Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/289001–290000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289001 2004 TV74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
289002 2004 TF75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289003 2004 TS75 06/10/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
289004 2004 TJ77 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289005 2004 TM79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
289006 2004 TD84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
289007 2004 TW86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289008 2004 TG88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289009 2004 TM91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
289010 2004 TD95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289011 2004 TL102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289012 2004 TM103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
289013 2004 TN103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
289014 2004 TW103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289015 2004 TA106 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289016 2004 TQ107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289017 2004 TW110 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
289018 2004 TS113 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289019 2004 TR114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289020 Ukmerge 2004 TG115 12/10/2004 Moletai K. Černis 2,8 km MPC · JPL
289021 Juzeliunas 2004 TM115 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,2 km MPC · JPL
289022 2004 TN115 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
289023 2004 TG116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
289024 2004 TS116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
289025 2004 TX119 06/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
289026 2004 TU120 06/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289027 2004 TW120 06/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
289028 2004 TP121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289029 2004 TZ123 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
289030 2004 TF127 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
289031 2004 TJ127 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
289032 2004 TL129 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
289033 2004 TD131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
289034 2004 TJ133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
289035 2004 TR134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
289036 2004 TJ136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
289037 2004 TZ136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289038 2004 TO138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
289039 2004 TC141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289040 2004 TH145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289041 2004 TF146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289042 2004 TW153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289043 2004 TQ159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289044 2004 TA160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289045 2004 TZ160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
289046 2004 TM162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289047 2004 TY163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289048 2004 TP168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289049 2004 TH170 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289050 2004 TN172 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
289051 2004 TB176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289052 2004 TW176 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289053 2004 TQ177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289054 2004 TO180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289055 2004 TA182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289056 2004 TG185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
289057 2004 TY185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289058 2004 TU190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
289059 2004 TE196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
289060 2004 TO199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
289061 2004 TA200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289062 2004 TC200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289063 2004 TR200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289064 2004 TL204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289065 2004 TM204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289066 2004 TK207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289067 2004 TV208 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289068 2004 TG209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289069 2004 TU210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289070 2004 TZ210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289071 2004 TC211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289072 2004 TN211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289073 2004 TX212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289074 2004 TE213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289075 2004 TK213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289076 2004 TF214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289077 2004 TW217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
289078 2004 TT222 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289079 2004 TS237 09/10/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
289080 2004 TA238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289081 2004 TE241 10/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
289082 2004 TZ241 10/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
289083 2004 TP242 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
289084 2004 TB243 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289085 Andreweil 2004 TC244 06/10/2004 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 800 m MPC · JPL
289086 2004 TT252 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289087 2004 TB256 09/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
289088 2004 TY258 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289089 2004 TH263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289090 2004 TA269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289091 2004 TQ272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289092 2004 TP274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289093 2004 TQ275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
289094 2004 TC277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289095 2004 TF279 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
289096 2004 TW294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
289097 2004 TG296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289098 2004 TJ298 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289099 2004 TS301 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289100 2004 TR302 09/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289101 2004 TK305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
289102 2004 TK306 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
289103 2004 TG308 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289104 2004 TB309 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
289105 2004 TT309 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
289106 2004 TK322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289107 2004 TR322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289108 2004 TX326 14/10/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
289109 2004 TU327 03/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
289110 2004 TL334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289111 2004 TC337 11/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
289112 2004 TR344 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
289113 2004 TS344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
289114 2004 TK346 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289115 2004 TV347 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289116 2004 TQ354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
289117 2004 TV355 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
289118 2004 TK357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
289119 2004 TF359 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
289120 2004 TT360 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289121 Druskininkai 2004 TM367 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,1 km MPC · JPL
289122 2004 TY367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289123 2004 UV 16/10/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
289124 2004 UE1 17/10/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,7 km MPC · JPL
289125 2004 UV2 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289126 2004 UW2 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
289127 2004 UV3 16/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
289128 2004 UZ5 20/10/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
289129 2004 UL6 20/10/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
289130 2004 UQ7 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
289131 2004 UD8 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289132 2004 UO8 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
289133 2004 UY8 23/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289134 2004 VL 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
289135 2004 VK4 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289136 2004 VN4 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
289137 2004 VC5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289138 2004 VM7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289139 2004 VR7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289140 2004 VW7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289141 2004 VJ8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
289142 2004 VD9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
289143 2004 VH11 03/11/2004 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
289144 2004 VM12 03/11/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289145 2004 VK14 04/11/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
289146 2004 VL14 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
289147 2004 VU16 05/11/2004 Needville J. Dellinger, P. Garossino 3,6 km MPC · JPL
289148 2004 VV16 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289149 2004 VU18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289150 2004 VL20 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
289151 2004 VA21 04/11/2004 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
289152 2004 VU21 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289153 2004 VR24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
289154 2004 VW24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
289155 2004 VB25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
289156 2004 VH25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289157 2004 VO25 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
289158 2004 VS25 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
289159 2004 VZ26 04/11/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
289160 2004 VT29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289161 2004 VT35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289162 2004 VH36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289163 2004 VB37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289164 2004 VZ45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289165 2004 VD48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
289166 2004 VK52 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289167 2004 VC55 10/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
289168 2004 VR56 04/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
289169 2004 VG59 09/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
289170 2004 VX59 09/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
289171 2004 VT61 05/11/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
289172 2004 VM63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289173 2004 VR63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289174 2004 VV64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
289175 2004 VV66 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289176 2004 VT70 05/11/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
289177 2004 VU72 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289178 2004 VV72 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
289179 2004 VT73 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
289180 2004 VT74 12/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
289181 2004 VY74 12/11/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
289182 2004 VA75 12/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
289183 2004 VE75 13/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
289184 2004 VV76 12/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
289185 2004 VY77 13/11/2004 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
289186 2004 VG78 12/11/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
289187 2004 VB84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289188 2004 VH84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
289189 2004 VQ85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
289190 2004 VO91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289191 2004 WE1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
289192 2004 WT5 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
289193 2004 WF6 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
289194 2004 WC11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289195 2004 WL11 30/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
289196 2004 WL12 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289197 2004 XY1 01/12/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
289198 2004 XZ4 02/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289199 2004 XC5 02/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
289200 2004 XN5 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289201 2004 XV5 05/12/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 720 m MPC · JPL
289202 2004 XH6 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,0 km MPC · JPL
289203 2004 XU7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
289204 2004 XL9 02/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289205 2004 XA12 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289206 2004 XJ12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289207 2004 XG13 08/12/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
289208 2004 XK17 03/12/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
289209 2004 XF19 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
289210 2004 XK20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289211 2004 XH22 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
289212 2004 XF23 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
289213 2004 XV24 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289214 2004 XE25 09/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
289215 2004 XV30 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
289216 2004 XR31 09/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289217 2004 XK36 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
289218 2004 XB39 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
289219 2004 XU40 11/12/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
289220 2004 XX40 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289221 2004 XL41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
289222 2004 XG44 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
289223 2004 XD46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289224 2004 XL48 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
289225 2004 XH53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289226 2004 XX60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289227 2004 XY60 14/12/2004 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
289228 2004 XB62 12/12/2004 Needville Needville Obs. 4,5 km MPC · JPL
289229 2004 XR62 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
289230 2004 XY63 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289231 2004 XE66 02/12/2004 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
289232 2004 XK69 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289233 2004 XL69 10/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
289234 2004 XN70 11/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
289235 2004 XY70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289236 2004 XA75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289237 2004 XF75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
289238 2004 XO75 09/12/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
289239 2004 XV75 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289240 2004 XU76 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
289241 2004 XK77 10/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 4,6 km MPC · JPL
289242 2004 XO77 10/12/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
289243 2004 XH78 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
289244 2004 XX78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289245 2004 XJ79 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
289246 2004 XH81 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289247 2004 XM83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289248 2004 XQ84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
289249 2004 XT84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289250 2004 XZ85 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
289251 2004 XC86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289252 2004 XQ86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289253 2004 XR86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289254 2004 XK89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
289255 2004 XE92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289256 2004 XV92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289257 2004 XQ99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289258 2004 XC101 14/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
289259 2004 XO101 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289260 2004 XB105 10/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289261 2004 XD107 11/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
289262 2004 XO111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289263 2004 XZ119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289264 2004 XE121 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289265 2004 XW123 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
289266 2004 XC124 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
289267 2004 XY124 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
289268 2004 XX127 14/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
289269 2004 XL142 02/12/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
289270 2004 XW142 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
289271 2004 XA144 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
289272 2004 XB147 14/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
289273 2004 XV147 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
289274 2004 XH148 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 920 m MPC · JPL
289275 2004 XC149 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
289276 2004 XM149 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289277 2004 XD151 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
289278 2004 XD161 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289279 2004 XP161 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
289280 2004 XT161 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289281 2004 XT162 15/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
289282 2004 XB167 02/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289283 2004 XL171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289284 2004 XH179 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
289285 2004 XZ181 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
289286 2004 XG186 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289287 2004 YS2 16/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
289288 2004 YK6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289289 2004 YD11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
289290 2004 YB16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289291 2004 YQ16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289292 2004 YP17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289293 2004 YZ17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289294 2004 YO18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
289295 2004 YT19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
289296 2004 YO24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289297 2004 YK25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
289298 2004 YV29 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
289299 2005 AH1 01/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289300 2005 AX2 06/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289301 2005 AM3 06/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
289302 2005 AY3 01/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
289303 2005 AX6 06/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
289304 2005 AW10 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
289305 2005 AY10 06/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
289306 2005 AH11 01/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
289307 2005 AH13 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
289308 2005 AF15 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289309 2005 AA16 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
289310 2005 AR16 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
289311 2005 AP17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
289312 2005 AX17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
289313 2005 AZ21 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
289314 Chisholm 2005 AS23 30/09/2003 Mauna Kea D. D. Balam 4,8 km MPC · JPL
289315 2005 AN26 13/01/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
289316 2005 AT26 13/01/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
289317 2005 AE28 13/01/2005 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
289318 2005 AF28 13/01/2005 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
289319 2005 AJ42 15/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
289320 2005 AP42 15/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
289321 2005 AN45 13/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289322 2005 AS45 15/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
289323 2005 AZ46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289324 2005 AB48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289325 2005 AX49 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289326 2005 AY49 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289327 2005 AZ51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
289328 2005 AK53 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
289329 2005 AE57 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
289330 2005 AS58 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
289331 2005 AX63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
289332 2005 AE66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289333 2005 AF68 13/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
289334 2005 AG72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289335 2005 AY78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289336 2005 AM80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
289337 2005 AN81 15/01/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
289338 2005 AC82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289339 2005 AD82 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289340 2005 AM82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289341 2005 BH3 16/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
289342 2005 BQ4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289343 2005 BE5 16/01/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
289344 2005 BD6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289345 2005 BZ8 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289346 2005 BH9 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
289347 2005 BR9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
289348 2005 BO13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289349 2005 BP15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289350 2005 BM16 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
289351 2005 BA17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
289352 2005 BL17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
289353 2005 BF19 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
289354 2005 BG19 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
289355 2005 BF25 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289356 2005 BU25 18/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
289357 2005 BA28 31/01/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
289358 2005 BT28 31/01/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
289359 2005 BQ29 31/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
289360 2005 BB39 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 770 m MPC · JPL
289361 2005 BZ41 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 620 m MPC · JPL
289362 2005 BR48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
289363 2005 BC49 18/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
289364 2005 BR49 18/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
289365 2005 CP3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289366 2005 CY3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289367 2005 CA4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289368 2005 CD8 01/02/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
289369 2005 CO8 01/02/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
289370 2005 CG9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289371 2005 CZ10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
289372 2005 CN11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289373 2005 CK13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289374 2005 CL13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289375 2005 CX13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
289376 2005 CA15 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289377 2005 CM16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289378 2005 CG17 02/02/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
289379 2005 CG21 02/02/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
289380 2005 CU23 02/02/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
289381 2005 CP24 04/02/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
289382 2005 CX24 04/02/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
289383 2005 CO26 01/02/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
289384 2005 CU26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289385 2005 CO28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
289386 2005 CX29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289387 2005 CE30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289388 2005 CT32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289389 2005 CZ33 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
289390 2005 CY34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289391 2005 CJ36 03/02/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
289392 2005 CP36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289393 2005 CL37 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
289394 2005 CJ38 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289395 2005 CH40 08/02/2005 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 3,8 km MPC · JPL
289396 2005 CB41 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 900 m MPC · JPL
289397 2005 CX43 02/02/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
289398 2005 CJ44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289399 2005 CH46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
289400 2005 CM46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289401 2005 CG47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289402 2005 CM48 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289403 2005 CK50 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
289404 2005 CT50 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
289405 2005 CM52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289406 2005 CK58 02/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
289407 2005 CX58 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289408 2005 CR59 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289409 2005 CS60 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
289410 2005 CN65 09/02/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
289411 2005 CE72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
289412 2005 CT73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289413 2005 CL74 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289414 2005 CM75 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
289415 2005 CW79 02/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
289416 2005 CY80 03/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
289417 2005 DF 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 940 m MPC · JPL
289418 2005 DP3 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,2 km MPC · JPL
289419 2005 EW2 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289420 2005 EB5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289421 2005 EK7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289422 2005 ER8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289423 2005 EX8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289424 2005 EQ12 02/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
289425 2005 EL13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289426 2005 EW13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289427 2005 EY13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289428 2005 EA19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
289429 2005 ED19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289430 2005 EJ22 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289431 2005 EJ25 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289432 2005 EW25 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
289433 2005 EA26 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
289434 2005 ED26 03/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
289435 2005 EL29 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289436 2005 EU29 02/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 940 m MPC · JPL
289437 2005 EE30 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289438 2005 EF33 02/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
289439 2005 EM33 04/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
289440 2005 EQ34 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289441 2005 EL35 04/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
289442 2005 EG39 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
289443 2005 EE40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289444 2005 EH41 01/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
289445 2005 EF42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289446 2005 EW42 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
289447 2005 EN45 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
289448 2005 EW46 03/03/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
289449 2005 EF48 03/03/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
289450 2005 EW48 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289451 2005 EO53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289452 2005 EN54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289453 2005 EL55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289454 2005 EG56 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289455 2005 EW58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289456 2005 EL60 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289457 2005 ER60 04/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
289458 2005 EB61 04/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
289459 2005 ET63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289460 2005 EY63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289461 2005 EZ63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289462 2005 EB66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289463 2005 EJ66 04/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
289464 2005 EW66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
289465 2005 EC68 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
289466 2005 EK68 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
289467 2005 EU68 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289468 2005 EH69 07/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
289469 2005 EU69 07/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
289470 2005 ER72 02/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
289471 2005 EA73 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289472 2005 ER73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
289473 2005 EJ75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289474 2005 EV75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289475 2005 EH78 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
289476 2005 EV78 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289477 2005 EN79 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289478 2005 EL80 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289479 2005 EG83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289480 2005 EH83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289481 2005 EL83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289482 2005 EK84 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
289483 2005 EK87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
289484 2005 EB88 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
289485 2005 EB90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289486 2005 EH92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
289487 2005 EX96 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
289488 2005 EB101 03/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
289489 2005 EH105 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289490 2005 EC107 04/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
289491 2005 EF109 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
289492 2005 EK110 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
289493 2005 EN112 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
289494 2005 EO116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
289495 2005 EG120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289496 2005 ES127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289497 2005 EU128 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
289498 2005 EY128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289499 2005 EC131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
289500 2005 ED132 09/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289501 2005 EJ133 09/03/2005 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
289502 2005 EL133 09/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
289503 2005 EO134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
289504 2005 ED137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289505 2005 ES137 09/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
289506 2005 EA143 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
289507 2005 EF151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289508 2005 EJ153 08/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
289509 2005 ES154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289510 2005 EN160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289511 2005 EV161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289512 2005 EJ162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
289513 2005 EO162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
289514 2005 ES170 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289515 2005 EC174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
289516 2005 EN174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289517 2005 ES175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289518 2005 ES178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289519 2005 ED179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
289520 2005 EF179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289521 2005 EY181 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289522 2005 EK186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
289523 2005 EL186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
289524 2005 EX186 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
289525 2005 EZ189 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289526 2005 EV191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289527 2005 EJ192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289528 2005 EQ194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
289529 2005 EP196 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289530 2005 EY199 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
289531 2005 EE200 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289532 2005 EJ203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289533 2005 EL204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289534 2005 EU207 13/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
289535 2005 ET208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
289536 2005 EW208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289537 2005 EM210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289538 2005 EX211 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289539 2005 EF212 04/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
289540 2005 EM213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
289541 2005 EW214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
289542 2005 EC217 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289543 2005 EO222 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
289544 2005 EC225 13/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
289545 2005 EW225 09/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
289546 2005 EZ226 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
289547 2005 EG227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289548 2005 EL230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
289549 2005 EM231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
289550 2005 EC232 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289551 2005 EW233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
289552 2005 EW237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289553 2005 EE241 11/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
289554 2005 EM248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289555 2005 EF250 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
289556 2005 EW251 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289557 2005 EO262 13/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289558 2005 ES265 13/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
289559 2005 EP266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289560 2005 EF267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289561 2005 EW268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289562 2005 EU269 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
289563 2005 EF270 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
289564 2005 EL272 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
289565 2005 EB281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
289566 2005 EE283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289567 2005 EL289 09/03/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
289568 2005 EN290 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
289569 2005 EY290 10/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
289570 2005 EE291 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289571 2005 EN291 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289572 2005 EJ292 10/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
289573 2005 EF307 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
289574 2005 EX309 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289575 2005 EC312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 830 m MPC · JPL
289576 2005 ES312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
289577 2005 EX315 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
289578 2005 ET317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
289579 2005 EN323 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
289580 2005 ER324 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
289581 2005 EN325 13/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289582 2005 FO1 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
289583 2005 FW2 16/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
289584 2005 FF4 30/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 5,2 km MPC · JPL
289585 2005 FG4 30/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
289586 Shackleton 2005 FZ4 30/03/2005 Vicques M. Ory 870 m MPC · JPL
289587 Chantdugros 2005 FB5 30/03/2005 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
289588 2005 FL5 31/03/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
289589 2005 FM6 30/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
289590 2005 FJ11 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289591 2005 FC13 30/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
289592 2005 FY14 18/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
289593 2005 GU2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
289594 2005 GW2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
289595 2005 GK5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
289596 2005 GM5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289597 2005 GT5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289598 2005 GX6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289599 2005 GH9 03/04/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
289600 2005 GR9 01/04/2005 Vicques Jura Obs. 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289601 2005 GJ10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289602 2005 GU10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289603 2005 GA12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
289604 2005 GF17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
289605 2005 GZ18 02/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
289606 2005 GB19 02/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
289607 2005 GA21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
289608 Wanli 2005 GB22 04/04/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,1 km MPC · JPL
289609 2005 GS23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
289610 2005 GP24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
289611 2005 GW25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289612 2005 GM27 03/04/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
289613 2005 GU27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289614 2005 GZ27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289615 2005 GX28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289616 2005 GP30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289617 2005 GY30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
289618 2005 GE32 04/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
289619 2005 GO34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
289620 2005 GK38 03/04/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
289621 2005 GC46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
289622 2005 GU46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
289623 2005 GD49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289624 2005 GS51 02/04/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
289625 2005 GY52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
289626 2005 GZ52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
289627 2005 GS55 06/04/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
289628 2005 GV57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
289629 2005 GR61 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289630 2005 GM62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
289631 2005 GO72 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
289632 2005 GM76 05/04/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289633 2005 GX76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289634 2005 GQ78 06/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
289635 2005 GW82 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289636 2005 GS88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
289637 2005 GF89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289638 2005 GG91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289639 2005 GT91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289640 2005 GQ92 06/04/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
289641 2005 GS92 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
289642 2005 GQ93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
289643 2005 GU97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
289644 2005 GM100 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289645 2005 GH103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289646 2005 GP107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289647 2005 GW107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289648 2005 GT108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289649 2005 GS109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
289650 2005 GX109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289651 2005 GQ110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
289652 2005 GB114 09/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
289653 2005 GE114 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
289654 2005 GJ116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289655 2005 GV116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
289656 2005 GW117 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
289657 2005 GF118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289658 2005 GW118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
289659 2005 GN120 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
289660 2005 GO123 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289661 2005 GY124 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
289662 2005 GC127 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
289663 2005 GP127 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
289664 2005 GV127 09/04/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
289665 2005 GG128 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
289666 2005 GV131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289667 2005 GF133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289668 2005 GN137 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
289669 2005 GS137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
289670 2005 GF139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
289671 2005 GT141 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289672 2005 GH143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289673 2005 GO143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289674 2005 GZ144 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289675 2005 GA149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289676 2005 GY149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
289677 2005 GD150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
289678 2005 GM150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289679 2005 GN150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
289680 2005 GX150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289681 2005 GW156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
289682 2005 GG157 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289683 2005 GW158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289684 2005 GH161 13/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
289685 2005 GV161 13/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
289686 2005 GZ162 15/04/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,6 km MPC · JPL
289687 2005 GE164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
289688 2005 GC165 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
289689 2005 GW166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289690 2005 GE167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
289691 2005 GH167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
289692 2005 GT167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289693 2005 GY170 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
289694 2005 GG175 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289695 2005 GF176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289696 2005 GS177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289697 2005 GG180 09/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
289698 2005 GL181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289699 2005 GP203 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
289700 2005 GF204 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289701 2005 GP205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
289702 2005 GR206 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
289703 2005 GU223 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289704 2005 GB224 14/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
289705 2005 GZ225 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
289706 2005 GF227 11/04/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
289707 2005 GY227 15/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
289708 2005 HN 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289709 2005 HP2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289710 2005 HX6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289711 2005 HV7 30/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289712 2005 HP10 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289713 2005 JE 02/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
289714 2005 JJ2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289715 2005 JZ2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289716 2005 JZ3 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289717 2005 JP4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
289718 2005 JB5 04/05/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
289719 2005 JK8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
289720 2005 JE11 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 720 m MPC · JPL
289721 2005 JE13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
289722 2005 JE16 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
289723 2005 JE17 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
289724 2005 JG17 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
289725 2005 JR17 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289726 2005 JV17 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289727 2005 JE21 04/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289728 2005 JY21 05/05/2005 Mayhill A. Lowe 2,6 km MPC · JPL
289729 2005 JV23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289730 2005 JV24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289731 2005 JC27 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289732 2005 JM28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289733 2005 JX28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289734 2005 JB29 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
289735 2005 JH29 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289736 2005 JL30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
289737 2005 JE33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
289738 2005 JU35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289739 2005 JX35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
289740 2005 JA37 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289741 2005 JF37 04/05/2005 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
289742 2005 JN42 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
289743 2005 JN47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289744 2005 JO49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289745 2005 JT52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289746 2005 JT53 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
289747 2005 JN56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289748 2005 JB58 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289749 2005 JQ58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289750 2005 JH60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289751 2005 JB61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
289752 2005 JX62 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289753 2005 JL63 02/05/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
289754 2005 JG65 04/05/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
289755 2005 JP66 04/05/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
289756 2005 JF69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
289757 2005 JB73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289758 2005 JW73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
289759 2005 JG75 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
289760 2005 JH75 08/05/2005 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
289761 2005 JK75 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
289762 2005 JN75 09/05/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
289763 2005 JC76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
289764 2005 JT77 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289765 2005 JX81 04/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289766 2005 JA82 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
289767 2005 JY82 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289768 2005 JQ83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
289769 2005 JS87 09/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289770 2005 JB90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289771 2005 JR91 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289772 2005 JJ92 11/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
289773 2005 JY92 11/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
289774 2005 JP93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
289775 2005 JT95 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
289776 2005 JK96 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
289777 2005 JG97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289778 2005 JR97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289779 2005 JF100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289780 2005 JL100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289781 2005 JP100 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
289782 2005 JZ101 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289783 2005 JA102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
289784 2005 JO102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289785 2005 JC105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
289786 2005 JX105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289787 2005 JY105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289788 2005 JN108 12/05/2005 Bergisch Gladbac Bergisch Gladbach Obs. 1,6 km MPC · JPL
289789 2005 JE111 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289790 2005 JS112 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
289791 2005 JC114 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
289792 2005 JS117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289793 2005 JM118 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
289794 2005 JR119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289795 2005 JF122 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289796 2005 JE128 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289797 2005 JM129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289798 2005 JK130 13/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289799 2005 JK131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
289800 2005 JC132 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289801 2005 JT133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289802 2005 JJ136 11/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
289803 2005 JP142 15/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
289804 2005 JN146 13/05/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
289805 2005 JC149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
289806 2005 JZ149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289807 2005 JH153 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289808 2005 JD157 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289809 2005 JT159 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
289810 2005 JQ164 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289811 2005 JG168 06/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289812 2005 JM171 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
289813 2005 JQ171 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 900 m MPC · JPL
289814 2005 JP177 07/05/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
289815 2005 JL182 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289816 2005 JA184 14/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
289817 2005 KL 16/05/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289818 2005 KY2 16/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289819 2005 KA3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289820 2005 KD3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289821 2005 KR3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
289822 2005 KE7 16/05/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
289823 2005 KX7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
289824 2005 KG10 30/05/2005 La Silla G. Bourban, R. Behrend 1,6 km MPC · JPL
289825 2005 KW12 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289826 2005 KX13 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
289827 2005 LP3 01/06/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
289828 2005 LT4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
289829 2005 LC9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289830 2005 LC11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289831 2005 LS12 05/06/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
289832 2005 LM14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
289833 2005 LC18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
289834 2005 LW20 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289835 2005 LC22 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289836 2005 LK23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289837 2005 LJ25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289838 2005 LK26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
289839 2005 LY29 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
289840 2005 LP33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
289841 2005 LL34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289842 2005 LS34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289843 2005 LS35 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
289844 2005 LV40 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289845 2005 LE41 11/06/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
289846 2005 LR43 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
289847 2005 LF48 10/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
289848 2005 LX48 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289849 2005 LW51 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289850 2005 LU53 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289851 2005 MA3 20/06/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
289852 2005 MK5 24/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
289853 2005 MZ5 21/06/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
289854 2005 MW6 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289855 2005 MT8 28/06/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
289856 2005 MC9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289857 2005 MK9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289858 2005 MR9 28/06/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
289859 2005 MZ9 23/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
289860 2005 MK11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
289861 2005 MQ11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
289862 2005 MB12 28/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
289863 2005 MK12 28/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
289864 2005 MG14 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289865 2005 MP15 24/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
289866 2005 MV15 30/06/2005 Junk Bond D. Healy 730 m MPC · JPL
289867 2005 MB16 28/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
289868 2005 MF16 24/06/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
289869 2005 MZ16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289870 2005 MM17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289871 2005 MP17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289872 2005 MB21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289873 2005 ME21 30/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
289874 2005 MQ21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289875 2005 MU21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
289876 2005 MJ23 24/06/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
289877 2005 MX23 26/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
289878 2005 MP24 28/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
289879 2005 MV24 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289880 2005 MZ24 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289881 2005 MK25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289882 2005 MQ26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289883 2005 MS27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289884 2005 MW27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289885 2005 MN28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
289886 2005 MZ28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289887 2005 MK31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
289888 2005 MU31 28/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
289889 2005 MX31 28/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
289890 2005 MK32 28/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
289891 2005 MY32 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289892 2005 MM34 29/06/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
289893 2005 MR35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289894 2005 MH36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289895 2005 MT36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289896 2005 MK42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289897 2005 MY44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289898 2005 MU46 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289899 2005 MX46 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
289900 2005 MP47 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289901 2005 MP53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289902 2005 MW53 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289903 2005 MC55 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
289904 2005 NO1 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289905 2005 NX1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289906 2005 NP5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
289907 2005 NG6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289908 2005 NT7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289909 2005 NT8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289910 2005 NX11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289911 2005 NH12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
289912 2005 NK12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289913 2005 NF13 04/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
289914 2005 NX13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289915 2005 NK19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
289916 2005 NB20 05/07/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
289917 2005 NM21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
289918 2005 NN22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
289919 2005 NR23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289920 2005 NU23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289921 2005 NT24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289922 2005 NP26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
289923 2005 NQ27 05/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
289924 2005 NS27 05/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
289925 2005 NT27 05/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
289926 2005 NU29 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289927 2005 NE30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289928 2005 NY31 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289929 2005 ND32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
289930 2005 NR32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289931 2005 NW32 05/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
289932 2005 NR33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289933 2005 NS33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289934 2005 NZ33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289935 2005 NR35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289936 2005 NC36 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289937 2005 NE36 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
289938 2005 NQ37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289939 2005 NM40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
289940 2005 NM41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
289941 2005 NB44 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
289942 2005 ND44 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289943 2005 NE45 04/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
289944 2005 NK46 05/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
289945 2005 NQ46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289946 2005 NT49 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
289947 2005 NU49 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,7 km MPC · JPL
289948 2005 NK50 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
289949 2005 NX53 10/07/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
289950 2005 NE54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289951 2005 NN57 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
289952 2005 NO58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289953 2005 NG63 13/07/2005 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
289954 2005 NH65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289955 2005 NT67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289956 2005 NU67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
289957 2005 NZ68 03/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
289958 2005 NC70 04/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
289959 2005 NP75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289960 2005 NU75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289961 2005 NX78 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289962 2005 NA79 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
289963 2005 NJ82 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289964 2005 NA84 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289965 2005 NR84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289966 2005 NH90 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289967 2005 NL92 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289968 2005 ND94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
289969 2005 NX95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289970 2005 NL100 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
289971 2005 NP100 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289972 2005 ND112 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 940 m MPC · JPL
289973 2005 NZ114 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,2 km MPC · JPL
289974 2005 NF116 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 860 m MPC · JPL
289975 2005 NK123 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289976 2005 NP124 04/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
289977 2005 NE125 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289978 2005 OH 18/07/2005 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
289979 2005 OY4 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
289980 2005 OK7 29/07/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
289981 2005 OR8 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289982 2005 OO9 27/07/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
289983 2005 OD20 28/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
289984 2005 OF23 30/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
289985 2005 OD24 30/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
289986 2005 OG27 30/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
289987 2005 OJ27 30/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
289988 2005 OM27 31/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289989 2005 OQ28 31/07/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
289990 2005 OZ28 30/07/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
289991 2005 PS1 01/08/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
289992 Onfray 2005 PF6 10/08/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 2,7 km MPC · JPL
289993 2005 PX6 04/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
289994 2005 PH7 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
289995 2005 PC9 04/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
289996 2005 PV10 04/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
289997 2005 PS12 04/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
289998 2005 PT12 04/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
289999 2005 PX14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290000 2005 PG15 04/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

285.000s  • 286.000s  • 287.000s  • 288.000s  • 289.000s  • 290.000s  • 291.000s  • 292.000s  • 293.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001