Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/120001–121000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120001 2002 YL15 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120002 2002 YD20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120003 2002 YU23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120004 2002 YB24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120005 2002 YB31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120006 2002 YK31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120007 2002 YV31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120008 2003 AN5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120009 2003 AU5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120010 2003 AV5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120011 2003 AY5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120012 2003 AR7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120013 2003 AU17 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
120014 2003 AT21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120015 2003 AO24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120016 2003 AY27 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120017 2003 AD37 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120018 2003 AV38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120019 2003 AF39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120020 2003 AV40 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120021 2003 AW40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120022 2003 AA41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120023 2003 AW44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120024 2003 AN50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120025 2003 AT52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120026 2003 AR55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120027 2003 AZ57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120028 2003 AK58 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120029 2003 AD60 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
120030 2003 AF65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120031 2003 AZ68 09/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120032 2003 AV69 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120033 2003 AZ70 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
120034 2003 AK71 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120035 2003 AB75 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120036 2003 AM89 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120037 2003 AG91 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120038 Franlainsher 2003 BR1 26/01/2003 Wrightwood J. W. Young 1,4 km MPC · JPL
120039 2003 BA2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
120040 Pagliarini 2003 BF5 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,6 km MPC · JPL
120041 2003 BS6 24/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120042 2003 BQ9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120043 2003 BA11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
120044 2003 BX20 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
120045 2003 BB25 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
120046 2003 BT26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
120047 2003 BR27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
120048 2003 BJ29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
120049 2003 BT29 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
120050 2003 BE40 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120051 2003 BO66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
120052 2003 BD67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
120053 2003 BW69 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
120054 2003 BR71 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120055 2003 BD76 29/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
120056 2003 BA79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
120057 2003 BJ82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120058 2003 BZ83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120059 2003 BA84 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120060 2003 BP84 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
120061 2003 CO1 01/02/2003 Palomar NEAT 82 km MPC · JPL
120062 2003 CQ4 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120063 2003 CE5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120064 2003 CD6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120065 2003 CM6 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120066 2003 CH16 07/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
120067 2003 CQ18 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120068 2003 DC1 21/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
120069 2003 DZ3 22/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120070 2003 DC8 22/02/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
120071 2003 DM16 21/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
120072 2003 DD18 19/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
120073 2003 DR19 22/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
120074 Bass 2003 EA 01/03/2003 Jornada D. S. Dixon 3,0 km MPC · JPL
120075 2003 EE2 05/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
120076 2003 EO2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120077 2003 EU3 06/03/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
120078 2003 EH4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
120079 2003 EB10 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
120080 2003 ET11 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120081 2003 ED12 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
120082 2003 EN12 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120083 2003 EH17 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120084 2003 EW20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
120085 2003 EO23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
120086 2003 EU24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120087 2003 ET25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
120088 2003 EW32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
120089 2003 EA34 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
120090 2003 EB35 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120091 2003 EH35 07/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120092 2003 EB36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
120093 2003 EE38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
120094 2003 ET39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120095 2003 EN42 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120096 2003 EG47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
120097 2003 EG50 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
120098 2003 EJ50 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
120099 2003 EV55 09/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120100 2003 EY57 09/03/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120101 2003 FP5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
120102 2003 FU5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
120103 Dolero 2003 FW6 24/03/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 5,2 km MPC · JPL
120104 2003 FG9 21/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
120105 2003 FM11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
120106 2003 FK15 23/03/2003 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
120107 2003 FH17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120108 2003 FP24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120109 2003 FQ29 25/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
120110 2003 FZ29 25/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
120111 2003 FN38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
120112 Elizabethacton 2003 FS51 25/03/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
120113 2003 FJ58 26/03/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
120114 2003 FZ64 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
120115 2003 FW65 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
120116 2003 FR75 27/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
120117 2003 FZ80 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120118 2003 FF83 27/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
120119 2003 FK84 28/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
120120 Kankelborg 2003 FM84 28/03/2003 Needville J. Dellinger 2,4 km MPC · JPL
120121 Libbyadelman 2003 FO85 28/03/2003 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
120122 2003 FE88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
120123 2003 FT92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
120124 2003 FO98 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
120125 2003 FR100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
120126 2003 FH101 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
120127 2003 FJ101 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120128 2003 FP106 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
120129 2003 FT117 25/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
120130 2003 FL119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120131 2003 FX119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
120132 2003 FY128 26/03/2003 Palomar NEAT 533 km MPC · JPL
120133 2003 GJ4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120134 2003 GP6 02/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120135 2003 GF7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120136 2003 GY12 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
120137 2003 GW14 03/04/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
120138 2003 GB17 05/04/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
120139 2003 GV20 03/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,2 km MPC · JPL
120140 2003 GB21 03/04/2003 Uccle Uccle Obs. 4,6 km MPC · JPL
120141 Lucaslara 2003 GO21 07/04/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
120142 2003 GL38 05/04/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
120143 2003 GG42 09/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
120144 2003 GM43 09/04/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120145 2003 GZ47 08/04/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
120146 2003 GY49 07/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
120147 2003 GZ49 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120148 2003 GO51 12/04/2003 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
120149 2003 GG54 06/04/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120150 2003 GN54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
120151 2003 GQ54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
120152 2003 HJ1 21/04/2003 Siding Spring R. H. McNaught 6,1 km MPC · JPL
120153 Hoekenga 2003 HR2 21/04/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
120154 2003 HP4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
120155 2003 HS8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
120156 2003 HB10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120157 2003 HC10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120158 2003 HC15 26/04/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
120159 2003 HC23 26/04/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
120160 2003 HG30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
120161 2003 HB31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
120162 2003 HN36 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120163 2003 HG44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
120164 2003 HV45 27/04/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
120165 2003 HE46 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120166 2003 HC47 28/04/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
120167 2003 HT47 29/04/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
120168 2003 HW52 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120169 2003 HD53 30/04/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120170 2003 JO5 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120171 2003 JT6 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
120172 2003 JU9 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
120173 2003 JA10 01/05/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
120174 Jeffjenny 2003 KM3 23/05/2003 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
120175 2003 KB11 24/05/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
120176 2003 KQ30 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
120177 2003 LW3 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
120178 2003 OP32 26/07/2003 Palomar M. E. Brown, C. Trujillo, D. L. Rabinowitz 274 km MPC · JPL
120179 2003 QY75 24/08/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
120180 2003 QH104 27/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
120181 2003 UR292 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 176 km MPC · JPL
120182 2003 VQ2 14/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
120183 2003 YR138 27/12/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
120184 2004 BB45 22/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
120185 2004 BB96 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120186 Suealeman 2004 BQ111 29/01/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
120187 2004 CO3 10/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
120188 Amyaqueche 2004 CL12 11/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
120189 2004 CY84 13/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120190 2004 CL97 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
120191 Tombagg 2004 CG100 15/02/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
120192 2004 CM106 14/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
120193 2004 DM6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120194 2004 DR11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120195 2004 DL15 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120196 Kevinballou 2004 DR21 17/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
120197 2004 DU37 19/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
120198 2004 DT42 20/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
120199 2004 DN43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120200 2004 DE60 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120201 2004 ES2 13/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
120202 2004 EL6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
120203 2004 EE7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
120204 2004 EY13 11/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
120205 2004 EF27 14/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120206 2004 EA30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120207 2004 EG31 13/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
120208 Brentbarbee 2004 EK32 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
120209 2004 ES36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
120210 2004 EN39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120211 2004 ES39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120212 2004 EM54 13/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
120213 2004 EF56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
120214 Danteberdeguez 2004 EG78 15/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
120215 Kevinberry 2004 EM79 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
120216 2004 EW95 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 243 km MPC · JPL
120217 2004 FL 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120218 Richardberry 2004 FN2 17/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
120219 2004 FZ15 25/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120220 2004 FP17 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120221 2004 FJ18 28/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
120222 2004 FD23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120223 2004 FZ28 28/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
120224 2004 FB39 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120225 2004 FK45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120226 2004 FR49 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120227 2004 FZ50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120228 2004 FB52 19/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
120229 2004 FX57 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
120230 2004 FQ63 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120231 2004 FF64 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120232 2004 FH65 19/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
120233 2004 FZ65 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120234 2004 FD66 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
120235 2004 FR67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120236 2004 FA85 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120237 2004 FQ85 18/03/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
120238 2004 FL90 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
120239 2004 FP90 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120240 2004 FM98 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120241 2004 FM102 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120242 2004 FE109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120243 2004 FG110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
120244 2004 FG122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
120245 2004 FC127 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120246 2004 FM139 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
120247 2004 FR139 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
120248 2004 FR140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
120249 2004 GQ1 11/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
120250 2004 GU4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120251 2004 GB6 12/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120252 2004 GA10 13/04/2004 Mount Graham W. H. Ryan, Q. Jamieson 1,1 km MPC · JPL
120253 2004 GO14 13/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
120254 2004 GX14 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
120255 2004 GG17 10/04/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
120256 2004 GV17 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120257 2004 GL18 13/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120258 2004 GS18 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
120259 2004 GB20 15/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
120260 2004 GL20 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
120261 2004 GS27 15/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
120262 2004 GP29 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120263 2004 GJ30 12/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
120264 2004 GJ45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120265 2004 GE55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
120266 2004 GF59 12/04/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
120267 2004 GP68 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
120268 2004 GE72 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
120269 2004 GE75 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
120270 2004 GW80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120271 2004 HM3 16/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
120272 2004 HK5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120273 2004 HP5 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120274 2004 HE6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120275 2004 HB8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120276 2004 HU9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120277 2004 HV9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120278 2004 HL17 16/04/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
120279 2004 HG18 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120280 2004 HP32 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120281 2004 HV32 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120282 2004 HB34 16/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
120283 2004 HK35 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120284 2004 HO43 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
120285 Brentbos 2004 HE47 22/04/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
120286 2004 HX56 27/04/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
120287 2004 HO59 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
120288 2004 HK61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120289 2004 HM61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
120290 2004 HB62 29/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120291 2004 HA75 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
120292 2004 JA9 13/05/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
120293 2004 JQ9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120294 2004 JW15 10/05/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
120295 2004 JO16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
120296 2004 JH17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
120297 2004 JD22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120298 2004 JY24 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
120299 Billlynch 2004 JL28 09/05/2004 Sandlot G. Hug 1,3 km MPC · JPL
120300 2004 JV31 14/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120301 2004 JL34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120302 2004 JA36 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
120303 2004 JY37 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120304 2004 JP43 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
120305 2004 KF 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
120306 2004 KE6 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120307 2004 KX9 19/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120308 Deebradel 2004 KN12 22/05/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
120309 2004 KX15 23/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120310 2004 KY16 24/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120311 2004 LX2 11/06/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
120312 2004 LY2 05/06/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
120313 2004 LF4 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
120314 2004 LQ4 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
120315 2004 LZ4 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120316 2004 LB5 12/06/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
120317 2004 LY6 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
120318 2004 LQ13 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120319 2004 LZ15 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120320 2004 LL17 14/06/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120321 2004 LH30 13/06/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
120322 2004 MG2 17/06/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
120323 2004 MQ2 18/06/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120324 Falusandrás 2004 MV3 21/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
120325 2004 MH7 26/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
120326 2004 NK3 09/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
120327 2004 NV10 09/07/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
120328 2004 NP16 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
120329 2004 ND17 11/07/2004 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
120330 2004 NO25 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120331 2004 NP26 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120332 2004 OS2 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120333 2004 OY11 27/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120334 2004 OS12 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
120335 2004 OP14 17/07/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
120336 2004 PX53 08/08/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
120337 2004 PN56 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120338 2004 PX65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
120339 2004 PM71 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120340 2004 PD106 14/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
120341 2004 QX12 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
120342 2004 RU113 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120343 2004 RU137 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
120344 2004 RU150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120345 2004 RQ193 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120346 2004 RG319 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
120347 Salacia 2004 SB60 22/09/2004 Palomar H. G. Roe, M. E. Brown, K. M. Barkume cubewano ( 671 km MPC · JPL
120348 2004 TY364 03/10/2004 Palomar M. E. Brown, C. Trujillo, D. L. Rabinowitz 612 km MPC · JPL
120349 Kalas 2004 XC42 12/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 5,3 km MPC · JPL
120350 Richburns 2005 JC1 03/05/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
120351 Beckymasterson 2005 JA168 14/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
120352 Gordonwong 2005 JG177 13/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
120353 Katrinajackson 2005 LM6 04/06/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
120354 Mikejones 2005 LD40 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
120355 2005 MD5 16/06/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
120356 2005 MS8 28/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
120357 2005 MZ15 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
120358 2005 MN36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120359 2005 ME41 30/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
120360 2005 MT43 27/06/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
120361 Guido 2005 NZ 03/07/2005 New Mexico Skies A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
120362 2005 NK8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120363 2005 NU17 03/07/2005 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
120364 Stevecooley 2005 ND20 03/07/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
120365 2005 NP48 07/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
120366 2005 NC56 05/07/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
120367 Grabow 2005 NL67 02/07/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
120368 Phillipcoulter 2005 NO67 03/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
120369 2005 NW94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
120370 2005 OS1 26/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
120371 2005 OB16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120372 2005 PY 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
120373 2005 PA2 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
120374 2005 PL2 01/08/2005 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
120375 Kugel 2005 PB6 10/08/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,4 km MPC · JPL
120376 2005 PY6 04/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
120377 2005 PW14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
120378 2005 QL9 25/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
120379 2005 QO9 24/08/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
120380 2005 QP10 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120381 2005 QQ22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
120382 2005 QD25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120383 2005 QD26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
120384 2005 QU29 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
120385 2005 QB36 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
120386 2005 QE38 25/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
120387 2005 QL38 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
120388 2005 QD39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
120389 2005 QK79 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
120390 2005 QL79 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
120391 2005 QU80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
120392 2005 QF86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120393 2005 QH88 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120394 2005 QB107 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
120395 2005 QQ110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120396 2005 QA112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
120397 2005 QU112 27/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
120398 2005 QB142 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120399 2005 QK156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
120400 2005 QP160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120401 2005 RT6 03/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
120402 2005 RY8 08/09/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
120403 2005 RE24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
120404 2005 RH33 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120405 Svyatylivka 2005 SQ4 24/09/2005 Andrushivka O. Geraščenko, Y. Ivaščenko 2,3 km MPC · JPL
120406 2005 SV15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120407 2005 SV20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120408 2005 SX37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120409 2178 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
120410 2225 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
120411 2857 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
120412 3017 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
120413 4815 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
120414 4880 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
120415 6057 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
120416 6123 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
120417 6264 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
120418 6633 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
120419 2308 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
120420 4133 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
120421 1604 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
120422 2023 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
120423 2061 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
120424 2099 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
120425 2113 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
120426 3080 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
120427 1155 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
120428 2128 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
120429 2225 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
120430 2303 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
120431 2448 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
120432 2614 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
120433 3132 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
120434 3202 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
120435 3310 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
120436 4589 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
120437 5101 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
120438 1978 NU 07/07/1978 Palomar J. G. Williams 4,3 km MPC · JPL
120439 1978 VJ4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
120440 1978 VU9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
120441 1979 MZ7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
120442 1981 DW 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
120443 1981 DK2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
120444 1981 EQ13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
120445 1981 EU16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
120446 1981 EF21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
120447 1981 EP32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
120448 1981 EO43 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
120449 1981 ED44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
120450 1982 SV 20/09/1982 Palomar E. F. Helin 2,0 km MPC · JPL
120451 1983 QU 30/08/1983 Palomar J. Gibson 1,1 km MPC · JPL
120452 Schombert 1988 NA 06/07/1988 Palomar A. Maury 5,0 km MPC · JPL
120453 1988 RE12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 12 km MPC · JPL
120454 1988 SJ2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 17 km MPC · JPL
120455 1989 GF2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
120456 1989 JB 03/05/1989 Palomar E. F. Helin 2,3 km MPC · JPL
120457 1990 QZ2 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 1,8 km MPC · JPL
120458 1990 SN5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
120459 1990 SQ6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
120460 Hambach 1990 TD7 13/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,6 km MPC · JPL
120461 Gandhi 1990 TK9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,0 km MPC · JPL
120462 Amanohashidate 1990 UE2 26/10/1990 Geisei T. Seki 4,4 km MPC · JPL
120463 1991 GQ4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
120464 1991 PV5 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
120465 1991 TO15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
120466 1991 VS7 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120467 1991 VM9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
120468 1991 VO9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120469 1992 DG9 29/02/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
120470 1992 DY10 29/02/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
120471 1992 EN2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120472 1992 ET7 01/03/1992 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
120473 1992 EE9 02/03/1992 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
120474 1992 EH14 02/03/1992 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
120475 1992 EF16 01/03/1992 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
120476 1992 EB31 01/03/1992 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
120477 1992 OT6 30/07/1992 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
120478 1992 QS 29/08/1992 Palomar E. F. Helin 2,4 km MPC · JPL
120479 1992 RO4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
120480 1992 RS7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
120481 Johannwalter 1992 SP17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
120482 1992 TA 02/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120483 1993 BW8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120484 1993 FR7 17/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
120485 1993 FW7 17/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
120486 1993 FG11 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
120487 1993 FP12 17/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
120488 1993 FZ16 19/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
120489 1993 FL19 17/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
120490 1993 FA24 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
120491 1993 FM29 21/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
120492 1993 FO30 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
120493 1993 FJ45 19/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
120494 1993 FZ45 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
120495 1993 FZ46 19/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
120496 1993 FB50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
120497 1993 FF50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
120498 1993 FD53 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
120499 1993 NA 09/07/1993 Stroncone A. Vagnozzi 1,4 km MPC · JPL
120500 1993 OM 24/07/1993 Stroncone A. Vagnozzi 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120501 1993 PA8 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
120502 1993 QD9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
120503 1993 RW3 12/09/1993 Palomar PCAS 2,4 km MPC · JPL
120504 1993 SS10 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
120505 1993 ST10 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
120506 1993 TO1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
120507 1993 TK14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120508 1993 TC16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
120509 1993 TJ16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
120510 1993 TU16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
120511 1993 TA20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
120512 1993 TW20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120513 1993 TJ25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
120514 1993 TY26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
120515 1993 TX31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
120516 1993 TY33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
120517 1993 UU8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
120518 1993 VC7 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120519 1994 AM7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
120520 1994 AW14 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120521 1994 CY11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
120522 1994 NU2 11/07/1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
120523 1994 PR4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
120524 1994 PW4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
120525 1994 PV6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120526 1994 PB7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 910 m MPC · JPL
120527 1994 PZ7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
120528 1994 PD12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
120529 1994 PH20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
120530 1994 PJ21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
120531 1994 PV26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
120532 1994 PX38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
120533 1994 PM39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120534 1994 RS5 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
120535 1994 RO6 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120536 1994 RV10 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120537 1994 RO29 03/09/1994 La Silla La Silla Obs. 3,0 km MPC · JPL
120538 1994 SP5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120539 1994 SQ5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
120540 1994 SK13 30/09/1994 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
120541 1994 TX3 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120542 1994 TX8 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120543 1994 UC7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120544 1994 WK 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
120545 1994 WS 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
120546 1994 WJ8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120547 1994 YJ3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120548 1995 BO 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
120549 1995 BL10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120550 1995 BS10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120551 1995 BX10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
120552 1995 CY2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
120553 1995 CZ2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
120554 1995 CW5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
120555 1995 CV8 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120556 1995 CG10 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120557 1995 DY3 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120558 1995 DN4 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
120559 1995 EB2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120560 1995 EZ4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120561 1995 EJ5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
120562 1995 FP4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120563 1995 FY4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120564 1995 FD5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120565 1995 FX5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120566 1995 FB6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120567 1995 FU6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
120568 1995 FX12 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120569 Huangrunqian 1995 FU20 24/03/1995 Xinglong SCAP 7,3 km MPC · JPL
120570 1995 GK2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120571 1995 HF1 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120572 1995 MQ4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120573 1995 MU7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120574 1995 OB10 19/07/1995 Xinglong SCAP 940 m MPC · JPL
120575 1995 QD 17/08/1995 Colleverde V. S. Casulli 3,9 km MPC · JPL
120576 1995 QK2 25/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
120577 1995 QU5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120578 1995 QV12 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120579 1995 QB15 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120580 1995 SF 17/09/1995 Kleť Z. Moravec 1,1 km MPC · JPL
120581 1995 SN7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
120582 1995 SB12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
120583 1995 SS15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120584 1995 SU15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120585 1995 SA24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
120586 1995 SE25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120587 1995 SM31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
120588 1995 SK34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120589 1995 SP34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120590 1995 ST42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120591 1995 SE51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
120592 1995 SM52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
120593 1995 SR62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120594 1995 SD72 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120595 1995 TK6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120596 1995 UM12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120597 1995 UW14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
120598 1995 UU17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
120599 1995 UN35 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
120600 1995 UE56 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120601 1995 UN73 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120602 1995 VZ1 11/11/1995 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
120603 1995 VN4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
120604 1995 VF7 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120605 1995 VX7 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120606 1995 VH11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120607 1995 VH17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120608 1995 WV11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120609 1995 WW12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120610 1995 WF15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
120611 1995 WB17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
120612 1995 WF18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
120613 1995 WV19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120614 1995 WZ24 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120615 1995 WO27 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120616 1995 WE33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120617 1995 XE4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
120618 1995 YD5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
120619 1995 YU10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120620 1995 YT20 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
120621 1996 AS13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120622 1996 AD14 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120623 1996 BM6 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120624 1996 EM2 11/03/1996 Haleakala AMOS 5,8 km MPC · JPL
120625 1996 ES6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120626 1996 EE8 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
120627 1996 EM9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
120628 1996 FO21 24/03/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
120629 1996 GC8 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120630 1996 GL8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
120631 1996 GX9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
120632 1996 GC10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
120633 1996 GZ11 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120634 1996 GP14 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120635 1996 HE16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
120636 1996 HW17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
120637 1996 JC12 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120638 1996 JC13 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120639 1996 KJ3 24/05/1996 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
120640 1996 PN 09/08/1996 Macquarie R. H. McNaught, J. B. Child 5,1 km MPC · JPL
120641 1996 PH4 10/08/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
120642 1996 PY5 10/08/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
120643 Rudimandl 1996 RU 10/09/1996 Kleť M. Tichý 1,5 km MPC · JPL
120644 1996 RM3 11/09/1996 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
120645 1996 RA10 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120646 1996 RE17 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120647 1996 SZ3 21/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120648 1996 SE4 19/09/1996 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
120649 1996 TZ3 08/10/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
120650 1996 TV7 11/10/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
120651 1996 TA10 15/10/1996 Sudbury D. di Cicco 3,0 km MPC · JPL
120652 1996 TF16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120653 1996 TB19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120654 1996 TU26 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120655 1996 TZ29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120656 1996 TV45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120657 1996 UP2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120658 1996 UQ2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120659 1996 UX2 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120660 1996 VA 01/11/1996 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
120661 1996 VZ2 11/11/1996 Sudbury D. di Cicco 2,5 km MPC · JPL
120662 1996 VK9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
120663 1996 VN15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120664 1996 VR15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120665 1996 XT 01/12/1996 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
120666 1996 XL4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
120667 1996 XB8 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
120668 1996 XM8 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120669 1996 XT13 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120670 1996 XM21 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120671 1996 XT25 12/12/1996 Oohira T. Urata 3,3 km MPC · JPL
120672 1997 AK 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
120673 1997 AA6 02/01/1997 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
120674 1997 AV7 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
120675 1997 AO10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120676 1997 AO16 14/01/1997 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
120677 1997 AW20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120678 1997 BB4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
120679 1997 BW4 29/01/1997 Sormano A. Testa, P. Chiavenna 4,0 km MPC · JPL
120680 1997 BT5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
120681 1997 BB6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
120682 1997 CZ1 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120683 1997 CJ6 06/02/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 4,0 km MPC · JPL
120684 1997 CA9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120685 1997 CM9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
120686 1997 CY10 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120687 1997 CJ11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120688 1997 CM23 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120689 1997 EG5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120690 1997 EE9 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120691 1997 EZ28 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120692 1997 EA37 05/03/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
120693 1997 GN1 08/04/1997 Ondřejov P. Pravec 3,7 km MPC · JPL
120694 1997 GV5 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120695 1997 GU40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120696 1997 HH 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
120697 1997 HP1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
120698 1997 HG13 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120699 1997 HM14 27/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120700 1997 HO16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120701 1997 HR16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
120702 1997 JC5 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
120703 1997 JM13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
120704 1997 KO3 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120705 1997 LH14 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
120706 1997 MD1 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
120707 1997 ML1 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
120708 1997 MA2 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120709 1997 MC5 29/06/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120710 1997 MX8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120711 1997 MC9 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
120712 1997 MH9 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
120713 1997 QO2 30/08/1997 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
120714 1997 SQ3 25/09/1997 Rand G. R. Viscome 1,6 km MPC · JPL
120715 1997 SG4 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
120716 1997 SM5 28/09/1997 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
120717 1997 SG6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120718 1997 SF8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120719 1997 SQ11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
120720 1997 SG12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120721 1997 SP13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120722 1997 SV13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
120723 1997 SA16 27/09/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
120724 1997 SV16 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
120725 1997 SL18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120726 1997 SR30 25/09/1997 Uccle T. Pauwels 1,6 km MPC · JPL
120727 1997 SF32 27/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,4 km MPC · JPL
120728 1997 SG32 28/09/1997 Haleakala AMOS 1,9 km MPC · JPL
120729 1997 SH32 28/09/1997 Haleakala AMOS 1,3 km MPC · JPL
120730 Zhouyouyuan 1997 SN33 26/09/1997 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
120731 1997 TY2 03/10/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
120732 1997 TS3 03/10/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
120733 1997 TN5 02/10/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
120734 1997 TH9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120735 Ogawakiyoshi 1997 TD11 07/10/1997 Yatsuka H. Abe 2,1 km MPC · JPL
120736 1997 TA17 09/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,5 km MPC · JPL
120737 1997 TL17 08/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
120738 1997 TO17 02/10/1997 Haleakala AMOS 1,5 km MPC · JPL
120739 1997 TE26 11/10/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
120740 1997 UE16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120741 Iijimayuichi 1997 UJ22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
120742 1997 VW1 04/11/1997 Ondřejov L. Kotková 790 m MPC · JPL
120743 1997 VN5 08/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
120744 1997 WX4 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120745 1997 WR9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120746 1997 WC10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120747 1997 WE11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120748 1997 WB12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120749 1997 WR12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120750 1997 WX19 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
120751 1997 WH21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
120752 1997 WW24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120753 1997 WW28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120754 1997 WL31 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120755 1997 WH39 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120756 1997 XN7 05/12/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120757 1997 YS7 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120758 1997 YO13 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120759 1997 YY17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
120760 1997 YQ18 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
120761 1998 AX1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
120762 1998 AQ4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
120763 1998 BW5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
120764 1998 BV8 18/01/1998 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
120765 1998 BD13 23/01/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
120766 1998 BA16 26/01/1998 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
120767 1998 BS26 27/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,3 km MPC · JPL
120768 1998 BM29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
120769 1998 CM1 06/02/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
120770 1998 DB7 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120771 1998 DD8 21/02/1998 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
120772 1998 DM15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
120773 1998 DA19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120774 1998 DQ20 24/02/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
120775 1998 DB23 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
120776 1998 DQ23 28/02/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
120777 1998 DZ25 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
120778 1998 DQ34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
120779 1998 ET8 05/03/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
120780 1998 EY10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
120781 1998 EL11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
120782 1998 EM12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
120783 1998 EN19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
120784 1998 EY20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
120785 1998 FT3 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120786 1998 FO7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120787 1998 FS12 20/03/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
120788 1998 FD16 26/03/1998 Kleť Kleť Obs. 4,9 km MPC · JPL
120789 1998 FQ24 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
120790 1998 FX25 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120791 1998 FP28 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120792 1998 FE35 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120793 1998 FT37 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120794 1998 FX53 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120795 1998 FR54 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120796 1998 FF58 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
120797 1998 FW60 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120798 1998 FO63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120799 1998 FA64 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120800 1998 FN68 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120801 1998 FU72 30/03/1998 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
120802 1998 FV94 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
120803 1998 FY114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120804 1998 FJ125 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120805 1998 FF138 28/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
120806 1998 GE6 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
120807 1998 HK 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120808 1998 HL7 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120809 1998 HU7 21/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,8 km MPC · JPL
120810 1998 HA12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
120811 1998 HT17 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120812 1998 HZ24 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120813 1998 HW28 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120814 1998 HW37 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120815 1998 HB42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
120816 1998 HN42 30/04/1998 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
120817 1998 HW55 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
120818 1998 HA68 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120819 1998 HA87 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120820 1998 HL89 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120821 1998 HY94 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
120822 1998 HK96 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
120823 1998 HZ107 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
120824 1998 HG109 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
120825 1998 HE111 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120826 1998 HH112 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
120827 1998 HZ115 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
120828 1998 HE122 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120829 1998 HV124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
120830 1998 HB130 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120831 1998 HN130 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
120832 1998 HQ133 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120833 1998 HF146 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120834 1998 HG146 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120835 1998 HM153 24/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120836 1998 KL7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
120837 1998 KE9 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
120838 1998 KN31 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120839 1998 KX38 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
120840 1998 KH43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
120841 1998 KC52 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120842 1998 KD55 23/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120843 1998 KM57 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120844 1998 KL60 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120845 1998 KU63 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120846 1998 KM67 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
120847 1998 MG 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
120848 1998 MM33 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120849 1998 OJ3 23/07/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
120850 1998 OO8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
120851 1998 OF12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
120852 1998 OO15 20/07/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
120853 1998 QK4 17/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,3 km MPC · JPL
120854 1998 QQ12 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
120855 1998 QO23 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120856 1998 QP25 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
120857 1998 QX43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120858 1998 QT44 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120859 1998 QT49 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
120860 1998 QW59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120861 1998 QA74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120862 1998 QL75 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
120863 1998 QF94 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
120864 1998 QK99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
120865 1998 QN106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
120866 1998 RL2 15/09/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
120867 1998 RM2 15/09/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
120868 1998 RA13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120869 1998 RZ15 14/09/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
120870 1998 RM16 11/09/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120871 1998 RT19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120872 1998 RD23 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120873 1998 RH26 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120874 1998 RM27 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
120875 1998 RU30 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120876 1998 RM31 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
120877 1998 RF37 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120878 1998 RQ37 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
120879 1998 RP41 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
120880 1998 RW42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120881 1998 RG45 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
120882 1998 RM48 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120883 1998 RH49 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
120884 1998 RY50 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120885 1998 RY53 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120886 1998 RV67 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120887 1998 RF70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120888 1998 RM70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120889 1998 RT75 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120890 1998 SU 16/09/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
120891 1998 SD1 16/09/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
120892 1998 SO3 17/09/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
120893 1998 SN8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120894 1998 SK13 21/09/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
120895 1998 ST14 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120896 1998 SX19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
120897 1998 SD21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120898 1998 SL21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120899 1998 SN21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120900 1998 SP25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
120901 1998 SD26 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
120902 1998 SL28 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120903 1998 SV31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
120904 1998 SW31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
120905 1998 SY32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120906 1998 SL39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
120907 1998 SW40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
120908 1998 SO41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
120909 1998 SO58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
120910 1998 SR59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
120911 1998 SP65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
120912 1998 SP75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
120913 1998 SE78 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120914 1998 SZ78 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120915 1998 SX81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120916 1998 SB83 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
120917 1998 SV83 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
120918 1998 SA84 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120919 1998 SU85 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120920 1998 SY85 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
120921 1998 SW92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120922 1998 SO93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
120923 1998 SM99 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120924 1998 SS104 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120925 1998 SC107 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120926 1998 SH107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120927 1998 SJ108 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
120928 1998 SP109 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120929 1998 SM114 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120930 1998 SX121 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120931 1998 SU123 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120932 1998 SL131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
120933 1998 SL147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
120934 1998 SE149 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
120935 1998 SG150 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
120936 1998 SJ153 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
120937 1998 SD155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120938 1998 SB162 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
120939 1998 SV162 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
120940 1998 TN12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
120941 1998 TB17 14/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120942 Rendafuzhong 1998 TB18 01/10/1998 Xinglong SCAP 980 m MPC · JPL
120943 1998 TN22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
120944 1998 TH23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
120945 1998 TJ26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
120946 1998 TZ28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120947 1998 TN29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
120948 1998 TZ37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
120949 1998 UU3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120950 1998 UY6 20/10/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,3 km MPC · JPL
120951 1998 UA9 17/10/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
120952 1998 UV14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120953 1998 UQ22 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
120954 1998 UD25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
120955 1998 UO31 22/10/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
120956 1998 UX37 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120957 1998 UW40 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
120958 1998 UA43 28/10/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
120959 1998 UP48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
120960 1998 VC3 10/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
120961 1998 VJ4 11/11/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
120962 1998 VM11 10/11/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
120963 1998 VE12 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
120964 1998 VK22 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120965 1998 VV27 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
120966 1998 VT29 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
120967 1998 VL30 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120968 1998 VH32 10/11/1998 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
120969 1998 VM38 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
120970 1998 VR43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120971 1998 VN49 11/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
120972 1998 WE4 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,6 km MPC · JPL
120973 1998 WW4 19/11/1998 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
120974 1998 WW8 18/11/1998 Chichibu N. Satō 1,8 km MPC · JPL
120975 1998 WE19 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
120976 1998 WL25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
120977 1998 WN28 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
120978 1998 WU35 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
120979 1998 XU 07/12/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
120980 1998 XY5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
120981 1998 XZ5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
120982 1998 XE6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
120983 1998 XG7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
120984 1998 XN7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
120985 1998 XT15 15/12/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
120986 1998 XM17 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
120987 1998 XA18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
120988 1998 XM18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
120989 1998 XG21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120990 1998 XP21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
120991 1998 XQ21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
120992 1998 XS23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
120993 1998 XC25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
120994 1998 XQ49 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
120995 1998 XQ62 11/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
120996 1998 XE79 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
120997 1998 XT96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,0 km MPC · JPL
120998 1998 YB2 16/12/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
120999 1998 YC2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
121000 1998 YG2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

116.000s  • 117.000s  • 118.000s  • 119.000s  • 120.000s  • 121.000s  • 122.000s  • 123.000s  • 124.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001