Danh sách tiểu hành tinh/117001–118000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117001 2004 HX55 24/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117002 2004 HY59 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117003 2004 HZ59 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117004 2004 HG60 25/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117005 2004 HU60 25/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,1 km MPC · JPL
117006 2004 HD61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117007 2004 HE61 25/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117008 2004 HS62 26/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
117009 2004 HX63 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117010 2004 JG1 10/05/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
117011 2004 JZ2 09/05/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
117012 2004 JZ4 11/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
117013 2004 JA5 12/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
117014 2004 JG5 08/05/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
117015 2004 JR6 10/05/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
117016 2004 JH8 12/05/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
117017 2004 JN8 12/05/2004 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
117018 2004 JB9 13/05/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
117019 2004 JB10 09/05/2004 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
117020 Janeconlin 2004 JC10 10/05/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
117021 2004 JH10 10/05/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
117022 2004 JX10 12/05/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
117023 2004 JY10 12/05/2004 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
117024 2004 JF11 12/05/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117025 2004 JH11 12/05/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117026 2004 JN12 13/05/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
117027 2004 JS12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
117028 2004 JW12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
117029 2004 JG15 10/05/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
117030 2004 JJ15 10/05/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
117031 2004 JK17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
117032 Davidlane 2004 JN20 14/05/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy, W. Levy 5,1 km MPC · JPL
117033 2004 JP21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117034 2004 JH23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
117035 2004 JR23 13/05/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
117036 2004 JK24 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117037 2004 JO24 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117038 2004 JS24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117039 2004 JW24 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117040 2004 JV25 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117041 2004 JX25 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
117042 2004 JF26 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117043 2004 JL26 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117044 2004 JX27 15/05/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
117045 2004 JD30 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
117046 2004 JL31 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
117047 2004 JU31 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117048 2004 JT32 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
117049 2004 JM33 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
117050 2004 JR34 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
117051 2004 JT37 14/05/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
117052 2004 JA42 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
117053 2004 JJ43 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117054 2004 JD44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
117055 2004 JT44 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
117056 2004 JJ46 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
117057 2004 KN 16/05/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
117058 2004 KW 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
117059 2004 KP1 18/05/2004 Nashville R. Clingan 5,4 km MPC · JPL
117060 2004 KD3 16/05/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
117061 2004 KS3 16/05/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
117062 2004 KT3 16/05/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
117063 2004 KS4 18/05/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
117064 2004 KM5 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117065 2004 KD9 18/05/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
117066 2004 KR9 19/05/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
117067 2004 KS10 17/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117068 2004 KP12 22/05/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117069 2004 KV12 17/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
117070 2004 KE13 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117071 2004 KO13 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
117072 2004 KU13 22/05/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117073 2004 KP14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
117074 2004 KS14 23/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
117075 2004 KP15 24/05/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117076 2004 KM17 19/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117077 2004 LU2 05/06/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
117078 2004 LC3 06/06/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
117079 2004 LO3 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
117080 2004 LE9 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117081 2004 LB11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,9 km MPC · JPL
117082 2004 LK11 11/06/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
117083 2004 LN16 12/06/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
117084 2004 LD17 14/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117085 2004 LS17 14/06/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
117086 Lóczy 2004 LZ23 08/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 6,1 km MPC · JPL
117087 2004 LP27 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117088 2004 LG30 13/06/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117089 2004 LK31 12/06/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
117090 2004 MF4 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117091 2004 NU6 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
117092 2004 NB7 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117093 Umbria 2004 NE9 12/07/2004 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,0 km MPC · JPL
117094 2004 NN15 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
117095 2004 NS17 12/07/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
117096 2004 NA22 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117097 2004 NJ22 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
117098 2004 NF25 15/07/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
117099 2004 NB27 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
117100 2004 NL30 14/07/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117101 2004 OC1 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117102 2004 OF3 16/07/2004 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
117103 2004 OT3 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
117104 2004 OB4 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117105 2004 OF5 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117106 2004 OT6 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
117107 2004 OL10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
117108 2004 PU1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 9,1 km MPC · JPL
117109 2004 PA4 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
117110 2004 PE5 06/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
117111 2004 PR5 06/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
117112 2004 PH9 06/08/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
117113 2004 PG11 07/08/2004 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
117114 2004 PU12 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
117115 2004 PV12 07/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
117116 2004 PV14 07/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
117117 2004 PJ16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
117118 2004 PZ18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
117119 2004 PE21 07/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
117120 2004 PF21 07/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
117121 2004 PY24 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
117122 2004 PZ34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
117123 2004 PZ35 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
117124 2004 PA38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117125 2004 PF38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117126 2004 PN39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
117127 2004 PQ40 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
117128 2004 PL47 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
117129 2004 PL51 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
117130 2004 PV58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117131 2004 PW60 09/08/2004 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
117132 2004 PF61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117133 2004 PT64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117134 2004 PY69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
117135 2004 PQ78 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
117136 2004 PO80 09/08/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
117137 2004 PF81 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117138 2004 PS85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117139 2004 PV85 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117140 2004 PX88 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
117141 2004 PA89 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117142 2004 PK89 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
117143 2004 PE90 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117144 2004 PF90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117145 2004 PA91 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117146 2004 PB91 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
117147 2004 PZ97 14/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
117148 2004 PJ99 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117149 2004 PW103 12/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
117150 2004 PC104 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
117151 2004 PL105 12/08/2004 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
117152 2004 QO1 16/08/2004 Siding Spring SSS 9,9 km MPC · JPL
117153 2004 QC4 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
117154 2004 QG4 19/08/2004 Siding Spring SSS 7,5 km MPC · JPL
117155 2004 QT5 17/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117156 Altschwendt 2004 QV7 23/08/2004 Altschwendt W. Ries 2,4 km MPC · JPL
117157 2004 QR9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
117158 2004 QB11 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
117159 2004 QE12 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
117160 2004 QR17 19/08/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
117161 2004 QT17 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
117162 2004 QU19 21/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 8,5 km MPC · JPL
117163 2004 QA20 22/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,0 km MPC · JPL
117164 2004 RB3 06/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
117165 2004 RZ4 04/09/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
117166 2004 RU6 05/09/2004 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
117167 2004 RL12 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117168 2004 RX15 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117169 2004 RZ33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
117170 2004 RK36 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117171 2004 RD48 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117172 2004 RR50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117173 2004 RK51 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
117174 2004 RC59 08/09/2004 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
117175 2004 RF59 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
117176 2004 RN59 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117177 2004 RR61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117178 2004 RC65 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117179 2004 RH77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117180 2004 RH78 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117181 2004 RP78 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
117182 2004 RV78 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
117183 2004 RY78 08/09/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
117184 2004 RG79 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
117185 2004 RS90 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117186 2004 RS94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117187 2004 RH99 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117188 2004 RN136 07/09/2004 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
117189 2004 RB137 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
117190 2004 RQ138 08/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
117191 2004 RY139 08/09/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
117192 2004 RE140 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117193 2004 RY151 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117194 2004 RJ153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117195 2004 RL154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117196 2004 RW165 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
117197 2004 RR171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117198 2004 RL173 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117199 2004 RM173 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117200 2004 RF176 10/09/2004 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117201 2004 RB183 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117202 2004 RY187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117203 2004 RH188 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117204 2004 RD192 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
117205 2004 RO192 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117206 2004 RC193 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117207 2004 RH193 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117208 2004 RM194 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
117209 2004 RH200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117210 2004 RM200 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
117211 2004 RO205 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117212 2004 RE214 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117213 2004 RK214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
117214 2004 RW216 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117215 2004 RO224 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
117216 2004 RM236 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117217 2004 RA254 06/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
117218 2004 RF255 06/09/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
117219 2004 RF266 10/09/2004 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
117220 2004 RV306 12/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117221 2004 RL307 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117222 2004 RD308 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117223 2004 RP311 14/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
117224 2004 RP322 13/09/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
117225 2004 RW325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117226 2004 RZ325 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
117227 2004 RG326 13/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
117228 2004 RN328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
117229 2004 RP329 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
117230 2004 RC338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
117231 2004 RY341 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117232 2004 SN2 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
117233 2004 SG9 16/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
117234 2004 SO11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
117235 2004 SM12 17/09/2004 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
117236 2004 SU14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117237 2004 SY14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
117238 2004 SQ17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
117239 2004 SM18 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
117240 Zhytomyr 2004 SX19 19/09/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,9 km MPC · JPL
117241 2004 SS20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
117242 2004 SF21 21/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
117243 2004 SU25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,1 km MPC · JPL
117244 2004 SG29 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117245 2004 SC32 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117246 2004 SN33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117247 2004 SO33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117248 2004 SN38 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
117249 2004 SW38 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117250 2004 ST39 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
117251 2004 SD41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
117252 2004 SJ41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
117253 2004 ST45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117254 2004 SV45 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
117255 2004 SJ46 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
117256 2004 SQ50 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117257 2004 SV53 22/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
117258 2004 SL54 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117259 2004 SW54 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
117260 2004 SD55 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117261 2004 SS57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
117262 2004 ST57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
117263 2004 SB58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
117264 2004 SJ59 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117265 2004 TH1 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,9 km MPC · JPL
117266 2004 TO7 05/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
117267 2004 TA16 06/10/2004 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
117268 2004 TK52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
117269 2004 TX53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117270 2004 TT100 06/10/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
117271 2004 TY102 06/10/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
117272 2004 TJ109 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117273 2004 TX109 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
117274 2004 TR110 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
117275 2004 TC113 07/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
117276 2004 TQ118 05/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
117277 2004 TX118 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117278 2004 TQ120 06/10/2004 Siding Spring SSS 8,4 km MPC · JPL
117279 2004 TM121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
117280 2004 TW121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
117281 2004 TX130 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
117282 2004 TT139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
117283 2004 TQ168 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117284 2004 TA170 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
117285 2004 TK173 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117286 2004 TJ208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
117287 2004 TS221 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117288 2004 TU221 07/10/2004 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
117289 2004 TV240 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117290 2004 TW247 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117291 2004 TK287 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
117292 2004 TP287 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117293 2004 TC328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
117294 2004 TY338 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
117295 2004 TD355 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117296 2004 UP7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117297 2004 UH8 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117298 2004 UX9 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117299 2004 UC10 19/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117300 2004 VG2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117301 2004 VX4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117302 2004 VP5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
117303 2004 VB10 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
117304 2004 VR12 03/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
117305 2004 VU15 01/11/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
117306 2004 VF21 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
117307 2004 VY21 04/11/2004 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
117308 2004 VQ22 04/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
117309 2004 VT22 04/11/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
117310 2004 VA23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 6,2 km MPC · JPL
117311 2004 VD23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
117312 2004 VO24 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
117313 2004 VR26 04/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117314 2004 VD40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117315 2004 VO55 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
117316 2004 VM57 05/11/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
117317 2004 VL59 09/11/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
117318 2004 VO62 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117319 2004 VR64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
117320 2004 VS64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
117321 2004 VU64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
117322 2004 VJ72 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
117323 2004 VE78 12/11/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117324 2004 WW4 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
117325 2004 WU8 18/11/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
117326 2004 WV8 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117327 2004 WD9 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117328 2004 WH9 21/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
117329 Spencer 2004 XJ6 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
117330 2004 XF8 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
117331 2004 XF10 02/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
117332 2004 XX10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
117333 2004 XF11 03/12/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
117334 2004 XK11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117335 2004 XT11 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
117336 2004 XP15 09/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117337 2004 XD17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
117338 2004 XF18 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
117339 2004 XO20 08/12/2004 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
117340 2004 XM23 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
117341 2004 XU26 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117342 2004 XJ38 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117343 2004 XR38 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117344 2004 XY40 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
117345 2004 XO41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
117346 2004 XB48 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
117347 2004 XF48 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
117348 2004 XF49 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
117349 2004 XN61 11/12/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
117350 Saburo 2004 XL62 13/12/2004 Yamagata K. Itagaki 8,3 km MPC · JPL
117351 2004 XE63 09/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117352 2004 XQ69 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117353 2004 XS73 11/12/2004 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
117354 2004 XQ75 09/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
117355 2004 XT86 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117356 2004 XB87 09/12/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
117357 2004 XG88 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117358 2004 XJ95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
117359 2004 XS102 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
117360 2004 XC103 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
117361 2004 XV103 09/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
117362 2004 XW103 09/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117363 2004 XX104 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
117364 2004 XM105 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117365 2004 XR106 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
117366 2004 XK107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117367 2004 XO107 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117368 2004 XY119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
117369 2004 XL121 14/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
117370 2004 XC129 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
117371 2004 XK144 12/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
117372 2004 XH145 13/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
117373 2004 XL145 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
117374 2004 XQ147 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
117375 2004 XY148 14/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
117376 2004 XP157 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117377 2004 XW158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
117378 2004 XZ163 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
117379 2004 XW169 09/12/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
117380 2004 XT174 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
117381 Lindaweiland 2004 YU 18/12/2004 Junk Bond D. Healy 3,3 km MPC · JPL
117382 2004 YE2 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
117383 2004 YD4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
117384 Halharrison 2004 YD16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
117385 2004 YN20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 22 km MPC · JPL
117386 Thomasschlapkohl 2004 YV20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
117387 Javiercerna 2004 YP21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
117388 Jamiemoore 2004 YB23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
117389 2004 YD23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 19 km MPC · JPL
117390 Stephanegendron 2004 YK26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
117391 2004 YD31 18/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117392 2004 YV31 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
117393 2004 YO32 21/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117394 2004 YS33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
117395 2004 YL35 21/12/2004 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
117396 2005 AJ1 01/01/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
117397 2005 AW1 01/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117398 2005 AZ2 06/01/2005 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
117399 2005 AO7 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
117400 2005 AA8 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117401 2005 AL8 06/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
117402 2005 AM8 06/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
117403 2005 AO8 06/01/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
117404 2005 AC9 07/01/2005 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
117405 2005 AY9 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117406 2005 AF10 07/01/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 7,3 km MPC · JPL
117407 2005 AD11 01/01/2005 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
117408 2005 AL11 01/01/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
117409 2005 AO11 01/01/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
117410 2005 AY11 06/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
117411 2005 AH12 06/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
117412 2005 AJ12 06/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
117413 Ramonycajal 2005 AE13 08/01/2005 La Cañada J. Lacruz 1,4 km MPC · JPL
117414 2005 AG14 09/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117415 2005 AY14 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117416 2005 AC15 06/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
117417 2005 AS15 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117418 2005 AE16 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117419 2005 AD17 06/01/2005 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
117420 2005 AM17 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117421 2005 AA18 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117422 2005 AG18 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117423 2005 AP18 07/01/2005 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
117424 2005 AX19 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117425 2005 AK20 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
117426 2005 AM20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117427 2005 AY21 06/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
117428 2005 AS22 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117429 2005 AR25 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117430 Achosyx 2005 AQ26 13/01/2005 New Mexico Skies A. Lowe 7,0 km MPC · JPL
117431 2005 AL28 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
117432 2005 AQ28 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117433 2005 AC29 15/01/2005 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
117434 2005 AE29 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
117435 Severochoa 2005 AJ29 14/01/2005 La Cañada J. Lacruz 4,5 km MPC · JPL
117436 2005 AU30 09/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
117437 2005 AW30 09/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117438 2005 AX35 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117439 Rosner 2005 AR36 13/01/2005 New Mexico Skies A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
117440 2005 AM37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
117441 2005 AY38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
117442 2005 AP39 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
117443 2005 AW42 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117444 2005 AJ43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117445 2005 AB45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
117446 2005 AV45 11/01/2005 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
117447 2005 AX46 11/01/2005 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
117448 2005 AY46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117449 2005 AB47 12/01/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
117450 2005 AD47 12/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117451 2005 AA50 13/01/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
117452 2005 AV55 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117453 2005 AG58 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
117454 2005 AG59 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117455 2005 AL61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117456 2005 AL68 13/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117457 2005 AU68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
117458 2005 AN71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
117459 2005 AB74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
117460 2005 AM74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
117461 2005 AO79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
117462 2005 BK3 16/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
117463 2005 BQ7 16/01/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
117464 2005 BT8 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117465 2005 BJ9 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
117466 2005 BO9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117467 2005 BE11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117468 2005 BH11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
117469 2005 BO11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117470 2005 BQ11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
117471 2005 BK13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
117472 2005 BQ13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
117473 2005 BS13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
117474 2005 BE18 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
117475 2005 BK22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
117476 2005 BP22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
117477 2005 BC25 17/01/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117478 2005 BD26 18/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
117479 2005 BT26 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
117480 2005 BO28 31/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
117481 2005 BD44 31/01/2005 New Mexico Skies A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
117482 2005 CD2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
117483 2005 CZ3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
117484 2005 CE6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
117485 2005 CZ9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
117486 2005 CN10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
117487 2005 CM13 02/02/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
117488 2005 CT14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
117489 2005 CB16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117490 2005 CE16 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
117491 2005 CC17 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117492 2005 CK18 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
117493 2005 CP19 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117494 2005 CU19 02/02/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
117495 2005 CY19 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117496 2005 CD20 02/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
117497 2005 CL20 02/02/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
117498 2005 CJ21 02/02/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117499 2005 CQ21 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117500 2005 CY21 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117501 2005 CQ22 01/02/2005 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
117502 2005 CW22 01/02/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
117503 2005 CA23 01/02/2005 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
117504 2005 CD23 01/02/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
117505 2005 CG25 04/02/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
117506 Wildberg 2005 CO25 05/02/2005 Wildberg R. Apitzsch 970 m MPC · JPL
117507 2005 CT25 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
117508 2005 CA36 03/02/2005 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
117509 2005 CV36 03/02/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
117510 2005 CE40 05/02/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
117511 2005 CD41 05/02/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig, V. L. Nixon 1,6 km MPC · JPL
117512 2005 CZ42 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
117513 2005 CA43 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117514 2005 CD49 02/02/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
117515 2005 CH49 02/02/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117516 2005 CJ49 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
117517 2005 CE50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117518 2005 CW50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117519 2005 CM51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
117520 2005 CP51 02/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
117521 2005 CU51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117522 2005 CB52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
117523 2005 CD52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
117524 2005 CA53 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117525 2005 CJ53 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117526 2005 CS57 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117527 2005 CU58 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117528 2005 CZ58 02/02/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
117529 2005 CM59 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117530 2005 CP59 02/02/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
117531 2005 CU59 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117532 2005 CA60 03/02/2005 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
117533 2005 CU62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
117534 2005 CA64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
117535 2005 CC67 09/02/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117536 2005 CT67 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
117537 2005 CH76 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
117538 2005 DU 20/02/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
117539 Celletti 2005 DJ1 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 5,8 km MPC · JPL
117540 2005 EN 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
117541 2005 EQ 01/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117542 2005 EV 02/03/2005 New Mexico Skies A. Lowe 3,4 km MPC · JPL
117543 2005 EM1 03/03/2005 New Mexico Skies A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
117544 2005 EZ1 02/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117545 2005 EN5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
117546 2005 ET5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
117547 2005 ES7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
117548 2005 EY7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
117549 2005 EH8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117550 2005 EU8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117551 2005 EL10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117552 2005 EC11 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
117553 2005 EZ11 02/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
117554 2005 EN13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117555 2005 EP13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
117556 2005 EQ14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
117557 2005 EG22 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
117558 2005 EN23 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
117559 2005 ED24 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
117560 2005 EL24 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117561 2005 EY24 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117562 2005 EB25 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117563 2005 EK25 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
117564 2005 EW26 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117565 2005 EN29 03/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
117566 2005 EG30 04/03/2005 New Mexico Skies A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
117567 2005 EJ30 04/03/2005 New Mexico Skies A. Lowe 3,4 km MPC · JPL
117568 Yadame 2005 EK30 05/03/2005 Kitami K. Endate 2,3 km MPC · JPL
117569 2005 EO32 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
117570 2005 ET32 03/03/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
117571 2005 EQ33 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
117572 Hutsebaut 2005 EX33 08/03/2005 New Mexico Skies A. Lowe 8,9 km MPC · JPL
117573 2005 EG34 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
117574 2005 EJ34 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
117575 2005 EN34 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
117576 2005 EU34 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
117577 2005 EE35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
117578 2005 ET35 04/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
117579 2005 EU35 04/03/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
117580 2005 EW36 04/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
117581 Devinschrader 2005 EG37 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
117582 Kenjikawai 2005 ED39 07/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
117583 2005 EN41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
117584 2005 EP41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
117585 2005 EH43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
117586 Twilatho 2005 EV43 03/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 6,3 km MPC · JPL
117587 2005 EG46 03/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
117588 2005 EY46 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
117589 2005 EL48 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
117590 2005 EX48 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
117591 2005 EL50 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
117592 2005 ES51 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
117593 2005 EC52 03/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
117594 2005 EW53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117595 Jemmadavidson 2005 EG62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
117596 Richardkuhns 2005 EK64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
117597 2005 ED65 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117598 2005 EA69 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
117599 2005 EL69 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117600 2005 EE71 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117601 2005 EH72 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117602 2005 EF76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
117603 2005 ER76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
117604 2005 EN78 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
117605 2005 EF86 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117606 2005 ES89 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
117607 2005 EZ89 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
117608 2005 EE90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
117609 2005 EP90 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117610 Keithmahoney 2005 ES91 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
117611 2005 EB92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117612 2005 EW92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117613 2005 EA93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
117614 Hannahmclain 2005 EU94 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
117615 2005 EY94 10/03/2005 New Mexico Skies A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
117616 2005 EX95 11/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
117617 2005 EJ96 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
117618 2005 EN96 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
117619 2005 ES98 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
117620 2005 EE100 03/03/2005 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
117621 2005 EU100 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
117622 2005 EK101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
117623 2005 ER115 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
117624 2005 EX117 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117625 2005 EN118 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117626 2005 EO118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117627 2005 EW118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117628 2005 EH119 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
117629 2005 ET121 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117630 2005 EE124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
117631 2005 EM124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117632 2005 ES126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
117633 2005 EM127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
117634 2005 EJ128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
117635 2005 EQ129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
117636 2005 ED130 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
117637 2005 EJ131 09/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
117638 2005 EN132 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117639 2005 EE133 09/03/2005 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
117640 Millsellie 2005 EK137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
117641 2005 EQ137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
117642 2005 EB138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
117643 2005 ED138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
117644 2005 EC139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
117645 2005 ER139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
117646 2005 EW139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
117647 2005 ED140 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117648 2005 EF147 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
117649 2005 EG147 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117650 2005 EO151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
117651 2005 EC153 02/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
117652 Joséaponte 2005 EY161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
117653 2005 EG168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
117654 2005 EA172 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117655 2005 EG182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
117656 2005 EJ187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
117657 Jamieelsila 2005 EP187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
117658 2005 ER187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
117659 2005 EB189 10/03/2005 Siding Spring SSS 8,3 km MPC · JPL
117660 2005 ED197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
117661 2005 EH198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
117662 2005 EU198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
117663 2005 EK199 12/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
117664 2005 EF200 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
117665 2005 EM201 08/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117666 2005 ER201 08/03/2005 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
117667 2005 EC205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
117668 2005 EN207 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
117669 2005 ER207 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
117670 2005 EG210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
117671 2005 ES211 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
117672 2005 EV211 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
117673 2005 EB214 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117674 2005 EE214 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117675 2005 EK214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
117676 2005 EZ219 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
117677 2005 EL221 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
117678 2005 EX222 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
117679 2005 EF223 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
117680 2005 EW223 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
117681 2005 ES226 09/03/2005 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
117682 2005 EW227 09/03/2005 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
117683 2005 ER233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
117684 2005 EL246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
117685 2005 ED247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117686 2005 EU251 10/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
117687 2005 EX259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117688 2005 EX268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
117689 2005 EY268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
117690 2005 EK270 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117691 2005 ES276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
117692 2005 ED277 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117693 2005 EF279 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117694 2005 ED282 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
117695 2005 EE282 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
117696 2005 EU282 10/03/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
117697 2005 EA287 10/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
117698 2005 ED290 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
117699 2005 EK290 09/03/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
117700 2005 EZ292 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117701 2005 EC293 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
117702 2005 EO295 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
117703 Ochoa 2005 EK300 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
117704 Lopez-Alegria 117704|Lopez-Alegria}} 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
117705 2005 FS2 18/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
117706 2005 FU2 18/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
117707 2005 FJ5 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
117708 2005 FP5 30/03/2005 Goodricke-Pigott P. Kumar 3,5 km MPC · JPL
117709 2005 FU6 30/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
117710 2005 FC7 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
117711 Degenfeld 2005 GA 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
117712 Podmaniczky 2005 GD 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
117713 Kövesligethy 2005 GG1 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
117714 Kiskartal 2005 GH1 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,3 km MPC · JPL
117715 Carlkirby 2005 GK1 02/04/2005 New Mexico Skies R. Hutsebaut 8,3 km MPC · JPL
117716 2005 GN1 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
117717 2005 GD5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
117718 2005 GZ5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117719 2005 GL7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
117720 2005 GB8 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
117721 2005 GE8 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
117722 2005 GA11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117723 2005 GN11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117724 2005 GW11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
117725 2005 GU12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
117726 2005 GC13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
117727 2005 GJ13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
117728 2005 GT13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
117729 2005 GZ13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
117730 2005 GV19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
117731 2005 GY19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
117732 2005 GA20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
117733 2005 GF20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
117734 2005 GG20 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
117735 2005 GQ20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
117736 Sherrod 2005 GQ22 04/04/2005 Vicques M. Ory 4,8 km MPC · JPL
117737 2005 GX22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117738 2005 GS26 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
117739 2005 GD29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
117740 2005 GH29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
117741 2005 GD31 04/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
117742 2005 GW31 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
117743 2005 GU32 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117744 2005 GL33 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
117745 2005 GP37 02/04/2005 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
117746 2005 GS37 02/04/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
117747 2005 GW43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
117748 2005 GC44 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
117749 2005 GG46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
117750 2005 GF48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117751 2005 GL49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
117752 2005 GS50 07/04/2005 New Mexico Skies A. Lowe 6,1 km MPC · JPL
117753 2005 GU53 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
117754 2005 GA54 04/04/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
117755 2005 GN58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
117756 2005 GR58 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
117757 2005 GD59 05/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
117758 2005 GK60 04/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
117759 2005 GP60 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
117760 2005 GS64 02/04/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
117761 2005 GK65 02/04/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
117762 2005 GD69 02/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
117763 2005 GP72 04/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
117764 2005 GG73 04/04/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
117765 2005 GO74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117766 2005 GJ78 06/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
117767 2005 GM78 06/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
117768 2005 GK81 01/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
117769 2005 GP86 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
117770 2005 GZ88 05/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
117771 2005 GD93 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
117772 2005 GZ95 06/04/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117773 2005 GJ97 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
117774 2005 GV99 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
117775 2005 GX101 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
117776 2005 GY102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
117777 2005 GW110 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
117778 2005 GO112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
117779 2005 GX112 06/04/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
117780 2005 GY113 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
117781 Jamesfisher 2005 GF115 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
117782 2005 GL115 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
117783 2005 GJ118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
117784 2005 GG119 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
117785 2005 GJ121 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117786 2005 GN121 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117787 2005 GM123 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
117788 2005 GU123 08/04/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
117789 2005 GH127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
117790 2005 GO128 13/04/2005 New Mexico Skies A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
117791 2005 GT128 01/04/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
117792 2005 GP132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
117793 2005 GB135 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117794 2005 GZ138 12/04/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
117795 2005 GJ140 13/04/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117796 2005 GY140 14/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
117797 2005 GA141 14/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
117798 2005 GK150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
117799 2005 GW151 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
117800 2005 GD161 13/04/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117801 2005 GX166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
117802 2005 GG168 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
117803 2005 GH168 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
117804 2005 GK168 11/04/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
117805 2005 GP170 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117806 2005 GB172 13/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
117807 2005 GC175 14/04/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
117808 2005 GM178 15/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
117809 2005 GR178 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
117810 2005 GS178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
117811 2005 GO180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
117812 2005 GH182 15/04/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
117813 2005 HO3 17/04/2005 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
117814 2005 HG4 30/04/2005 New Mexico Skies A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
117815 2005 HM5 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
117816 2005 HB7 28/04/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
117817 2005 JH1 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
117818 2005 JS3 01/05/2005 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
117819 2005 JJ4 03/05/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
117820 2005 JY4 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
117821 2005 JD5 04/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
117822 2005 JO5 04/05/2005 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
117823 2005 JY24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
117824 2005 JU27 03/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
117825 2005 JU29 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
117826 2005 JV31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
117827 2005 JL32 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
117828 2005 JX32 04/05/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
117829 2005 JE39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117830 2005 JV40 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
117831 2005 JM48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
117832 2005 JL55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
117833 2005 JO55 04/05/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
117834 2005 JO60 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
117835 2005 JR60 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
117836 2005 JR61 08/05/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
117837 2005 JY67 04/05/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
117838 2005 JY68 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
117839 2005 JD75 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
117840 2005 JW80 11/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
117841 2005 JR98 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
117842 2005 JR109 15/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
117843 2005 JU123 11/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
117844 2005 JR124 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
117845 2005 JT126 12/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
117846 2005 JU127 12/05/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
117847 2005 JK139 13/05/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
117848 2005 JJ146 09/05/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
117849 2005 JV146 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
117850 2005 JM150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
117851 2005 JE151 03/05/2005 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
117852 Constance 2005 JG151 03/05/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
117853 2005 JH151 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
117854 2005 JE156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
117855 2005 JO167 12/05/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
117856 2005 KD5 18/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
117857 2005 KQ6 19/05/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
117858 2005 KQ9 30/05/2005 New Mexico Skies A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
117859 2005 KV9 29/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
117860 2005 LY 01/06/2005 New Mexico Skies A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
117861 2005 LB2 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
117862 2005 LX12 03/06/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
117863 2028 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
117864 2069 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
117865 2081 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
117866 2105 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
117867 2127 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
117868 2147 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
117869 2168 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
117870 2174 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
117871 2186 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
117872 2210 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
117873 2212 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117874 Picodelteide 2511 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117875 2539 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
117876 2586 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
117877 2593 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117878 2602 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
117879 2621 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117880 2651 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
117881 2675 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
117882 2680 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117883 2682 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
117884 2684 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
117885 2692 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
117886 2694 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117887 2721 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
117888 2735 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117889 2745 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117890 2748 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
117891 2750 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117892 2753 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
117893 2781 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
117894 2791 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
117895 2802 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117896 2815 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117897 2845 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
117898 3029 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117899 3048 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
117900 3053 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117901 3055 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117902 3058 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
117903 3115 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
117904 3504 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
117905 3543 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
117906 4046 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
117907 4076 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
117908 4104 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117909 4123 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
117910 4130 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
117911 4138 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117912 4171 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117913 4211 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
117914 4225 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
117915 4227 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
117916 4271 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
117917 4281 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
117918 4320 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
117919 4537 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
117920 4546 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117921 4621 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117922 4622 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
117923 4660 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
117924 4699 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
117925 4701 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
117926 4703 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
117927 4739 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117928 4741 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
117929 4742 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
117930 4747 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
117931 4776 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
117932 4781 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
117933 4808 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117934 4809 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
117935 4863 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
117936 4899 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117937 5036 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
117938 6101 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
117939 6122 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117940 6191 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
117941 6202 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
117942 6210 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
117943 6219 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
117944 6257 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117945 6271 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
117946 6276 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
117947 6301 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117948 6315 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
117949 6316 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117950 6337 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
117951 6369 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
117952 6376 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
117953 6511 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117954 6686 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117955 6693 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117956 6695 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
117957 6706 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
117958 6732 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
117959 6763 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117960 6784 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
117961 6813 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
117962 6854 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117963 7596 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
117964 7619 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117965 9064 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117966 9524 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
117967 9563 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117968 9564 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117969 9583 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
117970 9590 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
117971 9613 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
117972 1055 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
117973 1073 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117974 1077 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
117975 1131 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117976 1158 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117977 1192 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117978 1215 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
117979 1233 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117980 1256 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117981 2067 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
117982 2134 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
117983 2240 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117984 2283 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117985 3167 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
117986 3176 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
117987 4106 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
117988 4300 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117989 4371 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117990 1014 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
117991 1033 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
117992 1039 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
117993 Zambujal 1064 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
117994 1076 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
117995 1086 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117996 1089 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
117997 Irazu 1090 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117998 1095 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
117999 1113 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
118000 1128 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

113.000s  • 114.000s  • 115.000s  • 116.000s  • 117.000s  • 118.000s  • 119.000s  • 120.000s  • 121.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001