Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/269001–270000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269001 2007 EQ115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
269002 2007 EP116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269003 2007 EX118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269004 2007 EO119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
269005 2007 EP125 13/03/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
269006 2007 EV128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269007 2007 EX130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
269008 2007 EM136 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269009 2007 EN137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
269010 2007 EU137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269011 2007 EU138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269012 2007 ET169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269013 2007 EW180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269014 2007 EX182 15/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269015 2007 EG199 10/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
269016 2007 EQ200 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
269017 2007 EL205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269018 2007 EX207 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269019 2007 EU209 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
269020 2007 EM213 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
269021 2007 EQ213 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269022 2007 EU213 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269023 2007 EF219 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269024 2007 EW219 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269025 2007 ER222 14/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
269026 2007 FN2 16/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
269027 2007 FP4 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269028 2007 FH7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269029 2007 FZ9 16/03/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269030 2007 FN10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269031 2007 FM11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269032 2007 FL15 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
269033 2007 FK23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269034 2007 FP26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269035 2007 FP29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269036 2007 FN30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
269037 2007 FN31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269038 2007 FH32 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
269039 2007 FJ32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269040 2007 FO32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269041 2007 FW32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269042 2007 FC33 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269043 2007 FG33 21/03/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269044 2007 FG36 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269045 2007 FF38 27/03/2007 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
269046 2007 FQ38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269047 2007 FH43 27/03/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
269048 2007 FU43 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
269049 2007 FR49 20/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
269050 2007 GJ12 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269051 2007 GJ16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269052 2007 GU18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269053 2007 GT19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269054 2007 GW20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269055 2007 GZ23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269056 2007 GS24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269057 2007 GW24 11/04/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
269058 2007 GO29 11/04/2007 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
269059 2007 GU30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
269060 2007 GZ32 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269061 2007 GF33 11/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
269062 2007 GW33 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269063 2007 GV39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269064 2007 GB40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269065 2007 GB41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269066 2007 GJ44 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269067 2007 GQ44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269068 2007 GD46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269069 2007 GT46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269070 2007 GR48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269071 2007 GZ48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269072 2007 GF51 15/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
269073 2007 GP61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269074 2007 GW62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269075 2007 GL67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269076 2007 GF68 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269077 2007 GH73 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269078 2007 GT73 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269079 2007 HK6 16/04/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
269080 2007 HF7 16/04/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
269081 2007 HR11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269082 2007 HG13 16/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
269083 2007 HB16 18/04/2007 Lulin Observatory LUSS 2,5 km MPC · JPL
269084 2007 HE17 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
269085 2007 HW26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269086 2007 HA30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
269087 2007 HZ31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269088 2007 HQ36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269089 2007 HX38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
269090 2007 HA41 20/04/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
269091 2007 HG46 20/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
269092 2007 HK48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269093 2007 HJ53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269094 2007 HV57 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269095 2007 HP61 22/04/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
269096 2007 HN65 22/04/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
269097 2007 HV5 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
269098 2007 HB66 22/04/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
269099 2007 HM79 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269100 2007 HC80 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269101 2007 HB83 22/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
269102 2007 HE83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269103 2007 HM83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269104 2007 HN86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269105 2007 HF90 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
269106 2007 HP97 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269107 2007 JO3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269108 2007 JB9 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
269109 2007 JS25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269110 2007 JG27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269111 2007 JR37 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
269112 2007 JZ37 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
269113 2007 JA38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269114 2007 JL39 15/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269115 2007 JT39 11/05/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
269116 2007 KO8 24/05/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
269117 2007 LU11 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269118 2007 LH15 12/06/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
269119 2007 LQ31 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269120 2007 LM33 12/06/2007 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
269121 2007 MG9 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269122 2007 MD25 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269123 2007 NF2 12/07/2007 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
269124 2007 PC23 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
269125 2007 PF37 13/08/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
269126 2007 PP43 11/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,8 km MPC · JPL
269127 2007 PU47 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
269128 2007 PU48 13/08/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
269129 2007 RG22 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
269130 2007 RL65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269131 2007 RL108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269132 2007 RZ133 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
269133 2007 SP3 16/09/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
269134 2007 TF89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269135 2007 TL92 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269136 2007 TF161 11/10/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
269137 2007 TM177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
269138 2007 TM225 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269139 2007 TJ284 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
269140 2007 UA21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269141 2007 UT60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
269142 2007 VY30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
269143 2007 WZ23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
269144 2008 AR31 10/01/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
269145 2008 CZ31 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
269146 2008 CE204 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269147 2008 DU4 27/02/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
269148 2008 EL15 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
269149 2008 EV18 02/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
269150 2008 ET21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
269151 2008 EW28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
269152 2008 EM33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269153 2008 ES54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
269154 2008 EM67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
269155 2008 EC77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
269156 2008 EO79 08/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269157 2008 ES92 03/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
269158 2008 EQ114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269159 2008 EZ114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
269160 2008 EF127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269161 2008 EV150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
269162 2008 ET155 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
269163 2008 EL168 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269164 2008 FL15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
269165 2008 FU25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269166 2008 FO58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
269167 2008 FB59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269168 2008 FJ59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269169 2008 FM59 29/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 820 m MPC · JPL
269170 2008 FM60 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
269171 2008 FS60 29/03/2008 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
269172 2008 FK61 30/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
269173 2008 FX69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
269174 2008 FY75 30/03/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269175 2008 FK84 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
269176 2008 FF93 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
269177 2008 FA105 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269178 2008 FL117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
269179 2008 FD125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269180 2008 FB129 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269181 2008 FR129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269182 2008 GO11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269183 2008 GJ18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269184 2008 GH28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
269185 2008 GZ37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
269186 2008 GB42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269187 2008 GO42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269188 2008 GC45 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
269189 2008 GZ50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
269190 2008 GQ66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
269191 2008 GR94 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
269192 2008 GF98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269193 2008 GY100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
269194 2008 GN138 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
269195 2008 GP140 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
269196 2008 GK145 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269197 2008 HN2 25/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 640 m MPC · JPL
269198 2008 HZ27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
269199 2008 HR34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
269200 2008 HF65 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269201 2008 HD68 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
269202 2008 JW4 02/05/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269203 2008 JL13 04/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269204 2008 JG14 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
269205 2008 JG15 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269206 2008 JU21 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269207 2008 JJ37 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
269208 2008 KA9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269209 2008 KG20 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269210 2008 KU21 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
269211 2008 KA31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269212 2008 LK6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269213 2008 LL10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
269214 2008 LW11 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
269215 2008 LU14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269216 2008 LG15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269217 2008 ND1 01/07/2008 Eskridge G. Hug 2,6 km MPC · JPL
269218 2008 NP1 05/07/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
269219 2008 NK2 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269220 2008 OE11 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
269221 2008 OE20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269222 2008 OX20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269223 2008 OU21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269224 2008 OV21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269225 2008 OE24 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
269226 2008 PO4 05/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,4 km MPC · JPL
269227 2008 PG9 07/08/2008 Dauban F. Kugel 1,3 km MPC · JPL
269228 2008 PT15 11/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
269229 2008 PD17 11/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
269230 2008 PP19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269231 2008 PQ19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269232 Tahin 2008 QV 21/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
269233 2008 QN5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269234 2008 QP6 26/08/2008 Prairie Grass J. Mahony 2,2 km MPC · JPL
269235 2008 QS6 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269236 2008 QL8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
269237 2008 QC9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
269238 2008 QM9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
269239 2008 QD10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
269240 2008 QM10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
269241 2008 QY10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
269242 2008 QO13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
269243 Charbonnel 2008 QN14 27/08/2008 Pises J.-M. Lopez, C. Cavadore 3,0 km MPC · JPL
269244 2008 QJ17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
269245 Catastini 2008 QL19 27/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
269246 2008 QF20 30/08/2008 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
269247 2008 QN20 25/08/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269248 2008 QL23 25/08/2008 Tiki N. Teamo 4,3 km MPC · JPL
269249 2008 QO24 29/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,7 km MPC · JPL
269250 2008 QR26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
269251 Kolomna 2008 QW28 26/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,8 km MPC · JPL
269252 Bogdanstupka 2008 QA29 27/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 6,2 km MPC · JPL
269253 2008 QK35 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 3,0 km MPC · JPL
269254 2008 QN36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269255 2008 QP36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269256 2008 QK43 26/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
269257 2008 RY1 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269258 2008 RH5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269259 2008 RY17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269260 2008 RE19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269261 2008 RU27 08/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
269262 2008 RM29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
269263 2008 RS47 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
269264 2008 RY50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269265 2008 RO58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269266 2008 RL63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269267 2008 RO65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269268 2008 RP69 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269269 2008 RN70 06/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
269270 2008 RW71 06/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
269271 2008 RF72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
269272 2008 RJ82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269273 2008 RO89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
269274 2008 RL90 06/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
269275 2008 RY95 07/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
269276 2008 RB102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269277 2008 RN105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269278 2008 RH108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
269279 2008 RK110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269280 2008 RW115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
269281 2008 RO117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
269282 2008 RN121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269283 2008 RN136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269284 2008 RK138 06/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
269285 2008 RN141 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269286 2008 SA1 21/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
269287 2008 SY4 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
269288 2008 SV15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269289 2008 SY18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269290 2008 SV20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269291 2008 SM21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
269292 2008 SC23 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269293 2008 SC36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
269294 2008 SJ37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
269295 2008 SZ50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
269296 2008 SU52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269297 2008 SC68 21/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
269298 2008 SB71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269299 2008 SK74 23/09/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
269300 Diego 2008 SB82 26/09/2008 La Cañada J. Lacruz 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269301 2008 SB88 20/09/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
269302 2008 ST109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
269303 2008 SL110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269304 2008 SV110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
269305 2008 SA114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269306 2008 SD130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269307 2008 SK139 23/09/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
269308 2008 SW145 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
269309 2008 SV151 30/09/2008 Desert Moon B. L. Stevens 3,2 km MPC · JPL
269310 2008 SA153 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
269311 2008 SC154 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
269312 2008 SK154 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269313 2008 SK155 23/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269314 2008 SD159 24/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
269315 2008 SD166 28/09/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
269316 2008 SJ166 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
269317 2008 SG168 30/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269318 2008 SJ171 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
269319 2008 SS172 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
269320 2008 SL176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
269321 2008 SA177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
269322 2008 SR207 27/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
269323 Madisonvillehigh 2008 SE209 28/09/2008 Charleston ARO 2,7 km MPC · JPL
269324 2008 SL219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
269325 2008 SO221 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269326 2008 SH269 21/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
269327 2008 SC278 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
269328 2008 SY282 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
269329 2008 SJ285 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
269330 2008 TU1 02/10/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
269331 2008 TV3 03/10/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
269332 2008 TK6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
269333 2008 TA17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269334 2008 TY17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
269335 2008 TD19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269336 2008 TS27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
269337 2008 TC30 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
269338 2008 TM30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269339 2008 TJ37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
269340 2008 TB40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
269341 2008 TD52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269342 2008 TU91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
269343 2008 TZ94 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 7,1 km MPC · JPL
269344 2008 TH95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269345 2008 TG106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269346 2008 TB110 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
269347 2008 TV110 06/10/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
269348 2008 TT134 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
269349 2008 TT179 01/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
269350 2008 US9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269351 2008 UW11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269352 2008 UM12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269353 2008 UO36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269354 2008 UW50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
269355 2008 UR61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269356 2008 UF90 26/10/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 12 km MPC · JPL
269357 2008 UL97 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
269358 2008 UN122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269359 2008 UJ205 27/10/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
269360 2008 UN249 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
269361 2008 UN323 31/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
269362 2008 UZ334 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269363 2008 UB338 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
269364 2008 US354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
269365 2008 VA43 03/11/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
269366 2008 WB6 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269367 2008 WL6 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269368 2008 WL49 18/11/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
269369 2008 WK140 18/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
269370 2008 YX40 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269371 2008 YE168 30/12/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
269372 2008 YS169 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
269373 2008 YT172 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269374 2009 AF17 13/01/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 5,8 km MPC · JPL
269375 2009 DV46 28/02/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269376 2009 DP57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
269377 2009 NB1 14/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
269378 2009 NH2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269379 2009 OW3 21/07/2009 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
269380 2009 PM10 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
269381 2009 PG20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269382 2009 QW 17/08/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
269383 2009 QG1 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
269384 2009 QX2 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269385 2009 QY3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269386 2009 QY14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
269387 2009 QT22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
269388 2009 QX22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
269389 2009 QH28 20/08/2009 Hibiscus N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
269390 Igortkachenko 2009 QA34 27/08/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,5 km MPC · JPL
269391 2009 QM37 31/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,3 km MPC · JPL
269392 2009 QX37 29/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 900 m MPC · JPL
269393 2009 QS44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269394 2009 QC45 27/08/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
269395 2009 QX50 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
269396 2009 QQ60 18/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
269397 2009 RB 02/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
269398 2009 RE3 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
269399 2009 RZ5 14/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
269400 2009 RN8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269401 2009 RO8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269402 2009 RH12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269403 2009 RT13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269404 2009 RL15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
269405 2009 RN28 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269406 2009 RK29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269407 2009 RS30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
269408 2009 RD46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269409 2009 RQ52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269410 2009 RB54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269411 2009 RZ55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269412 2009 RM69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269413 2009 SK20 22/09/2009 Kachina J. Hobart 860 m MPC · JPL
269414 2009 SX20 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269415 2009 SV32 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269416 2009 SL39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269417 2009 SF46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269418 2009 SM52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269419 2009 ST66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269420 2009 SD107 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
269421 2009 SB119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269422 2009 SX121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269423 2009 SQ128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269424 2009 SE131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
269425 2009 SE132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269426 2009 SW132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269427 2009 SU134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269428 2009 SD135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269429 2009 SG135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269430 2009 SB147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269431 2009 SP148 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
269432 2009 SN150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269433 2009 SL163 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
269434 2009 SR164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269435 2009 SO165 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
269436 2009 SP174 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
269437 2009 SP200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269438 2009 SY202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269439 2009 SV204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269440 2009 SE206 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269441 2009 SJ212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269442 2009 SC220 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269443 2009 SP224 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269444 2009 SR230 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
269445 2009 SZ233 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269446 2009 SJ238 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
269447 2009 SH245 28/09/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 980 m MPC · JPL
269448 2009 SA250 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
269449 2009 SC253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
269450 2009 SD253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269451 2009 SE256 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
269452 2009 SM267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
269453 2009 SY270 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269454 2009 SC272 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269455 2009 SA276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269456 2009 SB277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269457 2009 SQ289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269458 2009 SW297 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269459 2009 SJ333 25/09/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
269460 2009 SB336 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269461 2009 SA345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269462 2009 SE346 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269463 2009 SZ347 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
269464 2009 SK348 24/09/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
269465 2009 SF350 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269466 2009 SR360 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269467 2009 SM361 27/09/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
269468 2009 SP363 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
269469 2009 TB18 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
269470 2009 TF20 11/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
269471 2009 TP21 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
269472 2009 TB24 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
269473 2009 TR25 14/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
269474 2009 TG27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
269475 2009 TQ32 14/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
269476 2009 TR34 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
269477 2009 TM35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
269478 2009 TP35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
269479 2009 TH36 14/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
269480 2009 TC39 15/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
269481 2009 TC42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
269482 2009 TO42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
269483 2009 TB44 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269484 Marcia 2009 UB4 19/10/2009 Falera J. De Queiroz 2,6 km MPC · JPL
269485 Bisikalo 2009 UQ14 21/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,8 km MPC · JPL
269486 2009 UW15 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
269487 2009 UW17 20/10/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,5 km MPC · JPL
269488 2009 UJ18 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
269489 2009 UY20 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
269490 2009 UH23 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
269491 2009 UR25 20/10/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269492 2009 UG30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
269493 2009 UF31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
269494 2009 UU31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
269495 2009 UB32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269496 2009 UC35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
269497 2009 UR37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269498 2009 US51 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
269499 2009 UD53 22/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
269500 2009 UT59 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269501 2009 UG72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
269502 2009 UZ72 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269503 2009 UX80 22/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
269504 2009 UT88 22/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
269505 2009 UA89 24/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269506 2009 UY89 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
269507 2009 UU91 18/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
269508 2009 UX95 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
269509 2009 UQ98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
269510 2009 UE99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
269511 2009 UH108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269512 2009 UL109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269513 2009 UV109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
269514 2009 UL110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269515 2009 UA115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
269516 2009 UN127 26/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
269517 2009 UD129 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,5 km MPC · JPL
269518 2009 UQ132 16/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
269519 2009 US146 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269520 2009 UC147 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269521 2009 UU147 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
269522 2009 UP152 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
269523 2009 VR7 08/11/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
269524 2009 VX16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
269525 2009 VB27 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269526 2009 VQ41 09/11/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
269527 2009 VY42 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269528 2009 VN44 15/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 2,1 km MPC · JPL
269529 2009 VG48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269530 2009 VF60 10/11/2009 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
269531 2009 VR65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269532 2009 VU66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269533 2009 VH69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
269534 2009 VA82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269535 2009 VK82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269536 2009 VG83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269537 2009 VF84 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269538 2009 VZ85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269539 2009 VD92 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
269540 2009 VJ92 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
269541 2009 VT93 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269542 2009 VK94 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269543 2009 VQ95 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269544 2009 VC104 15/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
269545 2009 VN106 11/11/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
269546 2009 VE108 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
269547 2009 VG111 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
269548 Fratyu 2009 WR 16/11/2009 Plana F. Fratev 2,2 km MPC · JPL
269549 2009 WS5 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
269550 Chur 2009 WT5 16/11/2009 Falera J. De Queiroz 3,2 km MPC · JPL
269551 2009 WU8 19/11/2009 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
269552 2009 WZ14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
269553 2009 WX15 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
269554 2009 WD25 21/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,8 km MPC · JPL
269555 2009 WF27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269556 2009 WM33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269557 2009 WW33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
269558 2009 WM41 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269559 2009 WY46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
269560 2009 WQ50 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
269561 2009 WK68 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269562 2009 WM68 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
269563 2009 WR73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269564 2009 WW73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
269565 2009 WT82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269566 2009 WT85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269567 Bakhtinov 2009 WK105 24/11/2009 Tzec Maun V. Nevski 2,4 km MPC · JPL
269568 2009 WS105 25/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 4,5 km MPC · JPL
269569 2009 WO123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269570 2009 WQ125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269571 2009 WP161 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269572 2009 WF176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269573 2009 WC179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269574 2009 WN182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269575 2009 WE197 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
269576 2009 WT198 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
269577 2009 WM199 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
269578 2009 WR203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269579 2009 WS204 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269580 2009 WL215 26/11/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
269581 2009 WN217 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
269582 2009 WX222 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269583 2009 WO230 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269584 2009 WR250 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
269585 2009 WO251 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
269586 2009 WJ254 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
269587 2009 WB260 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269588 2009 WR260 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269589 Kryachko 2009 XN1 10/12/2009 Tzec Maun V. Nevski 3,1 km MPC · JPL
269590 2009 XC4 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
269591 2009 XO7 12/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
269592 2009 XA13 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269593 2009 YU2 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
269594 2010 AM36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
269595 2010 AZ79 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269596 2010 AY96 09/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
269597 2010 AC99 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
269598 2010 BF70 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
269599 2010 BR80 25/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
269600 2010 BR85 03/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269601 2010 CX1 05/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
269602 2010 CY18 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
269603 2010 CH22 09/02/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
269604 2010 CF32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269605 2010 CG32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269606 2010 CU52 14/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
269607 2010 CG89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269608 2010 CF108 14/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
269609 2010 CH139 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269610 2010 CQ143 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269611 2010 CQ191 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269612 2010 CJ198 14/02/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
269613 2010 DE14 17/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
269614 2010 DU52 22/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
269615 2010 DB76 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269616 2010 EO111 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269617 2010 JY122 14/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
269618 2010 KU117 18/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
269619 2010 SL16 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
269620 2010 UJ58 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
269621 2010 UX96 10/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
269622 2010 VF38 09/10/2010 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
269623 2010 VA173 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 12 km MPC · JPL
269624 2010 VQ180 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
269625 2010 XE51 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
269626 2010 XZ75 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269627 2011 AV 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269628 2011 AN23 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
269629 2011 AD27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
269630 2011 AO28 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
269631 2011 AG29 15/01/1997 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
269632 2011 AK34 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,9 km MPC · JPL
269633 2011 AJ44 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
269634 2011 AE45 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
269635 2011 AS45 19/09/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
269636 2011 AU45 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
269637 2011 AF46 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269638 2011 AM53 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
269639 2011 AV59 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
269640 2011 AM74 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
269641 4245 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
269642 6215 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
269643 6765 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 720 m MPC · JPL
269644 2642 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
269645 1991 VX8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269646 1991 VR9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269647 1992 HF2 27/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269648 1992 QE3 25/08/1992 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
269649 1993 BG11 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269650 1994 GR4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269651 1994 GS7 12/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269652 1994 PE31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
269653 1994 RR7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
269654 1994 SS2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269655 1995 BU9 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269656 1995 CD5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269657 1995 FP3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269658 1995 FQ3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269659 1995 FK5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269660 1995 GU5 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269661 1995 MJ1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269662 1995 MR5 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269663 1995 MP7 30/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
269664 1995 OB13 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269665 1995 SV25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
269666 1995 SU28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269667 1995 SW38 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269668 1995 SB46 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
269669 1995 SV51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269670 1995 SM61 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269671 1995 SH78 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269672 1995 UR15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269673 1995 UE22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
269674 1995 UH24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269675 1995 UX56 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269676 1995 UB62 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269677 1995 UK65 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269678 1995 UF80 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269679 1995 VZ8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269680 1995 WA12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269681 1995 WB12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269682 1995 WD17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
269683 1995 WD33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269684 1995 YF18 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269685 1996 BQ10 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269686 1996 EH8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269687 1996 GR6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269688 1996 JJ11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269689 1996 LL2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269690 1996 RG3 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
269691 1996 RR7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269692 1996 TN16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269693 1996 TY30 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269694 1996 UF3 31/10/1996 Prescott P. G. Comba 820 m MPC · JPL
269695 1996 VW1 06/11/1996 Stroncone A. Vagnozzi 730 m MPC · JPL
269696 1997 GE10 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
269697 1997 HS9 30/04/1997 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269698 1997 MV9 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269699 1997 NO2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269700 1997 PZ3 12/08/1997 Pises Pises Obs. 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269701 1997 TA11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269702 1997 TP21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269703 1997 UR7 23/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
269704 1997 UR17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269705 1997 UR24 31/10/1997 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
269706 1997 WX7 23/11/1997 Chichibu N. Satō 2,1 km MPC · JPL
269707 1998 BB22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269708 1998 DO12 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269709 1998 DF23 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269710 1998 FM2 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269711 1998 FM6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
269712 1998 FZ120 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
269713 1998 HU42 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269714 1998 HG142 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269715 1998 KN40 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
269716 1998 MM16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269717 1998 QO 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269718 1998 QG3 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269719 1998 QH56 28/08/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
269720 1998 QK58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
269721 1998 QE96 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269722 1998 RY4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269723 1998 RU9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
269724 1998 RP23 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
269725 1998 RQ43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269726 1998 RQ65 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
269727 1998 SL3 17/09/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
269728 1998 SM29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
269729 1998 SH40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269730 1998 SQ60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
269731 1998 SG63 26/09/1998 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
269732 1998 SG86 26/09/1998 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
269733 1998 SW93 26/09/1998 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269734 1998 SP110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269735 1998 SS124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269736 1998 SH162 26/09/1998 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
269737 1998 SR165 18/09/1998 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269738 1998 TF10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269739 1998 TB11 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269740 1998 TF36 15/10/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
269741 1998 UY8 17/10/1998 Xinglong SCAP 830 m MPC · JPL
269742 Kroónorbert 1998 UH23 23/10/1998 Piszkéstető L. Kiss, K. Sárneczky 880 m MPC · JPL
269743 1998 VX42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269744 1998 WB5 21/11/1998 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
269745 1998 WU8 27/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
269746 1998 WW25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269747 1998 WL29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269748 1998 WO40 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269749 1998 XT5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269750 1998 XA23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269751 1999 AC32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269752 1999 BW31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269753 1999 RS73 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
269754 1999 RW104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
269755 1999 RH147 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269756 1999 RM169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269757 1999 RR189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
269758 1999 RJ220 04/09/1999 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
269759 1999 RJ239 08/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
269760 1999 SS5 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
269761 1999 SN21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269762 Nocentini 1999 TN4 04/10/1999 Ceccano G. Masi 1,2 km MPC · JPL
269763 1999 TD32 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
269764 1999 TZ38 03/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
269765 1999 TL46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269766 1999 TW58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269767 1999 TK59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269768 1999 TM61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269769 1999 TP62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269770 1999 TV66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269771 1999 TW71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269772 1999 TJ76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269773 1999 TL87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269774 1999 TE103 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
269775 1999 TJ111 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
269776 1999 TT113 04/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
269777 1999 TO132 06/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269778 1999 TE135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269779 1999 TK140 06/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
269780 1999 TF145 07/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269781 1999 TN145 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269782 1999 TV153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269783 1999 TT182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269784 1999 TZ210 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
269785 1999 TZ211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269786 1999 TV229 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269787 1999 TK237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269788 1999 TE258 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
269789 1999 TX260 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269790 1999 TV268 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
269791 1999 TF313 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269792 1999 TW314 08/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
269793 1999 TV332 13/10/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
269794 1999 UE12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269795 1999 UL21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269796 1999 UN32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269797 1999 UR37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269798 1999 UR47 30/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
269799 1999 VZ12 01/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269800 1999 VY16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269801 1999 VC42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269802 1999 VV58 04/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
269803 1999 VJ82 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
269804 1999 VJ84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269805 1999 VK88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269806 1999 VM95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
269807 1999 VN96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269808 1999 VZ102 09/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269809 1999 VK104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269810 1999 VZ108 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269811 1999 VN115 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269812 1999 VW132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269813 1999 VF133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269814 1999 VV143 11/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
269815 1999 VL150 14/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
269816 1999 VS180 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
269817 1999 VZ193 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269818 1999 VX211 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
269819 1999 VN213 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
269820 1999 WQ18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269821 1999 XA6 04/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
269822 1999 XO251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
269823 1999 XW254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269824 2000 AY43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269825 2000 AZ44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269826 2000 AN94 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
269827 2000 AU158 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269828 2000 AR207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
269829 2000 AM209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269830 2000 AA249 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
269831 2000 AQ253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269832 2000 BK6 29/01/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
269833 2000 BN12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269834 2000 BG13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
269835 2000 BG22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
269836 2000 BG29 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269837 2000 BP37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
269838 2000 CY20 02/02/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
269839 2000 CR23 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269840 2000 CA43 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269841 2000 CS54 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
269842 2000 CU69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269843 2000 CD118 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
269844 2000 CH130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
269845 2000 CL141 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
269846 2000 DQ9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
269847 2000 DU21 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269848 2000 DE34 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
269849 2000 DY38 29/02/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
269850 2000 DM53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269851 2000 DV58 29/02/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
269852 2000 DK61 29/02/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
269853 2000 DB67 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269854 2000 DF97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
269855 2000 DK108 29/02/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
269856 2000 DT108 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
269857 2000 DD115 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269858 2000 EB4 04/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 910 m MPC · JPL
269859 2000 EQ4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
269860 2000 EM5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
269861 2000 EJ6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
269862 2000 EN15 04/03/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
269863 2000 ER22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269864 2000 EY22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269865 2000 ER52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
269866 2000 EY59 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
269867 2000 ES65 10/03/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
269868 2000 EM90 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
269869 2000 ER135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
269870 2000 EN171 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269871 2000 EC189 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269872 2000 EB196 03/03/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
269873 2000 EJ196 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
269874 2000 EJ207 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269875 2000 FK2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
269876 2000 FW57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
269877 2000 FV73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
269878 2000 GK4 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269879 2000 GP11 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
269880 2000 GK13 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
269881 2000 GF15 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269882 2000 GM21 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
269883 2000 GP26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269884 2000 GH27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269885 2000 GG34 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
269886 2000 GT35 05/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269887 2000 GV36 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
269888 2000 GX38 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269889 2000 GU43 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269890 2000 GA48 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
269891 2000 GJ52 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
269892 2000 GZ69 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
269893 2000 GO77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269894 2000 GQ77 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
269895 2000 GX115 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269896 2000 GA119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
269897 2000 GH119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269898 2000 GD129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
269899 2000 GM129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
269900 2000 GB131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269901 2000 HP 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
269902 2000 HU3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269903 2000 HQ15 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
269904 2000 HW17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
269905 2000 HA18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
269906 2000 HV18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
269907 2000 HC19 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
269908 2000 HW37 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
269909 2000 HX43 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269910 2000 HY43 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
269911 2000 HF49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
269912 2000 HR77 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
269913 2000 HS79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
269914 2000 JV8 07/05/2000 Prescott P. G. Comba 870 m MPC · JPL
269915 2000 JA42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269916 2000 JM42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269917 2000 JN48 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269918 2000 JN64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
269919 2000 JZ84 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
269920 2000 KB9 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
269921 2000 KJ37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269922 2000 KA49 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
269923 2000 KE74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269924 2000 LC6 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269925 2000 NS12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
269926 2000 NR28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269927 2000 OM22 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
269928 2000 OO59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
269929 2000 QV19 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269930 2000 QG156 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269931 2000 QV168 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269932 2000 QU205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269933 2000 QG214 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269934 2000 QP227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269935 2000 QY247 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
269936 2000 RK27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
269937 2000 RY39 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269938 2000 RU80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269939 2000 RV80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269940 2000 RO81 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
269941 2000 RQ98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
269942 2000 RK103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
269943 2000 SV10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 710 m MPC · JPL
269944 2000 SR14 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
269945 2000 ST15 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269946 2000 SO31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
269947 2000 SB36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269948 2000 SN58 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269949 2000 ST61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269950 2000 SX98 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269951 2000 SZ103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269952 2000 SS110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269953 2000 SH163 30/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
269954 2000 SB192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269955 2000 SR218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269956 2000 SV231 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
269957 2000 SJ232 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269958 2000 SR232 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269959 2000 SH241 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269960 2000 SK243 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
269961 2000 SF251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269962 2000 SP257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269963 2000 SE259 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269964 2000 SC291 27/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
269965 2000 SM292 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269966 2000 SL297 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
269967 2000 SB309 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269968 2000 SC335 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
269969 2000 SG345 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269970 2000 SH359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
269971 2000 TQ3 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269972 2000 TV5 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269973 2000 TB6 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269974 2000 TU7 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
269975 2000 TO8 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269976 2000 TV14 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269977 2000 TK22 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269978 2000 TK23 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269979 2000 TH43 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
269980 2000 TK52 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269981 2000 TD60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
269982 2000 TU67 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269983 2000 UH29 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269984 2000 UV33 24/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
269985 2000 UK44 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
269986 2000 UD59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269987 2000 UK59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
269988 2000 UF87 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
269989 2000 UX97 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269990 2000 VF3 02/11/2000 Oaxaca J. M. Roe 2,5 km MPC · JPL
269991 2000 VB29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269992 2000 VY51 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269993 2000 WJ67 27/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
269994 2000 WV68 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
269995 2000 WV79 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269996 2000 WH129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269997 2000 XH39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
269998 2000 XO41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
269999 2000 YG6 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
270000 2000 YQ19 28/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

265.000s  • 266.000s  • 267.000s  • 268.000s  • 269.000s  • 270.000s  • 271.000s  • 272.000s  • 273.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001