Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/502001–503000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502001 2015 AR35 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
502002 2015 AA36 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502003 2015 AB37 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502004 2015 AB38 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
502005 2015 AW39 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502006 2015 AK41 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
502007 2015 AL43 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502008 2015 AH53 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
502009 2015 AO55 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502010 2015 AK56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502011 2015 AF57 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
502012 2015 AE62 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
502013 2015 AS67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502014 2015 AV68 15/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502015 2015 AL70 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
502016 2015 AN73 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502017 2015 AR74 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502018 2015 AZ75 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
502019 2015 AY77 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
502020 2015 AZ80 12/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502021 2015 AW81 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502022 2015 AW83 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
502023 2015 AP84 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
502024 2015 AR87 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
502025 2015 AC96 24/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
502026 2015 AW96 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
502027 2015 AK99 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
502028 2015 AK100 22/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
502029 2015 AO102 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502030 2015 AD105 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502031 2015 AM112 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502032 2015 AA118 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502033 2015 AR125 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502034 2015 AP126 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
502035 2015 AM128 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
502036 2015 AR128 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502037 2015 AH129 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
502038 2015 AO130 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
502039 2015 AN132 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502040 2015 AS133 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502041 2015 AF142 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502042 2015 AM142 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502043 2015 AD146 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
502044 2015 AX146 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502045 2015 AY149 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
502046 2015 AX150 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502047 2015 AH152 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502048 2015 AR154 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
502049 2015 AT154 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
502050 2015 AH158 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
502051 2015 AK158 26/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
502052 2015 AZ158 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502053 2015 AP164 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502054 2015 AX164 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502055 2015 AC166 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502056 2015 AW166 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502057 2015 AK168 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502058 2015 AU168 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
502059 2015 AZ170 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
502060 2015 AB172 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
502061 2015 AC176 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502062 2015 AD179 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502063 2015 AG179 16/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
502064 2015 AH180 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502065 2015 AO180 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
502066 2015 AM181 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
502067 2015 AE182 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
502068 2015 AL183 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
502069 2015 AZ188 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
502070 2015 AB189 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502071 2015 AK191 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
502072 2015 AM193 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
502073 2015 AL196 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
502074 2015 AN196 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502075 2015 AA206 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502076 2015 AF206 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
502077 2015 AD225 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502078 2015 AS228 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502079 2015 AR229 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502080 2015 AT232 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502081 2015 AB233 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502082 2015 AX233 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
502083 2015 AQ234 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
502084 2015 AO238 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502085 2015 AW238 16/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
502086 2015 AT239 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
502087 2015 AB240 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502088 2015 AD240 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
502089 2015 AJ241 21/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
502090 2015 AM241 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502091 2015 AT246 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
502092 2015 AH248 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
502093 2015 AC250 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502094 2015 AB252 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502095 2015 AL252 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
502096 2015 AQ253 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502097 2015 AT258 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502098 2015 AV261 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
502099 2015 AB262 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
502100 2015 AE263 11/12/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502101 2015 AE264 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
502102 2015 AF264 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
502103 2015 AN264 04/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
502104 2015 AA265 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
502105 2015 AQ272 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
502106 2015 AX273 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
502107 2015 AU278 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
502108 2015 AZ279 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502109 2015 AP280 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502110 2015 BR 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502111 2015 BS2 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502112 2015 BT3 02/01/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
502113 2015 BB5 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
502114 2015 BG5 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
502115 2015 BZ5 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
502116 2015 BC6 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502117 2015 BS6 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502118 2015 BR7 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502119 2015 BS7 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
502120 2015 BT7 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
502121 2015 BK8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
502122 2015 BT8 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502123 2015 BC13 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502124 2015 BG13 26/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
502125 2015 BN15 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502126 2015 BA16 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502127 2015 BO16 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502128 2015 BR16 15/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
502129 2015 BC18 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502130 2015 BA19 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502131 2015 BB20 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502132 2015 BP21 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502133 2015 BU22 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
502134 2015 BZ22 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
502135 2015 BX23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
502136 2015 BT24 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
502137 2015 BA25 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
502138 2015 BL25 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
502139 2015 BC26 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502140 2015 BG26 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
502141 2015 BN26 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502142 2015 BU26 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502143 2015 BQ27 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502144 2015 BC28 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502145 2015 BH28 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502146 2015 BJ30 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502147 2015 BY31 26/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
502148 2015 BK34 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502149 2015 BL34 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
502150 2015 BO34 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
502151 2015 BQ34 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502152 2015 BS34 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
502153 2015 BJ36 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
502154 2015 BW36 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502155 2015 BH38 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
502156 2015 BO41 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502157 2015 BQ41 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
502158 2015 BH42 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502159 2015 BP45 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
502160 2015 BW48 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
502161 2015 BV53 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502162 2015 BQ57 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502163 2015 BK58 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502164 2015 BQ58 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502165 2015 BY58 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
502166 2015 BZ58 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502167 2015 BA59 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
502168 2015 BE59 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
502169 2015 BN59 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
502170 2015 BP59 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502171 2015 BR59 25/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
502172 2015 BZ59 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502173 2015 BB60 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502174 2015 BH60 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
502175 2015 BE61 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502176 2015 BG61 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502177 2015 BK61 27/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
502178 2015 BS61 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
502179 2015 BU63 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
502180 2015 BV63 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502181 2015 BG64 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502182 2015 BA65 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502183 2015 BG65 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502184 2015 BH65 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
502185 2015 BK66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502186 2015 BO66 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502187 2015 BS66 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502188 2015 BT66 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502189 2015 BB67 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
502190 2015 BY67 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
502191 2015 BA68 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502192 2015 BG69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502193 2015 BQ69 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502194 2015 BV69 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
502195 2015 BY69 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502196 2015 BZ69 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502197 2015 BG70 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502198 2015 BV71 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502199 2015 BW71 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502200 2015 BY71 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502201 2015 BQ72 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502202 2015 BE73 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
502203 2015 BB74 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502204 2015 BK74 01/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
502205 2015 BW74 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502206 2015 BY74 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502207 2015 BZ75 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
502208 2015 BA76 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
502209 2015 BN77 13/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502210 2015 BO77 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502211 2015 BG78 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502212 2015 BY78 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
502213 2015 BP80 02/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
502214 2015 BF81 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
502215 2015 BW82 10/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
502216 2015 BX85 16/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
502217 2015 BF86 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502218 2015 BZ86 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502219 2015 BA87 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
502220 2015 BW87 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
502221 2015 BB88 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502222 2015 BD88 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502223 2015 BH88 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502224 2015 BK88 03/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
502225 2015 BN88 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
502226 2015 BQ88 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502227 2015 BU88 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502228 2015 BA89 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
502229 2015 BE89 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502230 2015 BO89 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
502231 2015 BV89 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
502232 2015 BX89 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502233 2015 BQ90 21/10/1998 Caussols ODAS 860 m MPC · JPL
502234 2015 BS90 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502235 2015 BZ90 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
502236 2015 BA91 21/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
502237 2015 BO91 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502238 2015 BN93 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502239 2015 BJ94 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
502240 2015 BQ96 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
502241 2015 BL98 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
502242 2015 BS98 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
502243 2015 BC99 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502244 2015 BA100 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502245 2015 BC100 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502246 2015 BH100 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
502247 2015 BV100 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
502248 2015 BS101 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
502249 2015 BE102 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
502250 2015 BV102 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
502251 2015 BJ103 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
502252 2015 BM103 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502253 2015 BP107 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502254 2015 BB113 09/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
502255 2015 BS117 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502256 2015 BS118 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,9 km MPC · JPL
502257 2015 BT118 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502258 2015 BK119 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502259 2015 BN119 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502260 2015 BT119 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502261 2015 BM120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502262 2015 BE121 04/08/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
502263 2015 BW121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502264 2015 BD122 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502265 2015 BM122 10/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
502266 2015 BN122 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
502267 2015 BF124 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502268 2015 BH124 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502269 2015 BO125 10/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
502270 2015 BR125 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502271 2015 BQ126 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
502272 2015 BM128 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502273 2015 BP129 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502274 2015 BC130 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
502275 2015 BQ130 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502276 2015 BY132 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502277 2015 BS133 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
502278 2015 BT133 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502279 2015 BP134 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502280 2015 BW135 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
502281 2015 BR136 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502282 2015 BD138 02/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
502283 2015 BB139 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
502284 2015 BE140 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502285 2015 BP140 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502286 2015 BT140 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502287 2015 BZ140 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
502288 2015 BD141 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502289 2015 BL141 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
502290 2015 BO141 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502291 2015 BS141 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
502292 2015 BY141 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
502293 2015 BK142 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502294 2015 BT143 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502295 2015 BB144 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502296 2015 BB146 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
502297 2015 BC146 19/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
502298 2015 BQ146 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
502299 2015 BJ147 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502300 2015 BK147 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502301 2015 BP148 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
502302 2015 BQ148 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502303 2015 BT148 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
502304 2015 BL149 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502305 2015 BQ149 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502306 2015 BF150 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502307 2015 BU150 15/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502308 2015 BA151 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502309 2015 BC151 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502310 2015 BG151 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502311 2015 BQ151 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
502312 2015 BA153 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
502313 2015 BV153 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
502314 2015 BZ154 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502315 2015 BB155 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
502316 2015 BX156 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502317 2015 BF157 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502318 2015 BU159 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502319 2015 BW159 14/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502320 2015 BJ160 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502321 2015 BL160 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502322 2015 BD161 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502323 2015 BX163 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
502324 2015 BM164 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
502325 2015 BO165 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502326 2015 BW166 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502327 2015 BL167 28/07/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
502328 2015 BM168 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502329 2015 BD169 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502330 2015 BE169 04/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
502331 2015 BW171 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
502332 2015 BO173 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
502333 2015 BM176 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
502334 2015 BT179 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
502335 2015 BR184 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502336 2015 BA185 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
502337 2015 BB186 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502338 2015 BF187 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502339 2015 BZ187 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502340 2015 BJ189 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
502341 2015 BB191 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
502342 2015 BJ193 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
502343 2015 BK193 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502344 2015 BH195 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
502345 2015 BV195 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502346 2015 BJ197 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
502347 2015 BP198 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502348 2015 BR200 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
502349 2015 BN203 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
502350 2015 BS203 11/10/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
502351 2015 BH204 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
502352 2015 BT205 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
502353 2015 BU205 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
502354 2015 BY207 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502355 2015 BM213 12/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
502356 2015 BV213 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502357 2015 BT215 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502358 2015 BT222 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
502359 2015 BW222 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502360 2015 BJ223 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
502361 2015 BS224 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502362 2015 BL225 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
502363 2015 BO231 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502364 2015 BK233 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502365 2015 BR233 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502366 2015 BQ238 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
502367 2015 BR238 12/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
502368 2015 BZ238 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502369 2015 BG240 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502370 2015 BT240 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502371 2015 BU240 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
502372 2015 BH241 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502373 2015 BL241 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502374 2015 BE242 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
502375 2015 BO242 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
502376 2015 BS242 18/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
502377 2015 BV242 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502378 2015 BW242 13/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
502379 2015 BC243 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502380 2015 BN243 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502381 2015 BS243 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502382 2015 BT243 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
502383 2015 BA244 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
502384 2015 BU244 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
502385 2015 BW244 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502386 2015 BN245 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502387 2015 BW245 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
502388 2015 BC246 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
502389 2015 BD246 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
502390 2015 BP246 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502391 2015 BY247 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
502392 2015 BG248 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502393 2015 BK248 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502394 2015 BP248 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502395 2015 BC249 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502396 2015 BV249 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502397 2015 BV250 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
502398 2015 BJ251 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
502399 2015 BO251 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502400 2015 BP251 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502401 2015 BR251 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502402 2015 BF252 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
502403 2015 BG252 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
502404 2015 BW252 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502405 2015 BD253 24/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
502406 2015 BO253 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502407 2015 BR253 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
502408 2015 BS253 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
502409 2015 BA254 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502410 2015 BC254 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502411 2015 BQ254 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502412 2015 BS254 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
502413 2015 BT254 01/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
502414 2015 BJ255 19/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
502415 2015 BL255 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502416 2015 BN255 05/10/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
502417 2015 BO255 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502418 2015 BB256 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
502419 2015 BD256 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
502420 2015 BF256 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502421 2015 BS256 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
502422 2015 BW256 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502423 2015 BC257 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
502424 2015 BJ257 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502425 2015 BN257 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502426 2015 BA258 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
502427 2015 BC258 18/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502428 2015 BH259 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502429 2015 BG260 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
502430 2015 BD264 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502431 2015 BX268 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
502432 2015 BB269 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
502433 2015 BO270 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
502434 2015 BG274 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
502435 2015 BH274 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
502436 2015 BY275 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502437 2015 BD276 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
502438 2015 BH276 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502439 2015 BQ276 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502440 2015 BF277 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
502441 2015 BK277 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502442 2015 BL277 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
502443 2015 BT277 12/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
502444 2015 BZ277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502445 2015 BK278 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
502446 2015 BT278 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502447 2015 BB281 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502448 2015 BO291 19/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502449 2015 BR291 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502450 2015 BU291 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
502451 2015 BW291 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
502452 2015 BF292 10/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
502453 2015 BZ292 30/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
502454 2015 BD293 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502455 2015 BX294 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
502456 2015 BB304 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
502457 2015 BE304 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502458 2015 BH305 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502459 2015 BJ305 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
502460 2015 BB307 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502461 2015 BD307 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
502462 2015 BE307 09/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
502463 2015 BK310 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502464 2015 BQ310 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502465 2015 BM313 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502466 2015 BW314 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
502467 2015 BK316 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502468 2015 BX318 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502469 2015 BD320 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502470 2015 BU321 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
502471 2015 BD324 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502472 2015 BW329 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502473 2015 BS334 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
502474 2015 BY338 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502475 2015 BP339 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
502476 2015 BY339 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502477 2015 BN341 26/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
502478 2015 BO341 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502479 2015 BB346 25/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
502480 2015 BC353 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
502481 2015 BU353 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
502482 2015 BS354 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502483 2015 BT354 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502484 2015 BX354 27/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
502485 2015 BY355 30/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
502486 2015 BD356 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502487 2015 BJ356 19/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
502488 2015 BM356 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502489 2015 BR356 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502490 2015 BC357 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502491 2015 BF357 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
502492 2015 BO357 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
502493 2015 BZ381 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
502494 2015 BP389 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502495 2015 BM395 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
502496 2015 BY395 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
502497 2015 BC398 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502498 2015 BD398 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502499 2015 BD401 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502500 2015 BD405 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502501 2015 BW406 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
502502 2015 BN411 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
502503 2015 BS413 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
502504 2015 BY418 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502505 2015 BE420 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
502506 2015 BK420 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502507 2015 BQ420 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
502508 2015 BU421 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502509 2015 BP422 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502510 2015 BR422 13/09/2013 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
502511 2015 BU422 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502512 2015 BB423 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
502513 2015 BR424 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502514 2015 BK426 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502515 2015 BR426 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
502516 2015 BZ429 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
502517 2015 BQ430 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502518 2015 BC432 10/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
502519 2015 BL433 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
502520 2015 BY433 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502521 2015 BA434 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502522 2015 BO434 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502523 2015 BC435 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502524 2015 BY435 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
502525 2015 BK436 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502526 2015 BD437 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502527 2015 BA438 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502528 2015 BM438 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502529 2015 BY438 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502530 2015 BG439 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502531 2015 BP439 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
502532 2015 BU439 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
502533 2015 BF440 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502534 2015 BH440 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502535 2015 BF442 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502536 2015 BU442 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502537 2015 BK443 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502538 2015 BY445 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
502539 2015 BC446 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502540 2015 BM449 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502541 2015 BG450 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502542 2015 BH450 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502543 2015 BQ451 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
502544 2015 BZ456 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502545 2015 BP457 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502546 2015 BQ459 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502547 2015 BP463 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
502548 2015 BA466 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502549 2015 BM467 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502550 2015 BG468 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502551 2015 BJ468 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502552 2015 BD469 15/02/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
502553 2015 BV470 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502554 2015 BO472 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502555 2015 BU472 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502556 2015 BZ474 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
502557 2015 BC475 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502558 2015 BK480 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502559 2015 BL483 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502560 2015 BE484 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502561 2015 BU484 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502562 2015 BR485 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
502563 2015 BH488 07/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
502564 2015 BL492 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
502565 2015 BN493 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502566 2015 BY493 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502567 2015 BW496 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502568 2015 BK497 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502569 2015 BC498 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502570 2015 BS498 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502571 2015 BE501 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502572 2015 BA502 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502573 2015 BB503 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502574 2015 BP503 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502575 2015 BU503 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
502576 2015 BC506 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
502577 2015 BJ507 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502578 2015 BP507 15/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
502579 2015 BJ512 05/10/2010 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
502580 2015 BJ513 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502581 2015 CJ1 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
502582 2015 CL2 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
502583 2015 CJ3 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
502584 2015 CX3 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502585 2015 CH4 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502586 2015 CP4 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502587 2015 CJ5 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
502588 2015 CN5 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502589 2015 CS5 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502590 2015 CK7 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502591 2015 CQ7 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
502592 2015 CS7 14/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
502593 2015 CW8 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502594 2015 CB9 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502595 2015 CP9 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502596 2015 CW9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
502597 2015 CZ9 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502598 2015 CM10 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502599 2015 CQ10 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502600 2015 CZ10 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502601 2015 CY11 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502602 2015 CD14 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
502603 2015 CK14 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502604 2015 CN14 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502605 2015 CC15 22/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
502606 2015 CE15 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
502607 2015 CB16 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502608 2015 CW16 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502609 2015 CF17 13/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
502610 2015 CY18 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502611 2015 CF19 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502612 2015 CJ19 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
502613 2015 CE20 12/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
502614 2015 CW20 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502615 2015 CB21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502616 2015 CW21 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502617 2015 CU22 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
502618 2015 CO23 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502619 2015 CU23 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502620 2015 CO24 16/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
502621 2015 CP25 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502622 2015 CF26 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502623 2015 CV26 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
502624 2015 CY27 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502625 2015 CG29 11/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
502626 2015 CK29 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
502627 2015 CU29 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
502628 2015 CB30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502629 2015 CC30 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
502630 2015 CF30 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502631 2015 CG30 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502632 2015 CQ30 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502633 2015 CR31 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
502634 2015 CX31 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
502635 2015 CY32 06/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
502636 2015 CZ32 16/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
502637 2015 CF33 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502638 2015 CC35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
502639 2015 CD35 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
502640 2015 CH38 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
502641 2015 CN38 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
502642 2015 CM39 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502643 2015 CS41 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
502644 2015 CB42 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
502645 2015 CR42 24/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
502646 2015 CW42 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502647 2015 CX42 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502648 2015 CC43 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502649 2015 CF43 03/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
502650 2015 CG43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502651 2015 CK43 07/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
502652 2015 CX43 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502653 2015 CE44 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502654 2015 CO44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502655 2015 CE45 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502656 2015 CS46 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502657 2015 CO48 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502658 2015 CU48 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502659 2015 CN49 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502660 2015 CY49 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502661 2015 CC50 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502662 2015 CM50 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502663 2015 CE51 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502664 2015 CF51 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
502665 2015 CM51 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502666 2015 CX52 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
502667 2015 CB53 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
502668 2015 CD53 03/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
502669 2015 CG53 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
502670 2015 CK53 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502671 2015 CZ53 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502672 2015 CC54 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502673 2015 CR54 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502674 2015 CZ54 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502675 2015 CH56 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502676 2015 CN56 17/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
502677 2015 CO56 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
502678 2015 CQ56 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502679 2015 CZ56 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502680 2015 CB57 19/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
502681 2015 CS57 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502682 2015 CT57 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502683 2015 CB58 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502684 2015 CX58 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502685 2015 CR60 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502686 2015 CE61 25/11/2013 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
502687 2015 CQ61 05/05/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
502688 2015 CD62 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502689 2015 CJ62 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
502690 2015 DK 07/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
502691 2015 DW3 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502692 2015 DG8 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
502693 2015 DH8 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502694 2015 DN9 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502695 2015 DU10 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502696 2015 DP11 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502697 2015 DL14 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502698 2015 DK17 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
502699 2015 DN17 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502700 2015 DS17 07/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502701 2015 DO18 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502702 2015 DW18 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502703 2015 DY18 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502704 2015 DG19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502705 2015 DC20 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
502706 2015 DO20 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502707 2015 DA21 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502708 2015 DD21 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
502709 2015 DE22 10/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
502710 2015 DH22 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502711 2015 DR22 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502712 2015 DM23 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502713 2015 DS24 04/08/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
502714 2015 DZ24 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
502715 2015 DF25 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
502716 2015 DP26 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502717 2015 DN27 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502718 2015 DZ27 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502719 2015 DH28 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502720 2015 DN28 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502721 2015 DT30 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502722 2015 DY30 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502723 2015 DA31 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502724 2015 DY31 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502725 2015 DC32 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
502726 2015 DJ32 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502727 2015 DM32 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
502728 2015 DA33 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
502729 2015 DC33 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502730 2015 DL33 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
502731 2015 DX33 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502732 2015 DY34 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502733 2015 DZ34 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502734 2015 DW35 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502735 2015 DG36 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
502736 2015 DG37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502737 2015 DD38 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502738 2015 DF38 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502739 2015 DP38 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
502740 2015 DH40 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
502741 2015 DR42 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502742 2015 DX42 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502743 2015 DU44 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502744 2015 DW44 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502745 2015 DM45 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502746 2015 DX45 07/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
502747 2015 DZ45 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502748 2015 DH46 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502749 2015 DR46 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502750 2015 DR48 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502751 2015 DV48 01/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
502752 2015 DV50 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502753 2015 DM53 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502754 2015 DN57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502755 2015 DQ58 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502756 2015 DX58 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502757 2015 DQ63 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502758 2015 DN65 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502759 2015 DH66 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
502760 2015 DE68 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502761 2015 DT68 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502762 2015 DW68 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502763 2015 DZ69 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
502764 2015 DZ73 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502765 2015 DQ74 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502766 2015 DG76 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502767 2015 DZ80 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502768 2015 DL81 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502769 2015 DO81 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502770 2015 DV81 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502771 2015 DN82 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502772 2015 DA83 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502773 2015 DV83 05/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
502774 2015 DF87 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502775 2015 DB89 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502776 2015 DD89 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
502777 2015 DX89 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
502778 2015 DR90 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502779 2015 DD92 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502780 2015 DX92 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502781 2015 DO94 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502782 2015 DC97 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502783 2015 DK97 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502784 2015 DQ97 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502785 2015 DA98 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502786 2015 DD98 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
502787 2015 DE98 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502788 2015 DT98 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502789 2015 DP99 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502790 2015 DQ99 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502791 2015 DX99 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502792 2015 DY99 07/04/2005 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
502793 2015 DF100 17/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
502794 2015 DJ102 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502795 2015 DR104 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
502796 2015 DJ105 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502797 2015 DL105 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502798 2015 DD107 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502799 2015 DE107 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502800 2015 DP107 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502801 2015 DZ108 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
502802 2015 DB109 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502803 2015 DV110 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
502804 2015 DD111 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502805 2015 DP111 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
502806 2015 DX111 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
502807 2015 DB112 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502808 2015 DR112 17/02/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
502809 2015 DS112 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
502810 2015 DW112 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502811 2015 DO117 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502812 2015 DO118 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
502813 2015 DU119 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
502814 2015 DV120 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502815 2015 DP121 08/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
502816 2015 DZ122 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502817 2015 DM123 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
502818 2015 DA127 13/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
502819 2015 DM127 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
502820 2015 DK131 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502821 2015 DC135 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
502822 2015 DU135 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502823 2015 DM139 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502824 2015 DH143 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
502825 2015 DK144 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
502826 2015 DA145 21/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
502827 2015 DG146 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502828 2015 DJ148 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
502829 2015 DK148 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502830 2015 DS149 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
502831 2015 DU149 24/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
502832 2015 DD150 16/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
502833 2015 DQ151 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502834 2015 DV151 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
502835 2015 DG152 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502836 2015 DL152 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502837 2015 DB153 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502838 2015 DT153 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502839 2015 DF154 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
502840 2015 DY155 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502841 2015 DZ163 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502842 2015 DR165 07/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
502843 2015 DB166 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
502844 2015 DF166 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502845 2015 DW167 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
502846 2015 DX167 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502847 2015 DZ169 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502848 2015 DA171 30/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
502849 2015 DV172 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502850 2015 DS173 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502851 2015 DK175 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
502852 2015 DX176 10/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
502853 2015 DO178 08/11/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
502854 2015 DU179 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
502855 2015 DB180 30/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
502856 2015 DJ180 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
502857 2015 DL185 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502858 2015 DF189 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502859 2015 DD190 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502860 2015 DX196 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
502861 2015 DA197 15/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
502862 2015 DV201 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502863 2015 DL202 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502864 2015 DM202 16/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
502865 2015 DT202 16/09/2012 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
502866 2015 DU202 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502867 2015 DH203 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502868 2015 DE204 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502869 2015 DK204 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502870 2015 DE205 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
502871 2015 DX205 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502872 2015 DY205 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502873 2015 DF207 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502874 2015 DS207 15/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
502875 2015 DU209 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502876 2015 DY209 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502877 2015 DA210 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502878 2015 DQ211 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
502879 2015 DY212 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502880 2015 DZ212 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502881 2015 DJ214 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502882 2015 DO216 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
502883 2015 DY216 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502884 2015 DK217 13/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
502885 2015 DS217 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502886 2015 DL219 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
502887 2015 DD220 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
502888 2015 DO220 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502889 2015 DU220 12/03/2011 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
502890 2015 DX220 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
502891 2015 DC221 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
502892 2015 DJ222 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502893 2015 DA223 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
502894 2015 DD223 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
502895 2015 DL223 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502896 2015 EH2 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
502897 2015 EL3 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
502898 2015 EA4 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
502899 2015 EW5 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502900 2015 EH6 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
502901 2015 EU7 27/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
502902 2015 EZ8 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
502903 2015 EB9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502904 2015 EL9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502905 2015 EP10 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502906 2015 EA11 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502907 2015 ES12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
502908 2015 EV12 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
502909 2015 EY12 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502910 2015 ET14 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
502911 2015 EK15 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502912 2015 EW16 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502913 2015 EB17 14/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
502914 2015 EW17 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502915 2015 ED18 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502916 2015 EC19 23/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
502917 2015 ED20 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502918 2015 EH20 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502919 2015 EE22 27/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
502920 2015 EJ22 23/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
502921 2015 EX23 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502922 2015 EK25 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
502923 2015 EO25 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
502924 2015 EM27 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502925 2015 EZ27 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
502926 2015 EX29 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
502927 2015 EF30 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
502928 2015 EV30 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502929 2015 EJ33 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502930 2015 EP33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502931 2015 ET33 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502932 2015 EX34 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502933 2015 EG37 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
502934 2015 EF39 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
502935 2015 EL39 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502936 2015 EB40 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
502937 2015 EO40 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
502938 2015 EQ44 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502939 2015 EP45 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
502940 2015 EE46 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
502941 2015 EA47 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502942 2015 EO51 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
502943 2015 EG52 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502944 2015 EC54 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
502945 2015 ED55 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502946 2015 EK57 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
502947 2015 EP58 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
502948 2015 ER58 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
502949 2015 ED59 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502950 2015 EF59 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
502951 2015 EU59 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502952 2015 EB62 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502953 2015 EE62 03/03/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
502954 2015 EW62 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502955 2015 EY62 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
502956 2015 ES65 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502957 2015 EB66 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
502958 2015 EL66 29/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
502959 2015 ED68 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
502960 2015 EO70 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
502961 2015 EF71 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
502962 2015 EJ71 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
502963 2015 EL71 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502964 2015 EP72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
502965 2015 EC73 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
502966 2015 FV1 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502967 2015 FJ6 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
502968 2015 FH8 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
502969 2015 FK12 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
502970 2015 FP17 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
502971 2015 FM21 22/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
502972 2015 FE39 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502973 2015 FQ39 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
502974 2015 FA44 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
502975 2015 FZ44 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
502976 2015 FC45 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
502977 2015 FP47 14/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
502978 2015 FA51 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
502979 2015 FO56 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
502980 2015 FJ59 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
502981 2015 FA60 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
502982 2015 FQ66 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502983 2015 FD72 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
502984 2015 FC73 22/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
502985 2015 FG74 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
502986 2015 FQ74 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
502987 2015 FG75 13/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
502988 2015 FP75 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
502989 2015 FE76 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
502990 2015 FG76 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
502991 2015 FH76 02/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
502992 2015 FH82 03/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
502993 2015 FA88 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
502994 2015 FM93 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
502995 2015 FD94 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
502996 2015 FG94 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
502997 2015 FF95 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
502998 2015 FB96 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
502999 2015 FE96 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
503000 2015 FK96 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

498.000s  • 499.000s  • 500.000s  • 501.000s  • 502.000s  • 503.000s  • 504.000s  • 505.000s  • 506.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001