Danh sách tiểu hành tinh/116001–117000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116001 2003 WD74 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
116002 2003 WH75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
116003 2003 WN75 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
116004 2003 WB76 19/11/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116005 2003 WL77 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116006 2003 WA78 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
116007 2003 WJ78 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116008 2003 WE79 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
116009 2003 WT79 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116010 2003 WP80 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116011 2003 WQ80 20/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
116012 2003 WU81 18/11/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
116013 2003 WU82 19/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
116014 2003 WA83 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116015 2003 WE83 20/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116016 2003 WK83 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116017 2003 WN84 19/11/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
116018 2003 WS84 19/11/2003 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
116019 2003 WT84 19/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
116020 2003 WC86 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116021 2003 WG86 21/11/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
116022 2003 WM87 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116023 2003 WN87 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116024 2003 WR87 22/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
116025 2003 WS87 22/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116026 2003 WP88 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116027 2003 WV88 16/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
116028 2003 WJ89 16/11/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
116029 2003 WO89 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
116030 2003 WY90 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
116031 2003 WR91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
116032 2003 WQ92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
116033 2003 WY92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
116034 2003 WH95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
116035 2003 WN96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
116036 2003 WX97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
116037 2003 WU99 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116038 2003 WY99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116039 2003 WZ99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116040 2003 WQ100 21/11/2003 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
116041 2003 WZ100 21/11/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
116042 2003 WA101 21/11/2003 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
116043 2003 WW101 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116044 2003 WE102 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
116045 2003 WR102 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
116046 2003 WZ102 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116047 2003 WR104 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116048 2003 WC105 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
116049 2003 WE105 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116050 2003 WL105 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
116051 2003 WM106 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116052 2003 WT106 21/11/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
116053 2003 WD107 22/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116054 2003 WO107 23/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116055 2003 WQ107 23/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
116056 2003 WS107 23/11/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
116057 2003 WW107 24/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
116058 2003 WB108 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116059 2003 WG110 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
116060 2003 WL111 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116061 2003 WO111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116062 2003 WN115 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
116063 2003 WM117 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116064 2003 WA118 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116065 2003 WX118 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
116066 2003 WC119 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116067 2003 WF119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116068 2003 WW119 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
116069 2003 WR120 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
116070 2003 WV120 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116071 2003 WB121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116072 2003 WG121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116073 2003 WH121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116074 2003 WK121 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116075 2003 WX121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116076 2003 WL123 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116077 2003 WT123 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116078 2003 WV123 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116079 2003 WA124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116080 2003 WG124 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116081 2003 WM124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116082 2003 WZ124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116083 2003 WA125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116084 2003 WB125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116085 2003 WK125 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116086 2003 WU125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116087 2003 WX125 20/11/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
116088 2003 WY125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116089 2003 WA126 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
116090 2003 WC126 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
116091 2003 WG126 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116092 2003 WJ126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116093 2003 WK126 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116094 2003 WZ126 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
116095 2003 WD127 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116096 2003 WE127 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116097 2003 WH127 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116098 2003 WU127 20/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116099 2003 WY127 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116100 2003 WB128 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116101 2003 WM131 21/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
116102 2003 WL132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116103 2003 WT132 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116104 2003 WB133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116105 2003 WZ133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116106 2003 WC134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116107 2003 WE134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116108 2003 WR134 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
116109 2003 WT134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116110 2003 WV134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116111 2003 WD135 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116112 2003 WH135 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
116113 2003 WW135 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116114 2003 WZ135 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116115 2003 WL136 21/11/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
116116 2003 WY136 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
116117 2003 WG137 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
116118 2003 WH137 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116119 2003 WU137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116120 2003 WP138 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116121 2003 WU138 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116122 2003 WD139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116123 2003 WL139 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116124 2003 WU139 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116125 2003 WY139 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116126 2003 WA140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116127 2003 WL140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116128 2003 WN140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116129 2003 WO140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116130 2003 WB141 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116131 2003 WS141 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
116132 2003 WA142 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116133 2003 WO142 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116134 2003 WZ142 23/11/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
116135 2003 WC144 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
116136 2003 WH144 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116137 2003 WC145 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116138 2003 WK145 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116139 2003 WA146 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116140 2003 WP146 23/11/2003 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
116141 2003 WA149 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116142 2003 WA150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
116143 2003 WO152 25/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
116144 2003 WM153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
116145 2003 WA156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
116146 2003 WJ156 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116147 2003 WM157 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116148 2003 WN157 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
116149 2003 WU158 29/11/2003 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
116150 2003 WD163 30/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116151 2003 WR164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
116152 2003 WX165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
116153 2003 WO166 18/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
116154 2003 WA168 19/11/2003 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
116155 2003 WW168 19/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116156 2003 WS170 21/11/2003 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
116157 2003 WC171 21/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
116158 2003 WU171 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116159 2003 WZ171 29/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116160 2003 WK176 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116161 2003 WS176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
116162 Sidneygutierrez 2003 WL181 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
116163 2003 WW181 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116164 2003 WD190 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116165 2003 WU190 20/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
116166 Andrémaeder 2003 XJ 03/12/2003 La Silla R. Behrend, R. Gauderon 4,8 km MPC · JPL
116167 2003 XG1 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116168 2003 XR1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116169 2003 XL2 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
116170 2003 XW2 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116171 2003 XX2 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116172 2003 XE3 01/12/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
116173 2003 XF3 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116174 2003 XR3 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116175 2003 XZ3 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116176 2003 XC4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116177 2003 XN4 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116178 2003 XP4 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116179 2003 XU4 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116180 2003 XW4 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116181 2003 XB5 01/12/2003 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
116182 2003 XQ5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
116183 2003 XD6 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116184 2003 XH6 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116185 2003 XK6 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116186 2003 XZ7 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116187 2003 XG8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116188 2003 XE9 04/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116189 2003 XL9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116190 2003 XS9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116191 2003 XG10 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116192 2003 XS10 10/12/2003 Nogales Tenagra II Obs. 5,0 km MPC · JPL
116193 2003 XK11 12/12/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
116194 2003 XV11 13/12/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
116195 2003 XY11 13/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116196 2003 XD13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
116197 2003 XC14 15/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116198 2003 XJ14 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116199 2003 XN14 01/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
116200 2003 XY14 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116201 2003 XS15 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
116202 2003 XE19 14/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
116203 2003 XQ20 14/12/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
116204 2003 XD22 12/12/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
116205 2003 XR22 05/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
116206 2003 XZ32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
116207 2003 XS34 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116208 2003 XY34 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116209 2003 XC35 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116210 2003 XT35 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116211 2003 XA36 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116212 2003 XP36 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116213 2003 XS36 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116214 2003 XA37 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116215 2003 XW39 13/12/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
116216 2003 XA41 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116217 2003 XK41 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
116218 2003 XQ42 15/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116219 2003 YH 16/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116220 2003 YO2 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116221 2003 YU3 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116222 2003 YW3 16/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
116223 2003 YD4 16/12/2003 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
116224 2003 YN4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
116225 2003 YS4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
116226 2003 YU4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
116227 2003 YX4 16/12/2003 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
116228 2003 YZ4 16/12/2003 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
116229 2003 YF5 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116230 2003 YH5 16/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
116231 2003 YO5 16/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
116232 2003 YW5 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
116233 2003 YY5 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
116234 2003 YT6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
116235 2003 YW8 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116236 2003 YH11 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116237 2003 YF12 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116238 2003 YJ12 17/12/2003 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
116239 2003 YR12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
116240 2003 YQ13 17/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
116241 2003 YE14 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116242 2003 YY14 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116243 2003 YF15 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116244 2003 YZ15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
116245 2003 YC16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
116246 2003 YK16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
116247 2003 YJ18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116248 2003 YN20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116249 2003 YS21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116250 2003 YK22 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116251 2003 YV23 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116252 2003 YW23 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
116253 2003 YV25 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116254 2003 YR26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116255 2003 YA27 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
116256 2003 YF27 16/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
116257 2003 YY27 17/12/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
116258 2003 YY29 17/12/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116259 2003 YB30 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116260 2003 YZ31 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116261 2003 YF32 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116262 2003 YJ32 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116263 2003 YR32 22/12/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
116264 2003 YY32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
116265 2003 YB33 16/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
116266 2003 YF33 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116267 2003 YX33 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
116268 2003 YU34 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116269 2003 YB35 18/12/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
116270 2003 YJ35 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116271 2003 YQ35 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
116272 2003 YA41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
116273 2003 YX41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
116274 2003 YX42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
116275 2003 YH43 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116276 2003 YE44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
116277 2003 YS45 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
116278 2003 YY45 17/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
116279 2003 YG46 17/12/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
116280 2003 YH47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
116281 2003 YR47 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116282 2003 YU50 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
116283 2003 YS51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
116284 2003 YC52 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116285 2003 YG52 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116286 2003 YB53 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116287 2003 YF54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116288 2003 YV54 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116289 2003 YO55 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116290 2003 YO56 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116291 2003 YD57 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116292 2003 YO57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116293 2003 YU57 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116294 2003 YE58 19/12/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
116295 2003 YL58 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116296 2003 YT58 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116297 2003 YR59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116298 2003 YY59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
116299 2003 YJ60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116300 2003 YW60 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116301 2003 YZ60 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
116302 2003 YH61 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116303 2003 YK61 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116304 2003 YV61 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116305 2003 YL62 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116306 2003 YQ62 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116307 2003 YX62 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116308 2003 YR63 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116309 2003 YF64 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116310 2003 YA65 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
116311 2003 YQ65 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116312 2003 YS65 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116313 2003 YT65 19/12/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
116314 2003 YA66 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116315 2003 YE66 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116316 2003 YJ68 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116317 2003 YZ68 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116318 2003 YB69 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116319 2003 YF69 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
116320 2003 YW69 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116321 2003 YB70 21/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116322 2003 YJ72 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116323 2003 YP72 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116324 2003 YT72 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116325 2003 YV72 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116326 2003 YH73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116327 2003 YJ73 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116328 2003 YL73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116329 2003 YZ73 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116330 2003 YN74 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116331 2003 YS74 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116332 2003 YC75 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116333 2003 YC76 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116334 2003 YP76 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116335 2003 YA77 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
116336 2003 YB77 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116337 2003 YF77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116338 2003 YH78 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116339 2003 YZ78 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116340 2003 YC81 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116341 2003 YF81 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116342 2003 YH81 18/12/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
116343 2003 YY83 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116344 2003 YB84 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116345 2003 YJ84 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116346 2003 YP84 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116347 2003 YQ86 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116348 2003 YF89 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116349 2003 YM89 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116350 2003 YU89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116351 2003 YW89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
116352 2003 YZ90 20/12/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
116353 2003 YC91 20/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
116354 2003 YL91 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
116355 2003 YT91 20/12/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
116356 2003 YV91 21/12/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
116357 2003 YH92 21/12/2003 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
116358 2003 YB94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
116359 2003 YX94 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116360 2003 YN95 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
116361 2003 YZ95 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116362 2003 YZ96 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116363 2003 YN100 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116364 2003 YQ101 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116365 2003 YU101 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116366 2003 YG102 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116367 2003 YZ102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116368 2003 YS104 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116369 2003 YS106 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116370 2003 YY106 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116371 2003 YG107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116372 2003 YJ108 21/12/2003 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
116373 2003 YK108 21/12/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
116374 2003 YA110 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116375 2003 YU111 23/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116376 2003 YF113 23/12/2003 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
116377 2003 YL113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116378 2003 YJ114 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
116379 2003 YB115 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
116380 2003 YU116 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116381 2003 YV116 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116382 2003 YF121 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116383 2003 YG123 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116384 2003 YQ123 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
116385 2003 YE124 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
116386 2003 YZ125 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
116387 2003 YM126 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
116388 2003 YQ126 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116389 2003 YO127 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116390 2003 YU127 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116391 2003 YF128 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116392 2003 YZ128 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116393 2003 YF129 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116394 2003 YR129 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116395 2003 YC130 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116396 2003 YJ132 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116397 2003 YS132 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116398 2003 YX132 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116399 2003 YV133 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116400 2003 YY133 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116401 2003 YA135 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116402 2003 YJ135 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116403 2003 YR135 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116404 2003 YU135 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
116405 2003 YX135 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
116406 2003 YP136 18/12/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
116407 2003 YU136 25/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116408 2003 YX137 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116409 2003 YE138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116410 2003 YQ138 27/12/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
116411 2003 YB139 27/12/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
116412 2003 YC139 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116413 2003 YM139 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116414 2003 YF141 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116415 2003 YX141 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116416 2003 YM142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116417 2003 YO143 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116418 2003 YW143 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116419 2003 YT144 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116420 2003 YW146 28/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116421 2003 YF149 29/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
116422 2003 YJ149 29/12/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
116423 2003 YD150 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
116424 2003 YV150 29/12/2003 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
116425 2003 YX150 29/12/2003 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
116426 2003 YG151 29/12/2003 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
116427 2003 YH151 29/12/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
116428 2003 YX151 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116429 2003 YB153 29/12/2003 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
116430 2003 YD153 29/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
116431 2003 YF153 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116432 2003 YM153 29/12/2003 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
116433 2003 YN153 29/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116434 2003 YK154 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116435 2003 YJ155 30/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116436 2003 YK158 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116437 2003 YT159 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116438 2003 YL160 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116439 2003 YN162 17/12/2003 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
116440 2003 YK163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116441 2003 YU166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116442 2003 YR167 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
116443 2003 YU170 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116444 2003 YZ172 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116445 2003 YM175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116446 McDermid 2004 AG 05/01/2004 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
116447 2004 AJ 11/01/2004 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
116448 2004 AT 12/01/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
116449 2004 AU 12/01/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
116450 2004 AW 12/01/2004 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
116451 2004 AL1 12/01/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
116452 2004 AN1 12/01/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
116453 2004 AV1 12/01/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
116454 2004 AM2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
116455 2004 AT2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
116456 2004 AH5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
116457 2004 AL5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
116458 2004 AX5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
116459 2004 AA6 13/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116460 2004 AD7 14/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
116461 2004 AL7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
116462 2004 AG8 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
116463 2004 AX8 14/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
116464 2004 AH9 14/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
116465 2004 AN9 14/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
116466 2004 AT9 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116467 2004 AK10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116468 2004 AA11 02/01/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
116469 2004 AJ21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116470 2004 AJ24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
116471 2004 AJ26 13/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
116472 2004 BE2 16/01/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
116473 2004 BA3 16/01/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
116474 2004 BP3 16/01/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
116475 2004 BA4 16/01/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
116476 2004 BE4 16/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
116477 2004 BL5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
116478 2004 BT5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
116479 2004 BB6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116480 2004 BS6 17/01/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
116481 2004 BW6 16/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
116482 2004 BX6 16/01/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
116483 2004 BJ8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
116484 2004 BD10 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116485 2004 BS10 17/01/2004 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
116486 2004 BV11 16/01/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
116487 2004 BC12 16/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
116488 2004 BG12 16/01/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
116489 2004 BN12 17/01/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
116490 2004 BR12 17/01/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
116491 2004 BU12 17/01/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
116492 2004 BG13 17/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
116493 2004 BL13 17/01/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
116494 2004 BE15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
116495 2004 BS15 17/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116496 2004 BH16 18/01/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
116497 2004 BG17 17/01/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
116498 2004 BS19 17/01/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
116499 2004 BF21 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116500 2004 BG22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116501 2004 BP22 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116502 2004 BV22 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
116503 2004 BN23 18/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
116504 2004 BV23 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
116505 2004 BN25 19/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116506 2004 BQ25 19/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116507 2004 BL26 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116508 2004 BO26 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116509 2004 BH27 19/01/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
116510 2004 BK30 18/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
116511 2004 BW34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116512 2004 BN38 20/01/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116513 2004 BM39 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116514 2004 BS39 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116515 2004 BF40 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116516 2004 BA42 19/01/2004 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
116517 2004 BG42 19/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
116518 2004 BS42 19/01/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
116519 2004 BF43 22/01/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116520 2004 BC44 22/01/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116521 2004 BG44 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116522 2004 BV44 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116523 2004 BH46 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116524 2004 BP46 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116525 2004 BG47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
116526 2004 BS47 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116527 2004 BJ51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116528 2004 BA52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116529 2004 BV52 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
116530 2004 BQ54 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116531 2004 BA55 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116532 2004 BM56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
116533 2004 BY56 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116534 2004 BU57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
116535 2004 BE58 23/01/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
116536 2004 BF58 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116537 2004 BC59 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
116538 2004 BM59 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116539 2004 BU60 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116540 2004 BH61 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
116541 2004 BQ62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116542 2004 BR68 27/01/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116543 2004 BZ69 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116544 2004 BK72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116545 2004 BE73 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116546 2004 BW73 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
116547 2004 BK74 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116548 2004 BN74 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116549 2004 BR74 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116550 2004 BT74 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
116551 2004 BF75 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
116552 2004 BH75 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116553 2004 BZ75 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116554 2004 BY76 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
116555 2004 BK78 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116556 2004 BP79 22/01/2004 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
116557 2004 BC80 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
116558 2004 BH82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
116559 2004 BT82 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116560 2004 BU82 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116561 2004 BV82 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116562 2004 BH83 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116563 2004 BO83 22/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116564 2004 BA84 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
116565 2004 BN84 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
116566 2004 BT84 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
116567 2004 BV84 27/01/2004 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
116568 2004 BZ84 27/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
116569 2004 BD87 22/01/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
116570 2004 BS87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
116571 2004 BW87 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116572 2004 BD88 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
116573 2004 BZ88 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116574 2004 BY90 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116575 2004 BZ90 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116576 2004 BA91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116577 2004 BN91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116578 2004 BB92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
116579 2004 BD92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
116580 2004 BX92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
116581 2004 BZ92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
116582 2004 BD93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
116583 2004 BJ94 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116584 2004 BZ94 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
116585 2004 BX95 27/01/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
116586 2004 BK97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
116587 2004 BO97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
116588 2004 BJ98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116589 2004 BV98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
116590 2004 BK100 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116591 2004 BT102 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116592 2004 BF103 30/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116593 2004 BA104 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116594 2004 BF104 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
116595 2004 BL104 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116596 2004 BV104 24/01/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
116597 2004 BL105 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116598 2004 BN105 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116599 2004 BG106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
116600 2004 BH106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116601 2004 BP106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
116602 2004 BS107 28/01/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
116603 2004 BJ108 28/01/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
116604 2004 BQ108 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
116605 2004 BJ109 28/01/2004 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
116606 2004 BB110 28/01/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
116607 2004 BT110 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116608 2004 BA111 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116609 2004 BO111 29/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116610 2004 BO113 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116611 2004 BZ113 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116612 2004 BE114 29/01/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116613 2004 BR114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
116614 2004 BT114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
116615 2004 BA115 30/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116616 2004 BH115 30/01/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
116617 2004 BJ115 30/01/2004 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
116618 2004 BU116 27/01/2004 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
116619 2004 BY117 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116620 2004 BC118 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
116621 2004 BG118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116622 2004 BM118 29/01/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
116623 2004 BN118 29/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116624 2004 BR118 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
116625 2004 BT118 30/01/2004 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
116626 2004 BJ119 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
116627 2004 BB121 31/01/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
116628 2004 BB122 28/01/2004 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
116629 2004 BD122 30/01/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
116630 2004 BD124 18/01/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
116631 2004 BK124 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
116632 2004 BQ141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
116633 2004 BV147 16/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116634 2004 BM150 17/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116635 2004 BT151 18/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
116636 2004 BC152 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
116637 2004 BR155 28/01/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
116638 2004 CD 02/02/2004 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
116639 2004 CF 02/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
116640 2004 CK1 10/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
116641 2004 CL3 10/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116642 2004 CU3 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
116643 2004 CB4 10/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116644 2004 CV11 11/02/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
116645 2004 CT12 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
116646 2004 CN13 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
116647 2004 CY13 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
116648 2004 CA14 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
116649 2004 CY17 10/02/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
116650 2004 CL21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
116651 2004 CL24 12/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 4,1 km MPC · JPL
116652 2004 CX24 12/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116653 2004 CJ29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116654 2004 CV30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
116655 2004 CW33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116656 2004 CY35 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116657 2004 CM36 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
116658 2004 CR36 12/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
116659 2004 CW36 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
116660 2004 CV37 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
116661 2004 CU38 10/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
116662 2004 CW39 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
116663 2004 CJ40 11/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
116664 2004 CL40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116665 2004 CM40 12/02/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116666 2004 CQ40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116667 2004 CN41 14/02/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
116668 2004 CQ42 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116669 2004 CQ46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
116670 2004 CK49 15/02/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
116671 2004 CQ53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
116672 2004 CZ56 10/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
116673 2004 CP60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116674 2004 CX61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116675 2004 CH65 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116676 2004 CC66 15/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
116677 2004 CT67 10/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116678 2004 CX67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
116679 2004 CH69 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116680 2004 CK69 11/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
116681 2004 CF70 11/02/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
116682 2004 CW70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116683 2004 CY71 13/02/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
116684 2004 CO72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116685 2004 CG77 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
116686 2004 CM77 11/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116687 2004 CE78 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
116688 2004 CC80 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
116689 2004 CB83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
116690 2004 CM83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
116691 2004 CW83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116692 2004 CZ84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
116693 2004 CD85 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
116694 2004 CW85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
116695 2004 CQ91 13/02/2004 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
116696 2004 CH92 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116697 2004 CO92 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
116698 2004 CZ97 14/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116699 2004 CP98 14/02/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
116700 2004 CW99 15/02/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116701 2004 CJ101 15/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116702 2004 CM101 12/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
116703 2004 CS101 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
116704 2004 CZ101 12/02/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
116705 2004 CO102 12/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
116706 2004 CR102 12/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
116707 2004 CD107 14/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
116708 2004 CE113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
116709 2004 CS113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
116710 2004 CF114 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
116711 2004 DY3 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116712 2004 DX4 16/02/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116713 2004 DZ4 16/02/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116714 2004 DO6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
116715 2004 DQ6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
116716 2004 DM7 17/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,5 km MPC · JPL
116717 2004 DU8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
116718 2004 DV8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116719 2004 DN10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
116720 2004 DG11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116721 2004 DT11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116722 2004 DS12 16/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116723 2004 DC13 16/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116724 2004 DE13 16/02/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
116725 2004 DG13 16/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
116726 2004 DK14 16/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116727 2004 DL16 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
116728 2004 DZ20 17/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
116729 2004 DR22 18/02/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116730 2004 DC23 18/02/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
116731 2004 DC24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116732 2004 DO24 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
116733 2004 DY25 16/02/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116734 2004 DD34 18/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
116735 2004 DD37 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116736 2004 DE37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116737 2004 DC38 19/02/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116738 2004 DT41 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116739 2004 DX41 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116740 2004 DA45 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116741 2004 DR45 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
116742 2004 DV47 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116743 2004 DB48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116744 2004 DD48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116745 2004 DO48 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116746 2004 DC49 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116747 2004 DC51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116748 2004 DX51 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116749 2004 DE52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116750 2004 DG52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116751 2004 DT52 25/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116752 2004 DZ52 25/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116753 2004 DD60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116754 2004 DT60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116755 2004 DG66 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116756 2004 DV74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
116757 2004 EF1 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116758 2004 EA3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116759 2004 EH4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
116760 2004 EF5 11/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
116761 2004 ED6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
116762 2004 ER7 12/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
116763 2004 EW7 13/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
116764 2004 EO8 13/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116765 2004 ES8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
116766 2004 EJ10 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116767 2004 ET11 10/03/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
116768 2004 EE13 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
116769 2004 EN14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
116770 2004 ED15 11/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
116771 2004 EN17 12/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
116772 2004 EP17 12/03/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
116773 2004 ED18 12/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
116774 2004 EV18 14/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
116775 2004 EW21 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
116776 2004 ED22 14/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
116777 2004 EJ22 15/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 6,4 km MPC · JPL
116778 2004 EY25 13/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
116779 2004 EM29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
116780 2004 EH31 13/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
116781 2004 EL31 14/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
116782 2004 EV31 14/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
116783 2004 EW31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116784 2004 EC34 12/03/2004 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
116785 2004 EJ34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
116786 2004 EN34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
116787 2004 EX34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
116788 2004 EJ35 12/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
116789 2004 EU38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
116790 2004 EX38 14/03/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
116791 2004 EZ40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116792 2004 ER42 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
116793 2004 EJ43 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
116794 2004 EK43 15/03/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
116795 2004 ER47 15/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
116796 2004 EZ48 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
116797 2004 EC57 15/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
116798 2004 EN59 15/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
116799 2004 EQ59 15/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
116800 2004 ED60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116801 2004 ES63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
116802 2004 EJ66 14/03/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
116803 2004 EJ68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116804 2004 EJ70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
116805 2004 EP71 15/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
116806 2004 EB73 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116807 2004 EC73 15/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
116808 2004 ED73 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116809 2004 EV73 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
116810 2004 EX76 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116811 2004 EP77 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116812 2004 EV77 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
116813 2004 EA80 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116814 2004 EM80 14/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
116815 2004 EQ80 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116816 2004 EY83 14/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
116817 2004 ER86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
116818 2004 ER94 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116819 2004 FM 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116820 2004 FO 16/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
116821 2004 FF12 16/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
116822 2004 FR12 16/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
116823 2004 FY12 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116824 2004 FT14 16/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
116825 2004 FG15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
116826 2004 FA16 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116827 2004 FT17 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116828 2004 FD21 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116829 2004 FV25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116830 2004 FU26 17/03/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
116831 2004 FA31 29/03/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
116832 2004 FR32 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
116833 2004 FB35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
116834 2004 FB36 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
116835 2004 FL36 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116836 2004 FL38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116837 2004 FZ38 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116838 2004 FA39 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116839 2004 FO39 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116840 2004 FP39 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
116841 2004 FQ39 17/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116842 2004 FN42 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
116843 2004 FH45 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116844 2004 FR48 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116845 2004 FY48 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116846 2004 FE49 18/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
116847 2004 FN51 19/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
116848 2004 FE52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116849 2004 FN55 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
116850 2004 FS60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
116851 2004 FJ64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116852 2004 FL65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
116853 2004 FN65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116854 2004 FW65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
116855 2004 FW66 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116856 2004 FV76 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
116857 2004 FC78 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
116858 2004 FZ84 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116859 2004 FB90 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116860 2004 FM90 20/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116861 2004 FR90 20/03/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
116862 2004 FZ91 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116863 2004 FK92 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116864 2004 FG93 20/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116865 2004 FE98 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
116866 2004 FA99 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116867 2004 FF105 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
116868 2004 FG105 24/03/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
116869 2004 FJ105 24/03/2004 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
116870 2004 FR105 25/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
116871 2004 FM107 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116872 2004 FJ108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116873 2004 FP108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
116874 2004 FZ109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
116875 2004 FJ110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
116876 2004 FQ110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
116877 2004 FV111 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
116878 2004 FX114 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
116879 2004 FZ114 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
116880 2004 FB116 23/03/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
116881 2004 FT116 23/03/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
116882 2004 FO118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116883 2004 FW120 23/03/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116884 2004 FY121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
116885 2004 FH122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
116886 2004 FQ122 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116887 2004 FK123 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
116888 2004 FW123 26/03/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
116889 2004 FB126 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
116890 2004 FT126 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
116891 2004 FS128 27/03/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
116892 2004 FF132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
116893 2004 FC137 28/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116894 2004 FA139 19/03/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
116895 2004 FP139 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
116896 2004 FQ139 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
116897 2004 FB140 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
116898 2004 FF140 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
116899 2004 FB142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116900 2004 FO143 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
116901 2004 FX147 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
116902 2004 FR160 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116903 Jeromeapt 2004 GW 11/04/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
116904 2004 GB1 08/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116905 2004 GE1 09/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
116906 2004 GV1 11/04/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
116907 2004 GF2 10/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
116908 2004 GT2 12/04/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
116909 2004 GG3 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
116910 2004 GR9 10/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
116911 2004 GY10 08/04/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
116912 2004 GF11 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
116913 2004 GP12 11/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116914 2004 GB14 13/04/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
116915 2004 GG14 13/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116916 2004 GD15 12/04/2004 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
116917 2004 GZ15 09/04/2004 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
116918 2004 GB17 10/04/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
116919 2004 GZ22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
116920 2004 GW23 13/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
116921 2004 GA24 13/04/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
116922 2004 GS24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
116923 2004 GK26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
116924 2004 GL26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
116925 2004 GR26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
116926 2004 GY26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
116927 2004 GA27 14/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
116928 2004 GL27 15/04/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
116929 2004 GO27 15/04/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
116930 2004 GE29 11/04/2004 Catalina CSS 21 km MPC · JPL
116931 2004 GS29 12/04/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
116932 2004 GT29 12/04/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
116933 2004 GH30 12/04/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
116934 2004 GF31 13/04/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
116935 2004 GA36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
116936 2004 GA38 14/04/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
116937 2004 GP38 15/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
116938 2004 GS38 15/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
116939 Jonstewart 2004 GG39 15/04/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
116940 2004 GX39 15/04/2004 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
116941 2004 GE40 11/04/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
116942 2004 GG41 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
116943 2004 GV42 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
116944 2004 GK44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
116945 2004 GL45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
116946 2004 GT45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
116947 2004 GH66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
116948 2004 GH71 13/04/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
116949 2004 GA74 11/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
116950 2004 GL75 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
116951 2004 GN76 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116952 2004 GP76 15/04/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
116953 2004 GA78 15/04/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
116954 2004 HS1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 14 km MPC · JPL
116955 2004 HK2 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
116956 2004 HG3 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
116957 2004 HL3 16/04/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
116958 2004 HZ3 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116959 2004 HB6 17/04/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
116960 2004 HD6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116961 2004 HH6 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116962 2004 HE7 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
116963 2004 HC8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
116964 2004 HD8 16/04/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116965 2004 HB9 16/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
116966 2004 HH10 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
116967 2004 HO10 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116968 2004 HJ11 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
116969 2004 HZ11 19/04/2004 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
116970 2004 HJ15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
116971 2004 HH16 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
116972 2004 HZ16 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
116973 2004 HZ17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
116974 2004 HQ18 17/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116975 2004 HC25 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
116976 2004 HH26 19/04/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116977 2004 HO27 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
116978 2004 HK28 20/04/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
116979 2004 HY28 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
116980 2004 HD29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
116981 2004 HP30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116982 2004 HU30 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116983 2004 HT33 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
116984 2004 HW33 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
116985 2004 HY33 16/04/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
116986 2004 HC34 16/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
116987 2004 HF34 16/04/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
116988 2004 HM34 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
116989 2004 HW42 20/04/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
116990 2004 HT44 21/04/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
116991 2004 HK45 21/04/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
116992 2004 HS45 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
116993 2004 HZ45 21/04/2004 Siding Spring SSS 11 km MPC · JPL
116994 2004 HC47 22/04/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
116995 2004 HN47 22/04/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
116996 2004 HQ48 22/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
116997 2004 HC50 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
116998 2004 HV50 23/04/2004 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
116999 2004 HG53 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117000 2004 HU54 21/04/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

112.000s  • 113.000s  • 114.000s  • 115.000s  • 116.000s  • 117.000s  • 118.000s  • 119.000s  • 120.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001