Danh sách tiểu hành tinh/95001–96000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95001 2001 YG141 17/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
95002 2001 YM145 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95003 2001 YA150 19/12/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
95004 2001 YS151 19/12/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
95005 2001 YY154 20/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
95006 2002 AQ 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
95007 2002 AR 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
95008 Ivanobertini 2002 AH1 04/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
95009 2002 AJ1 04/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
95010 2002 AR1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
95011 2002 AS1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
95012 2002 AT1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
95013 2002 AU1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
95014 2002 AL3 04/01/2002 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
95015 2002 AS3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
95016 Kimjeongho 2002 AA9 09/01/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon 1,8 km MPC · JPL
95017 2002 AX9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
95018 2002 AZ9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
95019 2002 AR10 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
95020 Nencini 2002 AV12 10/01/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 2,3 km MPC · JPL
95021 2002 AE14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
95022 2002 AG14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
95023 2002 AE16 04/01/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
95024 Ericaellingson 2002 AH18 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
95025 2002 AV20 07/01/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
95026 2002 AG21 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95027 2002 AG23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
95028 2002 AY23 07/01/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
95029 2002 AA24 07/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
95030 2002 AP25 08/01/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
95031 2002 AV26 13/01/2002 Majorca J. Nomen 4,7 km MPC · JPL
95032 2002 AW26 09/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
95033 2002 AX26 12/01/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
95034 2002 AY26 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
95035 2002 AA27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
95036 2002 AC27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
95037 2002 AF27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
95038 2002 AN27 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
95039 2002 AO27 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
95040 2002 AC28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95041 2002 AY30 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95042 2002 AH31 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95043 2002 AU33 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
95044 2002 AP35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
95045 2002 AM36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95046 2002 AY36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95047 2002 AL37 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
95048 2002 AE40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95049 2002 AQ41 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95050 2002 AU42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95051 2002 AD45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95052 2002 AS45 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95053 2002 AF46 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95054 2002 AF48 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95055 2002 AL50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95056 2002 AS50 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95057 2002 AF53 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95058 2002 AM58 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95059 2002 AH59 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
95060 2002 AJ59 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95061 2002 AR59 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95062 2002 AW59 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95063 2002 AV61 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95064 2002 AD62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95065 2002 AG63 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95066 2002 AH63 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95067 2002 AZ63 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
95068 2002 AD65 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95069 2002 AM65 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95070 2002 AQ65 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95071 2002 AT66 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95072 ČVUT 2002 AW66 15/01/2002 Kleť M. Tichý 3,7 km MPC · JPL
95073 2002 AP70 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95074 2002 AW70 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95075 2002 AC72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95076 2002 AS72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95077 2002 AO73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95078 2002 AP76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95079 2002 AO78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95080 2002 AZ80 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95081 2002 AK82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95082 2002 AS83 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95083 2002 AZ85 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95084 2002 AG87 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95085 2002 AJ87 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95086 2002 AJ89 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95087 2002 AQ89 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95088 2002 AC96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
95089 2002 AZ97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95090 2002 AF99 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95091 2002 AM99 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95092 2002 AC100 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95093 2002 AB101 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95094 2002 AM102 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95095 2002 AH105 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95096 2002 AM105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95097 2002 AW106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95098 2002 AB111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95099 2002 AK111 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95100 2002 AF112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95101 2002 AH113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95102 2002 AS113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95103 2002 AP114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95104 2002 AN116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95105 2002 AY116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95106 2002 AP117 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95107 2002 AJ118 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95108 2002 AL118 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95109 2002 AP118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95110 2002 AR118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95111 2002 AV120 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95112 2002 AE121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95113 2002 AG121 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95114 2002 AM121 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95115 2002 AK122 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
95116 2002 AP122 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
95117 2002 AQ122 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95118 2002 AL124 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95119 2002 AB126 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95120 2002 AW127 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95121 2002 AL130 12/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
95122 2002 AQ135 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95123 2002 AP139 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
95124 2002 AK141 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95125 2002 AE143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95126 2002 AZ148 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95127 2002 AL150 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95128 2002 AR152 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
95129 2002 AQ153 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95130 2002 AH155 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95131 2002 AK155 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95132 2002 AO155 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95133 2002 AB156 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95134 2002 AN156 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
95135 2002 AM158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95136 2002 AD159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95137 2002 AH159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95138 2002 AD160 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95139 2002 AF160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95140 2002 AB162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95141 2002 AG162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95142 2002 AF163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95143 2002 AQ164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95144 2002 AG165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95145 2002 AQ165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95146 2002 AV165 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95147 2002 AP166 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95148 2002 AH167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95149 2002 AL167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95150 2002 AQ167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95151 2002 AU167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95152 2002 AX167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95153 2002 AP170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95154 2002 AZ170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95155 2002 AH175 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95156 2002 AK175 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95157 2002 AU175 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95158 2002 AZ177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95159 2002 AE178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
95160 2002 AG178 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95161 2002 AS178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95162 2002 AV178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95163 2002 AZ178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95164 2002 AB179 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95165 2002 AH180 12/01/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,9 km MPC · JPL
95166 2002 AO183 06/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
95167 2002 AT184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
95168 2002 AX185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95169 2002 AC186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95170 2002 AL187 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95171 2002 AT188 10/01/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
95172 2002 AZ190 11/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
95173 2002 AD191 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95174 2002 AD192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
95175 2002 AJ192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
95176 2002 AJ196 12/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95177 2002 AT197 14/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
95178 2002 AD202 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95179 Berkó 2002 BO 16/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,4 km MPC · JPL
95180 2002 BJ4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
95181 2002 BP4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
95182 2002 BZ4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
95183 2002 BB9 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
95184 2002 BL10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95185 2002 BN10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95186 2002 BT10 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95187 2002 BD11 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95188 2002 BK11 19/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95189 2002 BM11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95190 2002 BZ11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95191 2002 BB12 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95192 2002 BS12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
95193 2002 BU13 19/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95194 2002 BB14 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95195 2002 BB16 19/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95196 2002 BS16 19/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95197 2002 BV16 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95198 2002 BN17 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95199 2002 BD19 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95200 2002 BF19 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95201 2002 BJ19 21/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
95202 2002 BR21 25/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95203 2002 BU22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95204 2002 BY22 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95205 2002 BR24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95206 2002 BM25 25/01/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
95207 2002 BG29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
95208 2002 BM31 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95209 2002 CW 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,7 km MPC · JPL
95210 2002 CJ1 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
95211 2002 CJ2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
95212 2002 CW3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95213 2002 CN6 01/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95214 2002 CQ7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
95215 2002 CA8 03/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
95216 2002 CU8 05/02/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
95217 2002 CD11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
95218 2002 CO14 08/02/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,9 km MPC · JPL
95219 Borgman 2002 CT14 08/02/2002 Needville Needville Obs. 5,3 km MPC · JPL
95220 2002 CQ15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
95221 2002 CW15 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
95222 2002 CZ16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95223 2002 CU22 05/02/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
95224 2002 CA23 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
95225 2002 CH23 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
95226 2002 CP23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
95227 2002 CO25 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95228 2002 CS29 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95229 2002 CA30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95230 2002 CK30 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
95231 2002 CL30 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95232 2002 CX31 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95233 2002 CS37 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
95234 2002 CP38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95235 2002 CL39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
95236 2002 CL40 07/02/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
95237 2002 CO40 07/02/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
95238 2002 CH43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,8 km MPC · JPL
95239 2002 CH46 06/02/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
95240 2002 CW47 03/02/2002 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
95241 2002 CF50 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
95242 2002 CK51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
95243 2002 CL51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
95244 2002 CM51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
95245 2002 CV51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
95246 2002 CB52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,5 km MPC · JPL
95247 Schalansky 2002 CH52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
95248 2002 CS54 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95249 2002 CC55 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95250 2002 CQ55 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95251 2002 CR55 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95252 2002 CW55 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
95253 2002 CD56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95254 2002 CM56 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95255 2002 CU56 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95256 2002 CZ57 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
95257 2002 CD59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
95258 2002 CE59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
95259 2002 CG59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
95260 2002 CS59 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
95261 2002 CD61 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95262 2002 CL61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95263 2002 CW61 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95264 2002 CF63 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95265 2002 CT63 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95266 2002 CL64 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95267 2002 CQ66 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95268 2002 CB68 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95269 2002 CO68 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95270 2002 CQ68 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95271 2002 CH69 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95272 2002 CB70 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95273 2002 CR72 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95274 2002 CU72 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95275 2002 CN73 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
95276 2002 CZ73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95277 2002 CH75 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
95278 2002 CC76 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95279 2002 CO76 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95280 2002 CD79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95281 2002 CR79 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95282 2002 CX79 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95283 2002 CO81 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95284 2002 CH83 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95285 2002 CP83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95286 2002 CL84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95287 2002 CN84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95288 2002 CG85 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95289 2002 CG88 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95290 2002 CJ88 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95291 2002 CP88 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95292 2002 CM89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95293 2002 CB90 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95294 2002 CG90 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95295 2002 CM91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95296 2002 CQ91 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95297 2002 CW91 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95298 2002 CL93 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95299 2002 CO93 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95300 2002 CD96 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95301 2002 CS96 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95302 2002 CN97 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95303 2002 CC98 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95304 2002 CQ98 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
95305 2002 CJ99 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95306 2002 CS99 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95307 2002 CP101 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95308 2002 CW101 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95309 2002 CY101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
95310 2002 CP102 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95311 2002 CZ102 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95312 2002 CD103 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95313 2002 CA104 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
95314 2002 CM104 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
95315 2002 CT104 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
95316 2002 CB105 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95317 2002 CJ106 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95318 2002 CF107 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
95319 2002 CH107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95320 2002 CR107 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95321 2002 CB108 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95322 2002 CE108 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95323 2002 CS108 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95324 2002 CU108 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95325 2002 CR109 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95326 2002 CC110 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95327 2002 CM110 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95328 2002 CE111 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
95329 2002 CQ111 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95330 2002 CC114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95331 2002 CH114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95332 2002 CQ117 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
95333 2002 CA118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
95334 2002 CD118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
95335 2002 CU118 03/02/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 7,0 km MPC · JPL
95336 2002 CM122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95337 2002 CO125 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95338 2002 CC126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95339 2002 CW127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95340 2002 CR129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95341 2002 CP130 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95342 2002 CW132 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95343 2002 CM133 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95344 2002 CX133 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95345 2002 CZ133 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95346 2002 CY134 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95347 2002 CR136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95348 2002 CM137 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95349 2002 CT137 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95350 2002 CJ138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95351 2002 CT138 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95352 2002 CW138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95353 2002 CY138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95354 2002 CV140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95355 2002 CQ141 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95356 2002 CU141 08/02/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
95357 2002 CS143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95358 2002 CV143 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
95359 2002 CN144 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95360 2002 CV144 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95361 2002 CC145 09/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95362 2002 CH146 09/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95363 2002 CF147 09/02/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
95364 2002 CX151 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95365 2002 CS155 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95366 2002 CK156 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95367 2002 CS157 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95368 2002 CT160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95369 2002 CX160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95370 2002 CB161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95371 2002 CH162 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95372 2002 CJ162 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95373 2002 CK163 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95374 2002 CU163 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95375 2002 CH165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95376 2002 CL165 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95377 2002 CR165 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95378 2002 CT166 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95379 2002 CC167 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95380 2002 CN167 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95381 2002 CN169 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
95382 2002 CT169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95383 2002 CC170 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95384 2002 CG170 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95385 2002 CQ170 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95386 2002 CR170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95387 2002 CN171 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95388 2002 CF172 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95389 2002 CS173 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95390 2002 CO174 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
95391 2002 CY174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95392 2002 CW178 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95393 2002 CU183 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95394 2002 CX184 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95395 2002 CS187 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95396 2002 CG188 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95397 2002 CZ192 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95398 2002 CF196 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95399 2002 CR198 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95400 2002 CC199 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95401 2002 CK199 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95402 2002 CS199 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95403 2002 CC207 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95404 2002 CO207 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95405 2002 CN210 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95406 2002 CE212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95407 2002 CJ212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95408 2002 CT213 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95409 2002 CN215 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
95410 2002 CJ217 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
95411 2002 CY218 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95412 2002 CV219 10/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
95413 2002 CB220 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95414 2002 CR220 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95415 2002 CX220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95416 2002 CN221 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95417 2002 CP221 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95418 2002 CD224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95419 2002 CH224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95420 2002 CQ226 05/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
95421 2002 CG229 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
95422 2002 CG232 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95423 2002 CB236 09/02/2002 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
95424 2002 CY236 08/02/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
95425 2002 CE237 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95426 2002 CM237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95427 2002 CP237 10/02/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
95428 2002 CF238 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
95429 2002 CV238 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95430 2002 CW238 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95431 2002 CZ240 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95432 2002 CW241 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95433 2002 CH242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95434 2002 CL242 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95435 2002 CK243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95436 2002 CN243 11/02/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
95437 2002 CQ243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95438 2002 CD244 11/02/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
95439 2002 CJ244 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95440 2002 CS244 11/02/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
95441 2002 CW244 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
95442 2002 CS247 15/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
95443 2002 CW247 15/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95444 2002 CO248 14/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
95445 2002 CM254 05/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
95446 2002 CW254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
95447 2002 CY255 06/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
95448 2002 CY256 04/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
95449 Frederickgregory 2002 CJ261 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
95450 2002 CP272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
95451 2002 CV277 07/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
95452 2002 CO280 07/02/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
95453 2002 CK284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
95454 2002 CE289 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95455 2002 CY295 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
95456 2002 CC301 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
95457 2002 CD303 12/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
95458 2002 CD307 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95459 2002 CF307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95460 2002 DR 17/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
95461 2002 DZ2 21/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,6 km MPC · JPL
95462 2002 DK5 16/02/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
95463 2002 DS5 16/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
95464 2002 DY7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95465 2002 DR8 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
95466 2002 DB10 19/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
95467 2002 DP10 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95468 2002 DT10 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
95469 2002 DS18 22/02/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
95470 2002 DW18 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95471 2002 EE 03/03/2002 Farpoint G. Hug 4,6 km MPC · JPL
95472 2002 EG1 05/03/2002 Farpoint Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
95473 2002 EX2 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95474 Andreajbarbieri 2002 EE4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
95475 2002 EB5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 6,1 km MPC · JPL
95476 2002 EY7 11/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
95477 2002 ED11 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,5 km MPC · JPL
95478 2002 EK12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
95479 2002 ET13 03/03/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
95480 2002 ER15 05/03/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
95481 2002 EG16 06/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
95482 2002 EB19 06/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
95483 2002 EE19 09/03/2002 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
95484 2002 EF22 10/03/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
95485 2002 ES22 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
95486 2002 ED23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
95487 2002 ER24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
95488 2002 EV25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
95489 2002 EK29 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95490 2002 EX29 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
95491 2002 EK30 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95492 2002 EQ30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95493 2002 ES30 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95494 2002 ES31 11/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95495 2002 EK32 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
95496 2002 ET34 11/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
95497 2002 EB35 11/03/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
95498 2002 EG35 11/03/2002 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
95499 2002 ED38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
95500 2002 EJ41 11/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95501 2002 EK41 11/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
95502 2002 EA43 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
95503 2002 EE43 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
95504 2002 EC45 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
95505 2002 EM45 11/03/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
95506 2002 EH48 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
95507 2002 EO48 12/03/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
95508 2002 EU49 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
95509 2002 ER50 12/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
95510 2002 EL51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
95511 2002 EB52 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95512 2002 EH52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95513 2002 ER52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95514 2002 EZ54 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95515 2002 EW56 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95516 2002 EA57 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95517 2002 EO60 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95518 2002 EF61 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
95519 2002 EB63 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95520 2002 ED67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95521 2002 ER68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95522 2002 EQ69 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95523 2002 EK70 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95524 2002 EN70 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95525 2002 EZ70 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95526 2002 EA72 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
95527 2002 EN73 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95528 2002 EX73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95529 2002 EZ73 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
95530 2002 EF75 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
95531 2002 EN75 14/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
95532 2002 EA76 14/03/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
95533 2002 EB76 14/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95534 2002 EL78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
95535 2002 EK82 13/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
95536 2002 EB83 13/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
95537 2002 EV83 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
95538 2002 EC84 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95539 2002 EH84 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95540 2002 EC86 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95541 2002 EK86 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95542 2002 EU86 09/03/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
95543 2002 ED87 09/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
95544 2002 EG87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95545 2002 EA88 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95546 2002 EE88 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95547 2002 EK88 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95548 2002 EX88 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95549 2002 EK89 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
95550 2002 ET89 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95551 2002 EB93 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
95552 2002 EU93 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
95553 2002 EU94 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95554 2002 EZ94 14/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95555 2002 EZ96 14/03/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
95556 2002 EA97 14/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
95557 2002 EB97 14/03/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
95558 2002 EF97 11/03/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
95559 2002 EK98 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95560 2002 EX98 15/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
95561 2002 EV100 05/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
95562 2002 ES101 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95563 2002 EU101 06/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95564 2002 EL102 06/03/2002 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
95565 2002 EL106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
95566 2002 EC108 09/03/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
95567 2002 EN108 09/03/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
95568 2002 EZ108 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
95569 2002 EC114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
95570 2002 ED115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
95571 2002 EC125 12/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
95572 2002 EJ130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
95573 2002 EW130 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
95574 2002 EQ139 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
95575 2002 ER140 12/03/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
95576 2002 EQ142 12/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
95577 2002 EJ146 14/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
95578 2002 EX146 14/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95579 2002 EB148 15/03/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
95580 2002 EA153 15/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
95581 2002 EH153 15/03/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
95582 2002 EJ153 15/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
95583 2002 ES155 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
95584 2002 FK2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
95585 2002 FV3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
95586 2002 FN8 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95587 2002 FB9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95588 2002 FF9 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95589 2002 FN9 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95590 2002 FQ9 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95591 2002 FX9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95592 2002 FL10 17/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95593 Azusienis 2002 FU10 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 6,5 km MPC · JPL
95594 2002 FS13 16/03/2002 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
95595 2002 FE15 16/03/2002 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
95596 2002 FL16 16/03/2002 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
95597 2002 FB21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
95598 2002 FK24 19/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
95599 2002 FZ26 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95600 2002 FK27 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95601 2002 FJ28 20/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
95602 2002 FB29 20/03/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
95603 2002 FT29 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95604 2002 FG30 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95605 2002 FL30 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95606 2002 FW30 20/03/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
95607 2002 FZ31 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
95608 2002 FL34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
95609 2002 FN34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
95610 2002 FQ34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
95611 2002 FS34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
95612 2002 FA35 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
95613 2002 FG37 30/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
95614 2002 FQ37 31/03/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
95615 2002 FY38 31/03/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
95616 2002 GJ7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
95617 2002 GP7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
95618 2002 GW7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,5 km MPC · JPL
95619 2002 GZ7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
95620 2002 GC9 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
95621 2002 GP14 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
95622 2002 GU18 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95623 2002 GT23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
95624 2002 GP24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
95625 2002 GX32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, A. B. Jordan, J. L. Elliot 147 km MPC · JPL
95626 2002 GZ32 13/04/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 231 km MPC · JPL
95627 2002 GK34 01/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
95628 2002 GA35 02/04/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
95629 2002 GM35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
95630 2002 GY35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
95631 2002 GR37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
95632 2002 GO42 04/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
95633 2002 GX42 04/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
95634 2002 GO48 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
95635 2002 GC51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
95636 2002 GA55 05/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
95637 2002 GQ55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
95638 2002 GP63 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
95639 2002 GE67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95640 2002 GC80 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
95641 2002 GS81 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95642 2002 GV82 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95643 2002 GT83 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95644 2002 GC88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95645 2002 GR88 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95646 2002 GX93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95647 2002 GO95 09/04/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
95648 2002 GX97 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95649 2002 GX98 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
95650 2002 GA99 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95651 2002 GQ101 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
95652 2002 GF102 10/04/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
95653 2002 GM106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
95654 2002 GG107 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
95655 2002 GL108 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95656 2002 GL109 11/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
95657 2002 GX109 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95658 2002 GF115 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95659 2002 GF123 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95660 2002 GE125 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95661 2002 GX125 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95662 2002 GE132 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95663 2002 GB133 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95664 2002 GD136 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95665 2002 GO139 13/04/2002 Needville Needville Obs. 4,6 km MPC · JPL
95666 2002 GZ141 13/04/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
95667 2002 GO146 13/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
95668 2002 GT160 15/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
95669 2002 GE161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
95670 2002 GR161 14/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
95671 2002 GC163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
95672 2002 GX170 10/04/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
95673 2002 GY170 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95674 2002 GW173 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95675 2002 GZ173 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95676 2002 GR174 11/04/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
95677 2002 GJ177 12/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,8 km MPC · JPL
95678 2002 HM 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
95679 2002 HX 16/04/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
95680 2002 HU2 16/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
95681 2002 HP9 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95682 2002 HZ16 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95683 2002 JA 02/05/2002 Siding Spring R. H. McNaught 4,4 km MPC · JPL
95684 2002 JN14 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95685 2002 JW20 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
95686 2002 JZ21 06/05/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95687 2002 JK23 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95688 2002 JO25 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
95689 2002 JG40 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
95690 2002 JG44 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95691 2002 JK46 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95692 2002 JD62 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95693 2002 JA70 07/05/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
95694 2002 JS70 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95695 2002 JV70 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
95696 2002 JU75 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95697 2002 JQ77 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95698 2002 JM79 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
95699 2002 JA84 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95700 2002 JP88 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95701 2002 JH109 11/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
95702 2002 JY112 13/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
95703 2002 JY122 06/05/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
95704 2002 JS124 06/05/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
95705 2002 JA133 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95706 2002 JQ135 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95707 2002 KZ1 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95708 2002 KM2 17/05/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
95709 2002 LM3 03/06/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
95710 2002 UJ38 31/10/2002 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
95711 2003 AK 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95712 2003 AT2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95713 2003 AJ60 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95714 2003 AB80 12/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
95715 2003 BJ17 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
95716 2003 BS20 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
95717 2003 BK25 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
95718 2003 BX26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
95719 2003 BG35 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95720 2003 BZ62 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95721 2003 CT7 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
95722 2003 CG13 03/02/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
95723 2003 CP13 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
95724 2003 CH15 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
95725 2003 CR17 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
95726 2003 CO18 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
95727 2003 DV5 21/02/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
95728 2003 DZ13 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
95729 2003 DJ15 26/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95730 2003 DO18 20/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
95731 2003 DR20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
95732 2003 DS21 28/02/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95733 2003 DG22 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95734 2003 EJ4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
95735 2003 EW4 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95736 2003 EX5 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
95737 2003 EN7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
95738 2003 EH11 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95739 2003 ES14 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95740 2003 EB16 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95741 2003 EC17 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95742 2003 ES20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
95743 2003 ET20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
95744 2003 EZ20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
95745 2003 EF22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95746 2003 EW22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95747 2003 EG23 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95748 2003 ET24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95749 2003 EB25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95750 2003 ED28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95751 2003 EL28 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95752 2003 ER28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95753 2003 EZ28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95754 2003 EV29 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95755 2003 EC34 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
95756 2003 EK34 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95757 2003 EZ34 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95758 2003 EA35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95759 2003 EE37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
95760 2003 EF41 09/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
95761 2003 EK41 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95762 2003 EX43 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95763 2003 EO44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
95764 2003 EC46 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95765 2003 ED46 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95766 2003 EK46 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
95767 2003 EY46 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
95768 2003 EF47 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95769 2003 EF48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
95770 2003 EQ49 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95771 Lachat 2003 EZ49 09/03/2003 Vicques M. Ory 3,3 km MPC · JPL
95772 2003 EE52 11/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95773 2003 EC53 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
95774 2003 EQ53 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95775 2003 ET53 10/03/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
95776 2003 EM57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
95777 2003 EW58 11/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95778 2003 EB59 12/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
95779 2003 EH59 12/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95780 2003 EH60 07/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
95781 2003 EO60 12/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95782 Hansgraf 2003 FS3 24/03/2003 Needville J. Dellinger 1,8 km MPC · JPL
95783 2003 FJ6 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
95784 2003 FS6 28/03/2003 La Silla G. Masi 1,6 km MPC · JPL
95785 Csányivilmos 2003 FV6 27/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
95786 2003 FN7 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95787 2003 FJ12 22/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
95788 2003 FL12 22/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
95789 2003 FY15 23/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
95790 2003 FA16 23/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
95791 2003 FY18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
95792 2003 FZ19 23/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
95793 Brock 2003 FR20 23/03/2003 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
95794 2003 FN21 25/03/2003 Kvistaberg UDAS 2,5 km MPC · JPL
95795 2003 FT23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
95796 2003 FM24 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
95797 2003 FC27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
95798 2003 FX28 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
95799 2003 FN30 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
95800 2003 FS30 25/03/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95801 2003 FZ41 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
95802 Francismuir 2003 FM42 31/03/2003 Needville J. Dellinger 2,2 km MPC · JPL
95803 2003 FX45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
95804 2003 FK47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
95805 2003 FA50 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
95806 2003 FV51 25/03/2003 Haleakala NEAT 9,5 km MPC · JPL
95807 2003 FX51 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
95808 2003 FQ52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
95809 2003 FA54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
95810 2003 FS54 25/03/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
95811 2003 FB57 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
95812 2003 FA59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
95813 2003 FW68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
95814 2003 FW69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
95815 2003 FY73 26/03/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
95816 2003 FR74 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
95817 2003 FC75 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
95818 2003 FW79 27/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
95819 2003 FB80 27/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
95820 2003 FL80 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
95821 2003 FJ82 27/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
95822 2003 FM82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95823 2003 FW82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
95824 Elger 2003 FP85 28/03/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
95825 2003 FJ86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
95826 2003 FA87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
95827 2003 FO88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
95828 2003 FD90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
95829 2003 FJ91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
95830 2003 FN92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
95831 2003 FP92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
95832 2003 FQ98 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95833 2003 FD99 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95834 2003 FF101 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95835 2003 FF103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95836 2003 FS104 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
95837 2003 FU105 26/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
95838 2003 FJ107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95839 2003 FN107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95840 2003 FT107 30/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95841 2003 FB109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
95842 2003 FX111 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95843 2003 FZ113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95844 2003 FE114 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95845 2003 FS114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
95846 2003 FZ115 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
95847 2003 FK118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
95848 2003 FQ119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
95849 2003 FZ120 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
95850 2003 FA122 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
95851 Stromvil 2003 FD123 26/03/2003 Moletai K. Černis, K. Zdanavičius 2,0 km MPC · JPL
95852 Leatherbarrow 2003 FT127 31/03/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
95853 Jamescarpenter 2003 FU127 31/03/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
95854 2003 GD3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95855 2003 GD5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95856 2003 GG6 01/04/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
95857 2003 GV9 02/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95858 2003 GW9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95859 2003 GG10 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
95860 2003 GC11 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
95861 2003 GU12 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95862 2003 GK13 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
95863 2003 GE21 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
95864 2003 GC22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
95865 2003 GA23 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
95866 2003 GM23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
95867 2003 GO23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
95868 2003 GB29 04/04/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
95869 2003 GC29 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
95870 2003 GE34 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
95871 2003 GY34 08/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
95872 2003 GB36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
95873 2003 GH37 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
95874 2003 GA44 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95875 2003 GU44 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95876 2003 GC46 08/04/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
95877 2003 GT46 08/04/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
95878 2003 GG50 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
95879 2003 GW50 08/04/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
95880 2003 GW53 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
95881 2003 HR 20/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
95882 Longshaw 2003 HW 21/04/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
95883 2003 HO3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
95884 2003 HY3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
95885 2003 HL4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
95886 2003 HY4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
95887 2003 HE5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
95888 2003 HV8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
95889 2003 HE9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
95890 2003 HK9 24/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
95891 2003 HH10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
95892 2003 HO11 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
95893 2003 HY11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
95894 2003 HA12 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
95895 2003 HF12 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
95896 2003 HH13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
95897 2003 HZ14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
95898 2003 HQ16 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
95899 2003 HZ20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95900 2003 HF21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95901 2003 HY22 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
95902 2003 HL24 28/04/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95903 2003 HC27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
95904 2003 HO29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
95905 2003 HE30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
95906 2003 HJ30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
95907 2003 HE31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
95908 2003 HX31 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95909 2003 HN32 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95910 2003 HE36 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
95911 2003 HK39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95912 2003 HN40 29/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95913 2003 HE41 29/04/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95914 2003 HT41 29/04/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
95915 2003 HM46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95916 2003 HU47 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95917 2003 HM48 30/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95918 2003 HQ48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95919 2003 HC51 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95920 2003 HJ52 30/04/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
95921 2003 HJ53 30/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
95922 2003 HK54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
95923 2003 HN55 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
95924 2003 JT3 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95925 2003 JF7 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95926 2003 JC9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
95927 2003 JP9 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95928 Tonycook 2003 JO13 07/05/2003 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
95929 2003 JG14 08/05/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
95930 2003 JC16 08/05/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
95931 2003 JT16 11/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
95932 2003 JE17 08/05/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95933 2003 KF 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
95934 2003 KM2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
95935 Grego 2003 KU8 25/05/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
95936 2003 KG17 26/05/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
95937 2003 KY18 28/05/2003 Needville J. Dellinger 5,6 km MPC · JPL
95938 2003 KJ20 31/05/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95939 Thagnesland 2003 KL20 30/05/2003 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
95940 2003 LT2 01/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
95941 2003 LX3 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
95942 2003 LU5 04/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
95943 2003 LY6 09/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 7,3 km MPC · JPL
95944 2003 MN2 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
95945 2003 MG5 26/06/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
95946 2003 MP7 27/06/2003 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
95947 2003 NG1 01/07/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
95948 2003 OS7 25/07/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
95949 2003 OX18 30/07/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
95950 2003 OZ18 30/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
95951 Ernestopalomba 2003 QG6 18/08/2003 Campo Imperatore F. Bernardi 11 km MPC · JPL
95952 2003 QP12 22/08/2003 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
95953 2003 QV19 22/08/2003 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
95954 Bayzoltán 2003 QQ29 23/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 6,4 km MPC · JPL
95955 Claragianni 2003 QX32 21/08/2003 Campo Imperatore E. Palomba 8,4 km MPC · JPL
95956 2003 RG12 13/09/2003 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
95957 2003 SU101 20/09/2003 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
95958 2003 SW167 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
95959 Covadonga 2003 SU224 28/09/2003 La Cañada J. Lacruz 5,1 km MPC · JPL
95960 2003 SX282 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95961 2003 UF185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95962 Copito 2003 WZ87 19/11/2003 Begues J. Manteca 6,7 km MPC · JPL
95963 2004 KE4 16/05/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
95964 2004 KL6 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95965 2004 KP16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
95966 2004 KW16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
95967 2004 LZ3 10/06/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
95968 2004 LR8 12/06/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95969 2004 LS8 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95970 2004 LT8 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95971 2004 LU8 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95972 2004 LX8 12/06/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
95973 2004 LQ16 13/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95974 2004 LU17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95975 2004 LX17 14/06/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95976 2004 LY17 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95977 2004 LY21 12/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95978 2004 LT22 14/06/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
95979 2004 LZ25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95980 Haroldhill 2004 LE30 14/06/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
95981 2004 LK30 13/06/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95982 Beish 2004 MH6 19/06/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
95983 2004 MB7 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
95984 2004 NT1 09/07/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
95985 2004 NV1 09/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95986 2004 NU2 10/07/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
95987 2004 NH3 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95988 2004 NJ4 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95989 2004 NT4 09/07/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
95990 2004 NC7 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95991 2004 ND7 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
95992 2004 NF8 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95993 2004 NG10 09/07/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95994 2004 NB11 10/07/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
95995 2004 NC11 10/07/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
95996 2004 NR12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95997 2004 NZ16 11/07/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
95998 2004 NP17 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95999 2004 NX21 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96000 2004 NU22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL

91.000s  • 92.000s  • 93.000s  • 94.000s  • 95.000s  • 96.000s  • 97.000s  • 98.000s  • 99.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001