Danh sách tiểu hành tinh/479001–480000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479001 2012 XX137 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
479002 2012 XF140 26/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
479003 2012 XT141 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
479004 2012 XX143 15/01/2009 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
479005 2012 XF144 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
479006 2012 XH146 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479007 2012 XN146 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479008 2012 XZ146 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479009 2012 XG147 14/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
479010 2012 XO147 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479011 2012 XG149 18/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
479012 2012 XK151 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479013 2012 XD152 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
479014 2012 XJ152 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
479015 2012 XC154 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479016 2012 XF156 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
479017 2012 YG1 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479018 2012 YW1 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479019 2012 YL3 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
479020 2012 YH8 11/12/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
479021 2013 AC2 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479022 2013 AY11 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479023 2013 AZ11 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
479024 2013 AL12 18/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
479025 2013 AP12 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479026 2013 AP13 20/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
479027 2013 AQ17 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479028 2013 AC19 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479029 2013 AZ19 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479030 2013 AD20 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
479031 2013 AK22 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479032 2013 AX22 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479033 2013 AC23 10/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479034 2013 AL25 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479035 2013 AK28 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
479036 2013 AC30 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479037 2013 AY32 16/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
479038 2013 AC33 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479039 2013 AL33 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479040 2013 AX35 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
479041 2013 AJ37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479042 2013 AS37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479043 2013 AR39 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479044 2013 AJ40 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479045 2013 AR41 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479046 2013 AN44 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479047 2013 AJ45 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479048 2013 AF46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
479049 2013 AX47 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479050 2013 AF48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479051 2013 AD50 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
479052 2013 AU52 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
479053 2013 AJ53 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
479054 2013 AB56 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479055 2013 AG56 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479056 2013 AO56 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479057 2013 AS56 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
479058 2013 AR57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479059 2013 AR64 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479060 2013 AX68 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
479061 2013 AA69 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
479062 2013 AU75 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
479063 2013 AK78 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479064 2013 AQ78 16/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
479065 2013 AY78 14/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
479066 2013 AP81 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479067 2013 AV82 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
479068 2013 AB83 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479069 2013 AJ83 20/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
479070 2013 AY84 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479071 2013 AK85 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479072 2013 AC87 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
479073 2013 AX87 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479074 2013 AK90 22/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
479075 2013 AA91 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479076 2013 AT92 14/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
479077 2013 AE93 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479078 2013 AR93 09/01/2013 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
479079 2013 AE95 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479080 2013 AK96 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479081 2013 AE99 10/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
479082 2013 AQ99 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479083 2013 AU100 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479084 2013 AL101 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479085 2013 AF104 22/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
479086 2013 AQ105 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479087 2013 AS108 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479088 2013 AO110 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 43176| 3,9 km MPC · JPL
479089 2013 AM116 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479090 2013 AU116 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479091 2013 AF117 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
479092 2013 AF118 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479093 2013 AV119 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479094 2013 AY119 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479095 2013 AM120 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479096 2013 AC121 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
479097 2013 AU123 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479098 2013 AU128 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479099 2013 AT130 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479100 2013 AR135 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479101 2013 AN142 03/10/2011 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
479102 2013 AE153 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479103 2013 AW154 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
479104 2013 AN156 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479105 2013 AP160 19/09/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
479106 2013 AE163 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479107 2013 AS163 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
479108 2013 AU164 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
479109 2013 AH168 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479110 2013 AO168 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
479111 2013 AH169 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479112 2013 AQ170 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479113 2013 AS177 07/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
479114 2013 AR182 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479115 2013 BO2 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479116 2013 BU9 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479117 2013 BY14 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479118 2013 BK19 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479119 2013 BN19 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
479120 2013 BU20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479121 2013 BY20 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479122 2013 BZ20 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479123 2013 BR22 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479124 2013 BW23 24/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
479125 2013 BR25 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479126 2013 BD26 16/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
479127 2013 BA27 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479128 2013 BH28 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479129 2013 BB30 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479130 2013 BA37 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479131 2013 BN38 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479132 2013 BM39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479133 2013 BS41 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
479134 2013 BC48 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
479135 2013 BZ48 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
479136 2013 BD51 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479137 2013 BE51 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
479138 2013 BK54 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479139 2013 BY54 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479140 2013 BM57 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479141 2013 BU57 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479142 2013 BY58 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479143 2013 BU61 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479144 2013 BZ62 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
479145 2013 BP65 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
479146 2013 BF67 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
479147 2013 BZ70 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479148 2013 BN71 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
479149 2013 BG73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
479150 2013 BH74 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
479151 2013 BJ74 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
479152 2013 BP76 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
479153 2013 BR79 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479154 2013 CG 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479155 2013 CD6 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479156 2013 CN6 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479157 2013 CS6 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
479158 2013 CH8 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
479159 2013 CL14 07/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
479160 2013 CU14 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479161 2013 CB15 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479162 2013 CO17 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479163 2013 CX20 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479164 2013 CM21 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479165 2013 CY24 20/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
479166 2013 CF29 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479167 2013 CT29 25/10/2011 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
479168 2013 CC30 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479169 2013 CS31 03/03/2008 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
479170 2013 CQ34 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
479171 2013 CB37 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
479172 2013 CC40 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479173 2013 CZ44 17/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
479174 2013 CF45 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479175 2013 CO45 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479176 2013 CO50 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479177 2013 CE51 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479178 2013 CP52 19/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 930 m MPC · JPL
479179 2013 CR53 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
479180 2013 CU53 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479181 2013 CA55 04/10/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
479182 2013 CL56 03/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
479183 2013 CY56 18/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
479184 2013 CC59 23/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479185 2013 CW60 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479186 2013 CB63 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479187 2013 CH66 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479188 2013 CS66 06/02/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
479189 2013 CV66 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479190 2013 CE67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479191 2013 CH69 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479192 2013 CY71 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479193 2013 CG72 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479194 2013 CR72 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
479195 2013 CE73 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
479196 2013 CN80 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
479197 2013 CA83 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479198 2013 CK83 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479199 2013 CA85 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479200 2013 CW86 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479201 2013 CS90 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479202 2013 CT101 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479203 2013 CN103 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479204 2013 CK107 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479205 2013 CQ109 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479206 2013 CB119 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479207 2013 CM124 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
479208 2013 CO126 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479209 2013 CV127 11/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
479210 2013 CG128 02/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
479211 2013 CH130 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479212 2013 CS132 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
479213 2013 CZ155 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479214 2013 CD156 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
479215 2013 CU159 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479216 2013 CS160 01/11/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
479217 2013 CK163 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479218 2013 CC169 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
479219 2013 CO177 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479220 2013 CR177 11/09/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
479221 2013 CG178 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479222 2013 CV178 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479223 2013 CW178 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479224 2013 CY178 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479225 2013 CF180 14/04/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
479226 2013 CD184 10/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
479227 2013 CT188 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479228 2013 CK189 20/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479229 2013 CL189 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479230 2013 CM189 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
479231 2013 CX189 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479232 2013 CS193 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479233 2013 CM205 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479234 2013 CT205 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479235 2013 CV205 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479236 2013 CD212 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479237 2013 CH214 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479238 2013 DN7 03/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
479239 2013 DC8 29/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
479240 2013 DU8 18/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
479241 2013 DH11 13/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
479242 2013 DO12 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479243 2013 DP16 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
479244 2013 EO1 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
479245 2013 EE3 17/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
479246 2013 EX7 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
479247 2013 EB11 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
479248 2013 EV16 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479249 2013 EB37 09/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
479250 2013 EJ40 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479251 2013 EV57 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479252 2013 EL69 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
479253 2013 EK70 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
479254 2013 ED81 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479255 2013 ER86 11/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479256 2013 EF90 20/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
479257 2013 ES90 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479258 2013 EH101 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
479259 2013 EU101 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479260 2013 ER102 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
479261 2013 EP110 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479262 2013 EK111 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479263 2013 EN111 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479264 2013 EN112 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479265 2013 ET119 10/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
479266 2013 EV121 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479267 2013 EE122 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479268 2013 FL1 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479269 2013 FO1 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479270 2013 FD3 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
479271 2013 FU6 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
479272 2013 FT19 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479273 2013 FS22 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
479274 2013 FR25 11/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
479275 2013 FX26 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479276 2013 GR2 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
479277 2013 GW10 13/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
479278 2013 GC12 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
479279 2013 GK12 17/03/2013 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
479280 2013 GG18 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479281 2013 GR22 27/02/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
479282 2013 GM34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479283 2013 GO39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479284 2013 GK45 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479285 2013 GK46 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
479286 2013 GM46 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
479287 2013 GY56 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479288 2013 GE69 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
479289 2013 GL76 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479290 2013 GD83 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
479291 2013 GH91 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479292 2013 GQ91 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479293 2013 GG95 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
479294 2013 GN102 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479295 2013 GT103 23/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
479296 2013 GF136 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479297 2013 HS15 05/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
479298 2013 HY26 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479299 2013 HU53 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479300 2013 HC140 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479301 2013 HD144 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
479302 2013 JT14 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
479303 2013 JL17 18/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
479304 2013 JX17 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479305 2013 JM20 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
479306 2013 JD33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
479307 2013 KF3 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
479308 2013 LZ6 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
479309 2013 LK17 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479310 2013 MA 09/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
479311 2013 ME7 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479312 2013 MS7 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
479313 2013 NC2 28/12/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
479314 2013 OQ3 17/03/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
479315 2013 PS6 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
479316 2013 PF44 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
479317 2013 PB47 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
479318 2013 QJ11 08/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
479319 2013 QQ17 14/03/2012 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
479320 2013 RW12 20/01/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
479321 2013 SL24 13/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
479322 2013 SO39 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
479323 2013 SL50 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
479324 2013 SB71 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
479325 2013 TV5 03/10/2013 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
479326 2013 TG25 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479327 2013 TS37 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479328 2013 TY49 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479329 2013 TP84 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
479330 2013 TM89 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
479331 2013 TX113 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479332 2013 TU124 04/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
479333 2013 WU 21/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
479334 2013 WC4 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
479335 2013 WR4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479336 2013 WM9 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
479337 2013 WS10 18/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479338 2013 WK19 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
479339 2013 WP26 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479340 2013 WD28 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479341 2013 WP35 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
479342 2013 WX47 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
479343 2013 WY48 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479344 2013 WT64 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479345 2013 WY67 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
479346 2013 WV72 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
479347 2013 WW73 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
479348 2013 WF74 10/01/2010 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
479349 2013 WG85 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479350 2013 WZ91 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
479351 2013 WY92 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
479352 2013 WA95 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479353 2013 WZ97 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479354 2013 WK106 10/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
479355 2013 WL106 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
479356 2013 XZ1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479357 2013 XP2 15/02/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
479358 2013 XN8 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479359 2013 XO8 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479360 2013 XU8 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479361 2013 XV12 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
479362 2013 XW12 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
479363 2013 XY12 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479364 2013 XF15 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
479365 2013 XK15 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479366 2013 XS15 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
479367 2013 XH16 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479368 2013 XJ16 11/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
479369 2013 XA18 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479370 2013 XX19 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479371 2013 XB20 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
479372 2013 XF20 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479373 2013 XL20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479374 2013 XR20 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479375 2013 XD21 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479376 2013 XZ23 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
479377 2013 XQ24 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479378 2013 XA25 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479379 2013 YM1 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479380 2013 YT1 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479381 2013 YR3 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479382 2013 YA4 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
479383 2013 YC5 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
479384 2013 YN7 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479385 2013 YV8 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
479386 2013 YZ10 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
479387 2013 YD11 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479388 2013 YF11 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
479389 2013 YN11 31/01/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
479390 2013 YR13 27/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
479391 2013 YA16 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
479392 2013 YM16 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
479393 2013 YX20 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479394 2013 YE24 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479395 2013 YS26 16/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
479396 2013 YF27 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479397 2013 YA28 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
479398 2013 YN28 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479399 2013 YJ29 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
479400 2013 YY29 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479401 2013 YZ29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479402 2013 YB33 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479403 2013 YL33 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
479404 2013 YY34 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479405 2013 YY41 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479406 2013 YM42 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479407 2013 YR47 15/01/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
479408 2013 YQ49 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
479409 2013 YV49 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479410 2013 YV58 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479411 2013 YU60 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
479412 2013 YG61 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479413 2013 YR65 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479414 2013 YY66 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
479415 2013 YR72 11/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
479416 2013 YV72 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
479417 2013 YG73 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479418 2013 YT74 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479419 2013 YY75 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
479420 2013 YS76 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
479421 2013 YT77 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479422 2013 YR78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
479423 2013 YG80 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479424 2013 YV82 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
479425 2013 YX83 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479426 2013 YK84 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
479427 2013 YW86 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
479428 2013 YR88 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479429 2013 YE90 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
479430 2013 YQ90 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479431 2013 YW90 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
479432 2013 YC93 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479433 2013 YG95 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479434 2013 YC99 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
479435 2013 YT99 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479436 2013 YD100 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479437 2013 YD101 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479438 2013 YM101 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
479439 2013 YM104 04/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
479440 2013 YF109 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479441 2013 YH109 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479442 2013 YM109 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
479443 2013 YH110 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479444 2013 YD111 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
479445 2013 YE114 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
479446 2013 YQ115 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
479447 2013 YL117 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
479448 2013 YM118 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
479449 2013 YT120 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
479450 2013 YZ120 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479451 2013 YJ121 13/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
479452 2013 YB123 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479453 2013 YX123 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479454 2013 YT124 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
479455 2013 YD125 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
479456 2013 YG126 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479457 2013 YL129 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
479458 2013 YM129 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479459 2013 YS129 08/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
479460 2013 YC131 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
479461 2013 YL132 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
479462 2013 YD133 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479463 2013 YC135 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
479464 2013 YK137 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
479465 2013 YD139 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479466 2013 YB140 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
479467 2013 YY146 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479468 2013 YJ149 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
479469 2014 AC1 16/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
479470 2014 AP1 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
479471 2014 AS1 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
479472 2014 AV1 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479473 2014 AW1 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479474 2014 AH2 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479475 2014 AC6 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479476 2014 AJ6 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
479477 2014 AY6 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
479478 2014 AB8 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479479 2014 AE14 11/05/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
479480 2014 AZ19 19/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
479481 2014 AQ22 14/03/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
479482 2014 AW25 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479483 2014 AY25 09/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
479484 2014 AF26 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
479485 2014 AR26 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479486 2014 AD28 16/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
479487 2014 AH28 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479488 2014 AZ31 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
479489 2014 AG33 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
479490 2014 AZ33 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479491 2014 AC34 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
479492 2014 AE36 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479493 2014 AN36 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479494 2014 AU41 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
479495 2014 AA42 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479496 2014 AN42 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
479497 2014 AB43 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479498 2014 AB44 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479499 2014 AY47 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
479500 2014 AW49 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479501 2014 AC53 18/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
479502 2014 AR53 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479503 2014 AW54 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479504 2014 BR2 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479505 2014 BK4 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479506 2014 BF7 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
479507 2014 BX7 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479508 2014 BA10 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479509 2014 BO12 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479510 2014 BP12 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479511 2014 BV15 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479512 2014 BJ17 19/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
479513 2014 BY17 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
479514 2014 BP20 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479515 2014 BV20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479516 2014 BW21 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479517 2014 BY22 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479518 2014 BT27 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479519 2014 BW28 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
479520 2014 BC29 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479521 2014 BQ29 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479522 2014 BT29 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479523 2014 BD30 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479524 2014 BQ30 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479525 2014 BA34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479526 2014 BE34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479527 2014 BL34 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
479528 2014 BW35 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
479529 2014 BX35 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
479530 2014 BL36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
479531 2014 BW36 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479532 2014 BS37 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
479533 2014 BV37 19/02/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
479534 2014 BS38 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479535 2014 BU38 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
479536 2014 BR39 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
479537 2014 BS39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479538 2014 BX39 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479539 2014 BP40 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479540 2014 BS41 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479541 2014 BT42 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
479542 2014 BC46 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479543 2014 BR46 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479544 2014 BO47 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479545 2014 BH53 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479546 2014 BU53 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
479547 2014 BZ54 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479548 2014 BG55 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479549 2014 BV55 24/01/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
479550 2014 BS58 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
479551 2014 BU60 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
479552 2014 BG61 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479553 Garyzema 2014 BY63 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
479554 2014 CA 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479555 2014 CD 15/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
479556 2014 CK 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479557 2014 CY 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479558 2014 CP3 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479559 2014 CT3 01/08/1997 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
479560 2014 CB4 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
479561 2014 CG5 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
479562 2014 CN5 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479563 2014 CU5 17/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
479564 2014 CF6 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479565 2014 CP6 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479566 2014 CF7 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
479567 2014 CC8 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479568 2014 CE8 16/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
479569 2014 CO8 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
479570 2014 CB9 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479571 2014 CV9 02/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
479572 2014 CU11 22/02/2009 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
479573 2014 CY11 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
479574 2014 CC12 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479575 2014 CM12 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479576 2014 CN15 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479577 2014 CW15 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479578 2014 CB16 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479579 2014 CS17 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
479580 2014 CC18 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479581 2014 CK18 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479582 2014 CS18 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479583 2014 CV18 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
479584 2014 CF20 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479585 2014 CB21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479586 2014 CC22 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479587 2014 CK22 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
479588 2014 CL22 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479589 2014 CM22 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479590 2014 CN22 01/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
479591 2014 DV 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
479592 2014 DD4 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
479593 2014 DE4 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479594 2014 DS4 21/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
479595 2014 DG5 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479596 2014 DH5 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479597 2014 DN6 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479598 2014 DW7 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479599 2014 DY8 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479600 2014 DZ8 03/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479601 2014 DU9 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479602 2014 DM10 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479603 2014 DW10 16/02/2010 WISE WISE 860 m MPC · JPL
479604 2014 DG13 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
479605 2014 DR15 09/04/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
479606 2014 DM16 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479607 2014 DY18 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
479608 2014 DJ19 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479609 2014 DN19 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479610 2014 DJ20 23/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
479611 2014 DT20 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
479612 2014 DH21 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479613 2014 DC24 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479614 2014 DD26 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479615 2014 DL26 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479616 2014 DP26 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479617 2014 DU26 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479618 2014 DD29 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
479619 2014 DM29 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479620 2014 DP30 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479621 2014 DQ30 05/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479622 2014 DH32 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479623 2014 DY32 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479624 2014 DJ34 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,9 km MPC · JPL
479625 2014 DV34 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
479626 2014 DX35 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479627 2014 DP36 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479628 2014 DH38 13/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
479629 2014 DM39 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479630 2014 DO39 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479631 2014 DZ40 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479632 2014 DH41 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
479633 2014 DM42 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
479634 2014 DP43 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479635 2014 DT44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479636 2014 DD45 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
479637 2014 DF46 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479638 2014 DN46 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479639 2014 DA47 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
479640 2014 DH47 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479641 2014 DT47 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479642 2014 DC48 15/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
479643 2014 DY49 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
479644 2014 DN53 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479645 2014 DX53 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479646 2014 DM55 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479647 2014 DV57 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479648 2014 DW57 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
479649 2014 DZ57 11/11/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
479650 2014 DU59 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479651 2014 DC60 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
479652 2014 DO60 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479653 2014 DB61 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479654 2014 DA62 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
479655 2014 DZ62 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
479656 2014 DJ63 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479657 2014 DM64 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
479658 2014 DX66 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
479659 2014 DY66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479660 2014 DA67 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479661 2014 DM67 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
479662 2014 DN68 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479663 2014 DZ68 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479664 2014 DW71 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479665 2014 DG73 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479666 2014 DQ75 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479667 2014 DV75 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
479668 2014 DA77 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479669 2014 DP77 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479670 2014 DW78 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
479671 2014 DL79 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
479672 2014 DW79 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479673 2014 DK81 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479674 2014 DD82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479675 2014 DB83 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479676 2014 DJ83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
479677 2014 DK83 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479678 2014 DS83 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
479679 2014 DA84 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479680 2014 DN85 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479681 2014 DV85 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479682 2014 DE87 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
479683 2014 DX87 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479684 2014 DB90 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479685 2014 DM90 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479686 2014 DY90 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479687 2014 DJ91 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
479688 2014 DT91 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479689 2014 DW93 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479690 2014 DE97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
479691 2014 DN103 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
479692 2014 DK104 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
479693 2014 DR104 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479694 2014 DW104 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479695 2014 DN109 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
479696 2014 DS109 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479697 2014 DY111 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,3 km MPC · JPL
479698 2014 DY113 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
479699 2014 DA114 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479700 2014 DT114 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479701 2014 DB116 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
479702 2014 DQ116 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479703 2014 DV116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479704 2014 DB117 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479705 2014 DJ119 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
479706 2014 DL119 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479707 2014 DR119 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479708 2014 DU119 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
479709 2014 DN120 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
479710 2014 DO120 17/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
479711 2014 DB125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
479712 2014 DZ125 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
479713 2014 DW127 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
479714 2014 DZ128 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479715 2014 DA129 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479716 2014 DH129 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479717 2014 DJ129 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479718 2014 DM130 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479719 2014 DS130 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479720 2014 DX131 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
479721 2014 DM132 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479722 2014 DZ132 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479723 2014 DO133 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479724 2014 DA134 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
479725 2014 DE134 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479726 2014 DE136 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479727 2014 DP136 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
479728 2014 DR136 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479729 2014 DJ137 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479730 2014 DU137 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479731 2014 DA138 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479732 2014 DP138 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
479733 2014 DM139 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479734 2014 DN140 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479735 2014 DV140 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
479736 2014 DA142 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
479737 2014 DD142 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
479738 2014 EM2 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479739 2014 ET2 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479740 2014 EG4 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479741 2014 EE5 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
479742 2014 ER6 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479743 2014 EK8 12/03/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
479744 2014 EL9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
479745 2014 EZ9 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479746 2014 EQ10 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479747 2014 EA12 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
479748 2014 EE12 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
479749 2014 EZ12 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479750 2014 EA16 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479751 2014 EY16 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
479752 2014 EO17 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479753 2014 EF18 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
479754 2014 EG19 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479755 2014 ER20 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479756 2014 ED22 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
479757 2014 EH22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
479758 2014 EU22 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479759 2014 EN23 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
479760 2014 EF25 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479761 2014 EJ25 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479762 2014 EN25 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
479763 2014 EG26 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479764 2014 EM26 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
479765 2014 EP26 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479766 2014 EW26 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479767 2014 EX26 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
479768 2014 EG28 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479769 2014 EL28 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479770 2014 EO29 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479771 2014 EF30 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479772 2014 EX30 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479773 2014 EK31 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479774 2014 EM32 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479775 2014 EP32 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479776 2014 EB33 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479777 2014 ES34 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479778 2014 EY34 26/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
479779 2014 EB36 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
479780 2014 EN36 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
479781 2014 ER38 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479782 2014 EV39 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479783 2014 EK44 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479784 2014 EP44 23/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
479785 2014 EE45 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479786 2014 EV45 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479787 2014 EM47 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479788 2014 EN48 15/10/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
479789 2014 EO48 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
479790 2014 ET49 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
479791 2014 ES50 07/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
479792 2014 EB51 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
479793 2014 FD1 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479794 2014 FS5 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479795 2014 FW5 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479796 2014 FH6 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479797 2014 FF8 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479798 2014 FW8 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
479799 2014 FK15 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479800 2014 FP16 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479801 2014 FB20 22/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
479802 2014 FD27 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479803 2014 FU27 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
479804 2014 FD28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479805 2014 FN28 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479806 2014 FC30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479807 2014 FQ30 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479808 2014 FL31 24/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
479809 2014 FG34 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479810 2014 FK35 04/05/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
479811 2014 FW35 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479812 2014 FY35 29/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
479813 2014 FB36 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
479814 2014 FD36 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479815 2014 FN36 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479816 2014 FD39 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
479817 2014 FN46 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479818 2014 FJ51 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479819 2014 FS51 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479820 2014 FP53 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479821 2014 FL57 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479822 2014 FA58 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479823 2014 FR62 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479824 2014 FZ62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479825 2014 FF63 02/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
479826 2014 FE64 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
479827 2014 FG64 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479828 2014 FR64 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
479829 2014 FV64 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479830 2014 FY64 28/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
479831 2014 FQ65 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479832 2014 FC66 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479833 2014 FM66 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479834 2014 FU66 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
479835 2014 FW67 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
479836 2014 GD1 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479837 2014 GL3 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479838 2014 GR3 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479839 2014 GL4 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479840 2014 GF5 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479841 2014 GL8 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
479842 2014 GM11 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
479843 2014 GY12 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
479844 2014 GE15 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
479845 2014 GH18 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
479846 2014 GS18 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
479847 2014 GT18 22/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
479848 2014 GV18 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
479849 2014 GD21 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479850 2014 GZ22 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479851 2014 GA26 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479852 2014 GR26 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479853 2014 GQ27 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479854 2014 GV27 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
479855 2014 GG28 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479856 2014 GD29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479857 2014 GX30 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
479858 2014 GT31 21/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479859 2014 GW31 03/12/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
479860 2014 GB32 30/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
479861 2014 GC32 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479862 2014 GA36 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479863 2014 GE36 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
479864 2014 GC37 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479865 2014 GM38 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
479866 2014 GY38 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479867 2014 GJ39 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479868 2014 GS39 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479869 2014 GF40 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
479870 2014 GG40 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479871 2014 GV40 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479872 2014 GQ41 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479873 2014 GR44 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
479874 2014 GR46 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
479875 2014 GX46 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
479876 2014 GD51 27/03/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
479877 2014 HK1 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
479878 2014 HX3 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
479879 2014 HE6 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
479880 2014 HF6 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479881 2014 HO6 21/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
479882 2014 HL7 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479883 2014 HM8 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479884 2014 HO9 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479885 2014 HX9 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479886 2014 HC12 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479887 2014 HA16 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479888 2014 HP16 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479889 2014 HM19 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
479890 2014 HK22 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
479891 2014 HL24 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479892 2014 HP25 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
479893 2014 HS25 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479894 2014 HH26 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479895 2014 HM26 27/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
479896 2014 HY26 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479897 2014 HY27 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479898 2014 HC33 28/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
479899 2014 HS34 21/03/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
479900 2014 HQ36 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
479901 2014 HT37 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479902 2014 HK40 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479903 2014 HR40 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479904 2014 HW42 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479905 2014 HF43 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479906 2014 HB44 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
479907 2014 HV44 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479908 2014 HC45 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479909 2014 HN45 04/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
479910 2014 HF46 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479911 2014 HE47 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479912 2014 HF47 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
479913 2014 HJ47 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479914 2014 HO49 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
479915 2014 HF50 15/01/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
479916 2014 HD52 18/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
479917 2014 HN52 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
479918 2014 HY55 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479919 2014 HH68 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479920 2014 HO77 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479921 2014 HQ96 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479922 2014 HV97 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
479923 2014 HH100 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
479924 2014 HJ110 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
479925 2014 HW121 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
479926 2014 HG122 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
479927 2014 HX122 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479928 2014 HZ125 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
479929 2014 HR126 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479930 2014 HE128 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
479931 2014 HL128 14/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
479932 2014 HO130 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479933 2014 HP130 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479934 2014 HF136 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
479935 2014 HL141 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479936 2014 HU141 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479937 2014 HH142 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
479938 2014 HT145 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479939 2014 HN150 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
479940 2014 HQ150 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479941 2014 HV150 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
479942 2014 HL153 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479943 2014 HL155 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
479944 2014 HZ155 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
479945 2014 HU161 04/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
479946 2014 HQ163 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
479947 2014 HV167 10/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
479948 2014 HF169 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479949 2014 HD172 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479950 2014 HL176 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479951 2014 HW178 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
479952 2014 HH181 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
479953 2014 HX181 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479954 2014 HG182 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479955 2014 HP182 19/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
479956 2014 HP185 21/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
479957 2014 HP188 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
479958 2014 HA195 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
479959 2014 JC4 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
479960 2014 JA8 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
479961 2014 JM10 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479962 2014 JS10 10/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
479963 2014 JN11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
479964 2014 JU11 30/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
479965 2014 JJ17 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
479966 2014 JO27 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
479967 2014 JM31 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479968 2014 JZ35 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479969 2014 JF36 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479970 2014 JN36 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
479971 2014 JT37 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
479972 2014 JB38 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
479973 2014 JJ39 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479974 2014 JV42 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
479975 2014 JM43 10/04/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
479976 2014 JL45 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479977 2014 JS45 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479978 2014 JB47 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479979 2014 JB53 25/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
479980 2014 JE58 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479981 2014 JJ59 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
479982 2014 JZ63 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
479983 2014 JJ64 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
479984 2014 JK65 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479985 2014 JD72 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479986 2014 JV77 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
479987 2014 JE79 29/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
479988 2014 KH1 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
479989 2014 KT8 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
479990 2014 KT18 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479991 2014 KQ22 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
479992 2014 KT22 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
479993 2014 KN23 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
479994 2014 KW30 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
479995 2014 KB41 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
479996 2014 KD42 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
479997 2014 KT62 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
479998 2014 KA63 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
479999 2014 KH64 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
480000 2014 KR65 05/03/2013 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

475.000s  • 476.000s  • 477.000s  • 478.000s  • 479.000s  • 480.000s  • 481.000s  • 482.000s  • 483.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001