Danh sách tiểu hành tinh/58001–59000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58001 2002 TX126 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
58002 2002 TM175 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
58003 2002 TC180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
58004 2002 TG206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
58005 2002 TR207 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58006 2002 TD221 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58007 2002 TL234 06/10/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
58008 2002 TW240 06/10/2002 Haleakala NEAT 25 km MPC · JPL
58009 2002 TU262 10/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
58010 2002 TB266 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58011 2002 TW280 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
58012 2002 TM290 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
58013 2002 TP293 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
58014 2002 US28 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
58015 2002 UG29 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
58016 2002 UH29 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58017 2002 UC34 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58018 2002 UX37 31/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
58019 2002 UV40 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
58020 2002 VE17 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58021 2002 VD32 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58022 2002 VK36 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58023 2002 VR40 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
58024 2002 VC48 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58025 2002 VW48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
58026 2002 VS55 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58027 2002 VH58 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
58028 2002 VB63 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
58029 2002 VH63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
58030 2002 VU67 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58031 2002 VH82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
58032 2002 VA86 08/11/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
58033 2002 VB88 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
58034 2002 VS101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58035 2002 VK107 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58036 2002 VO108 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
58037 2002 VL109 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
58038 2002 VJ110 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
58039 2002 VC113 13/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
58040 2002 VU122 13/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
58041 2002 VU127 14/11/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
58042 2002 VV127 14/11/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
58043 2002 VJ128 14/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
58044 2002 WF 17/11/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 14 km MPC · JPL
58045 2002 WY16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
58046 2002 XA14 01/12/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
58047 2002 XY21 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
58048 2002 XJ78 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
58049 2002 XY86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58050 2002 YA 18/12/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
58051 2002 YY2 28/12/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 4,5 km MPC · JPL
58052 2003 AN1 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
58053 2003 AP5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58054 2003 AR5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58055 2003 AH6 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58056 2003 AJ41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58057 2003 AG58 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
58058 2118 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
58059 2690 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
58060 2751 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
58061 2769 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
58062 4034 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
58063 6024 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
58064 6220 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
58065 6814 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
58066 7579 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
58067 2269 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
58068 3143 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
58069 4310 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
58070 1034 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
58071 1308 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
58072 1476 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
58073 1514 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
58074 1612 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
58075 2205 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
58076 2208 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
58077 2209 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
58078 3003 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
58079 3244 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
58080 4228 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
58081 4817 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
58082 5072 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
58083 5459 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
58084 Hiketaon 1197 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 17 km MPC · JPL
58085 1199 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
58086 2017 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
58087 2156 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
58088 2256 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
58089 2352 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
58090 3452 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
58091 3768 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
58092 4053 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
58093 1934 JP 09/05/1934 Mount Hamilton H. M. Jeffers 2,0 km MPC · JPL
58094 1972 AP 14/01/1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 2,2 km MPC · JPL
58095 Oranienstein 1973 SN 19/09/1973 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
58096 Oineus 1973 SC2 29/09/1973 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
58097 Alimov 1976 UQ1 26/10/1976 Nauchnij T. M. Smirnova 3,9 km MPC · JPL
58098 Quirrenbach 1977 TC 09/10/1977 La Silla L. D. Schmadel 2,0 km MPC · JPL
58099 1978 RB10 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,5 km MPC · JPL
58100 1978 VQ7 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58101 1979 MV4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
58102 1979 MW4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
58103 1979 MQ5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
58104 1979 ML7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
58105 1979 MN8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
58106 1979 MO8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
58107 1979 OZ10 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
58108 1979 QE1 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 3,0 km MPC · JPL
58109 1980 PQ 06/08/1980 Kleť Z. Vávrová 8,2 km MPC · JPL
58110 1980 UF1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
58111 1981 ER2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
58112 1981 EC3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
58113 1981 EV4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 970 m MPC · JPL
58114 1981 EL6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
58115 1981 EB7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
58116 1981 EH7 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
58117 1981 ER7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
58118 1981 EX7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
58119 1981 EJ9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
58120 1981 EU11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
58121 1981 EA13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
58122 1981 EW19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
58123 1981 EE22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
58124 1981 EK29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
58125 1981 EO31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
58126 1981 EJ32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
58127 1981 EG37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
58128 1981 EJ37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
58129 1981 EU37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
58130 1981 ER38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
58131 1981 EQ39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
58132 1981 EW39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
58133 1981 EN40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
58134 1981 EW40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
58135 1981 EK42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
58136 1981 EV42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
58137 1981 EJ44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
58138 1981 ET45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
58139 1981 EP46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
58140 1981 SN 22/09/1981 Kleť A. Mrkos 4,3 km MPC · JPL
58141 1981 UW22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
58142 1983 RW3 04/09/1983 La Silla H. Debehogne 5,0 km MPC · JPL
58143 1983 VD7 01/11/1983 Cavriana Cavriana Obs. 6,6 km MPC · JPL
58144 1983 WU 29/11/1983 Anderson Mesa E. Bowell 4,2 km MPC · JPL
58145 1986 PT1 01/08/1986 Palomar M. Rudnyk 4,1 km MPC · JPL
58146 1986 RU 06/09/1986 Palomar E. F. Helin 5,1 km MPC · JPL
58147 1986 WK 29/11/1986 Ojima T. Niijima, T. Urata 4,6 km MPC · JPL
58148 1987 SH4 29/09/1987 Anderson Mesa E. Bowell 5,4 km MPC · JPL
58149 1987 SX11 26/09/1987 La Silla H. Debehogne 4,0 km MPC · JPL
58150 1988 CY4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58151 1988 CG7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
58152 Natsöderblom 1988 PF2 12/08/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,5 km MPC · JPL
58153 1988 RH11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 16 km MPC · JPL
58154 1988 RJ11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
58155 1988 VD 03/11/1988 Brorfelde P. Jensen 2,5 km MPC · JPL
58156 1989 GL 06/04/1989 Palomar E. F. Helin 3,9 km MPC · JPL
58157 1989 GC3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58158 1989 RA 01/09/1989 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 2,2 km MPC · JPL
58159 1989 SL4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58160 1989 SX4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
58161 1989 SH5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58162 1989 TS6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
58163 Minnesang 1989 UJ7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
58164 Reiwanohoshi 1989 WV3 20/11/1989 Geisei T. Seki 2,5 km MPC · JPL
58165 1990 HQ5 29/04/1990 Siding Spring A. Żytkow, M. J. Irwin 3,3 km MPC · JPL
58166 1990 OF3 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 9,0 km MPC · JPL
58167 1990 QM3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
58168 1990 QB9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58169 1990 SD3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
58170 1990 SB5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
58171 1990 SC5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58172 1990 SD8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
58173 1990 SS10 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
58174 1990 SZ10 20/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
58175 1990 SE15 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
58176 1990 SN16 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
58177 1990 TB6 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
58178 1990 UY1 20/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
58179 1990 UN3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58180 1990 WG6 21/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58181 1991 CG1 07/02/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,1 km MPC · JPL
58182 1991 PX2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58183 1991 PH9 15/08/1991 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
58184 Masayukiyamamoto 1991 RG1 07/09/1991 Geisei T. Seki 2,3 km MPC · JPL
58185 Rokkosan 1991 RH1 07/09/1991 Geisei T. Seki 2,3 km MPC · JPL
58186 Langkavel 1991 RT4 13/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
58187 1991 TD 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
58188 1991 TA9 01/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
58189 1991 VV9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58190 1991 VH12 08/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58191 Dolomiten 1991 YN1 28/12/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,5 km MPC · JPL
58192 1992 AQ 10/01/1992 Palomar E. F. Helin 2,1 km MPC · JPL
58193 1992 DL6 29/02/1992 La Silla UESAC 6,5 km MPC · JPL
58194 1992 DR6 29/02/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
58195 1992 DH7 29/02/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
58196 Ashleyess 1992 EC1 10/03/1992 Siding Spring D. I. Steel 5,0 km MPC · JPL
58197 1992 EH2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58198 1992 EU2 07/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58199 1992 EC5 01/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
58200 1992 EV6 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58201 1992 ED7 01/03/1992 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
58202 1992 EO7 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
58203 1992 EC9 02/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
58204 1992 EK10 02/03/1992 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
58205 1992 EX12 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
58206 1992 ER13 02/03/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
58207 1992 EF14 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
58208 1992 EX16 01/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
58209 1992 EH19 01/03/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
58210 1992 EW21 01/03/1992 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
58211 1992 HF4 23/04/1992 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
58212 1992 OQ5 30/07/1992 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
58213 1992 QP 29/08/1992 Palomar E. F. Helin 4,0 km MPC · JPL
58214 Amorim 1992 RA2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
58215 von Klitzing 1992 SY1 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,7 km MPC · JPL
58216 1992 SR9 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58217 Peterhebel 1992 SP16 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
58218 1992 UZ7 23/10/1992 Caussols E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
58219 1992 WZ2 18/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
58220 1993 BY4 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
58221 Boston 1993 BM14 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
58222 1993 FA18 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
58223 1993 FO18 17/03/1993 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
58224 1993 FM20 19/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
58225 1993 FY20 21/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
58226 1993 FW22 21/03/1993 La Silla UESAC 7,9 km MPC · JPL
58227 1993 FB26 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
58228 1993 FL26 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
58229 1993 FZ27 21/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
58230 1993 FR39 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
58231 1993 FQ40 19/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
58232 1993 FD41 19/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
58233 1993 FN50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
58234 1993 FY50 19/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
58235 1993 FW52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
58236 1993 FK56 17/03/1993 La Silla UESAC 6,6 km MPC · JPL
58237 1993 FR66 21/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
58238 1993 FH77 21/03/1993 La Silla UESAC 8,6 km MPC · JPL
58239 1993 FS77 21/03/1993 La Silla UESAC 7,9 km MPC · JPL
58240 1993 FV81 18/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
58241 1993 HH4 21/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58242 1993 HJ4 21/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
58243 1993 NG1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58244 1993 OX5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
58245 1993 OS7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58246 1993 OP12 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58247 1993 PH3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58248 1993 PO5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
58249 1993 PC6 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
58250 1993 QU1 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
58251 1993 QS2 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58252 1993 QG4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
58253 1993 QJ5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58254 1993 QN5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58255 1993 RS5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
58256 1993 RL7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
58257 1993 RN9 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58258 1993 RU10 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
58259 1993 RA13 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
58260 1993 SO 18/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58261 1993 SD1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,3 km MPC · JPL
58262 1993 ST2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 1,7 km MPC · JPL
58263 1993 SO4 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
58264 1993 SW7 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58265 1993 TJ12 14/10/1993 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
58266 1993 TN15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58267 1993 TB16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
58268 1993 TQ19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58269 1993 TG20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58270 1993 TK22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58271 1993 TT22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58272 1993 TZ27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58273 1993 TA31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
58274 1993 TY31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
58275 1993 TR32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
58276 1993 TB33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
58277 1993 TW33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
58278 1993 TA34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58279 Kamerlingh 1993 TE40 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
58280 1993 UC2 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
58281 1993 UR5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
58282 1993 UB6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58283 1993 UO7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
58284 1993 VW3 14/11/1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 5,1 km MPC · JPL
58285 1993 YN 16/12/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
58286 1993 YO1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58287 1994 AE1 07/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
58288 1994 CF14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
58289 1994 CC16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58290 1994 CH17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
58291 1994 GA 01/04/1994 Siding Spring R. H. McNaught 9,1 km MPC · JPL
58292 1994 GC 02/04/1994 Stroncone A. Vagnozzi 4,3 km MPC · JPL
58293 1994 GQ5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
58294 1994 JJ5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
58295 1994 JJ9 15/05/1994 Palomar C. P. de Saint-Aignan 4,6 km MPC · JPL
58296 1994 LF1 02/06/1994 Siding Spring R. H. McNaught 7,3 km MPC · JPL
58297 1994 PA3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
58298 1994 PB3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58299 1994 PH3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
58300 1994 PQ5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58301 1994 PB8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58302 1994 PX8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
58303 1994 PY9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
58304 1994 PP10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58305 1994 PM11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
58306 1994 PA12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
58307 1994 PM13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
58308 1994 PE16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58309 1994 PV17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
58310 1994 PT20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58311 1994 PA22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
58312 1994 PO23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
58313 1994 PX27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
58314 1994 PE29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58315 1994 PV29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58316 1994 PR30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58317 1994 PB33 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58318 1994 PW37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
58319 1994 PZ37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
58320 1994 PE38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
58321 1994 PQ38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
58322 1994 PU38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
58323 1994 PK39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
58324 1994 RZ9 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
58325 1994 RE11 11/09/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
58326 1994 RQ16 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
58327 1994 SC9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
58328 1994 ST9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58329 1994 SD11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58330 1994 TK 03/10/1994 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
58331 1994 TQ10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
58332 1994 UR 31/10/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
58333 1994 UL1 25/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,0 km MPC · JPL
58334 1994 UJ6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58335 1994 UN11 31/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58336 1994 VP 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
58337 1994 WV 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
58338 1994 WX4 27/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
58339 1994 WB12 27/11/1994 Caussols E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58340 1994 YO1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
58341 1994 YP1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
58342 1994 YR1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
58343 1995 BG5 23/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
58344 1995 BZ12 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
58345 Moomintroll 1995 CZ1 07/02/1995 Siding Spring D. J. Asher 1,2 km MPC · JPL
58346 1995 CV4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58347 1995 CB8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
58348 1995 CE8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58349 1995 DO5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
58350 1995 DN6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58351 1995 DA8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58352 1995 EX1 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58353 1995 EW4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
58354 1995 EH5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
58355 1995 FN 26/03/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,3 km MPC · JPL
58356 1995 FR1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58357 1995 HT1 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
58358 1995 HS3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58359 1995 KP4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58360 1995 LM 03/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
58361 1995 MC3 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58362 1995 MJ4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58363 1995 MP4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
58364 Feierberg 1995 MF7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58365 Robmedrano 1995 OQ 27/07/1995 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
58366 1995 OD8 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
58367 1995 QL 19/08/1995 Church Stretton S. P. Laurie 3,7 km MPC · JPL
58368 1995 QK1 19/08/1995 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
58369 1995 QZ2 30/08/1995 Pleiade Pleiade Obs. 7,2 km MPC · JPL
58370 1995 QM5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
58371 1995 QD7 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
58372 1995 SQ 18/09/1995 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
58373 Albertoalonso 1995 SR 19/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 8,2 km MPC · JPL
58374 1995 SF5 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,8 km MPC · JPL
58375 1995 SD22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
58376 1995 SF25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58377 1995 SC26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
58378 1995 SO27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
58379 1995 SY27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58380 1995 SG32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58381 1995 SJ37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
58382 1995 SB42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
58383 1995 SV47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
58384 1995 SR51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
58385 1995 SC53 28/09/1995 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58386 1995 SM53 28/09/1995 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
58387 1995 SZ78 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58388 1995 TK 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
58389 1995 TG2 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
58390 1995 TA7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58391 1995 UV3 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
58392 1995 UT10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58393 1995 UU12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
58394 1995 UX20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
58395 1995 UW24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58396 1995 US43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
58397 1995 VA4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
58398 1995 VY4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58399 1995 VA5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58400 1995 VR12 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58401 1995 VV13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58402 1995 VH16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58403 1995 WL1 16/11/1995 Church Stretton S. P. Laurie 7,5 km MPC · JPL
58404 1995 WJ7 27/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
58405 1995 WN9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58406 1995 WN18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
58407 1995 WT34 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
58408 1995 XU 12/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
58409 1995 XH4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
58410 1995 YS 17/12/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
58411 1995 YA2 21/12/1995 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
58412 1995 YX2 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
58413 1995 YC8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58414 1995 YS12 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58415 1996 AM 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
58416 1996 BT1 23/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
58417 Belzoni 1996 BD2 25/01/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,8 km MPC · JPL
58418 Luguhu 1996 BA4 26/01/1996 Xinglong Xinglong Stn. 9,4 km MPC · JPL
58419 1996 BD4 26/01/1996 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
58420 1996 BU4 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58421 1996 BG5 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
58422 1996 BS9 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
58423 1996 BW11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58424 Jamesdunlop 1996 DL1 22/02/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,6 km MPC · JPL
58425 1996 DR1 20/02/1996 Church Stretton S. P. Laurie 1,9 km MPC · JPL
58426 1996 EA2 15/03/1996 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
58427 1996 EV7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
58428 1996 EC8 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58429 1996 FH 16/03/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
58430 1996 FZ1 20/03/1996 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
58431 1996 FV4 21/03/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
58432 1996 FY17 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
58433 1996 FN18 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
58434 1996 FQ18 23/03/1996 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
58435 1996 GD5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58436 1996 GM5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58437 1996 GK10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58438 1996 GR15 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58439 1996 GF20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58440 Zdeněkstuchlík 1996 HV 21/04/1996 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,9 km MPC · JPL
58441 1996 HO1 19/04/1996 Bologna San Vittore Obs. 3,8 km MPC · JPL
58442 1996 HR9 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58443 1996 HO12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
58444 1996 HR12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58445 1996 HU16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
58446 1996 HN22 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
58447 1996 HF24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58448 1996 HO25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
58449 1996 HC26 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58450 1996 JB1 13/05/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
58451 1996 JF3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58452 1996 JG3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58453 1996 JB5 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58454 1996 JD9 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
58455 1996 JZ11 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
58456 1996 JT14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58457 1996 JX14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58458 1996 KP 21/05/1996 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
58459 1996 KK8 22/05/1996 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58460 Le Mouélic 1996 LM1 13/06/1996 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
58461 1996 ML 22/06/1996 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
58462 1996 NR 14/07/1996 Needville Needville Obs. 7,3 km MPC · JPL
58463 1996 NT1 14/07/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
58464 1996 NQ2 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
58465 1996 NY3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
58466 Santoka 1996 OB1 23/07/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 1,0 km MPC · JPL
58467 1996 PW2 14/08/1996 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
58468 1996 QA 16/08/1996 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
58469 1996 RC 07/09/1996 Cloudcroft W. Offutt 2,0 km MPC · JPL
58470 1996 RA1 10/09/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
58471 1996 RS3 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
58472 1996 RV3 13/09/1996 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
58473 1996 RN7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
58474 1996 RU10 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
58475 1996 RE11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
58476 1996 RQ13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
58477 1996 RB26 14/09/1996 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
58478 1996 RC29 11/09/1996 La Silla UDTS 16 km MPC · JPL
58479 1996 RJ29 11/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
58480 1996 RJ33 15/09/1996 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
58481 1996 ST4 20/09/1996 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
58482 1996 TX1 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
58483 1996 TB2 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
58484 1996 TO3 08/10/1996 Cloudcroft W. Offutt 6,0 km MPC · JPL
58485 1996 TH13 14/10/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,2 km MPC · JPL
58486 1996 TP13 05/10/1996 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
58487 1996 TQ29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58488 1996 TV33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
58489 1996 TF34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
58490 1996 TZ35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
58491 1996 TG38 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58492 1996 TC44 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
58493 1996 TJ52 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
58494 1996 UF1 19/10/1996 Ondřejov L. Kotková 6,8 km MPC · JPL
58495 1996 US1 19/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 4,0 km MPC · JPL
58496 1996 UY3 29/10/1996 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58497 1996 UK4 29/10/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
58498 Octaviopaz 1996 VF 02/11/1996 Colleverde V. S. Casulli 4,9 km MPC · JPL
58499 Stüber 1996 VY 03/11/1996 Linz E. Meyer, E. Obermair 2,7 km MPC · JPL
58500 1996 VU1 06/11/1996 Stroncone A. Vagnozzi 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58501 1996 VQ2 10/11/1996 Sudbury D. di Cicco 1,8 km MPC · JPL
58502 1996 VH3 12/11/1996 Sudbury D. di Cicco 6,1 km MPC · JPL
58503 1996 VJ3 12/11/1996 Sudbury D. di Cicco 5,8 km MPC · JPL
58504 1996 VZ3 07/11/1996 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
58505 1996 VU15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
58506 1996 VJ22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
58507 1996 VX32 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58508 1996 WA2 30/11/1996 Dossobuono L. Lai 2,5 km MPC · JPL
58509 1996 XB1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
58510 1996 XH2 03/12/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,1 km MPC · JPL
58511 1996 XB4 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
58512 1996 XR4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58513 1996 XW11 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58514 1996 XK12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
58515 1996 XY12 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58516 1996 XT14 11/12/1996 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
58517 1997 AJ 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
58518 1997 AC2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
58519 1997 AU2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
58520 1997 AP3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58521 1997 AC8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
58522 1997 AW19 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
58523 1997 BU 27/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
58524 1997 BE1 26/01/1997 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
58525 1997 BX3 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
58526 1997 BD4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58527 1997 BF4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
58528 1997 BH7 28/01/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
58529 1997 CX 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
58530 1997 CU2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
58531 1997 CS4 03/02/1997 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
58532 1997 CY9 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58533 1997 CD12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
58534 Logos 1997 CQ29 04/02/1997 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 212 km MPC · JPL
58535 Pattillo 1997 DP 16/02/1997 Needville Needville Obs. 5,8 km MPC · JPL
58536 1997 EQ8 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
58537 1997 EG14 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
58538 1997 EN15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
58539 1997 ET16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58540 1997 ET17 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
58541 1997 EA18 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,4 km MPC · JPL
58542 1997 EQ22 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
58543 1997 ET32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
58544 1997 EK42 10/03/1997 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
58545 1997 EG43 10/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
58546 1997 FQ2 31/03/1997 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
58547 1997 FZ2 31/03/1997 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
58548 1997 GK12 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
58549 1997 GM14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58550 1997 GN19 05/04/1997 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
58551 1997 GP28 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58552 1997 GH32 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
58553 1997 GK43 02/04/1997 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
58554 1997 HX 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
58555 1997 HA3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58556 1997 HH7 30/04/1997 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
58557 1997 KE3 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
58558 1997 LE4 09/06/1997 Prescott P. G. Comba 11 km MPC · JPL
58559 1997 LT5 12/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
58560 1997 LK11 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
58561 1997 ME9 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
58562 1997 NG1 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58563 1997 NE5 01/07/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
58564 1997 NQ6 09/07/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
58565 1997 OC2 29/07/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 1,7 km MPC · JPL
58566 1997 PN3 05/08/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
58567 1997 QB 21/08/1997 Kleť Z. Moravec 2,4 km MPC · JPL
58568 1997 QM1 31/08/1997 Kleť Z. Moravec 1,2 km MPC · JPL
58569 Eboshiyamakouen 1997 QY2 28/08/1997 Nanyo T. Okuni 2,2 km MPC · JPL
58570 1997 RD4 03/09/1997 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
58571 1997 RB5 08/09/1997 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
58572 Romanella 1997 RV6 07/09/1997 Montelupo M. Tombelli, G. Forti 2,1 km MPC · JPL
58573 Serpieri 1997 RD7 09/09/1997 Pianoro V. Goretti 1,6 km MPC · JPL
58574 1997 RD8 11/09/1997 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
58575 1997 RK9 11/09/1997 Haleakala AMOS 5,8 km MPC · JPL
58576 1997 RQ9 04/09/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
58577 1997 SV 16/09/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
58578 Žídek 1997 SP2 24/09/1997 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
58579 Ehrenberg 1997 SQ2 24/09/1997 Ondřejov L. Kotková 1,3 km MPC · JPL
58580 Elenacuoghi 1997 SW2 24/09/1997 Bologna E. Colombini 1,8 km MPC · JPL
58581 1997 SB3 24/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
58582 1997 SF3 25/09/1997 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
58583 1997 SV4 25/09/1997 Dossobuono L. Lai 2,1 km MPC · JPL
58584 1997 SE11 29/09/1997 Zeno T. Stafford 5,8 km MPC · JPL
58585 1997 SX11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58586 1997 SG23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58587 1997 SK23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58588 1997 SV23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58589 1997 SF25 29/09/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
58590 1997 SX30 29/09/1997 Črni Vrh H. Mikuž 1,6 km MPC · JPL
58591 1997 SV31 29/09/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
58592 1997 SB35 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
58593 1997 TD2 03/10/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
58594 1997 TF9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58595 Joepollock 1997 TX9 05/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
58596 1997 TC10 06/10/1997 Ondřejov P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
58597 1997 TH10 06/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
58598 1997 TX11 07/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
58599 1997 TK13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
58600 Iwamuroonsen 1997 TC17 05/10/1997 Nanyo T. Okuni 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58601 1997 TW18 07/10/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
58602 1997 TG25 11/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
58603 1997 TM25 11/10/1997 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
58604 1997 TT26 15/10/1997 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
58605 Liutungsheng 1997 TA27 08/10/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58606 1997 TF27 04/10/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
58607 Wenzel 1997 UL 19/10/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
58608 Geroldrichter 1997 UY 22/10/1997 Kleť M. Tichý 2,9 km MPC · JPL
58609 1997 UZ1 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58610 1997 UN3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
58611 1997 UC4 17/10/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
58612 1997 UA5 21/10/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58613 1997 UN7 25/10/1997 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
58614 1997 UO7 25/10/1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
58615 1997 UP13 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58616 1997 UT17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
58617 1997 UC21 31/10/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
58618 1997 UU21 29/10/1997 Nanyo T. Okuni 3,4 km MPC · JPL
58619 1997 UF22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 2,6 km MPC · JPL
58620 1997 UG22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
58621 1997 UR23 27/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 4,5 km MPC · JPL
58622 Setoguchi 1997 VU 02/11/1997 Yatsuka H. Abe, S. Miyasaka 4,4 km MPC · JPL
58623 1997 VZ1 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
58624 1997 VC2 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
58625 1997 VE2 01/11/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,1 km MPC · JPL
58626 1997 VF5 01/11/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,8 km MPC · JPL
58627 Rieko 1997 VG5 08/11/1997 Toyama M. Aoki 2,5 km MPC · JPL
58628 1997 VP7 02/11/1997 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
58629 1997 VL8 01/11/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
58630 1997 WC 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
58631 1997 WE2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
58632 1997 WM2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
58633 1997 WY2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
58634 1997 WF3 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
58635 1997 WQ6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58636 1997 WQ13 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58637 1997 WT14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
58638 1997 WA17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
58639 1997 WZ17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58640 1997 WH18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
58641 1997 WX20 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58642 1997 WL24 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
58643 1997 WO25 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58644 1997 WU31 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58645 1997 WT33 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
58646 1997 WD35 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
58647 1997 WW35 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
58648 1997 WZ36 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58649 1997 WL38 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
58650 1997 WR39 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58651 1997 WL42 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58652 1997 WD43 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58653 1997 WV45 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58654 1997 WA48 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
58655 1997 WU49 26/11/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
58656 1997 WT50 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
58657 1997 WG54 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58658 1997 WY57 27/11/1997 La Silla UDTS 1,6 km MPC · JPL
58659 1997 WZ57 27/11/1997 La Silla UDTS 2,6 km MPC · JPL
58660 1997 XR 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
58661 1997 XU 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
58662 1997 XJ2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 2,8 km MPC · JPL
58663 1997 XZ10 09/12/1997 Dynic A. Sugie 2,6 km MPC · JPL
58664 IYAMMIX 1997 YA1 21/12/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,7 km MPC · JPL
58665 1997 YO1 19/12/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
58666 1997 YJ2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
58667 1997 YS2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 2,2 km MPC · JPL
58668 1997 YJ3 17/12/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
58669 1997 YF5 20/12/1997 Bédoin P. Antonini 1,6 km MPC · JPL
58670 1997 YA6 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
58671 Diplodocus 1997 YC8 25/12/1997 Needville C. Gustava, K. Rivich 2,8 km MPC · JPL
58672 Remigio 1997 YT8 28/12/1997 Monte Viseggi Monte Viseggi Obs. 5,6 km MPC · JPL
58673 1997 YA9 25/12/1997 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
58674 1997 YG12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
58675 1997 YD14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
58676 1997 YN16 31/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
58677 1997 YJ17 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58678 1997 YE18 24/12/1997 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
58679 Brenig 1998 AH 01/01/1998 Bornheim N. Ehring 4,4 km MPC · JPL
58680 1998 AO5 08/01/1998 Caussols ODAS 7,4 km MPC · JPL
58681 1998 AJ7 05/01/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
58682 Alenašolcová 1998 AL8 10/01/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,3 km MPC · JPL
58683 1998 AJ10 15/01/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
58684 1998 AA11 02/01/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
58685 1998 BP 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
58686 1998 BB1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
58687 1998 BJ3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58688 1998 BJ4 21/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 10 km MPC · JPL
58689 1998 BY9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
58690 1998 BP10 27/01/1998 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
58691 1998 BG14 24/01/1998 Monte Viseggi Monte Viseggi Obs. 2,5 km MPC · JPL
58692 1998 BF17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58693 1998 BG25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
58694 1998 BQ25 27/01/1998 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
58695 1998 BJ26 28/01/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
58696 1998 BW26 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58697 1998 BL27 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58698 1998 BE31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58699 1998 BK42 26/01/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
58700 1998 BQ42 18/01/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58701 1998 BR42 18/01/1998 Caussols ODAS 12 km MPC · JPL
58702 1998 BX43 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, G. Forti 5,2 km MPC · JPL
58703 1998 BH44 23/01/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58704 1998 BA46 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
58705 1998 BN47 25/01/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
58706 1998 CD 01/02/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
58707 Kyoshi 1998 CS 02/02/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 4,2 km MPC · JPL
58708 1998 CX1 06/02/1998 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
58709 Zenocolò 1998 CT2 14/02/1998 San Marcello L. Tesi, G. Forti 5,5 km MPC · JPL
58710 1998 CH3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
58711 1998 CM3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
58712 1998 CX4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58713 1998 DS 19/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 3,7 km MPC · JPL
58714 1998 DS2 16/02/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58715 1998 DK3 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
58716 1998 DU4 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
58717 1998 DE8 21/02/1998 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
58718 1998 DN9 22/02/1998 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
58719 1998 DY10 17/02/1998 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
58720 1998 DD11 19/02/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 6,1 km MPC · JPL
58721 1998 DX14 22/02/1998 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
58722 1998 DN17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
58723 1998 DU17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58724 1998 DY17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
58725 1998 DZ18 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58726 1998 DG19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
58727 1998 DA21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58728 1998 DR23 19/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
58729 1998 DJ24 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
58730 1998 DR28 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
58731 1998 DE32 21/02/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
58732 1998 DL34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
58733 1998 DH35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
58734 1998 EP 02/03/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
58735 1998 EP2 02/03/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
58736 1998 EO6 01/03/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
58737 1998 EA10 14/03/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
58738 1998 EX10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58739 1998 EZ11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
58740 1998 ES12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
58741 1998 EZ12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
58742 1998 EG13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
58743 1998 EJ13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58744 1998 EN13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
58745 1998 FM3 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58746 1998 FS3 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
58747 1998 FJ5 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58748 1998 FB9 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
58749 1998 FG10 24/03/1998 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
58750 1998 FY10 25/03/1998 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
58751 1998 FZ11 24/03/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
58752 1998 FF12 26/03/1998 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
58753 1998 FO12 20/03/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
58754 1998 FT12 21/03/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58755 1998 FS14 26/03/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
58756 1998 FR15 28/03/1998 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
58757 1998 FF18 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58758 1998 FO18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
58759 1998 FZ18 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
58760 1998 FB21 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
58761 1998 FH24 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58762 1998 FJ24 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
58763 1998 FR25 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
58764 1998 FE27 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
58765 1998 FZ33 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58766 1998 FS34 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
58767 1998 FQ39 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
58768 1998 FQ40 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
58769 1998 FS45 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
58770 1998 FM49 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
58771 1998 FP49 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
58772 1998 FB56 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
58773 1998 FE57 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
58774 1998 FA58 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
58775 1998 FR59 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
58776 1998 FG60 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
58777 1998 FN65 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
58778 1998 FS66 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
58779 1998 FA70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58780 1998 FL70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58781 1998 FX72 26/03/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
58782 1998 FY72 26/03/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
58783 1998 FN74 21/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
58784 1998 FJ75 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
58785 1998 FT77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
58786 1998 FD78 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58787 1998 FW78 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58788 1998 FW79 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
58789 1998 FK80 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58790 1998 FN81 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
58791 1998 FH82 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
58792 1998 FF84 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58793 1998 FJ84 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
58794 1998 FW84 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
58795 1998 FE87 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58796 1998 FO94 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
58797 1998 FU98 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
58798 1998 FU100 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
58799 1998 FG103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58800 1998 FF104 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58801 1998 FP105 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
58802 1998 FW106 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
58803 1998 FX109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58804 1998 FM110 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
58805 1998 FN113 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58806 1998 FF117 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58807 1998 FN127 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
58808 1998 FV127 25/03/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
58809 1998 FX130 22/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
58810 1998 FR136 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
58811 1998 FQ145 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58812 1998 GM 03/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
58813 1998 GP4 02/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
58814 1998 GQ6 02/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
58815 1998 GR8 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
58816 1998 GU10 02/04/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
58817 1998 GJ11 15/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58818 1998 HE2 20/04/1998 Ondřejov L. Kotková 7,0 km MPC · JPL
58819 1998 HF3 21/04/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 5,3 km MPC · JPL
58820 1998 HN5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58821 1998 HZ5 21/04/1998 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
58822 1998 HO7 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
58823 1998 HR8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58824 1998 HY10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
58825 1998 HE11 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
58826 1998 HC15 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
58827 1998 HH15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
58828 1998 HM15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
58829 1998 HF19 18/04/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
58830 1998 HE23 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58831 1998 HN30 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58832 1998 HU31 22/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58833 1998 HM33 20/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
58834 1998 HN37 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
58835 1998 HG39 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58836 1998 HA43 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58837 1998 HQ46 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
58838 1998 HO50 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
58839 1998 HZ50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
58840 1998 HT53 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58841 1998 HT54 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58842 1998 HP55 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58843 1998 HB59 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
58844 1998 HV60 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
58845 1998 HZ60 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
58846 1998 HN63 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
58847 1998 HO68 21/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
58848 1998 HH71 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58849 1998 HZ72 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
58850 1998 HH74 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
58851 1998 HY77 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
58852 1998 HE84 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58853 1998 HD85 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
58854 1998 HV87 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
58855 1998 HR92 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
58856 1998 HK93 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58857 1998 HP94 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58858 1998 HU97 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
58859 1998 HD98 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
58860 1998 HU99 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
58861 1998 HV99 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
58862 1998 HR101 28/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
58863 1998 HA102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
58864 1998 HC109 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58865 1998 HX109 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
58866 1998 HP110 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58867 1998 HV110 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58868 1998 HK112 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
58869 1998 HA113 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58870 1998 HR113 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58871 1998 HX114 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58872 1998 HY117 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58873 1998 HK118 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
58874 1998 HH119 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
58875 1998 HS119 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58876 1998 HT121 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
58877 1998 HM124 23/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
58878 1998 HK125 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
58879 1998 HO126 28/04/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
58880 1998 HA130 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
58881 1998 HZ132 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
58882 1998 HF134 19/04/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
58883 1998 HH137 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58884 1998 HD139 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
58885 1998 HA142 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
58886 1998 HN143 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
58887 1998 HD144 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
58888 1998 HE144 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58889 1998 HW144 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58890 1998 HS145 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
58891 1998 HT145 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
58892 1998 HP148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
58893 1998 HQ153 24/04/1998 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
58894 1998 HK155 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58895 1998 JS3 06/05/1998 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
58896 Schlosser 1998 JE4 15/05/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 6,7 km MPC · JPL
58897 1998 KZ 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58898 1998 KH4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
58899 1998 KD7 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
58900 1998 KM7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58901 1998 KX8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
58902 1998 KC9 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
58903 1998 KC10 25/05/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
58904 1998 KV10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58905 1998 KE11 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
58906 1998 KN18 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
58907 1998 KM22 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
58908 1998 KM29 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
58909 1998 KP30 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
58910 1998 KE32 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58911 1998 KO33 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58912 1998 KN34 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58913 1998 KY34 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
58914 1998 KE41 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
58915 1998 KA50 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
58916 1998 KM50 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
58917 1998 KP53 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
58918 1998 KB54 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58919 1998 KF55 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
58920 1998 KJ56 27/05/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
58921 1998 KH58 21/05/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
58922 1998 KK58 22/05/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
58923 1998 KJ62 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
58924 1998 KF67 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58925 1998 LZ2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
58926 1998 MO1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
58927 1998 MB10 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58928 1998 MP18 26/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
58929 1998 MU30 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
58930 1998 MK31 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58931 Palmys 1998 MK47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 28 km MPC · JPL
58932 1998 OF7 28/07/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
58933 1998 ON10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58934 1998 OK13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
58935 1998 ON14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58936 1998 PJ1 13/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
58937 1998 QL6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
58938 1998 QJ18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58939 1998 QY20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
58940 1998 QP21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58941 1998 QK29 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
58942 1998 QH33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58943 1998 QF37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58944 1998 QO41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58945 1998 QY43 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58946 1998 QY51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58947 1998 QX52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
58948 1998 QT54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
58949 1998 QK63 30/08/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
58950 1998 QE69 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58951 1998 QD72 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
58952 1998 QO74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
58953 1998 QC75 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
58954 1998 QE76 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58955 1998 QG78 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58956 1998 QG90 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
58957 1998 QE91 28/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58958 1998 QL97 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
58959 1998 QD98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58960 1998 QH99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
58961 1998 QG100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
58962 1998 QJ100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58963 1998 QR100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
58964 1998 QJ104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
58965 1998 RO2 15/09/1998 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
58966 1998 RW3 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
58967 1998 RR5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
58968 1998 RJ6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
58969 1998 RO6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
58970 1998 RZ8 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
58971 1998 RE11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58972 1998 RO16 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58973 1998 RX16 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58974 1998 RP22 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
58975 1998 RD31 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
58976 1998 RD34 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58977 1998 RK38 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
58978 1998 RG40 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
58979 1998 RE46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58980 1998 RG47 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58981 1998 RZ56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58982 1998 RF63 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58983 1998 RF66 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58984 1998 RU69 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58985 1998 RL72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58986 1998 RO72 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58987 1998 RU74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
58988 1998 RD75 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
58989 1998 RN80 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58990 1998 SA2 17/09/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
58991 1998 SJ4 19/09/1998 Needville W. G. Dillon 2,2 km MPC · JPL
58992 1998 SH8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58993 1998 SF9 17/09/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
58994 1998 SY9 18/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,4 km MPC · JPL
58995 1998 SY16 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
58996 1998 SM17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
58997 1998 SG20 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58998 1998 SK21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58999 1998 SP23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
59000 Beiguan 1998 SW26 17/09/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL

54.000s  • 55.000s  • 56.000s  • 57.000s  • 58.000s  • 59.000s  • 60.000s  • 61.000s  • 62.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001