Danh sách tiểu hành tinh/111001–112000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111001 2001 UG222 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
111002 2001 VN 06/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111003 2001 VU 06/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111004 2001 VX 06/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111005 2001 VY 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111006 2001 VZ 06/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111007 2001 VG1 07/11/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
111008 2001 VF3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
111009 2001 VW3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
111010 2001 VN5 07/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111011 2001 VQ5 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111012 2001 VE6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111013 2001 VB7 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111014 2001 VN7 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111015 2001 VW7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111016 2001 VZ7 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111017 2001 VT8 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111018 2001 VW9 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111019 2001 VD10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111020 2001 VE11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111021 2001 VY11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111022 2001 VK12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111023 2001 VQ12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111024 2001 VQ14 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111025 2001 VA16 07/11/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
111026 2001 VR17 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111027 2001 VG18 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111028 2001 VV19 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111029 2001 VW19 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111030 2001 VA20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111031 2001 VF20 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111032 2001 VJ20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111033 2001 VK20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111034 2001 VM21 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111035 2001 VU21 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111036 2001 VD22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111037 2001 VO22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111038 2001 VR22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111039 2001 VJ23 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111040 2001 VK24 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111041 2001 VO25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111042 2001 VN27 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111043 2001 VQ27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111044 2001 VC33 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111045 2001 VL33 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111046 2001 VQ33 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
111047 2001 VK36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111048 2001 VM36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111049 2001 VC37 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111050 2001 VK37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111051 2001 VM37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111052 2001 VP38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111053 2001 VF39 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111054 2001 VG39 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111055 2001 VK39 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111056 2001 VA40 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111057 2001 VD40 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111058 2001 VN40 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111059 2001 VB42 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111060 2001 VK43 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111061 2001 VZ43 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
111062 2001 VD45 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111063 2001 VL45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111064 2001 VM45 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
111065 2001 VX45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111066 2001 VA47 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111067 2001 VH48 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111068 2001 VP48 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
111069 2001 VS48 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
111070 2001 VF49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111071 2001 VX49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111072 2001 VL51 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111073 2001 VU51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111074 2001 VW51 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111075 2001 VD52 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111076 2001 VH52 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111077 2001 VS54 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111078 2001 VG55 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111079 2001 VJ56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111080 2001 VM56 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111081 2001 VJ57 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111082 2001 VF58 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111083 2001 VJ58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111084 2001 VK58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111085 2001 VP60 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111086 2001 VP61 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111087 2001 VV61 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111088 2001 VA62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111089 2001 VK62 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111090 2001 VF63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111091 2001 VL63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111092 2001 VL64 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111093 2001 VV65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111094 2001 VA66 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111095 2001 VC67 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111096 2001 VM67 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111097 2001 VW68 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111098 2001 VN69 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111099 2001 VO69 11/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111100 2001 VA71 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111101 2001 VC74 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111102 2001 VF74 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111103 2001 VX74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
111104 2001 VE75 11/11/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
111105 2001 VC78 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
111106 2001 VO78 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111107 2001 VZ79 09/11/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
111108 2001 VG80 09/11/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
111109 2001 VB81 10/11/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
111110 2001 VK82 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111111 2001 VO84 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111112 2001 VU84 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111113 2001 VK85 12/11/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
111114 2001 VR86 13/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111115 2001 VW86 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111116 2001 VA87 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111117 2001 VJ87 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
111118 2001 VZ87 12/11/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
111119 2001 VO88 15/11/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
111120 2001 VV88 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
111121 2001 VV89 13/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111122 2001 VX89 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111123 2001 VL90 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111124 2001 VF91 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111125 2001 VL91 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
111126 2001 VG92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111127 2001 VJ92 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111128 2001 VN92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111129 2001 VQ92 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111130 2001 VS92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111131 2001 VT92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111132 2001 VX92 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111133 2001 VY92 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111134 2001 VZ93 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111135 2001 VE94 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111136 2001 VJ94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111137 2001 VP94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111138 2001 VK95 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111139 2001 VS95 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111140 2001 VV96 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111141 2001 VY97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111142 2001 VL98 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111143 2001 VM98 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111144 2001 VH99 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111145 2001 VR99 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111146 2001 VT99 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111147 2001 VW99 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111148 2001 VY99 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111149 2001 VO101 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111150 2001 VS101 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111151 2001 VX101 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111152 2001 VZ102 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111153 2001 VA104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111154 2001 VG104 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111155 2001 VO104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111156 2001 VR104 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111157 2001 VZ104 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111158 2001 VJ107 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111159 2001 VA108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111160 2001 VE108 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111161 2001 VT108 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111162 2001 VY111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111163 2001 VW112 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111164 2001 VM113 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111165 2001 VJ114 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111166 2001 VN115 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111167 2001 VZ115 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111168 2001 VQ116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111169 2001 VO117 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111170 2001 VG120 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111171 2001 VL120 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111172 2001 VK121 15/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
111173 2001 VX121 13/11/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
111174 2001 VZ121 13/11/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
111175 2001 VT122 15/11/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
111176 2001 VU122 15/11/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
111177 2001 VY122 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
111178 2001 VL125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
111179 2001 WG 16/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
111180 2001 WV2 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
111181 2001 WB4 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
111182 2001 WF4 19/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
111183 2001 WM5 17/11/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
111184 2001 WZ6 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111185 2001 WH7 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111186 2001 WA8 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111187 2001 WG8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111188 2001 WG9 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111189 2001 WW9 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111190 2001 WO13 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111191 2001 WY15 26/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111192 2001 WX16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111193 2001 WO17 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111194 2001 WP18 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111195 2001 WG19 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111196 2001 WO19 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111197 2001 WF20 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111198 2001 WX20 18/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
111199 2001 WW21 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111200 2001 WZ22 27/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111201 2001 WT24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
111202 2001 WY24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
111203 2001 WC27 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111204 2001 WK27 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111205 2001 WN27 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111206 2001 WM29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111207 2001 WZ29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111208 2001 WW30 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111209 2001 WB31 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111210 2001 WF31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111211 2001 WW32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111212 2001 WB35 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111213 2001 WD35 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111214 2001 WV35 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111215 2001 WL36 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111216 2001 WM39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111217 2001 WU39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111218 2001 WF40 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111219 2001 WJ40 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
111220 2001 WP40 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111221 2001 WA41 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111222 2001 WF41 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
111223 2001 WS41 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
111224 2001 WZ42 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111225 2001 WE44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111226 2001 WO48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
111227 2001 WW52 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111228 2001 WY52 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111229 2001 WO55 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111230 2001 WR59 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111231 2001 WM60 19/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
111232 2001 WS62 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111233 2001 WP70 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111234 2001 WG90 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111235 2001 WH90 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111236 2001 WJ90 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111237 2001 WN91 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111238 2001 WO91 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111239 2001 WZ97 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
111240 2001 WC101 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
111241 2001 XV 07/12/2001 Bisei SG Center BATTeRS 7,6 km MPC · JPL
111242 2001 XG2 08/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111243 2001 XS2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111244 2001 XV2 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111245 2001 XE3 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111246 2001 XD4 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111247 2001 XF4 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111248 2001 XT7 08/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111249 2001 XE8 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111250 2001 XE9 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111251 2001 XX9 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111252 2001 XA10 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111253 2001 XU10 09/12/2001 Socorro LINEAR APO 3,0 km MPC · JPL
111254 2001 XJ15 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111255 2001 XZ15 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111256 2001 XX18 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111257 2001 XY20 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
111258 2001 XO22 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111259 2001 XY22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111260 2001 XR24 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111261 2001 XC26 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111262 2001 XE26 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
111263 2001 XK26 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111264 2001 XN26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111265 2001 XC29 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111266 2001 XK29 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111267 2001 XN29 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
111268 2001 XN31 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111269 2001 XC32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
111270 2001 XE32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
111271 2001 XM33 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
111272 2001 XN33 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
111273 2001 XW34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111274 2001 XA35 13/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
111275 2001 XF36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111276 2001 XX36 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
111277 2001 XE38 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111278 2001 XG38 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111279 2001 XU38 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111280 2001 XD39 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111281 2001 XC41 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111282 2001 XD41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111283 2001 XE41 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
111284 2001 XH42 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111285 2001 XE43 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111286 2001 XC46 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111287 2001 XT47 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111288 2001 XE48 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111289 2001 XE50 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111290 2001 XZ50 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111291 2001 XB51 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111292 2001 XN51 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111293 2001 XA52 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111294 2001 XO53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111295 2001 XR53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111296 2001 XG54 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111297 2001 XH55 10/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
111298 2001 XZ55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111299 2001 XP56 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111300 2001 XZ56 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111301 2001 XC57 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111302 2001 XK58 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111303 2001 XT58 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111304 2001 XC60 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111305 2001 XB61 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
111306 2001 XW61 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111307 2001 XH63 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111308 2001 XT64 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111309 2001 XY65 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111310 2001 XM67 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111311 2001 XK68 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111312 2001 XT68 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111313 2001 XC69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111314 2001 XE73 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111315 2001 XZ73 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111316 2001 XJ74 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111317 2001 XZ74 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111318 2001 XH75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111319 2001 XQ75 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111320 2001 XW75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111321 2001 XS76 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111322 2001 XT76 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111323 2001 XS77 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111324 2001 XU79 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111325 2001 XX79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111326 2001 XJ81 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111327 2001 XP84 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111328 2001 XZ85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111329 2001 XW87 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,8 km MPC · JPL
111330 2001 XX87 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
111331 2001 XV88 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111332 2001 XF89 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111333 2001 XR90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111334 2001 XM93 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111335 2001 XL94 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111336 2001 XW94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111337 2001 XE95 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111338 2001 XN95 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111339 2001 XY95 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111340 2001 XL96 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111341 2001 XO96 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111342 2001 XE97 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111343 2001 XT98 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111344 2001 XS99 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111345 2001 XC102 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111346 2001 XS103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111347 2001 XL105 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111348 2001 XD107 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111349 2001 XF107 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111350 2001 XW107 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111351 2001 XZ107 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111352 2001 XC109 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111353 2001 XE109 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111354 2001 XQ109 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111355 2001 XF112 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111356 2001 XY112 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111357 2001 XB113 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111358 2001 XQ114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111359 2001 XX114 13/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
111360 2001 XO120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111361 2001 XP120 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111362 2001 XA121 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111363 2001 XC126 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111364 2001 XL126 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111365 2001 XQ126 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111366 2001 XM127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111367 2001 XU127 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111368 2001 XR131 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111369 2001 XF132 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111370 2001 XH133 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111371 2001 XY136 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
111372 2001 XA137 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111373 2001 XV137 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111374 2001 XS145 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111375 2001 XQ147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111376 2001 XK148 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111377 2001 XJ149 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111378 2001 XT150 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111379 2001 XX150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111380 2001 XB151 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111381 2001 XP152 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111382 2001 XN153 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111383 2001 XN154 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111384 2001 XA156 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
111385 2001 XW157 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111386 2001 XM158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111387 2001 XY158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111388 2001 XF159 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111389 2001 XM160 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111390 2001 XS160 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111391 2001 XW162 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111392 2001 XL164 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111393 2001 XY165 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111394 2001 XQ167 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
111395 2001 XK168 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111396 2001 XG169 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111397 2001 XA171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111398 2001 XC171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111399 2001 XK173 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111400 2001 XB175 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111401 2001 XT175 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111402 2001 XA176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111403 2001 XN176 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111404 2001 XZ177 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111405 2001 XC178 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111406 2001 XB180 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
111407 2001 XC183 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111408 2001 XS183 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111409 2001 XZ183 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111410 2001 XK184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111411 2001 XR184 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111412 2001 XQ187 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
111413 2001 XY187 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111414 2001 XN189 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111415 2001 XR190 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111416 2001 XZ190 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111417 2001 XS192 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111418 2001 XY192 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111419 2001 XA193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111420 2001 XK193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111421 2001 XD194 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
111422 2001 XM196 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111423 2001 XU196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111424 2001 XX198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111425 2001 XJ202 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111426 2001 XC203 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
111427 2001 XH203 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111428 2001 XM206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111429 2001 XN206 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111430 2001 XQ207 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111431 2001 XN208 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111432 2001 XB209 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111433 2001 XZ212 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111434 2001 XQ215 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111435 2001 XY217 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111436 2001 XU218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111437 2001 XV222 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111438 2001 XV223 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111439 2001 XJ227 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111440 2001 XK231 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111441 2001 XM232 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111442 2001 XX233 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111443 2001 XU235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111444 2001 XZ235 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111445 2001 XJ238 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111446 2001 XS238 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111447 2001 XL239 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111448 2001 XA240 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111449 2001 XG240 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111450 2001 XH240 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111451 2001 XM245 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111452 2001 XJ246 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111453 2001 XD248 14/12/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
111454 2001 XA250 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111455 2001 XL252 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111456 2001 XJ254 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111457 2001 XJ256 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111458 2001 XP256 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111459 2001 XQ256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111460 2001 XR258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
111461 2001 XN259 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111462 2001 XR259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
111463 2001 XY259 09/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
111464 2001 XC262 12/12/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
111465 2001 XO263 14/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
111466 2001 YF2 18/12/2001 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
111467 2001 YQ2 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
111468 Alba Regia 111468|Alba Regia}} 23/12/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Fűrész 5,6 km MPC · JPL
111469 2001 YQ6 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111470 2001 YE8 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111471 2001 YG8 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111472 2001 YO9 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111473 2001 YM10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111474 2001 YH12 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111475 2001 YC14 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111476 2001 YL16 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111477 2001 YX16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111478 2001 YN18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111479 2001 YT21 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111480 2001 YU24 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111481 2001 YU27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111482 2001 YN37 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111483 2001 YZ38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111484 2001 YD41 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111485 2001 YF41 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111486 2001 YY41 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111487 2001 YV44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111488 2001 YT45 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111489 2001 YH46 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111490 2001 YO46 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111491 2001 YZ46 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111492 2001 YF51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111493 2001 YB53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111494 2001 YU53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111495 2001 YM58 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111496 2001 YX58 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111497 2001 YO59 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111498 2001 YN60 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111499 2001 YF61 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111500 2001 YM62 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111501 2001 YX65 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111502 2001 YM69 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111503 2001 YM72 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
111504 2001 YU72 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111505 2001 YK73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111506 2001 YB74 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111507 2001 YE79 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111508 2001 YH79 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111509 2001 YL79 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
111510 2001 YV80 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111511 2001 YF84 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111512 2001 YS85 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111513 2001 YA86 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111514 2001 YA87 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111515 2001 YC91 17/12/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
111516 2001 YW91 17/12/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
111517 2001 YC92 18/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
111518 2001 YX95 18/12/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
111519 2001 YJ98 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111520 2001 YM98 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
111521 2001 YL99 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111522 2001 YG100 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111523 2001 YW100 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111524 2001 YT104 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111525 2001 YX109 18/12/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
111526 2001 YC110 18/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
111527 2001 YR111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
111528 2001 YT111 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111529 2001 YH112 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111530 2001 YY112 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111531 2001 YH113 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111532 2001 YL114 19/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
111533 2001 YD116 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111534 2001 YL116 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111535 2001 YJ117 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
111536 2001 YW117 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111537 2001 YD120 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111538 2001 YH122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111539 2001 YO130 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111540 2001 YL131 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111541 2001 YJ132 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111542 2001 YK133 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
111543 2001 YC134 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111544 2001 YT134 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111545 2001 YU134 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111546 2001 YY135 21/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
111547 2001 YF136 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111548 2001 YG136 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111549 2001 YC137 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111550 2001 YO137 22/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111551 2001 YT137 22/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111552 2001 YO140 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111553 2001 YQ140 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111554 2001 YA141 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111555 2001 YR153 19/12/2001 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
111556 2001 YC155 20/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
111557 2001 YN155 20/12/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
111558 Barrett 2002 AZ 06/01/2002 Desert Moon B. L. Stevens 4,0 km MPC · JPL
111559 2002 AN2 05/01/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
111560 2002 AX2 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111561 Giovanniallevi 2002 AH3 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
111562 2002 AJ3 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,9 km MPC · JPL
111563 2002 AC4 05/01/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111564 2002 AN4 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111565 2002 AP4 08/01/2002 Črni Vrh Črni Vrh 7,2 km MPC · JPL
111566 2002 AL6 06/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111567 2002 AT6 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,7 km MPC · JPL
111568 2002 AS9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
111569 2002 AU10 06/01/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
111570 Ágasvár 2002 AG11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 5,1 km MPC · JPL
111571 2002 AD13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 15 km MPC · JPL
111572 2002 AQ13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
111573 2002 AV15 04/01/2002 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
111574 2002 AV16 05/01/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
111575 2002 AK20 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
111576 2002 AQ20 06/01/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
111577 2002 AY24 08/01/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
111578 2002 AP27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
111579 2002 AT27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
111580 2002 AY32 12/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
111581 2002 AE37 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
111582 2002 AG38 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111583 2002 AV40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111584 2002 AJ41 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111585 2002 AO41 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
111586 2002 AR42 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111587 2002 AL49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111588 2002 AO49 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111589 2002 AX55 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111590 2002 AX56 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111591 2002 AJ58 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111592 2002 AY63 11/01/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111593 2002 AO65 11/01/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111594 Ráktanya 2002 AX66 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,1 km MPC · JPL
111595 2002 AK69 13/01/2002 Needville Needville Obs. 4,1 km MPC · JPL
111596 2002 AN71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111597 2002 AA75 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111598 2002 AC79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111599 2002 AH79 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111600 2002 AC80 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111601 2002 AH80 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111602 2002 AP81 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111603 2002 AA86 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111604 2002 AG86 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111605 2002 AF88 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111606 2002 AS88 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111607 2002 AE89 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
111608 2002 AL93 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111609 2002 AS94 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111610 2002 AV102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111611 2002 AD107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111612 2002 AG107 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111613 2002 AJ107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111614 2002 AC109 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111615 2002 AN110 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
111616 2002 AV111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111617 2002 AV112 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111618 2002 AR114 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
111619 2002 AV115 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111620 2002 AQ116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111621 2002 AQ118 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111622 2002 AV118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111623 2002 AK120 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111624 2002 AL125 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111625 2002 AX127 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111626 2002 AK128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
111627 2002 AF129 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111628 2002 AQ131 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111629 2002 AZ137 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111630 2002 AL138 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111631 2002 AT141 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111632 2002 AB142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111633 2002 AQ147 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111634 2002 AU147 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111635 2002 AV149 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111636 2002 AB151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111637 2002 AT151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111638 2002 AQ154 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
111639 2002 AZ157 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111640 2002 AH158 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111641 2002 AD167 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111642 2002 AE167 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
111643 2002 AP169 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
111644 2002 AJ170 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111645 2002 AK170 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
111646 2002 AH174 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111647 2002 AR179 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111648 2002 AR180 05/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
111649 2002 AS180 05/01/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
111650 2002 AZ182 05/01/2002 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
111651 2002 AM183 06/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
111652 2002 AA184 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
111653 2002 AE184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
111654 2002 AG184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
111655 2002 AR185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111656 2002 AP186 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111657 2002 AO187 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
111658 2002 AP192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
111659 2002 AU201 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111660 Jimgray 2002 AP205 13/01/2002 Apache Point SDSS 5,8 km MPC · JPL
111661 Mamiegeorge 2002 BP 16/01/2002 Needville W. G. Dillon, J. Dellinger 1,6 km MPC · JPL
111662 2002 BN3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
111663 2002 BS4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
111664 2002 BT4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
111665 2002 BC5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
111666 2002 BX5 18/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111667 2002 BH7 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111668 2002 BU9 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111669 2002 BE11 18/01/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111670 2002 BH13 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111671 2002 BK13 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111672 2002 BN13 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111673 2002 BV14 19/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111674 2002 BS19 21/01/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
111675 2002 BG21 25/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111676 2002 BJ21 25/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111677 2002 BO21 25/01/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
111678 2002 BQ21 25/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111679 2002 BS21 25/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
111680 2002 BW22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111681 2002 BC23 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111682 2002 BJ23 23/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111683 2002 BY23 23/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111684 2002 BD24 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
111685 2002 BT27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
111686 2002 BQ30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
111687 2002 CA 01/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111688 2002 CY4 03/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
111689 2002 CZ5 04/02/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
111690 2002 CO6 01/02/2002 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
111691 2002 CV9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111692 2002 CW9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111693 2002 CD10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111694 2002 CP10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111695 2002 CZ13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
111696 Helenorman 2002 CU14 08/02/2002 Needville Needville Obs. 4,8 km MPC · JPL
111697 2002 CD15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
111698 2002 CE15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
111699 2002 CP15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,3 km MPC · JPL
111700 2002 CN18 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111701 2002 CE20 04/02/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
111702 2002 CE22 05/02/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
111703 2002 CZ22 05/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
111704 2002 CQ24 06/02/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
111705 2002 CM25 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111706 2002 CH26 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111707 2002 CL26 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
111708 2002 CP26 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111709 2002 CV26 06/02/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
111710 2002 CP27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111711 2002 CT27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111712 2002 CV29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111713 2002 CX33 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111714 2002 CM34 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111715 2002 CO34 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111716 2002 CG35 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111717 2002 CE36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111718 2002 CJ38 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111719 2002 CR38 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111720 2002 CU41 07/02/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
111721 2002 CN42 07/02/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
111722 2002 CF43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
111723 2002 CV45 08/02/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
111724 2002 CC48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
111725 2002 CE50 03/02/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
111726 2002 CH50 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
111727 2002 CR50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
111728 2002 CZ51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
111729 2002 CX52 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111730 2002 CR56 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111731 2002 CY57 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
111732 2002 CW60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111733 2002 CB61 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111734 2002 CB65 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111735 2002 CT74 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
111736 2002 CH76 07/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
111737 2002 CN77 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
111738 2002 CY78 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111739 2002 CB84 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111740 2002 CD85 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111741 2002 CL85 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111742 2002 CR86 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111743 2002 CA94 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
111744 2002 CY99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111745 2002 CA103 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111746 2002 CE107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111747 2002 CZ108 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
111748 2002 CE112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111749 2002 CK113 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111750 2002 CR113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111751 2002 CU114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111752 2002 CO115 08/02/2002 Needville Needville Obs. 3,5 km MPC · JPL
111753 2002 CE116 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111754 2002 CJ119 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111755 2002 CK119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111756 2002 CE121 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
111757 2002 CX121 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111758 2002 CR125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111759 2002 CK126 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111760 2002 CT127 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111761 2002 CZ130 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111762 2002 CL131 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
111763 2002 CR132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111764 2002 CO134 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111765 2002 CF136 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111766 2002 CO139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111767 2002 CB140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111768 2002 CY144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111769 2002 CQ152 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111770 2002 CY152 11/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
111771 2002 CZ152 11/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
111772 2002 CB153 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111773 2002 CX153 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
111774 2002 CK159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111775 2002 CD161 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
111776 2002 CX164 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
111777 2002 CG166 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111778 2002 CR166 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
111779 2002 CD168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111780 2002 CR174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111781 2002 CF175 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111782 2002 CK176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
111783 2002 CJ181 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111784 2002 CO186 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111785 2002 CQ186 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
111786 2002 CZ213 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111787 2002 CM216 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111788 2002 CR235 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111789 2002 CQ236 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111790 2002 CQ238 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111791 2002 CJ239 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111792 2002 CR239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111793 2002 CG240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111794 2002 CK240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111795 2002 CX240 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
111796 2002 CS241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111797 2002 CK242 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111798 2002 CW242 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111799 2002 CB244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111800 2002 CT244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111801 2002 CZ245 15/02/2002 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
111802 2002 CA248 15/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
111803 2002 CH248 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111804 2002 CE256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
111805 2002 CZ256 04/02/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
111806 2002 CP270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
111807 2002 CC273 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
111808 2002 CE273 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
111809 2002 CF274 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111810 2002 CT276 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111811 2002 CN283 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
111812 2002 CW289 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111813 2002 CF296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111814 2002 CW299 10/02/2002 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
111815 2002 CS303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
111816 2002 CL304 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111817 2002 DF 16/02/2002 Farpoint G. Hug 5,6 km MPC · JPL
111818 Deforest 2002 DT 17/02/2002 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 5,6 km MPC · JPL
111819 2002 DD1 16/02/2002 Uccle T. Pauwels 19 km MPC · JPL
111820 2002 DK1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 5,8 km MPC · JPL
111821 2002 DS2 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111822 2002 DW2 17/02/2002 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,7 km MPC · JPL
111823 2002 DE3 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111824 2002 DS3 22/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111825 2002 DJ15 16/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
111826 2002 DB19 22/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111827 2002 ED1 05/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111828 2002 EV1 05/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111829 2002 EA6 12/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
111830 2002 EO9 14/03/2002 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
111831 2002 EB10 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111832 2002 EU10 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111833 2002 EN12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
111834 2002 EK13 05/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111835 2002 EL16 06/03/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
111836 2002 ET20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111837 2002 EW20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111838 2002 EX20 10/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
111839 2002 EU21 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
111840 2002 EA22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
111841 2002 EU26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
111842 2002 EA29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111843 2002 EH30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111844 2002 EX30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111845 2002 EA31 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111846 2002 EX31 09/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
111847 2002 EL35 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
111848 2002 EA40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111849 2002 EU40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
111850 2002 EL41 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111851 2002 EO49 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
111852 2002 EJ55 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
111853 2002 EV62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111854 2002 EN65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111855 2002 EM67 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111856 2002 EC69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111857 2002 EB71 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111858 2002 EO72 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111859 2002 EW73 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111860 2002 EQ74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111861 2002 EJ83 13/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
111862 2002 EO86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111863 2002 EW86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111864 2002 EZ86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111865 2002 EN87 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111866 2002 EJ89 12/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
111867 2002 EN89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111868 2002 EB90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111869 2002 EN91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111870 2002 EL97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111871 2002 EH98 11/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111872 2002 ED100 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
111873 2002 ED101 06/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111874 2002 EO101 06/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
111875 2002 EA102 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111876 2002 ED111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
111877 2002 EM111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
111878 2002 EE112 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111879 2002 EZ114 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
111880 2002 ER115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
111881 2002 EM126 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111882 2002 EC130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
111883 2002 EU132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
111884 2002 EU135 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
111885 2002 EO139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
111886 2002 ET142 12/03/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
111887 2002 EC147 14/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
111888 2002 EE151 15/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
111889 2002 EC152 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111890 2002 EK153 15/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
111891 2002 FV1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 11 km MPC · JPL
111892 2002 FU2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
111893 2002 FW2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
111894 2002 FD3 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111895 2002 FH3 17/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111896 2002 FL4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
111897 2002 FP4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
111898 2002 FF5 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111899 2002 FD11 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111900 2002 FS15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111901 2002 FE17 17/03/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
111902 2002 FJ29 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111903 2002 FV29 20/03/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111904 2002 FO31 20/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
111905 2002 FQ31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
111906 2002 FF33 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111907 2002 FO33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111908 2002 FY33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111909 2002 FK34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
111910 2002 FU34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
111911 2002 FE36 21/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
111912 2002 FV39 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111913 Davidgans 2002 GD 01/04/2002 Kleť KLENOT 6,4 km MPC · JPL
111914 2002 GS2 04/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111915 2002 GN3 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
111916 2002 GE5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111917 2002 GL9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
111918 2002 GS10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111919 2002 GH11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
111920 2002 GX11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
111921 2002 GH13 14/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
111922 2002 GU17 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111923 2002 GW17 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111924 2002 GS19 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111925 2002 GD20 14/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
111926 2002 GJ20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111927 2002 GX20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111928 2002 GA22 15/04/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
111929 2002 GQ23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
111930 2002 GP25 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111931 2002 GU25 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111932 2002 GG33 01/04/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
111933 2002 GK37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
111934 2002 GG38 02/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
111935 2002 GB40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
111936 2002 GE40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111937 2002 GG41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
111938 2002 GB44 04/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
111939 2002 GJ45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111940 2002 GT47 04/04/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
111941 2002 GF48 04/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
111942 2002 GB51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
111943 2002 GM51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
111944 2002 GS53 05/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
111945 2002 GY55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
111946 2002 GA56 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
111947 2002 GF56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
111948 2002 GG56 05/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
111949 2002 GY56 08/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
111950 2002 GM57 08/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
111951 2002 GY57 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
111952 2002 GX61 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111953 2002 GD62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
111954 2002 GZ65 08/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
111955 2002 GW66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
111956 2002 GX68 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
111957 2002 GP70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
111958 2002 GH72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
111959 2002 GP73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
111960 2002 GT73 09/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
111961 2002 GM75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111962 2002 GP75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111963 2002 GH78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111964 2002 GO78 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111965 2002 GP78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
111966 2002 GD79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111967 2002 GC81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111968 2002 GX81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111969 2002 GW82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111970 2002 GL83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111971 2002 GZ83 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111972 2002 GR87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111973 2002 GX87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111974 2002 GN88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111975 2002 GA89 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
111976 2002 GX92 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111977 2002 GB93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111978 2002 GM93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111979 2002 GP93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
111980 2002 GU93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111981 2002 GW93 09/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
111982 2002 GA95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111983 2002 GE95 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111984 2002 GJ95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111985 2002 GM95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
111986 2002 GC96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111987 2002 GT96 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111988 2002 GU96 09/04/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
111989 2002 GV96 09/04/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
111990 2002 GY103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
111991 2002 GL107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
111992 2002 GX110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111993 2002 GA111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111994 2002 GW111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111995 2002 GG114 11/04/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
111996 2002 GV117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111997 2002 GX123 12/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
111998 2002 GN133 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111999 2002 GB134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112000 2002 GO137 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

107.000s  • 108.000s  • 109.000s  • 110.000s  • 111.000s  • 112.000s  • 113.000s  • 114.000s  • 115.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001