Danh sách tiểu hành tinh/522001–523000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522001 2015 XS79 25/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
522002 2015 XN92 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522003 2015 XD117 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522004 2015 XY132 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522005 2015 XT133 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522006 2015 XH135 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522007 2015 XV143 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522008 2015 XK166 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522009 2015 XS188 23/03/2012 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
522010 2015 XW198 24/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522011 2015 XJ220 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
522012 2015 XO234 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522013 2015 XF237 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
522014 2015 XA238 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
522015 2015 XW268 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522016 2015 XW309 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522017 2015 XN352 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
522018 2015 XJ394 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522019 2015 XZ394 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522020 2015 XG395 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522021 2015 XK404 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522022 2015 XL404 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522023 2015 XM404 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522024 2015 XZ404 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522025 2015 XD405 29/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522026 2015 XJ405 10/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
522027 2015 XK405 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522028 2015 XU405 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522029 2015 XE406 08/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
522030 2015 XN407 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522031 2015 XS407 10/02/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
522032 2015 XG408 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522033 2015 XN408 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522034 2015 XQ408 31/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522035 2015 XS408 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522036 2015 XX408 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522037 2015 XW409 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522038 2015 XH410 30/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522039 2015 XQ410 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522040 2015 XS410 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522041 2015 XX410 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
522042 2015 XA411 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522043 2015 XJ412 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522044 2015 XS412 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522045 2015 XZ412 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522046 2015 XU413 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522047 2015 XX413 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522048 2015 XE414 29/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
522049 2015 XH414 08/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
522050 2015 XJ414 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522051 2015 XL414 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522052 2015 XY414 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522053 2015 XB415 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522054 2015 XL415 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522055 2015 XN415 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522056 2015 XO415 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522057 2015 XQ415 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522058 2015 XS415 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522059 2015 XT415 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522060 2015 XX415 24/03/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
522061 2015 XN416 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522062 2015 XQ416 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522063 2015 XP417 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522064 2015 XU417 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522065 2015 XV417 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522066 2015 XW417 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522067 2015 XA418 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522068 2015 XC418 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522069 2015 XK418 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522070 2015 XR418 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
522071 2015 XU418 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522072 2015 XA419 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
522073 2015 XJ419 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522074 2015 XO419 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522075 2015 XT419 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522076 2015 XZ419 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522077 2015 XD420 25/03/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
522078 2015 XF420 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522079 2015 XH420 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522080 2015 XJ420 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522081 2015 XA421 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522082 2015 XL421 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522083 2015 XM421 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522084 2015 XN421 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522085 2015 XO421 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522086 2015 XP421 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522087 2015 XQ421 14/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
522088 2015 XR421 14/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
522089 2015 YY24 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522090 2015 YZ24 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522091 2015 YD25 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522092 2015 YE25 02/10/2014 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
522093 2015 YH25 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522094 2015 YJ25 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522095 2015 YM25 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522096 2015 YM26 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522097 2015 YO26 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
522098 2015 YQ26 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522099 2015 YW26 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522100 2015 YY26 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522101 2015 YD27 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522102 2015 YE27 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
522103 2015 YG27 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
522104 2015 YL27 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
522105 2015 YN27 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
522106 2016 AC14 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522107 2016 AF216 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
522108 2016 AJ238 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522109 2016 AN238 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522110 2016 AS238 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522111 2016 AA239 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522112 2016 AK239 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522113 2016 AY239 07/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522114 2016 AC240 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522115 2016 AD240 12/02/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
522116 2016 AN240 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522117 2016 AQ240 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522118 2016 AR240 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522119 2016 AS240 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
522120 2016 AG241 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
522121 2016 AN241 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522122 2016 AB242 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
522123 2016 AG242 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
522124 2016 AC243 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
522125 2016 AF243 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522126 2016 AP243 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522127 2016 AV243 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
522128 2016 AC244 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522129 2016 AS244 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522130 2016 AG245 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522131 2016 AN245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522132 2016 AR245 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
522133 2016 AW245 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
522134 2016 AX246 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522135 2016 AZ246 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522136 2016 AA247 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
522137 2016 AE247 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
522138 2016 AH247 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522139 2016 AJ247 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522140 2016 AU247 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522141 2016 AV247 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522142 2016 AC248 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522143 2016 AG248 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522144 2016 AW248 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522145 2016 AG249 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
522146 2016 AH249 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522147 2016 AY249 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522148 2016 AH250 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522149 2016 AS250 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522150 2016 AZ250 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522151 2016 AF251 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
522152 2016 AJ251 01/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522153 2016 AP251 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
522154 2016 AR251 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522155 2016 AU251 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
522156 2016 AX251 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522157 2016 AF252 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
522158 2016 AG252 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522159 2016 AS252 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
522160 2016 AD253 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
522161 2016 AH253 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522162 2016 AL253 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522163 2016 AO253 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522164 2016 AY253 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522165 2016 AL254 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522166 2016 AT254 13/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522167 2016 AC255 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
522168 2016 AM255 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522169 2016 AT255 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522170 2016 AV255 24/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522171 2016 AX255 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522172 2016 AY255 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522173 2016 AC256 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522174 2016 AF256 06/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522175 2016 AQ256 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522176 2016 AS256 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522177 2016 AY256 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522178 2016 AF257 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522179 2016 AH257 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
522180 2016 AK257 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522181 2016 AP257 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522182 2016 AQ257 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522183 2016 AR257 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522184 2016 AU257 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522185 2016 AB258 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522186 2016 AJ258 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522187 2016 AK258 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522188 2016 AA259 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522189 2016 AN259 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
522190 2016 AO259 27/07/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
522191 2016 AY259 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522192 2016 AE260 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522193 2016 AG260 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
522194 2016 AU260 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
522195 2016 AX260 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522196 2016 AY260 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522197 2016 AC261 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522198 2016 AM261 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522199 2016 AO261 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522200 2016 AC262 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522201 2016 AD262 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522202 2016 AH262 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522203 2016 AJ262 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
522204 2016 AS262 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522205 2016 AT262 18/07/2012 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
522206 2016 AU262 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
522207 2016 AX262 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522208 2016 AZ262 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
522209 2016 AD263 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
522210 2016 AE263 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522211 2016 AK263 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522212 2016 AO263 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522213 2016 AP263 25/08/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
522214 2016 AQ263 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522215 2016 AR263 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522216 2016 AS263 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522217 2016 AT263 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522218 2016 AV263 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522219 2016 AW263 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522220 2016 AG264 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
522221 2016 AO264 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
522222 2016 AR264 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
522223 2016 AB265 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522224 2016 AM265 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522225 2016 AQ265 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
522226 2016 AV265 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
522227 2016 AA266 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522228 2016 AQ266 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
522229 2016 AH267 07/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
522230 2016 AM267 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522231 2016 AP267 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522232 2016 AV267 15/08/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
522233 2016 AG268 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522234 2016 AR269 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522235 2016 AT269 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522236 2016 AV269 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522237 2016 AB270 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522238 2016 AR270 01/11/2010 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,6 km MPC · JPL
522239 2016 AL271 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522240 2016 AO271 29/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
522241 2016 AP271 23/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522242 2016 AF272 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522243 2016 AM272 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522244 2016 AO272 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522245 2016 AT272 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522246 2016 AA273 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
522247 2016 AG273 25/08/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
522248 2016 AJ273 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522249 2016 AK273 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522250 2016 AP273 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522251 2016 AQ273 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522252 2016 AD274 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522253 2016 AM274 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522254 2016 AP274 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522255 2016 AY274 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522256 2016 AZ274 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522257 2016 AD275 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522258 2016 AE275 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
522259 2016 AG275 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
522260 2016 AL275 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522261 2016 AT275 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522262 2016 AV275 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
522263 2016 AY275 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
522264 2016 AA276 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522265 2016 AC276 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522266 2016 AQ276 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
522267 2016 AV276 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522268 2016 AG277 15/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
522269 2016 AJ277 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
522270 2016 AO277 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522271 2016 AR277 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522272 2016 AX277 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522273 2016 AA278 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522274 2016 BC5 05/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
522275 2016 BN5 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522276 2016 BX20 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522277 2016 BD65 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522278 2016 BQ94 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
522279 2016 BO95 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522280 2016 BX95 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
522281 2016 BA96 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522282 2016 BE96 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522283 2016 BF96 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
522284 2016 BU96 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522285 2016 BW96 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
522286 2016 BC97 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
522287 2016 BD97 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
522288 2016 BG97 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522289 2016 BM97 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
522290 2016 BQ97 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522291 2016 BW97 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522292 2016 BY97 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522293 2016 BF98 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
522294 2016 BH98 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
522295 2016 BL98 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522296 2016 BV98 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522297 2016 BC99 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522298 2016 BE99 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
522299 2016 BN99 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
522300 2016 BR99 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522301 2016 BT99 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522302 2016 BV99 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
522303 2016 BC100 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
522304 2016 BD100 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522305 2016 BF100 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
522306 2016 BL100 23/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
522307 2016 BD101 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522308 2016 BJ101 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522309 2016 BL101 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522310 2016 BO101 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
522311 2016 BQ101 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522312 2016 BR101 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522313 2016 BS101 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522314 2016 BU101 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522315 2016 BX101 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
522316 2016 BB102 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522317 2016 BC102 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522318 2016 BE102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
522319 2016 BF102 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522320 2016 BG102 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
522321 2016 BK102 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
522322 2016 BW102 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
522323 2016 BX102 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
522324 2016 BX103 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522325 2016 BA104 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
522326 2016 BO104 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
522327 2016 BD105 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522328 2016 BM105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
522329 2016 BT105 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522330 2016 BU105 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
522331 2016 CA9 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522332 2016 CX156 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522333 2016 CO222 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
522334 2016 CN264 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522335 2016 CO290 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
522336 2016 CK291 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522337 2016 CS291 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
522338 2016 CZ294 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
522339 2016 CH295 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
522340 2016 CN295 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522341 2016 CF296 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522342 2016 CQ296 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522343 2016 CS296 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522344 2016 CX296 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522345 2016 CB297 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
522346 2016 CG297 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522347 2016 CQ297 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522348 2016 CS297 28/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
522349 2016 CT297 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
522350 2016 CV297 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522351 2016 CG298 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522352 2016 CJ298 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
522353 2016 CR298 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522354 2016 CS298 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
522355 2016 CW298 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
522356 2016 CE299 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
522357 2016 CJ299 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
522358 2016 CK299 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522359 2016 CN299 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
522360 2016 CP299 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522361 2016 CS299 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522362 2016 CK300 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522363 2016 CU300 11/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
522364 2016 CV300 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
522365 2016 CX300 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522366 2016 CD301 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522367 2016 CO301 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522368 2016 CQ301 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522369 2016 CS301 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522370 2016 CE302 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522371 2016 CF302 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
522372 2016 CH302 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522373 2016 CU302 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522374 2016 CW302 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
522375 2016 CX302 25/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522376 2016 CY302 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
522377 2016 CB303 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522378 2016 CD303 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
522379 2016 CG303 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522380 2016 CJ303 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522381 2016 CK303 01/09/2013 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
522382 2016 CF304 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522383 2016 CN304 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522384 2016 CX304 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522385 2016 CK305 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522386 2016 CT305 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
522387 2016 CJ306 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
522388 2016 CK306 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
522389 2016 CS306 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
522390 2016 CV306 20/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
522391 2016 CX306 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
522392 2016 CG307 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522393 2016 CF308 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522394 2016 CH308 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522395 2016 CS308 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522396 2016 CA309 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522397 2016 CC309 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522398 2016 CE309 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522399 2016 CF309 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522400 2016 CL309 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522401 2016 CN309 17/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522402 2016 CR309 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522403 2016 CX309 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522404 2016 CZ309 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522405 2016 CC310 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522406 2016 CD310 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522407 2016 CG310 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522408 2016 CS310 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
522409 2016 CT310 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522410 2016 CZ310 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
522411 2016 CA311 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522412 2016 CH311 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522413 2016 CL311 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
522414 2016 CM311 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522415 2016 CN311 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522416 2016 CW311 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
522417 2016 CH312 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522418 2016 CJ312 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522419 2016 CP312 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
522420 2016 CT312 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522421 2016 CG313 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522422 2016 CQ313 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522423 2016 CB314 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522424 2016 CE314 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522425 2016 CF314 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
522426 2016 CH314 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522427 2016 CM314 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522428 2016 CQ314 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
522429 2016 CV314 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
522430 2016 CA315 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522431 2016 CC315 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
522432 2016 CE316 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
522433 2016 CM316 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522434 2016 CN316 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522435 2016 CO316 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522436 2016 CS317 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522437 2016 CD318 02/03/2011 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
522438 2016 CE318 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
522439 2016 CJ318 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
522440 2016 CV318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522441 2016 CW318 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
522442 2016 CC319 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
522443 2016 CG319 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522444 2016 CM319 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
522445 2016 CN319 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522446 2016 CO319 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522447 2016 CP319 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522448 2016 CQ319 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522449 2016 CU319 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
522450 2016 CV319 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522451 2016 CA320 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522452 2016 CD320 10/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522453 2016 CH320 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522454 2016 CJ320 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 3,7 km MPC · JPL
522455 2016 CN320 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
522456 2016 CQ320 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522457 2016 CU320 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522458 2016 CV320 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522459 2016 CY320 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522460 2016 CJ321 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
522461 2016 CK321 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522462 2016 CN321 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
522463 2016 CP321 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
522464 2016 CR321 12/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
522465 2016 CT321 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522466 2016 CU321 19/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
522467 2016 CV321 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522468 2016 CX321 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522469 2016 CP322 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
522470 2016 CU322 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522471 2016 CW322 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522472 2016 DO33 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
522473 2016 DR33 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522474 2016 DD34 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
522475 2016 DH34 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522476 2016 DB35 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
522477 2016 DE35 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522478 2016 DN35 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
522479 2016 DQ35 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
522480 2016 DR35 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522481 2016 EA130 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522482 2016 EU144 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
522483 2016 EJ222 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522484 2016 ER227 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
522485 2016 ES229 23/09/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
522486 2016 EU229 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522487 2016 ED230 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522488 2016 EG230 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522489 2016 EL230 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522490 2016 EN230 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522491 2016 EW230 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522492 2016 EZ230 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
522493 2016 ED231 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
522494 2016 EH231 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
522495 2016 EW231 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522496 2016 EB232 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522497 2016 EG232 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522498 2016 EH232 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
522499 2016 EO232 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522500 2016 ES232 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522501 2016 EV232 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522502 2016 EC233 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522503 2016 EE233 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522504 2016 EH233 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522505 2016 EN233 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522506 2016 EO233 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522507 2016 EP233 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522508 2016 EQ233 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522509 2016 ER233 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522510 2016 ES233 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522511 2016 EW233 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
522512 2016 EZ233 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
522513 2016 ED234 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522514 2016 EH234 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522515 2016 EO234 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522516 2016 ER234 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
522517 2016 ES234 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522518 2016 EA235 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
522519 2016 EF235 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522520 2016 EL235 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522521 2016 EP235 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
522522 2016 EQ235 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522523 2016 EV235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
522524 2016 EY235 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522525 2016 EC236 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
522526 2016 EL236 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522527 2016 EM236 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
522528 2016 EN236 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522529 2016 ER236 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522530 2016 EV236 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522531 2016 EX236 08/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
522532 2016 EK237 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
522533 2016 EQ237 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522534 2016 ET237 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522535 2016 EV237 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522536 2016 EX237 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522537 2016 EA238 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522538 2016 EL238 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522539 2016 EN238 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522540 2016 ES238 09/10/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
522541 2016 ED239 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
522542 2016 EE239 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
522543 2016 EH239 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
522544 2016 EK239 07/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522545 2016 EM239 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522546 2016 EN239 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
522547 2016 EP239 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
522548 2016 ES239 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
522549 2016 EA240 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
522550 2016 EC240 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
522551 2016 ED240 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522552 2016 EA241 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522553 2016 EF241 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
522554 2016 EL241 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
522555 2016 EB242 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
522556 2016 ED242 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522557 2016 EK242 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522558 2016 EQ242 07/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
522559 2016 EU242 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522560 2016 EQ243 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522561 2016 ET243 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
522562 2016 EU243 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522563 Randyflynn 2016 EV243 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522564 2016 EY243 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
522565 2016 EZ243 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522566 2016 ED244 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522567 2016 EF244 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
522568 2016 EK244 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
522569 2016 EP244 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
522570 2016 ER244 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
522571 2016 EX244 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
522572 2016 EY244 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522573 2016 EZ244 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522574 2016 EA245 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
522575 2016 EC245 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522576 2016 EG245 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
522577 2016 EH245 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522578 2016 EJ245 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522579 2016 EO245 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
522580 2016 EQ245 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522581 2016 EA246 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522582 2016 EE246 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
522583 2016 EG246 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522584 2016 EJ246 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522585 2016 EL246 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
522586 2016 EO246 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522587 2016 EV246 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522588 2016 EX246 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
522589 2016 EY246 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
522590 2016 EA247 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
522591 2016 EF247 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
522592 2016 EO247 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
522593 2016 EQ247 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
522594 2016 ER247 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
522595 2016 ES247 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522596 2016 EU247 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522597 2016 EW247 12/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522598 2016 EX247 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522599 2016 EZ247 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522600 2016 EM248 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522601 2016 EU248 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522602 2016 EY248 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
522603 2016 EA249 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522604 2016 EB249 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522605 2016 EE249 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522606 2016 EF249 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522607 2016 EG249 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522608 2016 EK249 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
522609 2016 FC23 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522610 2016 FP36 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522611 2016 FZ64 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522612 2016 FB65 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522613 2016 FC65 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
522614 2016 FE65 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522615 2016 FH65 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
522616 2016 FM65 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
522617 2016 FR65 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522618 2016 FC66 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522619 2016 FF66 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
522620 2016 FG66 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
522621 2016 FH66 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
522622 2016 FK66 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
522623 2016 FN66 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522624 2016 FQ66 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522625 2016 FR66 19/08/2012 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
522626 2016 FS66 02/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522627 2016 FZ66 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522628 2016 FK67 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
522629 2016 FL67 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522630 2016 FM67 25/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
522631 2016 FN67 24/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
522632 2016 FR67 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522633 2016 FV67 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522634 2016 FX67 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522635 2016 FZ67 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
522636 2016 FA68 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522637 2016 FE68 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522638 2016 FF68 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522639 2016 GU16 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522640 2016 GW194 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522641 2016 GH261 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
522642 2016 GT261 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522643 2016 GU261 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
522644 2016 GX261 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522645 2016 GY261 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522646 2016 GZ261 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
522647 2016 GB262 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522648 2016 GG262 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522649 2016 GN262 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522650 2016 GU262 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
522651 2016 GV262 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522652 2016 GY262 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
522653 2016 GC263 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
522654 2016 GK263 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
522655 2016 GM263 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
522656 2016 GQ263 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522657 2016 GS263 09/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522658 2016 GT263 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522659 2016 GW263 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522660 2016 GE264 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522661 2016 GL264 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522662 2016 GP264 07/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
522663 2016 GQ264 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
522664 2016 GU264 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
522665 2016 GY264 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522666 2016 GZ264 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522667 2016 GB265 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522668 2016 GC265 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522669 2016 GX265 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522670 2016 GB266 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522671 2016 GG266 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522672 2016 GU266 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
522673 2016 GW266 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
522674 2016 GY266 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522675 2016 GG267 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
522676 2016 GH267 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522677 2016 GN267 07/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522678 2016 HH25 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
522679 2016 HJ25 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522680 2016 HL25 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522681 2016 HM25 16/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522682 2016 HN25 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522683 2016 HP25 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522684 2016 JP 02/05/2016 Catalina CSS 210 m MPC · JPL
522685 2016 JC26 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522686 2016 JC41 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
522687 2016 JR41 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
522688 2016 KK5 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
522689 2016 KL5 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522690 2016 KN5 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522691 2016 KS5 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522692 2016 KT5 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522693 2016 KX5 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
522694 2016 KZ5 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522695 2016 LR2 16/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
522696 2016 LF59 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522697 2016 LH59 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
522698 2016 LL59 12/11/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
522699 2016 LN59 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
522700 2016 LP59 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522701 2016 LQ59 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522702 2016 LU59 31/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522703 2016 LV59 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522704 2016 LX59 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522705 2016 LZ59 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522706 2016 LA60 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522707 2016 LD60 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522708 2016 LK60 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
522709 2016 LO60 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522710 2016 LS60 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522711 2016 LT60 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522712 2016 LV60 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522713 2016 LX60 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
522714 2016 LZ60 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522715 2016 LA61 07/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
522716 2016 LH61 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522717 2016 LJ61 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522718 2016 LV61 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
522719 2016 LX61 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522720 2016 LA62 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522721 2016 LB62 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522722 2016 LH62 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522723 2016 LL62 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522724 2016 LS62 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522725 2016 LV62 07/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522726 2016 LX62 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522727 2016 LY62 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522728 2016 LZ62 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522729 2016 LA63 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
522730 2016 LD63 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
522731 2016 LG63 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
522732 2016 LJ63 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522733 2016 LO63 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
522734 2016 LR63 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522735 2016 LT63 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522736 2016 LB64 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522737 2016 LC64 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
522738 2016 LD64 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
522739 2016 LK64 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
522740 2016 LO64 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
522741 2016 LP64 17/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522742 2016 LQ64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
522743 2016 LT64 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522744 2016 LV64 27/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
522745 2016 MA4 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522746 2016 MC4 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522747 2016 MD4 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522748 2016 MJ4 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522749 2016 MK4 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
522750 2016 MO4 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522751 2016 MP4 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522752 2016 MU4 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
522753 2016 NV21 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522754 2016 NZ25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522755 2016 NC44 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522756 2016 NE75 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522757 2016 NF75 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
522758 2016 NJ75 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
522759 2016 NP75 18/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522760 2016 NQ75 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
522761 2016 NT75 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522762 2016 NU75 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
522763 2016 NV75 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
522764 2016 NX75 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522765 2016 NY75 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522766 2016 NZ75 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522767 2016 NG76 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
522768 2016 NO76 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522769 2016 NP76 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522770 2016 NQ76 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
522771 2016 NS76 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522772 2016 NU76 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522773 2016 NW76 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522774 2016 NX76 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522775 2016 NY76 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522776 2016 NC77 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522777 2016 NE77 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522778 2016 NG77 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522779 2016 NH77 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
522780 2016 NK77 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522781 2016 NL77 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522782 2016 NM77 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
522783 2016 NO77 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
522784 2016 NT77 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522785 2016 NV77 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522786 2016 NZ77 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
522787 2016 NA78 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522788 2016 NE78 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522789 2016 NF78 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522790 2016 NJ78 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
522791 2016 NN78 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
522792 2016 NQ78 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522793 2016 NW78 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
522794 2016 NY78 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522795 2016 NZ78 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
522796 2016 NE79 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522797 2016 NG79 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
522798 2016 NM79 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
522799 2016 NN79 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522800 2016 NQ79 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522801 2016 NS79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522802 2016 NU79 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
522803 2016 NW79 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522804 2016 NC80 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
522805 2016 NF80 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522806 2016 NG80 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522807 2016 NH80 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522808 2016 NL80 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522809 2016 NM80 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522810 2016 NP80 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
522811 2016 NQ80 21/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522812 2016 NS80 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522813 2016 NT80 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
522814 2016 NU80 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522815 2016 ND81 14/10/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
522816 2016 NF81 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522817 2016 NG81 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522818 2016 NQ81 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522819 2016 NS81 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522820 2016 NT81 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522821 2016 NW81 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
522822 2016 NY81 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522823 2016 NZ81 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522824 2016 NA82 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
522825 2016 NC82 05/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522826 2016 NH82 05/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
522827 2016 NJ82 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522828 2016 NK82 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522829 2016 NL82 24/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522830 2016 NR82 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
522831 2016 NU82 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522832 2016 NZ82 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522833 2016 NO83 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522834 2016 NQ83 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522835 2016 NR83 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522836 2016 NC84 17/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522837 2016 ND84 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522838 2016 NE84 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
522839 2016 NH84 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
522840 2016 NL84 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522841 2016 NO84 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522842 2016 NS84 18/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522843 2016 NT84 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
522844 2016 NA85 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522845 2016 NF85 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
522846 2016 NK85 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
522847 2016 NU85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522848 2016 NW85 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522849 2016 ND86 27/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522850 2016 NF86 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
522851 2016 NH86 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522852 2016 NL86 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
522853 2016 NM86 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522854 2016 NO86 12/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522855 2016 NP86 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
522856 2016 NU86 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522857 2016 NX86 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
522858 2016 NC87 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522859 2016 NF87 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522860 2016 NJ87 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522861 2016 NN87 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522862 2016 NS87 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522863 2016 NV87 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
522864 2016 NC88 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522865 2016 NE88 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522866 2016 NG88 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522867 2016 NM88 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522868 2016 NN88 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522869 2016 NW88 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522870 2016 NM89 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
522871 2016 NS89 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
522872 2016 NX89 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
522873 2016 ND90 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522874 2016 OR5 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
522875 2016 OE7 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
522876 2016 OF7 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
522877 2016 OG7 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
522878 2016 OK7 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522879 2016 OL7 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522880 2016 OM7 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522881 2016 OO7 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
522882 2016 OP7 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522883 2016 OT7 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
522884 2016 OU7 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
522885 2016 OW7 13/09/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
522886 2016 OD8 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
522887 2016 OH8 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
522888 2016 OJ8 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
522889 2016 OP8 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522890 2016 OQ8 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
522891 2016 OS8 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
522892 2016 OU8 22/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522893 2016 OW8 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522894 2016 PW1 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
522895 2016 PV103 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522896 2016 PC104 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522897 2016 PJ104 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
522898 2016 PK104 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522899 2016 PM104 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522900 2016 PT104 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
522901 2016 PY104 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522902 2016 PB105 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
522903 2016 PF105 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522904 2016 PG105 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522905 2016 PB106 26/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
522906 2016 PP106 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
522907 2016 PK107 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522908 2016 PL107 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
522909 2016 PM107 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522910 2016 PN107 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522911 2016 PZ107 26/01/2014 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
522912 2016 PK108 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522913 2016 PL108 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
522914 2016 PM108 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
522915 2016 PO108 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
522916 2016 PP108 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
522917 2016 PS108 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522918 2016 PV108 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
522919 2016 PX108 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
522920 2016 PB109 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
522921 2016 PF109 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
522922 2016 PT109 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522923 2016 PA110 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522924 2016 PK110 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
522925 2016 PS110 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522926 2016 PJ111 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522927 2016 PP111 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522928 2016 PS111 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522929 2016 PT111 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
522930 2016 PU111 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
522931 2016 PW111 19/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
522932 2016 PX111 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
522933 2016 PY111 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
522934 2016 PZ111 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
522935 2016 PC112 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522936 2016 PF112 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
522937 2016 PH112 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522938 2016 PQ112 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522939 2016 PS112 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522940 2016 PT112 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522941 2016 PV112 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
522942 2016 PX112 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
522943 2016 PY112 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
522944 2016 PB113 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
522945 2016 PC113 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522946 2016 PD113 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
522947 2016 PE113 10/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
522948 2016 PF113 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
522949 2016 PM113 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
522950 2016 PO113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
522951 2016 PY113 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522952 2016 PZ113 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
522953 2016 PB114 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
522954 2016 PE114 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522955 2016 PF114 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
522956 2016 PH114 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
522957 2016 PM114 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
522958 2016 PP114 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522959 2016 PR114 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
522960 2016 PX114 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
522961 2016 PY114 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
522962 2016 PZ114 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
522963 2016 PK115 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
522964 2016 PM115 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
522965 2016 PO115 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
522966 2016 PR115 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522967 2016 PW115 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522968 2016 PX115 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
522969 2016 PA116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
522970 2016 PD116 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
522971 2016 PF116 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522972 2016 PH116 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
522973 2016 PL116 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
522974 2016 PU116 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
522975 2016 PX116 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
522976 2016 PP117 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
522977 2016 PS117 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
522978 2016 PA118 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
522979 2016 PD118 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522980 2016 PE118 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522981 2016 PJ118 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522982 2016 PS118 14/10/2012 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
522983 2016 PV118 28/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
522984 2016 PX118 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
522985 2016 PA119 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
522986 2016 PB119 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
522987 2016 PD119 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
522988 2016 PL119 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
522989 2016 PU119 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522990 2016 PY119 02/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
522991 2016 PA120 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
522992 2016 PD120 26/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
522993 2016 PL120 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
522994 2016 PO120 08/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
522995 2016 PQ120 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522996 2016 PT120 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
522997 2016 PV120 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
522998 2016 PZ120 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
522999 2016 PE121 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
523000 2016 PG121 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

518.000s  • 519.000s  • 520.000s  • 521.000s  • 522.000s  • 523.000s  • 524.000s  • 525.000s  • 526.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001