Danh sách tiểu hành tinh/104001–105000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104001 2000 DO99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104002 2000 DX99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104003 2000 DD100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104004 2000 DU100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104005 2000 DS101 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104006 2000 DG102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104007 2000 DT102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104008 2000 DY102 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104009 2000 DD103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104010 2000 DH105 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104011 2000 DQ105 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104012 2000 DV106 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104013 2000 DL107 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104014 2000 DR107 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104015 2000 DF108 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104016 2000 DH108 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104017 2000 DO108 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104018 2000 DF109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104019 2000 DT109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104020 Heilbronn 2000 DL110 26/02/2000 Uccle T. Pauwels 4,2 km MPC · JPL
104021 2000 DW110 25/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104022 2000 DJ111 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104023 2000 DZ111 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104024 2000 DA112 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104025 2000 DF112 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104026 2000 DY112 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
104027 2000 DA113 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
104028 2000 DT113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
104029 2000 DG115 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
104030 2000 DK116 25/02/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
104031 2000 EA 01/03/2000 Oaxaca J. M. Roe 6,2 km MPC · JPL
104032 2000 ED1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104033 2000 EJ1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104034 2000 EK1 03/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
104035 2000 ER1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104036 2000 EJ4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
104037 2000 EK4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
104038 2000 EP4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
104039 2000 EY5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104040 2000 EK6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
104041 2000 EE8 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104042 2000 EJ10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104043 2000 EU10 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104044 2000 EA11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104045 2000 EC11 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104046 2000 EW11 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
104047 2000 EM12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104048 2000 EL13 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104049 2000 EP13 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
104050 2000 ET13 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104051 2000 ET14 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104052 Zachery 2000 EE15 06/03/2000 Lake Tekapo N. Brady 1,8 km MPC · JPL
104053 2000 EE16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
104054 2000 ET16 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104055 2000 EQ17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104056 2000 ES17 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104057 2000 EU17 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104058 2000 EV17 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104059 2000 EZ17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104060 2000 EM18 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104061 2000 EP18 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104062 2000 EU18 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104063 2000 EX18 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104064 2000 EF19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104065 2000 EJ19 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104066 2000 EN20 03/03/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
104067 2000 EY20 03/03/2000 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
104068 2000 EJ22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
104069 2000 EU22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104070 2000 EM23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
104071 2000 ET23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
104072 2000 EU23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
104073 2000 EZ24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
104074 2000 ES25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
104075 2000 EE27 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104076 2000 EB28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104077 2000 EF28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104078 2000 EK29 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104079 2000 EC30 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104080 2000 EE30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104081 2000 EH30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104082 2000 EQ30 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104083 2000 EU30 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104084 2000 EA32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104085 2000 EF32 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104086 2000 EM32 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104087 2000 EV32 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104088 2000 EZ32 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104089 2000 EJ33 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104090 2000 ET33 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104091 2000 EA34 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104092 2000 EN34 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104093 2000 EO34 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104094 2000 EX34 06/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104095 2000 EB35 06/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104096 2000 EN35 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104097 2000 EH36 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104098 2000 EQ37 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104099 2000 EW37 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104100 2000 ER39 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104101 2000 EK42 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
104102 2000 EB43 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
104103 2000 EW43 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104104 2000 EB44 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104105 2000 EQ44 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104106 2000 ES44 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104107 2000 EB45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104108 2000 EH45 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104109 2000 EN46 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104110 2000 EA47 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104111 2000 EE47 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104112 2000 EO47 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104113 2000 EJ49 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104114 2000 EO50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
104115 2000 EX51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
104116 2000 EF52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
104117 2000 EZ52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
104118 2000 EU53 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
104119 2000 EF54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
104120 2000 EL55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
104121 2000 ET55 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104122 2000 EG56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104123 2000 EY56 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104124 2000 EU57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104125 2000 EC58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104126 2000 ET58 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104127 2000 EG59 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104128 2000 EK59 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104129 2000 EB60 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104130 2000 EZ60 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104131 2000 EE61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104132 2000 EO61 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
104133 2000 EX62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104134 2000 EB63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104135 2000 EG63 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104136 2000 EH63 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104137 2000 EE64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104138 2000 EQ64 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104139 2000 EA65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104140 2000 EB65 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104141 2000 EE65 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104142 2000 EN65 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104143 2000 EU65 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104144 2000 EP66 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104145 2000 EW66 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104146 2000 EE67 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104147 2000 EH67 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104148 2000 EJ67 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104149 2000 ET67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104150 2000 EE68 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104151 2000 EK68 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104152 2000 EU68 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104153 2000 EC69 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104154 2000 EP69 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
104155 2000 ER69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104156 2000 ET69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104157 2000 EW69 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104158 2000 EF70 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
104159 2000 ED73 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
104160 2000 EF74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
104161 2000 EQ75 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104162 2000 EB76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104163 2000 EL76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104164 2000 EP77 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104165 2000 EY77 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104166 2000 EL78 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104167 2000 EL79 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
104168 2000 EU79 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104169 2000 EB80 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
104170 2000 EB81 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104171 2000 EK81 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104172 2000 EE82 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104173 2000 EE83 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104174 2000 EY83 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104175 2000 EJ84 06/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104176 2000 EX85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104177 2000 EO87 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104178 2000 EC90 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104179 2000 EZ90 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104180 2000 EM91 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
104181 2000 EA96 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104182 2000 EB96 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104183 2000 EH96 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104184 2000 EK96 11/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
104185 2000 EG98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
104186 2000 EH98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104187 2000 EJ98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104188 2000 EW99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
104189 2000 EQ100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
104190 2000 EL101 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
104191 2000 EN101 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
104192 2000 EE102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
104193 2000 EO102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
104194 2000 EE103 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104195 2000 EN103 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104196 2000 EL105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
104197 2000 ET105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
104198 2000 ED106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
104199 2000 EO107 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104200 2000 EL108 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104201 2000 EN108 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
104202 2000 ES108 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104203 2000 EY109 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
104204 2000 EA111 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
104205 2000 EE112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104206 2000 EO112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104207 2000 ED113 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104208 2000 EQ113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
104209 2000 EN115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
104210 Leeupton 2000 ES116 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104211 2000 EW116 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104212 2000 ER117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
104213 2000 EE118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
104214 2000 EJ118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
104215 2000 ES118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
104216 2000 EF119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
104217 2000 EM119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
104218 2000 EU119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
104219 2000 EO120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
104220 2000 EP120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
104221 2000 EU120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
104222 2000 EH121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
104223 2000 EP121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
104224 2000 EC122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
104225 2000 EE123 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104226 2000 EN123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
104227 2000 EH125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
104228 2000 EG127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
104229 2000 ER128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
104230 2000 EZ128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
104231 2000 EE129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
104232 2000 ET129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
104233 2000 EV129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104234 2000 EL130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
104235 2000 EL131 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104236 2000 EG132 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104237 2000 EU132 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104238 2000 EB133 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104239 2000 EG133 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104240 2000 ET133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104241 2000 EB134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
104242 2000 EL134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104243 2000 ES134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
104244 2000 EX134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
104245 2000 ED135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
104246 2000 EM135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
104247 2000 EH136 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104248 2000 EJ136 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104249 2000 EQ136 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104250 2000 ET136 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104251 2000 EJ137 07/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104252 2000 EJ138 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104253 2000 EK138 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104254 2000 ET139 12/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
104255 2000 EJ140 01/03/2000 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
104256 2000 EA141 02/03/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
104257 2000 EC141 02/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
104258 2000 EQ141 02/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
104259 2000 EK142 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
104260 2000 EF144 03/03/2000 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
104261 2000 ES144 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
104262 2000 EY144 03/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
104263 2000 EZ144 03/03/2000 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
104264 2000 EW145 03/03/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
104265 2000 EK146 04/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
104266 2000 EW146 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104267 2000 EM147 04/03/2000 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
104268 2000 EA148 04/03/2000 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
104269 2000 EC148 04/03/2000 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
104270 2000 EC149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104271 2000 EF149 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104272 2000 ES149 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104273 2000 EU149 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104274 2000 EU150 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
104275 2000 EW150 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
104276 2000 EL151 06/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104277 2000 ER151 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
104278 2000 EK152 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
104279 2000 EE153 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
104280 2000 ED154 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
104281 2000 ET154 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
104282 2000 EK155 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104283 2000 EL155 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104284 2000 EX155 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104285 2000 EH156 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104286 2000 EF157 11/03/2000 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
104287 2000 EM157 11/03/2000 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
104288 2000 EC158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
104289 2000 EW158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
104290 2000 EB164 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104291 2000 EU164 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104292 2000 EC165 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104293 2000 EN166 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104294 2000 ER168 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104295 2000 EH169 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104296 2000 ET169 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
104297 2000 EK171 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104298 2000 EG172 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104299 2000 EM173 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104300 2000 ET174 01/03/2000 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104301 2000 EZ175 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104302 2000 ED178 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104303 2000 EA179 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104304 2000 EM179 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104305 2000 EH183 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104306 2000 EM185 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
104307 2000 EO186 02/03/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
104308 2000 ES186 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
104309 2000 EL192 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104310 2000 ER194 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104311 2000 EY195 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104312 2000 EQ196 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104313 2000 EM201 15/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104314 2000 EC203 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 3,4 km MPC · JPL
104315 2000 FO 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104316 2000 FP1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
104317 2000 FD2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
104318 2000 FF2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
104319 2000 FM2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
104320 2000 FP2 26/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
104321 2000 FD3 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104322 2000 FF4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
104323 2000 FT4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
104324 2000 FX4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104325 2000 FM6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
104326 2000 FU6 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
104327 2000 FA7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104328 2000 FW7 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
104329 2000 FN8 25/03/2000 Kleť Kleť Obs. 7,0 km MPC · JPL
104330 2000 FY8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
104331 2000 FA9 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
104332 2000 FD9 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
104333 2000 FO9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104334 2000 FF10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104335 2000 FF11 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
104336 2000 FM12 28/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
104337 2000 FT12 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104338 2000 FA13 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
104339 2000 FF13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104340 2000 FN13 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104341 2000 FR13 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104342 2000 FH15 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104343 2000 FW15 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104344 2000 FX15 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104345 2000 FD16 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
104346 2000 FY16 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
104347 2000 FZ16 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104348 2000 FL17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104349 2000 FO17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104350 2000 FB18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104351 2000 FF18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104352 2000 FP18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104353 2000 FR19 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104354 2000 FX19 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104355 2000 FF20 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104356 2000 FM20 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104357 2000 FO20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104358 2000 FT20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104359 2000 FV20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104360 2000 FK21 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104361 2000 FV21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104362 2000 FS22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104363 2000 FH23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104364 2000 FK26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
104365 2000 FP26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
104366 2000 FC27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
104367 2000 FG27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
104368 2000 FL27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
104369 2000 FT27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
104370 2000 FV27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
104371 2000 FH29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
104372 2000 FT29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
104373 2000 FV29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104374 2000 FN30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
104375 2000 FE31 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104376 2000 FC32 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104377 2000 FF32 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104378 2000 FR33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104379 2000 FB34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104380 2000 FP34 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104381 2000 FW34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104382 2000 FA35 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104383 2000 FD36 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104384 2000 FF36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104385 2000 FL36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104386 2000 FV36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104387 2000 FY36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104388 2000 FZ36 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104389 2000 FP38 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104390 2000 FR38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104391 2000 FX38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104392 2000 FW39 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
104393 2000 FC41 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
104394 2000 FO41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104395 2000 FW41 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104396 2000 FC42 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104397 2000 FN43 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104398 2000 FC44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104399 2000 FB45 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104400 2000 FO45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104401 2000 FY45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104402 2000 FU46 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104403 2000 FG47 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104404 2000 FH47 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104405 2000 FJ48 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104406 2000 FN51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
104407 2000 FP51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104408 2000 FD52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
104409 2000 FM55 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104410 2000 FF56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104411 2000 FM56 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104412 2000 FT56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104413 2000 FV56 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104414 2000 FZ56 30/03/2000 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
104415 2000 FG57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
104416 2000 FS57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
104417 2000 FX57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104418 2000 FB58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
104419 2000 FN58 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
104420 2000 FY58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
104421 2000 FG59 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104422 2000 FJ59 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104423 2000 FA60 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104424 2000 FS60 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104425 2000 FK61 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104426 2000 FR61 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104427 2000 FE62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
104428 2000 FK62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
104429 2000 FE63 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
104430 2000 FD64 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104431 2000 FP64 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104432 2000 FX64 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104433 2000 FP66 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104434 2000 FT66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
104435 2000 FD67 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
104436 2000 FG68 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
104437 2000 FL72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
104438 2000 FH73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104439 2000 FW73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
104440 2000 FC74 31/03/2000 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
104441 2000 GQ 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
104442 2000 GB1 02/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
104443 2000 GS2 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104444 2000 GR3 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104445 2000 GA4 07/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
104446 2000 GT4 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104447 2000 GP5 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104448 2000 GE6 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104449 2000 GK6 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104450 2000 GT6 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104451 2000 GJ7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104452 2000 GK7 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104453 2000 GS7 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
104454 2000 GU7 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104455 2000 GC8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104456 2000 GG8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104457 2000 GL8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
104458 2000 GG9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104459 2000 GJ9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104460 2000 GF10 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104461 2000 GL10 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104462 2000 GO10 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
104463 2000 GW12 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104464 2000 GR13 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
104465 2000 GS13 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104466 2000 GK14 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
104467 2000 GR14 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104468 2000 GN15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104469 2000 GS15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104470 2000 GW15 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104471 2000 GO16 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104472 2000 GF17 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104473 2000 GV18 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
104474 2000 GA20 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104475 2000 GB20 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104476 2000 GO20 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104477 2000 GE21 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104478 2000 GJ21 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104479 2000 GC22 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
104480 2000 GT22 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104481 2000 GF23 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104482 2000 GK23 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104483 2000 GU23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104484 2000 GQ24 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104485 2000 GJ25 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104486 2000 GX25 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104487 2000 GO26 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104488 2000 GQ28 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104489 2000 GT28 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104490 2000 GZ28 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104491 2000 GK30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104492 2000 GQ30 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104493 2000 GX30 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104494 2000 GA31 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104495 2000 GK32 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104496 2000 GK33 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104497 2000 GC35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104498 2000 GJ35 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104499 2000 GH36 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104500 2000 GQ36 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104501 2000 GM38 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104502 2000 GT38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104503 2000 GW38 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104504 2000 GA39 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104505 2000 GR39 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104506 2000 GH40 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104507 2000 GW40 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104508 2000 GM41 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104509 2000 GR41 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104510 2000 GD43 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104511 2000 GK43 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104512 2000 GO43 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104513 2000 GZ43 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104514 2000 GJ45 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104515 2000 GT45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104516 2000 GF46 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104517 2000 GG47 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104518 2000 GO47 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104519 2000 GS47 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104520 2000 GW47 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
104521 2000 GP49 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104522 2000 GQ49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104523 2000 GE50 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
104524 2000 GX50 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
104525 2000 GA51 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104526 2000 GE51 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104527 2000 GS51 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104528 2000 GE52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104529 2000 GH52 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104530 2000 GZ52 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104531 2000 GK53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104532 2000 GJ54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104533 2000 GK54 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
104534 2000 GN54 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104535 2000 GY54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104536 2000 GT55 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104537 2000 GY55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104538 2000 GJ56 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104539 2000 GU56 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104540 2000 GF57 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
104541 2000 GD58 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104542 2000 GU58 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
104543 2000 GX58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104544 2000 GG59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104545 2000 GJ59 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104546 2000 GS60 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104547 2000 GV61 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
104548 2000 GS62 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104549 2000 GV62 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104550 2000 GH63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104551 2000 GU63 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104552 2000 GZ63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104553 2000 GC64 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104554 2000 GM65 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104555 2000 GP65 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104556 2000 GR67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104557 2000 GH68 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
104558 2000 GQ68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104559 2000 GZ70 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104560 2000 GK71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104561 2000 GS71 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104562 2000 GY71 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104563 2000 GL72 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104564 2000 GO72 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104565 2000 GZ72 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104566 2000 GX74 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
104567 2000 GC75 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
104568 2000 GF75 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104569 2000 GP75 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
104570 2000 GN77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104571 2000 GF78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104572 2000 GG78 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104573 2000 GK78 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104574 2000 GQ78 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104575 2000 GX78 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104576 2000 GG80 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104577 2000 GM80 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104578 2000 GV80 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104579 2000 GW80 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104580 2000 GG81 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104581 2000 GA82 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104582 2000 GX83 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104583 2000 GF84 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104584 2000 GK84 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104585 2000 GW84 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104586 2000 GP85 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104587 2000 GX85 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104588 2000 GG86 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
104589 2000 GT86 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104590 2000 GC87 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104591 2000 GJ87 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104592 2000 GJ89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104593 2000 GK89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104594 2000 GA90 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104595 2000 GF91 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
104596 2000 GL91 04/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
104597 2000 GJ92 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104598 2000 GW92 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104599 2000 GA94 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104600 2000 GP94 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104601 2000 GG97 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104602 2000 GP97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104603 2000 GQ97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104604 2000 GU97 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104605 2000 GQ99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104606 2000 GS99 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
104607 2000 GF100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104608 2000 GG100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104609 2000 GT100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104610 2000 GG101 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104611 2000 GZ101 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104612 2000 GE103 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104613 2000 GO103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104614 2000 GD104 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104615 2000 GH105 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104616 2000 GF108 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104617 2000 GX109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
104618 2000 GZ109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
104619 2000 GJ110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
104620 2000 GR110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104621 2000 GX110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
104622 2000 GA111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
104623 2000 GN111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
104624 2000 GD112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
104625 2000 GE112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
104626 2000 GT112 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104627 2000 GY112 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104628 2000 GH113 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104629 2000 GV113 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104630 2000 GF114 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104631 2000 GQ114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104632 2000 GC115 08/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
104633 2000 GV115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104634 2000 GU116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
104635 2000 GD117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
104636 2000 GK117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
104637 2000 GU117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
104638 2000 GW117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
104639 2000 GY118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
104640 2000 GB119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104641 2000 GD120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
104642 2000 GO122 06/04/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
104643 2000 GY122 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104644 2000 GG123 11/04/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
104645 2000 GT125 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
104646 2000 GY125 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104647 2000 GK126 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104648 2000 GQ129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
104649 2000 GG132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
104650 2000 GY132 09/04/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 2,2 km MPC · JPL
104651 2000 GF133 12/04/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
104652 2000 GY133 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
104653 2000 GB134 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
104654 2000 GS134 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104655 2000 GD135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104656 2000 GH135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104657 2000 GJ135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104658 2000 GQ136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104659 2000 GJ137 12/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104660 2000 GR138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
104661 2000 GA139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
104662 2000 GB139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
104663 2000 GW139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
104664 2000 GZ139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104665 2000 GQ140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
104666 2000 GF141 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
104667 2000 GX141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
104668 2000 GB142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
104669 2000 GV142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
104670 2000 GW143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
104671 2000 GW144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
104672 2000 GC146 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
104673 2000 GO146 08/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
104674 2000 GK148 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
104675 2000 GB149 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104676 2000 GL149 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104677 2000 GW150 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104678 2000 GB152 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104679 2000 GY152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
104680 2000 GK153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
104681 2000 GM153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
104682 2000 GB154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
104683 2000 GF154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
104684 2000 GG154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
104685 2000 GK154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104686 2000 GQ154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104687 2000 GK155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
104688 2000 GN155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
104689 2000 GO155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104690 2000 GX156 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104691 2000 GV158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
104692 2000 GX158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
104693 2000 GB160 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104694 2000 GL160 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
104695 2000 GU161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
104696 2000 GV161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104697 2000 GW162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104698 Alvindrew 2000 GJ163 10/04/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
104699 2000 GC164 12/04/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
104700 2000 GK164 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104701 2000 GV164 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104702 2000 GZ164 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104703 2000 GK166 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104704 2000 GM167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
104705 2000 GS167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
104706 2000 GZ167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
104707 2000 GA168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104708 2000 GK168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104709 2000 GO168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
104710 2000 GR168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
104711 2000 GU168 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104712 2000 GK171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
104713 2000 GO171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
104714 2000 GT171 02/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
104715 2000 GZ171 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104716 2000 GM172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
104717 2000 GH173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
104718 2000 GQ174 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
104719 2000 GY174 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
104720 2000 GA175 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
104721 2000 GQ175 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
104722 2000 GU175 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
104723 2000 GY175 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
104724 2000 GK176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
104725 2000 GX176 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104726 2000 GX178 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
104727 2000 GY178 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104728 2000 GP179 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
104729 2000 GT181 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
104730 2000 HQ 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
104731 2000 HB2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
104732 2000 HH2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
104733 2000 HT2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
104734 2000 HU2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
104735 2000 HZ2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
104736 2000 HJ4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
104737 2000 HG5 28/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
104738 2000 HX7 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
104739 2000 HU8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104740 2000 HY8 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104741 2000 HC9 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104742 2000 HY9 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104743 2000 HW10 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104744 2000 HX10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104745 2000 HN11 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104746 2000 HZ11 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104747 2000 HE12 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104748 2000 HO12 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104749 2000 HR12 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104750 2000 HW12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104751 2000 HM13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104752 2000 HP13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104753 2000 HZ14 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104754 2000 HC15 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104755 2000 HF15 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104756 2000 HW15 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104757 2000 HF16 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104758 2000 HR18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
104759 2000 HY18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
104760 2000 HD19 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
104761 2000 HF22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104762 2000 HO22 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104763 2000 HT22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104764 2000 HG23 30/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104765 2000 HN23 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104766 2000 HG24 29/04/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 4,1 km MPC · JPL
104767 2000 HP25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
104768 2000 HG26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104769 2000 HV26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
104770 2000 HC28 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104771 2000 HH28 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104772 2000 HV28 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104773 2000 HE29 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104774 2000 HP29 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104775 2000 HQ29 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
104776 2000 HW29 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104777 2000 HP30 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104778 2000 HX30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104779 2000 HR31 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104780 2000 HX31 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104781 2000 HA32 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
104782 2000 HJ32 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104783 2000 HT32 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104784 2000 HX32 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104785 2000 HL33 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104786 2000 HH35 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
104787 2000 HZ35 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
104788 2000 HD36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104789 2000 HL36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104790 2000 HP36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104791 2000 HG37 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104792 2000 HJ37 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104793 2000 HB38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104794 2000 HP38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
104795 2000 HS39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
104796 2000 HS40 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104797 2000 HG41 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104798 2000 HH41 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104799 2000 HH42 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
104800 2000 HK42 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104801 2000 HL42 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104802 2000 HZ42 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104803 2000 HJ43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104804 2000 HN43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
104805 2000 HS43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
104806 2000 HU44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
104807 2000 HS45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
104808 2000 HG47 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104809 2000 HL47 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104810 2000 HQ47 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104811 2000 HP48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104812 2000 HV48 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104813 2000 HO49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104814 2000 HH50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104815 2000 HK50 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104816 2000 HC51 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104817 2000 HW51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104818 2000 HE52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104819 2000 HK54 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104820 2000 HQ55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
104821 2000 HR55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
104822 2000 HS55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
104823 2000 HK56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
104824 2000 HP56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
104825 2000 HJ58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
104826 2000 HM58 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104827 2000 HP59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
104828 2000 HC60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
104829 2000 HX62 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
104830 2000 HD63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
104831 2000 HQ63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104832 2000 HN64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
104833 2000 HH65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
104834 2000 HO67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104835 2000 HQ68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
104836 2000 HH70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
104837 2000 HT70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
104838 2000 HY70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104839 2000 HA71 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
104840 2000 HF71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
104841 2000 HK71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
104842 2000 HW71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
104843 2000 HZ71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
104844 2000 HE72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104845 2000 HZ72 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104846 2000 HH73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
104847 2000 HV73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
104848 2000 HL74 30/04/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
104849 2000 HP74 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
104850 2000 HS74 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104851 2000 HH75 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
104852 2000 HJ75 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104853 2000 HN75 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
104854 2000 HR75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104855 2000 HK76 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104856 2000 HJ77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104857 2000 HT77 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104858 2000 HA78 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
104859 2000 HU78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
104860 2000 HV78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104861 2000 HT79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
104862 2000 HV79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
104863 2000 HA82 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104864 2000 HF82 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104865 2000 HG86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
104866 2000 HM86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
104867 2000 HY86 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
104868 2000 HP87 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104869 2000 HQ89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104870 2000 HV93 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104871 2000 HZ96 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104872 2000 HF97 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104873 2000 HG97 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104874 2000 HH97 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104875 2000 HZ97 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
104876 2000 HH98 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
104877 2000 HW99 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
104878 2000 HL100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
104879 2000 HS100 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
104880 2000 HK102 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
104881 2000 HJ103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
104882 2000 HK103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
104883 2000 HT103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
104884 2000 HU103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
104885 2000 HW103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104886 2000 JS 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104887 2000 JH1 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104888 2000 JL1 01/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104889 2000 JQ1 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104890 2000 JT1 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104891 2000 JA2 02/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104892 2000 JB2 02/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104893 2000 JO2 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104894 2000 JL3 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104895 2000 JU4 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
104896 Schwanden 2000 JL5 02/05/2000 Drebach J. Kandler 3,5 km MPC · JPL
104897 2000 JP5 05/05/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,9 km MPC · JPL
104898 2000 JX5 02/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
104899 2000 JS6 04/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104900 2000 JL7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104901 2000 JM7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
104902 2000 JN8 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104903 2000 JJ9 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104904 2000 JP9 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104905 2000 JW9 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104906 2000 JK10 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104907 2000 JX10 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104908 2000 JZ10 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
104909 2000 JV12 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104910 2000 JL13 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104911 2000 JX13 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104912 2000 JB15 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104913 2000 JK15 09/05/2000 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
104914 2000 JJ16 05/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104915 2000 JR16 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
104916 2000 JM17 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104917 2000 JR17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104918 2000 JX17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104919 2000 JA18 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104920 2000 JU18 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104921 2000 JW18 03/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
104922 2000 JA19 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104923 2000 JN20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104924 2000 JL21 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104925 2000 JJ22 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104926 2000 JS23 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104927 2000 JU23 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104928 2000 JS25 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104929 2000 JX25 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104930 2000 JO28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104931 2000 JC29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104932 2000 JH29 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104933 2000 JJ29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104934 2000 JN29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104935 2000 JN30 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104936 2000 JN31 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104937 2000 JY31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104938 2000 JT32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104939 2000 JK33 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104940 2000 JC35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104941 2000 JK35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104942 2000 JZ35 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
104943 2000 JQ40 05/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
104944 2000 JN41 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104945 2000 JN42 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
104946 2000 JU42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104947 2000 JB43 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104948 2000 JN43 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104949 2000 JR44 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104950 2000 JX44 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104951 2000 JY44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104952 2000 JV45 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
104953 2000 JX45 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104954 2000 JJ47 09/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
104955 2000 JH49 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104956 2000 JK49 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
104957 2000 JR49 09/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
104958 2000 JS49 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104959 2000 JN50 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
104960 2000 JY51 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104961 2000 JX52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104962 2000 JY52 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104963 2000 JE54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104964 2000 JP54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104965 2000 JH56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104966 2000 JU57 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104967 2000 JW57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104968 2000 JX58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104969 2000 JF59 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
104970 2000 JQ59 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104971 2000 JJ60 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104972 2000 JX63 10/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104973 2000 JM64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
104974 2000 JX64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
104975 2000 JB65 05/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
104976 2000 JH65 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
104977 2000 JK65 05/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
104978 2000 JZ65 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
104979 2000 JN69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
104980 2000 JP71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
104981 2000 JS71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
104982 2000 JS73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
104983 2000 JY73 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104984 2000 JL77 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104985 2000 JB79 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
104986 2000 JQ82 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104987 2000 JK83 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104988 2000 JB84 05/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
104989 2000 JH84 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104990 2000 JR84 13/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
104991 2000 JT84 12/05/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
104992 2000 JF85 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104993 2000 JQ85 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104994 2000 JY85 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
104995 2000 KJ 23/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
104996 2000 KH2 26/05/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
104997 2000 KS2 26/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
104998 2000 KT2 26/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104999 2000 KW2 26/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105000 2000 KZ3 27/05/2000 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL

100.000s  • 101.000s  • 102.000s  • 103.000s  • 104.000s  • 105.000s  • 106.000s  • 107.000s  • 108.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001