Danh sách tiểu hành tinh/528001–529000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528001 2008 EF133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528002 2008 EW136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528003 2008 EB146 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528004 2008 EO153 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528005 2008 EO157 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
528006 2008 EV158 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
528007 2008 EW158 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528008 2008 EB160 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528009 2008 EA161 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528010 2008 EF162 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528011 2008 EP162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528012 2008 ER162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528013 2008 EA163 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528014 2008 EG163 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
528015 2008 EK163 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528016 2008 EF165 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528017 2008 EJ165 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
528018 2008 EQ165 03/03/2008 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
528019 2008 EX166 07/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
528020 2008 EN168 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528021 2008 EG171 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528022 2008 EH171 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
528023 2008 EY171 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
528024 2008 EZ171 06/03/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
528025 2008 FA2 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528026 2008 FN3 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528027 2008 FS4 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
528028 2008 FC8 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528029 2008 FH9 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528030 2008 FQ17 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528031 2008 FF18 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528032 2008 FJ19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528033 2008 FM20 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528034 2008 FA24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528035 2008 FT24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
528036 2008 FM30 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528037 2008 FD35 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528038 2008 FL37 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
528039 2008 FM37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528040 2008 FV37 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528041 2008 FU38 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528042 2008 FT40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528043 2008 FY45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528044 2008 FM46 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528045 2008 FK49 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528046 2008 FO49 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528047 2008 FC52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528048 2008 FW52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
528049 2008 FA58 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528050 2008 FC62 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528051 2008 FH62 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
528052 2008 FN64 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528053 2008 FG65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528054 2008 FV65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
528055 2008 FF66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528056 2008 FE73 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528057 2008 FA77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528058 2008 FA79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528059 2008 FE81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528060 2008 FT83 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528061 2008 FY86 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528062 2008 FQ89 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528063 2008 FQ90 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528064 2008 FX90 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528065 2008 FR93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528066 2008 FZ94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528067 2008 FF99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528068 2008 FD102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528069 2008 FY102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528070 2008 FA104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528071 2008 FE104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528072 2008 FJ105 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528073 2008 FV105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528074 2008 FF106 30/03/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
528075 2008 FS108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528076 2008 FX108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528077 2008 FJ117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528078 2008 FO117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
528079 2008 FZ121 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528080 2008 FB122 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528081 2008 FH122 14/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
528082 2008 FC123 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528083 2008 FL123 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528084 2008 FQ123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528085 2008 FC125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528086 2008 FJ125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
528087 2008 FP125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528088 2008 FF133 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
528089 2008 FX136 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
528090 2008 FP138 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528091 2008 FS138 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
528092 2008 FB139 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528093 2008 GR2 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528094 2008 GU4 03/03/2008 XuYi PMO NEO 710 m MPC · JPL
528095 2008 GZ8 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
528096 2008 GA9 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528097 2008 GE20 08/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
528098 2008 GQ20 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528099 2008 GB22 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528100 2008 GY28 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528101 2008 GA29 03/04/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
528102 2008 GM30 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528103 2008 GQ30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528104 2008 GZ31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528105 2008 GU32 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528106 2008 GS34 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528107 2008 GA35 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528108 2008 GQ35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
528109 2008 GX46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528110 2008 GQ47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
528111 2008 GL48 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528112 2008 GN48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528113 2008 GV48 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528114 2008 GD50 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
528115 2008 GV54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528116 2008 GC58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
528117 2008 GA61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528118 2008 GD64 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528119 2008 GF66 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528120 2008 GK66 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528121 2008 GU68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528122 2008 GA75 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528123 2008 GL77 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528124 2008 GL79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528125 2008 GZ80 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
528126 2008 GH82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528127 2008 GZ82 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528128 2008 GS86 22/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
528129 2008 GY88 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528130 2008 GS91 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528131 2008 GO92 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
528132 2008 GQ92 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
528133 2008 GW96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528134 2008 GW98 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528135 2008 GG99 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
528136 2008 GO104 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528137 2008 GE113 14/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
528138 2008 GA122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
528139 2008 GY122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528140 2008 GO124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528141 2008 GF127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
528142 2008 GJ130 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
528143 2008 GD131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
528144 2008 GO133 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528145 2008 GA138 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528146 2008 GZ139 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528147 2008 GN141 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528148 2008 GP141 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
528149 2008 GL143 31/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
528150 2008 GT148 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
528151 2008 GZ148 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528152 2008 GE149 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528153 2008 GH149 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
528154 2008 GJ149 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528155 2008 GK149 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528156 2008 GO149 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528157 2008 GP149 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528158 2008 HO1 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528159 2008 HS3 30/04/2008 Catalina CSS 170 m MPC · JPL
528160 2008 HU6 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528161 2008 HF7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528162 2008 HK7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
528163 2008 HU11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
528164 2008 HC13 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528165 2008 HZ19 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528166 2008 HL20 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528167 2008 HF22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528168 2008 HL22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528169 2008 HL23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528170 2008 HP25 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528171 2008 HC27 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
528172 2008 HP27 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528173 2008 HS28 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528174 2008 HZ30 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
528175 2008 HQ31 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528176 2008 HV40 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528177 2008 HP42 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528178 2008 HM44 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528179 2008 HC47 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
528180 2008 HH47 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
528181 2008 HR50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528182 2008 HG54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528183 2008 HW55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
528184 2008 HD58 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528185 2008 HD60 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528186 2008 HK60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528187 2008 HP62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528188 2008 HR62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528189 2008 HR63 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528190 2008 HE68 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528191 2008 HA70 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528192 2008 JM1 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
528193 2008 JL7 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528194 2008 JQ12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
528195 2008 JM16 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528196 2008 JH19 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528197 2008 JT21 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
528198 2008 JM23 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528199 2008 JV23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528200 2008 JW23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528201 2008 JB31 11/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
528202 2008 JR33 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528203 2008 JZ33 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528204 2008 JX34 07/05/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
528205 2008 JS36 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
528206 2008 JG40 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528207 2008 JQ40 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528208 2008 JW41 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
528209 2008 KG1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528210 2008 KF10 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
528211 2008 KY16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528212 2008 KN17 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528213 2008 KK28 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528214 2008 KJ33 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528215 2008 KY36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
528216 2008 KK39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
528217 2008 KP39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528218 2008 KR39 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528219 2008 KV42 31/05/2008 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 77 km MPC · JPL
528220 2008 KN43 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
528221 2008 KQ43 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
528222 2008 LO2 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528223 2008 LW6 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528224 2008 LB10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
528225 2008 LF15 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528226 2008 MT3 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528227 2008 MP4 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
528228 2008 NC2 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
528229 2008 OQ12 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
528230 2008 OX21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528231 2008 OL22 28/07/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
528232 2008 PX3 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528233 2008 PG12 29/07/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
528234 2008 QB8 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
528235 2008 QA21 26/08/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
528236 2008 QK29 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
528237 2008 QS34 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
528238 2008 QO41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528239 2008 QR47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528240 2008 RM3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528241 2008 RF10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528242 2008 RG10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528243 2008 RP14 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528244 2008 RM18 24/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
528245 2008 RU19 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528246 2008 RO36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528247 2008 RB38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
528248 2008 RK40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
528249 2008 RC46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528250 2008 RK47 19/08/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
528251 2008 RN56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528252 2008 RA75 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528253 2008 RX85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528254 2008 RL89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528255 2008 RC100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528256 2008 RC102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528257 2008 RC103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
528258 2008 RR103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528259 2008 RO104 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
528260 2008 RJ106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528261 2008 RF109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528262 2008 RO109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528263 2008 RR112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528264 2008 RL114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528265 2008 RS123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528266 2008 RX124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
528267 2008 RG126 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528268 2008 RZ136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528269 2008 RC139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
528270 2008 RQ141 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528271 2008 RZ141 04/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
528272 2008 RN145 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528273 2008 RA146 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528274 2008 RZ147 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528275 2008 RF148 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528276 2008 RO148 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528277 2008 RR148 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528278 2008 RV148 01/09/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
528279 2008 RB149 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
528280 2008 RE149 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528281 2008 RG149 14/09/1998 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
528282 2008 SY 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528283 2008 SZ8 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528284 2008 SW11 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
528285 2008 SD16 24/08/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
528286 2008 SW20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
528287 2008 SD27 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528288 2008 SC30 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528289 2008 SJ40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528290 2008 SM40 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528291 2008 SL44 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
528292 2008 SJ46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528293 2008 SV49 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528294 2008 SQ51 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528295 2008 SY51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
528296 2008 SV54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
528297 2008 SQ57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528298 2008 SQ66 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528299 2008 SD72 22/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
528300 2008 SY73 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528301 2008 SF77 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528302 2008 SM77 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528303 2008 SW83 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
528304 2008 SY84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528305 2008 SY92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528306 2008 SG97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528307 2008 SK100 05/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
528308 2008 ST105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528309 2008 SJ107 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528310 2008 SZ109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528311 2008 SK114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528312 2008 SJ117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
528313 2008 SN118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528314 2008 SO119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
528315 2008 SY121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528316 2008 SX123 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
528317 2008 SX125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
528318 2008 SB126 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528319 2008 SQ126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528320 2008 ST130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528321 2008 SJ133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528322 2008 SX133 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
528323 2008 SE136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528324 2008 SK136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528325 2008 SR140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
528326 2008 SR141 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528327 2008 SQ145 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528328 2008 SF150 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528329 2008 SU161 28/09/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
528330 2008 SQ180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528331 2008 SD182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528332 2008 SM182 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528333 2008 SY183 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528334 2008 SC184 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528335 2008 SV184 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528336 2008 SS186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528337 2008 SW186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
528338 2008 SW191 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528339 2008 SQ192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528340 2008 SQ196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528341 2008 SA206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528342 2008 SM216 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528343 2008 SC219 20/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
528344 2008 SM219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
528345 2008 SV219 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528346 2008 SB221 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528347 2008 SV221 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528348 2008 SP228 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528349 2008 SM229 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528350 2008 SZ230 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528351 2008 SX235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528352 2008 SG236 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528353 2008 SJ237 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
528354 2008 ST237 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528355 2008 SK240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
528356 2008 SM244 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528357 2008 SY247 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528358 2008 ST248 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528359 2008 SU248 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528360 2008 SF251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528361 2008 SQ251 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528362 2008 SY254 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
528363 2008 SW255 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528364 2008 SH259 23/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
528365 2008 SN259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
528366 2008 SP263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528367 2008 SF268 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528368 2008 SZ268 30/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
528369 2008 SL270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528370 2008 SM273 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528371 2008 SO274 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528372 2008 SE278 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
528373 2008 SR278 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
528374 2008 SY278 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528375 2008 SQ279 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528376 2008 SZ280 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528377 2008 SX283 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528378 2008 SZ284 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528379 2008 SC288 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528380 2008 SL290 29/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
528381 2008 ST291 24/09/2008 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz 468 km MPC · JPL
528382 2008 SX294 22/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
528383 2008 SF295 23/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
528384 2008 SO297 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528385 2008 SE299 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
528386 2008 SJ299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528387 2008 SY303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
528388 2008 SL306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
528389 2008 SN307 29/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
528390 2008 SD308 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528391 2008 SL308 30/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
528392 2008 SC312 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
528393 2008 SP312 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
528394 2008 SX312 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528395 2008 SO313 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528396 2008 SP313 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
528397 2008 SZ313 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528398 2008 TS4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528399 2008 TY15 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528400 2008 TQ19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528401 2008 TQ25 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528402 2008 TQ30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528403 2008 TF40 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528404 2008 TU51 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528405 2008 TG52 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
528406 2008 TK52 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528407 2008 TO52 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528408 2008 TM62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
528409 2008 TV62 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528410 2008 TL65 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528411 2008 TX65 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528412 2008 TR67 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528413 2008 TW67 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528414 2008 TO69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
528415 2008 TB71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528416 2008 TP79 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528417 2008 TV79 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
528418 2008 TQ80 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528419 2008 TO81 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528420 2008 TE83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528421 2008 TW84 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528422 2008 TG85 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
528423 2008 TQ90 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528424 2008 TP91 23/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
528425 2008 TG94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
528426 2008 TA96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528427 2008 TD96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528428 2008 TW96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528429 2008 TT100 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
528430 2008 TE102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528431 2008 TA107 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528432 2008 TR107 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528433 2008 TT108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
528434 2008 TC112 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
528435 2008 TH115 23/09/2008 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
528436 2008 TQ116 05/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
528437 2008 TU116 06/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
528438 2008 TX124 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528439 2008 TR125 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528440 2008 TV128 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
528441 2008 TS131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
528442 2008 TF132 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528443 2008 TD133 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528444 2008 TB134 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
528445 2008 TR135 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528446 2008 TA136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528447 2008 TX141 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528448 2008 TP143 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528449 2008 TJ148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
528450 2008 TX151 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528451 2008 TV158 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528452 2008 TR160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528453 2008 TM163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528454 2008 TO163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528455 2008 TE164 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528456 2008 TV166 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
528457 2008 TO167 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528458 2008 TP170 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528459 2008 TQ172 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528460 2008 TY173 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528461 2008 TZ173 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528462 2008 TU176 01/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
528463 2008 TW180 03/10/2008 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
528464 2008 TM181 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528465 2008 TT186 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528466 2008 TQ189 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528467 2008 TT189 10/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
528468 2008 TR191 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
528469 2008 TC192 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528470 2008 TH193 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
528471 2008 TM193 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
528472 2008 TO193 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528473 2008 UJ 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
528474 2008 UN2 22/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
528475 2008 UV2 01/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
528476 2008 UD4 29/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
528477 2008 UT12 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528478 2008 UB13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528479 2008 UG26 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
528480 2008 UA27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528481 2008 UN28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528482 2008 US32 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528483 2008 UE35 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
528484 2008 UO38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528485 2008 UY44 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528486 2008 UJ45 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528487 2008 UC51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528488 2008 UC53 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528489 2008 UW54 20/10/2008 Lulin LUSS 650 m MPC · JPL
528490 2008 UW55 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528491 2008 UT59 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528492 2008 UM60 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
528493 2008 UO60 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528494 2008 UZ68 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
528495 2008 UT70 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
528496 2008 UU71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
528497 2008 UE72 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
528498 2008 UO72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528499 2008 UU73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528500 2008 UM78 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528501 2008 UX79 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528502 2008 UN81 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
528503 2008 UR81 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528504 2008 UB83 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
528505 2008 UW87 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
528506 2008 UO92 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528507 2008 UC95 29/10/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
528508 2008 UX105 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
528509 2008 UL106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528510 2008 UY109 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528511 2008 UH111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528512 2008 UL111 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528513 2008 UG114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528514 2008 UE115 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528515 2008 UW115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528516 2008 UY115 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528517 2008 UR116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528518 2008 UU116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
528519 2008 UM121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528520 2008 UZ122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528521 2008 UH123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528522 2008 UC124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528523 2008 UA125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528524 2008 UP125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528525 2008 UO127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528526 2008 UP133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
528527 2008 UL138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528528 2008 UX140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528529 2008 UX142 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528530 2008 UX147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528531 2008 UE154 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528532 2008 UF159 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528533 2008 UK160 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528534 2008 UW164 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528535 2008 UQ165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528536 2008 UL171 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528537 2008 UJ178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528538 2008 UE179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528539 2008 UA180 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528540 2008 UL183 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528541 2008 UK184 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528542 2008 UP186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528543 2008 UC195 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528544 2008 UY206 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
528545 2008 UJ207 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528546 2008 UU207 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
528547 2008 UK208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
528548 2008 UH217 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528549 2008 UH219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528550 2008 UE221 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528551 2008 UT227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
528552 2008 US228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
528553 2008 UD230 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
528554 2008 UR231 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528555 2008 UL233 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528556 2008 UR234 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528557 2008 UM239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528558 2008 UT243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528559 2008 UT246 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
528560 2008 UJ252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
528561 2008 US252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
528562 2008 UC256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528563 2008 UZ259 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528564 2008 UR260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
528565 2008 UC267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528566 2008 UO269 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
528567 2008 UY269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528568 2008 UE270 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
528569 2008 UY274 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
528570 2008 UO286 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528571 2008 UP286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
528572 2008 UK289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528573 2008 UH291 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
528574 2008 UH292 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528575 2008 UQ301 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528576 2008 UQ302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528577 2008 UN306 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528578 2008 UJ322 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528579 2008 UR323 31/10/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
528580 2008 UR324 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528581 2008 UD328 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528582 2008 UX333 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528583 2008 UL337 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528584 2008 UL338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528585 2008 UR339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528586 2008 UO341 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528587 2008 UF344 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
528588 2008 UE347 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528589 2008 UO347 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528590 2008 UW347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528591 2008 UO350 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528592 2008 UU351 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
528593 2008 UK354 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528594 2008 UA356 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528595 2008 UV356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528596 2008 UL357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528597 2008 UQ360 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528598 2008 UR360 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528599 2008 UP363 26/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
528600 2008 UM367 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528601 2008 UY367 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
528602 2008 UJ369 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528603 2008 UL374 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528604 2008 UM374 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
528605 2008 UO374 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528606 2008 UP374 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528607 2008 UT374 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528608 2008 UX375 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528609 2008 VU4 07/11/2008 Catalina CSS APO 1,1 km MPC · JPL
528610 2008 VO10 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528611 2008 VS11 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528612 2008 VS16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528613 2008 VX24 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528614 2008 VD25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528615 2008 VO26 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528616 2008 VP38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528617 2008 VM40 25/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
528618 2008 VR43 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528619 2008 VZ48 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
528620 2008 VY50 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528621 2008 VF52 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528622 2008 VQ52 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528623 2008 VK58 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
528624 2008 VT59 29/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
528625 2008 VN62 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
528626 2008 VP63 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
528627 2008 VS67 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
528628 2008 VZ69 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528629 2008 VM70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528630 2008 VT70 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528631 2008 VA72 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528632 2008 VC72 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
528633 2008 VT72 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528634 2008 VY73 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528635 2008 VE76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528636 2008 VR77 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528637 2008 VB82 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528638 2008 VH82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528639 2008 VT82 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
528640 2008 VU82 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528641 2008 WX1 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
528642 2008 WP8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528643 2008 WR8 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528644 2008 WX14 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528645 2008 WA17 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
528646 2008 WL20 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528647 2008 WL21 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528648 2008 WB24 18/11/2008 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
528649 2008 WT29 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528650 2008 WX32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
528651 2008 WE47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528652 2008 WJ47 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528653 2008 WA48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528654 2008 WQ48 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
528655 2008 WU50 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528656 2008 WU67 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528657 2008 WN69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528658 2008 WD70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528659 2008 WK73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
528660 2008 WH77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528661 2008 WT81 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528662 2008 WQ83 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528663 2008 WR83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528664 2008 WV93 28/11/2008 Piszkéstető K. Sárneczky, C. Orgel 470 m MPC · JPL
528665 2008 WN99 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528666 2008 WA100 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528667 2008 WX102 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528668 2008 WN110 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528669 2008 WP112 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528670 2008 WC113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528671 2008 WO115 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
528672 2008 WX122 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528673 2008 WS123 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528674 2008 WW125 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528675 2008 WC128 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528676 2008 WP130 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528677 2008 WJ131 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
528678 2008 WJ143 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528679 2008 WO143 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528680 2008 WQ143 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528681 2008 WX143 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528682 2008 WB144 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
528683 2008 WE144 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
528684 2008 XM2 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
528685 2008 XC14 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528686 2008 XG22 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528687 2008 XJ31 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
528688 2008 XN31 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528689 2008 XP31 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528690 2008 XM39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528691 2008 XP44 03/12/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
528692 2008 XE50 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
528693 2008 XM57 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528694 2008 YU 20/12/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
528695 2008 YG2 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528696 2008 YT4 22/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 2,2 km MPC · JPL
528697 2008 YY7 17/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
528698 2008 YH8 23/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 4,3 km MPC · JPL
528699 2008 YO11 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
528700 2008 YB12 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528701 2008 YF15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528702 2008 YS15 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528703 2008 YK18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
528704 2008 YP21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
528705 2008 YH22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528706 2008 YL28 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528707 2008 YR32 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528708 2008 YG35 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
528709 2008 YV35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528710 2008 YY45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
528711 2008 YV47 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528712 2008 YB48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528713 2008 YZ49 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528714 2008 YF55 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528715 2008 YL55 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528716 2008 YH63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528717 2008 YC64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528718 2008 YS64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528719 2008 YP74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528720 2008 YC79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
528721 2008 YU79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528722 2008 YG84 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528723 2008 YJ84 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528724 2008 YV84 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528725 2008 YQ91 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528726 2008 YK93 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528727 2008 YL94 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
528728 2008 YC97 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
528729 2008 YH99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528730 2008 YS104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528731 2008 YP113 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528732 2008 YB119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528733 2008 YA120 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528734 2008 YV120 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
528735 2008 YC126 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
528736 2008 YS126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
528737 2008 YW133 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528738 2008 YH138 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528739 2008 YJ138 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528740 2008 YV141 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528741 2008 YB142 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
528742 2008 YS148 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
528743 2008 YH149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528744 2008 YD150 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528745 2008 YU150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528746 2008 YZ153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528747 2008 YE158 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528748 2008 YL161 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528749 2008 YH164 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528750 2008 YQ172 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528751 2008 YY174 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528752 2008 YU175 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528753 2008 YW175 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528754 2008 YX175 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528755 2008 YY175 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
528756 2009 AS 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
528757 2009 AU8 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528758 2009 AH9 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528759 2009 AR15 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528760 2009 AO17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528761 2009 AS18 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528762 2009 AO20 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528763 2009 AC24 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528764 2009 AA31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528765 2009 AU31 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528766 2009 AA37 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528767 2009 AJ42 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
528768 2009 AA45 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528769 2009 AT45 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528770 2009 AP47 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528771 2009 AU51 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528772 2009 AV51 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528773 2009 AH52 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528774 2009 AQ52 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
528775 2009 BU3 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
528776 2009 BS6 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528777 2009 BB8 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528778 2009 BF11 26/01/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
528779 2009 BU13 29/12/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
528780 2009 BU14 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528781 2009 BH18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528782 2009 BP19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528783 2009 BM22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528784 2009 BC23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528785 2009 BN23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528786 2009 BT25 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528787 2009 BX27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528788 2009 BT30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528789 2009 BT31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528790 2009 BF36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528791 2009 BR36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528792 2009 BO37 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
528793 2009 BR38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528794 2009 BG46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528795 2009 BM48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528796 2009 BV48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
528797 2009 BB52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528798 2009 BS52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528799 2009 BV52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528800 2009 BG53 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528801 2009 BF54 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528802 2009 BE56 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528803 2009 BJ56 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528804 2009 BJ58 29/01/2009 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
528805 2009 BM60 17/01/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
528806 2009 BP61 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528807 2009 BL71 30/01/2009 Catalina CSS 140 m MPC · JPL
528808 2009 BW71 27/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 780 m MPC · JPL
528809 2009 BM72 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528810 2009 BX74 20/01/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
528811 2009 BS83 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528812 2009 BP86 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
528813 2009 BY88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
528814 2009 BG91 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528815 2009 BB92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528816 2009 BP96 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
528817 2009 BS100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528818 2009 BM103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528819 2009 BN105 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528820 2009 BU110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528821 2009 BO114 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528822 2009 BV115 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528823 2009 BA118 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528824 2009 BH121 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528825 2009 BU123 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528826 2009 BQ124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
528827 2009 BZ125 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
528828 2009 BT132 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
528829 2009 BA135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528830 2009 BJ136 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528831 2009 BN136 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528832 2009 BV137 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528833 2009 BD140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
528834 2009 BD142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
528835 2009 BP143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528836 2009 BS144 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
528837 2009 BA145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
528838 2009 BY145 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528839 2009 BX153 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528840 2009 BT155 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528841 2009 BZ159 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528842 2009 BB169 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
528843 2009 BA171 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528844 2009 BC177 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528845 2009 BQ179 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528846 2009 BZ183 20/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
528847 2009 BD185 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528848 2009 BG187 26/01/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
528849 2009 BK192 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528850 2009 BP192 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528851 2009 BW192 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528852 2009 BX192 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528853 2009 BZ192 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
528854 2009 BA193 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528855 2009 BC193 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528856 2009 BH193 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528857 2009 CT 02/02/2009 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
528858 2009 CB2 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
528859 2009 CR5 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 130 m MPC · JPL
528860 2009 CH13 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528861 2009 CF19 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
528862 2009 CU21 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528863 2009 CZ22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528864 2009 CZ33 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
528865 2009 CF35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528866 2009 CX39 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528867 2009 CK42 25/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
528868 2009 CA43 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528869 2009 CJ44 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528870 2009 CB47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
528871 2009 CQ48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
528872 2009 CO49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528873 2009 CW49 25/01/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
528874 2009 CY50 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
528875 2009 CY51 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528876 2009 CL60 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528877 2009 CB65 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
528878 2009 CG67 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528879 2009 CH67 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528880 2009 CN67 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528881 2009 DS6 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528882 2009 DP15 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
528883 2009 DF18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528884 2009 DG18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528885 2009 DK22 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528886 2009 DZ24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528887 2009 DN25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528888 2009 DC26 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528889 2009 DT34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
528890 2009 DD36 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528891 2009 DB37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528892 2009 DS42 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
528893 2009 DW46 02/02/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
528894 2009 DR47 22/02/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
528895 2009 DF48 27/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
528896 2009 DA49 19/02/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
528897 2009 DF51 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528898 2009 DR52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528899 2009 DJ54 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
528900 2009 DQ54 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
528901 2009 DY56 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
528902 2009 DZ58 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528903 2009 DR61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528904 2009 DX66 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
528905 2009 DQ74 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528906 2009 DE78 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
528907 2009 DL83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528908 2009 DN88 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528909 2009 DS94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528910 2009 DG96 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528911 2009 DT102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
528912 2009 DS103 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
528913 2009 DF114 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528914 2009 DZ114 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
528915 2009 DC117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528916 2009 DN122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528917 2009 DE124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528918 2009 DK131 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528919 2009 DT131 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
528920 2009 DS132 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
528921 2009 DG136 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528922 2009 DB145 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
528923 2009 DF146 06/09/1997 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
528924 2009 DK146 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528925 2009 DL146 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
528926 2009 DM146 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528927 2009 DN146 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
528928 2009 DP146 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528929 2009 EV1 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
528930 2009 ET8 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528931 2009 EV14 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528932 2009 EQ20 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528933 2009 EA25 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528934 2009 EF30 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528935 2009 EQ32 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
528936 2009 ER32 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528937 2009 ES32 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
528938 2009 ET32 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528939 2009 FH15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528940 2009 FL15 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
528941 2009 FP18 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528942 2009 FN25 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
528943 2009 FU26 03/03/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
528944 2009 FB44 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528945 2009 FQ47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528946 2009 FH50 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528947 2009 FH52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528948 2009 FG54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
528949 2009 FX54 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
528950 2009 FY54 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528951 2009 FK63 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528952 2009 FJ64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528953 2009 FW64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528954 2009 FG65 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528955 2009 FY68 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
528956 2009 FB71 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528957 2009 FY72 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528958 2009 FO76 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528959 2009 FR79 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
528960 2009 FA80 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
528961 2009 FG80 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
528962 2009 FR81 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
528963 2009 FS81 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528964 2009 FU81 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528965 2009 GD6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
528966 2009 HZ 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
528967 2009 HU6 21/03/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
528968 2009 HN7 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
528969 2009 HO7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
528970 2009 HU7 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528971 2009 HD13 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
528972 2009 HM15 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
528973 2009 HC22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
528974 2009 HH22 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
528975 2009 HG23 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
528976 2009 HL26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
528977 2009 HW26 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
528978 2009 HE27 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
528979 2009 HC30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
528980 2009 HP37 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
528981 2009 HR46 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
528982 2009 HU53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
528983 2009 HL61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
528984 2009 HM65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528985 2009 HO67 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
528986 2009 HA69 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
528987 2009 HT69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528988 2009 HQ70 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
528989 2009 HW76 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
528990 2009 HX78 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
528991 2009 HE82 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
528992 2009 HX89 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
528993 2009 HE91 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
528994 2009 HM93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
528995 2009 HU100 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
528996 2009 HY102 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
528997 Tanakatakenori 2009 HW104 20/04/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko 2,3 km MPC · JPL
528998 2009 HK108 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
528999 2009 HV108 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
529000 2009 HZ108 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

524.000s  • 525.000s  • 526.000s  • 527.000s  • 528.000s  • 529.000s  • 530.000s  • 531.000s  • 532.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001