Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/108001–109000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108001 2001 FY137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108002 2001 FZ137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108003 2001 FL138 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
108004 2001 FS138 21/03/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
108005 2001 FX138 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108006 2001 FA140 21/03/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
108007 2001 FD141 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108008 2001 FK141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
108009 2001 FX142 23/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
108010 2001 FF143 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
108011 2001 FM143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108012 2001 FV143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
108013 2001 FX143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108014 2001 FD144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
108015 2001 FU144 23/03/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
108016 2001 FE145 23/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
108017 2001 FG146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108018 2001 FO146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108019 2001 FS146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
108020 2001 FG147 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108021 2001 FL147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108022 2001 FO147 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108023 2001 FH148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108024 2001 FF149 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108025 2001 FK149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
108026 2001 FL149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
108027 2001 FQ149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108028 2001 FY149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108029 2001 FX150 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
108030 2001 FQ151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
108031 2001 FC152 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108032 2001 FJ153 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108033 2001 FQ153 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108034 2001 FR153 26/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
108035 2001 FC154 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
108036 2001 FK154 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
108037 2001 FR154 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108038 2001 FV154 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108039 2001 FY154 26/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
108040 2001 FA155 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108041 2001 FD155 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108042 2001 FG155 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108043 2001 FQ155 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108044 2001 FW155 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
108045 2001 FX155 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108046 2001 FD156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108047 2001 FC157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108048 2001 FD157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108049 2001 FE157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108050 2001 FK157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108051 2001 FO157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108052 2001 FN158 27/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108053 2001 FO158 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108054 2001 FQ158 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108055 2001 FS158 27/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
108056 2001 FL159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
108057 2001 FN159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
108058 2001 FA160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108059 2001 FF160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108060 2001 FU160 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108061 2001 FD161 29/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108062 2001 FG161 29/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108063 2001 FV161 30/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
108064 2001 FY161 30/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108065 2001 FE162 30/03/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
108066 2001 FJ164 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108067 2001 FO165 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108068 2001 FY166 19/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
108069 2001 FB167 19/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108070 2001 FC167 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108071 2001 FS167 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108072 Odifreddi 2001 FN168 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 4,3 km MPC · JPL
108073 2001 FZ168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
108074 2001 FK169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108075 2001 FO169 23/03/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
108076 2001 FC170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
108077 2001 FL170 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108078 2001 FO170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108079 2001 FV170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
108080 2001 FJ171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
108081 2001 FM171 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
108082 2001 FX171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108083 2001 FG172 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
108084 2001 FL172 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
108085 2001 FP172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108086 2001 FQ173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
108087 2001 FJ174 19/03/2001 Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
108088 2001 FD175 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108089 2001 FE175 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
108090 2001 FG176 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108091 2001 FR176 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
108092 2001 FP177 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108093 2001 FX177 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
108094 2001 FO178 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108095 2001 FD179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
108096 Melvin 2001 FY183 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
108097 Satcher 2001 FO184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
108098 2001 FH186 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
108099 2001 FA187 18/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
108100 2001 FG188 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108101 2001 FM188 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
108102 2001 FN188 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108103 2001 FY188 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
108104 2001 FM189 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108105 2001 FT189 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108106 2001 FY190 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108107 2001 FU191 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108108 2001 FA192 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
108109 2001 FP192 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
108110 2001 FB194 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
108111 2001 FY194 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
108112 2001 FC195 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108113 Maza 2001 GK1 14/04/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,7 km MPC · JPL
108114 2001 GP1 15/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
108115 2001 GA2 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
108116 2001 GX2 14/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
108117 2001 GH3 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
108118 2001 GA4 14/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108119 2001 GS4 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108120 2001 GT4 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
108121 2001 GW4 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
108122 2001 GX5 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
108123 2001 GE6 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
108124 2001 GS6 15/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108125 2001 GW6 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
108126 2001 GD7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108127 2001 GQ7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108128 2001 GG8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108129 2001 GK8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108130 2001 GM8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108131 2001 GT8 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108132 2001 GO9 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108133 2001 GS9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108134 2001 GT9 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
108135 2001 GW9 15/04/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
108136 2001 GX9 15/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108137 2001 GJ10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108138 2001 GB11 15/04/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108139 2001 GL11 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108140 Alir 2001 HO 16/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,8 km MPC · JPL
108141 2001 HB1 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108142 2001 HE1 17/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
108143 2001 HK1 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108144 2001 HM1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108145 2001 HT1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108146 2001 HU1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108147 2001 HD2 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
108148 2001 HE2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108149 2001 HG2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108150 2001 HK2 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
108151 2001 HM2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108152 2001 HO2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108153 2001 HR2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108154 2001 HK3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108155 2001 HB4 18/04/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
108156 2001 HM4 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
108157 2001 HY4 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
108158 2001 HE5 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
108159 2001 HG5 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108160 2001 HK5 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108161 2001 HV5 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108162 2001 HY5 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108163 2001 HA6 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
108164 2001 HD6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108165 2001 HH6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108166 2001 HO7 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
108167 2001 HF8 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
108168 2001 HG8 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
108169 2001 HL8 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
108170 2001 HG9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108171 2001 HQ9 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108172 2001 HC10 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
108173 2001 HB11 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108174 2001 HH11 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
108175 2001 HD12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108176 2001 HK12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108177 2001 HW12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108178 2001 HZ12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108179 2001 HK13 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108180 2001 HM13 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108181 2001 HV13 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108182 2001 HY13 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
108183 2001 HG14 23/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
108184 2001 HH15 23/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108185 2001 HK15 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108186 2001 HX15 24/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
108187 2001 HF16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
108188 2001 HH16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
108189 2001 HK16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
108190 2001 HL16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
108191 2001 HK17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
108192 2001 HQ17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
108193 2001 HS17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
108194 2001 HF18 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108195 2001 HK18 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
108196 2001 HW20 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
108197 2001 HQ21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108198 2001 HS21 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108199 2001 HX21 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
108200 2001 HY21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108201 Di Blasi 2001 HJ22 27/04/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,4 km MPC · JPL
108202 2001 HO22 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
108203 2001 HT22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
108204 2001 HX22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
108205 Baccipaolo 2001 HF23 26/04/2001 San Marcello L. Tesi, G. Forti 2,2 km MPC · JPL
108206 2001 HP23 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
108207 2001 HJ26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
108208 2001 HS27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108209 2001 HS28 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108210 2001 HC29 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108211 2001 HL29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108212 2001 HX29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108213 2001 HR30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
108214 2001 HW30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
108215 2001 HX30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
108216 2001 HA31 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
108217 2001 HN31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
108218 2001 HR31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
108219 2001 HO32 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108220 2001 HX32 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108221 2001 HS33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108222 2001 HV34 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108223 2001 HX34 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108224 2001 HB35 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108225 2001 HR35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108226 2001 HT35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108227 2001 HY36 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108228 2001 HN37 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108229 2001 HW37 29/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
108230 2001 HP38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
108231 2001 HT38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
108232 2001 HF39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
108233 2001 HT39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
108234 2001 HO40 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108235 2001 HS40 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
108236 2001 HU40 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108237 2001 HL41 30/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
108238 2001 HP41 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
108239 2001 HT42 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108240 2001 HE44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108241 2001 HG44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108242 2001 HQ44 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108243 2001 HU44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
108244 2001 HX44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
108245 2001 HC45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
108246 2001 HK45 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108247 2001 HM45 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
108248 2001 HS45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108249 2001 HY45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
108250 2001 HH46 17/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
108251 2001 HM47 18/04/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108252 2001 HZ47 19/04/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
108253 2001 HB48 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108254 2001 HS48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108255 2001 HS49 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108256 2001 HZ49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108257 2001 HN50 22/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
108258 2001 HY50 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108259 2001 HA51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108260 2001 HF51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108261 2001 HX51 23/04/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
108262 2001 HD52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108263 2001 HT53 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
108264 2001 HS54 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108265 2001 HC55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108266 2001 HD55 24/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108267 2001 HE55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108268 2001 HZ55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108269 2001 HH56 24/04/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
108270 2001 HL56 24/04/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108271 2001 HP56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108272 2001 HS56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108273 2001 HY56 24/04/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108274 2001 HF57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108275 2001 HH57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
108276 2001 HU57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108277 2001 HR58 25/04/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
108278 2001 HF59 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108279 2001 HM59 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108280 2001 HA60 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108281 2001 HT60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108282 2001 HY60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108283 2001 HZ60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108284 2001 HC61 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
108285 2001 HM61 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
108286 2001 HQ61 24/04/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108287 2001 HT61 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108288 2001 HY61 25/04/2001 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
108289 2001 HP62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
108290 2001 HQ62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
108291 2001 HR62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108292 2001 HA63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108293 2001 HD63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
108294 2001 HF63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108295 2001 HK64 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
108296 2001 HB65 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
108297 2001 HK65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108298 2001 HN66 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
108299 2001 HP67 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108300 2001 HR67 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108301 2001 JK 02/05/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
108302 2001 JL 02/05/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
108303 2001 JN 02/05/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
108304 2001 JP 02/05/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
108305 2001 JX 11/05/2001 Ondřejov L. Kotková 2,6 km MPC · JPL
108306 2001 JZ 11/05/2001 Ondřejov L. Kotková 6,0 km MPC · JPL
108307 2001 JK1 13/05/2001 Olathe L. Robinson 1,2 km MPC · JPL
108308 2001 JO1 13/05/2001 Farpoint G. Hug 1,8 km MPC · JPL
108309 2001 JY1 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
108310 2001 JD2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
108311 2001 JO3 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
108312 2001 JD4 15/05/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108313 2001 JB5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
108314 2001 JN5 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
108315 2001 JV5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108316 2001 JJ6 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
108317 2001 JT6 14/05/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108318 2001 JV6 14/05/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
108319 2001 JV7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108320 2001 JW7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108321 2001 JG8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108322 2001 JC9 15/05/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
108323 2001 JR9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108324 2001 KB 16/05/2001 Nogales Tenagra II Obs. 5,8 km MPC · JPL
108325 2001 KV 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108326 2001 KY 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108327 2001 KE1 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108328 2001 KG1 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108329 2001 KK1 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
108330 2001 KL1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108331 2001 KD2 16/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
108332 2001 KP2 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108333 2001 KS2 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108334 2001 KB3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108335 2001 KQ3 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
108336 2001 KV3 17/05/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
108337 2001 KX3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108338 2001 KV4 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108339 2001 KD5 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108340 2001 KH5 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108341 2001 KQ5 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
108342 2001 KH6 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108343 2001 KK7 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108344 2001 KT7 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108345 2001 KZ7 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108346 2001 KE8 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
108347 2001 KS8 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108348 2001 KV8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108349 2001 KC9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108350 2001 KK9 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108351 2001 KL9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108352 2001 KT9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108353 2001 KH10 18/05/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
108354 2001 KS10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108355 2001 KC11 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
108356 2001 KK11 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108357 2001 KU11 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
108358 2001 KT12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108359 2001 KA13 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108360 2001 KZ13 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108361 2001 KW14 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
108362 2001 KY14 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
108363 2001 KG15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108364 2001 KL15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108365 2001 KU15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108366 2001 KP16 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
108367 2001 KX16 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108368 2001 KP17 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108369 2001 KZ17 20/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
108370 2001 KS18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
108371 2001 KF19 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108372 2001 KG19 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
108373 2001 KN19 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108374 2001 KX19 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108375 2001 KA20 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108376 2001 KB20 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108377 2001 KG20 23/05/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
108378 2001 KK20 22/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
108379 2001 KP20 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
108380 2001 KZ20 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108381 2001 KC21 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
108382 Karencilevitz 2001 KM21 18/05/2001 OCA-Anza M. Collins, M. White 2,5 km MPC · JPL
108383 2001 KB23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108384 2001 KN24 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108385 2001 KQ24 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108386 2001 KZ24 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108387 2001 KR25 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
108388 2001 KT25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108389 2001 KA26 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108390 2001 KJ26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108391 2001 KK26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108392 2001 KM26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108393 2001 KE27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108394 2001 KJ27 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108395 2001 KR27 17/05/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
108396 2001 KS27 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108397 2001 KA28 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108398 2001 KB28 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108399 2001 KE28 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108400 2001 KF28 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108401 2001 KG28 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108402 2001 KP28 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
108403 2001 KT28 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108404 2001 KX28 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108405 2001 KB29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108406 2001 KJ29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108407 2001 KS29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108408 2001 KQ31 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108409 2001 KY31 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108410 2001 KG32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
108411 2001 KK32 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108412 2001 KM33 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
108413 2001 KS33 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108414 2001 KT33 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108415 2001 KD34 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
108416 2001 KX34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108417 2001 KO35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108418 2001 KR35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108419 2001 KU35 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108420 2001 KE36 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108421 2001 KJ36 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108422 2001 KS36 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108423 2001 KO37 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108424 2001 KV37 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108425 2001 KC38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108426 2001 KG38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
108427 2001 KM38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108428 2001 KB39 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108429 2001 KK39 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108430 2001 KX39 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108431 2001 KD40 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108432 2001 KS40 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108433 2001 KY40 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108434 2001 KM41 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108435 2001 KU41 24/05/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
108436 2001 KU42 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108437 2001 KV42 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
108438 2001 KY43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108439 2001 KE44 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108440 2001 KP44 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
108441 2001 KT44 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108442 2001 KH45 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108443 2001 KU45 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
108444 2001 KM46 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108445 2001 KZ46 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
108446 2001 KJ47 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108447 2001 KN47 24/05/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
108448 2001 KS47 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
108449 2001 KW48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108450 2001 KA49 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108451 2001 KG49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108452 2001 KJ49 24/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
108453 2001 KW49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
108454 2001 KC50 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108455 2001 KD50 24/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
108456 2001 KW50 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
108457 2001 KF51 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108458 2001 KA53 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108459 2001 KB53 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
108460 2001 KP53 18/05/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
108461 2001 KG54 22/05/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
108462 2001 KS54 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108463 2001 KP55 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
108464 2001 KQ55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108465 2001 KB56 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
108466 2001 KM56 23/05/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
108467 2001 KQ56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
108468 2001 KR56 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108469 2001 KW56 23/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108470 2001 KX56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108471 2001 KE57 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
108472 2001 KF57 23/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
108473 2001 KJ57 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
108474 2001 KN57 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108475 2001 KH58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108476 2001 KK58 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
108477 2001 KL58 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108478 2001 KT58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
108479 2001 KE60 27/05/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108480 2001 KJ60 16/05/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108481 2001 KO60 16/05/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
108482 2001 KC61 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108483 2001 KJ61 17/05/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
108484 2001 KL61 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108485 2001 KM61 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108486 2001 KL62 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
108487 2001 KR62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108488 2001 KT62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
108489 2001 KV62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
108490 2001 KB63 18/05/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108491 2001 KF63 18/05/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108492 2001 KT63 20/05/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108493 2001 KU63 20/05/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
108494 2001 KA64 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108495 2001 KB64 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108496 Sullenberger 2001 KD64 21/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
108497 2001 KJ64 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108498 2001 KA65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108499 2001 KG65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108500 2001 KZ65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108501 2001 KG66 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108502 2001 KR66 23/05/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
108503 2001 KH67 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
108504 2001 KG68 29/05/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
108505 2001 KJ68 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
108506 2001 KU68 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108507 2001 KB69 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
108508 2001 KD69 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
108509 2001 KO69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
108510 2001 KD71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108511 2001 KO72 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
108512 2001 KX73 25/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108513 2001 KP74 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108514 2001 KQ74 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108515 2001 KW74 27/05/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
108516 2001 KR75 30/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108517 2001 KV75 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108518 2001 KY75 29/05/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
108519 2001 LF 03/06/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108520 2001 LK 11/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
108521 2001 LL 11/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,5 km MPC · JPL
108522 2001 LQ 14/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
108523 2001 LT 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
108524 2001 LA1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108525 2001 LV1 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108526 2001 LY1 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
108527 2001 LG2 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108528 2001 LQ2 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108529 2001 LV2 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108530 2001 LD4 13/06/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
108531 2001 LH4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108532 2001 LJ4 13/06/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
108533 2001 LV4 12/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108534 2001 LK5 15/06/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
108535 2001 LG6 12/06/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108536 2001 LN6 14/06/2001 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
108537 2001 LY6 15/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
108538 2001 LH7 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108539 2001 LC8 15/06/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
108540 2001 LQ8 15/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108541 2001 LS8 15/06/2001 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
108542 2001 LZ8 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
108543 2001 LL9 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108544 2001 LO9 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
108545 2001 LZ9 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
108546 2001 LB10 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
108547 2001 LW10 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
108548 2001 LE11 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108549 2001 LJ11 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
108550 2001 LV11 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108551 2001 LK12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108552 2001 LM12 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
108553 2001 LS12 15/06/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
108554 2001 LC13 15/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
108555 2001 LW13 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
108556 2001 LD14 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
108557 2001 LU14 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108558 2001 LL15 12/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
108559 2001 LC16 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
108560 2001 LM16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
108561 2001 LY16 15/06/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
108562 2001 LC19 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108563 2001 LM19 15/06/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
108564 2001 LN19 15/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
108565 2001 MC 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
108566 2001 MF 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
108567 2001 MY 18/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
108568 2001 MA1 18/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
108569 2001 MB1 18/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
108570 2001 MH2 19/06/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
108571 2001 MX2 16/06/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
108572 2001 MA4 16/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
108573 2001 MN4 17/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108574 2001 MR4 17/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108575 2001 MS5 18/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108576 2001 MF6 21/06/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108577 2001 ML6 21/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108578 2001 MQ7 23/06/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
108579 2001 MD8 20/06/2001 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
108580 2001 MJ8 20/06/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
108581 2001 MS8 16/06/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
108582 2001 MZ8 19/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
108583 2001 MD9 21/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
108584 2001 MQ9 21/06/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
108585 2001 MS9 22/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108586 2001 MA10 23/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108587 2001 MC10 24/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108588 2001 MR10 21/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108589 2001 MF11 25/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
108590 2001 MM12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108591 2001 MW12 23/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108592 2001 MC13 23/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108593 2001 MV13 25/06/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
108594 2001 MZ14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108595 2001 MM15 25/06/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108596 2001 MR15 25/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108597 2001 MJ16 27/06/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
108598 2001 MS17 27/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
108599 2001 MY17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
108600 2001 MB18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108601 2001 ML18 24/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108602 2001 MA19 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
108603 2001 MG19 20/06/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
108604 2001 MJ19 21/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108605 2001 MZ19 25/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108606 2001 MG20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
108607 2001 MA21 26/06/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
108608 2001 MC21 26/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108609 2001 MF21 26/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
108610 2001 MP21 27/06/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
108611 2001 MM23 27/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
108612 2001 MG24 28/06/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
108613 2001 MH24 30/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108614 2001 ME25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
108615 2001 MF25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108616 2001 ML25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108617 2001 MA26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
108618 2001 MB26 19/06/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
108619 2001 ME26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
108620 2001 MY26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108621 2001 MB27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
108622 2001 MF27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
108623 2001 MR27 21/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108624 2001 MX27 22/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108625 2001 MM28 25/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108626 2001 MN28 26/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108627 2001 MU28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108628 2001 MZ28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108629 2001 MB29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108630 2001 MR29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108631 2001 NG 10/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108632 2001 NL2 13/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
108633 2001 NO2 13/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
108634 2001 NU2 13/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
108635 2001 NJ3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
108636 2001 NS3 13/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108637 2001 NE4 13/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
108638 2001 NZ5 13/07/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
108639 2001 NW7 14/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
108640 2001 NZ8 12/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
108641 2001 NU9 15/07/2001 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
108642 2001 NY9 13/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
108643 2001 NP10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
108644 2001 NT10 14/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108645 2001 NS11 12/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
108646 2001 NZ11 13/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108647 2001 NA13 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108648 2001 NN15 13/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
108649 2001 NT15 13/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
108650 2001 NX15 14/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
108651 2001 NH16 14/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108652 2001 NR16 14/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108653 2001 ND18 09/07/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
108654 2001 NK19 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108655 2001 NV19 12/07/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108656 2001 NW19 12/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
108657 2001 NC20 12/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108658 2001 ND20 12/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
108659 2001 NF20 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
108660 2001 NM20 13/07/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
108661 2001 NP20 14/07/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
108662 2001 NY20 14/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
108663 2001 NE21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
108664 2001 NT21 14/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108665 2001 NB22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
108666 2001 OD 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
108667 2001 OS 17/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
108668 2001 OX1 18/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
108669 2001 OM2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
108670 2001 OS2 19/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
108671 2001 OW2 19/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
108672 2001 OA4 18/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
108673 2001 OT4 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108674 2001 OU4 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
108675 2001 OZ4 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108676 2001 OQ5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
108677 2001 OV5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
108678 2001 OA6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
108679 2001 OF6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108680 2001 OS6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108681 2001 OF7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108682 2001 OQ7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
108683 2001 OU7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
108684 2001 OX7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
108685 2001 OH8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108686 2001 OK8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108687 2001 OU8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108688 2001 OA9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108689 2001 OS9 17/07/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
108690 2001 OZ9 19/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108691 2001 OY10 20/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
108692 2001 OO11 18/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
108693 2001 OA12 19/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
108694 2001 OB12 20/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
108695 2001 OH12 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108696 2001 OF13 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
108697 2001 ON13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108698 2001 OP13 20/07/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
108699 2001 OB15 18/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108700 2001 OL15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108701 2001 OF16 21/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
108702 2001 OX16 21/07/2001 San Marcello M. Tombelli, G. Forti 7,9 km MPC · JPL
108703 2001 OU17 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108704 2001 OW17 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108705 2001 OO18 17/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
108706 2001 OX18 17/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
108707 2001 OW19 19/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
108708 2001 OH20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
108709 2001 OK20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108710 2001 OP20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108711 2001 OE22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
108712 2001 OF22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
108713 2001 OM22 17/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108714 2001 OV22 18/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
108715 2001 OA23 19/07/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
108716 2001 OD23 21/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
108717 2001 OJ23 22/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108718 2001 ON23 22/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108719 2001 OQ23 22/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108720 Kamikuroiwa 2001 OT23 22/07/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 5,2 km MPC · JPL
108721 2001 OZ23 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
108722 2001 OL24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108723 2001 OM24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108724 2001 OS24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
108725 2001 OV25 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
108726 2001 OC26 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108727 2001 OX27 18/07/2001 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
108728 2001 OH28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108729 2001 ON28 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
108730 2001 OB30 19/07/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
108731 2001 OB31 19/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
108732 2001 OF31 19/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108733 2001 OH31 19/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108734 2001 OD32 23/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 7,3 km MPC · JPL
108735 2001 OE32 24/07/2001 McDonald J. G. Ries 3,9 km MPC · JPL
108736 2001 OG32 24/07/2001 Lake Tekapo I. P. Griffin, N. Brady 1,4 km MPC · JPL
108737 2001 OP34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
108738 2001 OR34 19/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108739 2001 OO35 20/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
108740 2001 OU38 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108741 2001 OQ39 20/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108742 2001 OX39 20/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108743 2001 OG40 20/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
108744 2001 OM40 20/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
108745 2001 ON40 20/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
108746 2001 OZ40 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108747 2001 OB42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108748 2001 OJ42 22/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108749 2001 OK42 22/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108750 2001 OC43 22/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
108751 2001 OE43 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
108752 2001 OF43 22/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
108753 2001 OV43 23/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108754 2001 OM44 23/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108755 2001 OP44 23/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108756 2001 OR44 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108757 2001 OK45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108758 2001 OB46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
108759 2001 OG46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
108760 2001 OJ46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
108761 2001 OK46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108762 2001 ON46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108763 2001 OQ46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
108764 2001 OZ47 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
108765 2001 OB48 16/07/2001 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
108766 2001 OJ48 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108767 2001 OG49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
108768 2001 OT50 20/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108769 2001 OG51 21/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
108770 2001 OV51 21/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
108771 2001 OC52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108772 2001 OA53 21/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
108773 2001 OD53 21/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108774 2001 OV53 21/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
108775 2001 OB54 21/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
108776 2001 OE54 21/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
108777 2001 OQ54 22/07/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
108778 2001 OX54 22/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
108779 2001 OX55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
108780 2001 OT58 20/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108781 2001 OU58 20/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
108782 2001 OR60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108783 2001 OT62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
108784 2001 OV62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
108785 2001 OD63 26/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
108786 2001 OH63 26/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
108787 2001 OM63 19/07/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108788 2001 OG64 24/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
108789 2001 OD65 22/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
108790 2001 OT65 28/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
108791 2001 OX65 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
108792 2001 OZ65 22/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108793 2001 OJ66 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
108794 2001 OL67 27/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
108795 2001 OY67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
108796 2001 OM68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
108797 2001 OV69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
108798 2001 OF70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108799 2001 OX70 19/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
108800 2001 OR71 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108801 2001 OV71 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108802 2001 OB72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
108803 2001 OX72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
108804 2001 OP73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
108805 2001 OT73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
108806 2001 OK74 19/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
108807 2001 ON74 29/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
108808 2001 OR74 29/07/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
108809 2001 OU74 29/07/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
108810 2001 OV74 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108811 2001 OA75 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108812 2001 OG75 24/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
108813 2001 OH75 24/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108814 2001 OU75 25/07/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
108815 2001 OD76 29/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
108816 2001 OL76 22/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
108817 2001 OS76 23/07/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
108818 2001 OM77 26/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108819 2001 OW77 26/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108820 2001 OX77 26/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108821 2001 OT78 26/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108822 2001 OX78 26/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
108823 2001 OD79 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108824 2001 OG79 27/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108825 2001 OQ79 27/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108826 2001 OG80 29/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
108827 2001 OH80 29/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108828 2001 OU81 26/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108829 2001 OC82 26/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108830 2001 OE82 31/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108831 2001 OT82 27/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
108832 2001 OX83 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108833 2001 OO84 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
108834 2001 OU84 19/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
108835 2001 OW84 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108836 2001 OE86 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108837 2001 OG86 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108838 2001 OZ87 31/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108839 2001 OB88 31/07/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
108840 2001 OJ89 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108841 2001 OR89 23/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
108842 2001 OS89 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
108843 2001 OE90 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
108844 2001 OA91 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
108845 2001 OL91 30/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
108846 2001 OW91 31/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108847 2001 OB92 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
108848 2001 OF92 22/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
108849 2001 OM92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108850 2001 OU92 22/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108851 2001 OF94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108852 2001 OJ94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
108853 2001 OL94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
108854 2001 OQ94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108855 2001 OU94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108856 2001 OT95 25/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,4 km MPC · JPL
108857 2001 OV95 25/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
108858 2001 OJ96 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108859 2001 OU96 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
108860 2001 OZ96 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108861 2001 OD97 25/07/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108862 2001 OQ97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
108863 2001 OR98 26/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108864 2001 OS98 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108865 2001 OZ98 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108866 2001 OO99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108867 2001 OH100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
108868 2001 OK100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108869 2001 OA102 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108870 2001 OQ102 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108871 2001 OR102 28/07/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
108872 2001 OE103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
108873 2001 OF103 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108874 2001 OD104 30/07/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108875 2001 OT104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108876 2001 OV104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
108877 2001 OK105 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
108878 2001 OX105 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108879 2001 OB106 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108880 2001 OC106 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108881 2001 OD106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108882 2001 OF106 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
108883 2001 OG106 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
108884 2001 ON106 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108885 2001 OD107 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108886 2001 OL107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108887 2001 OU110 27/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108888 2001 OQ111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108889 2001 PX 02/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
108890 2001 PR1 08/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
108891 2001 PH2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108892 2001 PM2 03/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
108893 2001 PV2 03/08/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
108894 2001 PC3 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
108895 2001 PF3 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
108896 2001 PT3 09/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108897 2001 PW4 06/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
108898 2001 PX4 06/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108899 2001 PP5 10/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
108900 2001 PU5 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108901 2001 PP6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108902 2001 PR6 10/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108903 2001 PR8 11/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
108904 2001 PC9 11/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
108905 2001 PE9 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
108906 2001 PL9 11/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
108907 2001 PC10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
108908 2001 PM10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108909 2001 PQ10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108910 2001 PY10 08/08/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
108911 2001 PW11 11/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
108912 2001 PD12 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
108913 2001 PQ12 12/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108914 2001 PR12 12/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
108915 2001 PY12 07/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108916 2001 PN13 08/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
108917 2001 PX14 15/08/2001 Emerald Lane L. Ball 2,5 km MPC · JPL
108918 2001 PZ14 13/08/2001 Kvistaberg UDAS 5,9 km MPC · JPL
108919 2001 PG15 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108920 2001 PU15 09/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108921 2001 PY15 09/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108922 2001 PU16 09/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
108923 2001 PO18 09/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
108924 2001 PO19 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108925 2001 PD21 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
108926 2001 PF21 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
108927 2001 PK21 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
108928 2001 PD22 10/08/2001 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
108929 2001 PL22 10/08/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
108930 2001 PQ22 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
108931 2001 PR22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108932 2001 PA23 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
108933 2001 PD23 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
108934 2001 PR23 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108935 2001 PA24 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
108936 2001 PJ24 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108937 2001 PF25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108938 2001 PP25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108939 2001 PR25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108940 2001 PT25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
108941 2001 PH26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108942 2001 PL26 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
108943 2001 PO26 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
108944 2001 PW26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
108945 2001 PH27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
108946 2001 PR27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
108947 2001 PV27 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
108948 2001 PC28 14/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
108949 2001 PG28 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
108950 2001 PS28 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 4,6 km MPC · JPL
108951 2001 PT28 15/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
108952 2001 PD29 15/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,3 km MPC · JPL
108953 Pieraerts 2001 PM29 13/08/2001 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
108954 2001 PD30 10/08/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
108955 2001 PE30 10/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108956 2001 PN30 10/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108957 2001 PC31 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
108958 2001 PW31 10/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
108959 2001 PD32 10/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
108960 2001 PD33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
108961 2001 PE33 10/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
108962 2001 PR33 10/08/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108963 2001 PK34 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108964 2001 PD35 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108965 2001 PW37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108966 2001 PO38 11/08/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
108967 2001 PA40 11/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
108968 2001 PE40 11/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
108969 2001 PH41 11/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
108970 2001 PK41 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
108971 2001 PL42 12/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108972 2001 PM42 12/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108973 2001 PV42 12/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
108974 2001 PQ43 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
108975 2001 PR44 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108976 2001 PK45 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108977 2001 PN47 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
108978 2001 PU47 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
108979 2001 PD48 03/08/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
108980 2001 PF48 03/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108981 2001 PL48 14/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
108982 2001 PN49 14/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108983 2001 PQ50 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108984 2001 PT51 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
108985 2001 PW51 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
108986 2001 PJ52 15/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108987 2001 PN52 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
108988 2001 PM54 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108989 2001 PD55 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
108990 2001 PP55 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
108991 2001 PK56 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108992 2001 PQ56 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
108993 2001 PR58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108994 2001 PG59 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
108995 2001 PH59 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108996 2001 PR61 13/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108997 2001 PB62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108998 2001 PP62 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
108999 2001 PF63 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
109000 2001 PZ64 03/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL

104.000s  • 105.000s  • 106.000s  • 107.000s  • 108.000s  • 109.000s  • 110.000s  • 111.000s  • 112.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001