Danh sách tiểu hành tinh/123001–124000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123001 2000 SV253 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123002 2000 SS255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123003 2000 SC258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123004 2000 SH258 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123005 2000 SZ258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123006 2000 SD259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123007 2000 SD260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123008 2000 SJ260 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123009 2000 ST260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123010 2000 SF262 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123011 2000 SL262 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123012 2000 SQ262 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123013 2000 SV264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123014 2000 SB265 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123015 2000 SW265 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123016 2000 SA266 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123017 2000 SD266 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123018 2000 SG267 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123019 2000 SX268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123020 2000 SV270 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123021 2000 SV272 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123022 2000 SX272 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123023 2000 SE273 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123024 2000 SM276 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123025 2000 SB279 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123026 2000 SZ279 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123027 2000 SC280 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123028 2000 SD282 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123029 2000 SO282 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123030 2000 SH283 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123031 2000 SN283 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
123032 2000 SG286 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123033 2000 SJ286 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123034 2000 SG288 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123035 2000 SK288 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123036 2000 SO288 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123037 2000 SF289 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123038 2000 SH290 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123039 2000 SJ290 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123040 2000 SK291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123041 2000 SP291 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123042 2000 SR291 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
123043 2000 SV291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123044 2000 SK292 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123045 2000 SO292 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123046 2000 SG294 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123047 2000 ST294 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123048 2000 SY294 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123049 2000 SA295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123050 2000 SL295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123051 2000 SN295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123052 2000 SY295 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123053 2000 SV297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123054 2000 SH298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123055 2000 SR298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
123056 2000 SO300 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123057 2000 SP300 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123058 2000 SZ300 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123059 2000 SV301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123060 2000 SZ301 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123061 2000 SV302 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123062 2000 SY302 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123063 2000 SL303 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123064 2000 SN303 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123065 2000 SY303 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123066 2000 SG304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123067 2000 SZ304 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123068 2000 SJ305 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123069 2000 SS306 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123070 2000 SQ309 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123071 2000 ST310 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
123072 2000 SE311 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123073 2000 SF311 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123074 2000 SG311 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
123075 2000 SA312 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123076 2000 SK312 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123077 2000 SF313 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123078 2000 SZ313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123079 2000 SG315 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123080 2000 SA316 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123081 2000 SN316 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123082 2000 SD319 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123083 2000 SL319 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123084 2000 SV319 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123085 2000 ST320 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123086 2000 SH321 28/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
123087 2000 SQ327 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123088 2000 SU327 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123089 2000 SL328 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
123090 2000 SQ328 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
123091 2000 SE329 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
123092 2000 SZ333 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
123093 2000 SD335 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
123094 2000 SL336 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
123095 2000 SV336 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
123096 2000 SJ338 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
123097 2000 SE340 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123098 2000 SJ340 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123099 2000 SF342 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123100 2000 SC343 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123101 2000 SQ344 29/09/2000 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
123102 2000 SU344 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123103 2000 SJ347 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123104 2000 SV348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
123105 2000 SS349 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
123106 2000 SX349 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
123107 2000 SF350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
123108 2000 SM351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123109 2000 SQ355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
123110 2000 SL357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
123111 2000 SV357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
123112 2000 SW357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
123113 2000 SH361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
123114 2000 SO365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
123115 2000 SE366 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123116 2000 SC367 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
123117 2000 SD367 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
123118 2000 SH369 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
123119 2000 SA370 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
123120 Peternewman 2000 SQ372 26/09/2000 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
123121 2000 TA3 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123122 2000 TS4 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123123 2000 TD5 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123124 2000 TZ5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
123125 2000 TQ7 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123126 2000 TS7 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
123127 2000 TA8 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123128 2000 TW8 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123129 2000 TX11 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123130 2000 TY11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123131 2000 TD12 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123132 2000 TK12 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
123133 2000 TH13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123134 2000 TL13 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123135 2000 TS13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123136 2000 TA16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
123137 2000 TN17 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123138 2000 TZ17 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123139 2000 TB18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123140 2000 TD18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123141 2000 TK18 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123142 2000 TN18 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123143 2000 TX18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123144 2000 TY19 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123145 2000 TU21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123146 2000 TB24 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123147 2000 TL25 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123148 2000 TY25 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123149 2000 TK29 03/10/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
123150 2000 TJ32 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
123151 2000 TJ33 04/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123152 2000 TQ37 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123153 2000 TK38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123154 2000 TH39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123155 2000 TL40 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123156 2000 TM43 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123157 2000 TG45 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123158 2000 TS45 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123159 2000 TZ45 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
123160 2000 TO46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
123161 2000 TD47 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
123162 2000 TV47 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123163 2000 TV48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
123164 2000 TZ50 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123165 2000 TK51 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
123166 2000 TU51 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123167 2000 TY53 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123168 2000 TC54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123169 2000 TC57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
123170 2000 TA58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
123171 2000 TL58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
123172 2000 TA59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
123173 2000 TK61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
123174 2000 TU61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
123175 2000 TD63 03/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
123176 2000 TO63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123177 2000 TD66 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123178 2000 TU66 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
123179 2000 TM67 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123180 2000 TP68 06/10/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
123181 2000 UW2 22/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
123182 2000 UY3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
123183 2000 UQ4 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123184 2000 UQ6 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123185 2000 UJ7 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123186 2000 UB9 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123187 2000 UV10 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123188 2000 UW10 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123189 2000 UP13 23/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
123190 2000 UK14 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123191 2000 UT14 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123192 2000 UA15 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123193 2000 UD15 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123194 2000 UW15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
123195 2000 UU18 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123196 2000 UC19 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123197 2000 UV19 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123198 2000 UF20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123199 2000 UQ20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123200 2000 UA24 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123201 2000 UK24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123202 2000 UG25 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123203 2000 UV27 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123204 2000 UX27 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123205 2000 UZ27 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123206 2000 UA28 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123207 2000 UC28 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123208 2000 UO29 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123209 2000 UW32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
123210 2000 UW34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
123211 2000 UW36 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123212 2000 UY36 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123213 2000 UK37 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123214 2000 UX37 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123215 2000 UG38 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123216 2000 UZ39 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123217 2000 UF40 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123218 2000 UN40 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123219 2000 UC41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123220 2000 UR41 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123221 2000 UQ44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123222 2000 UX46 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123223 2000 UH47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123224 2000 UR48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123225 2000 UW48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123226 2000 UD49 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123227 2000 UP49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123228 2000 UE50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123229 2000 UT52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123230 2000 UL53 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123231 2000 UC55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123232 2000 UQ56 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123233 2000 US56 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123234 2000 UO57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123235 2000 UP57 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123236 2000 UX57 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123237 2000 UH58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123238 2000 UN58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123239 2000 UQ58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123240 2000 UU59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123241 2000 UL60 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123242 2000 US61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123243 2000 UW63 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123244 2000 UY64 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
123245 2000 UC65 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123246 2000 UO65 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123247 2000 UL67 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123248 2000 UT67 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123249 2000 UK68 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123250 2000 UN68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123251 2000 UP68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123252 2000 UG69 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123253 2000 UC70 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123254 2000 UT70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123255 2000 UM71 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123256 2000 US73 26/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123257 2000 UT73 26/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123258 2000 UO74 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123259 2000 UV74 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123260 2000 UR76 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
123261 2000 UO77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123262 2000 UJ78 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123263 2000 UO78 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123264 2000 US78 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123265 2000 UA80 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123266 2000 UY81 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123267 2000 UK82 26/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123268 2000 UQ82 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123269 2000 UT84 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123270 2000 UB85 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123271 2000 UA88 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123272 2000 UN89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123273 2000 UO90 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123274 2000 UZ90 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123275 2000 UO91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123276 2000 UO93 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123277 2000 UU93 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123278 2000 UG95 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123279 2000 UP96 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123280 2000 UT96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123281 2000 UY96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123282 2000 US97 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123283 2000 UH98 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123284 2000 UZ98 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123285 2000 UE99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123286 2000 UG99 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123287 2000 UK99 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123288 2000 UV99 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123289 2000 UC100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123290 Manoa 2000 UH100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123291 2000 UH101 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123292 2000 UT101 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123293 2000 UU102 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123294 2000 UX102 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123295 2000 UH103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123296 2000 UJ104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123297 2000 UC105 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123298 2000 UB110 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123299 2000 UG111 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
123300 2000 UF112 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123301 2000 UK112 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123302 2000 UW112 19/10/2000 McGraw-Hill G. J. Garradd 4,8 km MPC · JPL
123303 2000 VT 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
123304 2000 VO1 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123305 2000 VZ1 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
123306 2000 VC3 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
123307 2000 VZ4 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123308 2000 VT6 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123309 2000 VV6 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123310 2000 VF7 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123311 2000 VV7 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123312 2000 VY7 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123313 2000 VZ7 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123314 2000 VC8 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123315 2000 VT8 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123316 2000 VR9 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123317 2000 VU9 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123318 2000 VC10 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123319 2000 VN10 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123320 2000 VV15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123321 2000 VF17 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123322 2000 VS19 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123323 2000 VU19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123324 2000 VA20 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123325 2000 VV20 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123326 2000 VE22 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123327 2000 VT23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123328 2000 VL30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123329 2000 VC31 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123330 2000 VA38 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123331 2000 VC40 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123332 2000 VQ41 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123333 2000 VF42 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123334 2000 VY42 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123335 2000 VQ43 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123336 2000 VD45 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123337 2000 VE46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123338 2000 VT47 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123339 2000 VY52 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123340 2000 VW53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123341 2000 VQ54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123342 2000 VS54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123343 2000 VT57 03/11/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
123344 2000 VA58 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123345 2000 VF60 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123346 2000 VG60 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123347 2000 VV60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
123348 2000 VY60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
123349 2000 VP61 09/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123350 2000 WQ1 17/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123351 2000 WF2 18/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,8 km MPC · JPL
123352 2000 WU3 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123353 2000 WV4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123354 2000 WT6 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123355 2000 WC9 18/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
123356 2000 WX15 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123357 2000 WE18 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123358 2000 WO19 24/11/2000 Moriyama Moriyama Obs. 3,8 km MPC · JPL
123359 2000 WV23 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123360 2000 WN26 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123361 2000 WK28 23/11/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
123362 2000 WM28 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
123363 2000 WO30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123364 2000 WN31 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
123365 2000 WU31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123366 2000 WE32 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123367 2000 WK32 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123368 2000 WX32 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123369 2000 WV35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123370 2000 WZ35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123371 2000 WD36 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123372 2000 WA37 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123373 2000 WW39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123374 2000 WE44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123375 2000 WU44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123376 2000 WV44 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123377 2000 WA45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123378 2000 WU51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
123379 2000 WJ53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
123380 2000 WW53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
123381 2000 WK57 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123382 2000 WR58 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123383 2000 WW58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123384 2000 WG60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123385 2000 WO62 28/11/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
123386 2000 WW62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,9 km MPC · JPL
123387 2000 WO66 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123388 2000 WR69 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123389 2000 WG71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123390 2000 WT71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123391 2000 WX71 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123392 2000 WF72 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123393 2000 WH72 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123394 2000 WU73 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123395 2000 WA75 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123396 2000 WF75 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123397 2000 WB78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123398 2000 WL79 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123399 2000 WP80 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123400 2000 WY80 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123401 2000 WM83 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123402 2000 WS83 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123403 2000 WH86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123404 2000 WS88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123405 2000 WD90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123406 2000 WJ90 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123407 2000 WG94 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123408 2000 WZ94 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123409 2000 WJ95 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123410 2000 WV96 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123411 2000 WM97 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123412 2000 WZ97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123413 2000 WT98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123414 2000 WM99 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123415 2000 WN99 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123416 2000 WF100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123417 2000 WN103 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123418 2000 WT103 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123419 2000 WX103 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123420 2000 WN105 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
123421 2000 WV105 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
123422 2000 WF106 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
123423 2000 WV107 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123424 2000 WQ108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123425 2000 WM110 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123426 2000 WE111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123427 2000 WX111 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123428 2000 WJ112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123429 2000 WB115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123430 2000 WX115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123431 2000 WG117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123432 2000 WQ118 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123433 2000 WY118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123434 2000 WD119 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123435 2000 WJ119 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123436 2000 WF120 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123437 2000 WP121 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123438 2000 WU121 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123439 2000 WS125 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123440 2000 WT125 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123441 2000 WP126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
123442 2000 WU129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
123443 2000 WZ129 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123444 2000 WF131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
123445 2000 WL131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
123446 2000 WQ131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123447 2000 WZ131 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
123448 2000 WR132 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123449 2000 WK133 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123450 2000 WZ133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123451 2000 WF134 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123452 2000 WJ134 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123453 2000 WF135 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123454 2000 WS135 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
123455 2000 WF136 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123456 2000 WO137 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123457 2000 WN138 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123458 2000 WW138 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123459 2000 WQ139 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123460 2000 WQ141 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123461 2000 WT142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123462 2000 WY142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
123463 2000 WC143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
123464 2000 WO144 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123465 2000 WH145 22/11/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
123466 2000 WZ145 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
123467 2000 WZ146 28/11/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
123468 2000 WS147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
123469 2000 WC148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
123470 2000 WR148 28/11/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
123471 2000 WE149 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
123472 2000 WD154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123473 2000 WH154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123474 2000 WO154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123475 2000 WB155 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123476 2000 WC155 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123477 2000 WR161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
123478 2000 WU161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
123479 2000 WD162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
123480 2000 WE162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
123481 2000 WV162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
123482 2000 WL163 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123483 2000 WX164 22/11/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
123484 2000 WE166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
123485 2000 WF166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
123486 2000 WS166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
123487 2000 WY166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
123488 2000 WD170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
123489 2000 WO170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
123490 2000 WS170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
123491 2000 WV170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
123492 2000 WL171 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123493 2000 WU171 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123494 2000 WJ173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
123495 2000 WK173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
123496 2000 WL175 26/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
123497 2000 WP175 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
123498 2000 WN178 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123499 2000 WY178 30/11/2000 Gnosca S. Sposetti 4,7 km MPC · JPL
123500 2000 WY179 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123501 2000 WM180 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123502 2000 WV180 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123503 2000 WW180 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123504 2000 WE181 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123505 2000 WO181 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
123506 2000 WA182 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123507 2000 WP182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
123508 2000 WU182 18/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123509 2000 WK183 26/11/2000 La Silla O. R. Hainaut, C. E. Delahodde, A. C. Delsanti cubewano (cold) · 222 km MPC · JPL
123510 2000 WV184 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
123511 2000 WP185 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123512 2000 WU187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
123513 2000 WV188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
123514 2000 WY190 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
123515 2000 WH192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
123516 2000 XN1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
123517 2000 XY1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
123518 2000 XK3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123519 2000 XM3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123520 2000 XY3 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123521 2000 XD4 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123522 2000 XA5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123523 2000 XY7 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123524 2000 XW9 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123525 2000 XB10 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123526 2000 XO12 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123527 2000 XQ12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123528 2000 XZ12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123529 2000 XA13 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123530 2000 XL13 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123531 2000 XT13 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123532 2000 XZ13 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,1 km MPC · JPL
123533 2000 XX15 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123534 2000 XD16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123535 2000 XF16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123536 2000 XU17 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123537 2000 XE18 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123538 2000 XR19 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123539 2000 XV19 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
123540 2000 XN20 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123541 2000 XS20 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123542 2000 XM21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123543 2000 XG22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123544 2000 XK22 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123545 2000 XN22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123546 2000 XK23 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
123547 2000 XS23 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123548 2000 XT24 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
123549 2000 XF25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123550 2000 XK25 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
123551 2000 XU26 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123552 2000 XD29 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123553 2000 XN29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123554 2000 XL30 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123555 2000 XP30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123556 2000 XW30 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123557 2000 XJ32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123558 2000 XD33 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
123559 2000 XG33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123560 2000 XT33 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123561 2000 XD34 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123562 2000 XU34 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123563 2000 XY34 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123564 2000 XC35 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123565 2000 XP35 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123566 2000 XR35 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123567 2000 XV35 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123568 2000 XZ35 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123569 2000 XC36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123570 2000 XP36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123571 2000 XV36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123572 2000 XZ36 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123573 2000 XG37 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123574 2000 XJ37 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123575 2000 XA38 05/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123576 2000 XV38 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
123577 2000 XJ39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123578 2000 XV39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123579 2000 XA40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
123580 2000 XK40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123581 2000 XO40 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123582 2000 XQ40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123583 2000 XR40 05/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
123584 2000 XT40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123585 2000 XD41 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123586 2000 XH41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123587 2000 XK42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123588 2000 XM42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123589 2000 XE44 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123590 2000 XT45 15/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
123591 2000 XV45 15/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123592 2000 XP46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123593 2000 XZ46 15/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123594 2000 XF49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123595 2000 XN50 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123596 2000 XX51 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123597 2000 YN2 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
123598 2000 YW3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
123599 2000 YJ5 20/12/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
123600 2000 YL5 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123601 2000 YT5 19/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
123602 2000 YG7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123603 2000 YV7 21/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123604 2000 YY9 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123605 2000 YU10 22/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123606 2000 YF11 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,8 km MPC · JPL
123607 2000 YA12 21/12/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
123608 2000 YC13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
123609 2000 YJ13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
123610 2000 YV13 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
123611 2000 YX14 16/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,0 km MPC · JPL
123612 2000 YL16 22/12/2000 Gnosca S. Sposetti 6,3 km MPC · JPL
123613 2000 YQ17 24/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 5,2 km MPC · JPL
123614 2000 YZ17 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123615 2000 YS20 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
123616 2000 YG23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
123617 2000 YQ24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
123618 2000 YS25 22/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123619 2000 YA26 23/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123620 2000 YP26 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123621 2000 YK27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
123622 2000 YF28 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
123623 2000 YJ31 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
123624 2000 YO32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123625 2000 YO36 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123626 2000 YY40 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123627 2000 YA43 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123628 2000 YK44 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
123629 2000 YR46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123630 2000 YU46 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123631 2000 YA47 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123632 2000 YO47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123633 2000 YT47 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123634 2000 YV47 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123635 2000 YH50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123636 2000 YO52 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123637 2000 YR52 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
123638 2000 YY53 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
123639 2000 YY54 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123640 2000 YO56 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123641 2000 YJ58 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123642 2000 YR58 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123643 2000 YW60 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123644 2000 YR61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123645 2000 YQ63 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123646 2000 YW63 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123647 Tomáško 2000 YG66 31/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 3,1 km MPC · JPL
123648 2000 YN66 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
123649 2000 YT66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
123650 2000 YH71 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123651 2000 YB73 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
123652 2000 YC73 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123653 2000 YU73 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123654 2000 YG74 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123655 2000 YK74 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123656 2000 YO74 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123657 2000 YL75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123658 2000 YX75 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123659 2000 YJ76 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123660 2000 YM77 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123661 2000 YT77 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123662 2000 YM78 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123663 2000 YQ78 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123664 2000 YC79 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123665 2000 YL79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123666 2000 YX79 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123667 2000 YR80 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123668 2000 YB81 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123669 2000 YH82 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123670 2000 YG83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123671 2000 YX86 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
123672 2000 YA87 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
123673 2000 YP88 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123674 2000 YA90 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123675 2000 YT90 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123676 2000 YN91 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123677 2000 YO91 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
123678 2000 YP91 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123679 2000 YF92 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123680 2000 YN92 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123681 2000 YE93 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123682 2000 YA95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123683 2000 YF95 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123684 2000 YK95 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
123685 2000 YN96 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123686 2000 YA97 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123687 2000 YA98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123688 2000 YG99 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123689 2000 YL99 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
123690 2000 YO99 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123691 2000 YJ101 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123692 2000 YN101 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123693 2000 YQ101 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123694 2000 YW101 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123695 2000 YC102 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123696 2000 YA103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123697 2000 YV103 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123698 2000 YQ104 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
123699 2000 YF105 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
123700 2000 YF107 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123701 2000 YQ108 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123702 2000 YE109 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123703 2000 YB111 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123704 2000 YL111 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123705 2000 YV112 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123706 2000 YE114 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123707 2000 YD116 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123708 2000 YE117 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
123709 2000 YZ118 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
123710 2000 YQ120 19/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
123711 2000 YC121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123712 2000 YO122 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123713 2000 YU122 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123714 2000 YH124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
123715 2000 YT124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
123716 2000 YP125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
123717 2000 YX126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
123718 2000 YS128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
123719 2000 YD132 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123720 2000 YP133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
123721 2000 YZ133 31/12/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
123722 2000 YX134 16/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123723 2000 YD135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
123724 2000 YK135 17/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123725 2000 YU135 21/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123726 2000 YK136 23/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
123727 2000 YQ137 23/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
123728 2000 YS142 17/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
123729 2001 AM5 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123730 2001 AS7 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123731 2001 AH8 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123732 2001 AU8 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123733 2001 AT9 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123734 2001 AE10 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123735 2001 AH10 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123736 2001 AQ11 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123737 2001 AW11 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123738 2001 AZ14 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123739 2001 AC18 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123740 2001 AO18 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
123741 2001 AN19 04/01/2001 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,8 km MPC · JPL
123742 2001 AQ20 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123743 2001 AT21 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123744 2001 AT22 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123745 2001 AA23 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123746 2001 AC23 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123747 2001 AV25 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 980 m MPC · JPL
123748 2001 AJ26 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
123749 2001 AK26 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
123750 2001 AT26 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123751 2001 AR27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
123752 2001 AB28 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123753 2001 AP32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
123754 2001 AR32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123755 2001 AD33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
123756 2001 AY36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
123757 2001 AY37 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123758 2001 AU39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
123759 2001 AC40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
123760 2001 AP40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
123761 2001 AD41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123762 2001 AU41 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123763 2001 AH42 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
123764 2001 AW43 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
123765 2001 AJ46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123766 2001 AH48 15/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
123767 2001 AR48 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123768 2001 AG50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
123769 2001 AZ50 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
123770 2001 AN53 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
123771 2001 BL 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
123772 2001 BQ2 17/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123773 2001 BB6 18/01/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
123774 2001 BQ6 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
123775 2001 BA7 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123776 2001 BF7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123777 2001 BH7 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
123778 2001 BN12 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
123779 2001 BW12 18/01/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123780 2001 BJ13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123781 2001 BU14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
123782 2001 BM15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
123783 2001 BP16 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123784 2001 BE17 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123785 2001 BP17 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123786 2001 BS17 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123787 2001 BG22 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123788 2001 BZ22 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
123789 2001 BL25 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123790 2001 BD35 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123791 2001 BH35 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123792 2001 BU37 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123793 2001 BG39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
123794 Deadwood 2001 BE42 25/01/2001 Badlands R. Dyvig 4,2 km MPC · JPL
123795 2001 BF42 25/01/2001 Badlands R. Dyvig 4,2 km MPC · JPL
123796 2001 BD43 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
123797 2001 BV43 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123798 2001 BL47 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
123799 2001 BK48 21/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
123800 2001 BL48 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123801 2001 BK54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
123802 2001 BC56 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123803 2001 BP56 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123804 2001 BA60 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123805 2001 BZ60 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
123806 2001 BY63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
123807 2001 BH64 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123808 2001 BJ64 29/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123809 2001 BY64 31/01/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
123810 2001 BM65 26/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123811 2001 BC67 30/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123812 2001 BE67 30/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
123813 2001 BC68 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123814 2001 BC71 29/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
123815 2001 BD72 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123816 2001 BU73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 4,5 km MPC · JPL
123817 2001 BG74 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
123818 Helenzier 2001 BC75 31/01/2001 Junk Bond D. Healy 2,7 km MPC · JPL
123819 2001 BS77 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
123820 2001 BV78 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123821 2001 BH80 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123822 2001 BS80 19/01/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
123823 2001 BW80 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
123824 2001 CU3 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
123825 2001 CL4 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
123826 2001 CH6 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123827 2001 CJ6 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
123828 2001 CJ9 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123829 2001 CN9 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
123830 2001 CU10 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123831 2001 CB13 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123832 2001 CU14 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123833 2001 CF15 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123834 2001 CW15 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123835 2001 CP16 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123836 2001 CS18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123837 2001 CO20 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
123838 2001 CX20 04/02/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
123839 2001 CD22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
123840 2001 CF22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
123841 2001 CR22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
123842 2001 CT27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
123843 2001 CZ27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
123844 2001 CN29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
123845 2001 CD30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
123846 2001 CQ31 04/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
123847 2001 CO32 05/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123848 2001 CX34 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123849 2001 CS35 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
123850 2001 CV36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
123851 2001 CB37 14/02/2001 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
123852 Jánboďa 2001 CM37 15/02/2001 Modra Š. Gajdoš, A. Galád 4,8 km MPC · JPL
123853 2001 CP37 15/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
123854 2001 CB38 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
123855 2001 CE38 15/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
123856 2001 CD39 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123857 2001 CB43 15/02/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
123858 2001 CB48 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
123859 2001 CO48 11/02/2001 Cima Ekar ADAS 7,4 km MPC · JPL
123860 Davederrick 2001 DX 16/02/2001 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 8,8 km MPC · JPL
123861 2001 DB2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
123862 2001 DF3 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123863 2001 DD5 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123864 2001 DV6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 5,4 km MPC · JPL
123865 2001 DK7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
123866 2001 DO9 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123867 2001 DE12 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123868 2001 DJ13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
123869 2001 DR13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
123870 2001 DD19 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123871 2001 DM22 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
123872 2001 DH23 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
123873 2001 DC27 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123874 2001 DQ28 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123875 2001 DQ29 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123876 2001 DV29 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123877 2001 DM31 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123878 2001 DQ31 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123879 2001 DP34 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123880 2001 DG35 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
123881 2001 DH37 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
123882 2001 DS39 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123883 2001 DE40 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123884 2001 DJ42 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
123885 2001 DM42 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123886 2001 DE45 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123887 2001 DX45 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123888 2001 DJ49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123889 2001 DT49 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123890 2001 DB51 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
123891 2001 DL51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
123892 2001 DM51 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123893 2001 DW52 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
123894 2001 DR53 20/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123895 2001 DW56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
123896 2001 DX58 21/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123897 2001 DG60 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123898 2001 DU61 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
123899 2001 DP62 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
123900 2001 DD63 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
123901 2001 DB66 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
123902 2001 DH68 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123903 2001 DC70 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
123904 2001 DZ75 20/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123905 2001 DR76 20/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123906 2001 DS76 21/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123907 2001 DB78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
123908 2001 DM79 19/02/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
123909 2001 DQ83 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
123910 2001 DT88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
123911 2001 DF89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
123912 2001 DM91 20/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123913 2001 DW93 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
123914 2001 DP94 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123915 2001 DK95 18/02/2001 Haleakala NEAT 9,6 km MPC · JPL
123916 2001 DL96 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123917 2001 DY97 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
123918 2001 DM98 17/02/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
123919 2001 DQ98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123920 2001 DW99 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
123921 2001 DT104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
123922 2001 DJ106 22/02/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
123923 2001 DQ106 27/02/2001 Cima Ekar ADAS 8,8 km MPC · JPL
123924 2001 ET1 01/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123925 2001 EA2 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
123926 2001 EB3 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
123927 2001 ER4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
123928 2001 ED6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
123929 2001 EM6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
123930 2001 EP6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
123931 2001 ED8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
123932 2001 EV11 03/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
123933 2001 EE14 15/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
123934 2001 EU14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
123935 2001 EX14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
123936 2001 EA15 15/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123937 2001 EX16 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
123938 2001 EB17 13/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
123939 2001 EP17 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
123940 2001 EL18 15/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
123941 2001 EM18 13/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
123942 2001 EV18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
123943 2001 EW19 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
123944 2001 EU20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
123945 2001 EM21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
123946 2001 ER23 15/03/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
123947 2001 EK24 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
123948 2001 EQ25 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
123949 2001 EC26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
123950 2001 FJ3 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123951 2001 FC4 18/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
123952 2001 FX4 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123953 2001 FT7 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
123954 2001 FV7 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
123955 2001 FC10 17/03/2001 Gnosca S. Sposetti 4,6 km MPC · JPL
123956 2001 FY10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
123957 2001 FD11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
123958 2001 FC12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
123959 2001 FH12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
123960 2001 FF13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
123961 2001 FW13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
123962 2001 FL14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
123963 2001 FU15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
123964 2001 FZ16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
123965 2001 FD17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
123966 2001 FF22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
123967 2001 FX22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
123968 2001 FQ26 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123969 2001 FM27 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123970 2001 FQ27 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
123971 2001 FX27 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123972 2001 FN28 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
123973 2001 FQ28 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123974 2001 FW28 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
123975 2001 FV30 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
123976 2001 FV33 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
123977 2001 FO34 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
123978 2001 FF37 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123979 2001 FB38 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
123980 2001 FH39 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123981 2001 FJ42 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
123982 2001 FA44 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
123983 2001 FW46 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123984 2001 FQ51 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
123985 2001 FK52 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123986 2001 FC56 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
123987 2001 FO58 24/03/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
123988 2001 FF62 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
123989 2001 FG62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
123990 2001 FH62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
123991 2001 FZ62 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
123992 2001 FL63 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123993 2001 FK64 19/03/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
123994 2001 FL64 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
123995 2001 FM64 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
123996 2001 FV64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
123997 2001 FC68 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
123998 2001 FP70 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
123999 2001 FS71 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124000 2001 FP72 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

119.000s  • 120.000s  • 121.000s  • 122.000s  • 123.000s  • 124.000s  • 125.000s  • 126.000s  • 127.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001