Danh sách tiểu hành tinh/439001–440000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439001 2010 VE82 15/09/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
439002 2010 VX104 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
439003 2010 VV138 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
439004 2010 VJ204 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439005 2010 WK62 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
439006 2010 WL71 16/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
439007 2010 XV69 19/11/2003 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
439008 2010 YN3 19/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
439009 2011 AT22 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439010 2011 AH30 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439011 2011 AH49 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
439012 2011 AN50 18/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
439013 2011 AT59 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
439014 2011 BW6 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439015 2011 BA20 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439016 2011 BA63 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439017 2011 CT9 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439018 2011 DE22 20/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439019 2011 DY23 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439020 2011 DG32 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439021 2011 DQ36 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439022 2011 DL40 11/03/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
439023 2011 DY42 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439024 2011 EF 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
439025 2011 EM15 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439026 2011 ER20 05/02/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
439027 2011 EB22 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439028 2011 EQ39 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439029 2011 EZ76 28/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
439030 2011 EF85 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
439031 2011 FS3 20/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439032 2011 FC7 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
439033 2011 FF8 16/02/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
439034 2011 FP11 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439035 2011 FK17 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439036 2011 FY40 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439037 2011 FQ44 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
439038 2011 FE57 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
439039 2011 FQ68 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439040 2011 FQ81 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
439041 2011 FX81 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439042 2011 FC88 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439043 2011 FT120 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439044 2011 FV130 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439045 2011 FN132 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439046 2011 FH142 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439047 2011 FA157 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
439048 2011 GG4 23/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 660 m MPC · JPL
439049 2011 GP37 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439050 2011 GW56 22/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
439051 2011 GU71 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439052 2011 GY75 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
439053 2011 HB6 23/04/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
439054 2011 HO6 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439055 2011 HP7 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439056 2011 HO16 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439057 2011 HA18 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439058 2011 HR29 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439059 2011 HB41 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439060 2011 HE55 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439061 2011 HN66 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439062 2011 HR67 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439063 2011 HD74 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
439064 2011 HP74 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439065 2011 HM89 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439066 2011 HQ91 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439067 2011 HR101 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
439068 2011 JM9 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439069 2011 JU11 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439070 2011 JV17 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439071 2011 JU29 29/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
439072 2011 KM2 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439073 2011 KR11 01/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
439074 2011 KK22 23/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439075 2011 KZ28 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439076 2011 KQ44 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439077 2011 LB14 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439078 2011 NU1 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
439079 2011 NC3 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439080 2011 OV1 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
439081 2011 ON35 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439082 2011 OS49 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439083 2011 OC55 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
439084 2011 PO2 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439085 2011 PN12 28/07/2011 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
439086 2011 QP5 05/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
439087 2011 QZ10 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439088 2011 QB16 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439089 2011 QN28 09/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
439090 2011 QP39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
439091 2011 QV46 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
439092 2011 QP59 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439093 2011 QF94 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439094 2011 RV12 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439095 2011 ST6 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439096 2011 SH11 09/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
439097 2011 SF12 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439098 2011 SV15 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
439099 2011 SM24 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439100 2011 SN30 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439101 2011 SW56 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439102 2011 SJ59 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439103 2011 SQ63 14/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
439104 2011 SY66 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439105 2011 SZ66 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439106 2011 SN67 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439107 2011 SZ67 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
439108 2011 SL69 17/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
439109 2011 SB75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
439110 2011 SH78 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
439111 2011 SA89 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439112 2011 SL89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439113 2011 SM96 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439114 2011 SN96 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439115 2011 SF103 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
439116 2011 SK108 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439117 2011 SN109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439118 2011 SS112 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439119 2011 SA114 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439120 2011 ST120 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439121 2011 SD148 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
439122 2011 SH152 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439123 2011 SS156 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439124 2011 SB157 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439125 2011 SA159 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439126 2011 SU192 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439127 2011 SO196 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439128 2011 SK222 11/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
439129 2011 SG225 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
439130 2011 ST234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439131 2011 SE246 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
439132 2011 ST251 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439133 2011 SY262 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439134 2011 TV8 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
439135 2011 TZ8 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439136 2011 TA12 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
439137 2011 TP12 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439138 2011 TA15 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439139 2011 UK2 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439140 2011 UP3 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
439141 2011 UR27 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
439142 2011 UV28 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439143 2011 UX47 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439144 2011 UM78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439145 2011 UK101 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439146 2011 UA108 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439147 2011 UH113 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
439148 2011 UZ120 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
439149 2011 UN147 24/06/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
439150 2011 UG163 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439151 2011 UP186 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439152 2011 US211 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439153 2011 UM225 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439154 2011 UK235 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
439155 2011 UO248 08/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
439156 2011 UU251 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439157 2011 UR254 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
439158 2011 UX263 22/12/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
439159 2011 UF267 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439160 2011 UV285 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439161 2011 US288 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
439162 2011 UD298 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439163 2011 UB318 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439164 2011 UG336 24/09/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
439165 2011 UC343 17/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
439166 2011 UH386 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
439167 2011 UH388 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
439168 2011 UE392 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439169 2011 UQ404 17/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
439170 2011 VP2 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439171 2011 VZ2 08/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
439172 2011 VX9 18/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
439173 2011 VW17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439174 2011 WA15 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
439175 2011 WS33 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439176 2011 WD38 12/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
439177 2011 WY49 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439178 2011 WR55 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439179 2011 WU62 12/06/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
439180 2011 WA63 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439181 2011 WB90 18/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
439182 2011 WF90 20/08/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
439183 2011 WU93 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439184 2011 WM113 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439185 2011 WY113 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
439186 2011 WZ122 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
439187 2011 WG136 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439188 2011 WK144 05/07/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
439189 2011 YX2 31/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
439190 2011 YR17 01/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
439191 2011 YK29 21/12/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
439192 2012 AZ1 07/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
439193 2012 AF5 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439194 2012 BD9 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 45637| 4,4 km MPC · JPL
439195 2012 BS9 30/11/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
439196 2012 BT14 24/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
439197 2012 BS34 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
439198 2012 BE98 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
439199 2012 BD121 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439200 2012 BB131 19/04/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439201 2012 BL134 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439202 2012 DC54 23/01/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
439203 2012 MO11 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439204 2012 RR13 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439205 2012 RD18 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
439206 2012 RE23 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439207 2012 RK23 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
439208 2012 RQ25 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439209 2012 SS5 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439210 2012 SQ12 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439211 2012 SQ14 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439212 2012 SU14 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439213 2012 ST17 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
439214 2012 SK27 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439215 2012 SE63 07/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
439216 2012 TW13 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439217 2012 TE17 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
439218 2012 TK17 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439219 2012 TY34 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439220 2012 TZ34 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439221 2012 TK36 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439222 2012 TZ40 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439223 2012 TG41 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439224 2012 TA56 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439225 2012 TK64 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
439226 2012 TF66 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439227 2012 TN70 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439228 2012 TQ95 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439229 2012 TD97 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439230 2012 TN100 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439231 2012 TS114 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439232 2012 TD122 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439233 2012 TQ129 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
439234 2012 TG132 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439235 2012 TV133 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439236 2012 TV134 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439237 2012 TC135 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439238 2012 TW144 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439239 2012 TX166 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439240 2012 TJ169 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439241 2012 TH173 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439242 2012 TP191 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
439243 2012 TS191 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439244 2012 TO195 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439245 2012 TF201 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439246 2012 TY242 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439247 2012 TD252 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439248 2012 TA258 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
439249 2012 TZ264 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
439250 2012 TS265 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439251 2012 TR274 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439252 2012 TE276 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439253 2012 TT282 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439254 2012 TN284 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439255 2012 TD286 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
439256 2012 TG291 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439257 2012 TL297 07/04/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
439258 2012 TV308 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439259 2012 TX308 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439260 2012 TC309 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439261 2012 TR310 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439262 2012 TW310 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439263 2012 TT313 15/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
439264 2012 TA314 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439265 2012 UU3 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
439266 2012 UB5 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439267 2012 UX7 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439268 2012 UE8 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
439269 2012 UF10 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
439270 2012 UG19 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
439271 2012 UR28 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439272 2012 UW30 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439273 2012 UY37 14/09/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
439274 2012 UU38 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439275 2012 UY38 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439276 2012 UB42 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439277 2012 UH47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
439278 2012 UH64 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439279 2012 UG65 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
439280 2012 UP65 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
439281 2012 UR68 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
439282 2012 UG70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
439283 2012 UQ77 13/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
439284 2012 UJ85 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439285 2012 UN90 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439286 2012 UJ100 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
439287 2012 UP112 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439288 2012 US132 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
439289 2012 UF139 04/03/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
439290 2012 UB140 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439291 2012 UJ145 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439292 2012 UK151 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439293 2012 UQ160 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439294 2012 UG164 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439295 2012 UC168 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439296 2012 UZ168 05/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
439297 2012 VG12 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
439298 2012 VL17 07/06/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
439299 2012 VH18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
439300 2012 VD21 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439301 2012 VV26 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439302 2012 VZ30 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439303 2012 VJ34 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439304 2012 VV35 10/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
439305 2012 VD42 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439306 2012 VA47 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439307 2012 VG58 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439308 2012 VS58 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439309 2012 VC64 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439310 2012 VH65 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439311 2012 VB75 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439312 2012 VH80 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439313 2012 VE82 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
439314 2012 VG85 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
439315 2012 VL87 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439316 2012 VB91 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439317 2012 VE92 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439318 2012 VS93 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439319 2012 VG101 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439320 2012 VM102 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439321 2012 VA107 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439322 2012 VL107 21/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
439323 2012 VW107 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439324 2012 VO109 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439325 2012 WY2 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439326 2012 WS6 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439327 2012 WE9 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439328 2012 WA16 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
439329 2012 WQ16 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439330 2012 WR16 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439331 2012 WU16 23/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
439332 2012 WE22 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439333 2012 WH25 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439334 2012 WS27 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439335 2012 WM35 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439336 2012 WP35 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439337 2012 XM 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439338 2012 XU7 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
439339 2012 XB9 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
439340 2012 XE9 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439341 2012 XM12 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439342 2012 XY12 19/09/1973 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
439343 2012 XD19 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439344 2012 XE20 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439345 2012 XD22 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439346 2012 XS28 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439347 2012 XR32 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439348 2012 XS41 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439349 2012 XR57 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439350 2012 XB61 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439351 2012 XN63 28/03/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
439352 2012 XU82 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
439353 2012 XU84 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439354 2012 XM95 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439355 2012 XT116 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439356 2012 XY122 16/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
439357 2012 XC124 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439358 2012 XH135 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439359 2012 XQ135 01/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
439360 2012 XY137 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439361 2012 XO138 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439362 2012 XW153 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439363 2012 XY154 13/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
439364 2012 YP8 20/11/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
439365 2012 YB9 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
439366 2013 AR1 04/11/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
439367 2013 AW4 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439368 2013 AU7 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
439369 2013 AP8 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439370 2013 AA9 19/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
439371 2013 AV9 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439372 2013 AL10 16/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
439373 2013 AS12 08/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
439374 2013 AO25 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439375 2013 AS25 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439376 2013 AZ63 12/04/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
439377 2013 AQ69 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439378 2013 AE74 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
439379 2013 AO78 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439380 2013 AK83 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439381 2013 AP91 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439382 2013 AV91 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439383 2013 AV93 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439384 2013 AP96 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439385 2013 AJ109 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439386 2013 AB110 29/02/2008 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
439387 2013 AO112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439388 2013 AE118 08/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
439389 2013 AM118 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439390 2013 AF124 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439391 2013 AU129 31/08/2011 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
439392 2013 AX129 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439393 2013 AN130 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439394 2013 AZ130 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439395 2013 AZ150 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
439396 2013 AY165 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439397 2013 AL166 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439398 2013 BO11 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
439399 2013 BC14 05/12/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
439400 2013 BZ29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439401 2013 BT40 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439402 2013 BA46 08/12/2010 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
439403 2013 BE46 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
439404 2013 BQ56 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439405 2013 BQ66 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439406 2013 BV69 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439407 2013 BG76 19/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
439408 2013 CF17 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439409 2013 CL20 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439410 2013 CU30 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439411 2013 CD43 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439412 2013 CE55 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439413 2013 CY63 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439414 2013 CM66 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439415 2013 CO71 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439416 2013 CB76 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439417 2013 CN86 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439418 2013 CP101 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439419 2013 CZ110 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439420 2013 CZ150 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439421 2013 CD202 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439422 2013 DA12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439423 2013 DT13 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
439424 2013 EP1 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439425 2013 EJ6 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439426 2013 EL12 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
439427 2013 EL60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439428 2013 EG77 18/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
439429 2013 FS17 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439430 2013 FD21 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439431 2013 GG1 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
439432 2013 GF14 06/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
439433 2013 GM17 17/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
439434 2013 GE37 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439435 2013 GR84 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439436 2013 HK12 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
439437 2013 NK4 01/07/2013 Siding Spring SSS APO · 650 m MPC · JPL
439438 2013 PP73 30/12/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
439439 2013 TJ81 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
439440 2013 UO 06/06/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439441 2013 UV1 02/01/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
439442 2013 VR16 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439443 2013 WX3 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
439444 2013 WV24 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439445 2013 WF44 26/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
439446 2013 WP81 30/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
439447 2013 XQ4 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439448 2013 XT18 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439449 2013 XS20 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439450 2013 XN23 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439451 2013 XK25 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439452 2013 YB3 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
439453 2013 YD5 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439454 2013 YO8 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439455 2013 YF16 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439456 2013 YH18 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439457 2013 YK28 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439458 2013 YE31 06/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
439459 2013 YT34 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439460 2013 YZ34 23/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
439461 2013 YP35 17/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
439462 2013 YX42 15/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
439463 2013 YO44 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439464 2013 YM45 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439465 2013 YW47 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439466 2013 YT54 28/07/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
439467 2013 YW54 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439468 2013 YD61 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439469 2013 YF64 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439470 2013 YM64 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439471 2013 YE73 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439472 2013 YJ74 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439473 2013 YF83 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439474 2013 YO84 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439475 2013 YZ86 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439476 2013 YM90 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439477 2013 YO90 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439478 2013 YW92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439479 2013 YA93 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439480 2013 YF94 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439481 2013 YJ95 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439482 2013 YT105 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439483 2013 YN111 17/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
439484 2013 YZ111 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
439485 2013 YS113 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439486 2013 YX113 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
439487 2013 YN115 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439488 2013 YB116 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439489 2013 YZ123 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439490 2013 YW125 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439491 2013 YW147 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
439492 2013 YY147 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
439493 2013 YU149 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439494 2014 AR8 22/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
439495 2014 AS11 11/04/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
439496 2014 AL14 26/09/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
439497 2014 AD18 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439498 2014 AN19 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439499 2014 AK28 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439500 2014 AX37 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439501 2014 AR42 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439502 2014 AB46 21/01/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
439503 2014 AA48 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
439504 2014 AV53 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439505 2014 BD8 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439506 2014 BU11 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
439507 2014 BV13 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
439508 2014 BX13 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
439509 2014 BS22 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439510 2014 BS26 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
439511 2014 BC28 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439512 2014 BY30 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
439513 2014 BT31 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439514 2014 BV31 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439515 2014 BH37 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439516 2014 BM37 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439517 2014 BO39 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439518 2014 BL41 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439519 2014 BD42 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
439520 2014 BQ42 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439521 2014 BW46 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439522 2014 BP47 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439523 2014 BZ48 06/04/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
439524 2014 BE51 07/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
439525 2014 BX53 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439526 2014 BK60 05/01/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439527 2014 BZ60 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
439528 2014 BH61 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439529 2014 BO64 23/08/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
439530 2014 CO 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439531 2014 CX1 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439532 2014 CW2 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439533 2014 CA9 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439534 2014 CR11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
439535 2014 CH15 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439536 2014 CH16 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
439537 2014 DO 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439538 2014 DY 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439539 2014 DW1 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439540 2014 DZ1 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439541 2014 DV3 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439542 2014 DV4 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439543 2014 DJ5 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439544 2014 DT5 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439545 2014 DR11 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439546 2014 DS13 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439547 2014 DO16 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
439548 2014 DP18 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
439549 2014 DA26 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
439550 2014 DG26 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439551 2014 DZ27 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439552 2014 DA32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
439553 2014 DC35 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439554 2014 DZ35 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439555 2014 DJ37 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
439556 2014 DC46 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439557 2014 DQ50 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439558 2014 DM56 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
439559 2014 DM57 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439560 2014 DY58 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439561 2014 DE61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439562 2014 DR72 19/03/2010 XuYi PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
439563 2014 DC73 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439564 2014 DM78 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439565 2014 DR80 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439566 2014 DX80 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439567 2014 DS84 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439568 2014 DL85 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439569 2014 DH89 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439570 2014 DK89 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
439571 2014 DP89 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439572 2014 DP90 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439573 2014 DK95 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439574 2014 DF98 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439575 2014 DM98 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439576 2014 DX99 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439577 2014 DP103 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
439578 2014 DL105 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439579 2014 DQ105 04/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
439580 2014 DH108 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439581 2014 DQ108 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439582 2014 DS108 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
439583 2014 DP110 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
439584 2014 DH113 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439585 2014 DZ115 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439586 2014 DJ116 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
439587 2014 DN118 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439588 2014 DQ118 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439589 2014 DM122 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439590 2014 DN122 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439591 2014 DA123 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439592 2014 DH125 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439593 2014 DQ132 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439594 2014 DS133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439595 2014 DW137 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439596 2014 DL140 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439597 2014 EC6 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439598 2014 EZ14 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439599 2014 EJ15 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439600 2014 ET15 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439601 2014 ES17 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439602 2014 ES19 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439603 2014 EZ21 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439604 2014 EF23 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439605 2014 EH23 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439606 2014 EE24 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
439607 2014 EE25 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439608 2014 EC27 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439609 2014 EZ27 17/02/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
439610 2014 EL32 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439611 2014 EQ32 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439612 2014 EU32 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439613 2014 EF35 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
439614 2014 EA39 15/09/2012 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
439615 2014 EX44 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439616 2014 ER45 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439617 2014 EC46 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439618 2014 EO46 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439619 2014 EJ48 02/12/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
439620 2014 EH49 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
439621 2014 FZ3 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439622 2014 FV9 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
439623 2014 FD16 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439624 2014 FV18 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439625 2014 FD19 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439626 2014 FM19 10/03/2010 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
439627 2014 FE20 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439628 2014 FO28 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439629 2014 FP29 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439630 2014 FJ30 27/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
439631 2014 FX49 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439632 2014 FS53 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439633 2014 FF57 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
439634 2014 FS62 01/06/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
439635 2014 FS64 30/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
439636 2014 FA68 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
439637 2014 FU68 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439638 2014 GY6 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439639 2014 GF12 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439640 2014 GH20 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439641 2014 GQ20 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439642 2014 GE37 22/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
439643 2014 GS38 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
439644 2014 GT39 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439645 2014 GP45 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439646 2014 GD47 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439647 2014 HN8 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439648 2014 HO8 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439649 2014 HY11 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439650 2014 HF25 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
439651 2014 HA29 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439652 2014 HA30 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439653 2014 HM30 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439654 2014 HK31 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439655 2014 HU33 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439656 2014 HO37 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
439657 2014 HF38 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439658 2014 HX40 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439659 2014 HM55 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439660 2014 HG75 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439661 2014 HK77 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439662 2014 HT78 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
439663 2014 HK82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439664 2014 HM115 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439665 2014 HB122 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
439666 2014 HV122 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439667 2014 HD127 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439668 2014 HB152 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439669 2014 HH160 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439670 2014 HX166 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
439671 2014 HH169 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439672 2014 HM171 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439673 2014 HY181 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439674 2014 HT187 08/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
439675 2014 HL191 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439676 2014 JV4 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439677 2014 JA5 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
439678 2014 JE9 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439679 2014 JX10 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439680 2014 JM16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439681 2014 JH26 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439682 2014 JY31 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439683 2014 JN35 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439684 2014 JD38 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439685 2014 JT42 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439686 2014 JK45 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439687 2014 JF51 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
439688 2014 JN59 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439689 2014 JD60 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439690 2014 JE60 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439691 2014 JV76 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439692 2014 KH3 29/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
439693 2014 KY4 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
439694 2014 KT7 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439695 2014 KV9 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439696 2014 KP10 26/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
439697 2014 KP14 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439698 2014 KA19 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439699 2014 KY23 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439700 2014 KS29 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439701 2014 KN42 10/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
439702 2014 KZ47 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439703 2014 KO73 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439704 2014 KB74 01/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
439705 2014 KB80 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
439706 2014 KB88 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439707 2014 LT4 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439708 2014 LF6 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
439709 2014 LH11 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439710 2014 LK11 27/03/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
439711 2014 LM14 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439712 2014 LS17 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
439713 2014 LQ20 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439714 2014 MR32 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
439715 2014 MC35 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439716 2014 MJ42 30/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
439717 2014 MX42 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439718 Danielcervantes 2015 DW137 12/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
439719 2015 DV176 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
439720 2015 DZ205 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439721 2015 DY206 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439722 2015 DB208 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439723 2015 DQ208 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
439724 2015 DE210 09/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
439725 2015 DG210 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
439726 2015 DT210 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439727 2015 DH211 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
439728 2015 DM213 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439729 2015 DQ214 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439730 2015 ED65 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
439731 2015 FN39 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
439732 2015 FB75 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
439733 2015 FY162 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
439734 2015 FS174 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439735 2015 FX174 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439736 2015 FC176 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439737 2015 FM212 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439738 2015 FD213 22/07/2000 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
439739 2015 FC286 27/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
439740 2015 FU286 17/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
439741 2015 FK287 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
439742 2015 FM294 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439743 2015 FL296 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
439744 2015 FA297 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439745 2015 FT299 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
439746 2015 FJ300 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
439747 2015 FW300 05/03/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
439748 2015 FZ303 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439749 2015 FG305 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439750 2015 FC324 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
439751 2015 FB325 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439752 2015 FP325 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439753 2015 FZ325 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
439754 2015 FD327 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439755 2015 FH327 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
439756 2015 FJ334 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439757 2015 FR335 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439758 2015 FL336 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439759 2015 FN336 29/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
439760 2015 FA337 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439761 2015 FH337 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439762 2015 FR338 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
439763 2015 FF339 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439764 2015 FC343 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
439765 2015 FP343 10/06/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
439766 2015 FP344 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
439767 2015 GN5 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439768 2015 GP5 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
439769 2015 GB8 22/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
439770 2015 GW8 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439771 2015 GK9 23/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
439772 2015 GH18 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
439773 2015 GM23 10/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
439774 2015 GW23 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439775 2015 GO24 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439776 2015 GR24 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
439777 2015 GW24 13/11/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
439778 2015 GE25 27/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439779 2015 GB26 03/03/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
439780 2015 GQ26 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
439781 2015 GF33 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439782 2015 GL34 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439783 2015 GJ36 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439784 2015 GR36 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439785 2015 GT40 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439786 2015 GQ42 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439787 2015 GQ43 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439788 2015 GL44 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
439789 2015 GO45 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
439790 2015 HA16 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439791 2015 HF38 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439792 2015 HY42 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439793 2015 HP49 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439794 2015 HB57 16/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439795 2015 HQ60 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439796 2015 HS63 16/05/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439797 2015 HF73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439798 2015 HK100 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439799 2015 HN103 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439800 2015 HK147 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439801 2015 HN166 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
439802 2015 HG171 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439803 2015 HF174 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439804 2015 HP175 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
439805 2015 HB176 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439806 2015 HA178 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439807 2015 JP2 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
439808 2015 JR2 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
439809 2015 KZ7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439810 2015 KM9 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
439811 2015 KC16 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439812 2015 KE18 26/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
439813 2015 KH22 25/03/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
439814 2015 KB25 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439815 2015 KT32 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439816 2015 KE33 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
439817 2015 KY33 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
439818 2015 KB35 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
439819 2015 KU58 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439820 2015 KX59 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
439821 2015 KV67 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439822 2015 KX71 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439823 2015 KE73 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439824 2015 KG73 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439825 2015 KP73 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439826 2015 KE83 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
439827 2015 KB92 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439828 2015 KT95 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439829 2015 KD96 04/12/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
439830 2015 KS117 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439831 1994 RD7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439832 1995 OO5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
439833 1995 SS73 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439834 1995 UV42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439835 1995 WY40 26/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439836 1996 TX51 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
439837 1997 EU9 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439838 1997 GZ30 10/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439839 1997 KY1 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439840 1997 SB33 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439841 1997 TB20 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439842 1998 KL10 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439843 1998 QR29 23/08/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
439844 1998 RF26 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
439845 1998 RJ54 14/09/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439846 1998 SL6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
439847 1998 SY7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
439848 1998 SF110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
439849 1998 TB3 14/10/1998 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
439850 1998 TK3 14/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
439851 1998 WP25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439852 1998 WX29 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439853 1998 XD4 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439854 1998 XA5 12/12/1998 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
439855 1998 XF7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
439856 1998 XR98 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439857 1998 YJ13 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439858 1999 ON4 19/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 134 km MPC · JPL
439859 1999 RF9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439860 1999 SZ20 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439861 1999 SW22 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439862 1999 TT45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
439863 1999 TH50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439864 1999 TL54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439865 1999 TB72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
439866 1999 TN296 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
439867 1999 VC85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439868 1999 VA102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439869 1999 VZ106 09/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
439870 1999 VL110 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
439871 1999 VC120 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439872 1999 VA122 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439873 1999 VP142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
439874 1999 VB153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439875 1999 VX165 14/11/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
439876 1999 VM196 01/11/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
439877 1999 XM141 13/12/1999 Socorro LINEAR APO · 450 m MPC · JPL
439878 1999 XZ145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439879 1999 XC146 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439880 1999 XV223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439881 1999 XE250 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
439882 1999 YZ12 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439883 2000 AB4 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
439884 2000 AT221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439885 2000 CD32 04/02/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439886 2000 KQ1 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
439887 2000 MO6 30/06/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
439888 2000 NO1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439889 2000 PG5 02/08/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
439890 2000 QA133 26/08/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
439891 2000 RG84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
439892 2000 SF14 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
439893 2000 SN184 20/09/2000 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
439894 2000 SZ207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439895 2000 ST249 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
439896 2000 SK326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439897 2000 TU1 02/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439898 2000 TG2 04/10/2000 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
439899 2000 UA13 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
439900 2000 WB5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439901 2000 WK24 20/11/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
439902 2000 WR45 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
439903 2000 WR56 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
439904 2000 WO68 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439905 2000 WY136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
439906 2000 WB192 01/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
439907 2000 XH11 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
439908 2000 XH47 15/12/2000 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
439909 2000 YX133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439910 2001 AD44 05/12/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
439911 2001 DY8 16/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439912 2001 FD87 19/03/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
439913 2001 FM119 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
439914 2001 OF30 19/07/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
439915 2001 OT77 26/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
439916 2001 PP32 10/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
439917 2001 QQ69 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
439918 2001 QX115 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
439919 2001 QF132 20/08/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
439920 2001 QK171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439921 2001 QM172 25/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439922 2001 QK211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
439923 2001 QO216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
439924 2001 QY225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
439925 2001 QX255 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
439926 2001 QY264 26/08/2001 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
439927 2001 QM290 16/08/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
439928 2001 RH12 07/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
439929 2001 RF24 07/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
439930 2001 RK29 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
439931 2001 RT46 11/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439932 2001 RW59 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439933 2001 RE129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
439934 2001 RY145 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
439935 2001 SY34 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439936 2001 SS37 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439937 2001 SB38 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
439938 2001 SM38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
439939 2001 SX77 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
439940 2001 SK121 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
439941 2001 SH127 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439942 2001 SD132 16/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
439943 2001 SO152 17/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439944 2001 SS174 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
439945 2001 SL225 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439946 2001 SV246 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439947 2001 SQ290 23/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 780 m MPC · JPL
439948 2001 SD300 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
439949 2001 SG318 20/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
439950 2001 SK323 25/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439951 2001 SD338 20/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
439952 2001 SB339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
439953 2001 TV54 14/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
439954 2001 TJ55 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
439955 2001 TV104 13/10/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
439956 2001 TN173 14/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
439957 2001 TX173 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
439958 2001 TD186 14/10/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
439959 2001 TX189 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439960 2001 TO199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
439961 2001 UM53 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
439962 2001 UT55 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
439963 2001 UF136 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
439964 2001 UC148 23/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
439965 2001 UF149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
439966 2001 UO159 23/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439967 2001 UY197 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
439968 2001 UL229 16/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
439969 2001 VO3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439970 2001 VG8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
439971 2001 VM23 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
439972 2001 VX26 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439973 2001 VF60 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
439974 2001 WH15 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
439975 2001 WG21 18/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
439976 2001 WF32 17/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
439977 2001 WT53 19/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
439978 2001 WC65 20/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439979 2001 WM65 20/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
439980 2001 WY67 20/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
439981 2001 WH68 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439982 2001 WG87 19/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
439983 2001 WP91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
439984 2001 XK51 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
439985 2001 XT75 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
439986 2001 XF110 11/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439987 2001 XS146 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
439988 2001 XF169 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439989 2001 XH230 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
439990 2001 XB235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
439991 2001 YC16 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439992 2001 YT36 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
439993 2001 YU92 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439994 2002 AK2 05/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
439995 2002 AW73 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
439996 2002 AH88 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439997 2002 AA109 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
439998 2002 CM4 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
439999 2002 CX11 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440000 2002 CM88 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

435.000s  • 436.000s  • 437.000s  • 438.000s  • 439.000s  • 440.000s  • 441.000s  • 442.000s  • 443.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001