Danh sách tiểu hành tinh/396001–397000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396001 2013 BL56 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396002 2013 BA58 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
396003 2013 BQ58 11/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396004 2013 BW59 13/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
396005 2013 BE60 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396006 2013 BW60 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396007 2013 BC62 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396008 2013 BD64 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396009 2013 BJ65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396010 2013 BO66 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396011 2013 BZ66 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396012 2013 BE67 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396013 2013 BK69 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396014 2013 BK72 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396015 2013 BY76 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396016 2013 BA77 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396017 2013 BT78 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
396018 2013 BH80 12/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
396019 2013 BP80 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396020 2013 BU80 19/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
396021 2013 BY80 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396022 2013 BF81 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396023 2013 CF2 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396024 2013 CK4 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396025 2013 CJ5 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396026 2013 CG7 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
396027 2013 CP8 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396028 2013 CS8 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396029 2013 CF10 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396030 2013 CH11 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396031 2013 CW12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396032 2013 CQ13 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396033 2013 CW13 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396034 2013 CW15 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396035 2013 CE16 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
396036 2013 CV16 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396037 2013 CP21 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396038 2013 CH23 21/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
396039 2013 CP23 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396040 2013 CW29 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
396041 2013 CK31 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396042 2013 CM31 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396043 2013 CN33 01/09/2011 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
396044 2013 CH35 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396045 2013 CH37 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
396046 2013 CK37 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
396047 2013 CH38 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396048 2013 CD39 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396049 2013 CF40 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
396050 2013 CA41 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396051 2013 CL41 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
396052 2013 CY41 20/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
396053 2013 CR43 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
396054 2013 CD44 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
396055 2013 CJ45 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396056 2013 CH49 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396057 2013 CM49 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
396058 2013 CY49 10/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
396059 2013 CH51 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396060 2013 CA52 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396061 2013 CL55 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396062 2013 CM63 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396063 2013 CB66 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396064 2013 CP69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396065 2013 CC70 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
396066 2013 CD71 15/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
396067 2013 CV71 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396068 2013 CU72 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
396069 2013 CA73 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
396070 2013 CB73 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396071 2013 CE74 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396072 2013 CJ74 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
396073 2013 CG76 23/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396074 2013 CW77 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396075 2013 CD81 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396076 2013 CA82 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396077 2013 CN84 16/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
396078 2013 CS84 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
396079 2013 CH85 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396080 2013 CO85 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396081 2013 CC86 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
396082 2013 CR89 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
396083 2013 CT89 30/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
396084 2013 CH91 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
396085 2013 CJ92 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396086 2013 CO100 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396087 2013 CW101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
396088 2013 CD110 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396089 2013 CJ110 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
396090 2013 CG112 15/09/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
396091 2013 CV112 03/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396092 2013 CB115 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396093 2013 CJ115 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396094 2013 CR115 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396095 2013 CY117 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
396096 2013 CZ120 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396097 2013 CZ122 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
396098 2013 CF123 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396099 2013 CA130 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
396100 2013 CQ137 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396101 2013 CD139 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
396102 2013 CJ139 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396103 2013 CE141 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
396104 2013 CJ143 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396105 2013 CH146 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
396106 2013 CF147 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396107 2013 CT147 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396108 2013 CM149 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
396109 2013 CK150 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
396110 2013 CV158 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396111 2013 CN159 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396112 2013 CN160 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396113 2013 CZ161 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
396114 2013 CD164 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396115 2013 CG170 25/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
396116 2013 CZ174 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,2 km MPC · JPL
396117 2013 CH177 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,5 km MPC · JPL
396118 2013 CM177 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396119 2013 CH178 08/02/2013 XuYi PMO NEO 3,6 km MPC · JPL
396120 2013 CU178 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396121 2013 CV181 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
396122 2013 CL183 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396123 2013 CJ188 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
396124 2013 CT189 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396125 2013 CF190 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396126 2013 CJ191 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
396127 2013 CD192 07/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
396128 2013 CS198 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
396129 2013 CX201 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396130 2013 CS203 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396131 2013 CT203 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396132 2013 CH211 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396133 2013 CE214 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
396134 2013 CW214 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
396135 2013 CJ216 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
396136 2013 CJ222 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
396137 2013 DD2 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
396138 2013 DZ3 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396139 2013 DC5 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
396140 2013 DU5 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
396141 2013 DW7 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
396142 2013 DH8 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396143 2013 DA9 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
396144 2013 DJ9 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
396145 2013 DV9 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
396146 2013 DN10 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
396147 2013 DS10 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396148 2013 DU10 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396149 2013 EE 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396150 2013 EX2 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396151 2013 EK5 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396152 2013 EL5 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396153 2013 EO12 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
396154 2013 EN13 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396155 2013 EY14 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
396156 2013 EG25 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396157 2013 EQ32 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396158 2013 EE35 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
396159 2013 EA41 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
396160 2013 ER42 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396161 2013 EY43 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396162 2013 EF48 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
396163 2013 EJ48 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396164 2013 ES57 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396165 2013 EL70 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396166 2013 EK80 25/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
396167 2013 EB92 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
396168 2013 ER92 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396169 2013 EN102 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
396170 2013 EJ112 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
396171 2013 ED119 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396172 2013 EC126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396173 2013 FL25 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
396174 2013 GE1 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396175 2013 GL14 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
396176 2013 GV20 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
396177 2013 GY23 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396178 2013 GY24 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
396179 2013 GR30 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396180 2013 GC38 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396181 2013 GY61 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396182 2013 GW80 01/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
396183 2013 GU88 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
396184 2013 GQ89 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396185 2013 GX90 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396186 2013 GQ92 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
396187 2013 GL99 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396188 2013 GD135 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396189 2013 HY13 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396190 2013 HO42 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396191 2013 HX49 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396192 2013 JN25 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
396193 2013 JA26 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396194 2013 JX44 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396195 2013 JW57 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396196 2013 PV9 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396197 2013 PU40 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396198 2013 PK52 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
396199 2013 PA59 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
396200 2013 PC70 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396201 2013 QT18 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
396202 2013 RD22 02/11/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
396203 2013 RK29 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
396204 2013 RC90 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396205 2013 RX93 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396206 2013 SK21 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396207 2013 TL93 18/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396208 2013 WP16 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396209 2013 XK24 23/03/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
396210 2013 YQ10 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
396211 2013 YV18 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396212 2013 YH42 16/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
396213 2013 YJ45 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396214 2013 YK47 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396215 2013 YR58 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396216 2013 YK124 04/12/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
396217 2013 YX125 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396218 2013 YZ125 09/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
396219 2013 YA140 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
396220 2014 AH 05/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
396221 2014 AB12 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
396222 2014 AB15 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396223 2014 AJ27 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396224 2014 AH43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396225 2014 AP49 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396226 2014 AL53 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
396227 2014 BA1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396228 2014 BO2 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396229 2014 BP5 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396230 2014 BN12 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396231 2014 BJ14 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396232 2014 BZ23 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396233 2014 BE24 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
396234 2014 BM29 12/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
396235 2014 BO29 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
396236 2014 BS29 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396237 2014 BF30 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396238 2014 BJ35 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396239 2014 BL35 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396240 2014 BE37 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
396241 2014 BJ37 24/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396242 2014 BR37 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396243 2014 BL38 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
396244 2014 BU42 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396245 2014 BV44 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396246 2014 BH45 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396247 2014 BJ47 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396248 2014 BN47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396249 2014 BU48 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396250 2014 BF56 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396251 2014 BV60 15/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
396252 2014 BH63 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
396253 2014 BO63 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
396254 2014 CP2 28/03/2009 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
396255 2014 CX2 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396256 2014 CD4 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
396257 2014 CB5 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396258 2014 CO7 07/04/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
396259 2014 CN11 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396260 2014 CK12 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396261 2014 CK13 29/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
396262 2014 CY14 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
396263 2014 CG15 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396264 2014 CO15 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396265 2014 CQ15 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396266 2014 CF16 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396267 2014 CQ16 27/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396268 2014 CT16 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396269 2014 CP17 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
396270 2014 CJ18 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
396271 2014 CL18 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396272 2014 CY18 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396273 2014 CV19 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
396274 2014 CS20 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
396275 2014 CD21 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396276 2014 CO21 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396277 2014 CF22 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396278 2014 CJ22 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396279 2014 CD23 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396280 2014 DK1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
396281 2014 DT1 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396282 2014 DE2 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,0 km MPC · JPL
396283 2014 DP4 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396284 2014 DD5 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396285 2014 DC7 13/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
396286 2014 DX7 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396287 2014 DL14 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396288 2014 DM18 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396289 2014 DR18 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396290 2014 DA19 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396291 2014 DH19 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396292 2014 DR19 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396293 2014 DD20 11/01/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
396294 2014 DK20 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
396295 2014 DP20 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396296 2014 DY20 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396297 2014 DZ20 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
396298 2014 DB21 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396299 2014 DK21 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
396300 2014 DT23 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396301 2014 DZ23 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
396302 2014 DA24 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396303 2014 DV25 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396304 2014 DZ25 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396305 2014 DQ27 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396306 2014 DS27 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
396307 2014 DU28 14/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
396308 2014 DM30 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396309 2014 DH31 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396310 2014 DX31 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
396311 2014 DZ33 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396312 2014 DD34 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396313 2014 DG34 11/01/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
396314 2014 DH34 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
396315 2014 DX34 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396316 2014 DZ34 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
396317 2014 DR35 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396318 2014 DT35 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
396319 2014 DK38 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396320 2014 DO38 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396321 2014 DK43 13/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396322 2014 DU45 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
396323 2014 DX45 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396324 2014 DO46 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396325 2014 DB47 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
396326 2014 DE47 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
396327 2014 DD48 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
396328 2014 DF48 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
396329 2014 DT48 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396330 2014 DY48 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396331 2014 DF49 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396332 2014 DA55 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396333 2014 DL55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396334 2014 DJ57 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396335 2014 DW60 30/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
396336 2014 DF62 15/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396337 2014 DA64 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
396338 2014 DU64 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396339 2014 DE65 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
396340 2014 DB66 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396341 2014 DX67 21/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
396342 2014 DY67 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396343 2014 DH69 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396344 2014 DQ69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
396345 2014 DX70 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396346 2014 DD71 11/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
396347 2014 DH72 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396348 2014 DA79 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
396349 2014 DB79 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396350 2014 DG79 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
396351 2014 DK79 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396352 2014 DV79 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396353 2014 DN81 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396354 2014 DJ82 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396355 2014 DS82 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396356 2014 DZ83 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396357 2014 DJ84 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396358 2014 DZ84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396359 2014 DC87 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396360 2014 DL88 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396361 2014 DD89 18/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
396362 2014 DF89 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
396363 2014 DL89 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
396364 2014 DN89 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396365 2014 DL90 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396366 2014 DT90 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396367 2014 DF93 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
396368 2014 DL95 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
396369 2014 DP98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396370 2014 DQ104 20/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
396371 2014 DV105 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396372 2014 DV106 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396373 2014 DX106 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396374 2014 DD109 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396375 2014 DL109 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396376 2014 DZ111 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396377 2014 DW113 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396378 2014 DX113 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396379 2014 DA115 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396380 2014 DC115 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
396381 2014 DS115 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396382 2014 DP117 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396383 2014 DT117 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396384 2014 DK118 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
396385 2014 DS118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396386 2014 DG119 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
396387 2014 DK119 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396388 2014 DX119 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396389 2014 DZ120 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396390 2014 DF121 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
396391 2014 DN121 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396392 2014 DW121 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396393 2014 DJ122 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
396394 2014 DF126 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396395 2014 DZ130 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
396396 2014 DC132 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396397 2014 DH139 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396398 2014 DJ139 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
396399 2014 DJ140 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396400 2014 DP142 24/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396401 2014 ED1 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396402 2014 EL1 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
396403 2014 EX1 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
396404 2014 EP4 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
396405 2014 EW4 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
396406 2014 EY4 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396407 2014 EJ7 27/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
396408 2014 ER7 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396409 2014 EG8 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
396410 2014 EZ11 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396411 2014 ER12 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
396412 2014 EC19 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
396413 2014 ED23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
396414 2014 EQ23 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396415 2014 ER23 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396416 2014 ET23 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396417 2014 EY23 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396418 2014 EQ25 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
396419 2014 ES25 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
396420 2014 ES29 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396421 2014 EH31 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
396422 2014 EL31 18/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
396423 2014 EK32 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
396424 2014 EN32 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396425 2014 EL35 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396426 2014 EL36 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
396427 2014 EU37 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
396428 2014 ED39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396429 2014 EP41 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396430 2014 ET41 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
396431 2014 EV42 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396432 2014 EG43 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396433 2014 EB44 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
396434 2014 EL44 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
396435 2014 EV44 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396436 2014 EO45 08/05/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396437 2014 EK47 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396438 2014 EW47 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396439 2014 EU49 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396440 2014 EY49 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396441 2014 EC50 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396442 2014 EX50 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396443 2014 EN51 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
396444 2014 FL1 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
396445 2014 FM1 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396446 2014 FT2 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
396447 2014 FA6 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396448 2014 FE6 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396449 2014 FO8 29/09/2000 Xinglong SCAP 940 m MPC · JPL
396450 2014 FT9 01/12/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
396451 2014 FB10 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396452 2014 FL14 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396453 2014 FU14 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396454 2014 FE15 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396455 2014 FY15 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396456 2014 FF16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396457 2014 FS17 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396458 2014 FL18 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
396459 2014 FR19 10/08/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
396460 2014 FW19 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396461 2014 FT20 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
396462 2014 FZ20 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396463 2014 FU23 21/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
396464 2014 FE32 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
396465 2014 FZ34 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
396466 2014 FB35 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
396467 2014 FG35 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396468 2014 FP35 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396469 2014 FQ35 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
396470 2014 FV35 12/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
396471 2014 FA36 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396472 2014 FF36 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
396473 2014 FH36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
396474 2014 FJ36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396475 2014 FS36 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396476 2014 FV36 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396477 2014 FG37 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396478 2014 FF39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396479 2014 FG40 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396480 2014 FS41 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396481 2014 FL42 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396482 2014 FQ42 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396483 2014 FE47 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
396484 2014 FH47 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
396485 2014 FK47 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396486 2014 FT47 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396487 2014 FA48 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
396488 2014 FJ48 25/03/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
396489 2014 FM48 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
396490 2014 FN48 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396491 2014 FK49 30/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396492 2014 FL49 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396493 2014 FM49 02/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
396494 2014 FG50 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
396495 2014 FH50 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396496 2014 FR50 19/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396497 2014 FL51 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396498 2014 FD53 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396499 2014 FF53 17/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
396500 2014 FA54 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396501 2014 FG54 30/04/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
396502 2014 FE56 29/03/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
396503 2014 FP57 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
396504 2014 GB2 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396505 2014 GM2 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396506 2014 GU5 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
396507 2014 GA6 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
396508 2014 GH6 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
396509 2014 GO8 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396510 2014 GW8 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
396511 2014 GO9 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396512 2014 GL11 15/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
396513 2014 GX11 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396514 2014 GU12 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396515 2014 GE13 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396516 2014 GN13 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
396517 2014 GB16 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396518 2014 GN16 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
396519 2014 GD18 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
396520 2014 GJ18 20/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
396521 2014 GM26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
396522 2014 GP27 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
396523 2014 GB28 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
396524 2014 GK28 19/04/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
396525 2014 GN28 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
396526 2014 GO28 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396527 2014 GR28 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
396528 2014 GQ30 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396529 2014 GU30 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
396530 2014 GS31 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
396531 2014 GM36 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
396532 2014 GZ36 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
396533 2014 GB37 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396534 2014 GG38 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
396535 2014 GP38 08/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
396536 2014 GO40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
396537 2014 GM43 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396538 2014 GN44 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
396539 6283 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 720 m MPC · JPL
396540 1986 JJ 10/05/1986 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396541 1994 SU7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396542 1994 UR5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396543 1996 AD11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396544 1996 BJ9 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396545 1996 JY3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
396546 1996 VZ24 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
396547 1997 JQ2 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396548 1997 RJ12 06/09/1997 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
396549 1998 MD1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396550 1998 QK30 26/08/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
396551 1998 QT73 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396552 1998 RS4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396553 1998 SW68 19/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
396554 1998 VK43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
396555 1999 FG70 20/03/1999 Apache Point SDSS 570 m MPC · JPL
396556 1999 TK21 05/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
396557 1999 TE79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396558 1999 TG199 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
396559 1999 TA287 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
396560 1999 TD299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396561 1999 TQ306 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396562 1999 TQ314 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
396563 1999 UV34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396564 1999 VS95 09/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396565 1999 VH143 09/11/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
396566 1999 VV191 12/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396567 1999 YH15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
396568 2000 AZ101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
396569 2000 DF14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396570 2000 DX113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396571 2000 EJ36 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396572 2000 GV130 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
396573 2000 HF2 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
396574 2000 HK89 29/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396575 2000 JO7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396576 2000 JW42 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
396577 2000 KH38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396578 2000 QG102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396579 2000 QC169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396580 2000 QO230 31/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396581 2000 RL36 02/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
396582 2000 RM78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396583 2000 SS 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396584 2000 SZ13 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396585 2000 SG72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396586 2000 UO 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396587 2000 UC6 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
396588 2001 BT20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396589 2001 CW31 05/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
396590 2001 FS112 04/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396591 2001 FD130 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396592 2001 FZ141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
396593 2001 HC 16/04/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
396594 2001 MZ1 18/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
396595 2001 OL35 20/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
396596 2001 OP89 22/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
396597 2001 PQ4 10/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
396598 2001 PJ19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
396599 2001 PN41 11/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
396600 2001 PG57 14/08/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396601 2001 QF85 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
396602 2001 QU164 22/08/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
396603 2001 QP192 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396604 2001 QO229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
396605 2001 RC18 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
396606 2001 RD38 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
396607 2001 RB147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
396608 2001 RY151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
396609 2001 SW11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
396610 2001 SF23 16/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
396611 2001 SG98 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
396612 2001 SS99 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396613 2001 SV103 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
396614 2001 SR115 21/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
396615 2001 SB126 16/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
396616 2001 SL136 16/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
396617 2001 SK203 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396618 2001 SW325 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
396619 2001 TU26 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396620 2001 TX27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396621 2001 TY31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396622 2001 TU85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396623 2001 TP124 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
396624 2001 TE160 15/10/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
396625 2001 TK232 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396626 2001 TX236 12/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
396627 2001 UB15 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396628 2001 UK56 17/10/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
396629 2001 UU113 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
396630 2001 UF117 22/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
396631 2001 UZ190 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396632 2001 UZ211 21/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
396633 2001 UY214 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396634 2001 VN13 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396635 2001 VC38 09/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
396636 2001 VQ76 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396637 2001 VC105 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
396638 2001 WR2 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396639 2001 WH21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396640 2001 WZ64 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
396641 2001 WK87 19/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396642 2001 XF31 11/12/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
396643 2001 XS104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396644 2001 XQ236 15/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
396645 2002 AD21 09/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396646 2002 AT193 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396647 2002 BY17 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
396648 2002 CH32 06/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396649 2002 CU186 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396650 2002 EE51 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
396651 2002 EH93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
396652 2002 GU189 05/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
396653 2002 HO17 21/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
396654 2002 JT60 09/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
396655 2002 JL122 21/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
396656 2002 MZ3 21/06/2002 La Palma La Palma Obs. 1,4 km MPC · JPL
396657 2002 NW7 11/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396658 2002 NE23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
396659 2002 NO63 08/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
396660 2002 NC71 08/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
396661 2002 OS33 21/07/2002 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
396662 2002 PY19 22/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
396663 2002 PH25 06/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
396664 2002 PX31 06/08/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
396665 2002 PK93 14/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
396666 2002 PQ116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
396667 2002 PS121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
396668 2002 PZ155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 890 m MPC · JPL
396669 2002 QZ34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
396670 2002 QN70 28/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
396671 2002 RQ1 03/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
396672 2002 RW50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396673 2002 RR84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396674 2002 RM98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396675 2002 RH176 13/09/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
396676 2002 RF184 16/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
396677 2002 RQ184 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
396678 2002 RP192 12/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
396679 2002 RL229 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
396680 2002 ST 23/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
396681 2002 SK5 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
396682 2002 SW62 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396683 2002 TJ1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
396684 2002 TM14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
396685 2002 TQ14 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
396686 2002 TJ51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396687 2002 TJ63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
396688 2002 TL78 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396689 2002 TA98 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
396690 2002 TC106 04/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
396691 2002 TL125 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
396692 2002 TE142 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396693 2002 TN146 04/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
396694 2002 TJ156 05/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
396695 2002 TS175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
396696 2002 TZ220 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396697 2002 TM235 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
396698 2002 TR254 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
396699 2002 TG262 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
396700 2002 TY271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396701 2002 TV297 11/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
396702 2002 TJ352 10/10/2002 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
396703 2002 TU353 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
396704 2002 TY366 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
396705 2002 TG375 09/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
396706 2002 UG12 30/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396707 2002 UU36 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
396708 2002 UM74 30/10/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
396709 2002 VZ39 07/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
396710 2002 VC64 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
396711 2002 VF71 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
396712 2002 VZ86 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
396713 2002 VK98 12/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396714 2002 VZ100 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396715 2002 VT126 13/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
396716 2002 VV145 15/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
396717 2002 VJ147 03/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
396718 2002 VN147 04/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396719 2002 WV1 23/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
396720 2002 WT3 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
396721 2002 XG50 10/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396722 2002 XV117 10/12/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
396723 2003 AE23 07/01/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
396724 2003 DT24 28/02/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
396725 2003 EZ10 06/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396726 2003 FS21 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396727 2003 FA48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
396728 2003 HZ25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396729 2003 KG2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396730 2003 KX16 29/05/2003 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
396731 2003 MV12 29/06/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
396732 2003 OA16 23/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
396733 2003 PK8 03/08/2003 Needville Needville Obs. 820 m MPC · JPL
396734 2003 PK9 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396735 2003 QD11 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
396736 2003 QQ57 23/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
396737 2003 QZ100 28/08/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
396738 2003 RF8 21/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
396739 2003 RV19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 11097| 3,2 km MPC · JPL
396740 2003 SD9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396741 2003 SE10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
396742 2003 SQ33 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396743 2003 SC85 16/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
396744 2003 SF87 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
396745 2003 SH97 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
396746 2003 SP140 19/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
396747 2003 SQ219 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
396748 2003 SJ281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396749 2003 SV304 17/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
396750 2003 SM327 19/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
396751 2003 SZ395 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
396752 2003 TC5 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396753 2003 UZ31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396754 2003 UJ55 18/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
396755 2003 UJ56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
396756 2003 UV62 16/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396757 2003 UR126 20/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
396758 2003 UN245 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396759 2003 UC256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396760 2003 UF330 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396761 2003 UD341 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
396762 2003 UQ352 19/10/2003 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
396763 2003 UB375 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
396764 2003 UG375 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
396765 2003 WN36 29/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396766 2003 WD68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
396767 2003 WV94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
396768 2003 WF104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396769 2003 WW134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396770 2003 WY141 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
396771 2003 WP148 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396772 2003 WT162 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
396773 2003 YB17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396774 2003 YH24 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396775 2003 YU119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396776 2003 YA147 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
396777 2004 BZ42 22/01/2004 Palomar NEAT 32418| 3,1 km MPC · JPL
396778 2004 BQ112 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396779 2004 CO88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396780 2004 CO122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396781 2004 DQ57 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
396782 2004 DZ59 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
396783 2004 EH67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396784 2004 EG70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396785 2004 FS43 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396786 2004 FV81 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396787 2004 FH117 27/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
396788 2004 GU 09/04/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
396789 2004 GH60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396790 2004 HD3 16/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396791 2004 HP29 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
396792 2004 HF53 25/04/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396793 2004 JN2 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
396794 2004 KT 16/05/2004 Siding Spring SSS APO 1,1 km MPC · JPL
396795 2004 NJ8 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
396796 2004 OA1 16/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396797 2004 OC8 16/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396798 2004 OA9 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
396799 2004 OG12 12/06/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
396800 2004 PC6 14/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396801 2004 PM6 06/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
396802 2004 PX13 07/08/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
396803 2004 PS46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
396804 2004 PS48 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396805 2004 PM54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
396806 2004 PW62 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
396807 2004 PX69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396808 2004 PW87 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
396809 2004 PV89 10/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396810 2004 PS100 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396811 2004 PJ102 12/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396812 2004 PT102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
396813 2004 PS112 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
396814 2004 QX11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
396815 2004 QG24 27/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396816 2004 QU28 17/08/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 8,3 km MPC · JPL
396817 2004 RZ2 06/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
396818 2004 RJ3 06/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
396819 2004 RH50 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
396820 2004 RS50 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396821 2004 RP51 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396822 2004 RH56 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
396823 2004 RJ58 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
396824 2004 RR87 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396825 2004 RD91 21/08/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
396826 2004 RN93 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396827 2004 RA112 04/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
396828 2004 RE119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396829 2004 RY143 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
396830 2004 RV146 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396831 2004 RJ154 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396832 2004 RS154 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396833 2004 RG155 10/09/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
396834 2004 RA158 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396835 2004 RO161 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
396836 2004 RS163 11/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396837 2004 RN168 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
396838 2004 RG183 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396839 2004 RV186 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396840 2004 RP197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
396841 2004 RV198 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
396842 2004 RE205 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396843 2004 RL214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
396844 2004 RA229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396845 2004 RW235 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396846 2004 RN239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396847 2004 RG252 14/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396848 2004 RH267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396849 2004 RP284 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396850 2004 RF303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396851 2004 RO336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396852 2004 RO339 06/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396853 2004 SG 16/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396854 2004 SR9 18/09/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,2 km MPC · JPL
396855 2004 SW15 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
396856 2004 SM22 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
396857 2004 SM56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
396858 2004 TC1 05/10/2004 Three Buttes Three Buttes Obs. 900 m MPC · JPL
396859 2004 TG5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396860 2004 TH11 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396861 2004 TT16 07/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
396862 2004 TG17 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
396863 2004 TR20 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396864 2004 TO25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396865 2004 TU31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396866 2004 TN32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396867 2004 TM36 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396868 2004 TA44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
396869 2004 TX45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
396870 2004 TL61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
396871 2004 TQ61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
396872 2004 TT67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
396873 2004 TK78 04/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
396874 2004 TZ98 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396875 2004 TM108 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
396876 2004 TD118 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
396877 2004 TD119 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396878 2004 TE143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
396879 2004 TP146 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396880 2004 TY154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396881 2004 TW158 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396882 2004 TR192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396883 2004 TN262 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
396884 2004 TW264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
396885 2004 TL276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396886 2004 TR307 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
396887 2004 TV310 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
396888 2004 VZ17 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
396889 2004 VK41 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396890 2004 VT63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
396891 2004 VF79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396892 2004 WR8 19/11/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396893 2004 XL16 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
396894 2004 XQ30 07/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396895 2004 XJ33 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396896 2004 XO56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396897 2004 XJ77 10/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,3 km MPC · JPL
396898 2004 XK82 11/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396899 2004 XV91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396900 2004 XH159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396901 2004 XV161 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
396902 2004 YE10 09/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
396903 2004 YD21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
396904 2004 YR21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
396905 2005 AG27 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
396906 2005 AT49 13/01/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
396907 2005 AJ51 13/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
396908 2005 AO82 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
396909 2005 BO10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396910 2005 BV13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396911 2005 BH20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396912 2005 CX41 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396913 2005 ED36 04/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
396914 2005 EG43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396915 2005 EK60 04/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
396916 2005 ES64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
396917 2005 EA81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396918 2005 EF95 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396919 2005 EJ108 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
396920 2005 EZ118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396921 2005 EG141 10/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
396922 2005 EG157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396923 2005 EU196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
396924 2005 ED245 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396925 2005 EY256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396926 2005 EE269 15/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
396927 2005 EH283 11/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
396928 2005 EE311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396929 2005 FQ7 30/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
396930 2005 GW29 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
396931 Nerliluca 2005 GX33 04/04/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,8 km MPC · JPL
396932 2005 GM65 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
396933 2005 GU95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
396934 2005 GK124 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
396935 2005 GN128 13/04/2005 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
396936 2005 GB139 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
396937 2005 GN167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
396938 2005 GE172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396939 2005 JW23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396940 2005 JB25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396941 2005 JF25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396942 2005 JQ67 04/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
396943 2005 JD73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396944 2005 JF86 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
396945 2005 JS90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396946 2005 JF118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396947 2005 JK145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396948 2005 JQ176 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396949 2005 JN178 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396950 2005 JC185 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396951 2005 LA26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396952 2005 LC26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396953 2005 LX27 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396954 2005 LO29 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396955 2005 LV29 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396956 2005 NT9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396957 2005 QQ 22/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
396958 2005 QA24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396959 2005 QW24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396960 2005 QG89 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
396961 2005 QF111 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
396962 2005 QJ136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396963 2005 QO157 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396964 2005 QJ159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
396965 2005 RV31 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396966 2005 RX46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
396967 2005 RZ51 10/07/2005 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
396968 2005 SB20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396969 2005 SB34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
396970 2005 SE54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396971 2005 SM54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396972 2005 SC55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
396973 2005 SF59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396974 2005 ST77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396975 2005 SB89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396976 2005 SX97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396977 2005 SK100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396978 2005 SV103 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
396979 2005 SF111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396980 2005 SC113 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
396981 2005 SG119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
396982 2005 SR129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396983 2005 SK130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
396984 2005 SX130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
396985 2005 SX135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396986 2005 SF149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396987 2005 SZ149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396988 2005 SG156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396989 2005 SB173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396990 2005 SK177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396991 2005 SB181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396992 2005 SO183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396993 2005 SG194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396994 2005 ST212 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396995 2005 SL213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396996 2005 SP215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
396997 2005 SQ226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
396998 2005 SZ236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396999 2005 SK280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397000 2005 SC283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

392.000s  • 393.000s  • 394.000s  • 395.000s  • 396.000s  • 397.000s  • 398.000s  • 399.000s  • 400.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001