103 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
537487 2015 MH108 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537488 2015 MS110 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537489 2015 MT110 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
537490 2015 MU114 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
537491 2015 MH117 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537492 2015 MZ121 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
537493 2015 MA126 22/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
537494 2015 MO126 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
537495 2015 MU127 20/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537496 2015 MA128 05/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
537497 2015 MD130 24/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
537498 2015 MG131 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
537499 2015 MH131 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537500 2015 ML131 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537501 2015 MM131 30/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
537502 2015 MU131 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
537503 2015 MJ133 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
537504 2015 MB134 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537505 2015 MF134 21/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537506 2015 MQ134 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537507 2015 MH135 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
537508 2015 MM135 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537509 2015 MP135 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537510 2015 MN136 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
537511 2015 MZ136 16/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
537512 2015 MJ137 09/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
537513 2015 MM137 25/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
537514 2015 MQ137 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537515 2015 MU137 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
537516 2015 MK138 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
537517 2015 MR138 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
537518 2015 MA139 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537519 2015 MU139 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
537520 2015 ML140 30/03/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
537521 2015 MM140 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
537522 2015 MV141 22/02/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
537523 2015 MU142 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537524 2015 MX143 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
537525 2015 MP144 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537526 2015 MT144 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
537527 2015 MH145 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537528 2015 MB146 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537529 2015 MJ147 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537530 2015 MV147 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537531 2015 MH149 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
537532 2015 ME150 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537533 2015 NF2 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
537534 2015 NX2 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
537535 2015 NF7 05/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537536 2015 NX7 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537537 2015 NJ17 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537538 2015 NE22 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537539 2015 NO26 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
537540 2015 NL27 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537541 2015 NS27 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
537542 2015 NQ28 16/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
537543 2015 NS28 29/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
537544 2015 OP 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
537545 2015 OT1 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537546 2015 ON8 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
537547 2015 OP16 09/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
537548 2015 OQ24 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537549 2015 OW24 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537550 2015 OQ26 19/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
537551 2015 OG35 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
537552 2015 OJ39 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537553 2015 OZ40 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
537554 2015 OH44 26/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
537555 2015 OT46 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
537556 2015 OB64 23/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
537557 2015 OG65 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537558 2015 OB67 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537559 2015 OC68 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537560 2015 OV74 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537561 2015 OB76 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
537562 2015 OX77 08/11/2012 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
537563 2015 OB78 03/01/2014 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
537564 2015 OA80 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
537565 2015 OG80 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
537566 2015 OK80 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
537567 2015 OT80 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
537568 2015 OG81 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
537569 2015 OP85 14/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
537570 2015 OZ85 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537571 2015 OA86 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
537572 2015 OQ86 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
537573 2015 OB87 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537574 2015 OZ87 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537575 2015 OT88 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
537576 2015 OA90 06/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
537577 2015 OK90 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537578 2015 OA91 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537579 2015 OE91 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537580 2015 OC93 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537581 2015 OQ94 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537582 2015 OS94 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
537583 2015 OD97 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
537584 2015 OK97 24/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
537585 2015 OA98 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
537586 2015 OC98 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537587 2015 OL98 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
537588 2015 OO98 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537589 2015 OX98 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537590 2015 OA99 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537591 2015 OQ99 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537592 2015 OT101 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537593 2015 OB103 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537594 2015 OF103 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
537595 2015 OC104 19/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
537596 2015 OP105 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
537597 2015 PE8 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537598 2015 PE38 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
537599 2015 PR39 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537600 2015 PY40 27/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537601 2015 PL42 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537602 2015 PD43 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
537603 2015 PM44 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537604 2015 PQ49 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
537605 2015 PD58 15/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
537606 2015 PV81 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537607 2015 PE120 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
537608 2015 PR135 26/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
537609 2015 PM221 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
537610 2015 PO222 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
537611 2015 PU242 07/08/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
537612 2015 PG282 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
537613 2015 PM291 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537614 2015 PD293 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
537615 2015 PK293 05/08/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
537616 2015 PK303 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537617 2015 PR309 06/08/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
537618 2015 PL310 14/07/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
537619 2015 PR312 03/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
537620 2015 PT312 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
537621 2015 PX314 03/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537622 2015 PN315 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
537623 2015 PO315 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537624 2015 PP315 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537625 2015 PT315 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
537626 2015 PN316 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537627 2015 PX316 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
537628 2015 PE318 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537629 2015 PS321 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537630 2015 QL 28/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
537631 2015 QU2 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537632 2015 QL3 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537633 2015 QP10 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
537634 2015 QT13 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
537635 2015 QS14 03/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537636 2015 QX15 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
537637 2015 QQ16 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
537638 2015 QH17 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537639 2015 QX18 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
537640 2015 RR 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
537641 2015 RW1 17/09/2010 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
537642 2015 RT4 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
537643 2015 RF14 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
537644 2015 RR20 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537645 2015 RJ26 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537646 2015 RN38 24/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
537647 2015 RT52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537648 2015 RL81 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537649 2015 RH84 14/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537650 2015 RA88 30/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
537651 2015 RB95 13/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
537652 2015 RA101 24/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
537653 2015 RJ104 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
537654 2015 RD106 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537655 2015 RN117 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537656 2015 RG121 07/08/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
537657 2015 RZ144 30/01/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
537658 2015 RX150 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
537659 2015 RE207 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
537660 2015 RH235 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
537661 2015 RQ238 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537662 2015 RO242 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
537663 2015 RZ245 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
537664 2015 RA246 06/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537665 2015 RB246 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537666 2015 RR246 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
537667 2015 RS246 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
537668 2015 RV246 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537669 2015 RJ254 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
537670 2015 RS256 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
537671 2015 RT256 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537672 2015 RV256 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
537673 2015 RQ257 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
537674 2015 RU258 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537675 2015 RB261 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
537676 2015 RE262 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
537677 2015 RJ263 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
537678 2015 RM263 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537679 2015 RG264 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
537680 2015 RO277 05/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
537681 2015 SF8 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
537682 2015 SQ9 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
537683 2015 SX11 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537684 2015 SH12 19/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
537685 2015 SV16 21/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
537686 2015 SA17 25/09/2015 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
537687 2015 SF18 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537688 2015 SQ21 22/08/2015 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
537689 2015 SS21 27/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
537690 2015 ST21 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537691 2015 SW23 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537692 2015 SJ25 08/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
537693 2015 SL25 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537694 2015 SX25 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537695 2015 SG27 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
537696 2015 SW27 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537697 2015 SP29 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
537698 2015 TW 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
537699 2015 TC2 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537700 2015 TT5 21/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537701 2015 TR20 28/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
537702 2015 TE21 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537703 2015 TH21 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
537704 2015 TK49 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
537705 2015 TS82 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
537706 2015 TM100 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
537707 2015 TX101 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537708 2015 TX118 17/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537709 2015 TV143 11/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537710 2015 TF156 20/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
537711 2015 TL169 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537712 2015 TE178 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537713 2015 TG179 26/08/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
537714 2015 TP183 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
537715 2015 TQ189 13/09/2015 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
537716 2015 TL199 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
537717 2015 TS202 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
537718 2015 TY207 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
537719 2015 TJ216 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
537720 2015 TF222 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
537721 2015 TO234 18/10/1996 Xinglong SCAP 710 m MPC · JPL
537722 2015 TV236 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
537723 2015 TY239 08/10/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
537724 2015 TD242 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
537725 2015 TX243 03/10/1999 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
537726 2015 TS251 28/08/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
537727 2015 TD255 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
537728 2015 TW259 06/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537729 2015 TS260 30/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
537730 2015 TW285 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537731 2015 TC287 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
537732 2015 TS287 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
537733 2015 TX305 18/09/1999 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
537734 2015 TS312 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
537735 2015 TF323 19/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537736 2015 TH351 07/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537737 2015 TO351 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537738 2015 TE352 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537739 2015 TV365 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
537740 2015 TP368 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
537741 2015 TG375 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
537742 2015 TT377 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537743 2015 TD381 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
537744 2015 TD385 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
537745 2015 UH28 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537746 2015 UC51 18/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537747 2015 UJ54 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
537748 2015 UQ66 17/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
537749 2015 UW66 12/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
537750 2015 UE72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
537751 2015 UJ84 31/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
537752 2015 UL84 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
537753 2015 UM84 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
537754 2015 UN84 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
537755 2015 UR84 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
537756 2015 UT84 22/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
537757 2015 UU84 02/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
537758 2015 UV84 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
537759 2015 UG85 21/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537760 2015 UF90 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
537761 2015 VJ 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537762 2015 VQ 12/09/2007 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
537763 2015 VM2 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
537764 2015 VD3 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
537765 2015 VW31 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537766 2015 VZ32 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
537767 2015 VH37 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
537768 2015 VS39 08/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537769 2015 VH43 22/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
537770 2015 VZ58 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
537771 2015 VY64 16/07/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
537772 2015 VL65 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
537773 2015 VO65 08/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
537774 2015 VR67 03/10/2015 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
537775 2015 VA96 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
537776 2015 VB96 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
537777 2015 VF107 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
537778 2015 VW107 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
537779 2015 VO108 19/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
537780 2015 VV112 18/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
537781 2015 VN113 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537782 2015 VN121 20/11/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
537783 2015 VM123 05/12/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
537784 2015 VV125 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
537785 2015 VD127 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
537786 2015 VK130 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
537787 2015 VP131 03/10/2015 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
537788 2015 VA134 10/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
537789 2015 VA135 19/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537790 2015 VJ143 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
537791 2015 VM143 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
537792 2015 VX151 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537793 2015 VB153 23/08/2004 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
537794 2015 VG153 02/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
537795 2015 WL1 18/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537796 2015 WK2 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
537797 2015 WR2 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537798 2015 WH5 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537799 2015 WF7 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
537800 2015 WN16 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537801 2015 WG18 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537802 2015 WV20 14/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
537803 2015 WF22 20/09/2014 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
537804 2015 XO1 03/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
537805 2015 XZ16 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537806 2015 XQ37 02/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537807 2015 XF62 07/09/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
537808 2015 XA72 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537809 2015 XZ91 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
537810 2015 XN102 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
537811 2015 XT132 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
537812 2015 XJ145 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
537813 2015 XA178 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
537814 2015 XH180 10/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
537815 2015 XE212 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
537816 2015 XM228 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
537817 2015 XX245 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
537818 2015 XC246 13/10/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
537819 2015 XW302 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
537820 2015 XL307 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
537821 2015 XB333 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
537822 2015 XM333 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
537823 2015 XJ344 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537824 2015 XS345 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
537825 2015 XB348 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537826 2015 XC365 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537827 2015 XP367 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537828 2015 XN370 26/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
537829 2015 XY378 12/12/2015 WISE WISE 310 m MPC · JPL
537830 2015 XS382 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
537831 2015 XP383 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
537832 2015 XE385 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537833 2015 XF385 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537834 2015 XO386 10/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537835 2015 XY386 15/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
537836 2015 XS388 29/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
537837 2015 XF394 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537838 2015 XY394 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
537839 2015 XO395 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
537840 2015 XC396 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
537841 2015 XD396 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
537842 2015 XH396 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537843 2015 XQ396 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
537844 2015 XR396 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
537845 2015 XT396 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537846 2015 XA397 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
537847 2015 XF397 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537848 2015 XH397 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
537849 2015 XP397 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
537850 2015 XG400 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
537851 2015 XZ400 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
537852 2015 XD401 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537853 2015 XG402 13/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537854 2015 XM402 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537855 2015 XO402 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537856 2015 XQ402 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
537857 2015 XC404 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537858 2015 XY404 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
537859 2015 XP407 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537860 2015 XU408 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
537861 2015 XU409 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537862 2015 XB410 12/02/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
537863 2015 XM412 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
537864 2015 XS414 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
537865 2015 XX414 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
537866 2015 XG415 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
537867 2015 XK415 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
537868 2015 XM415 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
537869 2015 XW415 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
537870 2015 XA416 26/10/2014 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
537871 2015 XX416 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
537872 2015 XZ416 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
537873 2015 XP418 13/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
537874 2015 XN419 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
537875 2015 XR419 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
537876 2015 XY419 05/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
537877 2015 XG420 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537878 2015 XS421 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
537879 2015 XU421 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
537880 2015 YH2 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
537881 2015 YA4 04/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
537882 2015 YM4 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537883 2015 YQ6 06/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
537884 2015 YJ21 29/02/2008 XuYi PMO NEO 590 m MPC · JPL
537885 2015 YX23 18/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537886 2015 YH24 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
537887 2015 YO24 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
537888 2015 YR25 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
537889 2015 YJ26 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
537890 2015 YO27 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
537891 2016 AL6 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537892 2016 AE8 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537893 2016 AR9 03/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
537894 2016 AW22 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
537895 2016 AD24 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
537896 2016 AJ24 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
537897 2016 AX24 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
537898 2016 AK32 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537899 2016 AR34 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
537900 2016 AB35 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
537901 2016 AO36 23/02/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
537902 2016 AZ45 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
537903 2016 AJ51 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
537904 2016 AM53 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
537905 2016 AG54 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
537906 2016 AU64 26/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
537907 2016 AA67 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537908 2016 AQ73 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
537909 2016 AF74 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
537910 2016 AV75 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
537911 2016 AY75 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537912 2016 AU77 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
537913 2016 AW80 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
537914 2016 AL97 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
537915 2016 AF99 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
537916 2016 AN100 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
537917 2016 AP100 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
537918 2016 AX100 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
537919 2016 AZ102 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
537920 2016 AT103 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
537921 2016 AM104 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
537922 2016 AX104 10/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
537923 2016 AL106 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
537924 2016 AF108 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
537925 2016 AX108 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
537926 2016 AG109 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
537927 2016 AD114 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
537928 2016 AB117 27/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537929 2016 AL120 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
537930 2016 AX120 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537931 2016 AG121 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
537932 2016 AS123 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537933 2016 AW123 15/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
537934 2016 AO125 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
537935 2016 AV126 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
537936 2016 AE128 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
537937 2016 AE132 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
537938 2016 AU140 12/04/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
537939 2016 AX140 12/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
537940 2016 AD142 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537941 2016 AT142 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
537942 2016 AC164 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
537943 2016 AH166 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537944 2016 AK172 29/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
537945 2016 AT175 19/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
537946 2016 AW176 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
537947 2016 AH179 15/08/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
537948 2016 AZ179 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
537949 2016 AU180 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
537950 2016 AO181 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
537951 2016 AM182 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537952 2016 AB183 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
537953 2016 AD183 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
537954 2016 AX185 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
537955 2016 AN187 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
537956 2016 AM191 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537957 2016 AD192 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
537958 2016 AH192 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
537959 2016 AL194 08/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
537960 2016 AQ194 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
537961 2016 AT194 28/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
537962 2016 AE195 06/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
537963 2016 AB196 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
537964 2016 AH208 12/08/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
537965 2016 AG216 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
537966 2016 AE217 04/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
537967 2016 AQ217 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537968 2016 AT217 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
537969 2016 AX217 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
537970 2016 AY217 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
537971 2016 AB218 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537972 2016 AD218 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
537973 2016 AD219 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
537974 2016 AQ219 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
537975 2016 AT219 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
537976 2016 AO220 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
537977 2016 AZ220 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537978 2016 AH221 20/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
537979 2016 AJ221 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
537980 2016 AF222 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
537981 2016 AK222 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537982 2016 AL223 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
537983 2016 AO223 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
537984 2016 AP223 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
537985 2016 AQ223 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
537986 2016 AY223 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
537987 2016 AE224 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
537988 2016 AN224 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
537989 2016 AO224 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
537990 2016 AQ224 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
537991 2016 AS224 25/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
537992 2016 AN225 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537993 2016 AO225 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
537994 2016 AN226 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
537995 2016 AO226 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
537996 2016 AR226 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
537997 2016 AC227 13/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
537998 2016 AN227 12/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
537999 2016 AM228 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
538000 2016 AV231 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

533.000s  • 534.000s  • 535.000s  • 536.000s  • 537.000s  • 538.000s  • 539.000s  • 540.000s  • 541.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001