Danh sách tiểu hành tinh/266001–267000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266001 2006 DC136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266002 2006 DW161 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
266003 2006 DJ188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266004 2006 DJ195 28/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
266005 2006 DN196 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
266006 2006 DU201 20/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
266007 2006 EX4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266008 2006 EU14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266009 2006 EH24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266010 2006 EW33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
266011 2006 EU34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266012 2006 EZ35 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266013 2006 EN36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266014 2006 EB39 04/03/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
266015 2006 EC42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266016 2006 EW46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
266017 2006 EQ55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266018 2006 EW59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266019 2006 EV70 09/03/2006 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
266020 2006 ER71 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266021 2006 FZ10 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266022 2006 FM11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266023 2006 FG35 23/03/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
266024 2006 FF38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266025 2006 FX45 25/03/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
266026 2006 FA48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
266027 2006 FC48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
266028 2006 FQ49 25/03/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
266029 2006 FA51 24/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
266030 2006 GL25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266031 2006 GL39 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
266032 2006 GT39 02/04/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
266033 2006 GW42 09/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
266034 2006 GY44 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
266035 2006 GJ53 06/04/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
266036 2006 HY12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
266037 2006 HW18 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266038 2006 HC19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266039 2006 HR56 19/04/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
266040 2006 HM69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266041 2006 HD109 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266042 2006 HV119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266043 2006 HM129 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
266044 2006 JB7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
266045 2006 JU43 05/05/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
266046 2006 KG57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
266047 2006 KA69 20/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
266048 2006 KB87 27/05/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266049 2006 KL99 27/05/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
266050 2006 KL107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
266051 Hannawieser 2006 NB 01/07/2006 Winterthur M. Griesser 5,2 km MPC · JPL
266052 2006 PB2 12/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
266053 2006 QJ27 19/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
266054 2006 QW50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
266055 2006 QN59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
266056 2006 QO83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
266057 2006 QG97 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266058 2006 QX100 25/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 940 m MPC · JPL
266059 2006 QC112 22/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
266060 2006 QA131 20/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
266061 2006 QM135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
266062 2006 QL144 29/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
266063 2006 QP147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
266064 2006 QL153 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
266065 2006 QM158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
266066 2006 RQ5 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
266067 2006 RY9 13/09/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
266068 2006 RX10 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
266069 2006 RC11 12/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
266070 2006 RK19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266071 2006 RL39 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
266072 2006 RD52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266073 2006 RN53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
266074 2006 RV62 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
266075 2006 RR91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266076 2006 RQ95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266077 2006 RP96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266078 2006 RC97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
266079 2006 RG101 14/09/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
266080 2006 RQ101 14/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
266081 Villyket 2006 RP109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 730 m MPC · JPL
266082 2006 RR121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
266083 2006 SZ4 16/09/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
266084 2006 SN6 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266085 2006 SX7 16/09/2006 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
266086 2006 SA21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
266087 2006 SP22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
266088 2006 SB27 16/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
266089 2006 SG33 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
266090 2006 SJ35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266091 2006 SP52 19/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
266092 2006 SM53 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
266093 2006 SB56 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266094 2006 SO59 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
266095 2006 SG60 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
266096 2006 ST67 02/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266097 2006 SE75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266098 2006 SK78 19/09/2006 Antares ARO 940 m MPC · JPL
266099 2006 SO93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266100 2006 SG97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266101 2006 SO126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
266102 2006 SK130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
266103 2006 SB131 24/09/2006 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
266104 2006 SP132 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
266105 2006 SQ163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266106 2006 SO197 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266107 2006 ST207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266108 2006 SV218 26/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
266109 2006 ST245 26/09/2006 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
266110 2006 SU267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266111 2006 SQ274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266112 2006 SY274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
266113 2006 SP275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266114 2006 SB286 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
266115 2006 SV303 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
266116 2006 SQ310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
266117 2006 SK317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266118 2006 SP341 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
266119 2006 SO342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266120 2006 SD345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266121 2006 SO353 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
266122 2006 ST391 18/09/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
266123 2006 SY400 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266124 2006 SG413 20/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266125 2006 TP12 10/10/2006 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
266126 2006 TQ16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266127 2006 TR21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
266128 2006 TB27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266129 2006 TJ36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266130 2006 TY37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266131 2006 TH39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266132 2006 TT45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266133 2006 TD49 12/10/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
266134 2006 TA58 15/10/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
266135 2006 TG63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
266136 2006 TS63 10/10/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
266137 2006 TH66 11/10/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
266138 2006 TH71 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
266139 2006 TR80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266140 2006 TP89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266141 2006 TF97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266142 2006 TM97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266143 2006 TB100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
266144 2006 TX100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266145 2006 TA123 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266146 2006 UY12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
266147 2006 UG29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266148 2006 UT30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
266149 2006 UH32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266150 2006 UN35 16/10/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
266151 2006 UB37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266152 2006 UG59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
266153 2006 UR67 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
266154 2006 UW67 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266155 2006 UB68 16/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
266156 2006 UF80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266157 2006 UL90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266158 2006 UA93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266159 2006 UZ105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266160 2006 UV109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
266161 2006 UH112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266162 2006 UA131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266163 2006 UM155 21/10/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
266164 2006 UD160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
266165 2006 UO200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266166 2006 UF217 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266167 2006 UN219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
266168 2006 UY223 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266169 2006 UN225 19/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
266170 2006 UC252 27/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
266171 2006 UL253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
266172 2006 UW266 27/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
266173 2006 UR269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266174 2006 UF278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266175 2006 UQ282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
266176 2006 UA329 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266177 2006 VT18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266178 2006 VF19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
266179 2006 VU35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266180 2006 VD43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
266181 2006 VX46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
266182 2006 VA63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266183 2006 VE75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266184 2006 VM86 14/11/2006 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
266185 2006 VS100 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266186 2006 VM101 11/11/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
266187 2006 VL103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 760 m MPC · JPL
266188 2006 VX103 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 860 m MPC · JPL
266189 2006 VG106 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266190 2006 VS106 13/11/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
266191 2006 VS109 13/11/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
266192 2006 VC112 13/11/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
266193 2006 VC130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266194 2006 VW132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
266195 2006 VT134 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
266196 2006 VG152 09/11/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
266197 2006 VX168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266198 2006 VQ170 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266199 2006 WH2 17/11/2006 Jarnac Jarnac Obs. 2,1 km MPC · JPL
266200 2006 WK10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266201 2006 WZ17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
266202 2006 WO20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
266203 2006 WJ28 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
266204 2006 WS56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266205 2006 WR58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
266206 2006 WA68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266207 2006 WY86 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
266208 2006 WW93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266209 2006 WP96 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266210 2006 WE103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266211 2006 WL135 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
266212 2006 WH150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
266213 2006 WV153 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266214 2006 WV154 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266215 2006 WR157 22/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266216 2006 WV171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266217 2006 WS184 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
266218 2006 WD189 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266219 2006 WP195 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266220 2006 WU198 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
266221 2006 WA200 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266222 2006 WD200 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266223 2006 WJ200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
266224 2006 WS202 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
266225 2006 WW202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266226 2006 WF205 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266227 2006 XR 09/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,7 km MPC · JPL
266228 2006 XU4 13/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
266229 2006 XC8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
266230 2006 XM12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266231 2006 XK15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266232 2006 XO17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266233 2006 XQ19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266234 2006 XJ22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
266235 2006 XB23 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266236 2006 XY24 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266237 2006 XK37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266238 2006 XZ39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
266239 2006 XT40 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266240 2006 XY46 13/12/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266241 2006 XD51 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266242 2006 XT52 14/12/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
266243 2006 XB57 13/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266244 2006 XX60 15/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
266245 2006 XV63 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266246 2006 XH70 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266247 2006 XX70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266248 2006 XN73 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
266249 2006 YM1 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266250 2006 YO1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266251 2006 YE2 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
266252 2006 YE3 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266253 2006 YB4 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266254 2006 YZ8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266255 2006 YB9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266256 2006 YO16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266257 2006 YA19 24/12/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
266258 2006 YD19 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266259 2006 YK36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266260 2006 YM36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266261 2006 YD37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266262 2006 YY41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
266263 2006 YG43 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266264 2006 YC47 22/12/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
266265 2007 AY3 08/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
266266 2007 AL6 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
266267 2007 AX9 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266268 2007 AE11 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
266269 2007 AM14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266270 2007 AZ15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
266271 2007 AE16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266272 2007 AN16 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266273 2007 AX16 15/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266274 2007 AH20 10/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
266275 2007 AS22 10/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266276 2007 AX23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
266277 2007 AG24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266278 2007 BO2 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266279 2007 BD4 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
266280 2007 BE4 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
266281 2007 BK6 17/01/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
266282 2007 BA7 18/01/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
266283 2007 BK11 17/01/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
266284 2007 BO14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266285 2007 BW14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266286 2007 BQ19 21/01/2007 Altschwendt W. Ries 1,3 km MPC · JPL
266287 2007 BU29 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
266288 2007 BM31 26/01/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,1 km MPC · JPL
266289 2007 BQ31 21/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
266290 2007 BL36 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
266291 2007 BF42 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266292 2007 BV43 24/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
266293 2007 BB44 24/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266294 2007 BW45 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
266295 2007 BR47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266296 2007 BZ52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266297 2007 BN70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
266298 2007 BB75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266299 2007 BK78 24/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266300 2007 BN90 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266301 2007 BT101 16/01/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
266302 2007 CG 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266303 2007 CK5 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266304 2007 CO8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266305 2007 CW11 06/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
266306 2007 CD12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266307 2007 CS14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266308 2007 CR19 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266309 2007 CO20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266310 2007 CO29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266311 2007 CK31 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266312 2007 CY37 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266313 2007 CU40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266314 2007 CO45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
266315 2007 CQ50 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266316 2007 CT52 10/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
266317 2007 CQ56 15/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266318 2007 CS56 15/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
266319 2007 CV64 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
266320 2007 CD65 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266321 2007 CL65 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
266322 2007 CU65 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266323 2007 DL2 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266324 2007 DT2 16/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
266325 2007 DF6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
266326 2007 DV9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266327 2007 DN17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266328 2007 DC19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266329 2007 DB24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266330 2007 DH24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266331 2007 DP25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266332 2007 DG38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266333 2007 DJ42 16/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
266334 2007 DB47 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
266335 2007 DF59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266336 2007 DT59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
266337 2007 DD60 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
266338 2007 DO70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266339 2007 DW74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266340 2007 DW77 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266341 2007 DK80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266342 2007 DO86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
266343 2007 DT89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266344 2007 DE90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266345 2007 DU93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266346 2007 DE95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266347 2007 DK101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
266348 2007 DC102 24/02/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,1 km MPC · JPL
266349 2007 DA103 17/02/2007 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
266350 2007 DN105 16/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
266351 2007 DU105 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266352 2007 DG109 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266353 2007 DV112 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
266354 2007 DT114 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266355 2007 DK116 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266356 2007 EQ3 09/03/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
266357 2007 EY9 10/03/2007 Marly P. Kocher 2,5 km MPC · JPL
266358 2007 ED25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266359 2007 EU34 10/03/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
266360 2007 EH35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266361 2007 EE42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266362 2007 EW48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266363 2007 ED49 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266364 2007 ET52 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266365 2007 ER56 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266366 2007 EO62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266367 2007 EM64 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266368 2007 EE66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266369 2007 EY77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266370 2007 EE78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
266371 2007 EP78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266372 2007 EM80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266373 2007 EG83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
266374 2007 EJ97 10/03/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
266375 2007 EN99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266376 2007 EP100 11/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266377 2007 ED105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266378 2007 ET111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266379 2007 EZ111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266380 2007 ED113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266381 2007 EF115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
266382 2007 EN115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
266383 2007 EE120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266384 2007 EV122 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266385 2007 ET124 14/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
266386 2007 EK128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266387 2007 EN131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266388 2007 ET131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266389 2007 EH135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
266390 2007 EG139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266391 2007 ET139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266392 2007 EK145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266393 2007 EN150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
266394 2007 ED155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266395 2007 EL168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266396 2007 EL170 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
266397 2007 EE171 11/03/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,1 km MPC · JPL
266398 2007 EC183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266399 2007 EA187 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266400 2007 EW187 15/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266401 2007 EO200 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
266402 2007 EF205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266403 2007 EK211 08/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
266404 2007 EG219 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266405 2007 EB223 10/03/2007 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
266406 2007 FQ2 16/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
266407 2007 FZ10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266408 2007 FR16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266409 2007 FE17 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266410 2007 FO25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266411 2007 FP27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266412 2007 FB29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
266413 2007 FJ31 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266414 2007 FG38 27/03/2007 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
266415 2007 FV38 27/03/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
266416 2007 FE39 30/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
266417 2007 FX43 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
266418 2007 GM3 08/04/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
266419 2007 GH4 09/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
266420 2007 GL10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266421 2007 GG17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
266422 2007 GH18 11/04/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
266423 2007 GG23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
266424 2007 GR34 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
266425 2007 GS43 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
266426 2007 GT44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266427 2007 GM51 11/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
266428 2007 GM52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266429 2007 GQ58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266430 2007 GK59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266431 2007 GX66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266432 2007 GZ68 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
266433 2007 GM75 15/04/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
266434 2007 GN77 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266435 2007 HF6 16/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266436 2007 HY6 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
266437 2007 HG7 16/04/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
266438 2007 HZ23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266439 2007 HY26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266440 2007 HK36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266441 2007 HM49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
266442 2007 HC65 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
266443 2007 HK70 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266444 2007 HP81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
266445 2007 HR82 21/04/2007 Lulin Observatory LUSS 3,4 km MPC · JPL
266446 2007 HR86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266447 2007 HU94 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
266448 2007 HV94 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266449 2007 JE 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266450 2007 JH2 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
266451 2007 JK14 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266452 2007 JT26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
266453 2007 JR30 11/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
266454 2007 JQ33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
266455 2007 JH42 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
266456 2007 KS2 21/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
266457 2007 LB 05/06/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
266458 2007 LN2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266459 2007 LA13 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
266460 2007 LS18 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
266461 2007 LV20 11/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
266462 2007 LO24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266463 2007 LD36 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266464 2007 LP36 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266465 Andalucia 2007 OH 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
266466 2007 PZ17 09/08/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
266467 2007 RN12 11/09/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
266468 2007 RY145 14/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
266469 2007 VQ9 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
266470 2007 VJ326 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
266471 2007 YB1 16/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
266472 2008 AT62 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266473 2008 AT90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266474 2008 AH107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
266475 2008 AE113 01/01/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266476 2008 BS22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
266477 2008 CX4 03/02/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
266478 2008 CA41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266479 2008 CM41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266480 2008 CS44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266481 2008 CB54 07/02/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
266482 2008 CV59 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266483 2008 CM91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266484 2008 CP100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
266485 2008 CH149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
266486 2008 CC166 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
266487 2008 CE176 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
266488 2008 CF201 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
266489 2008 CU211 06/02/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
266490 2008 DF15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266491 2008 DL19 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266492 2008 DY20 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266493 2008 DG44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266494 2008 DY47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
266495 2008 DC55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
266496 2008 DU67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266497 2008 DO83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266498 2008 DF84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266499 2008 DS85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
266500 2008 EH3 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266501 2008 EN11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266502 2008 ET15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266503 2008 ED18 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266504 2008 EX20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266505 2008 EL40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266506 2008 EF41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
266507 2008 EF42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266508 2008 EQ44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
266509 2008 EM54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266510 2008 EU54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266511 2008 EO64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
266512 2008 EW72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
266513 2008 EG75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
266514 2008 EA77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
266515 2008 ED120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266516 2008 EU137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266517 2008 EM140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266518 2008 EP148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266519 2008 EC151 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266520 2008 ET152 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266521 2008 ER165 09/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
266522 2008 EJ166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266523 2008 ER167 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
266524 2008 FX3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266525 2008 FN15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266526 2008 FX20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266527 2008 FE26 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
266528 2008 FQ26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266529 2008 FF27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266530 2008 FE30 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266531 2008 FT44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266532 2008 FZ53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266533 2008 FP57 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266534 2008 FR57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266535 2008 FV64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
266536 2008 FN68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266537 2008 FP84 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266538 2008 FY95 29/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266539 2008 FG96 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266540 2008 FS100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266541 2008 FA106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266542 2008 FT106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
266543 2008 FZ112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266544 2008 FV118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266545 2008 FO123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266546 2008 FA124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266547 2008 FN129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
266548 2008 FN132 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266549 2008 FG134 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
266550 2008 GY5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266551 2008 GA15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266552 2008 GN20 07/04/2008 Mayhill W. G. Dillon 750 m MPC · JPL
266553 2008 GX32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266554 2008 GU34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
266555 2008 GX37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266556 2008 GB38 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
266557 2008 GF38 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266558 2008 GR38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266559 2008 GU47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
266560 2008 GN54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266561 2008 GR60 05/04/2008 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
266562 2008 GJ62 05/04/2008 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
266563 2008 GD63 05/04/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
266564 2008 GX69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
266565 2008 GZ76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266566 2008 GH105 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266567 2008 GY115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
266568 2008 GP120 12/04/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266569 2008 GD122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266570 2008 GG129 02/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266571 2008 GW129 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266572 2008 GH132 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266573 2008 HH1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266574 2008 HK3 24/04/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 830 m MPC · JPL
266575 2008 HT5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
266576 2008 HO7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266577 2008 HQ11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266578 2008 HS11 24/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266579 2008 HA14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
266580 2008 HL18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266581 2008 HG20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
266582 2008 HC25 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
266583 2008 HT28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266584 2008 HT33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266585 2008 HE35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266586 2008 HF47 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266587 2008 HN49 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
266588 2008 HO55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
266589 2008 HN61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266590 2008 HE65 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266591 2008 HX68 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
266592 2008 HN70 29/04/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
266593 2008 JU 01/05/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
266594 2008 JT4 02/05/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
266595 2008 JD10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266596 2008 JB13 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266597 2008 JX14 06/05/2008 Dauban F. Kugel 740 m MPC · JPL
266598 2008 JM25 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266599 2008 JP25 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266600 2008 JA26 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266601 2008 JV30 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266602 2008 JH31 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
266603 2008 JC37 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266604 2008 KA8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266605 2008 KV20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266606 2008 KR38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
266607 2008 LV15 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
266608 2008 LT16 14/06/2008 Eskridge G. Hug 1,6 km MPC · JPL
266609 2008 MR 26/06/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
266610 2008 OK3 27/07/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
266611 2008 OK9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
266612 2008 OQ9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
266613 2008 OQ10 31/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,7 km MPC · JPL
266614 2008 OV10 30/07/2008 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
266615 2008 OD12 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
266616 2008 OZ17 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266617 2008 OX23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266618 2008 PF4 03/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
266619 2008 PC6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
266620 2008 PS13 10/08/2008 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
266621 2008 PY16 07/08/2008 Tiki N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
266622 Málna 2008 QO3 24/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
266623 2008 QF5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266624 2008 QH8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
266625 2008 QL10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
266626 2008 QP21 26/08/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
266627 2008 QL26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
266628 2008 QT30 30/08/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
266629 2008 QL47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266630 2008 RX5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266631 2008 RC73 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266632 2008 RE73 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266633 2008 RB78 09/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
266634 2008 RH82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266635 2008 RS82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266636 2008 RV95 07/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
266637 2008 RN99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266638 2008 RQ115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266639 2008 RL127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266640 2008 RY135 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266641 2008 SH14 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266642 2008 SE16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266643 2008 SF62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266644 2008 SP143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
266645 2008 SS202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266646 Zaphod 2008 SD209 28/09/2008 Charleston ARO 2,1 km MPC · JPL
266647 2008 SH229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
266648 2008 SX260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
266649 2008 SG287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
266650 2008 TS1 02/10/2008 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
266651 2008 TY4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
266652 2008 TA30 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
266653 2008 TS30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
266654 2008 TL87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266655 2008 TT121 07/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
266656 2008 TG142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
266657 2008 TA168 01/10/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
266658 2008 TZ180 09/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
266659 2008 TR181 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
266660 2008 UF82 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
266661 2008 UV192 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266662 2008 UJ209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
266663 2008 UH223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
266664 2008 VG54 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
266665 2008 VG76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
266666 2008 VH77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
266667 2008 WS117 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
266668 2008 WO136 20/11/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
266669 2008 XR11 01/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
266670 2008 YZ109 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266671 2008 YZ111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
266672 2008 YD168 22/12/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
266673 2008 YY170 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
266674 2009 AN10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266675 2009 BD94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
266676 2009 FV56 24/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
266677 2009 HG71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
266678 2009 HU82 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
266679 2009 KV4 22/05/2009 Hibiscus N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
266680 2009 MV6 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
266681 2009 OO2 17/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
266682 2009 OK10 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266683 2009 OB12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266684 2009 OQ13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266685 2009 OL15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266686 2009 OM20 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
266687 2009 OL21 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
266688 2009 OH23 20/07/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
266689 2009 OB24 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266690 2009 OP24 20/07/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
266691 2009 PB 01/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
266692 2009 PJ1 14/08/2009 Dauban F. Kugel 960 m MPC · JPL
266693 2009 PT11 15/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266694 2009 PY11 15/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266695 2009 PS17 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
266696 2009 PU19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266697 2009 PD20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266698 2009 PF20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266699 2009 PT20 15/08/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
266700 2009 PD21 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266701 2009 QL7 17/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
266702 2009 QG9 19/08/2009 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
266703 2009 QG19 18/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
266704 2009 QW19 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
266705 2009 QZ21 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
266706 2009 QL27 21/08/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
266707 2009 QD30 24/08/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
266708 2009 QE31 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
266709 2009 QZ32 26/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
266710 2009 QH37 31/08/2009 Haleakala M. Micheli 3,4 km MPC · JPL
266711 Tuttlingen 2009 QX38 30/08/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 1,1 km MPC · JPL
266712 2009 QA47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
266713 2009 QL47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
266714 2009 QT47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
266715 2009 QT51 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
266716 2009 QQ53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266717 2009 QK55 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266718 2009 QC57 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266719 2009 QW62 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266720 2009 RJ 09/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 960 m MPC · JPL
266721 2009 RX6 10/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
266722 2009 RL12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
266723 2009 RE14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266724 2009 RN18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266725 Vonputtkamer 2009 RU26 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 840 m MPC · JPL
266726 2009 RM31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266727 2009 RX31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266728 2009 RG32 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266729 2009 RN34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266730 2009 RC49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266731 2009 RN59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
266732 2009 RV60 14/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
266733 2009 RO68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266734 2009 SO 16/09/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 2,2 km MPC · JPL
266735 2009 SH3 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266736 2009 SU3 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
266737 2009 SQ21 22/09/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 850 m MPC · JPL
266738 2009 SA25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266739 2009 SN31 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266740 2009 ST33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266741 2009 SF43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
266742 2009 SJ43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266743 2009 SV47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
266744 2009 SE50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266745 2009 SS50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266746 2009 SF52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
266747 2009 SH60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266748 2009 SS60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266749 2009 SQ62 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
266750 2009 SU65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
266751 2009 SD69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266752 2009 SJ70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266753 2009 SL76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266754 2009 SA77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266755 2009 SK84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
266756 2009 SN87 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
266757 2009 SS87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
266758 2009 SV102 24/09/2009 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
266759 2009 SE103 25/09/2009 Mayhill A. Lowe 890 m MPC · JPL
266760 2009 SO110 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266761 2009 SY116 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266762 2009 SF122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
266763 2009 SN129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266764 2009 SV129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266765 2009 SH133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
266766 2009 SA134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266767 2009 SS137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
266768 2009 SK138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
266769 2009 SG158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
266770 2009 SE165 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
266771 2009 SN169 24/09/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 890 m MPC · JPL
266772 2009 SW172 13/02/2002 Apache Point SDSS 10 km MPC · JPL
266773 2009 SC188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266774 2009 ST196 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
266775 2009 SZ198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266776 2009 SF203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266777 2009 SU210 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
266778 2009 SV213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266779 2009 SO217 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
266780 2009 SB218 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
266781 2009 SR237 16/09/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
266782 2009 SK238 16/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266783 2009 SN241 18/09/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
266784 2009 SU244 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266785 2009 SC251 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266786 2009 SE253 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
266787 2009 SJ260 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
266788 2009 SN264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
266789 2009 SC268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266790 2009 SR268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266791 2009 SA271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
266792 2009 SO274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266793 2009 SQ277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
266794 2009 SK302 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266795 2009 SL307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266796 2009 SW313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266797 2009 SG316 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266798 2009 SJ328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266799 2009 SG338 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266800 2009 SM338 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266801 2009 SR338 18/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
266802 2009 SV339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
266803 2009 SW342 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266804 2009 SO343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266805 2009 SN350 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266806 2009 SF352 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
266807 2009 SQ353 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
266808 2009 SN355 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
266809 2009 SJ359 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266810 2009 SN359 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266811 2009 ST359 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266812 2009 SL361 18/09/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
266813 2009 SW363 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
266814 2009 TX2 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
266815 2009 TR5 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
266816 2009 TO6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
266817 2009 TU10 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
266818 2009 TD11 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
266819 2009 TQ11 14/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
266820 2009 TQ21 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
266821 2009 TK22 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
266822 2009 TD24 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266823 2009 TJ26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
266824 2009 TX27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
266825 2009 TP34 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
266826 2009 TX35 14/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
266827 2009 TS36 15/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
266828 2009 TP37 08/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
266829 2009 TF39 15/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
266830 2009 TM41 15/10/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
266831 2009 UW3 18/10/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 2,3 km MPC · JPL
266832 2009 UF4 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
266833 2009 UY13 19/10/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
266834 2009 UJ15 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
266835 2009 UP17 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
266836 2009 UK18 20/10/2009 Tzec Maun J. Sachs 4,7 km MPC · JPL
266837 2009 UQ19 24/10/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,8 km MPC · JPL
266838 2009 UW21 16/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
266839 2009 UV22 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
266840 2009 UN24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
266841 2009 UA27 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
266842 2009 UZ29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
266843 2009 UY32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266844 2009 UL33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
266845 2009 UW43 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266846 2009 UA46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266847 2009 UE46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
266848 2009 UB53 22/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266849 2009 UH61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
266850 2009 UL61 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266851 2009 UK79 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
266852 2009 UB87 24/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
266853 2009 UP88 21/10/2009 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
266854 Sezenaksu 2009 UB90 24/10/2009 Nogales J.-C. Merlin 3,7 km MPC · JPL
266855 2009 UD97 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266856 2009 UV97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266857 2009 UH98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
266858 2009 UK99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
266859 2009 UJ109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266860 2009 UZ109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266861 2009 UO112 25/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
266862 2009 UC121 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266863 2009 UH133 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
266864 2009 UE138 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266865 2009 UR138 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266866 2009 UX138 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266867 2009 UN141 16/10/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
266868 2009 UG151 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266869 2009 UZ151 18/10/2009 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
266870 2009 UY154 22/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
266871 2009 VR3 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266872 2009 VA21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
266873 2009 VQ22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266874 2009 VA33 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
266875 2009 VS38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266876 2009 VB53 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266877 2009 VP59 09/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
266878 2009 VN64 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266879 2009 VL73 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
266880 2009 VK77 09/11/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
266881 2009 VW78 10/11/2009 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
266882 2009 VP79 10/11/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
266883 2009 VD80 11/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
266884 2009 VV92 10/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
266885 2009 VS108 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266886 2009 VB112 08/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
266887 Wolfgangries 2009 WO24 19/11/2009 Gaisberg R. Gierlinger 3,2 km MPC · JPL
266888 2009 WU45 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
266889 2009 WW46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
266890 2009 WN48 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
266891 2009 WR49 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
266892 2009 WL50 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
266893 2009 WA76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
266894 2009 WR81 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
266895 2009 WS81 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
266896 2009 WR101 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266897 2009 WK104 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
266898 2009 WY105 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
266899 2009 WA106 26/11/2009 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
266900 2009 WN112 17/11/2009 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266901 2009 WL121 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266902 2009 WH146 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
266903 2009 WO156 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266904 2009 WE175 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266905 2009 WP177 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
266906 2009 WN193 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
266907 2009 WB203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266908 2009 WX209 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
266909 2009 WP220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266910 2009 WD234 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
266911 2009 WV248 17/11/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
266912 2009 WZ248 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
266913 2009 WQ251 23/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
266914 2009 WV260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266915 2009 XX12 11/12/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
266916 2009 YJ22 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266917 2010 AN 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266918 2010 AZ71 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
266919 2010 BS24 17/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
266920 2010 CY21 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266921 Culhane 2010 CN52 14/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
266922 2010 CC173 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266923 2010 DS21 16/02/2010 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
266924 2010 DK52 21/02/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
266925 2010 ER82 12/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
266926 2010 EF128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266927 2010 EG128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266928 2010 FE16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266929 2010 GB158 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266930 2010 HZ37 21/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
266931 2010 JZ119 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266932 2010 JT162 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
266933 2010 MT107 30/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
266934 2010 NT37 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
266935 2010 NO67 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
266936 2010 NJ82 30/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
266937 2010 PM8 02/08/2010 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
266938 2010 PB63 13/08/2010 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
266939 2010 RD49 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
266940 2010 RP176 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266941 2010 ST20 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266942 2010 SZ23 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
266943 2010 TH2 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266944 2010 TP2 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266945 2010 TD5 21/07/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
266946 2010 TH30 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266947 2010 TP149 03/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
266948 2010 TS173 20/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
266949 2010 TZ179 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266950 2010 UC3 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
266951 2010 UY14 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266952 2010 US16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266953 2010 UC27 25/10/1997 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
266954 2010 UK36 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266955 2010 UU36 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
266956 2010 UB49 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266957 2010 UF58 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266958 2010 US96 02/03/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
266959 2010 UG102 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266960 2010 VZ13 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
266961 2010 VR26 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
266962 2010 VG48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
266963 2010 VO48 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266964 2010 VN51 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
266965 2010 VB58 01/04/2003 Apache Point SDSS 16 km MPC · JPL
266966 2010 VL69 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
266967 2010 VN83 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266968 2010 VS84 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266969 2010 VU85 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
266970 2010 VS96 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
266971 2010 VE100 17/02/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
266972 2010 VF103 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266973 2010 VB121 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
266974 2010 VK133 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 750 m MPC · JPL
266975 2010 VQ137 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
266976 2010 VG184 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
266977 2010 VK197 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
266978 2010 VP198 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266979 2010 WC16 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
266980 2010 WP20 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266981 2010 WO38 25/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
266982 2010 WL62 21/07/2007 Lulin Q.-z. Ye 12 km MPC · JPL
266983 Josepbosch 2010 WE66 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
266984 2010 WN69 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
266985 2010 XZ4 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
266986 2010 XQ17 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266987 2010 XK24 28/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
266988 2010 XF35 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
266989 2010 XC36 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266990 2010 XB37 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
266991 2010 XX37 30/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
266992 2010 XR43 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
266993 2010 XV44 08/07/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
266994 2010 XH62 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266995 2010 XD67 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
266996 2010 XQ78 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
266997 2010 XR86 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266998 2010 YO1 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
266999 5039 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
267000 6229 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 800 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

262.000s  • 263.000s  • 264.000s  • 265.000s  • 266.000s  • 267.000s  • 268.000s  • 269.000s  • 270.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001